dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4"

Transkrypt

1 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1

2 Numer wniosku (wypełnia przedsiębiorca): Numer Biznes Plan: *Rubryka wypełniana przez instytucję, do której składany jest Biznes Plan Uwaga: niniejszy dokument jest formatem biznes planu i stanowi II część wniosku o dofinansowanie oraz jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach POIG, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Wprowadzenie zmian do przepisów programu POIG moŝe spowodować zmiany niniejszego dokumentu. Uwaga: informacje zawarte w biznes planie muszą być spójne z informacjami zawartymi w I części wniosku o dofinansowanie. W przypadku zasięgania opinii Promotora Projektów Innowacyjnych na podstawie, której potwierdzono, Ŝe co do zasady projekt kwalifikuje się do dofinansowania, w biznes planie moŝliwa jest jedynie weryfikacja planowanych wydatków określonych w projekcie (punkt 6 biznes planu) w zakresie, który nie zmieni celu projektu i nie spowoduje zakwestionowania wstępnej decyzji o jego kwalifikowaniu się do uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.4 (moŝliwa jest zmiana wartości lub rodzaju wydatków bez zmiany ich przeznaczenia i zastosowania w projekcie). Uwaga: w przypadku prognoz w tabeli wskaźników (pkt 19) oraz prognoz finansowych (pkt 21) naleŝy określić okres 3 lat w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i 5 lat w przypadku duŝych przedsiębiorców od roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Uwaga: Proszę pamiętać, Ŝe deklaracja umieszczona na końcu biznes planu musi być podpisana przez osobę (osoby) upowaŝnioną do reprezentowania przedsiębiorcy (Wnioskodawcy). Uwaga: wszystkie informacje podane w Biznes planie mogą być weryfikowane pod kątem zgodności ze stanem faktycznym podczas kontroli ex-ante projektu przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz podczas monitoringu projektu. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1. Dane Wnioskodawcy 1.1. Nazwa Wnioskodawcy 1.2. NIP 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę krótko opisać historię przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności oraz wpływ realizacji projektu na charakter prowadzonej działalności. Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branŝowe zawierające w sobie wymagania normy ISO Jeśli tak, to proszę wymienić: zakres, podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie 2

3 3. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównowaŝonego rozwoju: Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównowaŝonego rozwoju, Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kobiet, absolwentów, pracowników po 50 roku Ŝycia; Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości. Jeśli tak, proszę opisać. tak nie II. REALIZACJA PROJEKTU 4. Pochodzenie technologii Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R. tak Proszę opisać zakres samodzielnie prowadzonych działań / zakupionych prac B+R oraz stopień ich wykorzystania w projekcie (jeśli dotyczy) nie Proszę podać wartość samodzielnie prowadzonych działań / zakupionych prac B+R (jeśli dotyczy) 5. Sposób wdraŝania technologii Proszę opisać sposób wdraŝania technologii. Proszę opisać cykl produkcyjny/realizacji usług w ramach wdraŝanej technologii oraz przedstawić analizę dostępności materiałów, półproduktów lub innych zasobów uŝywanych w toku produkcji/świadczenia usługi znaków 6. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na rodzaje wydatków PoniŜszy plan wydatków musi być spójny z budŝetem projektu określonym w punkcie 20 wniosku o dofinansowanie. Lp. Rodzaje wydatków Koszt całkowity (w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (w PLN) 1. Grunty 1 2 Razem 3

4 1 2.. Razem 1 2 Razem 1 2 Razem Razem dla wydatków z grup Budynki, budowle, roboty i materiały budowlane 3. Inne środki trwałe 4. Wartości niematerialne i prawne Procent dofinansowania dla wydatków z grup Kwota dofinansowania dla % wydatków z grup Analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z realizacją projektu (wyłącznie dla MSP) 1 2 Razem Procent dofinansowania % 1 2 Razem Procent dofinansowania % Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN) Całkowita kwota dofinansowania (w PLN) Całkowita wielkość dofinansowania jako procent wydatków kwalifikowanych % Kwota dofinansowania 6. Szkolenia Kwota dofinansowania 7. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków 4

5 PoniŜej naleŝy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych w powiązaniu z celami projektu. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę uzasadnić jej wielkość i cechy oraz konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu, JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, (tzn. Ŝe są one niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu), JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, Ŝe stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić konieczność zakupu, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup szkoleń specjalistycznych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić ich niezbędność dla projektu. Uzasadnienie (w uzasadnieniu naleŝy precyzyjnie podać, w jaki sposób dany rodzaj wydatków wpłynie na wdroŝenie Rodzaje wydatków (zgodnie z punktem 6 Biznes Planu) nowej/innowacyjnej technologii w wyniku, której zostanie wdroŝony nowy lub znacząco ulepszony produkt) Źródła finansowania projektu Wydatki kwalifikowane (w PLN) Uwaga: wartość pozycji "środki publiczne" oraz wartość pozycji "środki gwarantowane przez Wnioskodawcę" powinny sumować się w kolumnie wydatki kwalifikowane do 100% wydatków kwalifikowanych projektu w pozycji razem. Uwaga: w pkt 8 podawane są planowane docelowe źródła finansowania. W związku z powyŝszym kwota kredytu wpisana do tabeli moŝe być niŝsza od rzeczywistej wartości kredytu, wskazanej w promesie kredytowej lub umowie kredytowej dołączonej do wniosku o dofinansowanie. Środki publiczne, w tym: Środki publiczne Kwota dofinansowania w ramach działania 4.4 PO IG Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa, w tym: - budŝet państwa - budŝet jednostek samorządu terytorialnego - inne, jakie? Źródła finansowania inne niŝ środki publiczne, w tym: Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę Własne Kredyt inwestycyjny Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowane (w PLN) 5

6 Nazwa instytucji finansującej kredyt inwestycyjny Leasing Nazwa instytucji finansującej leasing Fundusz inwestycyjny Nazwa funduszu inwestycyjnego Inne (jakie) Inne (jakie) - opis Razem Udział kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w środkach gwarantowanych przez Wnioskodawcę (w PLN) 6

7 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Dane ujęte w harmonogramie powinny być zgodne / korespondować z pkt 19 i 20 wniosku o dofinansowanie oraz pkt 6 i 7 biznes planu. Obligatoryjnym jest ujęcie w harmonogramie wszystkich działań kwalifikowanych w ramach projektu (nie jest konieczne ujmowanie w harmonogramie działań niekwalifikowanych). Harmonogram słuŝyć będzie kontroli terminowości realizacji projektu, dlatego teŝ naleŝy dokładnie zaplanować sposób i termin realizacji poszczególnych działań. W pozycji Opis realizowanych prac w ramach działania x naleŝy opisać zakres danego działania w ramach, którego będą zakupywane wymienione poniŝej rodzaje / kategorie wydatków. W rubryce okres realizacji działania naleŝy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań W kolumnie Rodzaj wydatków naleŝy wstawić rodzaj wydatku wskazany w pkt 6 biznes planu (np. budowa hali produkcyjnej). Jeśli dana rodzaj wydatków będzie wymagał uszczegółowienia / realizacji w kilku etapach naleŝy dokonać jego podziału na kategorie wydatków ze stosowanym opisem. Przykładowo wskazany w pkt 6 rodzaj wydatków budowa hali produkcyjnej moŝe być w harmonogramie podzielony na następujące kategorie wydatków: roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja ścian, konstrukcja dacju, pokrycie dachowe itp. W przypadku zakupu realizowanego w drodze leasingu w kolumnie kategoria / opis wydatków moŝna zaznaczyć, Ŝe wydatek dotyczyć będzie x rat z tytułu leasingu środka trwałego/wartości niematerialnej lub prawnej. W wierszu przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność naleŝy podać datę złoŝenia poszczególnych wniosków o płatność, z uwzględnieniem dopuszczalnych okresów składania wniosków o płatność, o których mowa w umowie o dofinansowanie. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wniosek o płatność końcową powinien być złoŝony do czasu zakończenia realizacji projektu. Działanie nie moŝe trwać krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy. W przypadku wyboru sposobu otrzymywania dofinansowania w formie refundacji wypełniając rubrykę okres realizacji Działania naleŝy mieć na uwadze, Ŝe Wniosek o płatność musi dotyczyć zakończonego działania Projektu i być składany nie częściej niŝ co 3 miesiące i nie rzadziej niŝ co 6 miesięcy, w terminie 30 dni od zakończenia danego działania Projektu W przypadku wyboru sposobu otrzymywania dofinansowania w formie zaliczek, beneficjent zobowiązany będzie składać wniosek o płatność obejmujący okres 3 miesięcy, w terminie 30 dni od zakończenia danego okresu. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (zgodnie z Od dd/mm/rrrr: pkt 19 wniosku o dofinansowanie): do dd/mm/rrrr: Koszty kwalifikowane są kosztami netto czy brutto (z VAT)? Przed przystąpieniem do wypełniania poniŝszej tabeli zakresu rzeczowego projektu proszę określić czy koszty kwalifikowane do wsparcia są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatku od towarów i usług. Nr porządko wy Rodzaj wydatków Kategoria / opis wydatków Koszt jednostkowy w PLN Ilość jednostek/ Sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN % dofinansowania Oczekiwana wartość dofinansowania w PLN 7

8 Okres realizacji Działanie 1: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania 1: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania 1 / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania 1 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie 1 dd/mm/rrrr Okres realizacji Działanie 2: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania 2: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania 2 / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania 2 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie 2 dd/mm/rrrr Okres realizacji Działanie n: dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania n: Łączna wartość kosztów kwalifikowanych Działania n / Oczekiwana wartość dofinansowania Działania n 8

9 Przewidywana data złoŝenia wniosku o płatność Działanie n dd/mm/rrrr Łączna wartość wydatków kwalifikowanych (suma od 1 do n) / % dofinansowania dla projektu (jako % wydatków kwalifikowanych) / Oczekiwana wartość wsparcia dla projektu 9

10 10. Plan finansowy projektu PoniŜej naleŝy określić plan finansowy projektu, rozumiany jako suma wydatków związanych z realizacją projektu w rozbiciu na poszczególne kwartały. VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatku od towarów i usług. Koszt całkowity (w PLN) Wydatki Kwalifikowane (w PLN) Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. ( ) RAZEM 11. Preferowany sposób otrzymywania dofinansowania w formie refundacji w formie zaliczek 10

11 12. Zasoby umoŝliwiające realizację projektu Przed wdroŝeniem projektu istotna jest weryfikacja moŝliwości wdroŝenia projektu. W tym celu w poniŝszej tabeli proszę szczegółowo określić posiadane lub planowane zasoby techniczne, zasoby ludzkie, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy wnioskodawca posiada niezbędne know-how do realizacji projektu? Czy wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (w tym środki trwałe i infrastrukturę techniczną) np. czy posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? NaleŜy opisać wyposaŝenie, infrastrukturę tych pomieszczeń Czy posiadane lub planowane zasoby ludzkie są/będą wystarczające do wdroŝenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? 13. Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego potwierdzeniem jest uzyskanie przez wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróŝnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Jeśli tak, to proszę opisać: tak nie 14. Czy Wnioskodawca posiada: Patent na wynalazek, lub Prawo ochronne na wzór uŝytkowy, lub Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, lub Prawo z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej w RP lub w innym państwie (w przypadku podmiotu posiadającego, co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór uŝytkowy itd. będą wykorzystywane w ramach realizowanego projektu). Jeśli tak, to proszę opisać. Proszę wymienić dokumenty potwierdzające posiadanie praw własności przemysłowej i określić datę ich uzyskania. (por. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla działania 4.4) tak nie 15. Proszę zaprezentować sposób dokonania oceny popytu na produkty (wyroby lub usługi) będące efektem inwestycji i wyniki tej oceny Na przykład czy zostały przeprowadzone badania rynku - jaki jest ich wynik. Proszę opisać 11

12 16. Dystrybucja i promocja Proszę opisać, w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaŝ i promocja produktów po zrealizowaniu projektu. III. Korzyści wynikające z realizacji projektu. 17. Dodatkowe korzyści z realizacji projektu 17.ATechnologia uŝyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej i/lub produkt będący wynikiem inwestycji został lub zostanie objęty działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej. Jeśli tak, to proszę opisać: tak nie 17.B Dodatkowym elementem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności. Proszę opisać na czym polegać będzie innowacja (jeśli dotyczy): tak nie Proszę podać koszt innowacji organizacyjnej lub marketingowej (jest to koszt niekwalifikowany w ramach Działania 4.4 PO IG) 17.C W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R, rozwój juŝ istniejącego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu. tak nie Proszę opisać uzasadnienie utworzenia / rozwoju działu B+R lub nawiązania współpracy oraz opisać przedmiot współpracy (jeśli dotyczy) Proszę podać koszt utworzenia /rozwoju działu B+R lub nawiązania współpracy (jeśli dotyczy) 17.D. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Jeśli tak, to tak nie proszę opisać Liczba miejsc pracy Rodzaj stanowiska Uzasadnienie stworzenia miejsc(a) pracy.. 12

13 13

14 14

15 18. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Proszę wybrać wskaźniki adekwatne do Państwa projektu w podziale na wskaźniki produktu i rezultatu oraz jeśli to konieczne dodać własny wskaźnik. Wszystkie rodzaje wydatków wskazane w pkt 6 biznes planu muszą znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu. Przedstawione wskaźniki muszą być obiektywne i weryfikowalne oraz moŝliwe do sprawdzenia w dokumentacji dostępnej u przedsiębiorcy na etapie kontroli projektu. Muszą odzwierciedlać załoŝone cele projektu. Jeśli Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównowaŝony rozwój, w szczególności na ochronę środowiska musi mieć to odzwierciedlenie we właściwych wskaźnikach rezultatu. Analogicznie w przypadku gdy Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe planuje utworzenie / rozwój własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową. Jeśli Wnioskodawca nie planuje osiągnięcia takich wskaźników jak: liczba nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej, wprowadzenie innowacji samodzielnie, utworzenie / rozwój własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową, wprowadzenie technologii środowiskowych lub rozwój eko-produktów pozostawia w tabeli te wskaźniki wpisując w poszczególne lata oraz w kolumnie wartość docelowa wartości zerowe. Lata od n-6 do n oznaczają poszczególne lata realizacji projektu przy czym rok n oznacza rok, w którym Wnioskodawca zamierza zakończyć realizację projektu. Lata od n+1 do n+5 oznaczają lata trwałości projektu. W kolumnie metodologia wyliczenia wskaźnika Wnioskodawca podaje podstawę (dokument źródłowy), na której oparł wartość bazową do wskaźnika i jeśli uznaje to za stosowne wyjaśnia w jaki sposób dokonał kalkulacji wartości wskaźnika w poszczególnych latach. Kolumna wartość docelowa stanowi wartość jaka jest planowana do osiągnięcia docelowo. Przykładowo, jeśli Wnioskodawca planuje utworzyć w roku n dwa miejsca pracy, w roku n +1 trzy kolejne miejsca pracy, a w kolejnych latach nie planuje juŝ tworzenia nowych miejsc pracy, ale zostaje na osiągniętym w roku n+1 poziomie, to kolumny wypełnia następująco: w roku n wpisuje - 2, w roku n+1-5 (tj. 2 miejsca pracy 2 w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ); w roku n+2-5 (tj. 2 miejsca pracy w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ; puls 0 miejsc pracy w roku n+2 ), itp., a w wartości docelowej 5 (tj. 2 miejsca pracy w roku n plus 3 miejsca pracy w roku n+1 ; puls 0 miejsc pracy w roku n+2, puls 0 miejsc pracy w roku n+3, puls 0 miejsc pracy w roku n+4, puls 0 miejsc pracy w roku n+2),. Podobnie naleŝy określić poziom spadku wartości, przy czym w wartości docelowej zostanie określony najniŝszy osiągnięty poziom wskaźnika. Uwaga: Przy określaniu jednostek miary dla wskaźników nie wolno w poniŝszej tabeli stosować wartości %. KaŜdy wskaźnik podany w poniŝszej tabeli musi być przedstawiony w wartościach pomiarowych, na podstawie których wzrost lub spadek poziomu określony w % będzie moŝliwy do obliczenia. Wskaźniki podane w wartościach % nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny projektu. W kolumnie Metodologia wyliczenia wskaźnika naleŝy podać sposób kalkulacji wskaźnika oraz nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy na podstawie, którego wnioskodawca przedstawił wartość bazową wskaźnika, i na podstawie którego będzie moŝliwe udokumentowanie zaplanowanych do osiągnięcia wartości. 15

16 Wskaźniki produktu Jedn. miary Metodolog ia wyliczenia wskaźnika Wart ość bazo wa n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Wartość docelow a Wskaźniki rezultatu Jedn. miary Metodolog ia wyliczenia wskaźnika Wart ość bazo wa n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Wartość docelow a Liczba nowych miejsc etat pracy - w tym dla kobiet etat - w tym w dziale B+R etat Liczba nowych wyrobów szt. Liczba nowych usług szt. Wprowadzenie innowacji 1 lub 0 organizacyjnej lub marketingowej (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) 16

17 Wprowadzenie innowacji samodzielnie (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Rozwój / utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Wprowadzenie technologii środowiskowych lub rozwój eko-produktów produktu (wpisać w wybranym roku i kolumnie wartość docelowa - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Zmiana energochłonności Zmiana materiałochłonności Zmiana ilości zuŝycia wody Wskaźnik obrazujący pozytywny wpływ projektu na środowisko (przeniesiony z pkt 5 wniosku Inne 1 lub 0 1 lub 0 1 lub 0 MWh/ro k kg/rok m^3/rok 17

18 Wskaźnik procentowego udziału przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaŝy produktów w 30 miesięcy po zakończeniu projektu PLN Wskaźnik udziału eksportu w % całkowitych przychodach (pozycja 1 / pozycja 2)*100% 1. Wartość przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu(-ów) będących wynikiem inwestycji w ciągu 30 m-cy po zakończeniu projektu PLN 2. Wartość całkowitych przychodów z tytułu sprzedaŝy produktu(-ów) będących wynikiem inwestycji inwestycji w ciagu 30 m-cy po zakończeniu projektu 18

19 IV. FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU (Przy wypełnianiu części IV Biznes Planu zaleca się korzystanie z Modelu finansowego stanowiącego narzędzie pomocnicze dla Wnioskodawców) Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych. - sprawozdania finansowe są sporządzone w formie uproszczonej - sprawozdania finansowe naleŝy wypełnić dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieŝącego, oraz przygotować prognozę na czas realizacji projektu oraz okres pięciu lat od momentu zakończenia realizacji projektu (np. jeŝeli projekt trwa 14 miesięcy i kończy się we wrześniu 2010 roku, to naleŝy przygotować następujące sprawozdania: historyczne za lata 2007 i 2008, bieŝące za dany okres obrachunkowy np. marzec 2009, oraz prognozę na lata ), - rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zamknięte okresy obrachunkowe (np. rok 2007 oraz 2008), - okres bieŝący to okres, za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (nie musi to być okres roczny, jeŝeli wnioskodawca przygotowuje sprawozdania w okresie miesięcznym to będzie to np. sprawozdanie za okres od stycznia do marca 2009), - przyjąć naleŝy, Ŝe rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeŝeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego, - dane finansowe w tabelach punktu 21 naleŝy podawać w tysiącach złotych, - nagłówki odpowiednich kolumn naleŝy uzupełnić konkretnymi latami, - w polu ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego prosimy podać szczegółowe załoŝenia do przyjętych prognoz finansowych, - prognozy muszą opierać się na realnych załoŝeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branŝy, w której ono funkcjonuje, - Wydatki na nabycie współfinansowanego dotacją środka trwałego ujmujemy w części B poz. 2 Nabycie składników majątku trwałego. Oczywiście w części A poz. 2 Amortyzacja ujęta jest równieŝ amortyzacja środka trwałego współfinansowanego dotacją. W Bilansie 22-1 wartość dotowanego środka trwałego ujmowana jest w części A aktywów bilansu. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące planowanej do otrzymania dotacji naleŝy wykazać w pasywach bilansu w części D poz. IV Rozliczenia międzyokresowe. W Rachunku zysków i strat 22.2 w części B poz. 1 Amortyzacja wykazana zostanie odpis umorzeniowy dotowanego środka trwałego. 20. ZałoŜenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do powyŝszych wytycznych proszę określić załoŝenia przyjęte do sporządzenia sprawozdań finansowych. W tym proszę zidentyfikować źródła finansowania projektu (wskazane w punkcie II.8 jako środki własne inne niŝ kredyt inwestycyjny), inne niŝ kredyt inwestycyjny, leasing czy fundusz inwestycyjny takie jak np.: zysk, lokaty bankowe, papiery wartościowe, składniki majątku mogące być łatwo upłynnione, łatwo ściągalne krótkoterminowe naleŝności, deklaracje potencjalnych wspólników, przystępujących do realizacji projektu, kredyt obrotowy, poŝyczki udziałowców, inne (jakie?). 2 Model finansowy dostępny jest na stronie internetowej 19

20 21. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (w tys. PLN) 21.1 Bilans (w tys. PLN) A. Aktywa trwałe (I+II+III) Aktywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pienięŝne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) 20

21 Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok C. Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V) I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto V. Pozostały kapitał D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i poŝyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) 21

22 21.2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a Ŝ y Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. ZuŜycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a Ŝ y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Pozostałe przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) 22

23 J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) 23

24 21.3 Rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. PLN) A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j 1. Zysk (strata) netto Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończon y miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu naleŝności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7. Inne korekty I. Razem ( ) B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j n e j 1. SprzedaŜ składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego 3. Inne II. Razem (1+2+3) C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę Ŝ n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j 1. Zaciągnięcie kredytów i poŝyczek 2. Spłata kredytów i poŝyczek 3. Wypłaty na rzecz właścicieli 4. Wpłaty dokonane przez właścicieli 5. Inne wpływy finansowe 6. Pozostałe III. Razem ( ) D. P r z e p ł y w y p i e n i ę Ŝ n e n e t t o r a z e m (I+II+III) E. Ś r o d k i p i e n i ę Ŝ n e n a p o c z ą t e k o k r e s u F. Ś r o d k i p i e n i ę Ŝ n e n a k o n i e c o k r e s u (D+E) 24

25 21.4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźnik płynności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieŝąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 1. płynność bieŝąca B. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. wskaźnik zadłuŝenia C. Wskaźniki rentowności 1. rentowność sprzedaŝy 2. zwrot na aktywach (ROA) D. Wskaźniki rotacji majątku 1. Cykl rotacji naleŝności 2. Cykl rotacji zapasów 3. Cykl rotacji zobowiązań Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów rozrachunkowych A1. aktywa bieŝące/zobowiązania bieŝące dane pobieramy z bilansu pozycja B Aktywa obrotowe oraz DIII Zobowiązania krótkoterminowe B1. zobowiązania ogółem x 100%/aktywa ogółem dane pobieramy z bilansu pozycja D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i Aktywa razem (A + B) C1. zysk netto x 100%/ przychody ze sprzedaŝy dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto i A Przychody netto ze sprzedaŝy C2. zysk netto/aktywa ogółem dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto oraz z bilansu Aktywa razem (A + B) D1. naleŝności krótkoterminowe/przychody ze sprzedaŝy x dane pobieramy z bilansu pozycja B II NaleŜności krótkoterminowe oraz z liczba dni w okresie rachunku zysków i strat pozycja A Przychody netto ze sprzedaŝy D2. zapasy/koszty działalności operacyjnej x liczba dni w dane pobieramy z bilansu pozycja B I Zapasy oraz z rachunku zysków i 25

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/4.5/08/w01 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.2. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Załącznik nr 3.1.5 BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie 1/12 -..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU POśYCZKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Załącznik Nr 6.1 do wniosku do Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia.. 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 BIZNESPLAN Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013 Versja 1.6.2 oprac. Marcin Pilarczyk PROJEKT!!!!! Wniosek O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRDODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU 1 - KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców. ubiegających się o wsparcie w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców. ubiegających się o wsparcie w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Monika

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 45/1357/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności (wzór)

Studium Wykonalności (wzór) Studium Wykonalności (wzór)... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP 1 Phare... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP SPIS TREŚCI SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 3 A-1 DANE WNIOSKODAWCY...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 1 z 12 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 2 z 12 Rachunek wyników za okres 01 sierpień-31 grudzień 2008 rok Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.1. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo