Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 Wstęp XIII Wykaz skrótów Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Bank Art. 3. Nazwy bank i kasa Art. 4. Słowniczek Art. 4a. Decyzje Komisji Nadzoru Bankowego Art. 5. Czynności bankowe Art. 6. Inna działalność Art. 6a. Powierzenie wykonywania czynności Art. 6b. Zakres odpowiedzialności Art. 6c. Wykonanie umowy z bankiem Art. 6d. Zezwolenie na zawarcie umowy Art. 7. Forma czynności prawnych Art. 7a. Wyłączenie stosowania Art. 8. Płynność płatnicza Art. 9. System zarządzania i kontroli wewnętrznej Art. 9a. Cel systemu zarządzania Art. 9b. Zarządzanie ryzykiem; nadzór Art. 9c. Kontrola wewnętrzna Art. 9d. Komórka audytu wewnętrznego Art. 9e. Nadzór nad działalnością audytu Art. 9f. Upoważnienie dla Komisji Art. 9g. Upoważnienie dla Komisji Art. 10. Kontrola w bankach spółdzielczych Art. 10a. Zakres tajemnicy zawodowej Art. 11. Charakter decyzji Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków Art. 12. Rodzaje banków Art. 13. Założyciele Art. 13a. Siedziba A. Banki państwowe Art. 14. Utworzenie Art. 15. Organy Art. 16. Powołanie rady nadzorczej Art. 17. Powołanie zarządu Art. 18. Kompetencje Art. 19. Nadanie statutu B. Banki spółdzielcze Art. 20. Banki spółdzielcze C. Banki w formie spółek akcyjnych XV V

2 Art. 21. Utworzenie; odesłanie Art. 22. Rada nadzorcza banku Art. 22a. Zarząd banku Art. 22b. Powołanie członków Art. 22c. Protokół z walnego zgromadzenia Art (uchylone) Art. 25. Obowiązki akcjonariuszy Art. 25a. Informacje składane wraz z zawiadomieniem Art. 25b. Obowiązek informacyjny Art. 25c. Język tłumaczenia Art. 25d. Oświadczenie zamiast dokumentów Art. 25e. Pełnomocnik do doręczeń Art. 25f. Wystąpienie Komisji do władz nadzorczych Art. 25g. Wezwanie do uzupełnienia braków Art. 25h. Sprzeciw Komisji, przesłanki Art. 25i. Termin doręczenia decyzji Art. 25j. Czynności po upływie terminu Art. 25k. Uchylenie decyzji przez sąd, bieg terminu Art. 25l. Sankcje za naruszenie przepisów Art. 25m. Uchylenie zakazów Art. 25n. Zakaz wykonywania prawa głosów z akcji Art. 25o. Obowiązek informowania o nabyciu akcji Art. 25p. Obowiązek informowania o zamiarze zbycia Art. 25r. Odpowiednie stosowanie Art. 25s. Odpowiednie stosowanie do banków spółdzielczych Art c. (uchylone) Art. 27. Akcje podmiotu zależnego Art. 28. Akcje imienne i na okaziciela Art. 29. (uchylony) D. Postępowanie przy tworzeniu banków Art. 30. Warunki utworzenia Art. 30a. Zezwolenie Komisji na utworzenie banku Art. 31. Wniosek o zezwolenie Art. 32. Kapitał założycielski Art. 33. Uzupełnienie dokumentacji; decyzja Art. 34. Treść zezwolenia; statut Art. 35. Postępowanie rejestrowe Art. 36. Rozpoczęcie działalności Art. 37. Odmowa zezwolenia Art. 38. Moc zezwolenia Art. 39. Bank lub oddział za granicą Art. 40. Oddziały banków zagranicznych Art. 40a. Obowiązki oddziału Art. 41. Właściwe przepisy Art. 42. Przedstawicielstwa banków zagranicznych Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział Art. 42a. Tworzenie banku krajowego Art. 42b. Załączane dokumenty Art. 42c. Czynności kontrolne Art. 42d. Utrata mocy zezwolenia Art. 42e. Wpis do rejestru VI

3 Art. 42f. Współczynnik wypłacalności E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną Art. 43. Dopuszczalność Art. 44. Tryb Art. 45. Sukcesja Art. 46. Chwila przekształcenia Art. 47. Odesłanie Art. 48. Zbywanie akcji Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 48a. Dopuszczalność Art. 48b. Zakres czynności Art. 48c. Zawiadomienie Komisji Nadzoru Art. 48d. Decyzja odmowna Art. 48e. Powiadomienie o zmianach Art. 48f. Działalność transgraniczna Art. 48g. Utrata zezwolenia Art. 48h. Instytucja finansowa Art. 48i. Formy działalności Art. 48j. Zakres czynności Art. 48k. Właściwe przepisy Art. 48l. Oddział instytucji kredytowej Art. 48ł. Działalność transgraniczna Art. 48m. Okresowe sprawozdania Art. 48n. Odpowiednie stosowanie przepisów Art. 48o. System gwarantowania, informacje Rozdział 3. Rachunki bankowe Art. 49. Rodzaje rachunków Art. 50. Uprawnienia posiadacza Art. 51. Rachunek wspólny Art. 51a. Rachunek dla osób fizycznych Art. 51b. Rachunek dla jednostek samorządu Art. 51c. Prowadzenie rachunku Art. 52. Umowa rachunku bankowego; oprocentowanie Art. 53. Rachunek oszczędnościowy Art. 54. Ochrona wkładów Art. 55. Śmierć posiadacza rachunku Art. 56. Wypłata po śmierci Art. 57. Wyjątki Art. 58. Małoletni Art. 59. Rachunek powierniczy Art. 60. Rozwiązanie umowy Art. 61. Umarzanie dokumentów Art. 62. Umarzanie w toku egzekucji Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków Art. 63. Formy rozliczeń Art. 63a. (uchylony) Art. 63b. Czek gotówkowy Art. 63c. Polecenie przelewu Art. 63d. Polecenie zapłaty VII

4 Art. 63e. Czek rozrachunkowy Art. 63f. Karty płatnicze Art. 63g. (uchylony) Art. 63h. Wzór formularza Art. 64. Odpowiedzialność kilku banków Art. 65. Kontrola przy wypłatach Art. 66. Wpłaty gotówkowe Art. 67. Izby rozliczeniowe Art. 67a. Środki wolne od zajęcia Art. 68. Kompetencje Prezesa NBP Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań Art. 69. Umowa kredytu Art. 70. Zdolność kredytowa Art. 71. Limity koncentracji wierzytelności Art. 72. (uchylony) Art. 73. Konsorcjum bankowe Art. 74. Kontrola sytuacji kredytobiorcy Art. 75. Wypowiedzenie; zabezpieczenie Art. 75a. Termin spłaty kredytu Art. 75b. Ochrona kredytobiorcy Art. 76. Oprocentowanie Art. 76a. Obowiązek powiadomienia poręczycieli Art. 77. Kredyt niewykorzystany Art. 77a. Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej Art. 78. Pożyczki Art. 78a. Kredyt konsumencki Art. 79. Zakaz uprzywilejowania Art. 79a. Zasady udzielenia kredytu Art. 79b. Powiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego Art. 79c. Odesłanie Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy Art. 80. Zlecenie Art. 81. Gwarancja bankowa Art. 82. Wykonanie zobowiązania; regwarancja Art. 83. Potwierdzenie gwarancji i poręczenia Art. 84. Poręczenie Art. 85. Akredytywa dokumentowa Art. 86. Akredytywa pieniężna Art. 86a. Zastosowanie Art. 87. Przedawnienie Art. 88. (uchylony) Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych Art. 89. Obowiązki przed emisją Art. 90. Cel; treść; rodzaje Art. 91. Zakaz kredytowania Art. 92. Właściwe przepisy Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków Art. 92a. Przeniesienie wierzytelności na podmiot emisyjny Art. 92b. Rejestr wierzytelności Art. 92c. (uchylony) VIII

5 Art. 92d. Umowa przenosząca ryzyko Art. 93. Zabezpieczenia; potrącenia Art. 93a. Skonsolidowane oprocentowanie Art. 94. (uchylony) Art. 95. Moc prawna dokumentów bankowych Art. 96. Bankowy tytuł egzekucyjny Art. 97. Klauzula wykonalności Art. 98. Osoba trzecia Art (uchylone) Art Przewłaszczenie na zabezpieczenie Art Kaucja Art (uchylony) Art Tajemnica bankowa Art Obowiązek ujawnienia; odpowiedzialność Art. 105a. Dopuszczalność przetwarzania danych Art Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Art. 106a. Zawiadomienie prokuratora Art. 106b. Żądanie udostępnienia informacji Art. 106c. Żądanie informacji od innych podmiotów Art. 106d. Przypadki udostępniania informacji objętych tajemnicą bankową Art Odpowiedzialność pracowników Art Ochrona dobrej wiary Art Ogólne warunki; regulaminy Art Prowizje, opłaty Art Ogłoszenia Art. 111a. Obowiązek informowania o adekwatności kapitałowej Art. 111b. Informacja Art Spory między bankami i NBP Art. 112a. (uchylony) Art. 112b. Przetwarzanie danych Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków Art (uchylone) Art Bankowe izby gospodarcze Art Umowa zrzeszenia banków Art Rada zrzeszenia Art Połączenie banków Art. 124a. Nabycie przedsiębiorstwa bankowego Art. 124b. Niepodleganie podziałowi Art. 124c. Procedura podziału Art (uchylony) Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków Art Fundusze własne Art Fundusze podstawowe i uzupełniające Art Wymogi kapitałowe Art. 128a. Informowanie Komisji Nadzoru Art. 128b. Wyłączenie z działalności banku Art. 128c. Zgłoszenie zamiaru nabycia akcji Art. 128d. Zgoda na wspólne metody statystyczne Art Gospodarka finansowa Art Rezerwa na ryzyko ogólne IX

6 Rozdział 11. Nadzór bankowy Art Komisja Nadzoru Finansowego; współdziałanie Art. 131a. Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego Art Inicjatywa Art Cele i czynności nadzoru Art Biegli rewidenci Art Sprawdzanie Art Obowiązki biegłych rewidentów Art Delegacje ustawowe KNF Art. 137a. Przeliczanie; kursy walut Art Zalecenia, nakazy, sankcje Art. 138a. Uprawnienia kapitałowe Komisji Art. 138b. Decyzja Komisji Art Obowiązki nadzorowanych Art Działalność za granicą Art. 140a. Opinia Art. 140b. (uchylony) Art. 140c. Rozwinięcie Art Kary pieniężne Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych Art. 141a. Działalność w Polsce Art. 141b. Nadzór nad działalnością w państwie goszczącym Art. 141c. Właściwość władz nadzorczych Art. 141d. Czynności kontrolne Art. 141e. Porozumienia władz nadzorczych Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany Art. 141f. Banki podlegające nadzorowi Art. 141g. Przekazywanie sprawozdań finansowych Art. 141h. Czynności kontrolne Art. 141i. Kontrola wewnętrzna Art. 141j. Skutki działania w holdingach Art. 141k. Udzielanie informacji Art. 141l. Wykaz holdingów Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku A. Postępowanie naprawcze Art Przesłanki; program naprawczy Art Nieskuteczność programu naprawczego Art Kurator Art Zarząd komisaryczny Art Członkowie zarządu B. Likwidacja, przejęcie banku Art Przesłanki Art Przejęcie banku Art Sukcesja Art Pokrycie strat bilansowych Art Akcjonariusze banku przejętego Art Zmiana treści zobowiązań Art Likwidator Art Zasady likwidacji Art Zmiana treści zobowiązań Art Kompetencje Komisji Nadzoru Art. 156a. Dobrowolna likwidacja banku X

7 Art Rozwinięcie Art. 157a. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego Art. 157b. Rozwinięcie Art. 157c. Uznanie na zasadzie wzajemności Art. 157d. Uwierzytelniony odpis orzeczenia Art. 157e. Ocena skutków reorganizacji C. Upadłość banku Art Przesłanki Art Czynności w okresie zawieszenia Art (uchylone) Art Sytuacja władz banku Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna Art Sankcje cywilne Art Sankcje karne Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art Naprawa, likwidacja, upadłość Art Banki już działające Art Zezwolenia Art Restrukturyzacja Art (pominięty) Art Zawarte umowy Art (pominięty) Art Umowy na wkłady oszczędnościowe Art (uchylone) Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art (pominięty) Art Derogacja Art Wejście w życie Indeks rzeczowy XI

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i uŝywania elektronicznych instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61)

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) Projekt A U T O P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo