raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012"

Transkrypt

1 raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy Grupy Azoty

2 Zajmujemy się chemią od dawna. Zrozumieliśmy więc, że zasadą życia jest harmonia. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między nauką a naturą. Między ryzykiem a bezpieczeństwem. Między siłą a elastycznością. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do zasad zrównoważonego rozwoju. Publikujemy ten raport, żeby opowiedzieć, jak rozumiemy harmonię i odpowiedzialność.

3 Raport Środowiskowy Grupy Azoty 2012

4 Biznes to patrzenie w przyszłość im dalej, tym lepiej. Żeby spojrzeć w przyszłość naprawdę daleko, powinniśmy ją oglądać oczami naszych dzieci. Zrozumiemy wtedy, że od nas zależy, w jakim świecie będą żyć. 2

5 Siła oznacza odpowiedzialność Rok 2012 jest datą wyjątkową dla całej polskiej branży chemicznej. Budując wspólną identyfikację wizualną 5 grudnia tego roku wprowadziliśmy nową markę Grupa Azoty pod którą od tego momentu działają wszystkie nasze spółki. Niedługo później, kończąc kolejny ważny etap trwającego od kilku lat procesu konsolidacyjnego, połączyliśmy się z Zakładami Azotowymi Puławy w ten sposób weszliśmy do europejskiej i światowej czołówki największych firm chemicznych. Dziś jesteśmy znacznie silniejsi i bezpieczniejsi. I skupieni na celu, bo dzięki strategii, którą obraliśmy na najbliższe lata, wiemy, w jakim kierunku chcemy podążać. Wiemy też, jakimi zasadami chcemy się w tej drodze kierować. Jedną z nich jest zasada odpowiedzialności. Im więcej możemy, im więcej potrafimy, tym bardziej czujemy się odpowiedzialni za nasze decyzje, za satysfakcję klientów i akcjonariuszy, za zadowolenie pracowników i za szeroko rozumiane środowisko, w którym działamy. Dlatego tak ważna jest dla nas zasada zrównoważonego rozwoju harmonijnego godzenia celu, jakim jest budowanie wartości Grupy, z troską o minimalizację naszego wpływu na środowisko naturalne. O tym, jak rozumiemy zasadę odpowiedzialności, oraz o tym, jak ją wprowadzamy w życie, chcielibyśmy opowiedzieć w niniejszym raporcie. Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 3

6 Nie działamy w próżni. Działamy wśród ludzi. W krajobrazie. Siła zobowiązuje do delikatności. Dlatego uczymy się wciąż przewidywać skutki każdego naszego kroku. 4

7 Polityka Odpowiedzialności 5

8 Jesteśmy chemikami. Ale od zawsze wytwarzaliśmy nawozy. Pomagaliśmy ziemi i tym, którzy na niej pracują. Dlatego lepiej od innych rozumiemy mechanizm wzrostu. Lepiej rozumiemy życie. Przyrodę. Ludzi. 6

9 Misja Grupy Azoty Dodajemy ziemi życia, a życiu barw. Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje. Wizja Grupy Azoty Przed upływem dekady: będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapewnimy Akcjonariuszom spółek jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału, utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku. 7

10 Trzeba mieć zaufanie do świata. Do natury. Ale zaufanie musi być wzajemne. Dlatego tak staramy się o budowanie więzi i troszczymy się o ich trwałość. 8

11 Zrównoważony rozwój Jednym z najważniejszych elementów strategii Grupy jest odpowiedzialność za otoczenie, w którym ona działa. Wierząc, że rozwój technologii zawsze może iść w parze z dbałością o środowisko naturalne i pozytywnymi wynikami ekonomicznymi, Grupa podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otaczającym ją światem. Grupa Azoty w sposób strategiczny traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Opierając się na przyjętej biznesowej Strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na lata Grupa opracuje oraz będzie realizować strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na podstawie modelowego rozwiązania przyjętego w Grupie Azoty S.A., jakim jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata Przyjęta strategia jest pełnym odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do wszystkich zadań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem zatrudnionych ludzi oraz relacji z otoczeniem. Strategiczne podejście wskazuje, w jaki sposób Grupa Azoty będzie wypracowywać wartość dla interesariuszy przy jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem odbywa się na poziomie strategicznym, co przekłada się na poprawę procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy. Grupa Azoty prowadzi działalność na dużą skalę i swym zasięgiem obejmuje liczne kraje, dlatego podejmowane działania są raportowane w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny w raportach rocznych oraz środowiskowych. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności opiera się na trzech filarach. Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze zrównoważona produkcja to: minimalizacja oddziaływania środowiskowego spółek wchodzących w skład Grupy Azoty, rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi, budowa świadomości ekologicznej, tworzenie produktów zrównoważonych, kontynuacja zaangażowania w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska, będącego dobrowolnym zobowiązaniem firm branży chemicznej do aktywności zapewniającej przestrzeganie zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz stały kontakt z otoczeniem. Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze dialog i budowanie relacji to: wspieranie rozwoju lokalnej społeczności, przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy, budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego rozwoju, budowa etycznej kultury Grupy Azoty. Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze miejsce pracy to: poprawa satysfakcji pracowników, poprawa poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, inicjowanie działań w zakresie rozwoju swoich pracowników. 9

12 Zrównoważony rozwój Grupa Azoty S.A. Główne spółki wchodzące w skład Grupy Azoty w sposób szczególny troszczą się o najbliższe otoczenie oraz bezpieczeństwo. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca) wypracowała strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Spółka, świadoma swojego wpływu na otoczenie, opracowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata Grupa Azoty S.A. od początku swojego istnienia, czyli już od 1927 r., w sposób kompleksowy odnosi się do rozwoju nowych technologii, uwzględniając jednocześnie potrzeby najbliższego otoczenia. Charakter miastotwórczy Spółki sprawił, że kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej są mocno wpisane w jej działania, a samo rozumienie odpowiedzialności względem otoczenia ewoluowało w Spółce, podobnie jak na świecie ewoluowała sama idea CSR, osiągając charakter strategiczny. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata została wypracowana w oparciu o dotychczasowe dobre praktyki Spółki oraz badania i analizy zarówno wewnątrz Spółki, jak i wśród interesariuszy, a jej fundamentem jest strategia biznesowa. Dzięki takiemu podejściu, Grupa Azoty S.A. podnosi swoją wartość ekonomiczną, jednocześnie budując wartość dla interesariuszy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata zbudowana jest na trzech filarach i wskazuje, w jaki sposób Grupa Azoty S.A. będzie kreować wartość dla interesariuszy. Jest to możliwe dzięki wypracowaniu celów strategicznych oraz działań, które w długim okresie pozwolą na zrównoważony rozwój Spółki. Strategia spółki jest podstawą do budowy strategii dla całej grupy kapitałowej. Filary strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty S.A. Zrównoważona Produkcja Dialog i budowanie relacji Miejsce pracy minimalizacja oddziaływania środowiskowego i tworzenie produktów zrównoważonych budowa świadomości ekologicznej prowadzenie aktywnego dialogu ze wszystkimi grupami interesariuszy wdrożenie kodeksu etyki poprawa satysfakcji pracowników poprawa poziomu bezpieczeństwa 10

13 Zrównoważony rozwój Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odpowiedzialność za otaczające środowisko naturalne jest jednym z najważniejszych elementów strategii. Postępując zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Spółka przeznacza ogromne nakłady finansowe na inwestycje proekologiczne. W 2012 r. było to 180 mln zł. Podczas planowania każdej inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, dokładane są starania, aby minimalizować oddziaływanie zakładów na środowisko. Spółka prowadzi systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz działania popularyzatorskie związane z ekologią. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty ZAK S.A. dba o najwyższą jakość produktów przy zachowaniu wzorcowych standardów bezpieczeństwa. W swojej działalności Grupa Azoty ZAK S.A. opiera się na ponad 65-letnim doświadczeniu, które łączy z nowoczesnością i innowacyjnością. Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększa wartość firmy i inwestuje w rozwój, szanując środowisko naturalne, w którym funkcjonuje. Grupa Azoty ZAK S.A. to firma odpowiedzialna społecznie, kreująca postawy szanujące naturę, z myślą o przyszłych pokoleniach. Jednym z najważniejszych elementów rozwoju Grupa Azoty ZAK S.A. jest budowanie równowagi między ekonomią a etyką. Kultura organizacyjna firmy powinna dawać wszystkim interesariuszom firmy poczucie bezpieczeństwa we wzajemnych relacjach, co w następstwie buduje jej prestiż i wiarygodność, a pracownikom poczucie dumy i satysfakcji. Dlatego tak ważną rolę odgrywają elementy natury etycznej, które w szczególny sposób wpływają na budowanie wzajemnego zaufania. Mając powyższe na uwadze, Grupa Azoty ZAK S.A. od 15 września 2009 r. stosuje Kodeks Etyczny, który jest zbiorem zasad postępowania w procesie realizacji strategii Grupy Azoty ZAK S.A. oraz deklaracją zachowań etycznych, w zgodzie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem potrzeb wszystkich interesariuszy firmy (akcjonariusze, klienci, pracownicy, dostawcy, administracja samorządowa, rządowa, media, organizacje społeczne i inni), ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, bezpieczeństwa wyrobów oraz procesów, w oparciu o które realizowane są wizja i misja Grupy Azoty ZAK S.A. 11

14 Respect Index Dowodem troski o zrównoważony rozwój Grupy Azoty i odpowiedzialne zarządzanie jest fakt, iż nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. Grupa Azoty S.A. jest notowana w RESPECT Index. Wybór spółek, które ostatecznie wchodzą w skład Indeksu odbywa się zgodnie z procedurą zakładającą trzyetapowość tego procesu. Analizie poddawane są kwestie finansowe, strategia i zasady zarządzania organizacją, czynniki środowiskowe, polityka pracownicza i relacje z pracownikami oraz wpływ na rynek, a także relacje z klientami. Grupa Azoty S.A. znajduje się tym samym w gronie stabilnych i godnych zaufania organizacji. Fakt ten stanowi dodatkowe potwierdzenie dla inwestorów, że Grupa Azoty S.A. jest stabilna, bezpieczna i zarządzana zgodnie z najwyższymi standardami opartymi o zasady zrównoważonego rozwoju. 12

15 Standardy zarządzania Polityka Zarządzania Korporacji Od kwietnia 2013 r. w Grupie Azoty obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji. Dokument ten precyzuje ogół zamierzeń i kierunków działań Grupy Azoty. Znowelizowana Polityka Zarządzania Korporacji przedstawia misję i wizję oraz cele strategiczne spółek wchodzących w skład Grupy, które realizowane są w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Dokument jest równocześnie deklaracją dotyczącą intencji i zasad odnoszących się do wysokiej jakości, dbałości o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta. Opublikowana Polityka Zarządzania Korporacji jest bazą do ustalania celów i zadań doskonalących na wszystkich szczeblach zarządzania w Spółkach Grupy. Realizacja celów jest monitorowana i oceniana zgodnie z zasadami funkcjonowania systemów zarządzania. Cele wskazane w Polityce Zarządzania Korporacji są wytycznymi do kierowania organizacją, stanowią wytyczne do podejmowania codziennych decyzji w pracy. Pozwalają na zapewnienie spójności postępowania w kwestiach istotnych dla Grupy Azoty. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne: zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju, pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych, budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów, zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym, ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców, dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Spółki wchodzące w skład Grupy realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i innych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka. 13

16 Systemy Zarządzania Grupa Azoty realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia. Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: ustalenie polityki, zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, sprawdzanie efektów działań, doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników. W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N :2004 i BS OHSAS 18001:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, System Zarządzania PN-EN ISO/ IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, w 2013 r. Grupa Azoty przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. W Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, System Zarządzania PN-EN ISO/ IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. 14

17 Systemy Zarządzania W Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001: 2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004, OHSAS 18001: 2007, System jakości wg PN-EN ISO/ IEC:2005, Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-059/16 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego nr LB-059/16 przyznane Laboratorium Badań Materiałowych. Ponadto pracownicy Laboratorium posiadają indywidualne certyfikaty stopnia II i III wg PN-EN 473:2008 w zakresie badań wizualnych, penetracyjnych, magnetycznoproszkowych, radiograficznych i ultradźwiękowych, System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 obowiązujący w Jednostce Usług Laboratoryjnych. Funkcjonowanie systemu zostało potwierdzone Certyfikatem Akredytacji AB 672 przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji, Certyfikat koszerności dla produktów Grupy Azoty ZAK S.A., Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi CEFIC. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. System obowiązuje w kluczowych zakładach Grupy Azoty, w tym w największych spółkach Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Grupie Azoty ZAK S.A. System kładzie nacisk na zobowiązanie do oceny zgodności z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz do ciągłej poprawy funkcjonowania spółek wobec środowiska. Aspekty środowiskowe występujące w obszarach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego są zidentyfikowane we wszystkich możliwych elementach środowiska naturalnego, takich jak: emisja do powietrza, zrzuty do wody, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie podłoża gruntowego, oddziaływanie na społeczeństwo, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych, inne lokalne kwestie środowiskowe. 15

18 Łączenie pierwiastków wymaga wiedzy. Wymaga też wdzięku. Bo jeśli go zabraknie, stracimy kontrolę nad siłami, które zaprzęgamy do pracy. 16

19 wymagania prawne Grupa Azoty S.A. Spółki tworzące Grupę Azoty na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązane są do dostosowania posiadanego pozwolenia do wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych. W poszczególnych spółkach w 2012 r. uzyskano następujące dycyzje: Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach dla Instalacji Wodoru, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach dla Kompleksu Park Infrastruktura, obowiązuje dla instalacji ECII do r., dla pozostałych instalacji do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia r. oraz znak: SR-II z dnia r.); Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.II.1.AJ /08 z dnia r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów, obowiązuje do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia r. oraz znak: SR- II z dnia r. i znak: SR-II z dnia r.); Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla elektrociepłowni znajdującej się na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR- II z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji produkcji kwasu azotowego, amoniaku oraz chemikaliów organicznych luzem przez krakowanie, reformowanie, utlenianie albo przez podobne procesy o zdolności produkcyjnej ponad 100 Mg/dobę, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR- II z dnia r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-IV MG z dnia r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej. 17

20 wymagania prawne Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR- Ś-6/6619/1/04 z dnia r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładów Chemicznych Police S.A., obowiązuje do r. (zmiany: znak SR-Ś-6/6619/6/04 z dnia r., znak SR-Ś- 6/6619/5/05 z dnia r., znak SR-Ś-6/6619/33/06 z dnia r., znak SR-Ś-6/6619/28/07 z dnia r., znak WRiOŚ.III. MG/7740/29/08 z dnia r., znak WRiOŚ.III.MG/7740/32/08 z dnia r., znak WRiOŚ.III. MG/7740/43/08 z dnia r., znak WRiOŚ.II.MG /9-4/09 z dnia r., znak WRiOŚ.II.MG /17-2/09 z dnia r., znak WRiOŚ.II.MG /7-2/10 z dnia r., znak WOŚ. II MG z dnia r., znak WOŚ.II MG z dnia r., znak WOŚ. II MG z dnia , znak WOŚ.II MG z dnia r., znak WOŚ.II MG z dnia r.); Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 93/2011/ OD, znak WI.OD0933/33-4.2/2011 z dnia r. określająca zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska w związku z użytkowaniem składowiska siarczanu żelaza (II), obowiązuje do r. (zmiany: Nr 41/2012/ IP znak: WI.OD0933/33-4.4/2011 z dnia r., Nr 33/2013/EMA znak WI.OD0933/33-4.7/2011 z dnia r.); Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR- Ś /13/02 z dnia r. zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska fosfogipsu, bezterminowa (zmiany: znak WRiOŚ/ II/IB/7716/6-2/10 z dnia r., znak WOŚ.II AM z dnia r., znak WOŚ.II AM z dnia r., znak WOŚ. II AM z dnia r.); Decyzja Starosty Polickiego znak SR BS z dnia r. określająca kierunek rekultywacji składowiska odpadów fosfogipsów w Zakładach Chemicznych Police S.A., bezterminowa; Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II AM z dnia r. w sprawie uchylenia Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia r. znak SR-Ś /1/06 zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji ze zm.; Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II AM z dnia r. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji nawozów wraz z post. o sprostowaniu błędów znak WOŚ- II AM z dnia r., obowiązuje do r. (zmiana: znak WOŚ.II AM r. zatwierdzenie planu monitorowania emisji z instalacji do produkcji nawozów); Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ. II IB z dnia r. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji amoniaku wraz z post. o sprostowaniu błędów z dnia r. znak: WOŚ-II IB, obowiązuje do r. (zmiana: znak WOŚ.II AM z dnia r. zatwierdzenie planu monitorowania emisji z instalacji do produkcji amoniaku); Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ. II IB z dnia r. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji bieli tytanowej wraz z post. o sprostowaniu błędów z dnia r. znak: WOŚ-II IB, obowiązuje do r. (zmiana: znak WOŚ.II r. AM z dnia r. zatwierdzenie planu monitorowania emisji z instalacji do produkcji bieli tytanowej); Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II AM z dnia r. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji elektrociepłowni EC I, obowiązuje do dnia r.(zmiana: znak WOŚ.II AM z dnia r. zatwierdzenie planu monitorowania emisji z instalacji elektrociepłowni EC I); Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II AM z dnia r. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji elektrociepłowni EC II, obowiązuje do dnia r. (zmiana: znak WOŚ.II AM z dnia r. zatwierdzenie planu monitorowania emisji z instalacji elektrociepłowni EC II). 18

21 wymagania prawne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ MJ z dnia r. zmieniająca decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJ /06 z dnia r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji amoniaku (łącznie z kompresorownią gazu syntezowego), kwasu azotowego TK I (łącznie z węzłem azotynu i azotanu sodu), kwasu azotowego TK IV, saletrzaku, mocznika i kwasu azotowego TK V obowiązująca do r. (zmienianą wcześniej decyzjami: nr DOŚ.MWo /08 z dn r., DOŚ.III-MJ /09 z dn r., DOŚ.III-MJ /09 z dn r., DOŚ.MWi /10 z dn r.); Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ MJ z dnia r. zmieniająca decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJ /06 z dnia r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji gazu syntezowego, aldehydów i alkoholi, bezwodnika kwasu ftalowego, bezwodnika kwasu maleinowego, ciągłej ftalany dwuoktylu i okresowej ftalanów obowiązująca do r. (zmienioną wcześniej decyzjami: nr ŚR.III.MW /19/07 z dn r., nr DOŚ.III.TŁ /09 z dn r.); Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III BG z dnia r. udzielająca zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dwutlenku węgla (CO 2 ) z Elektrociepłowni, tj. instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 395 MWt czas obowiązywania zezwolenia r.; Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ BG z dnia r. zmieniająca Decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III BG z dnia r. udzielającą zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych tj. podtlenek azotu (N 2 O) z instalacji produkcji kwasu azotowego TK IV i TK V, dwutlenku węgla (CO 2 ) z instalacji produkcji amoniaku, instalacji produkcji gazu syntezowego oraz instalacji produkcji aldehydów i alkoholi zezwolenie obowiązuje do dnia r.; Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ IR z dnia r. zmieniająca decyzję Marsza Województwa Opolskiego nr DOŚ.IV.AKu /08 z dnia r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska osadów ściekowych przy Centralnej Mechaniczno Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (zmienioną wcześniej decyzją nr DOŚ.IV.AKu /09 z dn r.). 19

22 W naszej branży odpowiedzialność nie kończy się na wytworzeniu produktu. Zaczyna się znacznie wcześniej i kończy znacznie później. Dlatego o bezpieczeństwo troszczymy się nieustannie. 20

23 Bezpieczeństwo Grupa Azoty prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych. Stosowane w spółkach rozwiązania zapewniają odpowiednie warunki wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy działają w branży chemicznej i zaliczane są do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Spółki, będąc świadomymi możliwych konsekwencji prowadzonej działalności, dążą do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko. Dzięki wdrożeniom najnowszych rozwiązań technologicznych, spółki aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego, niejednokrotnie odnosząc korzyści bilansowe z tego tytułu. Fundamentalną zasadą obowiązującą w Grupie jest prowadzenie procesów produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Spółki Grupy opracowały i wdrożyły odpowiednie programy zapobiegania awariom oraz regularnie raportują kwestie związane z bezpieczeństwem. Na terenach zakładów Grupy Azoty obowiązują ponadto odpowiednie plany ratownicze oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Azoty podlega przepisom Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o odpadach oraz innym uregulowaniom prawnym w zakresie ochrony środowiska. Powyższe akty normatywne nakładają na spółki Grupy zobowiązania w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej, inwestycyjnej, rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy Azoty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii i ograniczenia jej skutków. Zakłady utrzymują dobrze wyszkolone zakładowe straże pożarne, zdolne do podjęcia skutecznych działań ratowniczych, wspierane dodatkowo przez ratowników chemicznych oraz inne służby. W 2012 r. w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. został zaktualizowany Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Dokumenty te, zaakceptowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzone decyzją z dnia r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzają, że ryzyko wystąpienia awarii jest ograniczone do minimum, a w zakładzie funkcjonuje system bezpieczeństwa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obszar bezpieczeństwa procesowego jest priorytetem działań spółek, a podejmowane działania niejednokrotnie przekraczają wymagania obowiązujących przepisów. Wśród podejmowanych dodatkowych inicjatyw wymienić należy organizowane w Grupie Azoty ZAK S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. comiesięczne spotkania w ramach Dnia Bezpieczeństwa Pracy, szeroki program bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej dla pracowników, ogólnozakładowe kampanie promujące bezpieczeństwo. Ponadto w 2012 r. w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uruchomiono w ramach Programu Zero wypadków program STOP wypadkom wg licencyjnego scenariusza firmy DuPont. Uzyskano znaczącą poprawę wskaźnika poziomu wypadkowości. Wysiłki spółek Grupy Azoty w obszarze poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy zostały w poprzednich latach niejednokrotnie docenione przez instytucje zewnętrzne, m.in. w 2010 r. Grupa Azoty ZAK S.A. po raz trzeci została uhonorowana Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przedłużyło Grupie Azoty ZAK S.A. posiadaną kartę na lata W 2012 r. Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przyznano także po raz trzeci Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, z kolei Grupa Azoty S.A. po raz trzeci została uhonorowana Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawaną przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Spółki doceniono za uzyskane przez nią wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. 21

15 lat międzynarodowych standardów

15 lat międzynarodowych standardów raport środowiskowy 15 lat międzynarodowych standardów Fundamentem naszej działalności jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. informator Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Puławy stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo