METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard BUDZIŃSKI METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH (wykład) Szczecin US/ZUT

2 Zakres wystąpienia Charakter i zakres prac naukowych Wymagania dla tytułów naukowych Plan tematu badawczego Postawienie problemu Definicja celu pracy Hipotezy robocze Wybór obiektów badań Analiza literatury Wybór metody badawczej Procedury badawcze Przykładowy autoreferat z badań naukowych

3 Metodologia i zakres prac naukowych Metodologia jest to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. Klasycznie wyróżnia się metodologie nauk: ścisłych, przyrodniczych i społecznych Organizacja badań: W naukach społecznych (weryfikowanie hipotez), gdzie najczęstszą formą zbierania danych jest ankieta, której konstrukcja, sposób przeprowadzenia oraz struktura respondentów musi być dokładnie, wg zasad, ustalona. Do opracowania wyników stosuje się m.in. statystykę opisową. W naukach technicznych (udowadnianie tez), często dokonuje się pomiaru za pomocą mierników z zachowaniem właściwych warunków otoczenia a uzyskane tak wyniki mogą być zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy przy zachowaniu tych samych zmiennych lub nieznacznej ich modyfikacji. Do opracowania stosuje się tu często opis matematyczny. Badania naukowe: podstawowe, stosowane, innowacyjne Charakter pracy: monograficzna, metodologiczna, poznawcza, stosowana Uwagi: Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta z dorobku innych zapożyczając ich metodologie, np. metody statystyczne w formie zmodyfikowanej i dostosowanej do szczególnych zagadnień ekonomii noszą miano ekonometrii.

4 Ekonomia podstawowe definicje EKONOMIA, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. Analiza ekonomiczna, system badań i diagnoz charakteryzujących działalność określonej jednostki gospodarczej. Analizy obejmują uzyskane wyniki (analiza dynamiczna) i stany (analiza statyczna). Ekonomiczność, jedna z postaci -> sprawności działania dotycząca stosunku uzyskanego efektu do poniesionego nakładu lub ogólnie nabytków do ubytków (mianem nabytków określa się to, co w danym działaniu zostało zamierzone i przyjęte jako jego cele ). Odmianami e. są wydajność i oszczędność. To działanie jest wydajniejsze, które przynosi więcej nabytków przy tego samego rodzaju i miary ubytkach. Ekonomika informacji, badanie relacji między kosztem uzyskania i przetworzenia informacji a jej wartością dla osoby podejmującej decyzję (decydenta). ). Ujmując szerzej, przedmiotem e.i. jest analiza warunków popytu i podaży na to szczególne dobro, jakim jest -> informacja. Wyróżnia się dwie kategorie kosztów informacji: jednorazowe (zaprojektowanie systemu informacji) i eksploatacyjne (utrzymywanie, aktualizowanie i zestawianie informacji). Ekonomizacja (prakseologia), usprawnianie działań mające podnieść ich ekonomiczność, a więc zwiększyć wydajność i/lub oszczędność. Do dorobku naukowego -> instrumentalizacja, automatyzacja, kumulacja w obu postaciach, tj. dotycząca zarówno celów, jak i działań oraz należyta preparacja działań. Źródło: Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1982

5 Zarządzanie pojęcia i podstawowe definicje Do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Inne definicje zarządzania: Zarządzanie jest sztuką osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarządzający (menedżerowie) osiągają cele organizacji poprzez organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zadań osobiście. Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi (wg Gilińskiego). Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczołowskiego). Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. (wg Griffina). W odniesieniu do organizacji gospodarczych zamiast słowa zarządzanie używa się czasem terminu administracja biznesu (ang. Business Administration)

6 Wymagania dla tytułów naukowych Praca magisterska - ma być głównie świadectwem opanowania wiedzy zawodowej. Wybór tematu i metod badawczych jest zadaniem promotora. Praca doktorska świadectwo opanowania metod badawczych i pogłębienie wiedzy specjalistycznej. Powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora zagadnienia naukowego i wykazać jego wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej. Musi tez być wykonana metodami uznanymi za właściwie w danej dyscyplinie naukowej. Autor sam odpowiada za wybór problemu, przedmiotu i metod badań oraz za całościowe ujęcie tematu; promotor może być tylko konsultantem. Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić poważny wkład kandydata w rozwój określonej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, powinna być dziełem w pełni samodzielnie wykonanym, specjalnie napisanym, opublikowanym w całości lub w zasadniczej części. W ocenie rozprawy habilitacyjnej należy w wyższym stopniu niż w ocenie rozprawy doktorskiej uwzględnić wybór, sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego, stopień jej oryginalności, wpływ na rozwój dyscypliny naukowej i na użyteczność dla praktyki gospodarczej [St. Stachak, Ustawa ]

7 Plan tematu badawczego Pod względem istotnych składników plany badań naukowych są podobne. Każdy więc plan odrębnego tematu badawczego powinien obejmować następujące główne zadania: 1) wybór problemu i ustalenie zakresu badania, 2) ustalenie i uzasadnienie hipotez roboczych, 3) wybór obiektów do badań faktualnych, 4) analizę literatury związanej z tematem badania, 5) wybór albo opracowanie metod badawczych. W społeczeństwie można spotkać stereotypowe opinie o pracownikach naukowych spędzających czas samotnie nad rozwiązywaniem różnych szarad teoretycznych. Stereotyp ten odzwierciedla pracę uczonych w średniowieczu. Obecnie jednoosobowe badania naukowe dominuj ą tylko w naukach humanistycznych [St. Stachak].

8 Postawienie problemu badawczego (niezadowolenie, ciekawość, obowiązek) Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na te pytania w zasadzie gwarantuje prawidłowe sformułowanie problemu (gdzie jest konflikt lub możliwość poprawy?): Jak doszło do powstania sytuacji, którą jesteśmy skłonni uważać za problem do rozwiązania"? Na czym właściwie ten problem polega? Kto wygłasza opinię, że problem ten jest ważny i że należy podjąć kroki w celu jego rozwiązania? Jakie argumenty uzasadniają znaczenie tego problemu? Czy problem ten nie jest czasem przejawem bardziej złożonego zjawiska? Czy podjęcie i ewentualne rozwiązanie tego problemu jest uzasadnione, gdy się porówna koszty tego przedsięwzięcia ze spodziewanymi korzyściami? oraz dodatkowe pytania dotyczące lokalizacja problemu i powtarzalność pojawiania się problemu (zrutynizowanie) [K. Koźmiński].

9 Definicja celu pracy badań naukowych Celem pracy jest to, do czego się dąży jako do wyniku zamierzonego, środkami są natomiast wszelkie metody i informacje (dane), które umożliwiają osiągnięcie zamierzonego wyniku. Definicja: cel, zamierzony kres działania lub procesu, jego przewidywany i pożądany skutek; także jego przyczyna, tzw. przyczyna celowa ( > teoria przyczynowości), Definicja: cel, wszystko to, co decydent chciałby osiągnąć jako skutek swojej decyzji.

10 Hipotezy naukowe Hipoteza założenie (przypuszczenie) oparte na prawdopodobieństwie, wymagające weryfikacji, mające na celu odkrycie nieznanych zjawisk lub praw. Patrz: hipotetyczne zdanie, tj. zdanie wyrażające możliwość, przypuszczenie co do istnienia pewnego stanu rzeczy Hipoteza naukowa jest odpowiedzią na istotne pytanie postawione przez badacza, odpowiedzią niedostatecznie pewną i dlatego wymagającą sprawdzenia. Wyróżnia się hipotezy stawiane ex ante, czyli przed rozpoznaniem faktów oraz hipotezy ex post, stanowiących uogólnione wnioski indukcyjne, wyprowadzone z faktów niedostatecznie licznych i niereprezentatywnych. Po sprawdzeniu hipoteza może być uznana za twierdzenie, odrzucona albo zmodyfikowana. Hipotezy ex ante (inaczej strategia badań) obejmują: wyszukiwanie i formułowanie hipotez, wybór i uzasadnienie wyborów hipotez, sprawdzanie hipotez. Spośród dyscyplin ekonomicznych organizacja przedsiębiorstw i rachunkowość oparte są głównie albo w znacznym stopniu na strategii hipotetycznej..

11 Zasady formułowania hipotez Hipotezy powinny być ściśle określone i uzasadnione (we wstępnym etapie badania). Uzasadnienie hipotezy polega na wskazaniu następstw jej przyjęcia (hipotezy), czyli faktów, które hipoteza ma tłumaczyć. Hipotezy nie mogą być odpowiedziami dowolnymi, lecz muszą być odpowiedziami na postawione pytania problemowe i pytania pochodne (szczegółowe), a mianowicie: hipoteza powinna być jednoznaczną, ścisłą i prostą odpowiedzią na konkretne pytanie problemowe czy pochodne, hipotezy powinny dotyczyć przede wszystkim związków przyczynowych między badanymi faktami, każda hipoteza musi być sprawdzalna, tj. powiązana bezpośrednio albo pośrednio z faktami poddanymi obserwacji, wnioski wynikające z hipotezy muszą być zgodne z istniejącą przed podjęciem badania wiedząc badanych faktach, musi istnieć prawdopodobieństwo, że przyjęta hipoteza może być właściwą odpowiedzią na pytanie, którego dotyczy. Trudności w formułowaniu hipotez naukowych wynikają też z faktu, że ich wymyślanie jest przede wszystkim działaniem twórczym [St. Stachak]

12 Hipotezy robocze - prowizoryczne Hipoteza o szerszym zakresie ma tłumaczyć więcej faktów jednostkowych niż hipoteza o węższym zakresie. Hipoteza będąca prowizoryczną odpowiedzią na pytanie problemowe, nazywana tematyczną, problemową albo wyjściową, może być nadrzędna wobec kilku hipotez pochodnych (roboczych). Jeśli jednak temat badań jest wąski, jednoaspektowy, to hipoteza tematyczna może być tożsama z hipotezą roboczą. Hipotezy robocze odpowiadające zagadnieniom pochodnym tematu badań są formułowane w celu ich konfrontacji z faktami. Muszą by ć jednak wypowiedziami ogólnymi, inaczej nie byłyby hipotezami naukowymi. Przykład: Hipotezą badawczą pracy jest zweryfikowanie, że możliwa jest integracja w jednym systemie zasadniczych elementów sterowania (planowania i kontroli realizacji) w okresach obrachunkowych zgodnych z wymogami prowadzonego biznesu i sprawozdawczością finansową równocześnie

13 Hipotezy kauzalne W naukach ekonomicznych najczęściej badane są związki przyczynowo-skutkowe, dlatego też najczęściej stawiane są w nich hipotezy kauzalne (przyczynowe). Mąją one wielkie znaczenie dla wyjaśniania obserwowalnych zjawisk i dla działalności praktycznej. Hipotezy kauzalne są odpowiedziami na pytanie: dlaczego? Wskazują one na istotne przyczyny wystąpienia danego zjawiska i na warunki, które mu towarzyszą. Odmianą hipotez przyczynowych są hipotezy genetyczne. Hipotezy przyczynowe mogą dotyczyć prostych powiązań między zdarzeniami, najczęściej jednak są wypowiedziami o skomplikowanych łańcuchach przyczyn i skutków. Przykłady hipotez kauzalnych: 1. Ścisły nadzór nad robotnikami zwiększa ich agresywność. 2. W badanych przedsiębiorstwach główną przyczyną wysokich kosztów produkcji jest używanie przestarzałych maszyn.

14 Przygotowanie badań naukowych Wiedza naukowa jest tworzona przez liczne zbiorowości pracowników naukowych, którzy indywidualnie albo w zespołach realizują kolejno podjęte tematy badawcze. Realizacja tematu badawczego obejmuje wiele różnych czynności, które dzieli się na grupy, stanowiące główne etapy realizacji zadania badawczego. Są to: 1) przygotowanie badań właściwych, 2) zebranie wiedzy faktualnej, 3) opracowanie wiedzy faktualnej, 4) sformułowanie uogólnień i prognoz, 5) sprawdzenie dokonanych uogólnień, 6) zredagowanie tekstu naukowego. Badania naukowe są w większości przedsięwzięciami złożonymi, nastawionymi na efektywną realizację i na uzyskiwanie wyników wysokiej jakości, dlatego powinny być racjonalnie organizowane, zwłaszcza rzetelnie przygotowane. Spotykana niekiedy opinia, że praca naukowa jako twórcza może być spontanicznie wykonywana, jest błędna. Przygotowanie badań może mieć charakter długookresowy, krótkookresowy albo doraźny [St. Stachak].

15 Analiza literatury potrzebna jest: Zasady w analizie literatury do rozpoznania stanu badań i/lub porównania uzyskanych wyników z poziomem światowym- identyfikacja poziomu naukowego pracy. Badacz studiujący literaturę przedmiotu badań powinien oceniać krytycznie jej składniki: stosowane pojęcia, terminy i metody, zakładane hipotezy, sposoby uzasadniania twierdzeń ogólnych, zakresy i sformułowania twierdzeń ogólnych, opisy szczegółowe. W trakcie studiowania literatury badacz powinien sporządzać notatki dokumentacyjne, które będą mu potem potrzebne do: opracowania rozdziału poświęconego ocenie tej literatury, porównań cudzych wyników badań z własnymi, sporządzenia spisu literatury. Notatki dokumentacyjne obejmują: przepisane dosłownie niektóre wypowiedzi przewidziane do cytowania, streszczenia ważniejszych wypowiedzi i wyników badań, spostrzeżenia i uwagi krytyczne, które nasunęły mu się w trakcie studiowania literatury tematu badań. Badacz musi odróżniać w literaturze nie tylko wiedzę błędną od prawdziwej, ale również wiedzę nową od wiedzy powtarzanej oraz wiedzę użyteczną od szumów informacyjnych.

16 Definicja metody badawczej Według T Kotarbińskiego: metoda jest to sposób wykonywania czynu złożonego, polegający na określonym doborze i układzie jego działań składowych, a przy tym uplanowiony i nadający się do wielokrotnego stosowania Ogólne pojęcie metody pochodzi od dwóch nazw greckich: meta - na, według, i hodos - droga. Nazwa methodos jest wyjaśniana etymologicznie jako odpowiednik wyrażeń na drodze" albo tą drogą". Pojęcie metody można więc przełożyć dosłownie jako wskazane czynności i środków w mąjących gwarantować osiągnięcie celu badawczego. Zgodnie z poglądami Kotarbińskiego metodę badań naukowych możemy rozumieć jako sposób sprawdzony, świadomie stosowany, powtarzalny i wzorcowy, a działanie metodyczne - jako działanie zgodne z regułami działań racjonalnych.

17 Metody gromadzenia i przetwarzania wiedzy METODY GROMADZENIA WIEDZY FAKTUALNEJ Statystyczne metody badań Metody doboru prób do badań. Metody obserwacji faktów. Metody eksperymentów. Metody dokumentacyjne. Metody kwestionariuszowe. Prowadzenie wywiadów. Metody testowania. METODY PRZETWARZANIA WIEDZY FAKTUALNEJ Metody rozumowań dedukcyjnych Metody rozumowań niepewnych. Metody logikieliminacyjnej.. Błędy w rozumowaniach naukowych. Strategie badań ekonomicznych. Metody analiz i porównań. Metody projektowania. Metody twórczego myślenia

18 Hamulce twórczego myślenia Prawidłowością jest, że tylko niewielka część zgłoszonych pomysłów nadaje się do dalszego rozpatrywania - zwykle 1-2%. Z tej liczby tylko bardzo mała część nadaje się do wdrożenia. Twórcza praca mózgu może być hamowana przez różne czynniki. Najczęściej czynnikami takimi są: fiksacja funkcjonalna, tj. dążenie do rozwiązania nowego problemu starymi metodami, stosowanymi do rozwiązywania podobnych problemów, ale dla nowego przypadku nieskutecznymi, nieelastyczność myślenia, tj. uparte trwanie przy opinii przyjętej z góry, że przedmioty mają stałe właściwości, i niedopuszczanie myśli, że właściwości te człowiek może zmieniać, trudności percepcyjne, tj. brak umiejętności spostrzegania możliwości stosowania nowych środków, przedmiotów czy metod pracy itp., ograniczoność zainteresowań do rzeczy i spraw znanych, konformizm społeczny i uleganie autorytetom, brak motywacji emocjonalnej lub materialnej, mała sprawność umysłu (przede wszystkim), obawa przed krytyką. Bez pobudzania ludzi do twórczego myślenia nie byłoby nowych rozwiązań (największe pobudzenie występują przy konfliktach patrz: rywalizacja, wojny światowe) [St. Stachak].

19 Procedury badawcze w poszukiwaniu rozwiązań projektowych (decyzyjnych) Punktem wyjścia przeprowadzania celowych zmian (sformułowania założeń projektowych) w ogóle jest diagnoza stanu niezadowalającego, tj. stwierdzenia przyczyny rozbieżności między osiągnięciami a oczekiwaniami. Można zauważyć dwa zasadnicze kierunki w poszukiwaniu sformalizowanych metod wyboru optymalnej strategii, mianowicie analizę jakościową SWOT (mocnych i słabych stron ) analizę systemową (metody modelowania całościowego) W dotychczasowym ujęciu metody te były traktowane rozłącznie. Rzeczywistość wykazuje, że podejścia te nie wykluczają się, a wręcz odwrotnie uzupełniają. Uzasadnia to przykład reengineeringu (rekonstrukcji gospodarczej), gdzie w pierwszej kolejności musimy wyznaczyć główne kierunki przekształceń (analiza SWOT utworzenie zrębów), a następnie optymalny kształt ilościowych elementów firmy. Merytorycznie, pierwszeństwo należy się analizie SWOT; metodzie badawczej mającej na celu dostarczanie jakościowych wskazówek do podjęcia decyzji. Pojęcie analiza systemowa jest również używane do opisania procesu analizowania formalnych systemów informacyjnych. Analiza systemowa jest wstępem do projektowania systemów, które z kolei stanowi działanie poświęcone opracowaniu planu dla pewnego systemu informacyjnego [Paul Beynon-Davies, 1997, s. 29].

20 Procedura analizy SWOT (planowanie zmian strategicznych) I. Analiza Krok 1. Określenie profilu przedsiębiorstw a Modelow e sytuacj e O - szanse T - zagrożenia S - mocne strony SO - strategia maxi-maxi ST - strategia maxi-mini W - słabe strony WO - strategia mini-maxi WT - strategia mini-mini Krok 2. Identyfikacj a i ocena otoczenia przedsię biorstw a II. Wybór strategii Krok 3. Prognozy Krok 4. Określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstw a Krok 5. Sformułow anie wariantów strategicznych Krok 6. Strategie i taktyki działania Krok 7. Plan strategiczny

21 Procedura analizy systemowej Sytuacja problemowa (decyzyjna) SFORMUŁOW ANIE PROBLEMU Kontekst Cele Kryteria Hipotezy BADANIE Fakty Prawdopodobieñstwa Alternatywy Koszty wynik niezadawalaj¹cy INTERPRETACJA Elementy niewymierne Elementy nieporównywalne Niepewność Wnioski MODELOW ANIE Budowa modelu Aproksymacja Wyliczenia Rezultaty wynik zadawalajacy Sugestia działania Założenia projektowe Rys. 2. Procedura analizy systemowej według Koźmińskiego A.K (1978)

22 Nowe metody w analizie systemowej badań A. METODY SZTUCZNEJ INTELIGIENCJI Logika rozmyta () Sztuczne sieci neuronowe Teoria zbiorów przybliżonych (Pawlak, 1985) B. METODY ILOŚCIOWE 1. Szkoła amerykańska (funkcje użytecznosci) Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty 1980) hierarchiczny proces analizy decyzyjnej Analytic Network Process (ANP) (Saaty 1996) analityczny proces sieciowy Neural Network Process (NNP) (Saaty 1999/2000) zgeneralizowany proces analityczny 1. Szkoła europejska (relacje przewyższenia) Electree (Roy 1996) Naiade, Promethee itd. C. ONTOLOGIE D.KLASYKA METOD Identyfikacja MNK (modele wielorównaniowe) Wspomagania decyzji WPL (modele wielokryterialne)

23 Plan pracy dyplomowej Wstęp (3-5 s.) - problem, - cel pracy, - zakres, - hipoteza, Charakterystyka obiektu badań (10-15s.) Dyskusja literatury (światowej) (10-15 s.) Metodyka rozwiązania autorskiego (10-15.) Wyniki eksperymentu badawczego (15 30 s.) Ocena efektywności (10 15 s.)* Zakończenie (2-3 s.) - Co z hipotezą? - Co nowego wnosi praca? - Jakie obszary dalej rozwijać? */ można włączyć do wyników eksperymentu badawczego

24 Autoreferat pracy naukowej (doktorat) Autoreferat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk technicznych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej Autoreferat jest sprawozdaniem naukowym z przeprowadzonych badań opisanych szerzej w przedkładanej Radzie Wydziału rozprawie doktorskiej. Nie jest to dokument wymagany przepisami o stopniach i tytule naukowym. Posiada jednak istotny wpływ, z uwagi na dostarczanie tego dokumentu każdemu z członków Rady Wydziału, na wyniki głosowania nad nadaniem stopnia doktora. W autoreferacie trzeba w sposób precyzyjny przedstawić: temat rozprawy, czas i miejsce obrony oraz osoby pełniące funkcje promotora i recenzentów w przewodzie doktorskim. Zawartość merytoryczna autoreferatu musi dokładnie odzwierciedlać treść rozprawy, a w szczególności zawierać: A. Postawienie problemu badawczego Jak doszło do powstania sytuacji, którą jesteśmy skłonni uważać za problem do rozwiązania"? Na czym właściwie ten problem polega? Kto wygłasza opinię, że problem ten jest ważny i że należy podjąć kroki w celu jego rozwiązania? B. Cel rozprawy Celem pracy jest to, do czego się dąży jako do wyniku zamierzonego, środkami są natomiast wszelkie metody i informacje (dane), które umożliwiają osiągnięcie zamierzonego wyniku. Cel rozprawy należy uzupełnić określenie charakteru pracy (metodyczna, poznawcza, stosowana) oraz dyscypliny informatyki, w której doktorant przeprowadził badania C. Hipoteza naukowa Hipoteza naukowa jest odpowiedzią na istotne pytanie postawione przez badacza, odpowiedzią niedostatecznie pewną i dlatego wymagającą sprawdzenia. Wyróżnia się hipotezy stawiane ex ante, czyli przed rozpoznaniem faktów oraz hipotezy ex post, stanowiących uogólnione wnioski indukcyjne, wyprowadzone z faktów niedostatecznie licznych i niereprezentatywnych. Po sprawdzeniu hipoteza może być uznana za twierdzenie, odrzucona albo zmodyfikowana D. Wyniki eksperymentu badawczego Przeprowadzone badania winny być podporządkowane określonej procedurze badawczej, np. analizie systemowej. Wyniki eksperymentu badawczego winny zawierać wszystko to, co autor osiągnął w dążeniu do weryfikacji hipotezy i/lub udowodnienia postawionych tez w sensie głównie ilościowym. Uwaga: w przypadku, gdy celem rozprawy było opracowanie metody, to musi ona (metoda) spełniać warunki definicji np. Prof. T. Kotarbińskiego, cyt. metoda, czyli system postępowania, jest to sposób wykonywania czynu złożonego, polegający na określonym doborze i układzie jego działań składowych, a przy tym uplanowiony i nadający się do wielokrotnego stosowania E. Wnioski z badań Wnioski z badań winny stanowić konkluzje w następujących obszarach: wyniki postępowania na weryfikacją hipotezy; bądź stwierdzenie, co w pracy udowadnia tezę. Dalej, co praca wnosi nowego do dziedziny wiedzy, jaką jest informatyka oraz które obszary w świetle przedstawionych wyników w rozprawie doktorskiej wymagają dalszych badań. Autoreferat kończy wykaz własnych publikacji autora, który ma zaświadczać o powadze przeprowadzonych badań i sylwetce doktoranta, jako przyszłego adepta nauk technicznych. UWAGA: AUTOREFERAT NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 20 STR MASZYNOPISU! Tekst: prof. R. Budziński

25 Recenzja pracy naukowej (doktorskiej) Podstawa prawna Ocena postawienia problemu Układ recenzowanej pracy Cel i hipoteza naukowa Organizacja i wyniki eksperymentu badawczego Uwagi krytyczne recenzenta Konkluzja recenzji Stwierdzam, że przedstawiona praca doktorska. spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim w ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych z dnia roku (DZ.U. O z dnia ) i wnoszę o dopuszczenie do publicznej obrony.

26 Dziękuję za uwagę! Wykorzystano głównie publikacje: Poul Beynon-Davies, Inżynieria Systemów Informacyjnych Józef Konieczny: Inżynieria systemów działania. WNT, Warszawa 1983 T. Kotarbiński, (1973). Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa. A.K. Koźmiński (1978), "Decyzje. Analiza systemowa organizacji" St. Stachak. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza. Warszawa 1997 Stan prawny: Ustawa z dnia 14.mqrca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (DZ.U. O z dnia )

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prac naukowych

Rodzaje prac naukowych Wyższa Szkoła Bankowa Oddział Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Patryk Bieńkowski Nr indeksu: gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZSO nr 1 sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Szadzińska "Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja]

Ewa Szadzińska Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia, Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Ewa Szadzińska "Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Nauczyciel i Szkoła 1-2 (30-31), 255-258 2006 Ewa Szadzińska Recenzja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

RODZAJE I TYPY INŻYNIERII SYSTEMÓW

RODZAJE I TYPY INŻYNIERII SYSTEMÓW techniczne RODZAJE I TYPY INŻYNIERII SYSTEMÓW Rodzaje systemów: polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, przyrodnicze, techniczne, Typy systemów: projektowania, produkcji, eksploatacji, diagnostyki,

Bardziej szczegółowo

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów.

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów. 2011-11-25 Planowanie działalności - istota Planowanie działalności stowarzyszenia jest sformalizowanym procesem podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Dr inż. Anna Boratyńska-Sala Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Bardziej szczegółowo

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i Spis treści Przedmowa do wydania polskiego - Tadeusz Tyszka Słowo wstępne - Lawrence D. Phillips Przedmowa 1. : rola i zastosowanie analizy decyzyjnej Decyzje złożone Rola analizy decyzyjnej Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prac naukowych

Rodzaje prac naukowych Wyższa Szkoła Bankowa Oddział Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Patryk Bieńkowski Nr indeksu: gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Tadeusz Kasprowicz 1 http://sipb.sggw.pl Warszawa 2014 1. Wprowadzenie INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Przedsięwzięcie budowlane [1, 2, 3] to splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom dyplomowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE dr Agnieszka Kacprzak CELE ZAJĘĆ Jak w poprawnie metodologiczny sposób rozwiązywać problemy pojawiające się w nauce i w biznesie? Jak definiować

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego. Czym jest analiza SWOT

Moduł 4. Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego. Czym jest analiza SWOT Moduł 4. Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego Czym jest analiza SWOT Analiza SWOT to jedna z metod wykorzystywanych w analizie strategicznej firm,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa wniosek adresowany do Dziekana (wzór wniosku - zał. nr 1).

1 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa wniosek adresowany do Dziekana (wzór wniosku - zał. nr 1). UCHWAŁA NR 82 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: procedury przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na Wydziale

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Załącznik nr 2a WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt. 1-8 i pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo