WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr Zieliński Protokolant Adam Andrzejewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 od oddalenia przez zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, ul. Jana Pawła II nr 70 protestu z dnia 17 sierpnia 2006 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

2 2. Kosztami postępowania obciąża Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, ul. Jana Pawła II nr 70 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 79 gr (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 2) dokonać wpłaty kwoty zł 79 gr (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, ul. Jana Pawła II nr 70 na rzecz Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 21 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta pięć złotych, dwadzieścia jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń COMPENSA S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie Uzasadnienie Strona 2 z 6

3 Dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie samochodów eksploatowanych centrali OR i BP ARIMR zorganizowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Zamawiający) został złożony protest przez Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. (Odwołujący). W proteście tym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zażądał ponownej oceny ofert dla zadania nr 1 i uznania za najkorzystniejszą jego oferty. W uzasadnieniu protestu Odwołujący podniósł, że jego oferta została w sposób nieprawidłowy odrzucona, albowiem treść wzmiankowanej oferty jest tożsama z warunkami SIWZ. W szczególności omyłka o numerze rejestracyjnym pojazdu opisanego pod pozycją 341 załącznika do umowy nie powinna skutkować odrzuceniem oferty, ponieważ zachodzi tożsamość i fizyczna identyczność pojazdu opisanego w przedmiotowej pozycji 341. Dalej Odwołujący argumentował, że omyłkowe podanie numeru rejestracyjnego w pozycji 341 nie wpłynęło w żadne sposób na obliczenie ceny oferty i numer rejestracyjny pojazdu nie miał jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie ceny oferty. Dnia r. Zamawiający rozstrzygnął protest oddalając go. W uzasadnieniu oddalenia protestu wskazał, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada SIWZ i treść tej oferty stanowi niezgodne oświadczenie woli z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający powołał się przy tym na brzmienie art. 66 Kc oraz na wybrane orzecznictwo Zespołu Arbitrów. Ponadto Zamawiający wywodzi, iż nie mamy w tym przypadku do czynienia z oczywistą omyłką pisarską, którą Zamawiający mógł poprawić. W końcowej części uzasadnienia oddalenia protestu Zamawiający podnosił również, że oferta wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wysokości należytego wykonania umowy. Od rozstrzygnięcia takiego odwołanie wniósł Odwołujący, argumentując, wywodząc i żądając jak w proteście. Ponadto Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego art. 87 Strona 3 z 6

4 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadto Odwołujący powołał się na wyrok Zespołu Arbitrów i wskazał, że podniesiony w rozstrzygnięciu protestu zarzut dotyczący wadium nie ma znaczenia w niniejszej sprawie, ponieważ nie był on podstawą do odrzucenia oferty. Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy i wnikliwym zbadaniu zgromadzonych w sprawie dowodów zważył co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Rozpoznając niniejszą sprawę, Zespół Arbitrów wbrew poglądom wyrażonym przez strony, że najważniejszą kwestią w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską przyjął, iż kluczowym w tej sprawie jest wykładnia i sama treść oświadczenia woli w postaci złożonej przez Odwołującego oferty. Zespół Arbitrów ustalił, że w niniejszej sprawie nie może być mowy o oczywistej omyłce pisarskiej w rozumieniu art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i Zamawiający nie miał obowiązku poprawiania nieprawidłowo wpisanego numeru rejestracyjnego stosownie do art. 87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieuzasadniony jest zatem i ponadto spóźniony zarzut Odwołującego o naruszeniu tego przepisu przez Zamawiającego. Ustawodawca formułując art. 88 zdecydował, że poprawianie omyłek może dotyczyć wyłącznie omyłek rachunkowych. W naszym zaś przypadku dokonana przez Odwołującego pomyłka z całą pewnością do takiej kategorii nie należy. Jako spóźniony i nieuzasadniony uznał również Zespół Arbitrów zarzut Odwołującego, iż Zamawiający przeprowadził postępowanie nie zapewniając równego traktowania wykonawców i bez zachowania bezstronności i obiektywizmu, czym potencjalnie miałby naruszyć art.. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odwołaniu, stosownie do art. 191 ust. 3 ustawy Strona 4 z 6

5 Prawo zamówień publicznych Zespół Arbitrów nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście. Zasadny jest natomiast zarzut Odwołującego dotyczący naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu niewątpliwie zdaniem Zespołu Arbitrów Odwołujący popełnił błąd, wypełniając pozycję nr 341 poprzez wpisanie nieprawidłowego numeru rejestracyjnego. Biorąc jednak pod uwagę, że wszystkie pozostałe rubryki w pozycji 341 załącznika nr 1 do umowy zostały wypełnione prawidłowo, a obejmowały one m.in. przebieg pojazdu, jego markę, wartość, miejsce garażowania, rok produkcji, pojemność nie ma wątpliwości, że Odwołujący zaoferował ubezpieczenie takiego samochodu, jakiego żądał Zamawiający. Pomyłka w numerze rejestracyjnym nie zmienia tego stanu rzeczy. Zdaniem Zespołu Arbitrów nie każda pomyłka dokonana przez wykonawcę sporządzającego ofertę musi prowadzić do niezgodności treści tej oferty z treścią SIWZ. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie. Pomimo omyłki treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Zamawiający nie udowodnił w żadnym razie, że samochód o numerze rejestracyjnym WI70022 jest innym samochodem, niż auto o numerze WI8535A. Przeciwnie z akt sprawy wynika, że tak jak twierdził Odwołujący, zachodzi tożsamość pojazdu opisanego pod tymi dwoma różnymi numerami rejestracyjnymi. Zespół Arbitrów nie odnosi się do argumentu podniesionego w uzasadnieniu Zamawiającego oddalającego protest o niezgodności kwoty zabezpieczenia z ofertą Odwołującego, ponieważ jak przyznał to pełnomocnik Zamawiającego nie było to podstawą do odrzucenia oferty. Uwzględniając powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 5 z 6

6 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 6 z 6

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie:

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1939/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 7/14 WYROK z dnia 22 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1900/11. z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 1900/11 WYROK z dnia 16 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 300/08 WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1298/12

Sygn. akt KIO 1298/12 WYROK z dnia 2 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2421/13 WYROK z dnia 25 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2303/13. z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

WYROK. Sygn. akt: KIO 2303/13. z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Sygn. akt: KIO 2303/13 WYROK z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo