RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM PRZEDSZKOLA NR 38 W BIELSKU- BIAŁEJ OBSZAR II PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU WYMAGANIE 2.5 PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH

2 SPIS TREŚCI: I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cele ewaluacji wewnętrznej. 2. Zakres diagnozowania: a) Obszar b) Wymaganie 3.Pytania kluczowe. 4. Kryteria ewaluacji. II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji. 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 2.Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 3.Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. III. Prezentacja wyników ewaluacji. 1. Opracowanie wyników wywiadu z dyrektorem przedszkola i losowo wybranymi nauczycielami. 2. Opracowanie wyników wywiadu z psychologiem. 3. Opracowanie wyników wywiadu z nauczycielem zajęć korekcyjnokompensacyjnych. 4. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 5. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat prowadzenia przez przedszkole działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych wychowanków. 6. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem dokumentowania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

3 IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola. 4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu. V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

4 I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1. Cele ewaluacji wewnętrznej: Cel ogólny- Pozyskanie informacji, w jaki sposób prowadzone są w naszym przedszkolu działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Cele szczegółowe: Upowszechnianie wśród dzieci i rodziców działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych zgodnie z obowiązujacymi aktami prawnymi; Dostosowywanie działań przedszkola do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 2. Zakres diagnozowania: Obszar II: Procesy zachodzące w przedszkolu. Wymaganie: 2.5 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Poziom D: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. Poziom B: W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 3. Pytania kluczowe: 1. Na czym polega wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka? 2. Jakim dzieciom mam wyrównywać szanse edukacyjne? Skąd to wiem? 3. Jak przedszkole organizuje wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka? 4. Jak pozyskujemy dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne? 5. Jak nauczyciel dokumentuje wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci? 6. Jakie akty prawne regulują ten problem? 7. Jaka jest rola nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych./ psychologa w

5 organizacji pracy przedszkola służącej wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci? 8. Jak dzieciom i rodzicom przekazujemy informacje o zajęciach wyrównujących szanse? 9. Czy nauczyciele i rodzice znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych? 10.Czy nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci? 11.Czy prowadzone są przez nauczycieli działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci? 4. Kryteria ewaluacji: Zgodność z aktami prawnymi; Stopień zrozumienia; Powszechność, dostępność; Skuteczność;

6 II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją: dyrektor przedszkola; nauczyciele; rodzice; psycholg; pedagog. 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: Ankiety rodzice, nauczyciele; Wywiady- z dyrektorem przedszkola, z losowo wybranymi nauczycielami, z psychologiem, z pedagogiem. Analizy dokumentów- miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć grupowych, arkusze obserwacji, dzienniki zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, IPET 'y, protokoły i sprawozdania z odbytych narad pedagogicznych, notatki kontaktów z rodzicami, programy autorskie 3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: Określanie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji- ostatni tydzień sierpnia; Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 01 grudnia- 31 marca Analiza informacji, wyciąganie wniosków, pisanie raportu/wyników- 01 kwietnia- 31 maja Przedstawienie wyników/ raportu dyrektorowi i radzie pedagogicznej- 15 czerwca dyrektorowi; ostatnie zebranie plenarne- radzie pedagogicznej

7 III.Prezentacja wyników ewaluacji 1.Opracowanie wyników wywiadu z dyrektorem przedszkola i losowo wybranymi nauczycielami. We wszystkich grupach działajacych na terenie przedszkola organizowane są działania mające na celu zdiagnozowanie i wyeliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci. Do kwalifikowania dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne nauczyciele wykorzystują wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Zajęcia organizowane są w formie zespołowej i indywidualnej. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w placówce. Specjaliści opracowują Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Informacje o zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne przekazywane są rodzicom podczas indywidualnej rozmowy. Rodzice są też zapraszani na spotkania zespołu, a specjaliści na bieżąco przekazują materiały do pracy w domu. Podejmowane działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci są poddawane ocenie skuteczności poprzez obserwację dziecka i ocenę jego postępów w ciągu całego czasu pracy. 2. Opracowanie wyników wywiadu z psychologiem. Wstępna diagnoza dziecka poprzedzona jest wywiadem środowiskowym z rodzicami/opiekunami dziecka. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie to zostają analizowane orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz o niepełnosprawności. Następnie zostaje przeprowadzony test rozwojowy PEP-R. W przypadku problemów wychowawczych psycholog stosuje program Eliminacji zachowań trudnych- Carol Sutton a rodzice zostają kierowani do różnych placówek urzędowych w celu uzyskania wsparcia finansowego oraz edukacyjnego dla dziecka. W przedszkolu podejmowane są działania mające na celu globalne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez: poszukiwanie nowych form pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe; utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami edukacyjnymi

8 3. Opracowanie wyników wywiadu z nauczycielem zajęć korekcyjnokompensacyjnych. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby psychofizyczne dziecka poprzez: wywiad z rodzicami, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obserwację możliwości psychofizycznych wychowanka w oparciu o,,arkusz obserwacji możliwości psychofizycznych dziecka" zawierający umiejetności z zakresu poszczególnych sfer rozwoju. Na podstawie wypełnionego arkusza zostaje opracowany Indywidualny program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmujący ćwiczenia z zakresu poszczególnych sfer rozwoju takich jak: umiejętności społeczne, samoobsługa, porozumiewanie się z otoczeniem, rozpoznawanie przedmiotów z najbliższego otoczenia, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, ńaśladowanie z zakresu małej i dużej motoryki oraz przy użyciu przedmiotów, stymulacja polisensoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa, ćwiczenia na materiale geometrycznym, ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym, rozwijanie umiejetności matematycznych. W terapii dziecka są uwzględniane zasady takie jak: zasada systematyczności, zasada stopniowania trudności, zasada ciągłości oddziaływań psychoterapeutycznych, zasada współpracy z rodzicami i innymi specjalistami. W celu całościowego wyrównywania szans dostosowuje się metody pracy, pomoce dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, również poprzez samodzielne ich wykonywanie as także poprzez systematyczne realizowanie ćwiczeń zawartych w Indywidualnym programie do zajęć korekcyjnokompensacyjnych, współpracę z wychowawcami grup, specjalistami i rodzicami. Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, 4. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli dotyczących znajomości organizacji pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych; Z analizy wyników ankiety wynika, że nauczyciele znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych. Każdy z

9 badanych nauczycieli niezależnie od wieku i stopnia awansu zawodowego zna akty prawne dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Większość z populacji badanych (57%) deklaruje codzienne odnoszenie się do przepisów prawa regulujących omawiane zagadnienie. Niewielką grupę (14%) stanowią osoby korzystające z przepisów prawa oświatowego dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 1-2 razy w miesiącu. 5. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat prowadzenia przez przedszkole działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych wychowanków. 100% ankietowanych rodziców jest przekonana o konieczności prowadzenia zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień dziecka, oraz wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych. Większość (79%) badanych rodziców jest zorientowana w typach zajęć i zna efekty tych działań. 89% z populacji badanych wie o zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola i wyraża zadowolenie z dostosowywania sposobu ich prowadzenia do indywidualnych potrzeb wychowanków. Znacząca ilość osób badanych (95,5%) jest zorientowana w działalności gabinetów specjalistycznych działających na terenie przedszkola, a 85% wie o możliwości skorzystania z porady specjalistów. Większość rodziców (70%) preferuje prowadzenie tego typu zajęć w małych zespołach. W wyniku analizy ankiety wysunięto następujace wnioski: należy prowadzić zajęcia wspierające uzdolnienia dzieci, oraz wyrównujące szanse edukacyjne; preferowana forma zajęćmałe zespoły; poprawić przepływ informacji nauczyciel-rodzic; specjalista-rodzic. 6.Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem dokumentowania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. W przedszkolu wyrównywanie szans edukacyjnych jest dokumentowane przez nauczycieli w następujący sposób: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć grupowych, arkusze obserwacji, dzienniki zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,

10 IPET 'y, protokoły i sprawozdania z odbytych narad pedagogicznych, notatki kontaktów z rodzicami, programy autorskie. Nauczycielki grup ogólnodostępnych uwzględniają w planowaniu pracy wszystkie wytyczne nowej podstawy programowej jak i rocznego planu pracy. Na tej podstawie opracowują miesieczne plany pracy grupowej oraz indywidualnej. Nauczycielki grup specjalnych uwzględniając ponadto orzeczenia z poradni pracę swoją opierają na IPET-ach, których założenia realizowane są w ciągu całego roku szkolnego, wraz z pracą indywidualną prowadzoną przez specjalistów na naszej placówce. IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Na czym polega wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka? Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka polega na zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu deficytów rozwojowych u dzieci poprzez dostosowywaniu działań edukacyjnych do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Jakim dzieciom mam wyrównywać szanse edukacyjne? Skąd to wiem? W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby psychofizyczne dziecka poprzez: wywiad z rodzicami, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obserwację możliwości psychofizycznych wychowanka w oparciu o,,arkusz obserwacji możliwości psychofizycznych dziecka" zawierający umiejetności z zakresu poszczególnych sfer rozwoju. Na podstawie wypełnionego arkusza zostaje opracowany Indywidualny program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmujący ćwiczenia z zakresu poszczególnych sfer rozwoju Jak przedszkole organizuje wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka? Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne są organizowane w formie grupowej, zespołowej jak i indywidualnie. Zajęcia zespołowe prowadzą nauczyciele,

11 natomiast specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant pracują z dziećmi na zajęciach indywidualnych. Jak pozyskujemy dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne? Do kwalifikowania dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne nauczyciele wykorzystują wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Nauczyciel-wychowawca przeprowadza działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Wstępna diagnoza dziecka poprzedzona jest wywiadem środowiskowym z rodzicami/opiekunami dziecka. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie to zostają analizowane orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz o niepełnosprawności. Następnie zostaje przeprowadzony test rozwojowy PEP-R. Jak nauczyciel dokumentuje wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci? W przedszkolu wyrównywanie szans edukacyjnych jest dokumentowane przez nauczycieli w następujący sposób: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć grupowych, arkusze obserwacji, dzienniki zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, IPET 'y, protokoły i sprawozdania z odbytych narad pedagogicznych, notatki kontaktów z rodzicami, programy autorskie. Jakie akty prawne regulują ten problem? Rozporzadzenie MEN z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie nowej podstawy programowej; Karta Nauczyciela z dnia r.

12 Jaka jest rola nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych./ psychologa w organizacji pracy przedszkola służącej wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci? Rola nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.: rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dziecka; tworzenie Indywidualnego programu do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; systematyczne realizowanie ndywidualnego programu do zajęć korekcyjnokompensacyjnych; samodzielne wykonywanie kart pracy i pomocy dydaktycznych; współpraca z wychowawcami grup, psychologiem, logopedą oraz rodzicami; współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Rola psychologa: przeprowadzenie wstępnej diagnozy dziecka poprzedzonej wywiadem środowiskowym z rodzicami/opiekunami dziecka; jeżeli dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie- analizowane orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz o niepełnosprawności; przeprowadzenie testu rozwojowego PEP-R; w przypadku problemów wychowawczych stosowanie programu Eliminacji zachowań trudnych- Carol Sutton oraz kierowanie rodziców do różnych placówek urzędowych w celu uzyskania wsparcia finansowego oraz edukacyjnego dla dziecka; podejmowanie działań mających na celu globalne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez: poszukiwanie nowych form pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe; utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami edukacyjnymi

13 Jak dzieciom i rodzicom przekazujemy informacje o zajęciach wyrównujących szanse? Rodzice uzyskują informacje o zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne w bezpośrednim kontakcie. Są oni także zapraszani na spotkania zespołu, a specjaliści na bieżąco przekazują materiały do pracy w domu. Czy nauczyciele i rodzice znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych? Zarówno nauczyciele jak i rodzice są zorientowani i znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych. Większość badanych rodziców jest zorientowana w typach zajęć i zna efekty tych działań, a także wie o zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola Znacząca ilość badanych rodziców jest zorientowana w działalności gabinetów specjalistycznych działających na terenie przedszkola, a także wie o możliwości skorzystania z porady specjalistów. Czy nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci? W terapii dziecka są uwzględniane zasady takie jak: zasada systematyczności, zasada stopniowania trudności, zasada ciągłości oddziaływań psychoterapeutycznych, zasada współpracy z rodzicami i innymi specjalistami. W celu całościowego wyrównywania szans dostosowuje się metody pracy, pomoce dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, również poprzez samodzielne ich wykonywanie as także poprzez systematyczne realizowanie ćwiczeń zawartych w Indywidualnym programie do zajęć korekcyjnokompensacyjnych, współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, wychowawcami grup, specjalistami i rodzicami. Czy prowadzone są przez nauczycieli działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci? We wszystkich grupach działajacych na terenie przedszkola organizowane

14 są działania mające na celu zdiagnozowanie i wyeliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci a co za tym idzie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Do kwalifikowania dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne nauczyciele wykorzystują wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. Mocne strony: - prowadzone są przez nauczycieli działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci; podejmowanie są działania mające na celu globalne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez: poszukiwanie nowych form pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe; utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami edukacyjnymi; nauczyciele przeprowadzają działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci; we wszystkich grupach działających na terenie przedszkola organizowane są działania mające na celu zdiagnozowanie i wyeliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci; we wszystkich grupach działających na terenie przedszkola organizowane są działania mające na celu rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb psychofizycznych dziecka; nauczyciele są wspierani na każdym etapie pracy przez specjalistów; rodzice są przekonani o konieczności prowadzenia zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień dziecka, oraz wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych; podejmowane działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci są poddawane ocenie skuteczności poprzez obserwację dziecka i ocenę jego postępów w ciągu całego czasu pracy;

15 rodzice znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych; rodzice są zorientowani odnośnie zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola a także wykazują zadowolenie ze sposobu dostosowywania prowadzenia tych zajęć do indywidualnych potrzeb wychowanków; rodzice uzyskują informacje o zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne w bezpośrednim kontakcie; w przedszkolu wyrównywanie szans edukacyjnych jest dokumentowane w następujący sposób: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć grupowych, arkusze obserwacji, dzienniki zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, IPET 'y, protokoły i sprawozdania z odbytych narad pedagogicznych, notatki kontaktów z rodzicami, programy autorskie; do kwalifikowania dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne nauczyciele wykorzystują wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych; w terapii dziecka są uwzględniane zasady takie jak: zasada systematyczności, zasada stopniowania trudności, zasada ciągłości oddziaływań psychoterapeutycznych, zasada współpracy z rodzicami i innymi specjalistami; w celu całościowego wyrównywania szans dostosowuje się metody pracy, pomoce dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, również poprzez samodzielne ich wykonywanie as także poprzez systematyczne realizowanie ćwiczeń zawartych w Indywidualnym programie do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, współpracę z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, wychowawcami grup, specjalistami i rodzicami; nauczyciele znają organizację pracy przedszkola związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych; każdy z badanych nauczycieli zna akty prawne dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci;

16 Słabe strony: % nauczycieli odnosi się do przepisów prawa oświatowego dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci tylko 1-2 razy w miesiącu; nie występuje 100% zadowalający przepływ informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicem. 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola: zwiększenie częstotliwości odnoszenia się przez wszystkich nauczycieli w placówce do przepisów prawa oświatowego dotyczącego wyrównywania szans; doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i dostosowywania oddziaływań do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci; zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców dotyczacej wyrównywania szans edukacyjnych ich dzieci; dbanie o stały i dobry kontakt z rodzicami oraz rzetelny i czytelny przepływ informacji nauczyciel-rodzic. 4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu. Umieszczenie raportu na stronie internetowej przedszkola Na zebraniu rady pedagogicznej Na spotkaniu z rodzicami

17 V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu). 1. Arkusz wywiadu z dyrektorem. 2. Wywiad z dyrektorem Przedszkola nr Arkusz wywiadu z nauczycielem. 4. Wywiady z nauczycielami. 5. Podsumowanie wywiadu z dyrektorem i wybraną grupą nauczycieli. 6. Kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z psychologiem. 7. Rozmowa przeprowadzona z psychologiem. 8. Kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z pedagogiem. 9. Wywiad przeprowadzony z pedagogiem. 10. Arkusz ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. 11. Ankiety wypełnione przez nauczycieli. 12. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. 13. Arkusz pilotażowej ankiety skierowanej do rodziców. 14. Pilotażowe ankiety wypełnione przez rodziców. 15. Arkusz ankiety skierowanej do rodziców. 16. Ankiety wypełnione przez rodziców. 17. Podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców. 18. Arkusz analizy dokumentów. 19.Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem dokumentowania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo