Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis"

Transkrypt

1 Model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis

2 Realizacja +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw '+4 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. '+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne. 2 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skutecznośd w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. Krzysztof Janik

3 Wprowadzenie Model finansowy w excelu jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej do: 1) pozyskania inwestora (materiał bazowy do oceny opłacalności, wyceny przedsięwzięcia), 2) ograniczenia ryzyka utraty płynności (model przedstawia kiedy będzie występowało największe zapotrzebowanie na finansowego o jakie wartości, aby móc reagowad z wyprzedzeniem), 3) wdrożenia systemu motywacyjnego (wypracowane w modelu wartości stanowią bazę pod wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności dla każdego z pracowników zgodnie z zasadą SMART), 4) zwiększenia efektywności biznesu (mając odzwierciedlone w prognozowanych wynikach finansowych dotychczas podjęte działania, możemy już dzisiaj podjąd decyzję o nowych działaniach które przyczynią się do uzyskania jeszcze lepszych wyników finansowych niż te prognozowane), 5) jak również przygotowania takich analiz jak: prognoza finansowa, wycena przedsiębiorstwa, wycena startupu, ocena opłacalności inwestycji, analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza rentowności, analiza płynności finansowej, analiza kosztów, analiza przychodów, określenie zapotrzebowania na finansowanie. Efektem wykorzystania modelu finansowego w excelu jest możliwośd podjęcia decyzji zarządczej na podstawie konkretnych danych liczbowych. Do wspomnianych decyzji zarządczych należy m.in.: określenie wartości przedsiębiorstwa / startupu, zaangażowanie się w opłacalne przedsięwzięcie, zwiększenie efektywności w tych obszarach w których została zidentyfikowana taka możliwośd dzięki prognozie finansowej, pozyskanie finansowania na określonym poziomie dzięki zaprognozowanemu zapotrzebowaniu na finansowanie, optymalizacja kosztów, renegocjowaniu umów handlowych które niekorzystnie wpływają na poziom kapitału obrotowego netto. Prognozowanie finansowe Wycena przedsiębiorstwa Wycena startupu Ocena opłacalności inwestycji Analiza finansowa Analiza rentowności Analiza płynności finansowej Analiza kosztów Analiza przychodów Zapotrzebowanie na finansowanie Kluczowe wskaźniki efektywności Nowoczesny controlling Baza pod system motywacyjny Analiza wrażliwości

4 Nowoczesny controlling Dziś Prognoza Dane historyczne - ich już nie zmienisz. Prognozowany wynik EBITDA 2,7 mpln Podstawa do podejmowania decyzji w biznesie. horyzont czasu przychody koszty

5 System motywacyjny Przedsiębiorca Kluczowe wskaźniki wyznacza oczekiwane korzyści biznesowe na podstawie prognozy efektywności finansowej. Pracownicy uczestniczą w przygotowaniu prognozy finansowej, która następnie stanowi bazę do wypracowania dykowanych KPI (celów) przyczyniających się do realizacji oczekiwanych korzyści biznesowych

6 System motywacyjny Przedsiębiorca Informacja o stopniu realizacji KPI Benchmark wewnętrzny/ zewnętrzny Wybrany KPI pracownika* Skorygowany KPI pracownika** Kto kontroluje pracownika? Realizacja KPI Premia on sam 150 Nie on sam 169 Tak * Średnia sprzedaż sztuk produktów na jednego odbiorcę ** Korekta KPI w oparciu o bechmark wewnętrzny/zewnętrzny oraz określoną korzyśd biznesową

7 Instrukcja pracy z modelem Ogólne Założenia CAPEX RZiS Finansowanie Materiał informacyjny dostępny po zakupie Modelu finansowego (Instrukcja zawiera szczegółowy opis dla każdego z modułów, w których są wprowadzane dane i zmienne modelu)

8 Zadłużenie netto ROE Rachunek wyników *tpln+ Dashboard KPI Rentownośd EBITDA Rok 1 13% Rok 2 25% Rok 3 20% Rok 4 39% Rok 5 44% M 1 Poz M 1 Poz M 1 Poz M 1 Poz M 1 Poz Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 M 1 Marża I KS Koszty stałe Poz Pozostałe działalnośd operacyjna + Średnioroczne tempo wzrostu przychodów netto 74% Działalnośd operacyjna *tpln+ Analiza finansowa Rok ,00-0,20-0,40 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 52% 49% 60% 50% Zapotrzebowanie na finansowanie PLN Rok ,60-0,80 41% 40% Ocena opłacalności NPV Rok 3 Rok 4 Rok Zysk netto ,00-0,8730% -0,97 28% 30% -1,20-1,18-1,40 20% -1,60-1,56 10% -1,80-2,00-1,82 0% Zadłużenie netto / EBITDA (rekomendowany <3,5) ROE Stopa dyskontowa 19% PLN Wycena DCF Stopa dyskontowa 24% PLN

9 Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalnośd inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności, analiza Założenia do sprawozdania finansowego pro forma Lata (nazwa) Płatnośd zobowiązao dni Cykl rotacji należności dni VAT 2018 Częstotliwośd rozliczenia Rok 1 miesięcznie Rok 2 Założenia pozostałe CIT (podatek dochodowy) % 19% Wartośd max jednorazowego odpisu amortyzacyjnego Rok 3 Rok 4 Rok 5 PLN Waluta Polityka prywatności Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części niniejszego modelu finansowego dla potrzeb innych niż własne.

10 Nakłady inwestycyjne netto (dane w PLN) Pozycja Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5 Nakłady inwestycyjne A B B C D Aport aktywów Jan Kowlaski Nakłady inwestycyjne Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5

11 Przychody tpln Rentownośd sprzedaży Kluczowe Wskaźniki Efektywności Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok ,2% 23,1% 20,5% 20,3% 39,6% 38,5% 30,9% 32,0% 39,1% 32,5% 19,8% 30,4% 48,9% 49,8% 41,5% 43,6% 50,3% 52,5% 47,4% 49,6% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% ,0% 0 QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 0,0% Przychody Rentonośd sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [tpln] QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

12 Rachunek zysków i strat (dane PLN) Pozycje Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 A. Przychody netto B. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług C. Zysk brutto ze sprzedaży (Strata) (A - B) % przychodów netto 22% 35% 31% 46% 50% D. Koszty zarządu i administracji E. Koszty sprzedaży i marketingu F. Pozostałe przychody operacyjne G. Pozostałe koszty operacyjne H. EBIT (C - D - E + F - G) % przychodów netto 11% 25% 19% 39% 44% I. Przychody finansowe J. Koszty finansowe K. Zysk brutto (H + I - J) L. Podatek dochodwy M. Zysk netto (K - L) % przychodów netto 9% 20% 15% 31% 35% EBITDA (EBIT+amortyzacja) % przychodów netto 13% 25% 20% 39% 44%

13 Rachunek zysków i strat Analiza (dane w kpln) Skum. EBITDA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2 Przychody EBITDA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2

14 Bilans Aktywa (dane w PLN) Aktywa Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe I. Należności należności z tyt. VAT należności od kontrahentów II. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Aktywa i źródła finansowania aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% BO Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 0%

15 Bilans Pasywa (dane w PLN) Pasywa Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Zyski zatrzymane Zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe obligacje kredyty i pożyczki II. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług zob. kredyty i pożyczki z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych świadczeo zobowiązania z tyt. VAT III. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Zobowiązania Kapitał (fundusz) własny Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

16 Rachunek przepływów pieniężnych (dane w PLN) Cash flow Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (D + E) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne

17 Zapotrzebowanie na finansowanie (dane w PLN) BO Rok 1 Rok 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zapotrzebowanie na finansownie = minimalna wartośd ze skumulowanej wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej oraz przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej

18 Finansowanie obce Finansowanie własne Źródła finansowania (dane w PLN) Źródła finansowania Inwestorzy indywidualni/emisja akcji/venture capital Enterprise Investors Rok 1 I Aport aktywów Amortyzacja (%) VAT (%) Jan Kowlaski Rok 1 I 20% Dotacje / Granty VII Okres rozliczenia (m-ce) National Organization A Rok 2 VII 24 Kredyt i pożyczki Wartośd (PLN) Pekao Rok 4 IX 6% 60 4 PKO BP Rok 2 I 4% 48 0 linia kredytowa Rok finansowania Pozyskanie kapitału ze znakiem (+) spłata ze znakiem (-) Miesiąc finansowania Oprocentowanie rocznie (%) 7% Okres finansowania (mce) Odroczenie w spłacie (m-ce) Obligacje Wykonanie 0 16% 12 B % 48 Liczba Leasing operacyjny VAT (%) Opłata wstępna (%) Auto osobowe Rok 3 V 23% 36 20% Auto dostawcze Rok 2 I 23% 36 20% Leasing operacyjny Obligacje Kredyt i pożyczki Dotacje / Granty Aport aktywów Inwest. indywidualni/emisja akcji/vc Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

19 Analiza finansowa

20 procentowo wartościowo Analiza finansowa RZiS & rentownośd Przychody [kpln] Wynik EBITDA [kpln] Zysk netto [kpln] vs vs vs vs vs vs Przychody netto zwiększyły się o 258 tys. PLN [ o 11%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 Przychody netto zwiększyły się o 286 tys. PLN [ o 11%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 Wynik EBITDA zwiększył się o 609 tys. PLN * o - 173%] w 2017 roku w porównaniu do % -1% -159% -1% Wynik EBITDA zmniejszył się o -3 tys. PLN * o -1%+ w 2017 roku w porównaniu do 2016 Zysk netto zwiększył się o 560 tys. PLN [ o -159%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 Zysk netto zmniejszył się o -2 tys. PLN [ o -1%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 Rentownośd *%+ -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Marża brutto *%+ wzrosła o 9,8 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 Marża brutto *%+ zmniejszyła się o -12,6 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 Rentownośd EBITDA *%+ wzrosła o 25,1 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 Rentownośd EBITDA *%+ zmniejszyła się o -1,1 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 Rentownośd netto *%+ wzrosła o 23,2 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 Rentownośd netto *%+ zmniejszyła się o -0,9 p.p. w -15% -15% Marża brutto *%+ Rentownośd EBITDA *%+ Rentownośd netto *%+ 10% 9% 8% 7% 43% 46% 56%

21 Wskaźnik rentowności kapiału własnego Wskaźnik rentowności majątku Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Analiza finansowa Bilans Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych 900 Kapitał własny Zobowiązania ,0 0,7 0,2 Zmiana 2017 vs vs % 39% 13% Wskaźnik ogólnego Wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył zadłużenia zmniejszył się o -0,1 p.p. w 2017 się o -0,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do roku w porówaniu do % 0% 0% Wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszył się o 0 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 Wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszył się o 0 p.p. w 2017 roku w porówaniu do Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszył się o -0,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszył się o -0,5 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 Wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych wzrósł o p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 Wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych wzrósł o p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności gotówkowej ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 2,3 Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł się o 0,2 p.p. w 2017 roku w porówaniu do , Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł się o 4,2 p.p. w 2017 roku w porówaniu do ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,8 0,2 Wskaźnik płynności gotówkowej zmniejszył się o -0,6 p.p. w 2017 roku w porówaniu do , Wskaźnik płynności gotówkowej wzrósł się o 1 p.p. w 2017 roku w porówaniu do % 20 % 2017 vs vs 2017 Wskaźnik rentowności majątku wzrósł się o 62,4 p.p. w 2017 roku w porówaniu do % Wskaźnik rentowności majątku wzrósł się o 1,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do % 25 % 2017 vs vs 2017 Wskaźnik rentowności kapitału Wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrósł się o 116,9 p.p. w 2017 własnego zmniejszył się o -8,4 p.p. w roku w porówaniu do roku w porówaniu do 2016

22 Analiza prognozy finansowej

23 procentowo wartościowo Analiza prognozy finansowej RZiS & rentownośd Przychody [kpln] Wynik EBITDA [kpln] Zysk netto [kpln] Rok 1 Rok 2 Rok 2 vs Rok 1 0 Rok 1 vs Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok Rok 1 Rok 2 Prog. wartośd przychodów netto jest większa o 6333 tys. PLN * o 221%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wartośd przychodów netto jest większa o 5463 tys. PLN * o 59%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wynik EBITDA jest większa o 924 tys. PLN * o 361%] w Rok 1 roku w porównaniu do % 212% 292% 255% Prog. wynik EBITDA jest większa o 2500 tys. PLN * o 212%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. zysk netto jest większa o 605 tys. PLN * o 292%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. zysk netto jest większa o 2073 tys. PLN * o 255%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Rentownośd *%+ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Prog. marża brutto *%+ zmniejszy się o -21,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. marża brutto *%+ wzrośnie o 12,9 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. rentownośd EBITDA *%+ wzrośnie o 3,9 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. rentownośd EBITDA *%+ wzrośnie o 12,3 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. rentownośd netto *%+ wzrośnie o 1,6 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. rentownośd netto *%+ wzrośnie o 10,8 p.p. w Prog. marża brutto *%+ Prog. rentownośd EBITDA *%+ Prog. rentownośd netto *%+ 7% 9% 9% 13% 20% 22% 25% 35% 43% 2018 Rok 1 Rok 2

24 Wskaźnik rentowności kapiału własnego Wskaźnik rentowności majątku Analiza prognozy finansowej Bilans Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych Prog. kapitał własny Prog. zobowiązania 2018 Rok 1 Rok , Zmiana Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok , % 46% 32% 2018 Rok 1 Rok 2 0% 24% 15% 2018 Rok 1 Rok ,2 Prog. wskaźnik Prog. wskaźnik pokrycia pokrycia zobowiązao zobowiązao odsetkowych odsetkowych wzrośnie o p.p. w wzrośnie o 30,4 Rok 1 roku w p.p. w Rok 1 roku porównaniu do w porównaniu do Rok 1 Rok 2 Prog. wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrośnie o 0,3 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszy się o -0,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik zadł. długoterminowego wzrośnie o 0,2 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszy się o -0,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wzrośnie o 0,7 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszy się o -0,4 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności gotówkowej Rok 1 Rok 2 7,0 6,0 6,5 4,4 7,0 6,0 21 % 17 % 35 % 5,0 4,0 3,0 2,9 5,0 4,0 3,0 2,0 3,5 Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Prog. wskaźnik rentowności majątku zmniejszy się o -4,9 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik rentowności majątku wzrośnie o 18,8 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do ,0 2,0 1, Rok 1 Rok 2 1,0 0, Rok 1 Rok 2 1,0 0, Rok 1 Rok 2 25 % 30 % 52 % Prog. wskaźnik płynności bieżącej zmniejszy się o -3,6 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik płynności bieżącej wzrośnie o 1,5 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Prog. wskaźnik Prog. wskaźnik płynności płynności gotówkowej gotówkowej wzrośnie o 0,9 p.p. w wzrośnie o 1,5 p.p. w Rok 1 roku w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 porównaniu do 2018 Rok 1 vs 2018 Prog. wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrośnie o 5,7 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 Rok 2 vs Rok 1 Prog. wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrośnie o 21,5 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018

25 Wycena biznesu DCF & Ocena opłacalności NPV

26 NPV DCF - założenia (%) Analiza wrażliwości (dane w tpln) g - stopa wzrostu FCF Inflacja Stopa referencyjne Premia za ryzyko Stopa dyskontowa Wynik Założenia Wycena DCF 2,0% 2,5% 1,5% 20,0% 24,0% Ocena opłacalności NPV 2,0% 2,5% 1,5% 15,0% 19,0% a za Analiza wrażliwości Wyceny DCF na zmianę stopy dyskonta Oceny opłacalności NPV na zmianę stopy dyskonta % % % % % % % % 746-1% 930-1% 365 1% % % % % % % % % %

27 Wycena biznesu metodą DCF (dane w tpln) Pozycje Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Przepływy pieniężne netto (bez finansowana i inwestycji kapitałowych) stopa dyskonta 0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 Zdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto DCF - Discounted Cash Flow Wartośd przedsiębiorstwa / startupu Wartośd rezydualna arto Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Wartośd rezydualna DCF - Discounted Cash Flow Wartośd przedsiębiorstwa / startupu

28 Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV oraz IRR (dane w tpln) Pozycje Nakład początkowy Rok 3 Przepływy pieniężne netto (bez finansowana i inwestycji kapitałowych) stopa dyskonta 1,00 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42 Zdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto NPV - Net Present Value IRR (stopa dyskotna, przy której NPV wynosi 0. Graniczna stopa zwrotu inwestycji) Rok 1 Rok 2 Rok 4 Rok ,26% NPV Nakład początkowy Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 NPV

29 Zamów model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis Realizacja: Krzysztof Janik

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Wprowadzenie Model finansowy w excelu jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej do: 1) pozyskania inwestora (materiał bazowy do oceny opłacalności,

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56 zrealizowanych narzędzi

Bardziej szczegółowo

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56 zrealizowanych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport Zarządczy Analizowany okres

Raport Zarządczy Analizowany okres Raport Zarządczy Warszawa 216-12-7 Analizowany okres Rok 216 Miesiąc 8 Wprowadzenie Raport zarządczy jest wykorzystywany do oceny kondycji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez takie analizy jak:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA spółki Przykład S.A. ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 Aktualizacja: 25.09.2017 r. Spis treści 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 Wykres 1.1. Razem przychody

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 28-02-2007 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1 Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe 2. KOSZTY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za 215 SPIS TREŚCI 1. Wybrane skonsoliwane dane finansowe...2

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za 216 Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż raport nr 3/2018 w skonsolidowanych danych finansowych były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach:

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż raport nr 3/2018 w skonsolidowanych danych finansowych były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach: Zarząd MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku, opublikowanego w dniu 14 lutego

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016 A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. SEKO S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zawierający: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. zł.) od 07-01-01 od 06-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH Zarząd Comp S.A. przekazuje skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Powodem korekty

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zawierający: skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo