Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony : PLN Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie auto casco Taryfa Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa określa stawki za ubezpieczenie AC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyposażonych w polskie tablice rejestracyjne. 2. Wysokość stawek bazowych oraz zniżek i zwyżek liczonych od stawek bazowych za 12 miesięczny okres ubezpieczenia w zakresie AC dla wszystkich pojazdów, zamieszczono w załączniku Nr Przyporządkowanie stref taryfowych następuje wg powiatów oraz kodów pocztowych określonych odmiennym uregulowaniem w formie Okólnika. 4. Taryfa obowiązuje dla umów ubezpieczenia wystawianych bezpośrednio przez systemy informatyczne UNIQA, w tym Portal Obsługi Sprzedaży (POS). 5. Taryfa skierowana jest do osób fizycznych, bez względu na ilość posiadanych pojazdów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących w posiadaniu nie więcej niż 9 pojazdów oraz osób prawnych będących w posiadaniu nie więcej niż 9 pojazdów. Składka ubezpieczeniowa 6. Składkę za ubezpieczenie AC ustala się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 7. Składkę za ubezpieczenie AC na okres 12 miesięcy ustala się na podstawie stawek bazowych, zniżek i zwyżek taryfowych liczonych od stawek bazowych (zamieszczonych w załączniku Nr 1) oraz wariantów ubezpieczenia MOTO dla poszczególnych grup pojazdów (Załącznik Nr 2 do niniejszej taryfy). 8. Składka za ubezpieczenie jest uzależniona od: rodzaju pojazdu, strefy regionalnej, sumy ubezpieczenia, okresu eksploatacji pojazdu, wieku właściciela i współwłaściciela pojazdu, pojemności skokowej silnika, okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia posiadacza pojazdu, zniżek oraz zwyżek wynikających z taryfy. 9. Podstawę obliczenia składki stanowi suma ubezpieczenia pojazdu określona w dokumencie ubezpieczenia. 10. Suma ubezpieczenia pojazdu powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalonej na podstawie notowań rynkowych wartości danej marki, typu i roku produkcji, zawartych w katalogu cen pojazdów (np. Eurotax, Info Ekspert), z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu eksploatacyjnego i stanu technicznego. W przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu, wartość pojazdu ustala UNIQA TU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczonym metodą wyceny indywidualnej, w tym wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. 11. Wartość pojazdów nieuwzględnionych w systemach eksperckich (Eurotax, Info Ekspert), ustala się na podstawie średnich notowań rynkowych według specjalistycznych wydawnictw uznawanych przez UNIQA TU S.A lub na podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. 12. Sumę ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, iż: pojazd nie uległ uszkodzeniu, nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu a przebieg pojazdu nie przekroczył km. 13. W zależności od oceny ryzyka, UNIQA TU S.A. może odpowiednio podwyższyć składkę za ubezpieczenie. 14. Kryterium przyporządkowującym pojazd do danej strefy taryfowej jest miejsce zameldowania lub siedziba właściciela pojazdu. W przypadku pojazdów leasingowanych, kredytowanych decyduje miejsce zameldowania lub siedziba leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 15. W przypadku dwóch lub więcej współwłaścicieli pojazdu, z których każdy ma inny adres zameldowania lub siedziby, pojazd przyporządkowany jest do strefy, w której poruszać się będzie główny użytkownik pojazdu. 16. Składkę należną za ubezpieczenie AC oblicza się metodą iloczynową, mnożąc podstawową stopę składki przez sumę ubezpieczenia pojazdu oraz przez przysługujące właścicielowi pojazdu zwyżki i zniżki. 17. Składkę należną do zapłaty zaokrągla się do pełnego złotego: a) do 49 groszy w dół, b) od 50 groszy w górę. 18. Składka płatna jest jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia chyba, że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób i termin opłacenia składki. UNIQA wz Na wniosek Ubezpieczającego składka za ubezpieczenie zawierane na okres 12 miesięcy może być rozłożona na dwie lub cztery raty, przy czym każda rata składki nie może być niższa niż 100 zł. 20. Jeżeli składka jest opłacana w dwóch ratach, Ubezpieczający jest zobowiązany dokonać wpłaty: a) pierwszej raty w wysokości 50% składki rocznej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) drugiej raty w wysokości 50% składki rocznej w terminie 6 miesięcy, licząc od początku okresu ubezpieczenia. 1

2 21. Jeżeli składka jest opłacana w czterech ratach, ubezpieczający jest zobowiązany dokonać wpłaty: a) pierwszej raty w wysokości 25% składki rocznej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) drugiej, trzeciej i czwartej raty w wysokości po 25% składki rocznej w terminie co 3 miesiące, licząc od początku okresu ubezpieczenia. 22. Do jednorazowej opłaty składki zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych, którzy: a) zawierają AC na pojazdy mechaniczne takie jak: motocykle, quady (B), ciągniki rolnicze (C6), motorowery, wózki inwalidzkie (D), pozostałe przyczepy (F3); b) nie opłacili w całości składki należnej za poprzedni okres ubezpieczenia; c) zawierają krótkoterminowe ubezpieczenie AC. 23. Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 24 Ubezpieczenie krótkoterminowe 24. Składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe ustala się według tabeli frakcyjnej, przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 25. W ubezpieczeniu krótkoterminowym nie stosuje się żadnych zniżek, natomiast do kalkulacji składki uwzględnia się zwyżki. Tabela frakcyjna w ubezpieczeniu krótkoterminowym Okres ubezpieczenia Wysokość składki rocznej do 1 miesiąca 20% do 2 miesięcy 30% do 3 miesięcy 40% do 4 miesięcy 50% do 5 miesięcy 60% do 6 miesięcy 70% do 7 miesięcy 80% do 8 miesięcy 90% powyżej 8 miesięcy 100% Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego 26. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia AC w zakresie pełnym na pojazd, w którym wyposażenie to zostało zainstalowane. 27. Podstawę obliczenia składki stanowi suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, określona w dokumencie ubezpieczenia. 28. Wartość przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i nie może być wyższa niż zł. 29. Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego nie stosuje się zwyżek i zniżek wynikających z niniejszej taryfy, z zastrzeżeniem pkt Składka za wyposażenie dodatkowe opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób i termin opłaty składki. 31. W przypadku płatności składki za wyposażenie dodatkowe w 4 ratach, stosuje się zwyżkę z tytułu rozłożenia płatności na raty. 32. Składka za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego na okres 12 miesięcy ustalana jest od wysokości sumy ubezpieczenia tego wyposażenia i wynosi: a) od wartości wyposażenia do zł - 10%, b) od wartości wyposażenia od zł do zł - 15%. 33. Składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe wyposażenia dodatkowego ustala się w oparciu o tabelę frakcyjną, przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. Ubezpieczenie ogumienia kół 34. Ubezpieczenie AC pojazdu można rozszerzyć o dodatkowy przedmiot ubezpieczenia w postaci ogumienia oraz felg w pojeździe (Auto Koło) kół oraz felg w ubezpieczonym pojeździe. 35. Szkoda w tym przedmiocie ubezpieczenia nie wpływa na wysokość zniżek Bonus Malus w ubezpieczeniu AC. 36. Składka za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe wynosi 60 zł. 37. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych w tym przedmiocie ubezpieczenia jest stała i wynosi zł. 38. Składka za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 39. Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie ogumienia oraz felg w pojeździe nie stosuje się zwyżek i zniżek wynikających z taryfy AC. 40. Rozszerzenie umowy o przedmiot ubezpieczenia w postaci ogumienia kół oraz felg w ubezpieczonym pojeździe nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI. 2

3 Dodatkowe rozszerzenia do umowy AC 41. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztu wymiany fotelika dziecięcego. 42. Pod pojęciem kosztu wymiany fotelika dziecięcego rozumie się zwrot kosztu zakupu fotelika podobnej klasy, ponoszony przez Ubezpieczającego w następstwie szkody w pojeździe, w wyniku której doszło do zniszczenia lub uszkodzenia fotelika lub w związku z kradzieżą pojazdu, w którym znajdował się fotelik. 43. W ubezpieczeniu AC istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztu wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków w pojeździe. 44. Pod pojęciem kosztu wymiany uszkodzonych zamków w pojeździe rozumie się koszt naprawy lub wymiany zamków i kluczyków w pojeździe, uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży pojazdu lub włamania do pojazdu. 45. Koszt wymiany zamków i kluczyków w pojeździe oraz koszt wymiany fotelika dziecięcego nie wpływają na wysokość zniżek Bonus Malus w ubezpieczeniu AC. 46. Rozszerzenie umowy o koszt wymiany zamków i kluczyków w pojeździe oraz koszt wymiany fotelika dziecięcego nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI Gwarancja Sumy Ubezpieczenia (GSU) 47. Za opłata dodatkowej składki, istnieje możliwość rozszerzenia umowy ubezpieczenia pojazdów osobowych o Gwarancję Sumy Ubezpieczenia (GSU). 48. Rozszerzenie umowy o GSU powoduje, iż suma ubezpieczenia pojazdu z dnia zawarcia umowy obowiązuje przez cały okres umowy ubezpieczenia w niezmienionej wysokości. Suma ta stanowi podstawę do ustalania wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdów 49. Z zastrzeżeniem pkt. 50, wartość pojazdu nowego nie ulega zmianie w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, iż: pojazd nie uległ uszkodzeniu, nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu a przebieg pojazdu nie przekroczył km. 50. GSU dla pojazdu fabrycznie nowego dotyczy wszystkich pojazdów ubezpieczanych w zakresie pełnym. 51. Możliwość rozszerzenia umowy o GSU dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych do 8 roku eksploatacji. 52. Rozszerzenie o GSU dla pojazdów powyżej 5 roku eksploatacji dostępne jest wyłącznie w wariancie MOTO MEGA. 53. Rozszerzenie umowy o GSU dla pojazdów powyżej 9 miesiąca eksploatacji nie jest możliwe w wariancie MOTO MINI. Przebieg ubezpieczenia - Bonus Malus 54. Okres przebiegu ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego właściciela pojazdu zgodnie z tabelą Bonus Malus, z zastrzeżeniem pkt. 56 i Przy ustalaniu wysokości składki należnej, UNIQA TU S.A. uwzględnia dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (zniżki/zwyżki, przesunięcia w klasie Bonus Malus) właściciela pojazdu wpisanego do dowodu rejestracyjnego, na podstawie tabeli Bonus Malus. 56. W przypadku pojazdów leasingowanych, kredytowanych uwzględnia się dotychczasowy przebieg ubezpieczenia leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 57. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zniżki/zwyżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia ustala się w oparciu o uprawnienia do zniżki/zwyżki przysługujące jednemu ze współwłaścicieli pojazdu. Jednocześnie przebieg ubezpieczenia związany z użytkowaniem pojazdu będącego przedmiotem współwłasności będzie miał wpływ na uprawnienia każdego z współwłaścicieli pojazdu do zniżki/zwyżki wynikającej z tabeli Bonus Malus. 58. Uprawnienia do zniżki/zwyżki składki nabyte przez właściciela pojazdu przechodzą również na jego współmałżonka, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia woli przez współmałżonka, którego uprawnienia do zniżki/zwyżki są wykorzystywane do kalkulacji składki. Tabela Bonus Malus 59. Wysokość należnej klasy taryfowej Bonus Malus określona została w Tabeli 1. Tabela 1 Bonus Malus Okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Klasa taryfowa Współczynnik korygujący Wysokość zniżek/zwyżek składki podstawowej 3 lub więcej szkód w ostatnich 12 miesiącach BM5 1,80 (+) 80% 2 szkody w ostatnich 12 miesiącach BM4 1,40 (+) 40% składka podstawowa brak zniżek lub BM3 1, szkoda w ostatnich 12 miesiącach Bezszkodowy ostatni rok BM2 0,85 (-) 15% Bezszkodowe ostatnie 2 lata BM1 0,60 (-) 40% Bezszkodowe ostatnie 3 lata BM0 0,40 (-) 60% 60. Po każdej zgłoszonej szkodzie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus o jedną klasę taryfową w górę, zgodnie z Tabelą 1, z zastrzeżeniem pkt. 35 oraz pkt

4 61. Po każdym 12 miesięcznym, bezszkodowym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus o jedną klasę taryfową w dół, zgodnie z Tabelą W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, odstąpienia poszkodowanego od roszczeń lub wpłynięcia pełnej refundacji wypłaconego odszkodowania do UNIQA TU S.A., nie następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus w związku z zaistniałą szkodą. 63. Uprawnienia do zniżki/zwyżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, dotyczą wszystkich posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów. 64. Utrata uprawnień dotychczasowej zniżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia dotyczy wszystkich posiadanych przez właściciela pojazdów, przy czym: a) w przypadku klientów UNIQA, przesunięcie o 1 klasę w górę następuje po każdej szkodzie powstałej w UNIQA TU S.A w związku z ruchem któregokolwiek z posiadanych pojazdów ubezpieczonych w UNIQA TU S.A, b) w przypadku klientów nowych, przesunięcie o 1 klasę w górę następuje po każdej szkodzie powstałej w związku z ruchem któregokolwiek z posiadanych pojazdów, ubezpieczonych w jakimkolwiek zakładzie ubezpieczeń. 65. W przypadku posiadania przez jednego właściciela nie więcej niż 9 pojazdów, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, dopuszcza się możliwość ustalania indywidualnej klasy taryfowej na poszczególne pojazdy. Wówczas każdy nowo ubezpieczany pojazd zostaje przyporządkowany w pierwszym okresie ubezpieczenia do klasy taryfowej BM3 (stawka podstawowa). 66. Właściciel pojazdu zachowuje uprawnienia do zniżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu nie przekracza 36 miesięcy. Ochrona zniżek za bezszkodowość 67. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość objęcia ochroną zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia po szkodzie zaistniałej w ubezpieczeniu AC w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 68. Ochrona zniżek po szkodzie dotyczy nie więcej niż 1 szkody zgłoszonej w okresie ubezpieczenia, skutkującej wypłatą odszkodowania. 69. Ochrona zniżek za bezszkodowość dotyczy również zniżki za wznowienie. 70. W przypadku więcej niż 1 szkody w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia następuje przesunięcie o 1 klasę taryfowa po każdej kolejnej szkodzie, bez uwzględniania pierwszej szkody. System zniżek i zwyżek Zwyżki składki Podstawa zwyżki Wysokość zwyżki Zniesienie udziału własnego w szkodach (dotyczy zakresu ograniczonego) 10% Wykupienie franszyzy integralnej zgodnej z OWU AC 5% Opłata składki w 2 ratach 7% Opłata składki w 4 ratach 15% Specjalne wykorzystanie pojazdu (z wyłączeniem pojazdów TAXI) 200% Pojazd wykorzystywany jako TAXI 50% Rozszerzenie zakresu pełnego na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy 15% Rozszerzenie zakresu ograniczonego o ryzyko kradzieży (dotyczy wyłącznie zakresu ograniczonego) 20% Gwarancja Sumy Ubezpieczenia 10% Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie 10% Koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków w pojeździe 5% Koszt wymiany fotelika dziecięcego 3% Wykupienie amortyzacji w pojeździe osobowym 6 rok eksploatacji 7% 7 rok eksploatacji 10% 8-9 rok eksploatacji 12% rok eksploatacji 13% 13 rok eksploatacji 14% Wykupienie amortyzacji w pojeździe innym niż osobowy 2-5 rok eksploatacji 5% 6-7 rok eksploatacji 9% 8-9 rok eksploatacji 13% rok eksploatacji 16% rok eksploatacji 19% 4

5 71. Przez specjalne wykorzystanie pojazdu należy rozumieć pojazd używany w celu zarobkowego wynajmowania i wypożyczania pojazdu (np. rent a car); pojazd używany jako rekwizyt; pojazd wykorzystywany do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych; pojazd uczestniczący w rajdach, konkursach, próbach i treningach; pojazd wykorzystywany do nauki jazdy; pojazd wykorzystywany do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych; pojazd używany do odpłatnego przewozu osób w tym pojazd typu TAXI. Zniżki składki Podstawa zniżki Wysokość zniżki Franszyza integralna, udział własny oraz zniesienie franszyzy Wznowienie umowy ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. 10% Klient zawiera lub posiada już na dany pojazd ubezpieczenie OC/NNW 10% Zakres ograniczony (żywioły) 50% Franszyza redukcyjna Zgodnie z tabelą Nr 3 Franszyza integralna Zgodnie z tabelą Nr 4 Pełny Wariant MOTO MEGA 5% Klient należy do programu lojalnościowego UNIQA BonusClub Bonus (min.100 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 5% Nowe ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Bonus PLUS (min. 150 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 10% Bonus EXTRA (min.200 zł składki z innych obszarów ubezpieczeń) 15% Wznowione ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Bonus, Bonus PLUS, Bonus EXTRA 5% 72. Zniżka za wznowienie ubezpieczenia AC przysługuje, jeżeli właściciel pojazdu mechanicznego kontynuuje dotychczasową umowę ubezpieczenia oraz jednocześnie opłacił składkę za poprzedni 12 miesięczny okres ubezpieczenia przed końcem okresu, na jaki umowa ta została zawarta w UNIQA TU S.A. oraz jednocześnie posiadał najwyższą zniżkę Bonus Malus (BM0) i nie miał szkód w ciągu ostatnich 12 miesięcy na dany pojazd. 73. Ubezpieczenie uważa się za wznowione, jeżeli są spełnione wszystkie poniższe warunki: a) umowa poprzedzająca kolejne ubezpieczenie była zawarta na okres 12 miesięcy w UNIQA TU S.A., b) pomiędzy poprzednią a nową umową ubezpieczenia nie ma dnia przerwy, c) nie uległ zmianie przedmiot ubezpieczenia oraz jego właściciel. 74. Franszyza integralna zgodna z OWU AC wynosi 400 zł. 75. Za opłata dodatkowej składki, istnieje możliwość wykupienia franszyzy integralnej zgodnej z OWU AC. 76. Udział własny zgodny z OWU AC wynosi: a) 10% odszkodowania w przypadku kradzieży (zaboru) pojazdu, jeżeli kradzież zaistniała z miejsc niestrzeżonych, b) 10% odszkodowania (łącznie z kosztami likwidacji szkody, określonymi w OWU) w przypadku pierwszej i każdej następnej szkodzie w danym okresie ubezpieczenia, jednak nie mniej niż 400 zł. 77. W zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego istnieje możliwość wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej odmiennej od OWU. 78. Franszyza redukcyjna, to określona w polisie kwota, o którą pomniejsza się każde odszkodowanie, przed jego wypłatą. 79. Franszyza integralna to kwota, do wysokości której UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych. 80. Franszyza integralna i redukcyjna, określone w Tabeli Nr 3 i 4, mogą być stosowane wyłącznie w ubezpieczeniu AC pojazdu osobowego. 81. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia franszyzy integralnej lub redukcyjnej powoduje zmniejszenie składki za ubezpieczenie AC. 82. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi zł. 83. Maksymalna wysokość franszyzy integralnej wynosi zł. 84. Wysokość zniżki uzależniona jest od rodzaju franszyzy, sumy ubezpieczenia pojazdu i kwoty wprowadzonej franszyzy. 85. Wysokość zniżki za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej określono w Tabeli Nr Wysokość zniżki za wprowadzenie franszyzy integralnej określono w Tabeli Nr 4. 5

6 Tabela Nr 3 Suma ubezpieczenia Kwota franszyzy redukcyjnej pojazdu osobowego zł zł zł zł zł zł zł zł zł do zł 20% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% zł 15% 20% 25% 30% 35% 38% 41% 45% 50% pow zł 10% 15% 18% 22% 25% 28% 31% 35% 40% Tabela Nr 4 Suma ubezpieczenia Kwota franszyzy integralnej pojazdu osobowego zł zł zł zł zł zł zł zł zł do zł 8% 12% 17% 21% 25% 28% 32% 40% 50% zł 5% 7% 9% 11% 13% 16% 19% 25% 32% pow zł 3% 5% 7% 9% 11% 12% 14% 20% 25% Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC 87. Ubezpieczenie AC zawiera się w jednym z trzech dostępnych wariantów MOTO MINI, MOTO MAXI, MOTO MEGA. 88. Zakres ubezpieczenia oraz dostępne opcje wchodzące w skład danego wariantu MOTO dla pojazdów osobowych zostały przedstawione w Tabeli W tabeli 6 i 7 przedstawiono warianty MOTO dostępne dla pojazdów innych niż osobowe. 90. Dostępne opcje w danym pakiecie uzależnione są od rodzaju pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia. 91. W wariancie MOTO MINI oferowane jest ubezpieczenie w zakresie ograniczonym (żywioły), z możliwością rozszerzenia o ryzyko kradzieży. 92. W wariancie MOTO MAXI oferowane jest ubezpieczenie w zakresie pełnym (all risk), bez udziału własnego, bez amortyzacji dla pojazdów osobowych do 5 roku eksploatacji, bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, z Gwarancją Sumy Ubezpieczenia dla pojazdów nowych. 93. W wariancie MOTO MEGA oferowane jest ubezpieczenie jak w wariancie MOTO MAXI, zawierające rozszerzenie o brak amortyzacji dla pojazdów pow. 5 roku, GSU dla pojazdów do 5 roku eksploatacji, Auto Koło, ochronę zniżek BM po szkodzie, koszt wymiany fotelika dziecięcego, koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków, zniżkę za pełny wariant MEGA. 94. Wariant MOTO MEGA dostępny jest wyłącznie dla pojazdów osobowych. Tabela 5. Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla pojazdów osobowych, terenowych, osobowych zarejestrowanych jako ciężarowe, ale pozostających w nadwoziu osobowych - Grupa A Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI MEGA Zniesienie amortyzacji części powyżej 5 roku eksploatacji Zniesienie amortyzacji części do 5 roku eksploatacji GSU dla nowych pojazdów - GSU dla pojazdów do 5 roku eksploatacji - GSU dla pojazdów powyżej 5 roku eksploatacji - - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Rozszerzenie zakresu o kradzież AutoKoło - Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Koszt wymiany fotelika dziecięcego - Koszt wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Franszyza integralna Franszyza redukcyjna Wariant kosztorysowy Zniżka za pełny wariant MEGA - - Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) 6

7 Tabela 6 Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla pojazdów ciężarowo-osobowych, ciężarowych, specjalnych, ciągników - Grupa C oraz busów i autobusów - Grupa E. Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI Gwarancja SU dla nowych pojazdów - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Zniesienie amortyzacji części Rozszerzenie zakresu o kradzież Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Wariant kosztorysowy Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) Tabela 7 Warianty MOTO w ubezpieczeniu AC dostępne dla motocykli i quadów - Grupa B, motorowerów - Grupa D oraz przyczep - Grupa F. Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje i rozszerzenia Wariant MOTO MINI MAXI Gwarancja SU dla nowych pojazdów - Zakres terytorialny Europa Zakres OGRANICZONY (żywioły) - Zakres PEŁNY (all risk) - Brak konsumpcji SU po szkodzie - Zniesienie udziału własnego Zniesienie amortyzacji części Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie - Zakres terytorialny Rosja, Białoruś, Ukraina - Wariant kosztorysowy Legenda: (opcja), (w cenie), - (niedostępne) Ryzyka niepodlegające ubezpieczeniu 1. Pojazdy wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (np. typu: SKŁADAK, SAM ), które nie były do tej pory ubezpieczone w zakresie AC. 2. Pojazdy eksploatowane dłużej niż 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu w UNIQA TU S.A. jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco). 3. Pojazdy uczestniczące w rajdach, konkursach, próbach i treningach. 4. Pojazdy wykorzystywane do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych. 5. Pojazdy nieposiadające wymaganych zgodnie z OWU atestowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, jeżeli ubezpieczane są z ryzykiem kradzieży. 6. Pojazdy historyczne (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 7. Ubezpieczenia krótkoterminowe z ryzykiem kradzieży. 8. Pojazdy niezarejestrowane na terenie RP. 9. Pojazdy nieposiadające aktualnego badania technicznego lub dopuszczenia do ruchu. 10. Przyczepy lekkie (do 400 kg ładowności) oraz przyczepy kempingowe. 11. Motocykle, motorowery - w zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży. 12. Quady. 13. Pojazdy o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem. Ryzyka wymagające zgody Centrali 1. Ubezpieczenie pojazdów, których suma ubezpieczenia (wartość rynkowa przekracza kompetencje Agenta, Przedstawicielstwa, Oddziału). 2. Ubezpieczenie samochodów sportowych np: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Proto Motors, Bugatti itp. 3. Ubezpieczenie pojazdów wynajmowanych i wypożyczanych zarobkowo (dotyczy również wynajmu długo- i krótkoterminowego). 4. Pojazdy wykorzystywane do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych. 7

8 Postanowienia końcowe 95. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie ubezpieczenia AC z wyprzedzeniem, nie wcześniej jednak niż 90 dni przed ekspiracją kontynuowanej polisy, pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy. 96. Minimalna składka należna za okres 12 miesięcy, bez względu na skalę zastosowanych zniżek taryfowych, nie może być niższa niż 20% stawki bazowej, nie mniej niż 300 zł. 97. Składka za ubezpieczenie 10 i więcej pojazdów stanowiących własność podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jest ustalana w sposób odmienny niż reguluje to taryfa, zgodnie z zasadami kalkulacji określonymi w instrukcji oceny ryzyka dla flot pojazdów oraz wytycznymi do flot. 98. Stosowanie stawek odmiennych oraz wszelkie odstępstwa od niniejszej taryfy i instrukcji oceny ryzyka wymagają uzyskania pisemnej zgody Centrali UNIQA TU S.A. 99. Niniejsza taryfa składek została zatwierdzona Uchwałą Nr 91/2014 Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 21 maja 2014 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 21 lipca 2014 r. 8

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Generali T.U. S.A. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Generali T.U. S.A. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Generali T.U. S.A. Ogólne warunki ube zpieczenia pojazdów m echanicznych Autocasco przyjęte uchwałą Zarządu Generali nr NL/2/3/2/2006 z dnia 23.02.2006 r. zmienione aneksem nr 1 przy jętym uchwałą Zarz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo