Regulamin Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER"

Transkrypt

1 Regulamin Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER 1 Postanowienia ogólne 1. Bony Upominkowe SIZEER (dalej jako: Bony) są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do wymiany na produkty oferowane do sprzedaŝy w punktach handlowych wskazanych na stronie Organizatora (dalej jako: Sklepy Fizyczne) oraz w sklepach internetowych Organizatora: sklep.sizeer.com, e-sizeer.interia.pl, e-sizeer.o2.pl, e-sizeer.sport.pl, e- sizeer.tvp.pl (dalej łącznie jako: Sklep Internetowy) (dalej łącznie Sklepy Fizyczne i Sklep Internetowy jako: Sklepy). Szczegółowa lista Sklepów stanowi integralny element niniejszego Regulaminu. Bony mogą przyjąć postać: wyprodukowanych na zlecenie Organizatora bonów w postaci materialnych dokumentów (dalej jako: Bony Fizyczne) lub wygenerowanych przez Organizatora bonów w postaci elektronicznej (dalej jako: E-Bony). Bony Fizyczne i E-Bony są zwane łącznie dalej Bonami. 2. Wyłącznym i jedynym emitentem Bonów jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 Paw. 1. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem (dalej jako: Organizator). 3. Posiadacz Bonu (t.j. osoba, która przedstawi Bon w Sklepie w celu ich realizacji) moŝe dokonać realizacji Bonu poprzez jednorazowy wybór dowolnych produktów z oferowanych w Sklepie, w ramach nominału Bonu oraz ceny produktów, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaŝy danego rodzaju produktów. 4. Bon wystawiany jest na okaziciela. Bon Fizyczny ma postać materialnego dokumentu. KaŜdy Bon Fizyczny posiada hologram, niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych (zwany dalej: Kodem Autoryzacyjnym Bonu Fizycznego) oraz termin waŝności Bonu Fizycznego. E-Bon ma postać wygenerowanego elektronicznie dokumentu PDF przesłanego na adres poczty elektronicznej uprawnionego. KaŜdy E-Bon posiada niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych (zwany dalej: Kodem Autoryzacyjnym E-Bonu) oraz termin waŝności E-Bonu. Kod Autoryzacyjny Bonu Fizycznego oraz Kod Autoryzacyjny E- Bonu są zwane łącznie dalej jako: Kod Autoryzacyjny. 5. Bony Fizyczne są wydawane przez Organizatora w nominałach 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) oraz 100,00 PLN (sto złotych). E-Bony są generowane elektronicznie przez Organizatora w dowolnych nominałach z zakresu od 0,01 PLN (jednego grosza) do 1000,00 PLN (jednego tysiąca złotych). 1

2 6. Koszty drukowania Bonów Fizycznych ponosi Organizator. Koszty generowania E- Bonów ponosi Organizator. 7. Wydanie przez Organizatora Bonu nie stanowi emisji jakiegokolwiek środka płatniczego. 8. Właścicielem Bonów pozostaje Organizator. 2 Warunki zamawiania, warunki płatności, aktywacja Bonów 1. Warunki zamawiania oraz warunki płatności za Bony określa wydany przez Organizatora Regulamin Zamawiania Bonów Upominkowych SIZEER. 2. Regulamin Zamawiania Bonów Upominkowych SIZEER jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Ŝyczenie osoby zainteresowanej moŝe zostać przesłany em, bądź faksem. 3. Najpóźniej w trzecim dniu roboczym licząc od dnia doręczenia Bonów posiadaczowi, Bony są aktywowane w systemie elektronicznym Organizatora ( Aktywacja ). System elektroniczny Organizatora weryfikuje fakt dokonania Aktywacji Bonów przy uŝyciu Kodu Autoryzacyjnego znajdującego się na Bonie. Od chwili Aktywacji Bony mogą być realizowane przez posiadaczy Bonów w Sklepach zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 3 Okres waŝności i realizacji 1. Bony Fizyczne są waŝne do dnia 31 grudnia 2012 roku. E-Bony są waŝne w okresie do dnia: a. 31 grudnia 2012 roku w przypadku E-Bonów wygenerowanych w roku 2011; b. 31 grudnia 2013 roku w przypadku E-Bonów wygenerowanych w roku Po upływie daty waŝności Bon nie moŝe być realizowany. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje Ŝadna rekompensata za Bony, które utraciły swoją waŝność w skutek upływu terminu wskazanego w 3 ust. 1. niniejszego regulaminu. 3. Bon nie moŝe być zamieniony na gotówkę, nie ma równieŝ moŝliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyŝszą niŝ wartość produktu, na które zostają wymienione. 4. Jeśli wartość produktu jest wyŝsza od wartości Bonu, posiadacz Bonu jest zobowiązany dopłacić róŝnicę. Płatność za nabywane w Sklepach Fizycznych produkty moŝe nastąpić częściowo Bonami a częściową gotówką lub kartą płatniczą. Płatność za nabywane w Sklepie Internetowym produkty moŝe nastąpić 2

3 częściowo Bonem a częściowo płatnością on-line lub płatnością za pobraniem przy odbiorze. Płatności za nabywane w Sklepie Internetowym produkty nie moŝna dokonać równocześnie Bonem, płatnością on-line oraz płatnością za pobraniem przy odbiorze. Wartość zakupów produktów dokonywanych w Sklepie Internetowym nie moŝe być niŝsza niŝ suma nominałów Bonów, które wskazano jako formę płatności za zakup w Sklepie Internetowym. 5. Bon moŝe być zrealizowany tylko jednokrotnie. Po pierwszej realizacji Bon nie uprawnia posiadacza do dokonania jego ponownej realizacji. W szczególności uprzednie wykorzystanie Bonu w Sklepie Internetowym wyklucza moŝliwość ponownej realizacji tego samego Bonu w Sklepie Fizycznym. 4 Sposób realizacji 1. Posiadacz Bonu dokonuje wyboru produktów z oferty dostępnej w Sklepach Fizycznych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w Sklepie Internetowym. 2. Płatności Bonem za produkty moŝna dokonać poprzez przedstawienie w Sklepie (czy to fizycznie poprzez przekazanie Bonu Fizycznego ekspedientowi w Sklepie Fizycznym, czy poprzez podanie Kodu Autoryzacyjnego w Sklepie Internetowym) oryginalnego, waŝnego, niewykorzystanego wcześniej i wyemitowanego przez Organizatora Bonu. Płatności Bonem Fizycznym dokonuje się poprzez przekazanie Bonu Fizycznego ekspedientowi w Sklepie Fizycznym lub poprzez podanie w Sklepie Internetowym zawartego na Bonie Fizycznym Kodu Autoryzacyjnego Bonu Fizycznego. Płatności E-Bonem moŝna dokonać wyłącznie w Sklepie Internetowym poprzez podanie w Sklepie Internetowym zawartego na E-Bonie Kodu Autoryzacyjnego E-Bonu. 3. Jedynie oryginalne (t.j. wyemitowane przez Organizatora) oraz niezrealizowane wcześniej Bony mogą stanowić akceptowaną formę płatności za produkty znajdujące się w ofercie Sklepu. Bony Fizyczne, które są nieoryginalne lub uszkodzone lub posiadają nieczytelny hologram lub posiadają nieoryginalny hologram lub nie posiadają hologramu są niewaŝne i nie będą akceptowane przez Organizatora. Bony Fizyczne, które posiadają nieczytelny Kod Autoryzacyjny lub nie posiadają Kodu Autoryzacyjnego lub na których Kod Autoryzacyjny jest nieoryginalny lub przerobiony lub został wcześniej wykorzystany, są niewaŝne i nie będą akceptowane przez Organizatora. E-Bony, które posiadają nieczytelny Kod Autoryzacyjny lub nie posiadają Kodu Autoryzacyjnego lub na których Kod Autoryzacyjny jest nieoryginalny lub przerobiony lub został wcześniej wykorzystany, są niewaŝne i nie będą akceptowane przez Organizatora. 3

4 4. Bon, wobec którego nie dokonano Aktywacji zgodnie z 2 ust. 3 nie moŝe zostać zrealizowany w Sklepie. W takim przypadku posiadaczowi Bonu przysługuje prawo do złoŝenia reklamacji zgodnie postanowieniami 5 niniejszego regulaminu. W przypadku uwzględnienia uzasadnionej reklamacji posiadacza, Bon będzie poddany procesowi Aktywacji. 5. Po otrzymaniu Bonów Fizycznych przez ekspedientów Organizatora w Sklepie Fizycznym lub po podaniu Kodu Autoryzacyjnego E-Bonu w Sklepie Internetowym i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji, w szczególności poprzez elektroniczny system Organizatora przy uŝyciu Kodu Autoryzacyjnego znajdującego się na Bonie, a w razie konieczności takŝe po uiszczeniu róŝnicy pomiędzy ceną produktów, a wartością nominalną Bonu zgodnie z 3 ust. 4, cenę za dane produkty uznaje się za uiszczoną. 6. Fakt realizacji Bonu Fizycznego zostaje potwierdzony poprzez zamieszczenie przez pracownika Sklepu na awersie Bonu adnotacji zawierającej słowo zrealizowano wraz z numerem paragonu fiskalnego oraz pieczątką Sklepu, w którym nastąpiła realizacja Bonu. Bon zawierający na awersie adnotację zrealizowano uznaje się za zrealizowany i nie uprawnia on do ponownego zakupu jakiegokolwiek produktu, a w szczególności nie uprawnia do ponownego zakupu w Sklepie Internetowym za pomocą Kody Autoryzacyjnego. Fakt realizacji Bonu w Sklepie Internetowym za pomocą Kodu Autoryzacyjnego jest rejestrowany w systemie elektronicznym Organizatora, a tak wykorzystany Bon pomimo braku adnotacji na awersie uznaje się za zrealizowany i nie uprawnia on do ponownego zakupu jakiegokolwiek produktu czy to w Sklepie Fizycznym czy w Sklepie Internetowym. Fakt realizacji Bonu zostaje zawsze potwierdzony w systemie elektronicznym Organizatora przy uŝyciu Kodu Autoryzacyjnego znajdującego się na Bonie. Bon, którego realizację odnotował system elektroniczny Organizatora, uznaje się za zrealizowany i nie uprawnia on do ponownego zakupu jakiegokolwiek produktu. 7. Bon nie podlega wymianie na środki pienięŝne. 8. Realizacja Bonu moŝe mieć miejsce wyłącznie w Sklepie. 9. W wypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieŝy Bonu poszkodowanemu nie przysługują wobec Organizatora Ŝadne roszczenia. 10. Posiadacz Bonu poprzez realizację Bonu oświadcza, Ŝe zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi Ŝadnych zastrzeŝeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 11. Posiadacz Bonu jest zobowiązany chronić Bon przed dostępem nieupowaŝnionych osób trzecich, a w szczególności przed moŝliwością uzyskania lub skopiowania Kodu Autoryzacyjnego przez nieupowaŝnione osoby trzecie. 4

5 5 Odpowiedzialność, Reklamacje i Zwroty 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po chwili ich wydania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia Kodu Autoryzacyjnego osobom trzecim wynikającego z zaniedbania posiadacza Bonu. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Bonów mają być zgłaszane w siedzibie operacyjnej Organizatora (Rondo Business Park ul. Lublańska 38 w Krakowie) lub w Sklepie w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 2. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionej reklamacji w terminie do 31 dni od chwili jej otrzymania. Wszelkie roszczenie posiadacza Bonu z tytułu roszczeń o realizacje praw związanych z Bonami nie mogą przekroczyć łącznie sumy wartości nominalnej Bonów stanowiących podstawę roszczenia. PowyŜsze ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za czyny niedozwolone lub za szkodę wyrządzoną z winy Organizatora. 3. Górną granicą ogólnej i sumarycznej odpowiedzialności Organizatora w stosunku do wszystkich posiadaczy Bonów danej emisji lub zamawiających Bony danej emisji, z tytułu roszczeń o realizacje praw związanych z Bonami, stanowi kwota stanowiąca sumę wartości nominalnej wyemitowanych przez Organizatora Bonów w danej emisji, wobec których nastąpiła Aktywacja. PowyŜsze ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za czyny niedozwolone lub za szkodę wyrządzoną z winy Organizatora. 4. Uprawnienia nabywców produktów w Sklepach, a w szczególności uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaŝy produktów nabytych w Sklepach, określają właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dalej jako: Przepisy Prawa), a w szczególności postanowienia Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaŝy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku niezgodności produktów z umową oraz postanowienia Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym. Postanowienia niniejszego regulaminu w Ŝaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień nabywców produktów w Sklepach wynikających z Przepisów Prawa. 5. W przypadku dokonywania zwrotu przez Organizatora na rzecz nabywcy produktu w Sklepach całości płatności za zakup wszystkich produktów w ramach danego zamówienia (w szczególności na skutek odstąpienia od całości umowy sprzedaŝy lub na skutek braku dostępności wszystkich produktów z zamówienia w Sklepie Internetowym i niedojścia umowy sprzedaŝy do skutku w całości) (dalej jako: 5

6 Całkowity Zwrot Płatności), która to płatność została dokonana przez nabywcę częściowo lub całości przy pomocy Bonu (Bonów), wówczas Organizator, z uwagi na szybkość dokonywanego zwrotu, dokona zwrotu płatności dokonanej uprzednio Bonem poprzez przekazanie uprawnionemu wygenerowanego E-Bonu o nominale zgodnym z wartością Bonu (sumą wartości Bonów), którym(i) pierwotnie dokonano płatności. Na wyraźne Ŝyczenie nabywcy Organizator dokona zwrotu płatności dokonanej uprzednio Bonem Fizycznym poprzez doręczenie nowego Bonu Fizycznego opiewającego na ten sam nominał, którym dokonano płatności. Pozostała kwota Całkowitego Zwrotu Płatności (o ile istnieje) zostanie zwrócona w środkach pienięŝnych. 6. W przypadku dokonywania w Sklepie zakupu więcej niŝ jednego produktu, za który to zakup płatność została dokonana częściowo pieniędzmi, a częściowo Bonem (Bonami), wówczas uznaje się, Ŝe cena osobno za kaŝdy nabyty produkt została uiszczona proporcjonalnie Bonem (Bonami) i pieniędzmi w takiej samej proporcji w jakiej całkowita kwota płatności Bonem (Bonami) pozostaje do całkowitej kwoty płatności środkami pienięŝnymi. (Tytułem przykładu: JeŜeli za dwa produkty o wartości odpowiednio 150 PLN i 50 PLN dokonano płatności Bonem o nominale 100 PLN i środkami pienięŝnymi o wartości 100 PLN, wówczas uznaje się, iŝ za pierwszy produkt zapłacono 75 PLN Bonem i 75 PLN środkami pienięŝnymi, a za drugi produkt zapłacono 25 PLN Bonem i 25 PLN środkami pienięŝnymi.) 7. W przypadku dokonywania zwrotu przez Organizatora na rzecz nabywcy produktu w Sklepach części płatności za zakup części produktów w ramach danego zamówienia (w szczególności na skutek odstąpienia od części umowy sprzedaŝy lub na skutek braku dostępności części produktów z zamówienia w Sklepie Internetowym i niedojścia umowy sprzedaŝy do skutku w tej części) (dalej jako: Częściowy Zwrot Płatności), która to płatność została dokonana przez nabywcę częściowo lub całości przy pomocy Bonu (Bonów), wówczas Organizator dokona zwrotu części płatności uiszczonej proporcjonalnie zgodnie z 5 ust. 6 powyŝej Bonem poprzez przekazanie uprawnionemu wygenerowanego E-Bonu o nominale zgodnym z wartością zwracanej płatności w części uiszczonej Bonem (Bonami) ustalonej proporcjonalnie zgodnie z 5 ust. 6 powyŝej. Pozostała kwota Częściowego Zwrotu Płatności (o ile istnieje) zostanie zwrócona w środkach pienięŝnych. 8. Organizatorowi zawsze przysługuje prawo do zwrotu w miejsce Bonu środków pienięŝnych w kwocie toŝsamej z nominałem Bonu (sumą nominałów Bonów), do zwrotu którego(ych) jest zobowiązany Organizator. 6

7 6 Miejsce publikacji Regulaminu Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER Treść niniejszego Regulaminu Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER jest opublikowana na stronie internetowej w Sklepach Fizycznych, na stronie Sklepu Internetowego oraz na Ŝyczenie posiadacza Bonu, moŝe zostać przesłana em, bądź faksem. 7 Postanowienia końcowe 1. Posiadacz Bonu poprzez przystąpienie do realizacji Bonu oświadcza, iŝ zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować się do jego postanowień. 2. Za utratę Bonów po ich wydaniu nie odpowiada Organizator. W przypadku utraty Bonów po ich wydaniu, posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe Bony. 3. Regulamin Realizacji Bonów Upominkowych SIZEER stanowi integralną część kaŝdego Bonu. 4. Niniejszy regulamin moŝe zostać zmieniony przez Organizatora w kaŝdym czasie, jednak bez szkody dla praw nabytych posiadaczy Bonów. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w Ŝycie od dnia opublikowania w sposób określony w 6. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze publikowana na stronie 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2011 r. 7

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW Słowniczek Wydawca/Akceptant Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy 109; Sklep - połoŝony na terytorium Polski sklep Wydawcy

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Informacje o firmie. 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.hortmasz.pl, hortmasz.pl, www.hortmasz.com.pl, hortmasz.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD Słowniczek Wydawca BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1. Stacja Paliw BP stacja paliw działająca na terytorium Polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. Definicje: Spółka - KM MAGNUM Gogłoza, Gaca spółka jawna,

Spis treści: I. Definicje: Spółka - KM MAGNUM Gogłoza, Gaca spółka jawna, Spis treści: I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1 ) Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2 ) Warunki techniczne. 3 ) Warunki formalne korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. - 1 - I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAśY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAśY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAśY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1120/2011 Zarządu pod firmą PKP Intercity z dnia 14

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY DANFOSS SP. Z O.O

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY DANFOSS SP. Z O.O PoniŜsze Ogólne Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy towarów, komponentów towarów lub usług (łącznie zwanych dalej Produktami ) przez spółkę Danfoss Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1 Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo