2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB."

Transkrypt

1 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów. 7. Oświadczenie dotyczące BIOZ. 3. Zestawienie rysunków: Nr 1 - Plan instalacji elektrycznych w węźle. Nr 2 - Schemat główny zasilania odbiorów węzła cieplnego. Nr 3 - Schemat zasilania odbiorów węzła kompaktowego. Nr 4 - Schemat sterowania pompami c.o. z naprzemienną pracą pomp. Nr 5 - Schemat sterowania pompą c.w. Nr 6 - Schemat połączeń urządzeń automatycznej regulacji temperatury c.o.i c.w. Nr 7 - Rozdzielnica RWC węzła. Widok. Szafka automatyki. Nr 8 - Wykaz urządzeń rozdzielnicy RWC węzła - część 1. Nr 9 - Wykaz urządzeń rozdzielnicy RWC węzła - część 2. Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 7

2 4. Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych siły, oświetlenia, automatyki dla modernizowanego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym w Warszawie ul. śelazna Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a) zlecenia Inwestora (ZAKŁAD GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA, Warszawa, ul.bema 70), b) projektu instalacji sanitarnych węzła cieplnego, opracowanego przez Biuro Projektowe PASCAL w maju 2009, uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/ /2009, c) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/ /2009, d) projektu węzła kompaktowego nr ECWS-P-W-130/110, opracowanego przez ELEKTROTERMEX - Ostrołęka, e) inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu, f) wytycznych SPEC, g) obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN) Zakres opracowania. Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle: - inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu, - zasilanie i pomiar energii elektrycznej zuŝywanej w węźle, - instalację ochrony przeciwprzepięciowej II 0, - instalację siłową odbiorów węzła (pompy c.o., c.w.), - zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o. i c.w., - sygnalizację pracy pomp c.o. i c.w., - instalację oświetlenia 230V, - instalację gniazda 1-faz., - instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w., - instalację ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym WyposaŜenie węzła. Projektowany kompaktowy, dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.w. produkcji ELEKTROTERMEX typu ECWS-P-W-130/110, zlokalizowany będzie w wydzielonym, pomieszczeniu na poziomie piwnic. Po stronie odbiorów elektrycznych węzeł wyposaŝony będzie w: a) dwie pompy obiegowe c.o. typu MAGNA F, Pn = 0,025-0,435kW, n = zmienne, In = 0,17-1,9A, Un = 230V, b) jedną pompę cyrkulacyjną c.w. typu MAGNA N, Pn = 0,01-0,18kW, n = zmienne, In = 0,1-1,23A, Un = 230V, c) automatykę ciepłowniczą instalacji c.o i c.w., d) instalację oświetleniową, 1-faz. gniazdo 230V. Uwaga: Przez pomieszczenie węzła przechodzą obce instalacje elektryczne (instalacja teletechniczna)! 4.4. Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektrycznych w węźle. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w węźle stwierdzono: - linia zasilająca węzeł wykonana przewodem YDY 4x6,0mm 2, - węzeł wyposaŝony jest w rozdzielnicę szafkową 230/400V, - w węźle brak instalacji połączeń wyrównawczych, Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 8

3 - zainstalowane są dwie trójfazowe pompy c.o., - instalacja oświetleniowa wykonana w pomieszczeniu węzła 7 oprawami Ŝarowymi OKn-21. Przewiduje się: - demontaŝ istniejącej 4 -o Ŝyłowej linii zasilającej węzeł cieplny, - demontaŝ istniejącej rozdzielnicy szafkowej węzła, - demontaŝ istniejącej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła, - demontaŝ istniejących pomp węzła, - montaŝ wlz z TA do węzła cieplnego - przewód YDY 5x4mm 2, - montaŝ rozdzielnicy szafkowej węzła 230/400V RWC wg rys. nr 7, 8, 9, - montaŝ instalacji oświetleniowej opisanej w p - cie 4.7., - montaŝ instalacji zasilającej silniki pomp c.o., c.w., - czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o., - pracę non-stop pompy c.w., - instalację gniazda 1-faz., - instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w. SAMSON, - instalację połączeń wyrównawczych Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energii elektrycznej. Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z istniejącej tablicy administracyjnej budynku 230/400V TA, z wydzielonego, istniejącego pola. Linia zasilająca węzeł wykonana będzie przewodem kabelkowym YDY 5x4mm 2. Zabezpieczenie linii zasilającej bezpiecznikami topikowymi 25A w tablicy administracyjnej TA. Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. nr 1. Rozdzielnicę RWC węzła zaprojektowano w oparciu o szafkę blaszaną posiadającą stopień ochrony IP55, z wyposaŝeniem zgodnie z rys. nr 7,8,9. W rozdzielnicy naleŝy umieścić odbitkę ksero schematu głównego zasilania odbiorów węzła wg rys. nr 2 i 3, lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla węzła cieplnego będzie wspólny z pozostałymi odbiorami administracyjnymi (istniejący licznik 3-fazowy obwodów administracyjnych C52 w TA) Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp. Instalację siłową do poszczególnych silników naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi OWY3x1,5mm 2 i OWY2x1,0mm 2. Ponadto do pomp c.o. naleŝy doprowadzić sterownicze, dwuŝyłowe kable ekranowane. Odcinki instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi naleŝy chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników chronić rurką Peschla. Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. odbywać się będzie za pomocą czteropołoŝeniowych łączników G1 i G2, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki przekaźnika pomocniczego pompy). Zastosowane łączniki umoŝliwiają sterowanie pompami c.o.: a) ręczne (awaryjne), b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednocześnie naprzemienne), c) krótkotrwałe załączanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej. Sterowanie automatyczne (połoŝenie obu łączników G1 i G2 w pozycji AUTO ) odbywać się będzie poprzez styk regulatora pogodowego i jednocześnie przez styk przekaźnika czasowego PC1, załączającego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 4). PołoŜenie obu łączników w poz "LATO", pozwala na krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego. Przy awarii aktualnie pracującej pompy, druga załączy się trwale. Sterowanie pompą c.w. odbywać się będzie za pomocą dwupołoŝeniowego łącznika G3 załącz - wyłącz. Schemat sterowania pompą c.w. - patrz rys nr 5. Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 9

4 KaŜdy z silników pomp c.o., c.w., zabezpieczony będzie od zwarć członem zwarciowym wyłącznika silnikowego F1 F3. Silniki pomp zabezpieczone są fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanów silników pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przeciąŝeniowe wykonane nastawialnym członem przeciąŝeniowym wyłącznika silnikowego F1 F3. Pompy zabezpieczone będą przed suchobiegiem za pomocą manometrów kontaktowych. Praca pomp sygnalizowana będzie zieloną lampką Instalacja oświetlenia i gniazda 230V. Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5mm 2, n/t, z osprzętem szczelnym. Ze względu na małą wysokość pomieszczenia węzła (2,1m), zastosowano oprawy kanałowe, aluminiowe, z siatką ochronną typu OK-4 z Ŝarówkami 150W. Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 1. Ilość punktów świetlnych sprawdzono w załączonych do projektu obliczeniach. Typ opraw wynika z wytycznych SPEC. Gniazdo wtykowe 230V zainstalowane będzie na rozdzielnicy RWC. Wyłącznik oświetlenia mocować na wysokości 1,4m od podłogi. Instalację oświetleniową naleŝy zasilić sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem rys. nr Instalacja automatyki c.o., c.w. Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadąŝnej) i c.w. (stałowartościowej) opracowano w oparciu o urządzenia firmy SAMSON. Układ automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. będzie zawierał następujące urządzenia firmy SAMSON: - regulator elektroniczny typu TROVIS , - elektryczny siłownik liniowy c.o. typu z zaworem typu 3222, - elektryczny siłownik liniowy c.w. typu z zaworem typu 3222, - 2 czujniki rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.o. Pt1000 typu , - 2 czujniki rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.w. Pt1000 typu , - czujnik rezystancyjny zewnętrzny Pt1000 typu , - ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu , - ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu Wszystkie w/w elementy automatyki, zlokalizowane będą w węzłach kompaktowych c.o. i c.w. (z wyjątkiem czujnika temperatury zewnętrznej). Niniejszy projekt obejmuje połączenia elektryczne między w/w urządzeniami, które naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi OWY4x1,0mm 2, OWY3x1,0mm 2 i OWY2x0,75mm 2. Zasilanie regulatora z RWC przewodem kabelkowym OWY4x1,0mm 2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został pokazany na rys. nr 6. Kable połączeń elementów automatyki układać w korytkach lub rurkach RVS, wykorzystując konstrukcję węzła kompaktowego. Uwaga: Regulator mocować na węźle kompaktowym, (jak na rys. nr 1)! 4.9. Ochrona od poraŝeń. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni: - obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC, - izolacja przewodów. Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA realizowane przez: - bezpieczniki topikowe, - wyłączniki nadmiarowoprądowe, - wyłączniki róŝnicowoprądowe. Układ sieci w węźle TN-S. Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 10

5 4.10. Instalacja uziemień ochronnych Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: - obudowa rozdzielnicy RWC, obudowa węzła kompaktowego, - zacisk PE gniazda, STW, STB, oprawy oświetleniowe, - silniki, manometry kontaktowe. Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, układanym na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. Wodomiar zbocznikować. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 5-ą Ŝyłą przewodu zasilającego (Ŝyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. śyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w tablicy administracyjnej TA z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać Ŝyłę PE przewodów zasilających silniki. Po wykonaniu całości projektowanej instalacji naleŝy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natęŝenia oświetlenia zgodnie z PN-EN Obliczenia techniczne Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń wlz 1. dwie pompy c.o. 2x0,435kW = 0,87kW 2. pompa c.w. 0,18kW 3. gniazdo 1-faz 1,5 kw 4. oświetlenie 1.8 kw 5. automatyka 0,1 kw Łącznie Pi = 4.45 kw Moc szczytowa Ps = 4,0 kw cosφ = 0,9 Prąd obliczeniowy: I o = P s : ( 1,73 x U x cosφ) = 4000 : (1,73 x 400 x 0,9) = 6,4A Max. prąd obciąŝenia fazy (faza L3). I f max = Pmax f : (U f x cosφ) = ( ) : (230 x 0,9) = 9,4A 5.2. Instalacja oświetlenia węzła. Obliczenia natęŝenia oświetlenia dokonano wg programu DIALUX. Powierzchnia oświetlana - Soświetl. 43,7m 2. Przyjęto 12 opraw Ŝarowych OK-4 NatęŜenie średnie E śr = 100lx Wyniki obliczeń wg zbiorczego zestawienia - str. 14 Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 11

6 6. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Rozdzielnica kompletna węzła RWC wg. rys. 7,8,9...kpl 1 2. Oprawa Ŝarowa bryzgoszczelna kanałowa, aluminiowa, z siatką ochronną: OK-4/1 z Ŝarówką 150W...szt 6 OK-4/2 z Ŝarówką 150W...szt Wyłącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A, typu szt 1 4. Płaskownik FeZn 20x2...mb Przewód kabelkowy YDY 5x4,0mm 2...mb Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm 2...mb " " YDY 2x1,5mm 2...mb 4 8. " " OWY 3x1,5mm 2...mb " " OWY 4x1,0mm 2...mb " " OWY 3x1,0mm 2...mb " " OWY 2x1,0mm 2...mb " " OWY 2x0,75mm 2...mb Przewód ekranowany LIYCY2x1,0mm 2...mb Rura winidurowa RVS28...mb Rura winidurowa RVS18...mb Rurka karbowana Peschla...mb Odgałęźnik n/t, 4-ro wylotowy...szt Korytko kablowe z pokrywą K50, a = 50mm...mb 10 Uwaga: Zestawienie nie obejmuje materiałów okablowania urządzeń automatyki ciepłowniczej, montowanych w węźle kompaktowym ELEKTROTERMEX, (z wyjątkiem przewodu do czujnika temperatury zewnętrznej ). Opracował: A. Mochocki Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 12

7 7. OŚWIADCZENIE dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zakres robót objętych projektem Węzeł cieplny dla budynku ul. śelazna 81 w Warszawie. Instalacje elektryczne, realizowany jest w ciągu 5 dni roboczych zespołem dwuosobowym, co jest powodem, Ŝe nie obowiązuje opracowanie dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Projektant : Andrzej Mochocki upr. St-37/82 Warszawa ul. śelazna 81 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne 13

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo