dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4"

Transkrypt

1 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1

2 Numer wniosku (wypełnia przedsiębiorca): Numer Biznes Plan: *Rubryka wypełniana przez instytucję, do której składany jest Biznes Plan Uwaga: niniejszy dokument jest formatem biznes planu i stanowi II część wniosku o dofinansowanie oraz jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach POIG, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Wprowadzenie zmian do przepisów programu POIG moŝe spowodować zmiany niniejszego dokumentu. Uwaga: informacje zawarte w biznes planie muszą być spójne z informacjami zawartymi w I części wniosku o dofinansowanie. W przypadku zasięgania opinii Promotora Projektów Innowacyjnych na podstawie, której potwierdzono, Ŝe co do zasady projekt kwalifikuje się do dofinansowania, w biznes planie moŝliwa jest jedynie weryfikacja planowanych wydatków określonych w projekcie (punkt 6 biznes planu) w zakresie, który nie zmieni celu projektu i nie spowoduje zakwestionowania wstępnej decyzji o jego kwalifikowaniu się do uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.4 (moŝliwa jest zmiana wartości lub rodzaju wydatków bez zmiany ich przeznaczenia i zastosowania w projekcie). Uwaga: w przypadku prognoz w tabeli wskaźników (pkt 19) oraz prognoz finansowych (pkt 21) naleŝy określić okres 3 lat w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i 5 lat w przypadku duŝych przedsiębiorców od roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Uwaga: Proszę pamiętać, Ŝe deklaracja umieszczona na końcu biznes planu musi być podpisana przez osobę (osoby) upowaŝnioną do reprezentowania przedsiębiorcy (Wnioskodawcy). Uwaga: wszystkie informacje podane w Biznes planie mogą być weryfikowane pod kątem zgodności ze stanem faktycznym podczas kontroli ex-ante projektu przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz podczas monitoringu projektu. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1. Dane Wnioskodawcy 1.1. Nazwa Wnioskodawcy 1.2. NIP 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę krótko opisać historię przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności oraz wpływ realizacji projektu na charakter prowadzonej działalności. Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branŝowe zawierające w sobie wymagania normy ISO Jeśli tak, to proszę wymienić: zakres, podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie 2

3 3. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównowaŝonego rozwoju: Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównowaŝonego rozwoju, Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kobiet, absolwentów, pracowników po 50 roku Ŝycia; Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości. Jeśli tak, proszę opisać. tak nie II. REALIZACJA PROJEKTU 4. Pochodzenie technologii Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R. tak Proszę opisać zakres samodzielnie prowadzonych działań / zakupionych prac B+R oraz stopień ich wykorzystania w projekcie (jeśli dotyczy) nie Proszę podać wartość samodzielnie prowadzonych działań / zakupionych prac B+R (jeśli dotyczy) 5. Sposób wdraŝania technologii Proszę opisać sposób wdraŝania technologii. Proszę opisać cykl produkcyjny/realizacji usług w ramach wdraŝanej technologii oraz przedstawić analizę dostępności materiałów, półproduktów lub innych zasobów uŝywanych w toku produkcji/świadczenia usługi znaków 6. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na rodzaje wydatków PoniŜszy plan wydatków musi być spójny z budŝetem projektu określonym w punkcie 20 wniosku o dofinansowanie. Lp. Rodzaje wydatków Koszt całkowity (w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (w PLN) 1. Grunty 1 2 Razem 3

4 1 2.. Razem 1 2 Razem 1 2 Razem Razem dla wydatków z grup Budynki, budowle, roboty i materiały budowlane 3. Inne środki trwałe 4. Wartości niematerialne i prawne Procent dofinansowania dla wydatków z grup Kwota dofinansowania dla % wydatków z grup Analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z realizacją projektu (wyłącznie dla MSP) 1 2 Razem Procent dofinansowania % 1 2 Razem Procent dofinansowania % Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN) Całkowita kwota dofinansowania (w PLN) Całkowita wielkość dofinansowania jako procent wydatków kwalifikowanych % Kwota dofinansowania 6. Szkolenia Kwota dofinansowania 7. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków 4

5 PoniŜej naleŝy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych w powiązaniu z celami projektu. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę uzasadnić jej wielkość i cechy oraz konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu, JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, (tzn. Ŝe są one niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu), JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, Ŝe stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić konieczność zakupu, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup szkoleń specjalistycznych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić ich niezbędność dla projektu. Uzasadnienie (w uzasadnieniu naleŝy precyzyjnie podać, w jaki sposób dany rodzaj wydatków wpłynie na wdroŝenie Rodzaje wydatków (zgodnie z punktem 6 Biznes Planu) nowej/innowacyjnej technologii w wyniku, której zostanie wdroŝony nowy lub znacząco ulepszony produkt) Źródła finansowania projektu Wydatki kwalifikowane (w PLN) Uwaga: wartość pozycji "środki publiczne" oraz wartość pozycji "środki gwarantowane przez Wnioskodawcę" powinny sumować się w kolumnie wydatki kwalifikowane do 100% wydatków kwalifikowanych projektu w pozycji razem. Uwaga: w pkt 8 podawane są planowane docelowe źródła finansowania. W związku z powyŝszym kwota kredytu wpisana do tabeli moŝe być niŝsza od rzeczywistej wartości kredytu, wskazanej w promesie kredytowej lub umowie kredytowej dołączonej do wniosku o dofinansowanie. Środki publiczne, w tym: Środki publiczne Kwota dofinansowania w ramach działania 4.4 PO IG Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa, w tym: - budŝet państwa - budŝet jednostek samorządu terytorialnego - inne, jakie? Źródła finansowania inne niŝ środki publiczne, w tym: Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę Własne Kredyt inwestycyjny Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowane (w PLN) 5

6 Nazwa instytucji finansującej kredyt inwestycyjny Leasing Nazwa instytucji finansującej leasing Fundusz inwestycyjny Nazwa funduszu inwestycyjnego Inne (jakie) Inne (jakie) - opis Razem Udział kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w środkach gwarantowanych przez Wnioskodawcę (w PLN) 6

7 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Dane ujęte w harmonogramie powinny być zgodne / korespondować z pkt 19 i 20 wniosku o dofinansowanie oraz pkt 6 i 7 biznes planu. Obligatoryjnym jest ujęcie w harmonogramie wszystkich działań kwalifikowanych w ramach projektu (nie jest konieczne ujmowanie w harmonogramie działań niekwalifikowanych). Harmonogram słuŝyć będzie kontroli terminowości realizacji projektu, dlatego teŝ naleŝy dokładnie zaplanować sposób i termin realizacji poszczególnych działań. W pozycji Opis realizowanych prac w ramach działania x naleŝy opisać zakres danego działania w ramach, którego będą zakupywane wymienione poniŝej rodzaje / kategorie wydatków. W rubryce okres realizacji działania naleŝy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań W kolumnie Rodzaj wydatków naleŝy wstawić rodzaj wydatku wskazany w pkt 6 biznes planu (np. budowa hali produkcyjnej). Jeśli dana rodzaj wydatków będzie wymagał uszczegółowienia / realizacji w kilku etapach naleŝy dokonać jego podziału na kategorie wydatków ze stosowanym opisem. Przykładowo wskazany w pkt 6 rodzaj wydatków budowa hali produkcyjnej moŝe być w harmonogramie podzielony na następujące kategorie wydatków: roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja ścian, konstrukcja dacju, pokrycie dachowe itp. W przypadku zakupu realizowanego w drodze leasingu w kolumnie kategoria / opis wydatków moŝna zaznaczyć, Ŝe wydatek dotyczyć będzie x rat z tytułu leasingu środka trwałego/wartości niematerialnej lub prawnej. W wierszu przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność naleŝy podać datę złoŝenia poszczególnych wniosków o płatność, z uwzględnieniem dopuszczalnych okresów składania wniosków o płatność, o których mowa w umowie o dofinansowanie. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wniosek o płatność końcową powinien być złoŝony do czasu zakończenia realizacji projektu. Działanie nie moŝe trwać krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy. W przypadku wyboru sposobu otrzymywania dofinansowania w formie refundacji wypełniając rubrykę okres realizacji Działania naleŝy mieć na uwadze, Ŝe Wniosek o płatność musi dotyczyć zakończonego działania Projektu i być składany nie częściej niŝ co 3 miesiące i nie rzadziej niŝ co 6 miesięcy, w terminie 30 dni od zakończenia danego działania Projektu W przypadku wyboru sposobu otrzymywania dofinansowania w formie zaliczek, beneficjent zobowiązany będzie składać wniosek o płatność obejmujący okres 3 miesięcy, w terminie 30 dni od zakończenia danego okresu. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (zgodnie z Od dd/mm/rrrr: pkt 19 wniosku o dofinansowanie): do dd/mm/rrrr: Koszty kwalifikowane są kosztami netto czy brutto (z VAT)? Przed przystąpieniem do wypełniania poniŝszej tabeli zakresu rzeczowego projektu proszę określić czy koszty kwalifikowane do wsparcia są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatku od towarów i usług. Nr porządko wy Rodzaj wydatków Kategoria / opis wydatków Koszt jednostkowy w PLN Ilość jednostek/ Sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN % dofinansowania Oczekiwana wartość dofinansowania w PLN 7

8 Okres realizacji Działanie 1: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania 1: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania 1 / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania 1 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie 1 dd/mm/rrrr Okres realizacji Działanie 2: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania 2: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania 2 / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania 2 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie 2 dd/mm/rrrr Okres realizacji Działanie n: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania n: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania n / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania n 8

9 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie n dd/mm/rrrr Łączna wartość wydatków kwalifikowanych (suma od 1 do n) / % dofinansowania dla projektu (jako % wydatków kwalifikowanych) / Oczekiwana wartość wsparcia dla projektu 9

10 10. Plan finansowy projektu PoniŜej naleŝy określić plan finansowy projektu, rozumiany jako suma wydatków związanych z realizacją projektu w rozbiciu na poszczególne kwartały. VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatku od towarów i usług. Koszt całkowity (w PLN) Wydatki Kwalifikowane (w PLN) Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. ( ) RAZEM 11. Preferowany sposób otrzymywania dofinansowania w formie refundacji w formie zaliczek 10

11 12. Zasoby umoŝliwiające realizację projektu Przed wdroŝeniem projektu istotna jest weryfikacja moŝliwości wdroŝenia projektu. W tym celu w poniŝszej tabeli proszę szczegółowo określić posiadane lub planowane zasoby techniczne, zasoby ludzkie, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy wnioskodawca posiada niezbędne know-how do realizacji projektu? Czy wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (w tym środki trwałe i infrastrukturę techniczną) np. czy posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? NaleŜy opisać wyposaŝenie, infrastrukturę tych pomieszczeń Czy posiadane lub planowane zasoby ludzkie są/będą wystarczające do wdroŝenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? 13. Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego potwierdzeniem jest uzyskanie przez wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróŝnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Jeśli tak, to proszę opisać: tak nie 14. Czy Wnioskodawca posiada: Patent na wynalazek, lub Prawo ochronne na wzór uŝytkowy, lub Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, lub Prawo z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej w RP lub w innym państwie (w przypadku podmiotu posiadającego, co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór uŝytkowy itd. będą wykorzystywane w ramach realizowanego projektu). Jeśli tak, to proszę opisać. Proszę wymienić dokumenty potwierdzające posiadanie praw własności przemysłowej i określić datę ich uzyskania. (por. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla działania 4.4) tak nie 15. Proszę zaprezentować sposób dokonania oceny popytu na produkty (wyroby lub usługi) będące efektem inwestycji i wyniki tej oceny Na przykład czy zostały przeprowadzone badania rynku - jaki jest ich wynik. Proszę opisać 11

12 16. Dystrybucja i promocja Proszę opisać, w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaŝ i promocja produktów po zrealizowaniu projektu. III. Korzyści wynikające z realizacji projektu. 17. Dodatkowe korzyści z realizacji projektu 17.ATechnologia uŝyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej i/lub produkt będący wynikiem inwestycji został lub zostanie objęty działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej. Jeśli tak, to proszę opisać: tak nie 17.B Dodatkowym elementem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności. Proszę opisać na czym polegać będzie innowacja (jeśli dotyczy): tak nie Proszę podać koszt innowacji organizacyjnej lub marketingowej (jest to koszt niekwalifikowany w ramach Działania 4.4 PO IG) 17.C W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R, rozwój juŝ istniejącego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu. tak nie Proszę opisać uzasadnienie utworzenia / rozwoju działu B+R lub nawiązania współpracy oraz opisać przedmiot współpracy (jeśli dotyczy) Proszę podać koszt utworzenia /rozwoju działu B+R lub nawiązania współpracy (jeśli dotyczy) 17.D. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Jeśli tak, to tak nie proszę opisać Liczba miejsc pracy Rodzaj stanowiska Uzasadnienie stworzenia miejsc(a) pracy.. 12

13 13

14 14

15 18. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Proszę wybrać wskaźniki adekwatne do Państwa projektu w podziale na wskaźniki produktu i rezultatu oraz jeśli to konieczne dodać własny wskaźnik. Wszystkie rodzaje wydatków wskazane w pkt 6 biznes planu muszą znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu. Przedstawione wskaźniki muszą być obiektywne i weryfikowalne oraz moŝliwe do sprawdzenia w dokumentacji dostępnej u przedsiębiorcy na etapie kontroli projektu. Muszą odzwierciedlać załoŝone cele projektu. Jeśli Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównowaŝony rozwój, w szczególności na ochronę środowiska musi mieć to odzwierciedlenie we właściwych wskaźnikach rezultatu. Analogicznie w przypadku gdy Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe planuje utworzenie / rozwój własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową. Jeśli Wnioskodawca nie planuje osiągnięcia takich wskaźników jak: liczba nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej, wprowadzenie innowacji samodzielnie, utworzenie / rozwój własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową, wprowadzenie technologii środowiskowych lub rozwój eko-produktów pozostawia w tabeli te wskaźniki wpisując w poszczególne lata oraz w kolumnie wartość docelowa wartości zerowe. Lata od n-6 do n oznaczają poszczególne lata realizacji projektu przy czym rok n oznacza rok, w którym Wnioskodawca zamierza zakończyć realizację projektu. Lata od n+1 do n+5 oznaczają lata trwałości projektu. W kolumnie metodologia wyliczenia wskaźnika Wnioskodawca podaje podstawę (dokument źródłowy), na której oparł wartość bazową do wskaźnika i jeśli uznaje to za stosowne wyjaśnia w jaki sposób dokonał kalkulacji wartości wskaźnika w poszczególnych latach. Kolumna wartość docelowa stanowi wartość jaka jest planowana do osiągnięcia docelowo. Przykładowo, jeśli Wnioskodawca planuje utworzyć w roku n dwa miejsca pracy, w roku n +1 trzy kolejne miejsca pracy, a w kolejnych latach nie planuje juŝ tworzenia nowych miejsc pracy, ale zostaje na osiągniętym w roku n+1 poziomie, to kolumny wypełnia następująco: w roku n wpisuje - 2, w roku n+1-5 (tj. 2 miejsca pracy 2 w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ); w roku n+2-5 (tj. 2 miejsca pracy w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ; puls 0 miejsc pracy w roku n+2 ), itp., a w wartości docelowej 5 (tj. 2 miejsca pracy w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ; puls 0 miejsc pracy w roku n+2, puls 0 miejsc pracy w roku n+3, puls 0 miejsc pracy w roku n+4, puls 0 miejsc pracy w roku n+2),. Podobnie naleŝy określić poziom spadku wartości, przy czym w wartości docelowej zostanie określony najniŝszy osiągnięty poziom wskaźnika. Uwaga: Przy określaniu jednostek miary dla wskaźników nie wolno w poniŝszej tabeli stosować wartości %. KaŜdy wskaźnik podany w poniŝszej tabeli musi być przedstawiony w wartościach pomiarowych, na podstawie których wzrost lub spadek poziomu określony w % będzie moŝliwy do obliczenia. Wskaźniki podane w wartościach % nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny projektu. W kolumnie Metodologia wyliczenia wskaźnika naleŝy podać sposób kalkulacji wskaźnika oraz nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy na podstawie, którego wnioskodawca przedstawił wartość bazową wskaźnika, i na podstawie którego będzie moŝliwe udokumentowanie zaplanowanych do osiągnięcia wartości. 15

16 Wskaźniki produktu Jedn. miary Metodolog ia wyliczenia wskaźnika Wart ość bazo wa n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Wartość docelow a Wskaźniki rezultatu Jedn. miary Metodolog ia wyliczenia wskaźnika Wart ość bazo wa n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Wartość docelow a Liczba nowych miejsc etat pracy - w tym dla kobiet etat - w tym w dziale B+R etat Liczba nowych wyrobów szt. Liczba nowych usług szt. Wprowadzenie innowacji 1 lub 0 organizacyjnej lub marketingowej (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) 16

17 Wprowadzenie innowacji samodzielnie (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Rozwój / utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Wprowadzenie technologii środowiskowych lub rozwój eko-produktów produktu (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Zmiana energochłonności Zmiana materiałochłonności Zmiana ilości zuŝycia wody Wskaźnik obrazujący pozytywny wpływ projektu na środowisko (przeniesiony z pkt 5 wniosku Inne 1 lub 0 1 lub 0 1 lub 0 MWh/ro k kg/rok m^3/rok 17

18 Wskaźnik procentowego udziału przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaŝy produktów w 30 miesięcy po zakończeniu projektu PLN Wskaźnik udziału eksportu w % całkowitych przychodach (pozycja 1 / pozycja 2)*100% 1. Wartość przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu(-ów) będących wynikiem inwestycji w ciągu 30 m-cy po zakończeniu projektu PLN 2. Wartość całkowitych przychodów z tytułu sprzedaŝy produktu(-ów) będących wynikiem inwestycji inwestycji w ciagu 30 m-cy po zakończeniu projektu 18

19 IV. FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU (Przy wypełnianiu części IV Biznes Planu zaleca się korzystanie z Modelu finansowego stanowiącego narzędzie pomocnicze dla Wnioskodawców) Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych. - sprawozdania finansowe są sporządzone w formie uproszczonej - sprawozdania finansowe naleŝy wypełnić dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieŝącego, oraz przygotować prognozę na czas realizacji projektu oraz okres pięciu lat od momentu zakończenia realizacji projektu (np. jeŝeli projekt trwa 14 miesięcy i kończy się we wrześniu 2010 roku, to naleŝy przygotować następujące sprawozdania: historyczne za lata 2007 i 2008, bieŝące za dany okres obrachunkowy np. marzec 2009, oraz prognozę na lata ), - rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zamknięte okresy obrachunkowe (np. rok 2007 oraz 2008), - okres bieŝący to okres, za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (nie musi to być okres roczny, jeŝeli wnioskodawca przygotowuje sprawozdania w okresie miesięcznym to będzie to np. sprawozdanie za okres od stycznia do marca 2009), - przyjąć naleŝy, Ŝe rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeŝeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego, - dane finansowe w tabelach punktu 21 naleŝy podawać w tysiącach złotych, - nagłówki odpowiednich kolumn naleŝy uzupełnić konkretnymi latami, - w polu ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego prosimy podać szczegółowe załoŝenia do przyjętych prognoz finansowych, - prognozy muszą opierać się na realnych załoŝeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branŝy, w której ono funkcjonuje, - Wydatki na nabycie współfinansowanego dotacją środka trwałego ujmujemy w części B poz. 2 Nabycie składników majątku trwałego. Oczywiście w części A poz. 2 Amortyzacja ujęta jest równieŝ amortyzacja środka trwałego współfinansowanego dotacją. W Bilansie 22-1 wartość dotowanego środka trwałego ujmowana jest w części A aktywów bilansu. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące planowanej do otrzymania dotacji naleŝy wykazać w pasywach bilansu w części D poz. IV Rozliczenia międzyokresowe. W Rachunku zysków i strat 22.2 w części B poz. 1 Amortyzacja wykazana zostanie odpis umorzeniowy dotowanego środka trwałego. 20. ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do powyŝszych wytycznych proszę określić załoŝenia przyjęte do sporządzenia sprawozdań finansowych. W tym proszę zidentyfikować źródła finansowania projektu (wskazane w punkcie II.8 jako środki własne inne niŝ kredyt inwestycyjny), inne niŝ kredyt inwestycyjny, leasing czy fundusz inwestycyjny takie jak np.: zysk, lokaty bankowe, papiery wartościowe, składniki majątku mogące być łatwo upłynnione, łatwo ściągalne krótkoterminowe naleŝności, deklaracje potencjalnych wspólników, przystępujących do realizacji projektu, kredyt obrotowy, poŝyczki udziałowców, inne (jakie?). 2 Model finansowy dostępny jest na stronie internetowej 19

20 21. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (w tys. PLN) 21.1 Bilans (w tys. PLN) A. Aktywa trwałe (I+II+III) Aktywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pienięŝne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) 20

21 Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok C. Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V) I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto V. Pozostały kapitał D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i poŝyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) 21

22 21.2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a Ŝ y Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. ZuŜycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a Ŝ y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Pozostałe przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) 22

23 J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) 23

24 21.3 Rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. PLN) A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j 1. Zysk (strata) netto Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończon y miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu naleŝności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7. Inne korekty I. Razem ( ) B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j n e j 1. SprzedaŜ składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego 3. Inne II. Razem (1+2+3) C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j 1. Zaciągnięcie kredytów i poŝyczek 2. Spłata kredytów i poŝyczek 3. Wypłaty na rzecz właścicieli 4. Wpłaty dokonane przez właścicieli 5. Inne wpływy finansowe 6. Pozostałe III. Razem ( ) D. P r z e p ł y w y p i e n i ę Ŝ n e n e t t o r a z e m (I+II+III) E. Ś r o d k i p i e n i ę Ŝ n e n a p o c z ą t e k o k r e s u F. Ś r o d k i p i e n i ę Ŝ n e n a k o n i e c o k r e s u (D+E) 24

25 21.4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźnik płynności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 1. płynność bieŝąca B. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. wskaźnik zadłuŝenia C. Wskaźniki rentowności 1. rentowność sprzedaŝy 2. zwrot na aktywach (ROA) D. Wskaźniki rotacji majątku 1. Cykl rotacji naleŝności 2. Cykl rotacji zapasów 3. Cykl rotacji zobowiązań Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów rozrachunkowych A1. aktywa bieŝące/zobowiązania bieŝące dane pobieramy z bilansu pozycja B Aktywa obrotowe oraz DIII Zobowiązania krótkoterminowe B1. zobowiązania ogółem x 100%/aktywa ogółem dane pobieramy z bilansu pozycja D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i Aktywa razem (A + B) C1. zysk netto x 100%/ przychody ze sprzedaŝy dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto i A Przychody netto ze sprzedaŝy C2. zysk netto/aktywa ogółem dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto oraz z bilansu Aktywa razem (A + B) D1. naleŝności krótkoterminowe/przychody ze sprzedaŝy x dane pobieramy z bilansu pozycja B II NaleŜności krótkoterminowe oraz z liczba dni w okresie rachunku zysków i strat pozycja A Przychody netto ze sprzedaŝy D2. zapasy/koszty działalności operacyjnej x liczba dni w dane pobieramy z bilansu pozycja B I Zapasy oraz z rachunku zysków i 25

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 4 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Wobec przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. uproszczony

BIZNES PLAN. uproszczony BIZNES PLAN uproszczony 1 Spis treści I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy... 3 II. Opis operacji - cel i zakres... 6 III. Żródła finansowania operacji... 7 IV. Analiza SWOT i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym

Bardziej szczegółowo