Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony : PLN Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie auto casco Taryfa Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa określa stawki za ubezpieczenie AC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyposażonych w polskie tablice rejestracyjne. 2. Wysokość stawek bazowych oraz zniżek i zwyżek liczonych od stawek bazowych za 12 miesięczny okres ubezpieczenia w zakresie AC dla wszystkich pojazdów, zamieszczono w załączniku Nr Przyporządkowanie stref taryfowych następuje wg powiatów oraz kodów pocztowych określonych odmiennym uregulowaniem w formie Okólnika. 4. Taryfa obowiązuje dla umów ubezpieczenia wystawianych bezpośrednio przez systemy informatyczne UNIQA, w tym Portal Obsługi Sprzedaży (POS). 5. Taryfa skierowana jest do osób fizycznych, bez względu na ilość posiadanych pojazdów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących w posiadaniu nie więcej niż 9 pojazdów oraz osób prawnych będących w posiadaniu nie więcej niż 9 pojazdów. Składka ubezpieczeniowa 6. Składkę za ubezpieczenie AC ustala się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 7. Składkę za ubezpieczenie AC na okres 12 miesięcy ustala się na podstawie stawek bazowych, zniżek i zwyżek taryfowych liczonych od stawek bazowych (zamieszczonych w załączniku Nr 1) oraz wariantów ubezpieczenia MOTO dla poszczególnych grup pojazdów (Załącznik Nr 2 do niniejszej taryfy). 8. Składka za ubezpieczenie jest uzależniona od: rodzaju pojazdu, strefy regionalnej, sumy ubezpieczenia, okresu eksploatacji pojazdu, wieku właściciela i współwłaściciela pojazdu, pojemności skokowej silnika, okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia posiadacza pojazdu, zniżek oraz zwyżek wynikających z taryfy. 9. Podstawę obliczenia składki stanowi suma ubezpieczenia pojazdu określona w dokumencie ubezpieczenia. 10. Suma ubezpieczenia pojazdu powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalonej na podstawie notowań rynkowych wartości danej marki, typu i roku produkcji, zawartych w katalogu cen pojazdów (np. Eurotax, Info Ekspert), z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu eksploatacyjnego i stanu technicznego. W przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu, wartość pojazdu ustala UNIQA TU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczonym metodą wyceny indywidualnej, w tym wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. 11. Wartość pojazdów nieuwzględnionych w systemach eksperckich (Eurotax, Info Ekspert), ustala się na podstawie średnich notowań rynkowych według specjalistycznych wydawnictw uznawanych przez UNIQA TU S.A lub na podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. 12. Sumę ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, iż: pojazd nie uległ uszkodzeniu, nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu a przebieg pojazdu nie przekroczył km. 13. W zależności od oceny ryzyka, UNIQA TU S.A. może odpowiednio podwyższyć składkę za ubezpieczenie. 14. Kryterium przyporządkowującym pojazd do danej strefy taryfowej jest miejsce zameldowania lub siedziba właściciela pojazdu. W przypadku pojazdów leasingowanych, kredytowanych decyduje miejsce zameldowania lub siedziba leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 15. W przypadku dwóch lub więcej współwłaścicieli pojazdu, z których każdy ma inny adres zameldowania lub siedziby, pojazd przyporządkowany jest do strefy, w której poruszać się będzie główny użytkownik pojazdu. 16. Składkę należną za ubezpieczenie AC oblicza się metodą iloczynową, mnożąc podstawową stopę składki przez sumę ubezpieczenia pojazdu oraz przez przysługujące właścicielowi pojazdu zwyżki i zniżki. 17. Składkę należną do zapłaty zaokrągla się do pełnego złotego: a) do 49 groszy w dół, b) od 50 groszy w górę. 18. Składka płatna jest jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia chyba, że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób i termin opłacenia składki. UNIQA wz Na wniosek Ubezpieczającego składka za ubezpieczenie zawierane na okres 12 miesięcy może być rozłożona na dwie lub cztery raty, przy czym każda rata składki nie może być niższa niż 100 zł. 20. Jeżeli składka jest opłacana w dwóch ratach, Ubezpieczający jest zobowiązany dokonać wpłaty: a) pierwszej raty w wysokości 50% składki rocznej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) drugiej raty w wysokości 50% składki rocznej w terminie 6 miesięcy, licząc od początku okresu ubezpieczenia. 1

2 21. Jeżeli składka jest opłacana w czterech ratach, ubezpieczający jest zobowiązany dokonać wpłaty: a) pierwszej raty w wysokości 25% składki rocznej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) drugiej, trzeciej i czwartej raty w wysokości po 25% składki rocznej w terminie co 3 miesiące, licząc od początku okresu ubezpieczenia. 22. Do jednorazowej opłaty składki zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych, którzy: a) zawierają AC na pojazdy mechaniczne takie jak: motocykle, quady (B), ciągniki rolnicze (C6), motorowery, wózki inwalidzkie (D), pozostałe przyczepy (F3); b) nie opłacili w całości składki należnej za poprzedni okres ubezpieczenia; c) zawierają krótkoterminowe ubezpieczenie AC. 23. Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 24 Ubezpieczenie krótkoterminowe 24. Składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe ustala się według tabeli frakcyjnej, przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 25. W ubezpieczeniu krótkoterminowym nie stosuje się żadnych zniżek, natomiast do kalkulacji składki uwzględnia się zwyżki. Tabela frakcyjna w ubezpieczeniu krótkoterminowym Okres ubezpieczenia Wysokość składki rocznej do 1 miesiąca 20% do 2 miesięcy 30% do 3 miesięcy 40% do 4 miesięcy 50% do 5 miesięcy 60% do 6 miesięcy 70% do 7 miesięcy 80% do 8 miesięcy 90% powyżej 8 miesięcy 100% Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego 26. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia AC w zakresie pełnym na pojazd, w którym wyposażenie to zostało zainstalowane. 27. Podstawę obliczenia składki stanowi suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, określona w dokumencie ubezpieczenia. 28. Wartość przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i nie może być wyższa niż zł. 29. Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego nie stosuje się zwyżek i zniżek wynikających z niniejszej taryfy, z zastrzeżeniem pkt Składka za wyposażenie dodatkowe opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób i termin opłaty składki. 31. W przypadku płatności składki za wyposażenie dodatkowe w 4 ratach, stosuje się zwyżkę z tytułu rozłożenia płatności na raty. 32. Składka za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego na okres 12 miesięcy ustalana jest od wysokości sumy ubezpieczenia tego wyposażenia i wynosi: a) od wartości wyposażenia do zł - 10%, b) od wartości wyposażenia od zł do zł - 15%. 33. Składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe wyposażenia dodatkowego ustala się w oparciu o tabelę frakcyjną, przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. Ubezpieczenie ogumienia kół 34. Ubezpieczenie AC pojazdu można rozszerzyć o dodatkowy przedmiot ubezpieczenia w postaci ogumienia oraz felg w pojeździe (Auto Koło) kół oraz felg w ubezpieczonym pojeździe. 35. Szkoda w tym przedmiocie ubezpieczenia nie wpływa na wysokość zniżek Bonus Malus w ubezpieczeniu AC. 36. Składka za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe wynosi 60 zł. 37. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych w tym przedmiocie ubezpieczenia jest stała i wynosi zł. 38. Składka za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 39. Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe nie stosuje się zwyżek i zniżek wynikających z taryfy AC. 40. Rozszerzenie umowy o przedmiot ubezpieczenia w postaci ogumienia kół oraz felg w ubezpieczonym pojeździe nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI. 2

3 Dodatkowe rozszerzenia do umowy AC 41. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztu wymiany fotelika dziecięcego. 42. Pod pojęciem kosztu wymiany fotelika dziecięcego rozumie się zwrot kosztu zakupu fotelika podobnej klasy, ponoszony przez Ubezpieczającego w następstwie szkody w pojeździe, w wyniku której doszło do zniszczenia lub uszkodzenia fotelika lub w związku z kradzieżą pojazdu, w którym znajdował się fotelik. 43. W ubezpieczeniu AC istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztu wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków w pojeździe. 44. Pod pojęciem kosztu wymiany uszkodzonych zamków w pojeździe rozumie się koszt naprawy lub wymiany zamków i kluczyków w pojeździe, uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży pojazdu lub włamania do pojazdu. 45. Koszt wymiany zamków i kluczyków w pojeździe oraz koszt wymiany fotelika dziecięcego nie wpływają na wysokość zniżek Bonus Malus w ubezpieczeniu AC. 46. Rozszerzenie umowy o koszt wymiany zamków i kluczyków w pojeździe oraz koszt wymiany fotelika dziecięcego nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI Gwarancja Sumy Ubezpieczenia (GSU) 47. Za opłata dodatkowej składki, istnieje możliwość rozszerzenia umowy ubezpieczenia pojazdów osobowych o Gwarancję Sumy Ubezpieczenia (GSU). 48. Rozszerzenie umowy o GSU powoduje, iż suma ubezpieczenia pojazdu z dnia zawarcia umowy obowiązuje przez cały okres umowy ubezpieczenia w niezmienionej wysokości. Suma ta stanowi podstawę do ustalania wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdów 49. Z zastrzeżeniem pkt. 50, wartość pojazdu nowego nie ulega zmianie w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, iż: pojazd nie uległ uszkodzeniu, nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu a przebieg pojazdu nie przekroczył km. 50. GSU dla pojazdu fabrycznie nowego dotyczy wszystkich pojazdów ubezpieczanych w zakresie pełnym. 51. Możliwość rozszerzenia umowy o GSU dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych do 8 roku eksploatacji. 52. Rozszerzenie o GSU dla pojazdów powyżej 5 roku eksploatacji dostępne jest wyłącznie w wariancie MOTO MEGA. 53. Rozszerzenie umowy o GSU dla pojazdów powyżej 9 miesiąca eksploatacji nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI. Przebieg ubezpieczenia - Bonus Malus 54. Okres przebiegu ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego właściciela pojazdu zgodnie z tabelą Bonus Malus, z zastrzeżeniem pkt. 56 i Przy ustalaniu wysokości składki należnej, UNIQA TU S.A. uwzględnia dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (zniżki/zwyżki, przesunięcia w klasie Bonus Malus) właściciela pojazdu wpisanego do dowodu rejestracyjnego, na podstawie tabeli Bonus Malus. 56. W przypadku pojazdów leasingowanych, kredytowanych uwzględnia się dotychczasowy przebieg ubezpieczenia leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 57. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zniżki/zwyżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia ustala się w oparciu o uprawnienia do zniżki/zwyżki przysługujące jednemu ze współwłaścicieli pojazdu. Jednocześnie przebieg ubezpieczenia związany z użytkowaniem pojazdu będącego przedmiotem współwłasności będzie miał wpływ na uprawnienia każdego z współwłaścicieli pojazdu do zniżki/zwyżki wynikającej z tabeli Bonus Malus. 58. Uprawnienia do zniżki/zwyżki składki nabyte przez właściciela pojazdu przechodzą również na jego współmałżonka, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia woli przez współmałżonka, którego uprawnienia do zniżki/zwyżki są wykorzystywane do kalkulacji składki. Tabela Bonus Malus 59. Wysokość należnej klasy taryfowej Bonus Malus określona została w Tabeli 1. Tabela 1 Bonus Malus Okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Klasa taryfowa Współczynnik korygujący Wysokość zniżek/zwyżek składki podstawowej 3 lub więcej szkód w ostatnich 12 miesiącach BM5 1,80 (+) 80% 2 szkody w ostatnich 12 miesiącach BM4 1,40 (+) 40% składka podstawowa brak zniżek lub BM3 1, szkoda w ostatnich 12 miesiącach Bezszkodowy ostatni rok BM2 0,85 (-) 15% Bezszkodowe ostatnie 2 lata BM1 0,60 (-) 40% Bezszkodowe ostatnie 3 lata BM0 0,40 (-) 60% 60. Po każdej zgłoszonej szkodzie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus o jedną klasę taryfową w górę, zgodnie z Tabelą 1, z zastrzeżeniem pkt. 35 oraz pkt

4 61. Po każdym 12 miesięcznym, bezszkodowym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus o jedną klasę taryfową w dół, zgodnie z Tabelą W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, odstąpienia poszkodowanego od roszczeń lub wpłynięcia pełnej refundacji wypłaconego odszkodowania do UNIQA TU S.A., nie następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus w związku z zaistniałą szkodą. 63. Uprawnienia do zniżki/zwyżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, dotyczą wszystkich posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów. 64. Utrata uprawnień dotychczasowej zniżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia dotyczy wszystkich posiadanych przez właściciela pojazdów, przy czym: a) w przypadku klientów UNIQA, przesunięcie o 1 klasę w górę następuje po każdej szkodzie powstałej w UNIQA TU S.A w związku z ruchem któregokolwiek z posiadanych pojazdów ubezpieczonych w UNIQA TU S.A, b) w przypadku klientów nowych, przesunięcie o 1 klasę w górę następuje po każdej szkodzie powstałej w związku z ruchem któregokolwiek z posiadanych pojazdów, ubezpieczonych w jakimkolwiek zakładzie ubezpieczeń. 65. W przypadku posiadania przez jednego właściciela nie więcej niż 9 pojazdów, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, dopuszcza się możliwość ustalania indywidualnej klasy taryfowej na poszczególne pojazdy. Wówczas każdy nowo ubezpieczany pojazd zostaje przyporządkowany w pierwszym okresie ubezpieczenia do klasy taryfowej BM3 (stawka podstawowa). 66. Właściciel pojazdu zachowuje uprawnienia do zniżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu nie przekracza 36 miesięcy. Ochrona zniżek za bezszkodowość 67. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość objęcia ochroną zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia po szkodzie zaistniałej w ubezpieczeniu AC w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 68. Ochrona zniżek po szkodzie dotyczy nie więcej niż 1 szkody zgłoszonej w okresie ubezpieczenia, skutkującej wypłatą odszkodowania. 69. Ochrona zniżek za bezszkodowość dotyczy również zniżki za wznowienie. 70. W przypadku więcej niż 1 szkody w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie o 1 klasę taryfowa po każdej kolejnej szkodzie, bez uwzględniania pierwszej szkody. System zniżek i zwyżek Zwyżki składki Podstawa zwyżki Wysokość zwyżki Zniesienie udziału własnego w szkodach (dotyczy zakresu ograniczonego) 10% Wykupienie franszyzy integralnej zgodnej z OWU AC 5% Opłata składki w 2 ratach 7% Opłata składki w 4 ratach 15% Specjalne wykorzystanie pojazdu (z wyłączeniem pojazdów TAXI) 200% Pojazd wykorzystywany jako TAXI 50% Rozszerzenie zakresu pełnego na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy 15% Rozszerzenie zakresu ograniczonego o ryzyko kradzieży (dotyczy wyłącznie zakresu ograniczonego) 20% Gwarancja Sumy Ubezpieczenia 10% Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie 10% Koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków w pojeździe 5% Koszt wymiany fotelika dziecięcego 3% Wykupienie amortyzacji w pojeździe osobowym 6 rok eksploatacji 7% 7 rok eksploatacji 10% 8-9 rok eksploatacji 12% rok eksploatacji 13% 13 rok eksploatacji 14% Wykupienie amortyzacji w pojeździe innym niż osobowy 2-5 rok eksploatacji 5% 6-7 rok eksploatacji 9% 8-9 rok eksploatacji 13% rok eksploatacji 16% rok eksploatacji 19% 4

5 71. Przez specjalne wykorzystanie pojazdu należy rozumieć pojazd używany w celu zarobkowego wynajmowania i wypożyczania pojazdu (np. rent a car); pojazd używany jako rekwizyt; pojazd wykorzystywany do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych; pojazd uczestniczący w rajdach, konkursach, próbach i treningach; pojazd wykorzystywany do nauki jazdy; pojazd wykorzystywany do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych; pojazd używany do odpłatnego przewozu osób w tym pojazd typu TAXI. Zniżki składki Podstawa zniżki Wysokość zniżki Franszyza integralna, udział własny oraz zniesienie franszyzy Wznowienie umowy ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. 10% Klient zawiera lub posiada już na dany pojazd ubezpieczenie OC/NNW 10% Zakres ograniczony (żywioły) 50% Franszyza redukcyjna Zgodnie z tabelą Nr 3 Franszyza integralna Zgodnie z tabelą Nr 4 Pełny Wariant MOTO MEGA 5% Klient należy do programu lojalnościowego UNIQA BonusClub Bonus (min.100 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 5% Nowe ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Bonus PLUS (min. 150 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 10% Bonus EXTRA (min.200 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 15% Wznowione ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Bonus, Bonus PLUS, Bonus EXTRA 5% 72. Zniżka za wznowienie ubezpieczenia AC przysługuje, jeżeli właściciel pojazdu mechanicznego kontynuuje dotychczasową umowę ubezpieczenia oraz jednocześnie opłacił składkę za poprzedni 12 miesięczny okres ubezpieczenia przed końcem okresu, na jaki umowa ta została zawarta w UNIQA TU S.A. oraz jednocześnie posiadał najwyższą zniżkę Bonus Malus (BM0) i nie miał szkód w ciągu ostatnich 12 miesięcy na dany pojazd. 73. Ubezpieczenie uważa się za wznowione, jeżeli są spełnione wszystkie poniższe warunki: a) umowa poprzedzająca kolejne ubezpieczenie była zawarta na okres 12 miesięcy w UNIQA TU S.A., b) pomiędzy poprzednią a nową umową ubezpieczenia nie ma dnia przerwy, c) nie uległ zmianie przedmiot ubezpieczenia oraz jego właściciel. 74. Franszyza integralna zgodna z OWU AC wynosi 400 zł. 75. Za opłata dodatkowej składki, istnieje możliwość wykupienia franszyzy integralnej zgodnej z OWU AC. 76. Udział własny zgodny z OWU AC wynosi: a) 10% odszkodowania w przypadku kradzieży (zaboru) pojazdu, jeżeli kradzież zaistniała z miejsc niestrzeżonych, b) 10% odszkodowania (łącznie z kosztami likwidacji szkody, określonymi w OWU) w przypadku pierwszej i każdej następnej szkodzie w danym okresie ubezpieczenia, jednak nie mniej niż 400 zł. 77. W zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego istnieje możliwość wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej odmiennej od OWU. 78. Franszyza redukcyjna, to określona w polisie kwota, o którą pomniejsza się każde odszkodowanie, przed jego wypłatą. 79. Franszyza integralna to kwota, do wysokości której UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych. 80. Franszyza integralna i redukcyjna, określone w Tabeli Nr 3 i 4, mogą być stosowane wyłącznie w ubezpieczeniu AC pojazdu osobowego. 81. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia franszyzy integralnej lub redukcyjnej powoduje zmniejszenie składki za ubezpieczenie AC. 82. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi zł. 83. Maksymalna wysokość franszyzy integralnej wynosi zł. 84. Wysokość zniżki uzależniona jest od rodzaju franszyzy, sumy ubezpieczenia pojazdu i kwoty wprowadzonej franszyzy. 85. Wysokość zniżki za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej określono w Tabeli Nr Wysokość zniżki za wprowadzenie franszyzy integralnej określono w Tabeli Nr 4. 5

6 Tabela Nr 3 Suma ubezpieczenia Kwota franszyzy redukcyjnej pojazdu osobowego zł zł zł zł zł zł zł zł zł do zł 20% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% zł 15% 20% 25% 30% 35% 38% 41% 45% 50% pow zł 10% 15% 18% 22% 25% 28% 31% 35% 40% Tabela Nr 4 Suma ubezpieczenia Kwota franszyzy integralnej pojazdu osobowego zł zł zł zł zł zł zł zł zł do zł 8% 12% 17% 21% 25% 28% 32% 40% 50% zł 5% 7% 9% 11% 13% 16% 19% 25% 32% pow zł 3% 5% 7% 9% 11% 12% 14% 20% 25% Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC 87. Ubezpieczenie AC zawiera się w jednym z trzech dostępnych wariantów MOTO MINI, MOTO MAXI, MOTO MEGA. 88. Zakres ubezpieczenia oraz dostępne opcje wchodzące w skład danego wariantu MOTO dla pojazdów osobowych zostały przedstawione w Tabeli W tabeli 6 i 7 przedstawiono warianty MOTO dostępne dla pojazdów innych niż osobowe. 90. Dostępne opcje w danym pakiecie uzależnione są od rodzaju pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia. 91. W wariancie MOTO MINI oferowane jest ubezpieczenie w zakresie ograniczonym (żywioły), z możliwością rozszerzenia o ryzyko kradzieży. 92. W wariancie MOTO MAXI oferowane jest ubezpieczenie w zakresie pełnym (all risk), bez udziału własnego, bez amortyzacji dla pojazdów osobowych do 5 roku eksploatacji, bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, z Gwarancją Sumy Ubezpieczenia dla pojazdów nowych. 93. W wariancie MOTO MEGA oferowane jest ubezpieczenie jak w wariancie MOTO MAXI, zawierające rozszerzenie o brak amortyzacji dla pojazdów pow. 5 roku, GSU dla pojazdów do 5 roku eksploatacji, Auto Koło, ochronę zniżek BM po szkodzie, koszt wymiany fotelika dziecięcego, koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków, zniżkę za pełny wariant MEGA. 94. Wariant MOTO MEGA dostępny jest wyłącznie dla pojazdów osobowych. Tabela 5. Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla pojazdów osobowych, terenowych, osobowych zarejestrowanych jako ciężarowe, ale pozostających w nadwoziu osobowych - Grupa A Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI MEGA Zniesienie amortyzacji części powyżej 5 roku eksploatacji Zniesienie amortyzacji części do 5 roku eksploatacji GSU dla nowych pojazdów - GSU dla pojazdów do 5 roku eksploatacji - GSU dla pojazdów powyżej 5 roku eksploatacji - - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Rozszerzenie zakresu o kradzież AutoKoło - Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Koszt wymiany fotelika dziecięcego - Koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Franszyza integralna Franszyza redukcyjna Wariant kosztorysowy Zniżka za pełny wariant MEGA - - Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) 6

7 Tabela 6 Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla pojazdów ciężarowo-osobowych, ciężarowych, specjalnych, ciągników - Grupa C oraz busów i autobusów - Grupa E. Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI Gwarancja SU dla nowych pojazdów - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Zniesienie amortyzacji części Rozszerzenie zakresu o kradzież Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Wariant kosztorysowy Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) Tabela 7 Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla motocykli i quadów - Grupa B, motorowerów - Grupa D oraz przyczep - Grupa F. Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI Gwarancja SU dla nowych pojazdów - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Zniesienie amortyzacji części Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Wariant kosztorysowy Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) Ryzyka niepodlegające ubezpieczeniu 1. Pojazdy wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (np. typu: SKŁADAK, SAM ), które nie były do tej pory ubezpieczone w zakresie AC. 2. Pojazdy eksploatowane dłużej niż 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu w UNIQA TU S.A. jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco). 3. Pojazdy uczestniczące w rajdach, konkursach, próbach i treningach. 4. Pojazdy wykorzystywane do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych. 5. Pojazdy nieposiadające wymaganych zgodnie z OWU atestowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, jeżeli ubezpieczane są z ryzykiem kradzieży. 6. Pojazdy historyczne (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 7. Ubezpieczenia krótkoterminowe z ryzykiem kradzieży. 8. Pojazdy niezarejestrowane na terenie RP. 9. Pojazdy nieposiadające aktualnego badania technicznego lub dopuszczenia do ruchu. 10. Przyczepy lekkie (do 400 kg ładowności) oraz przyczepy kempingowe. 11. Motocykle, motorowery - w zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży. 12. Quady. 13. Pojazdy o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem. Ryzyka wymagające zgody Centrali 1. Ubezpieczenie pojazdów, których suma ubezpieczenia (wartość rynkowa przekracza kompetencje Agenta, Przedstawicielstwa, Oddziału). 2. Ubezpieczenie samochodów sportowych np: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Proto Motors, Bugatti itp. 3. Ubezpieczenie pojazdów wynajmowanych i wypożyczanych zarobkowo (dotyczy również wynajmu długo- i krótkoterminowego). 4. Pojazdy wykorzystywane do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych. 7

8 Postanowienia końcowe 95. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie ubezpieczenia AC z wyprzedzeniem, nie wcześniej jednak niż 90 dni przed ekspiracją kontynuowanej polisy, pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy. 96. Minimalna składka należna za okres 12 miesięcy, bez względu na skalę zastosowanych zniżek taryfowych, nie może być niższa niż 20% stawki bazowej, nie mniej niż 300 zł. 97. Składka za ubezpieczenie 10 i więcej pojazdów stanowiących własność podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jest ustalana w sposób odmienny niż reguluje to taryfa, zgodnie z zasadami kalkulacji określonymi w instrukcji oceny ryzyka dla flot pojazdów oraz wytycznymi do flot. 98. Stosowanie stawek odmiennych oraz wszelkie odstępstwa od niniejszej taryfy i instrukcji oceny ryzyka wymagają uzyskania pisemnej zgody Centrali UNIQA TU S.A. 99. Niniejsza taryfa składek została zatwierdzona Uchwałą Nr 91/2014 Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 21 maja 2014 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 21 lipca 2014 r. 8

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

SWU. Auto & Przestrzeń Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy

SWU. Auto & Przestrzeń Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Auto Casco Nowa taryfa 19.11.2012 r. data wejścia w Ŝycie nowych warunków i taryf dla: ASSISTANCE AUTO SZYBY AUTO CASCO Auto Casco

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do produktu

Wytyczne do produktu Wytyczne do produktu AUTO & PRZESTRZEŃ Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów I. Uwagi ogólne 1. Niniejsze wytyczne zastosowanie mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 19 listopada 2012 roku zmodyfikowanych taryf, OWO i SWU do produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MINI FLOTY SAMOCHODOWE

MINI FLOTY SAMOCHODOWE MINI FLOTY SAMOCHODOWE PRODUKT MINI FLOTY PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Auto Casco dla samochodów osobowych do 10 lat i dostawczych do 8lat 2. Przyczepki oraz wózki widłowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Gwarancja najniższej

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Oferta ubezpieczeń Ubezpieczenia Pocztowe oferowane w koasekuracji przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Gdzie można kupić ubezpieczenie? Kto jest ubezpieczycielem? Kto może kupić ubezpieczenie OC? n właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce Więcej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ubezpieczeniu (OWU) Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w ubezpieczeniu (OWU) Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Auto Casco (OWU) Start - 19 listopada 2012 r. Cel zmian OWU AC Konieczność dostosowania OWU do obowiązujących uregulowań prawnych, usunięcie zapisów prawnie zakwestionowanych lub

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I

OWU. Auto & Przestrzeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo