REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Bon Carrefour bon zakupowy Carrefour wydawany Uczestnikowi w przypadku wzięcia przez niego udziału w innych promocjach obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Wzór Bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Karta podarunkowa jeden z poniższych środków płatniczych umożliwiający dokonanie zapłaty za zakupy w Placówkach: a) Karta przedpłacona VISA udostępniona klientom przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, opatrzona numerem BIN , identyfikującym bank będący wydawcą tej karty (dalej Karta podarunkowa Sodexo) b) Karta przedpłacona MasterCard udostępniona klientom przez Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, opatrzona numerem BIN , identyfikującym wydawcę tej karty c) Karta przedpłacona VISA udostępniona klientom przez Bonus Systems Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124, opatrzona numerem BIN , identyfikującym bank będący wydawcą tej karty; d) Karta przedpłacona MasterCard udostępniona klientom przez Cheque Dejeuner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124, opatrzona numerem BIN , identyfikującym bank będący wydawcą tej karty; e) Karta przedpłacona VISA udostępniona klientom przez BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Starołęckiej 7, opatrzona jednym z następujących numerów BIN: , , , , identyfikującym bank będący wydawcą tej karty; Wzór Kart podarunkowych stanowi załącznik nr 2A, z zastrzeżeniem, że nie wyczerpuje on wszystkich możliwych wzorów kart, a o udziale karty w Promocji decyduje odpowiedni numer BIN tej karty widoczny na awersie (pierwsze 6 cyfr numeru karty). 3. Bon podarunkowe jeden z następujących bonów w postaci papierowej lub plastikowej, wyposażony w kod kreskowy i umożliwiający dokonanie zapłaty za zakupy w Placówkach: a) Papierowy Bon Sodexo wydany przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 (dalej Bon podarunkowy Sodexo); b) Papierowy Bon Bonus wydany przez Bonus Systems Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124; c) Papierowy Bon Cadhoc/Cheque Dejeuner wydany przez Cheque Dejeuner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124; d) Plastikowy Bon Boncard wyposażony w pasek magnetyczny lub mikroprocesor wydany przez BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Starołęckiej 7. Wzór Bonów podarunkowych stanowi załącznik nr 2B. 4. e-bon Carrefour bon zakupowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym, wydawany Uczestnikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych regulaminach innych promocji obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach. Wzór e-bonu Carrefour wydawanego w ramach niniejszej Promocji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Kupon promocyjny kupon z kodem kreskowym lub bez, wydawany przez Partnera Promocji wraz z Kartą podarunkową. Wzór Kuponu promocyjnego wydawanego przez poszczególnych Partnerów Promocji stanowi załącznik nr Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 1/11

2 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP , REGON Partner Promocji firmy wymienione w pkt. 2 i 3 powyżej wydające Bony podarunkowe i Karty podarunkowe. 8. Placówka hipermarket Carrefour lub supermarket Carrefour Market, zgodnie z listą zamieszczoną na stronie 9. POK Punkt Obsługi Klienta w Placówce. 10. Promocja promocja Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie. 11. Regulamin niniejszy regulamin określający zasady udziału w Promocji. 12. Stacja Paliw Carrefour stacja paliw znajdująca się przy wybranej Placówce, lista Stacji Paliw Carrefour zamieszczona jest na stronie 13. Uczestnik osoba fizyczna, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa. 14. Produkty produkty dostępne w Placówkach z wyjątkiem paliwa, wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, doładowań energetycznych i telefonicznych, produktów początkowego żywienia niemowląt oraz alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego z wyłączeniem piwa, płatności dokonywanych w kasach w ramach programu Moje Rachunki oraz usługi wypłaty gotówki Cashback. II. Zasady ogólne 1. Promocja obowiązuje w Placówkach w okresie: a) od dnia 15 marca 2015 roku do dnia 15 maja 2015 roku dla Kart podarunkowych Sodexo oraz Bonów podarunkowych Sodexo; b) od dnia 15 marca 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku dla pozostałych Kart podarunkowych oraz Bonów podarunkowych. 2. W ramach Promocji Uczestnik za zakup Produktów dokonany przy użyciu Bonu podarunkowego lub Karty podarunkowej w okresie trwania Promocji może otrzymać premię w postaci e-bonu Carrefour. 3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. III. Warunki otrzymania premii w postaci e-bonu Carrefour 1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika premii w postaci e-bonu Carrefour jest spełnienie łącznie poniższych warunków: a) dokonanie w Placówce w okresie obowiązywania Promocji zakupu Produktów o łącznej wartości przewyższającej lub równej 150 złotych brutto po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie; b) przekazanie kasjerowi Kuponu promocyjnego z kodem kreskowym w trakcie skanowania produktów przez kasjera c) dokonanie płatności za Produkty środkiem płatniczym w postaci Bonu podarunkowego lub Karty podarunkowej na kwotę przewyższającą lub równą 150 złotych brutto. 2. Wartość otrzymanego e-bonu Carrefour w ramach niniejszej Promocji uzależniona jest od ostatecznej kwoty zapłaconej Bonem podarunkowym lub Kartą podarunkową za zakup Produktów i przyznawana jest według następującego schematu: w przypadku zakupu Produktów za kwotę od 150,00 złotych brutto do 299,99 złotych brutto e-bon Carrefour o wartości 15,00 złotych brutto; 2/11

3 w przypadku zakupu Produktów za kwotę za kwotę równą lub wyższą niż 300,00 złotych brutto e-bon Carrefour o wartości 30,00 złotych brutto; 3. W przypadku, w którym Uczestnik płaci za zakupy Kartą podarunkową i jednocześnie innym środkiem płatniczym, e-bon Carrefour przysługuje tylko do części zapłaconej Kartą podarunkową, z zastrzeżeniem postanowień ust.1-2 powyżej. 4. W przypadku, w którym Uczestnik płaci za zakupy Bonem podarunkowym i jednocześnie innym środkiem płatniczym, e-bon Carrefour przysługuje tylko do części zapłaconej Bonem podarunkowym, z zastrzeżeniem postanowień ust.1-2 powyżej. 5. Maksymalna wartość e-bonu Carrefour przyznanego w ramach niniejszej Promocji do jednego paragonu wynosi 30,00 złotych brutto nawet w przypadku, gdy kwota zapłacona Bonem podarunkowym lub Kartą podarunkową jest wyższa niż 300,00 złotych brutto. 6. Promocja łączy się z innymi promocjami, w tym także z promocjami, w których nagrodami są Bony lub e-bony Carrefour, przeprowadzanymi w tym samym czasie w Placówkach, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku łączna wartość przyznanych Uczestnikowi do transakcji zakupu potwierdzonej jednym paragonem bonów zakupowych, w tym e-bonów i Bonów Carrefour, na podstawie wszystkich promocji, w których Uczestnik bierze udział w tym samym czasie w Placówce, nie może przekroczyć kwoty 760 złotych. 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik bezpośrednio po dokonaniu płatności Bonem podarunkowym lub Kartą podarunkową za Produkty otrzymuje e-bon Carrefour razem z paragonem fiskalnym. W ramach niniejszej Promocji do jednego paragonu fiskalnego przyznawany jest tylko jeden e-bon Carrefour o wartości określonej w ust. 2-5 powyżej. 8. e-bon Carrefour nie będzie wydawany w inny sposób lub w innym terminie niż określony w ust. 7 powyżej, a wydruk e-bonu Carrefour potwierdzony jest stosowną informacją na paragonie fiskalnym. IV. e-bon Carrefour 1. e-bon Carrefour jest bonem zakupowym na okaziciela, uprawniającym okaziciela e-bonu Carrefour do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach lub na Stacjach Paliw Carrefour. 2. e-bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym. 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa od wartości nominalnej e-bonu Carrefour, Placówka oraz Stacja Paliw Carrefour nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e-bonu Carrefour. 4. W przypadku, gdy wartość produktów będzie wyższa od wartości e-bonu Carrefour, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 5. e-bony Carrefour nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. 6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-bonu Carrefour po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-bonu Carrefour nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 7. e-bony Carrefour nie są realizowane w kasach samoobsługowych. 8. e-bon Carrefour nie podlega wymianie ani zwrotowi. V. Informacje o Promocji Informacje dotyczące Promocji i regulamin Promocji można otrzymać w Punktach Obsługi Klienta w Placówkach oraz na stronie internetowej Carrefour i Partnerów Promocji. VI. Postępowanie reklamacyjne 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Promocji. 3. Reklamacje dotyczące niewydania e-bonu pomimo spełniania warunków opisanych w rozdziale IV uprawniających do jego otrzymania zgłaszać należy osobiście w POK w Placówce, której dotyczy składana reklamacja w terminie 60 dni od dnia dokonania zakupu, o którym mowa w rozdziale IV. 3/11

4 4. Reklamacja musi zawierać kopię paragonu fiskalnego oraz potwierdzenie płatności Kartą podarunkową w przypadku płacenia Kartą podarunkową, jak również dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 5. Reklamacja złożona osobiście w POK w Placówce zostanie rozpatrzona w miarę możliwości w dniu jej złożenia w Placówce. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie przekazana do centrali Organizatora celem jej rozpatrzenia w terminie określonym w pkt Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z przekazaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 7. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o prowadzonym postępowaniu i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 90 dni. 8. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu zwykłego na adres podany przez Uczestnika Promocji lub: a) telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego; b) poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji. 9. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Karty podarunkowej winny być składane zgodnie z Regulaminem Karty podarunkowej bezpośrednio do Partnerów Promocji. VII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie regulaminy Karty podarunkowej dostępne u poszczególnych Partnerów Promocji oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór Bonów Carrefour Załącznik nr 2A wzory Kart podarunkowych objętych Promocją Załącznik nr 2B wzory Bonów podarunkowych objętych Promocją Załącznik nr 3 wzór e-bonu Carrefour wydawanego w ramach Promocji Załącznik nr 4 wzór Kuponu promocyjnego wydawanego przez poszczególnych Partnerów Promocji 4/11

5 Załącznik nr 1 Wzór Bonów Carrefour. 5/11

6 Załącznik nr 2A Wzory Kart podarunkowych objętych Promocją. SODEXO (nr BIN ): EDENRED (nr BIN ) 6/11

7 BONUS (nr BIN ) i CHEQUE DEJEUNER (nr BIN ) BONCARD (nr BIN: , , , ) 7/11

8 Załącznik nr 2B Wzory Bonów podarunkowych objętych Promocją. BONCARD (plastikowy elektroniczny bon podarunkowy) SODEXO: BONUS, SUBIEKT I CHEQUE DEJEUNER 8/11

9 Załącznik nr 3 Wzór e-bonu Carrefour wydawanego w ramach Promocji. 9/11

10 Załącznik nr 4 Wzór Kuponu promocyjno-reklamowego wydawanego przez poszczególnych Partnerów Promocji SODEXO: EDENRED 10/11

11 BONUS, SUBIEKT I CHEQUE DEJEUNER BONCARD 11/11

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu oszczędnościowego Skarbonka, zwanego dalej Programem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo