BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Strona 1 z 17

2 Uwaga: Niniejszy dokument jest formatem Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie i jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wprowadzenie zmian w Programie może spowodować konieczność zmiany niniejszego dokumentu. Należy posługiwać się nim w zakresie przedstawionym poniżej. Informacje zawarte w Biznes Planie muszą być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie złożonym przez przedsiębiorcę. W przypadku prognoz należy brać pod uwagę okres 3 lat od roku, w którym realizacja projektu została zakończona. Należy pamiętać, że dokument ten musi być podpisany przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz parafowany przez tę osobę (osoby) na każdej stronie. Przedstawione w Biznes Planie informacje muszą być kompletne i wyczerpująco odnosić się do wszystkich wymaganych kwestii. Brak niektórych informacji może prowadzić do negatywnej oceny merytorycznej. Niewystarczające informacje merytoryczne zawarte w niniejszym dokumencie nie są traktowane jako uchybienia formalne i nie podlegają prawu do uzupełnienia/poprawy. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu Nazwa Wnioskodawcy Numer wniosku o dofinansowanie, którego WND-POIG dotyczy Biznes Plan* *Pole wypełniane przez Regionalną Instytucję Finansującą. Numer nadawany jest przez Generator Wniosków w momencie rejestracji wypełnionego (zablokowanego) wniosku o dofinansowanie. 2. Działalność wnioskodawcy 1 Należy określić zakres prowadzonej działalności gospodarczej - należy podać numer EKD lub PKD (cztery cyfry) działalności podstawowej (wiodącej), działalności objętej projektem (jeśli inna niż podstawowa), dwóch kolejnych wykonywanych działalności wg udziału w przychodach (jeśli dotyczy) oraz działalności w sektorze transportu (jeśli dotyczy), następnie podać krótką charakterystykę oraz wskazane wartości wyrażane w procentach. Nr PKD lub EKD Podstawowa: Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa) Inna Inna Działalność w sektorze Charakterystyka Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży Udział % pracujących w ogólnej liczbie pracujących 1 Informacje niezbędne celem ustalenia czy proponowane rozwiązania stanowią innowację na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy, ustalenia intensywności wsparcia inwestycyjnej pomocy regionalnej i limitu pomocy de minimis, a także czy przedsiębiorca nie jest wykluczony z działania. Strona 2 z 17

3 transportu (wszystkie kody PKD związane z działalnością prowadzoną w tym sektorze): Należy krótko przedstawić charakterystykę prowadzonej/planowanej działalności gospodarczej w tym: dotychczasowe źródło największych przychodów (rodzaj działalności, branża, specjalizacja, typ odbiorców/klientów); wiodący profil działalności (branża, specjalizacja) planowany na okres objęty projektem (nie dłuższy, niż 24 miesiące). Opis: II. OPIS PROJEKTU 3. Zasoby umożliwiające realizację projektu Przed wdrożeniem projektu istotna jest weryfikacja możliwości wdrożenia projektu. W tym celu w poniższej tabeli należy szczegółowo określić posiadane zasoby techniczne oraz zasoby ludzkie, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy Wnioskodawca posiada niezbędne knowhow do realizacji projektu? Czy Wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? Należy opisać wyposażenie oraz infrastrukturę posiadanych pomieszczeń itp. Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Wnioskodawcę (np. systemu zarządzania przedsiębiorstwem) jeśli dotyczy Posiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Inne zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (należy wymienić) Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? Jeżeli nie są, czy Wnioskodawca zamierza korzystać z usług zewnętrznych, w jakim zakresie? 4. Lokalizacja projektu Należy przedstawić informacje dotyczące nieruchomości, w której projekt będzie realizowany (lokalizacja, status prawny nieruchomości). W przypadku, gdy lokalizacja obejmuje więcej niż jedną nieruchomość, należy podać szczegółowy (rzeczowy) podział wydatków kwalifikowalnych pomiędzy poszczególne nieruchomości. Strona 3 z 17

4 5. Przebieg realizacji projektu Należy opisać, na czym polegać będzie realizowany projekt i opisać jego zakres. Należy opisać wszystkie niezbędne działania planowane do realizacji wdrożenia systemu B2B, objęte niniejszym projektem. W zależności od przyjętych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, opis może dotyczyć również niezbędnych działań zaplanowanych we współpracujących przedsiębiorstwach. Należy przedstawić chronologię zaplanowanych działań projektu, w tym działań/zadań prowadzących do ponoszenia wydatków wyszczególnionych w Przebiegu rzeczowo-finansowym (punkt 18 Wniosku o dofinansowanie). Poszczególne etapy powinny być opisane w oddzielnych akapitach. Opis powinien być zwięzły i rzeczowy charakterystyka poszczególnych działań powinna stanowić uszczegółowienie oraz uzupełnienie danych wykazanych w punkcie 18 Wniosku o dofinansowanie. 6. Technologia informatyczna Należy opisać zakupywane lub planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązania informatyczne, w szczególności pod kątem ich innowacyjności. Opis powinien precyzować, czy i w jaki sposób planowane rozwiązania informatyczne, dotyczące automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy systemami informatycznymi współpracującymi przedsiębiorstw, doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę procesów dzięki zastosowaniu technologii informatycznych. Należy określić ewentualne ograniczenia technologiczne odnośnie integracji systemu wnioskodawcy z systemami przedsiębiorców współpracujących. 7. Projekt jako inwestycja Projekt powinien stanowić inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną, z co najmniej jednym z czterech celów (typów inwestycji) przedstawionych w kolejnych wierszach tabeli. Należy uzasadnić, że projekt stanowi inwestycję, poprzez umieszczenie opisu, przy co najmniej jednym z celów definiujących inwestycję. Uzasadnienie powinno wykazywać jednoznaczny związek pomiędzy istotą projektu, a wybranym typem inwestycji. Typy inwestycji Utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Uzasadnienie Strona 4 z 17

5 8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych w powiązaniu z celami projektu. W uzasadnieniu należy podać, w jaki sposób dany wydatek wpłynie na wdrożenie nowej/innowacyjnej technologii, w wyniku której procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i umożliwią automatyzację wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków wskazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie. Należy odnieść się do poszczególnych wydatków, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości danego wydatku (np. ilości zakupywanych zestawów komputerowych, wymaganej wydajności serwerów, czasochłonności usług zleconych firmom zewnętrznym,etc.). Informacje powinny być przedstawione w sposób klarowny, nie budzący wątpliwości co do zakresu i celowości zaplanowanych działań oraz kwalifikowalności ponoszonych w projekcie wydatków. 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2. Zakup nowych środków trwałych 3. Leasing 4. Analizy przygotowawcze, usługi doradcze i eksperckie 5. Informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie 6. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego 7. Szkolenia specjalistyczne 9. Sposób finansowania projektu Należy opisać sposób i źródła finansowania realizacji całego projektu do momentu uzyskania dofinansowania w formie refundacji (np. kredyt bankowy, leasing). Podane w tym punkcie informacje muszą być zgodne między innymi z informacjami podanymi w punkcie 20 Wniosku o dofinansowanie. 10. Przedsiębiorcy współpracujący z wnioskodawcą relacje i system B2B Należy przedstawić informacje na temat poszczególnych przedsiębiorców współpracujących z wnioskodawcą. Informacje o kolejnych partnerach należy przedstawiać w kolejności zgodnej z punktem 15 wniosku o dofinansowanie Dane współpracujących przedsiębiorstw. Informacje odnoszące się do każdego partnera biznesowego powinny być prezentowane osobno, co może wymagać powielenia kolejnych wierszy tego punktu. 1. a) Pełna nazwa współpracującego przedsiębiorstwa (partnera): Strona 5 z 17

6 b) Opis procesów biznesowych realizowanych dotychczas przez partnera we współpracy z wnioskodawcą; krótka historia współpracy. Opis: c) Zdefiniowanie potrzeb partnera uzasadniających jego udział w planowanym wdrożeniu systemu B2B. Analiza oczekiwanych korzyści dla partnera wynikających z planowanego wdrożenia systemu B2B. Opis: d) Czy przedsiębiorstwo współpracujące z wnioskodawcą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada wdrożony system informatyczny, który tak nie będzie integrowany z systemem informatycznym wnioskodawcy? e) Charakterystyka (obecnego i/albo planowanego do wdrożenia) systemu informatycznego partnera. Analiza zakresu prac/inwestycji po stronie partnera dla uzyskania automatyzacji wymiany informacji z systemem wnioskodawcy. Opis powinien być możliwie szczegółowy. Opis: f) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego? W przypadku odpowiedzi twierdzącej ( Tak ) należy przedstawić sposób wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania tego podpisu w relacji Wnioskodawcy z partnerem. Opis: tak nie g) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej ( Tak ) należy przedstawić sposób wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Należy podać w jaki standard Elektronicznej Wymiany Danych zostanie zastosowany. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w relacji Wnioskodawcy z partnerem. Opis: tak nie h) Opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych przez partnera we współpracy z wnioskodawcą po wdrożeniu systemu B2B, w tym: - Jakie informacje biznesowe będą przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce będzie przebiegać ta komunikacja? - Jak wdrożenie systemu B2B wpłynie na zwiększenie efektywności procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerem biznesowym? Opis: 2. a) Pełna nazwa współpracującego przedsiębiorstwa (partnera): b) Opis procesów biznesowych realizowanych dotychczas przez partnera we współpracy z Strona 6 z 17

7 wnioskodawcą; krótka historia współpracy. Opis: c) Zdefiniowanie potrzeb partnera uzasadniających jego udział w planowanym wdrożeniu systemu B2B. Analiza oczekiwanych korzyści dla partnera wynikających z planowanego wdrożenia systemu B2B. Opis: d) Czy przedsiębiorstwo współpracujące z wnioskodawcą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada wdrożony system informatyczny, który tak nie będzie integrowany z systemem informatycznym wnioskodawcy? e) Charakterystyka (obecnego i/albo planowanego do wdrożenia) systemu informatycznego partnera. Analiza zakresu prac/inwestycji po stronie partnera dla uzyskania automatyzacji wymiany informacji z systemem wnioskodawcy. Opis powinien być możliwie szczegółowy. Opis: f) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego? W przypadku odpowiedzi twierdzącej ( Tak ) należy przedstawić sposób wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania tego podpisu w relacji Wnioskodawcy z partnerem. Opis: tak nie g) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej ( Tak ) należy przedstawić sposób wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Należy podać w jaki standard Elektronicznej Wymiany Danych zostanie zastosowany. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w relacji Wnioskodawcy z partnerem. Opis: tak nie h) Opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych przez partnera we współpracy z wnioskodawcą po wdrożeniu systemu B2B, w tym: - Jakie informacje biznesowe będą przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce będzie przebiegać ta komunikacja? - Jak wdrożenie systemu B2B wpłynie na zwiększenie efektywności procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerem biznesowym? Opis: Strona 7 z 17

8 III. CELE REALIZACJI PROJEKTU 11. Uzasadnienie realizacji projektu z punktu widzenia Wnioskodawcy Należy opisać i uzasadnić zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu będącego przedmiotem wniosku. Opis: 12. Cele projektu na poziomie produktu Należy określić oraz scharakteryzować obligatoryjne cele projektu na poziomie produktu zgodnie z wymaganiami i metodologią podaną w Instrukcji wypełniania wniosku dla punktu 17. Należy także opisać metodologię obliczania i weryfikowania (źródła danych, algorytmy, itd.) wskaźników produktu. Kwantyfikując cele o różnym horyzoncie czasowym należy pamiętać, iż wartości docelowe wskaźników produktu podane w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie nie mogą wykraczać poza planowany termin/rok kalendarzowy zakończenia realizacji projektu, wskazany w punkcie 18 wniosku o dofinansowanie. Niezwykle ważne jest zachowanie spójności pomiędzy informacjami dodanymi poniżej a wnioskiem o dofinansowanie. Liczba wdrożonych systemów B2B Należy określić jaka liczba systemów B2B zostanie wdrożona w ramach realizacji projektu. Określić (np. poprzez opis funkcjonalny i przypisanie określonych modułów oprogramowania) granice pomiędzy poszczególnymi systemami B2B. Należy określić jak zweryfikowane zostanie osiągnięcie wskaźnika (np. rodzaj dokumentów towarzyszących odbiorowi poszczególnych faz/elementów każdego systemu). Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B Projekt w części objętej dofinansowaniem może dotyczyć wyłącznie integracji z przedsiębiorcami współpracującymi wymienionymi w punkcie 15 Wniosku o dofinansowanie (wartość korespondującego wskaźnika produktu powinna odpowiadać liczbie partnerów powiększonej o jeden - gdyż system obejmuje przede wszystkim Wnioskodawcę). Dopuszczalne jest zastąpienie przedsiębiorcy wymienionego w ww. punkcie Wniosku, który zaprzestał współpracy z Wnioskodawcą innym partnerem w tym samym zakresie realizowanych we współpracy procesów biznesowych. Poniżej należy opisać sposób weryfikacji realizacji tego celu i jego udokumentowania (testy, protokoły i inne sposoby potwierdzenia, zaistnienia deklarowanej automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi Wnioskodawcy i przedsiębiorców współpracujących). Procesy biznesowe objęte systemem B2B Należy usystematyzować (wymienić) wszystkie procesy biznesowe Wnioskodawcy objęte systemem B2B oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu. Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują zaawansowany podpis elektroniczny Należy uzasadnić celowość wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego z punktu widzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu. W przypadku, gdy projekt nie przewiduje wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego, należy wpisać nie dotyczy, a korespondujący wskaźnik produktu we wniosku o dofinansowanie powinien mieć wartość zerową. Strona 8 z 17

9 Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI lub równoważnym Należy uzasadnić celowość zastosowania Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu. W przypadku, gdy projekt nie przewiduje wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym, należy wpisać nie dotyczy, a korespondujący wskaźnik produktu we wniosku o dofinansowanie powinien mieć wartość zerową. 13. Cele projektu na poziomie rezultatu Należy określić oraz scharakteryzować obligatoryjne ilościowe cele projektu na poziomie rezultatu, w tym cele obligatoryjne dla projektów w ramach działania 8.2 PO IG zgodnie z wymaganiami i metodologią podaną w Instrukcji wypełniania wniosku dla punktu 17. Należy także opisać metodologię obliczania i weryfikowania (źródła danych, algorytmy, itd.) wskaźników rezultatu. Kwantyfikując cele o różnym horyzoncie czasowym należy pamiętać, iż wartości docelowe wskaźników podane w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie muszą być osiągnięte w terminie realizacji projektu. Jedynie osiągnięcie obligatoryjnych wskaźników rezultatu Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności i Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności będą sprawozdawane po upływie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych po miesiącu, w którym nastąpi zakończenie realizacji projektu, wskazanym w punkcie 18 wniosku o dofinansowanie (np. dla projektu kończącego się w dniu 19 sierpnia 2010 r. będą to średnie miesięczne za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.). Zakładane cele na poziomie rezultatu powinny być określane w sposób ostrożny, gdyż muszą być bezwzględnie osiągnięte i utrzymane co najmniej do końca okresu trwałości (3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu). W przypadku działalności o charakterze sezonowym należy opisać spodziewany wpływ wahań sezonowych na możliwość zachowania trwałości rezultatów projektu (np. opisać oczekiwane odchylenia sezonowe od deklarowanych wartości średniomiesięcznych). Katalog celów na poziomie rezultatu powinien być kompletny i adekwatny do zaplanowanych działań - cele powinny być dobrane w taki sposób, aby ilustrowały wyniki poszczególnych procesów składających się na realizację projektu (np. efekty przeprowadzonych szkoleń, wzrost efektywności w zakresie poszczególnych procesów biznesowych objętych systemem B2B itp.). Każdy cel powinien zostać skwantyfikowany w postaci odpowiedniego wskaźnika rezultatu w punkcie 17 wniosku. Niezwykle ważne jest zachowanie spójności pomiędzy informacjami dodanymi poniżej a wnioskiem o dofinansowanie. Wzrost średnich miesięcznych przychodów z prowadzenia działalności Należy określić w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na wzrost średnich miesięcznych przychodów netto z prowadzenia działalności, w perspektywie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zakończy się realizacja projektu. Należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pozycji rynkowej mających związek z realizowanym projektem (np. wzrost przychodów spowodowany rozbudową sieci dealerskiej i lepszą organizacją procesu produkcyjnego). Opisywany wzrost przychodów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu np. zakładanym wzrostem cen (inflacja). Należy przewidzieć i opisać sposób gromadzenia danych dla weryfikacji zakładanych wartości bazowych i docelowych korespondującego wskaźnika rezultatu Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności. Należy podać sposób wyliczenia wartości bazowej wskaźnika, przy czym wyliczenia średniej powinny opierać się o dane historyczne z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku działalności prowadzonej krócej niż 12 miesięcy obliczenia wartości bazowej należy oprzeć w całości lub części o prognozy tak by uzyskać średnią dla kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Strona 9 z 17

10 Spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności Należy określić w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności, w perspektywie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zakończy się realizacja projektu. Należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanych z realizowanym projektem (np. spadek kosztów spowodowany wyeliminowaniem papierowego obiegu dokumentów, optymalizacja kosztów magazynowych dzięki możliwości zaplanowania dostaw w systemie just in time). Opisywany spadek kosztów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu np. zakładanym spadkiem cen surowców. Należy przewidzieć i opisać sposób gromadzenia danych dla weryfikacji zakładanych wartości bazowych i docelowych korespondującego wskaźnika rezultatu Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności. W szczególności należy dokonać podziału kosztów przedsiębiorstwa na mające i nie mające związek z działalnością usprawnianą przez planowany do wdrożenia system B2B. Należy podać sposób wyliczenia wartości bazowej wskaźnika, przy czym wyliczenia średniej powinny opierać się o dane historyczne z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku działalności prowadzonej krócej niż 12 miesięcy obliczenia wartości bazowej należy oprzeć w całości lub części o prognozy tak by uzyskać średnią dla kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Pozostałe rezultaty projektu Należy określić pozostałe rezultaty projektu według schematu: 1. <nazwa celu szczegółowego, w przypadku celu kwantyfikowalnego zgodna z nazwą odpowiedniego wskaźnika> a) opis celu i jego znaczenie w kontekście całego projektu <opis> b) zgodność celu szczegółowego z celami PO IG i działania 8.2 PO IG <opis> c) opis metodologii obliczania i weryfikowania osiągnięcia celu <opis> Dodatkowe korzyści z realizacji projektu W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Jeśli tak, to należy wskazać liczbę oraz opis nowych miejsc pracy: tak nie 15. Trwałość rezultatów projektu w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu projektu Jaki jest szacowany czas zwrotu inwestycji (wartości całego projektu)? Jaką metodologię zastosowano przy dokonaniu obliczeń? Jaki będzie długookresowy wpływ na rozwój firmy Wnioskodawcy i współpracujących przedsiębiorstw? W jaki sposób efekty projektu będą wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu? Przez jaki okres? W jaki sposób zostanie zapewnione utrzymanie rezultatów projektu (w tym zaplanowanych wartości wskaźników)? IV. FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU Strona 10 z 17

11 16. Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych. - Należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na czas realizacji projektu oraz okres 3 kolejnych lat od roku zakończenia realizacji projektu (np. jeżeli projekt trwa 14 miesięcy i kończy się we wrześniu 2009 roku, to należy przygotować następujące sprawozdania: historyczne za lata 2006 i 2007, bieżące za dany okres obrachunkowy np. czerwiec 2008, oraz prognozę na lata ). - Rok n to rok złożenia wniosku o dofinansowanie. - Dane z okresu bieżącego roku n to dane za okres od początku bieżącego roku obrachunkowego do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku wniosków składanych w pierwszym miesiącu okresu obrachunkowego (zazwyczaj będzie to styczeń) należy przygotować prognozę za okres od początku roku obrachunkowego do końca tego miesiąca. - Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie (np. rok 2006 oraz 2007). - Należy przyjąć, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego, - Dane finansowe należy podawać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. - W razie konieczności istnieje możliwość dodania kolumn dla kolejnych lat prognozy, tak aby objąć okres 3 lat po roku zakończenia realizacji projektu. - W polu Założenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych. - W przypadku braku dokładnych danych (np. w przypadku przedsiębiorców nieprowadzących pełnej księgowości), należy podać wiarygodne dane szacunkowe. Wyjaśnienia z tym związane należy zamieścić w punkcie 17 biznes planu (Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego). - Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje. - Planowane do otrzymania dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeśli nie zwiększają one kapitałów (funduszy własnych), są ujmowane w Rachunku przepływów pieniężnych w części C poz. 5 Inne wpływy finansowe. Wartość tego wpływu wyłączamy z poz. 6 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w części A Rachunku przepływów pieniężnych. W pozycji tej pozostawiamy natomiast zmianę stanu spowodowaną zmniejszeniem rozliczenia międzyokresowego na skutek zarachowania odpisu rozliczenia do Pozostałych przychodów operacyjnych w ślad za dokonanym odpisem umorzeniowym. Wydatki na nabycie współfinansowanego dotacją środka trwałego ujmujemy w części B poz. 2 Nabycie składników majątku trwałego. Oczywiście w części A poz. 2 Amortyzacja ujęta jest również amortyzacja środka trwałego współfinansowanego dotacją. W Bilansie wartość dotowanego środka trwałego ujmowana jest w części A aktywów bilansu. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące planowanej do otrzymania dotacji należy wykazać w pasywach bilansu w części D poz. IV Rozliczenia międzyokresowe. W Rachunku zysków i strat w części B poz. 1 Amortyzacja wykazana zostanie odpis umorzeniowy dotowanego środka trwałego. W części D Pozostałe przychody operacyjne wykazany zostanie odpis planowanej do otrzymania dotacji. 17. Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do powyższych wytycznych do wypełniania sprawozdań finansowych należy określić założenia przyjęte do sporządzenia poniższych sprawozdań finansowych. W tym należy zidentyfikować źródła finansowania projektu, inne niż kredyt inwestycyjny, leasing czy fundusz inwestycyjny takie jak np.: zysk, lokaty bankowe, papiery wartościowe, składniki majątku mogące być łatwo upłynnione, łatwo ściągalne krótkoterminowe należności, deklaracje potencjalnych wspólników, przystępujących do realizacji projektu, kredyt obrotowy, dopłaty, inne (jakie?) Strona 11 z 17

12 18. Informacje dotyczące finansowania z kredytu, leasingu lub funduszu inwestycyjnego Nazwa instytucji finansowej Strona 12 z 17

13 19. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (w tys. PLN) 1. Bilans (w tys. PLN) Aktywa A. Aktywa trwałe (I+II+III) Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i pożyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) Strona 13 z 17

14 2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Rok bazowy n- 2 Rok bazowy n- 1 Okres bieżący rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 A. Przychody netto ze sprzedaży I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) Strona 14 z 17

15 3. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 1. Zysk (strata) netto 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu należności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7. Inne korekty B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego 3. Inne C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2. Spłata kredytów i pożyczek 3. Wypłaty na rzecz właścicieli 4. Wpłaty dokonane przez właścicieli 5. Inne wpływy finansowe 6. Pozostałe D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+D) Strona 15 z 17

16 4. Wskaźniki finansowe A. Wskaźnik płynności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieżący rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 1. płynność szybka B. Wskaźnik sprawności działania 1. cykl środków pieniężnych w dniach C. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. poziom zadłużenia D. Wskaźniki rentowności 1. rentowność sprzedaży 2. rentowność kapitału własnego (ROE) Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów rozrachunkowych A1. (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania bieżące dane pobieramy z bilansu pozycja B Aktywa obrotowe i B I Zapasy oraz D III Zobowiązania krótkoterminowe B1. zapasy/przychody ze sprzedaży x należności/przychody ze sprzedaży x krótkoterminowe zobowiązania/przychody ze sprzedaży x 365 dane pobieramy z bilansu pozycja B I Zapasy, B II Należności krótkoterminowe i D III Zobowiązania krótkoterminowe oraz z rachunku zysków i strat pozycja A Przychody netto ze sprzedaży C1. zadłużenie/aktywa dane pobieramy z bilansu pozycja D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i Aktywa razem (A + B) D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaży dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto i A Przychody netto ze sprzedaży D2. zysk netto/kapitał własny dane pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L Zysk (strata) netto oraz z bilansu pozycja C Kapitał (fundusz) własny Strona 16 z 17

17 V. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY Oświadczam, że informacje zawarte w Biznes Planie są zgodne ze stanem faktycznym i Wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. data podpis Wnioskodawcy** ** Treść Biznes Planu należy potwierdzić za pośrednictwem platformy epuap (podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym) albo tradycyjnie poprzez podpisanie wydruku Biznes Planu. Złożenie wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu powinno być potwierdzone podpisem, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Dalsze szczegóły zawarte są w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu i Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Strona 17 z 17

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN Załącznik nr do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN DZIAŁANIE. WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo