Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85/33, NIP: (Organizator). 2 Informacje ogólne oraz cel Konkursu 1. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych praktyk z dziedziny innowacji stosowanych przez polskich Przedsiębiorców. 2. Konkurs przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, którzy poprzez stosowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w ciągu roku od zarejestrowania działalności osiągnęli silną i stabilną pozycję na rynku oraz dla Zespołów Projektowych nie prowadzących dotychczas działalności gospodarczej (pre-seed), które rozwijają innowacyjne rozwiązania, wykazują duży potencjał wzrostu i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w celu ich komercjalizacji. 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Start-up-Award2.pdf 3 Zasady Uczestnictwa w Konkursie 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są: a) Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 173 poz.1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorcy), 1

2 b) Zespoły Projektowe rozwijające innowacyjne rozwiązania z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w formie spółki kapitałowej typu startup lub spin off (Zespoły Projektowe). 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązani posiadać organ zarządzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4 Procedura Zgłaszania Kandydatów 1. Przedsiębiorcy lub Zespoły Projektowe biorące udział w Konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury samodzielnie. 2. Kandydatury mogą zostać również zgłaszane przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, a także przedstawicieli administracji publicznej. 3. Każde zgłoszenie Przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez podmiot lub osobę trzecią wymaga zgody jego organu zarządzającego. 4. Kandydaturę uważa się za zgłoszoną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora tj. stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz po otrzymaniu od Organizatora wiadomości potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego. 5. Ostateczny termin składania kandydatur upływa w dniu 2 września 2015 r. 5 Nagrody 1.Nagrodami w Konkursie są: a) przyznanie zwycięzcy tytułu Zwycięzca Start Up Award oraz nagrody pieniężnej w wysokości (sto tysięcy) złotych (Nagroda) przez Kapitułę Konkursu b) Wyróżnienie Honorowe tytuł oraz ewnetualne przyznanie finansowania w formie dodatkowej preinkubacji na badania naukowe i rozwojowe weryfikujące potencjał komercyjny rozwijanych przez Przedsiębiorcę lub Zespół Projektowy innowacji o wartości do (trzydziestu tysięcy) złotych przez fundusz zalążkowy sp. z o.o. SKA w porozumieniu z Fundacją StartUP Hub Poland. 2. Nagroda pieniężna o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, zostanie wpłacona na numer rachunku bankowego Zwycięzcy wskazany w formularzu rejestracyjnym z zastrzeżeniem 9 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 2

3 6 Kapituła Konkursu 1. Organem weryfikującym zgłoszenia i wybierającym zwycięzcę Konkursu jest Kapituła Konkursu (Kapituła). 2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje według swego uznania Organizator. 3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli Instytucji, Przedsiębiorców i podmiotów współpracujących z Organizatorem. 4. Do momentu ogłoszenia wyników Konkursu skład osobowy Kapituły pozostaje tajny. 5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także jest uprawniona do usunięcia zgłoszenia po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie. 6. O usunięciu zgłoszenia Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora. 7 Wybór Zwycięzcy 1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród wszystkich Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w niniejszym regulaminie. 2. Wyboru Zwycięzcy dokonuje Kapituła, na podstawie danych zawartych w przesłanym w formularzu rejestracyjnym. 3. Kapituła wybierze Zwycięzcę według swojej oceny, biorąc pod uwagę ogół działalności Kandydata w kontekście stosowania innowacyjnych rozwiązań. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 4. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Forum Inwestycyjnego, która odbędzie się w Tarnowie w dniu 7 września 2015 r. (Gala). 5. Szczegółowe zasady organizacji Gali zostaną przekazane Zwycięzcy odpowiednio wcześniej. 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie obecności oraz osobiste stawiennictwo Zwycięzcy na Gali. 7. W przypadku nie stawienia się Zwycięzcy na Gali, Nagroda nie zostanie przyznana żadnemu z Kandydatów. 8 Wyróżnienie Honorowe 3

4 1. W ramach Wyróżnienia Honorowego Fundusz zalążkowy w porozumieniu z Fundacją StartUp Hub Poland może zaproponować jednemu lub większej liczbie Przedsiębiorców lub Zespołów Projektowych dodatkową preinkubację. 2. W ramach dodatkowej preinkubacji projektu sfinansowane zostaną uzgodnione z laureatem Wyróżnienia Honorowego badania i analizy rynkowe, prawne, naukowe i rozwojowe prowadzące do weryfikacji potencjału komercyjnego rozwijanych przez Przedsiębiorcę lub Zespół Projektowy innowacji o wartości do (trzydziestu tysięcy) złotych. 3. Fundusz zalążkowy w porozumieniu z Fundacją StartUP Hub Poland ma prawo przyznać Wyróżnienie Honorowe bez złożenia propozycji do preinkubacji wyróżnionemu Przedsiębiorcy lub Zespołowi Projektowemu. 4. Wyróżnienie Honorowe zostanie wręczone podczas uroczystej Gali Forum Inwestycyjnego, przez Prezesa Zarządu Fundacji StartUP Hub Poland lub inną osobę wskazaną przez Fundację StartUP Hub Poland. 5. Wyróżnienie Honorowe może zostać przyznane zaocznie. 9 Postanowienia Końcowe 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora tj. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133 poz. 883 z późń. zm.). 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zapłaty wszelkich należności publicznoprawnych (w tym podatkowych) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia Zwycięzcy w tym zakresie. 4. W razie przyznania Nagrody Start Up Award Zespołowi Projektowemu, który nie prowadzi dotychczas działalności gospodarczej w Polsce, Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę kwoty, o której mowa w 5 ust. 1 pkt a, do czasu zawiązania przez członków Zespołu Projektowego spółki polskiego prawa handlowego, której przedmiotem działalności będzie rozwój zgłaszanej do Konkursu technologii lub koncepcji biznesowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w innej formie stownie od 3 ust. 1 pkt a niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym informacji 4

5 kompletnych i zgodnych z prawdą. 7. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu rejestracyjnym informacje są niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej nagrody. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 9. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 12. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zwartych w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu. 13. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym kosztów dojazdu na Galę ani nie zapewnia zakwaterowania. 5

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokalnego etapu międzynarodowego konkursu KiiCS Award for Art & Science (Adults) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin lokalnego etapu międzynarodowego konkursu KiiCS Award for Art & Science (Adults) 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2014 Regulamin lokalnego etapu międzynarodowego konkursu KiiCS Award for Art & Science (Adults) 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl Regulamin Konkursu Young Project Management Program Gdańsk 2015 www.ypmp.pl Załącznik nr 1. Do Porozumienia w sprawie organizacji XV edycji konkursu YPMP REGULAMIN KONKRSU XV EDYCJI YPMP Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Mały biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo