Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1. W treści niniejszego Regulaminu wymienionym niŝej terminom nadano następujące znaczenie: a) Karta Płatnicza karta debetowa do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub karta kredytowa wydana przez Bank, tj.: karta kredytowa Toyota Black Pearl o numerze BIN , karta kredytowa Toyota Ice Rose o numerze BIN , karta kredytowa Toyota More o numerze BIN , złota karta kredytowa Toyota Double Gold o numerze BIN , karta debetowa Toyota Super Red III o numerze BIN , karta debetowa Toyota Ruby Passion o numerze BIN , karta debetowa Toyota More o numerze BIN , b) Uczestnik osoba fizyczna będąca posiadaczem jednej z Kart Płatniczych, która w okresie trwania Konkursu wykonuje Transakcje Bezgotówkowe. c) Konkurs prowadzona przez Bank akcja promocyjna Kart Płatniczych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. d) Transakcja Bezgotówkowa to transakcja Kartą Płatniczą wykonana przy pomocy dowolnego Terminala POS w punkcie sprzedaŝy w kraju lub za granicą. e) Terminal POS (Point Of Sale) terminal elektroniczny słuŝący do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w punkcie sprzedaŝy przy uŝyciu Karty Płatniczej. 2. Warunki uczestnictwa 1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Toyota Motor Poland Co. Ltd. Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a takŝe ich małŝonkowie i krewni w linii prostej. 3. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które posiadają Kartę Płatniczą i wykonają przynajmniej jedną Transakcję Bezgotówkową w okresie trwania Konkursu. 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iŝ Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, akceptuje je oraz spełnił warunki określone w 3 poniŝej. 5. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraŝa zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia oraz miejsca zamieszkania na stronach internetowych Banku pod adresem /bon w przypadku przyznania nagrody. 3. Zasady udziału w Konkursie 1. Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez wykonywanie jak największej wartości Transakcji Bezgotówkowych Kartą Płatniczą w okresie trwania Konkursu. 2. W Konkursie nie biorą udziału Transakcje Bezgotówkowe wykonane poprzez Internet. Za transakcję internetową uwaŝa się transakcję dokonaną na odległość bez fizycznego udziału karty, w sieci internet, z wykorzystaniem danych umieszczonych na karcie. 3. Jednorazowa wartość Transakcji Bezgotówkowej branej pod uwagę w Konkursie musi wynosić minimum 15 złotych. 4. Wypowiedzenie przez Uczestnika umowy o Kartę Płatniczą w czasie trwania Konkursu powoduje utratę moŝliwości ubiegania się o nagrodę 5. KaŜdy Uczestnik w trakcie trwania Konkursu moŝe tylko raz otrzymać nagrodę I stopnia, II stopnia lub nagrodę III stopnia. 4. Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie są: a) 3 nagrody I stopnia: bon pienięŝny o wartości 5000 złotych b) 3 nagrody II stopnia: bon pienięŝny o wartości 3000 złotych z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

2 c) 3 nagrody III stopnia: bon pienięŝny o wartości 1000 złotych 2. Nagrody I stopnia, II stopnia i III stopnia będą wydawane w cyklach miesięcznych. Od wartości nagród przedstawionych w 4 pkt. 1 podpunkty a, b i c pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania nagrody poprzez wykonanie Transakcji Bezgotówkowych o jak najwyŝszej wartości posiadanymi Kartami Płatniczymi w wyznaczonych terminach: a) Nagrodę I stopnia otrzymuje Uczestnik, który w danym miesiącu kalendarzowym wykonał Transakcje Bezgotówkowe o najwyŝszej wartości. W przypadku wykonania przez kilku Uczestników Transakcji Bezgotówkowych o takiej samej wartości, Nagroda I stopnia zostanie przekazana temu Uczestnikowi, który dokonał wyŝszej co do wartości pojedynczej Transakcji Bezgotówkowej w danym miesiącu. JeŜeli okaŝe się, Ŝe nagroda przypada więcej niŝ 1 Uczestnikowi, zostanie ona podzielona proporcjonalnie. b) Nagrodę II stopnia otrzymuje Uczestnik, który wykonał Transakcje Bezgotówkowe o najwyŝszej wartości w ciągu którejkolwiek dekady w danym miesiącu kalendarzowym. Dekada rozumiana jest jako okres dziesięciu dni kalendarzowych, przy czym ostatnia, trzecia dekada miesiąca zostaje skrócona lub wydłuŝona do ostatniego dnia miesiąca (od 1 do 10 dnia miesiąca pierwsza dekada, od 11 do 20 dnia miesiąca druga dekada, od 21 do ostatniego dnia miesiąca trzecia dekada). W przypadku wykonania przez kilku Uczestników Transakcji Bezgotówkowych o takiej samej wartości, nagroda II stopnia zostanie przekazana temu Uczestnikowi, który dokonał wyŝszej co do wartości pojedynczej Transakcji Bezgotówkowej w danej dekadzie. JeŜeli okaŝe się, Ŝe nagroda przypada więcej niŝ 1 Uczestnikowi zostanie ona podzielona proporcjonalnie. c) Nagrodę III stopnia otrzymuje Uczestnik, który wykonał Transakcje Bezgotówkowe o najwyŝszej wartości w ciągu jednego dnia w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku wykonania przez kilku Uczestników Transakcji Bezgotówkowych o takiej samej wartości, nagroda III stopnia zostanie przekazana temu Uczestnikowi, który dokonał wyŝszej co do wartości pojedynczej Transakcji Bezgotówkowej. JeŜeli okaŝe się, Ŝe nagroda przypada więcej niŝ 1 Uczestnikowi, zostanie ona podzielona proporcjonalnie. 4. Nagroda moŝe zostać wykorzystana jedynie na zakup usług lub produktów w autoryzowanych salonach dealerskich Toyota oraz Lexus lub przeznaczona na spłatę kredytu samochodowego udzielonego przez Bank na warunkach zawartej z Bankiem umowy kredytu na zakup samochodu. 5. Nagrody powinny zostać wykorzystane do 31 marca 2011 roku. Po tym terminie tracą waŝność. 6. W przypadku przeznaczenia nagrody na zakup usług i produktów w autoryzowanych salonach dealerskich, koszt zakupu będzie zwracany Uczestnikowi na podstawie przedłoŝonej Bankowi dyspozycji stanowiącej Załącznik nr 1 oraz udokumentowania wydatków w formie kserokopii oryginałów faktur. 7. W przypadku przeznaczenia nagrody na spłatę całkowitą lub częściową kredytu samochodowego, o którym mowa w punkcie 4 powyŝej, spłata taka dokonywana będzie na podstawie otrzymanej dyspozycji stanowiącej Załącznik nr Dyspozycję w formie wskazanej w załączniku nr 1 lub, odpowiednio, załączniku nr 2, naleŝy przesłać do Banku faxem na numer (022) lub listem poleconym na adres Toyota Bank Polska, z dopiskiem Konkurs DuŜo kupujesz, bony zyskujesz 9. KaŜdy zwrot kosztów, o którym mowa w punkcie 6 i 7, pomniejsza bieŝącą wartość nagrody pozostałej do wykorzystania przez danego Uczestnika. 10. Bank zobowiązuje się do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, zaokrąglonej do pełnych złotych. Pobrany podatek pomniejsza odpowiednio wartość nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi. 5. Czas trwania Konkursu i ogłoszenie nagrodzonych 1. Konkurs będzie prowadzony w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. 2. W ciągu 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, a ponadto Bank w ciągu 20 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, przekaŝe zwycięzcom zaświadczenia o wygranej, które zostaną wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny posiadany przez Bank, w związku ze świadczonymi usługami bankowymi. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

3 3. Bank zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji Transakcji Bezgotówkowych Uczestników konkursu pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem. 4. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana do 20 dnia kaŝdego następnego miesiąca na stronach internetowych Banku pod adresem /bon z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Lista będzie dostępna na stronach internetowych przez co najmniej 30 kolejnych dni. 5. Bank zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji stosowna informacja zostanie zamieszona na stronach internetowych Banku pod adresem /bon i będzie dostępna przez co najmniej 14 kolejnych dni od daty zakończenia Konkursu. 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 przyznanie Uczestnikom nagród nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem faktycznej daty zakończenia Konkursu i faktycznego okresu trwania Konkursu. W tym zakresie zakończenie Konkursu pozostanie bez wpływu na uprawnienia do nagród nabyte przed jego zakończeniem. 6. Reklamacje 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Banku w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 2. Prawo złoŝenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji. 4. W przypadku przesłania reklamacji złoŝonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego listu. 5. ZłoŜone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym (na adres podany w reklamacji) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7. Postanowienia końcowe 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu terminali transakcyjnych i systemów teleinformatycznych niezaleŝnych od Banku. Wymienione nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony Uczestników Konkursu. 2. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie. 4. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 3 powyŝej. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia do nagród nabyte przed wejściem w Ŝycie takich zmian. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

4 Załącznik nr 1 DYSPOZYCJA REALIZACJI NAGRODY W KONKURSIE DUśO KUPUJESZ, BONY ZYSKUJESZ, dnia r. (miejscowość) Imię i nazwisko Klienta Adres Klienta Identyfikator Klienta (numer modulo) PESEL Klienta Ul. Postępu 18b Warszawa DYSPOZYCJA REALIZACJI NAGRODY Rodzaj otrzymanej nagrody: Nagroda I stopnia złotych Nagroda II stopnia złotych Nagroda III stopnia złotych Kwota poniesionych wydatków na zakup usług lub produktów Dołączam kserokopię dowodu zakupu Suma poniesionych wydatków: Podpis Klienta z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

5 Załącznik nr 2 DYSPOZYCJA REALIZACJI NAGRODY W KONKURSIE DUśO KUPUJESZ, BONY ZYSKUJESZ, dnia r. (miejscowość). Imię i nazwisko Klienta Adres Klienta Identyfikator Klienta (numer modulo) PESEL Klienta Ul. Postępu 18b Warszawa DYSPOZYCJA REALIZACJI NAGRODY Rodzaj otrzymanej nagrody: Nagroda I stopnia złotych Nagroda II stopnia złotych Nagroda III stopnia złotych Kwota przeznaczona na spłatę kredytu samochodowego Rodzaj spłaty Spłata częściowa Spłata całkowita Spłata zostanie dokonana w najbliŝszym dniu wymagalności według harmonogramu spłat po wpłynięciu do banku niniejszej dyspozycji realizacji nagrody. Podpis Klienta z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo