- Andrzej Karst WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO"

Transkrypt

1 ELIPSE - Andrzej Karst WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor : ELEKTRYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 WARSZAWA ul. NAMYSŁOWSKA 1 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA UL. KŁOPOTOWSKIEGO 15 AUTORZY OPRACOWANIA Imię i nazwisko Uprawnienia projektowe podpis Projektował: Sprawdził: Andrzej Mochocki St-37/82 Marek Piasecki St-24/75 Data WARSZAWA czerwiec 2009 R.

2 Warszawa: Oświadczenie Dotyczy dokumentacji: Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji węzła cieplnego. Instalacje elektryczne. Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa, ul. Namysłowska 1. Oświadczamy, Ŝe projekt budowlano-wykonawczy modernizacji węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 258 w Warszawie, ul. Namysłowska 1, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 p.8., zmieniający art.20 poprzez dodanie ustępu 4. (Dz. U. Nr93 z dnia 30 kwietnia 2004). Oświadczamy, Ŝe w/w dokumentacja została sprawdzona i uznana za prawidłową, i moŝe być skierowana do Inwestora. PROJEKTANT: Andrzej Mochocki upr. St-37/82 SPRAWDZJĄCY: Marek Piasecki upr. St-24/75 2

3 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe, zaświadczenia o przynaleŝności do MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów. 3. Zestawienie rysunków: Nr 1 - Plan instalacji elektrycznych w węźle. Nr 2 - Schemat główny zasilania odbiorów węzła. Nr 3 - Rozdzielnica RWC węzła. Widok, specyfikacja aparatów. Nr 4 - Schemat sterowania pompami c.o. z naprzemienną pracą pomp. Nr 5 - Schemat sterowania pompą c.w. Nr 6 - Schemat połączeń urządzeń automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. Nr 7 - Schemat podłączeń przewodów w skrzynce przyłączowej pompy MAGNA Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 7

4 4. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych siły, oświetlenia, automatyki dla modernizowanego węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 258 w Warszawie, ul. Namysłowska Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a) zlecenia Inwestora (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ, ul. ks. Kłopotowskiego 15, Warszawa), b) umowy zawartej między Inwestorem, a Pracownią Projektową ELIPSE - Andrzej Karst, c) projektu budowlano-wykonawczego modernizacji technologii węzła cieplnego, opracowanego przez Pracownią Projektową ELIPSE - Andrzej Karst w czerwcu 2009, uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/ 868 /2009, d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/ 868 /2009, e) inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu, f) wytycznych SPEC, g) obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN) Zakres opracowania. Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle: - inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu, - zasilanie i pomiar energii elektrycznej zuŝywanej w węźle, - instalację ochrony przeciwprzepięciowej II 0, - instalację siłową odbiorów węzła (pompy c.o., c.w.), - zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o. i c.w., - sygnalizację pracy pomp c.o. i c.w., - instalację oświetlenia 230V, - instalację gniazda 1-faz., - instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w., - instalację ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym WyposaŜenie węzła. Modernizowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie piwnic. Po stronie odbiorów elektrycznych węzeł wyposaŝony będzie w: a) dwie pompy obiegowe c.o. typu MAGNA 50-F, P = 0,035-0,8kW, n = zmienne, In = 0,28-3,5A, Un = 230V, b) jedną pompę cyrkulacyjną c.w. typu MAGNA N, Pn = 0,01-0,18kW, n = zmienne, In = 0,1-1,23A, Un = 230V, c) automatykę ciepłowniczą c.o. i c.w., d) instalację oświetleniową, 1-faz. gniazdo 230V Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektrycznych w węźle. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w węźle stwierdzono: - istniejąca czteroŝyłowa wlz (YDY 4x2,5mm 2 ), zasila rozdzielnice węzła, - w pomieszczeniu węzła zainstalowane są dwie rozdzielnice węzła 230/400V: jedna Ŝeliwna z 4 polami odpływowymi i druga szafkowa, blaszana z 3 polami odpływowymi, - w pomieszczeniu węzła brak instalacji połączeń wyrównawczych, - w pomieszczeniu węzła zainstalowane są: dwie trójfazowe pompy c.o. 50POtB i PJM oraz jedna jednofazowa pompa c.w. typu UPS 25-40, - w pomieszczeniu węzła zamontowane na cele remontowe trzy gniazda 3-faz i trzy gniazda Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 8

5 230V, podwójne wraz z zabezpieczeniami, montowanymi na ścianie, - brak instalacji automatyki pogodowej, - istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana w pomieszczeniu węzła 6 oprawami Ŝarowymi C100 i dwiema oprawami jarzeniowymi 2x40W. Instalacja oświetleniowa wykonana przewodami YDY2x1,5, układanymi n/t w rurkach stalowo-pancernych. W modernizowanym węźle przewiduje się: - demontaŝ istniejącej linii zasilającej węzeł - przewód YDY 4x2,5mm 2, - demontaŝ istniejących rozdzielnic 230/400V: Ŝeliwnej i blaszanej węzła, - demontaŝ istniejącej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła, - demontaŝ istniejących pomp c.o. i c.w., - demontaŝ gniazd 3x400V i 230V, - montaŝ wlz z RŜel do węzła cieplnego - przewód YDY 5x4mm 2, - montaŝ rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC wg rys. nr 3, - montaŝ instalacji oświetleniowej opisanej w p - cie 4.7., - montaŝ instalacji zasilającej silniki pomp c.o., c.w., - czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o., - pracę jednej pompy c.w., z moŝliwością wyłączania pompy na noc, - instalację gniazda 1-faz., - instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w. wg proj. automatyki, - instalację połączeń wyrównawczych wg rys. nr Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energii elektrycznej. Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z istniejącej rozdzielnicy Ŝeliwnej 230/400V RŜel, usytuowanej w pomieszczeniu wodomiaru, z wydzielonego, istniejącego pola. Linię zasilającą, wykonaną przewodem YDY4x2,5mm 2 naleŝy zdemontować. Linię zasilającą węzeł wykonać przewodem kabelkowym YDY 5x4mm 2 i układać po istniejącej trasie. Zabezpieczenie linii zasilającej bezpiecznikami topikowymi 25A w RŜel. Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. nr 1. Rozdzielnicę RWC węzła naleŝy wykonać zgodnie z rys. nr 3. W rozdzielnicy naleŝy umieścić odbitkę ksero schematu głównego wg rys. nr 2 lub jeden egz. niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej zuŝywanej w węźle cieplnym będzie wspólny z innymi odbiorami budynku Szkoły (pomiar dotychczasowy) Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp. Instalację siłową do poszczególnych silników naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi YDY5x1,5mm 2 i YDY3x1,5mm 2. Ponadto do pomp c.o. typu MAGNA naleŝy doprowadzić sterownicze, dwuŝyłowe kable ekranowane. Odcinki instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi naleŝy chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników chronić rurką Peschla. Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. odbywać się będzie za pomocą czteropołoŝeniowych łączników S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki przekaźnika pomocniczego pompy). Zastosowane łączniki umoŝliwiają sterowanie pompami c.o.: a) ręczne, b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednocześnie naprzemienne), c) krótkotrwałe załączanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej. Sterowanie automatyczne (połoŝenie obu łączników S1 i S2 w pozycji AUTO ) odbywać się będzie poprzez styk regulatora pogodowego i jednocześnie przez styk przekaźnika czasowego PC, załączającego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 4). W przypadku awarii aktualnie pracującej pompy, druga załączy się trwale. PołoŜenie łączników Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 9

6 w poz "LATO", pozwala na krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp, zastosowano sterowanie pomp bezpotencjałowymi stykami przekaźników pomocniczych K1 i K2. Przekaźniki pomocnicze nie przerywają toru głównego faz L1 i L2 zasilających silniki pomp!. Pompy pozostają cały czas pod napięciem dopóty, dopóki załączone są wyłączniki silnikowe F1 i F2. RównieŜ połoŝenie łączników S1 i S2 w poz. 0 0 ( pompa wyłączona ), nie powoduje wyłączenia napięcia z zacisków stojana. Załączenie i wyłączenie napięcia na zaciskach silnika pompy wyłącznikami silnikowymi F1 i F2 - szczegóły patrz rys. nr 4 i 7. Sterowanie pompą c.w. odbywać się będzie za pomocą trójpołoŝeniowego łącznika S3. Schemat sterowania pompą c.w. - patrz rys nr 5. W połoŝeniu łącznika S3 w poz. AUTO, pracą pompy steruje regulator , umoŝliwiający zaprogramowanie pracy pompy cyrkulacyjnej c.w. (np. wyłączanie pompy na noc, święta itd.). KaŜdy z silników pomp c.o., c.w., zabezpieczony będzie od zwarć członem zwarciowym wyłącznika silnikowego F1 F3, a pompa odwadniająca wyłącznikiem nadprądowym S301. Silniki pomp zabezpieczone będą fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanów silników pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przeciąŝeniowe wykonane nastawialnym członem przeciąŝeniowym wyłącznika silnikowego F1 F3. Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem za pomocą manometrów kontaktowych. Praca pomp sygnalizowana będzie zieloną lampką Instalacja oświetlenia i gniazda 230V. Istniejącą instalację oświetleniową pomieszczenia węzła, naleŝy zdemontować. Projektowaną instalację wykonać przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm 2, n/t, z osprzętem szczelnym. Zastosowano oprawy jarzeniowe IP65 typu OPK-240 ze świetlówkami 2x40(36)W. Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 1. Gniazdo wtykowe 230V zainstalowane będzie na rozdzielnicy RWC. Łącznik oświetlenia mocować na wys. 1,4m od podłogi. Instalację oświetleniową zasilić sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem rys. nr Instalacja automatyki c.o., c.w. Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadąŝnej) i c.w. (stałowartościowej) opracowano w oparciu o urządzenia firmy zawarte w projekcie automatyki węzła. Układ automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawierał będzie następujące urządzenia: - elektroniczny regulator typu TROVIS , - elektryczny siłownik liniowy c.o. typu z zaworem typu 3222, - elektryczny siłownik liniowy c.w. typu z zaworem typu 3222, - 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.o. Pt1000 typu , - 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.w. Pt1000 typu , - czujnik termometru rezystancyjny zewnętrzny Pt1000 typu , - ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu , - ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu PrzybliŜone miejsca zainstalowania elementów automatyki, zostały przedstawione na rys. nr 1. Niniejszy projekt obejmuje połączenia elektryczne między w/w urządzeniami, które naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm 2, YLY3x1,0mm 2 i YLY2x1,0mm 2. Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm 2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został pokazany na rys. nr 6. Kable połączeń elementów automatyki układać w korytku kablowym i rurkach RVS, n/t. Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 10

7 4.9. Ochrona od poraŝeń. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni: - obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC, - izolacja przewodów. Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA realizowane przez: - bezpieczniki topikowe, - wyłączniki nadmiarowoprądowe, - wyłączniki róŝnicowoprądowe. Układ sieci w węźle TN-S Instalacja połączeń wyrównawczych Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: - obudowa rozdzielnicy, zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe, - zaciski PE gniazd, STB, STW, oprawy oświetleniowe, - silniki pomp. Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, układanym na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. Wodomiar zbocznikować. Zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 5-tą Ŝyłą przewodu zasilającego (Ŝyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. śyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy wodomiaru RŜel z zaciskiem ochronnoneutralnym PEN. Do ochrony silników wykorzystać Ŝyłę PE przewodów zasilających silniki. Po wykonaniu całości projektowanej instalacji naleŝy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natęŝenia oświetlenia zgodnie z PN-EN Obliczenia techniczne Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń wlz 1. dwie pompy c.o. 2x0,8kW = 1,6kW 2. pompa c.w. 0,18kW 3. gniazdo 1-faz 1,5 kw 4. oświetlenie 0,8kW 5. automatyka 0,1 kw Łącznie Pi = 4,2 kw Moc szczytowa Ps = 3,4 kw cosφ = 0,9 Prąd obliczeniowy: I o = P s : ( 1,73 x U x cosφ) = 3400 : (1,73 x 400 x 0,9) = 5,5A Max. prąd obciąŝenia fazy (faza L3). I f max = Pmax f : (U f x cosφ) = ( ) : (230 x 0,9) = 9,6A Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 11

8 Dla zasilania rozdzielnicy RWC węzła przyjęto przewód kabelkowy YDY5x4mm 2 o obciąŝalności Ŝył 31A. Ze względu na moŝliwość rozruchu po powrocie napięcia 2 silników oraz selektywność zabezpieczeń, przyjmuje się w RŜel zabezpieczenie 25A. Spadek napięcia wlz < 2% Instalacja oświetlenia węzła. Obliczenia natęŝenia oświetlenia dokonano wg programu DIALUX. Powierzchnia oświetlana - Soświetl. 74m 2, h pomieszczenia = 3,0m Hopr = 2,8m Normatywne natęŝenia oświetlenia dla węzła cieplnego wynosi min. 100 Lx, Po wykonanych obliczeniach; natęŝenie średnie E śr = 130lx przy 8 oprawach jarzeniowych 2 x36w Wyniki obliczeń wg zbiorczego zestawienia - str Zestawienie podstawowych materiałów 1. Rozdzielnica kompletna węzła RWC wg. rys. 3...kpl 1 2. Oprawa jarzeniowa IP 65 typu OPK-240, 2 x 40(36)W...szt 8 3. Wyłącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A, typu szt 1 4. Płaskownik FeZn 20x mb Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 mm 2...mb Przewód kabelkowy YDY 5x1,5 mm 2... mb " " YDY 3x1,5 mm 2...mb " " YDY 2x1,5mm 2....mb 5 9. " " YLY 5x1,0 mm 2...mb " " YLY 3x1,0 mm 2...mb " " YLY 2x1,0 mm 2...mb Przewód ekranowany LIYCY2x1,0mm 2...mb Rura winidurowa RVS28...mb Rura winidurowa RVS18...mb Rurka Peschla...mb Skrzynka z tw. sztucznych typu Z2W, IP55, o wymiarach 165x250xmm dla regulatora szt Puszka n/t, 4-ro wylotowa...szt Korytko kablowe z pokrywą K50, a = 50mm...mb 25 Szkoła Podstawowa nr 258. Warszawa ul. Namysłowska 1 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 12

9 PW węzła cieplnego_szkoła PODSTAWOWA NR 128 PW węzła cieplnego_szkoła PODSTAWOWA NR Edytor Telefon faks Węzeł cieplny ul. Namysłowska 1 / Wyniki jednoarkuszowe m m Wysokość pomieszczenia: m, Wysokość montażu: m, Współczynnik konserwacji: 0.50 Wartości Lux, Skala 1:95 Powierzchnia [%] E m [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E m Płaszczyzna pracy / Podłoga Sufit Ściany (6) / Płaszczyzna pracy: Wysokość: Siatka: Margines: m 64 x 32 Punkty m Wykaz opraw Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) [lm] P [W] 1 8 ESSystem 7478 PO2 236 PC EVG (1.000) W sumie: Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.23 W/m² = 6.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: m²) Strona 1

10

11

12

13

14

15

16

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo