ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC na przykładzie firmy MICROSYSTEM sp. z o.o. mgr inż. Leszek Zięba (Politechnika Gdańska) dr inż. Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska) mgr Grzegorz Zięba (MICROSYSTEM sp. z o.o.) Wstęp Zarządzanie projektami stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej gospodarki. Dynamicznie zmieniające swe struktury organizacje stanowiące trzon tej gospodarki implikują zmiany zarówno w procesach jak i strukturach zarządzania. Elementem tych zmian jest odmienne od dotychczasowego podejście do wytwarzania nowoczesnych, szybko zmieniających się (wraz z wymaganiami rynku) produktów. W ramach tych zmian klasyczne struktury organizacyjne zastępowane są przez dedykowane zespoły projektowe. Wraz z rosnącym znaczeniem projektów dla funkcjonowania organizacji, nabiera znaczenia problematyka zarządzania nimi. W szczególności problematyka ta jest widoczna w branży IT oraz w branżach HighTech, gdzie złożone (trudne do wstępnego zdefiniowania), niepowtarzalne projekty obarczone przeważnie wysokim ryzykiem wykonawczym są realizowane przez rozproszone (trudne do zarządzania) zespoły projektowe. Projektowy charakter funkcjonowania organizacji wymaga przy tym konieczności wykorzystywania narzędzi informatycznych wspomagających realizację tych projektów. Firmy informatyczne wytwarzające oprogramowanie do wspomagania prac projektowych dostarczają zarówno narzędzia ułatwiające wykonywanie prostych zadań projektowych (jak np. harmonogramowanie czy kontrolowanie postępów) jak również narzędzi wspomagających kompleksową realizację projektów od zebrania wymagań po zarządzanie jakością produktu powstającego w ramach projektu. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie na ile jedno z powszechnie stosowanych narzędzi do zarządzania projektami może zostać użyte w konkretnej organizacji lub jakie decyzje powinny zostać podjęte aby narzędzie spełniało swoją rolę usprawnienia zarządzania projektami. Rodzaje projektów realizowanych w firmie MICROSYSTEM Podczas stażu naukowego, którego celem była wymiana doświadczeń i wiedzy przez pracowników Uczelni Wyższych z pracownikami firm funkcjonujących na rynku Trójmiejskim, postanowiono przyjrzeć się projektom realizowanym przez organizację MICROSYSTEM (www.microsystem.com.pl) oraz ocenić możliwość wsparcia zarządzania tymi projektami przez dedykowane narzędzie usprawniające organizację zespołu i zarządzanie przepływami pracy w projektach realizowanych przez wymienioną firmę. Ze względu na wykorzystywanie przez autorów zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej narzędzia z rodziny Rational (Rational Team Concert RTC) postawiono sobie za cel możliwość zweryfikowania stopnia przydatności takiego narzędzia w ramach firmy MICROSYSTEM. Firma MICROSYSTEM z racji swojej projektowej działalności odzwierciedla bardzo dobrze obraz współczesnej organizacji, której sposób funkcjonowania opiera się przede wszystkim na aktywności projektowej. Oznacza to zatem, że wartość dostarczana klientowi jest efektem pracy nie tyle jednego działu co dedykowanych zespołów angażującego ludzi z wielu działów. Podejście takie powoduje, że w celu realizacji zamówienia (zlecenia) klienta przez firmę MICROSYSTEM zaangażowana jest grupa osób współpracujących ze sobą (w mniejszym lub większym stopniu) ale również działająca niekiedy w rozproszeniu (różne lokalizacje). Stanowi to wystarczający argument do tego, aby analizie poddać możliwość zastosowania narzędzia do zarządzania projektami we wspomnianej firmie.

2 Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wyodrębniono następujące rodzaje projektów realizowanych przez firmę: - projekty kompleksowych systemów bezpieczeństwa (systemy monitoringu i rejestracji zdarzeń) - projekty systemów sygnalizacji zdarzeń (włamania/napady) - projekty systemów przeciwpożarowych - projekty adaptacji oprogramowania pod potrzeby trzech powyższych W odniesieniu do zainteresowań naukowych autorów niniejszego artykułu najważniejsze wydają się ostatnie projekty. Mają one charakter dostosowania istniejącego na rynku oprogramowania do zarządzania kompleksowymi systemami bezpieczeństwa (oprogramowanie wspomaga rejestrowanie obrazów kamer w systemach bezpieczeństwa oraz integruje urządzenia z systemami służb policja, straż itp.). Takie projekty informatyczne wymagają pewnych modyfikacji oprogramowania i customizacji w zależności od potrzeb klienta. Tego typy projekty mają charakter informatycznych projektów dostosowawczych. Jednak pozostałe projekty, stanowiące bądź co bądź, około 95% aktywności biznesowej firmy MICROSYSTEMS powinny zostać rozpoznane w celu ich późniejszego wsparcia przez narzędzia informatyczne. Okazało się bowiem w trakcie analiz, że firma nie stosuje żadnego narzędzia informatycznego do zarządzania realizowanymi projektami. Z uwagi na fakt, że narzędzie RTC powstało w celu realizacji/zarządzania projektami informatycznymi, uznano za konieczne zweryfikowanie czy RTC może posłużyć również do monitorowania realizacji projektów, które z definicji nie są informatycznymi. W tym celu należy dokonać zestawienia podstawowych parametrów/funkcjonalności oferowanymi przez RTC. Takie zestawienie jest niezbędne do późniejszej oceny na ile narzędzie to może wspierać firmę MICROSYSTEMS w zarządzaniu projektami. Prezentacja środowiska RTC IBM Rational Team Concert (RTC) stanowi środowisko współpracy, które pomaga uzyskiwać wysoką wydajność prac projektowych pojedynczym użytkownikom, a także całym zespołom. Zapewnia zintegrowane mechanizmy kontroli wersji projektów, zarządzanie obszarem roboczym jak również obsługę programowania równoległego. RTC pozwala na łączenie rozproszonych zespołów zarówno programistów jak i pozostałych członków zespołów projektowych. Podstawowym przeznaczeniem Rational Team Concert jest wspomaganie projektów informatycznych związanych z wytwarzaniem software u, ale możliwe jest również realizowanie dowolnych rodzajów projektów ze względu na wbudowane funkcjonalności planowania zadań. Założeniem wykorzystywania RTC do prac projektowych jest skrócenia cyklu realizacji projektu dzięki czemu umożliwia zespołom szybszą produkcję oprogramowania najwyższej jakości. RTC jest dostępne w wersjach Standard, Express i Express-C. Zostało zaprojektowane z myślą o małych i średnich zespołach programistów. IBM Rational Team Concert Repozytorium plików - wersjonowanie i konfiguracja Rational Team Concert Jazz Team Serwer Wzorce procesów i obieg informacji w zespole Serwer budowy wersji (Build Engine) Współpraca zespołu Mierniki stanu Bezpieczeństwo

3 Informacje o zdarzeniach Szukanie i odpytywanie Praca kontekstowa Otwarta integracja Integracja klientów Integracja serwerów Ponieważ środowisko Jazz wspiera zarówno wytwórców jak też zarządzających wytwarzaniem oprogramowania stwarza warunki do organizacji pracy dzięki przydzieleniu ról i nadzorowaniu wszystkich uczestników projektu. Ułatwia także gromadzenie wiedzy zarówno o wytwarzaniu jak i zarządzaniu realizowanym projektem. Definiując użytkowników biorących udział w projekcie, definiujemy zespoły do których przynależą (może istnieć osobny zespół zajmujący się interfejsem użytkownika, a inny od analizy wymagań). Istotą tego systemu jest także wspomaganie komunikacji w ramach prac zespołów (dzięki wybraniu komunikatorów Jabber bądź IBM Lotus Sametime). Wykorzystujący to środowisko nie powinni mieć żadnych problemów z wdrożeniem klienta i serwera Rational Team Concert w zespołach dotychczas korzystających z tego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE). Takie podejście jest możliwe dzięki temu, że RTC stanowi rozszerzenie środowiska Eclipse o funkcję pracy zespołowej i dokumentacji projektu. Dla wygody użytkowania przyjęto także, że dostęp do platformy Jazz jest możliwy także z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą interfejsu Web UI (opartego na Ajax). Rysunek 1 Struktura rozwiązania JAZZ Istotą podejścia do zespołowego wytwarzania oprogramowania w systemie JAZZ jest także możliwość zróżnicowanego podejścia do zarządzania procesami wytwarzania. Wykorzystywane mogą być szablony dedykowane zarówno dla metod lekkich jak np. Agile i Scrum jak i klasycznych. Standardowo środowisko udostępnia następujące szablony Eclipse Way, OpenUP, Scrum, Agile Process oraz Simple Team Process (możliwe do edycji w celu dostosowania do własnych potrzeb). Wykorzystanie szablonu nie oznacza więc, że narzucona zostaje nam droga postępowania, lecz jedynie zbiór zasad -zgodności z daną metodyką. Podejście do wykorzystania szablonów w ramach środowiska Jazz zostało zaprezentowane na rysunku 7. Na schemacie tym widoczne są także zależności między nimi. Układ ten nie jest jedynym i w zależności od potrzeb można taką strukturę przystosować do swoich potrzeb (dodając nowe komponenty).

4 Rysunek 2 Koncepcja wykorzystania platformy JAZZ Obszary firmy mogące być wspomagane przez RTC Przeprowadzone badania w firmie MICROSYSTEM wykazały kilka głównych obszarów aktywności biznesowej (procesów biznesowych). Celem przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej było określenie na ile główne obszary biznesowe firmy mogą i/lub powinny zostać wsparte rozwiązaniem informatycznym do zarządzania projektami takiej klasy jak RTC. Stąd też w pierwszej kolejności wyodrębniono główne kategorie zadań realizowanych w ramach podstawowych projektów. Takie badanie pozwoliło na stworzenie struktury/kategoryzacji zadań w celu zderzenia ich z funkcjonalnościami RTC. Zarządzanie zespołem Zadania realizowane w ramach jednego projektu dla klienta wykonywane są przez wielu pracowników. Zazwyczaj relacja między zadaniem a pracownikiem wynosi 1:1 (brak zadań wykonywanych wspólnie). Pomiędzy zadaniami zachodzą jednak zależności (sekwencje, równoległości) co oznacza, że narzędzie powinno umożliwiać tworzenie struktur przepływów pracy jak również umożliwiać zadania nie powiązane. Ponadto zadania te powinno się przypisać do konkretnych osób (ew. ról) w realizowanym projekcie. Zarządzanie wersjami Projekty realizowane przez firmę są z definicji zróżnicowane, ale posiadają pewne cechy wspólne. Wersjonowanie umożliwia posiadanie komponentów re używalnych w kolejnych projektach. Zarządzanie projektami informatycznymi Część projektów realizowana jest jako projekty informatyczne, stąd konieczność zarządzania projektami prowadzącymi do wytwarzania oprogramowania lub fragmentów oprogramowania (integracja z innymi systemami u klienta itp.) Zarządzanie wymaganiami klienta Przed przystąpieniem do stworzenia systemu bezpieczeństwa klienci specyfikują swoje wymagania. Pracownicy firmy muszą przełożyć je na specyfikacje dla późniejszych wykonawców systemów. Tak przeprowadzone modelowanie stanowi wstęp do późniejszych ocen będących podstawą rekomendacji. Przed zakupem i wdrożeniem narzędzia wspomagającego realizację projektów należy bowiem określić na ile kupowane narzędzie spełnia oczekiwania klienta. Biorąc pod uwagę dużą elastyczność omawianego środowiska RTC oraz fakt, że autorzy mieli okazję wdrażać to rozwiązanie np. w organizacji wykorzystującej jedynie pewne funkcjonalności, należy poddać ocenie możliwość wykorzystania RTC w firmie MICROSYSTEM

5 Rekomendacje (analiza przedwdrożeniowa studium wykonalności) Obszar wsparcia Możliwe zadania wspierane przez RTC Miara dopasowania (od 1 do 5) Zespół Projekty Software Klient 1. Definiowanie ról (zakresu odpowiedzialności) 2. Przypisywanie zadań 3. Monitorowanie zadań zrealizowanych przez pracowników 4. Przechowywanie wersji 5. Współdzielenie dokumentacji 6. Zarządzanie wersjami i konfiguracją 7. Wytwarzanie kodu 8. Definiowanie wymagań 9. Planowanie spotkań Uzasadnienie 4 RTC umożliwia przypisywanie zadań poszczególnym uczestnikom projektu, przez co każdy pracownik ma zakres swoich działań pod kontrolą. RTC umożliwia także harmonogramowanie prac i graficzną prezentację postępów pracy członków zespołów. 3 Przede wszystkim repozytorium plików, zgromadzenie wszystkich danych o projektach, tworzenie komponentów, posiadanie bazy wiedzy o realizowanych projektach 5 RTC powstał jako kompleksowe narzędzie do projektów informatycznych, więc każdy tego rodzaju projekt realizowany w firmie może zostać wsparty tym narzędziem 3 Z racji szeregu prac analitycznych związanych z wymaganiami klienta możliwe jest wykorzystanie RTC do gromadzenia takich wymagań, lub rozszerzenia RTC o współpracujące z nim narzędzia dedykowane analitykom biznesowym (Requirements Composer) Testowanie 10. Testy dostosowanego oprogramowania 3 RTC umożliwia testy funkcjonalne (rozszerzony o Quality Manager integralna część platformy Jazz). Parametry techniczne czy jest wystarczająca moc obliczeniowa? Posiadane zasoby serwerowe firmy pozwalają na pełną instalację RTC. Dopuszczalne jest również wykorzystanie Cloud Computingu (zakładając, że utrzymaniem oprogramowania RTC będzie zajmował się właściciel Data Center w którym RTC byłoby zainstalowane) Decyzja: Przeprowadzona ocena ekspercka pozwala po pierwsze stwierdzić gotowość techniczną firmy MICROSYSTEM do wdrożenia RTC, jak również zauważyć szereg zadań, które mogą być przez to narzędzie wspierane

6 Dalsze kroki sugerowane rozwiązania Na podstawie przeprowadzonych analiz można uznać, że narzędzie klasy RTC może usprawnić/wspierać znaczną część prac realizowanych w ramach projektów w firmie 1. Zakup i dostosowanie RTC do potrzeb organizacji 2. Pilotażowe wdrożenie w oparciu o firmę partnerską IBM 3. Testowe korzystanie z RTC poprzez CloudComputing Z zaprezentowanych wariantów wydaje się najbardziej korzystny trzeci. Nie wymaga on zakupu wszystkich licencji na RTC, a jedynie wykorzystanie w ramach tych obszarów, które mogą być wspierane w firmie. Takie rozwiązanie (testowe) pozwoliłoby również pracownikom przygotować się do być może późniejszego wariantu 1, czyli pełnego wdrożenia. Jedynym mankamentem może być kwestia zaufania do bezpieczeństwa przechowywanych zasobów. Wnioski Należy podkreślić fakt, że nie wszystkie projekty realizowane przez firmę mają charakter projektów informatycznych. Można powiedzieć nawet, że w wielu przypadkach projekty informatyczne realizowane w firmie stanowią rodzaj podprojektów dla pozostałych projektów, realizowanych przez firmę. Stąd też rodzi się pytanie na ile narzędzie znakomicie sprawdzające się w realizacji projektów informatycznych (IBM wykorzystuje RTC do zarządzania swoimi projektami informatycznymi, w tym celu wykorzystują je również autorzy artykułu) może wspomagać zarządzanie innymi projektami realizowanymi w organizacji. Jednakże kompleksowość narzędzia RTC pozwala zauważyć kilka istotnych funkcjonalności, które można wykorzystać dla wsparcia zadań realizowanych w firmie. Do zadań tych należy przede wszystkim definiowanie zadań dla pracowników, monitoring stanu realizacji prac, harmonogramowanie czy kontrolowanie wersji. Istotnym wsparciem może okazać się repozytorium, które może posłużyć także jako miejsce gromadzenia komponentów i modeli referencyjnych dla przyszłych projektów. Dodatkową zaletą wydaje się możliwość definiowania w RTC tzw. obszarów projektów. Obszar rozumiany jest szerzej niż sam projekt oznacza nie tylko zestaw zadań, ale także zespół i pozostałe czynniki niezbędne dla realizacji projektu. Pod tym względem takie narzędzie jak RTC może zapewnić (zwłaszcza kadrze zarządzającej) możliwość permanentnego monitorowania postępów w realizacji poszczególnych projektów. Ogólny wniosek płynący z analiz pozwala rekomendować RTC jako narzędzie wsparcia realizowanych projektów. Z uwagi na fakt dość istotnej zmiany w dotychczasowych przyzwyczajeniach pracowników, należałoby dokonać albo pilotażowego wdrożenia albo możliwości przetestowania narzędzia poprzez udostępnienie RTC do testowania poprzez Cloud computing.

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania 1. Wstęp Kamil DOWGIELEWICZ, Cezary ORŁOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: kamil.dowgielewicz@tu.koszalin.pl, cor@zie.pg.gda.pl Koncepcja modelu referencyjnego dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo