MINI FLOTY SAMOCHODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINI FLOTY SAMOCHODOWE"

Transkrypt

1 MINI FLOTY SAMOCHODOWE

2 PRODUKT MINI FLOTY PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Auto Casco dla samochodów osobowych do 10 lat i dostawczych do 8lat 2. Przyczepki oraz wózki widłowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej 3. Brak ograniczenia minimum pojazdów we flocie, maksymalnie do 20 pojazdów 4. Możliwość dołączenia kolejnych pojazdów w przypadku powiększenia się floty 5. Brak konieczności wpisywania numeru regon oraz numeru rejestracyjnego na etapie oferty 6. Możliwość wybrania w systemie osoby prawnej lub fizycznej jako Klienta 7. Możliwość zniesienia franszyzy dla MK dla każdego pojazdu indywidualnie 8. Opcja dodania kolejnego pojazdu, klonowania pojazdu, jak również klonowania pojazdu i zakresu ubezpieczenia

3 UBEZPIECZAJĄCY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY Ubezpieczającym może być każda osoba fizyczna i prawna, jak również jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która posiada lub użytkuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, jak również jednocześnie deklaruje do ubezpieczenia flotę pojazdów. W przypadku, gdy ubezpieczony nie jest osobą fizyczną, za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego rozumie się także szkodę wyrządzoną przez: wspólnika spółki osobowej, która jest ubezpieczonym osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ubezpieczonym oraz prokurenta, pracownika ubezpieczonego (tj. osobę świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę lub innej o podobnym charakterze), który został upoważniony przez ubezpieczonego do korzystania z pojazdu leasingobiorcę, który korzysta z pojazdu, na podstawie umowy leasingu zawartej z ubezpieczonym.

4 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA & ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADKI Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, jako termin zapłacenia składki/raty składki, w przypadku jej opłacania przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę dokonania wpłaty, tj. odpowiednio datę potwierdzenia przez bank przyjęcia do realizacji polecenia przelewu bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty. TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADKI ZAWARCIE UMOWY 14 DNI OD DNIA WSKAZANEGO JAKO POCZĄTEK UBEZPIECZENIA Z CHWILĄ ZAAKCEPTOWANIA WNIOSKU ROZPOCZĘCIE OCHRONY OD DATY PODANEJ W POLISIE FORMA PŁATNOŚCI JEDNORAZOWO-PRZELEW

5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA AC Pojazd posiadający ważne badania techniczne, o DMC do 3,5 tony 1. Części pojazdu, standardowe wyposażenie fabryczne i urządzenia służące bezpieczeństwu oraz utrzymaniu pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz urządzenia zabezpieczające pojazd przed kradzieżą 2. Instalacje zasilania gazem i instalacje hybrydowe DLA POJAZDÓW DO LAT 10 OC+AC+PROGRAM POMOCY+KLUCZYKI PLUS+NNW+AST+ AST PLUS+ZK DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 10 LAT BRAK OFERTY AUTO CASCO OC+PROGRAM POMOCY+KLUCZYKI PLUS+NNW+AST+AST PLUS+ZK

6 ZAKRES UBEZPIECZENIA AC SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE WSZELKICH ZDARZEŃ NIEZALEŻNYCH OD WOLI UBEZPIECZONEGO LUB OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POJAZDU 1. Uszkodzeniu, zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia 2. Kradzieży pojazdu, jego części i wyposażenia AUTO CASCO WYPADKOWE Polska, pozostałe kraje Europejskie oraz Maroko, Tunezja i Izrael ZAKRES TERYTORIALNY AUTO CASCO KRADZIEŻOWE Z wyłączeniem Rosji Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

7 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODPOWIEMY ZA WSZYSTKIE RYZYKA Z WYŁĄCZENIEM spowodowane w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków. powstałe podczas kierowania pojazdem bez wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. spowodowane działaniami wojennymi, powstałe w czasie użycia pojazdu w związku z świadczeniami na rzecz wojska i policji, a także szkody zaistniałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, demonstracjach, strajkach lub blokadach dróg i innych podobnych zdarzeniach. powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie miał ważnej rejestracji lub ważnych badań technicznych gdy kierowca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia

8 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ODPOWIADAMY RÓWNIEŻ ZA SZKODY POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU, ZNISZCZENIU LUB KRADZIEŻY: wartości pieniężnych, banderoli akcyzy, kart kredytowych i płatniczych, akt, dokumentacji, wzorów i prototypów złota, srebra, a także platyny i innych metali z grupy platynowców oraz wyrobów z wymienionych wcześniej metali, kamieni szlachetnych i pereł, dzieł sztuki zwierząt żywych, zwłok i szczątków ludzkich, rzeczy uszkodzonych lub zdekompletowanych rzeczy przewożonych w obrębie jednej nieruchomości, tj. z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku lub z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie (posesji) powstałe w pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów: nauki jazdy, jazd próbnych, wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, a także w pojeździe wynajmowanym zarobkowo przez podmioty prowadzące wypożyczalnie pojazdów (chyba, że Link4 w trakcie wypełniania wniosku ubezpieczeniowego wyrazi zgodę na objęcie tego pojazdu ochroną i potwierdzi ten fakt odpowiednim zapisem w dokumencie ubezpieczenia).

9 OPCJE UBEZPIECZENIA WARSZTAT ASO polegającej na rozliczeniu szkody w oparciu o ceny napraw stosowane w warsztatach autoryzowanych, WARSZTATY LINK4 CZĘŚCI ORYGINALNE polegającej na rozliczeniu szkody w oparciu o ceny napraw stosowane w warsztatach naprawczych rekomendowanych przez z Link4 polegającej na rozliczeniu szkód w oparciu o ceny części oryginalnych, dostępne dla pojazdów do 5 lat CZĘŚCI ALTERNATYWNE SUMA UBEZPIECZENIA polegającej na rozliczeniu szkód w oparciu o ceny części alternatywnych Dwie opcje wyliczenia wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu: Stała lub zmienna suma ubezpieczenia dostępna dla aut do 10 lat

10 INFORMACJE DODATKOWE ODNAWIALNA SUMA UBEZPIECZENIA Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA Utrzymanie wartości pojazdu przez cały rok pod warunkiem wykupienia, w przypadku nie wykupienia dla aut fabrycznie nowych stała suma przez 6 mcy ZMIENNA SUMA UBEZPIECZENIA Ustalenie wartości pojazdu na dzień szkody zgodnie z katalogiem Info-Expert LEASING Specjalny pakiet dla aut w leasingu znoszący udział własny w szkodzie(pakiet OC+AC Leasing)

11 FRANSZYZY I AMORTYZACJA CZĘŚCI W AUTO CASCO FRANSZYZA WYSOKOŚĆ MOŻLIWOŚĆ ZNIESIENIA Integralna 500 zł TAK w leasingu Redukcyjna w AC wypadkowym Redukcyjna w AC kradzieżowym Redukcyjna Młody Kierowca 500 zł, zł, zł TAK 0 zł N/D 2000 zł TAK Amortyzacja części 0 % zniesiona N/D

12 WARTOŚĆ POJAZDU WARTOŚĆ POJAZDU określania jest na podstawie katalogu Info Expert według preferencji Klienta do wyboru: BRUTTO lub NETTO. Możliwość przyjęcie wartości pojazdu brutto lub wartości obniżonej o przysługującą ubezpieczonemu do odliczenia wartość podatku od towarów i usług VAT (netto). Przyjęcie wartości brutto skutkować będzie wypłatą odszkodowania w kwocie brutto i analogicznie przyjęcie wartości obniżonej o przysługującą ubezpieczonemu do odliczenia wartość podatku od towarów i usług VAT skutkować będzie wypłatą odszkodowania w kwocie obniżonej o przysługującą ubezpieczonemu do odliczenia wartość podatku od towarów i usług VAT. WAŻNE W sytuacji wybrania wartości netto do wyboru odliczenie 50% VAT odliczenie 100% VAT

13 WARTOŚĆ POJAZDU MAKSYMALNA WARTOŚĆ POJAZDU KORYGOWANIE WARTOŚCI, MOCY ORAZ POJEMNOŚCI POJAZDU możliwość zawarcia umowy dla pojazdów do maksymalnej wartości zł w przypadku różnicy w wyposażeniu samochodu, możliwość korygowania wartości +10/-10% Korygowanie mocy pojazdu zgodnie z systemem.

14 DODATKOWE KOSZTY PARKOWANIA I HOLOWANIA PO SZKODZIE TRANSPORT POJAZDU DO WARSZTATU LUB MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA DO KWOTY ZŁ DLA POJAZDÓW O DMC 3,5 TONY PARKOWANIE POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM DO CZASU OGLĘDZIN POJAZDU ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ KOSZTÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 % SUMY UBEZPIECZENIA, NIE WIĘCEJ NIŻ ZŁ. DLA SZKÓD ZA GRANICĄ RP NIE WIĘCEJ NIŻ ZŁ

15 DODATKOWO OCHRONĄ OBEJMUJEMY: PRZEWOŻONY ŁADUNEK Uszkodzenie, zniszczenie, kradzież przewożonego ładunku w tym bagażu osobistego jeśli powstało w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu SUMA UBEZPIECZENIA: lub PLN Odpowiemy za szkody powstałe na terenie RP Franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ II...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ II... Załącznik nr 1 do okólnika nr O/101/2013 z dnia 10 października 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo