II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 PO_IG/4.5/08/w01 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 1

2 Numer wniosku Numer Biznes Planu: *Rubryka wypełniana przez instytucję, do której składany jest Biznes Plan Uwaga: niniejszy dokument jest formatem Biznes Planu i stanowi II część wniosku o dofinansowanie oraz jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG. Należy posługiwać się nim w zakresie przedstawionym poniżej. informacje zawarte w Biznes Planie muszą być spójne z informacjami zawartymi w I części wniosku o dofinansowanie. w przypadku prognoz należy określić okres 3 lat w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców od roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. deklaracja umieszczona na końcu Biznes Planu musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy (Wnioskodawcy). wszystkie informacje podane w Biznes Planie mogą być weryfikowane pod kątem zgodności ze stanem faktycznym podczas kontroli ex-ante projektu przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz podczas monitoringu projektu. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1. Dane Wnioskodawcy 1.1. Nazwa Wnioskodawcy 1.2. NIP 2. Działalność wnioskodawcy 1 Data rejestracji prowadzonej działalności gospodarczej Proszę określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer EKD lub PKD (cztery cyfry). Proszę zaznaczyć czy kody podane są według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) czy dotychczasowej PKD z 2004 r. Nr PKD lub EKD Charakterystyka Podstawowa: Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa) Inna Inna 3. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży Udział % pracujących w ogólnej liczbie pracujących Proszę krótko opisać historię przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności oraz wpływ realizacji projektu na charakter prowadzonej działalności. 1 Informacje niezbędne celem ustalenia czy proponowane rozwiązania stanowią innowację w ramach branży reprezentowanej przez przedsiębiorcę, a także czy przedsiębiorca nie jest wykluczony z działania. 2

3 Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 (dotyczy poddziałania 4.5.1) Jeśli tak, to proszę wymienić: zakres, podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N (dotyczy poddziałania 4.5.1) Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS (dotyczy poddziałania 4.5.1). Jeśli tak, to proszę wymienić: podmiot, który wydał certyfikat i okres obowiązywania tak nie 4. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju: Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kobiet, absolwentów, pracowników po 50 roku życia; Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości. Jeśli tak, proszę opisać. tak nie II. REALIZACJA PROJEKTU 5. Pochodzenie technologii (dotyczy poddziałania 4.5.1) Proszę wskazać pochodzenie technologii, skąd została zakupiona (kraj, producent) 6. Sposób wdrażania technologii (dotyczy poddziałania 4.5.1) Proszę opisać sposób wdrażania technologii. Proszę opisać cykl produkcyjny/realizacji usług/dystrybucji w ramach wdrażanej technologii oraz przedstawić analizę dostępności materiałów, półproduktów lub innych zasobów używanych w toku produkcji/świadczenia usługi. 7. Współpraca z MSP 3

4 Proszę wskazać czy w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP. Jeśli tak proszę opisać jej przedmiot i zakres. tak nie 8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych kategorii (grup) wydatków kwalifikowanych wskazanych w pkt 21 Wniosku w powiązaniu z celami projektu. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Np. jeśli w ramach projektu konieczne jest zakupienie nieruchomości zabudowanej, to proszę określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu, Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, (tzn. że są one niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu), Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić konieczność zakupu, Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup szkoleń specjalistycznych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić ich niezbędność dla projektu. Uzasadnienie (w uzasadnieniu należy podać, w jaki sposób dana kategoria wpłynie na wdrożenie nowej/innowacyjnej Kategorie wydatków (zgodnie z punktem 21 Wniosku) technologii w wyniku, której zostanie wdrożony nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa) Źródła finansowania projektu Środki publiczne, w tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) Kwota dofinansowania w ramach działania 4.5 PO IG Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa, w tym: - budżet państwa - budżet jednostek samorządu terytorialnego - inne, jakie? Źródła finansowania inne niż środki publiczne, w tym: Własne Kredyt inwestycyjny Nazwa instytucji finansującej kredyt inwestycyjny Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowane (w PLN) 4

5 Leasing Nazwa instytucji finansującej leasing Fundusz inwestycyjny Nazwa funduszu inwestycyjnego Inne (jakie) Razem Udział kredytu ze środków EBI 2 w środkach gwarantowanych przez Wnioskodawcę (w PLN) 2 Europejski Bank Inwestycyjny 5

6 10. Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia Poniżej należy określić harmonogram i zakres rzeczowy projektu jedynie w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z pkt 8 Biznes planu. Harmonogram służyć będzie kontroli terminowości realizacji projektu, dlatego też należy dokładnie zaplanować sposób i termin realizacji poszczególnych działań. W rubryce Opis realizowanych prac w ramach działania x należy opisać zakres kolejnego działania w ramach, którego będą zakupywane wymienione poniżej kategorie wydatków. W kolumnie Nr. porządkowy należy podać nr wydatku wymienionego w pkt 8 Biznes planu, który będzie realizowany w ramach etapu. W kolumnie Kategoria wydatków kwalifikowanych należy podać nazwę kategorii odpowiadającej danemu numerowi porządkowemu, zgodnie z pkt 21 Wniosku. W kolumnie opis należy precyzyjnie określać wszystkie wydatki/zakupy niezbędne do realizacji danej kategorii wydatku kwalifikowanego, np. zakup centrum obróbczego, leasing suszarni o pojemności X metrów sześciennych, itd. lub np. opisać rodzaje wydatków, jakie będą poniesione w związku z planowanym wytworzeniem środka trwałego. Ponadto możliwe jest ujęcie danej kategorii wydatków również w przypadku zakupu realizowanego w drodze leasingu. Wówczas w kolumnie opis należy zaznaczyć, że wydatek dotyczyć będzie x rat z tytułu leasingu środka trwałego/wartości niematerialnej lub prawnej. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych: Od dd/mm/rrrr: do dd/mm/rrrr: Przed przystąpieniem do wypełniania poniższej tabeli zakresu rzeczowego projektu proszę określić czy koszty kwalifikowane do wsparcia są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Netto (TAK/NIE) z VAT (TAK/NIE) Nr porządko wy Kategoria wydatków kwalifikowanych Okres realizacji Działanie 1: mm/rrrr - mm/rrrr Opis Opis realizowanych prac w ramach Działania 1: Koszt jednostkowy w PLN Ilość jednostek/ Sztuk planowanych do zakupu Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN Łączna wartość Działania 1 Okres realizacji Działanie 2: mm/rrrr - mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania 2: 6

7 Łączna wartość Działania 2 Okres realizacji Działania n: mm/rrrr - mm/rrrr Opis realizowanych prac w ramach Działania n: Łączna wartość Działania n Łączna wartość wydatków kwalifikowanych (suma od 1 do n)...pln Oczekiwana wielkość wsparcia... PLN...% całkowitych wydatków kwalifikowanych 7

8 11. Plan finansowy projektu Poniżej należy określić plan finansowy projektu, rozumiany jako suma wydatków związanych z realizacją projektu w rozbiciu na poszczególne kwartały. VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Koszt całkowity (w PLN) Wydatki kwalifikowane (w PLN) Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. Rok 20 r. I kwartał 20 r. II kwartał 20 r. III kwartał 20 r. IV kwartał 20 r. ( ) RAZEM 12. Harmonogram występowania o płatności (pośrednie i końcową) Poniżej należy określić harmonogram występowania o płatności pośrednie i końcową. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność pośrednią. Wniosek ten musi dotyczyć zakończonego działania w ramach projektu określonego w harmonogramie rzeczowofinansowym. Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia danego działania, przy czym nie może ono trwać krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność końcową w terminie 25 dni od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Liczba wierszy w danym roku może być zwiększana w miarę potrzeb. Identyfikacja wydatku Rok 20 r. Płatność nr 1 dd/mm/rrr Płatność nr.. dd/mm/rrrr Rok 20 r. Płatność nr dd/mm/rrr Płatność nr.. dd/mm/rrrr ( ) zgodnie z nr wydatku z punktu 10 Biznes Planu Kwota poniesionych wydatków kwalifikowanych (w PLN) Kwota wnioskowanej płatności (jako % dofinansowania właściwy dla kategorii wydatku). 8

9 RAZEM 13. Zasoby umożliwiające realizację projektu Przed wdrożeniem projektu istotna jest weryfikacja możliwości wdrożenia projektu. W tym celu w poniższej tabeli proszę szczegółowo określić posiadane lub planowane zasoby techniczne, zasoby kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy wnioskodawca posiada niezbędne know-how do realizacji projektu? Czy wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (w tym środki trwałe i infrastrukturę techniczną) np. czy posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? Należy opisać wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń Czy posiadane lub planowane zasoby kadrowe są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? 14. Czy Wnioskodawca posiada (dotyczy poddziałania 4.5.1): Patent na wynalazek, lub Prawo ochronne na wzór użytkowy, ub Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, lub Prawo z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej w RP lub w innym państwie (w przypadku podmiotu posiadającego, co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy itd. będą wykorzystywane w ramach realizowanego projektu). Jeśli tak, to proszę opisać. Proszę wymienić dokumenty potwierdzające posiadanie praw własności przemysłowej tak nie III. Korzyści wynikające z realizacji projektu. 15. Dodatkowe korzyści z realizacji projektu Dodatkowym elementem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności. Jeśli tak, to proszę opisać: tak nie tak nie W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu/laboratorium B+R, prowadzenie prac B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczorozwojową. Jeśli tak, to proszę opisać podając koszty związane z utworzeniem własnego działu B+R oraz uzasadnienie, a w przypadku nawiązania trwałej współpracy z JBR: tak nie 9

10 - uzasadnienie konieczności nawiązania współpracy, - określenie przedmiotu współpracy, - planowane koszty. nie dotyczy W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Jeśli tak, to proszę tak nie opisać ile i jaki jest planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowozatrudnionych. Liczba miejsc pracy Rodzaj stanowiska Uzasadnienie stworzenia miejsc(a) pracy Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu 3 Proszę wybrać wskaźniki adekwatne do Państwa projektu oraz jeśli to konieczne dodać własne, właściwe dla projektu, wskaźniki Ponadto, w przypadku pozytywnego wpływu projektu na zrównoważony rozwój (ochronę środowiska), należy wpływ ten odzwierciedlić we wskaźnikach realizacji celów projektu na poziomie rezultatu. Wskaźniki produktu Jedn. miary Dokument źródłowy ewidencji wskaźnika produktu n-1 4 n 5 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Razem liczba wdrożonych technologii wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu szt. PLN Wskaźniki rezultatu Jedn. miary Liczba nowych miejsc etat pracy - w tym dla kobiet etat - w tym w dziale B+R etat Liczba nowych szt. produktów Liczba nowych usług szt. liczba nowych szt. produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek Podstawa określenia wart. bazowej 6 Wartość bazowa n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Razem 3 Wnioskodawca wybiera wskaźniki, które są najbardziej wskazane z punktu widzenia projektu, za wyjątkiem obligatoryjnych wskaźników dotyczących zatrudnienia, liczby nowych produktów//usług, wprowadzenia innowacji organizacyjnej lub marketingowej, wprowadzenia innowacji samodzielnie, utworzenia własnego działu B+R lub trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową,. Jeśli wartości obligatoryjnych wskaźników są zerowe należy wpisać 0 w poszczególnych rubrykach.. 4 Jeżeli projekt rozpoczyna się w roku n-2 prosimy, aby wskaźniki produktu dla tego roku zostały zsumowane ze wskaźnikami osiągniętymi w roku n-1. 5 Rok, w którym Wnioskodawca zamierza zakończyć realizację projektu. Rok zakończenia projektu powinien pozostać w korelacji z pkt. 20 wniosku Harmonogram realizacji projektu. 6 Wnioskodawca podaje podstawę (dokument źródłowy), na której oparł wartość bazową do wskaźnika. 10

11 Wprowadzenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej (wpisać w wybranym roku i kolumnie RAZEM - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Wprowadzenie innowacji samodzielnie (wpisać w wybranym roku i kolumnie RAZEM - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczorozwojową (wpisać w wybranym roku i kolumnie RAZEM - 1 jeśli dotyczy lub 0 jeśli nie dotyczy) Liczbę nowych projektów B+RT prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwo Kwota przychodów ze sprzedaży wyników prac B+RT szt. PLN Inne 11

12 IV. FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU 17. Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych. - sprawozdania finansowe są sporządzone w formie uproszczonej - sprawozdania finansowe należy wypełnić dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na czas realizacji projektu oraz okres pięciu lat od momentu zakończenia realizacji projektu (np. jeżeli projekt trwa 14 miesięcy i kończy się we wrześniu 2008 roku, to należy przygotować następujące sprawozdania: historyczne za lata 2005 i 2006, bieżące za dany okres obrachunkowy np. czerwiec 2007, oraz prognozę na lata ), - rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zamknięte okresy obrachunkowe (np. rok 2005 oraz 2006), - okres bieżący to okres, za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (nie musi to być okres roczny, jeżeli wnioskodawca przygotowuje sprawozdania w okresie miesięcznym to będzie to np. sprawozdanie za okres od stycznia do czerwca 2007), - przyjąć należy, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu Założenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego, - dane finansowe w tabelach punktu 19 należy podawać w tysiącach złotych, - nagłówki odpowiednich kolumn należy uzupełnić konkretnymi latami, - w polu Założenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych, - prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje, - Wydatki na nabycie współfinansowanego dotacją środka trwałego ujmujemy w części B poz. 2 Nabycie składników majątku trwałego. Oczywiście w części A poz. 2 Amortyzacja ujęta jest również amortyzacja środka trwałego współfinansowanego dotacją. W Bilansie 19.1 wartość dotowanego środka trwałego ujmowana jest w części A aktywów bilansu. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące planowanej do otrzymania dotacji należy wykazać w pasywach bilansu w części D poz. IV Rozliczenia międzyokresowe. W Rachunku zysków i strat 19.2 w części B poz. 1 Amortyzacja wykazana zostanie odpis umorzeniowy dotowanego środka trwałego. 18. Założenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do powyższych wytycznych proszę określić założenia przyjęte do sporządzenia sprawozdań finansowych. W tym proszę zidentyfikować źródła finansowania projektu (wskazane w punkcie II.9 jako środki własne inne niż kredyt inwestycyjny, leasing czy fundusz inwestycyjny takie jak np.: zysk, lokaty bankowe, papiery wartościowe, składniki majątku mogące być łatwo upłynnione, łatwo ściągalne krótkoterminowe należności, deklaracje potencjalnych wspólników, przystępujących do realizacji projektu, kredyt obrotowy, pożyczki udziałowców, inne (jakie?). 12

13 19. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (w tys. PLN) 19.1 Bilans (w tys. PLN) Aktywa A. Aktywa trwałe (I+II+III) I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Rok bazowy n-1 Okres bieżący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Okres bieżący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieżąceg o n. Prognoza na zakończe nie roku bieżąceg o n. 1 rok 1 rok 2 rok 2 rok 3 rok... 3 rok... 4 rok... 4 rok... 5 rok 5 rok 6 rok 6 rok 7 rok 7 rok 8 rok 8 rok C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 13

14 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i pożyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) 14

15 19.2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieżąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Pozostałe przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) 15

16 J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) 16

17 19.3 Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j 1. Zysk (strata) netto Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący zakończon y miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieżąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu należności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7. Inne korekty I. Razem ( ) B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j n e j 1. Sprzedaż składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego 3. Inne II. Razem (1+2+3) C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i f i n a n s o w e j 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2. Spłata kredytów i pożyczek 3. Wypłaty na rzecz właścicieli 4. Wpłaty dokonane przez właścicieli 5. Inne wpływy finansowe 6. Pozostałe III. Razem ( ) D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o r a z e m (I+II+III) E. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a p o c z ą t e k o k r e s u F. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a k o n i e c o k r e s u (D+E) 17

18 19.4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźnik płynności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący zakończo ny miesiąc ( ) roku n Prognoza na zakończe nie roku bieżąceg o n. 1 rok 2 rok. 3 rok... 4 rok... 5 rok 6 rok. 7 rok. 8 rok. 1. płynność bieżąca B. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. wskaźnik zadłużenia C. Wskaźniki rentowności 1. rentowność sprzedaży 2. zwrot na aktywach (ROA) Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów rozrachunkowych A1. aktywa bieżące/zobowiązania bieżące dane pobieramy z bilansu pozycja B Aktywa obrotowe oraz DIII Zobowiązania krótkoterminowe B1. zobowiązania ogółem x 100%/aktywa ogółem dane pobieramy z bilansu pozycja D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i Aktywa razem (A + B) C1. zysk netto x 100%/ przychody ze sprzedaży dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto i A Przychody netto ze sprzedaży C2. zysk netto/aktywa ogółem dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto oraz z bilansu Aktywa razem (A + B) 18

19 19.5 Wartość zaktualizowana netto NPV dla projektu Prosimy o wyliczenie wartości wskaźnika NPV, definiowanego jako różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (cash flow) a nakładami początkowymi na inwestycję według następującego wzoru: gdzie: NPV - wartość bieżąca netto, CF t - cash flow w okresie t w cenach nominalnych (w założeniach Wnioskodawca uwzględnia wzrost cen) r - stopa dyskonta (prosimy założyć wartość 8%, w przypadku przyjęcia innej wartości, prosimy podać uzasadnienie w wierszu: objaśnienia do obliczenia NPV ), stopa dyskonta powinna odzwierciedlać dla inwestora wartość pieniądza w czasie i poziomu ryzyka. Obejmuje ona następujące elementy: realną stopę oprocentowania lokat wolnych od ryzyka, stopę inflacji, premię płynności, premię za ryzyko I 0 - nakłady początkowe, n lata realizacji inwestycji, t - kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji (przyjęty przez Wnioskodawcę okres inwestycji musi być odpowiednio uzasadniony uwzględniając branżę działalności, rodzaj i charakter inwestycji). UWAGA: NPV liczone jest bez uwzględnienia wartości dotacji z umowy o dofinansowanie oraz z wyłączeniem wartości rezydualnej (wartość końcowa przedmiotu inwestycji po amortyzacji). Proszę wyprowadzić obliczenia NPV 1 rok (rozpoczę cia inwestycji) rok rok. 4 rok... 5 rok... 6 rok 7 rok. 8 rok. 9 rok. 10 rok. rok. I 0 - nakłady początkowe (Inwestycyjne) CF t - cash flow w okresie t, r - stopa dyskonta NPV - wartość bieżąca netto 19

20 Objaśnienia do obliczenia NPV 20

21 VI. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY 1. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Biznes planie i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne data podpis Wnioskodawcy 21

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 3. Wzór biznesplanu BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt: Biznes bez barier współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 63095249000000 F-01/I-01 PKD: 3811 62-200 Gniezno ul. Bolesława Chrobrego 24/25 URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 Rogowiec ul. Instalacyjna 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.1. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN Załącznik nr do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN DZIAŁANIE. WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo