Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska"

Transkrypt

1 Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

2 Starogard Gdański 12 czerwiec 2015 Szanowni Państwo, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA na podstawie art. 162 pkt. 5 i 6 Prawa ochrony środowiska zobowiązane są do dostarczania Państwu informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii. Czyniąc zadość temu wymaganiu przepisów prawnych, przesyłamy następujące dokumenty: 1. Informacja o zakładzie 2. Ogólna Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w Starogardzie Gdańskim załącznik Nr Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem chloru lub chlorowodoru załącznik Nr Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem amoniaku załącznik Nr 3. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami. Szczegóły można znaleźć również na naszej stronie internetowej Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Polpharma podejmuje wszelkie działania dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności, zarówno dla pracowników, jak też społeczności lokalnej. Jest odpowiedzialnym wytwórcą, pracodawcą i członkiem społeczności regionu, dlatego z najwyższą troską podchodzi do realizacji obowiązków wynikających z charakteru jej działania oraz obowiązujących wymagań prawnych. Kontakt Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański tel fax Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami, a w przypadku pytań o zwracanie się do Magdaleny Rzeszotalskiej, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, na adres

3 I. Informacje ogólne Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA są przedsiębiorstwem branży farmaceutycznej działającym na podstawie prawa o spółkach handlowych. Przedmiotem działania jest w szczególności: 1) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 2) produkcja podstawowych środków farmaceutycznych. Firma jest świadoma swojej odpowiedzialności związanej z ochroną ludzi i środowiska oraz spoczywającej na nim odpowiedzialności za bezpieczeństwo instalacji w jej zakładach produkcyjnych. Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa przewiduje, że instalacje utrzymywane są na najwyższym możliwym poziomie technicznym i że wszelkie środki uzgadniane są we współpracy z personelem, właścicielami gruntów sąsiadujących z naszym zakładem i z miejscowymi władzami samorządowymi. Polpharma stosuje substancje niebezpieczne w ilościach powodujących zaliczenie do zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Wypełniając obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, firma sporządziła m.in.: 1. Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, 2. Raport o bezpieczeństwie 3. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy Opracowane w/w dokumenty zostały przekazane Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul Sosnowa 2 oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 293. W zakładzie w Starogardzie Gdańskim w ramach systemu bezpieczeństwa wprowadzono również: 1) Politykę zrównoważonego rozwoju środowiskowego, 2) Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) Politykę zarządzania laboratoriami, 4) Deklarację zasad zielonego procesu, 5) Deklarację zarządzania rozpuszczalnikami, 6) Deklarację zarządzania odpadami, 7) Deklarację zasad eko-transportu. Wiodącym dokumentem jest Polityka zrównoważonego rozwoju środowiskowego, która jest zobowiązaniem Polpharmy do ciągłej minimalizacji jej oddziaływania na otoczenie oraz zapewnieniem, że wszystkie prowadzone przez firmę operacje biznesowe będą zgodne z poniższymi zasadami: 1) opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów,

4 2) promowanie racjonalnego korzystania z bogactw naturalnych oraz użycia bardziej ekologicznych źródeł energii, 3) pro-środowiskowe zarzadzanie substancjami chemicznymi w celu minimalizacji ich wpływu na zdrowie i środowisko, 4) zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 5) minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich ponowne użycie, recykling oraz racjonalne gospodarowanie, 6) podejmowanie działań zapobiegających jakiemukolwiek zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, 7) ograniczanie do minimum uciążliwości akustycznej w środowisku, 8) zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez skuteczne działania zapobiegające wypadkom środowiskowym oraz natychmiastową interwencję, 9) monitorowanie wpływu na środowisko i określenie obszarów do ciągłego doskonalenia, 10) przestrzeganie wymagań prawnych i innych oraz norm zarządzania środowiskowego, 11) angażowanie dostawców oraz partnerów biznesowych do redukcji wpływu cyklu życia produktów na środowisko. Z założenia każdy pracownik zapoznawany jest z postanowieniami polityk oraz deklaracji, powinien aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w ich realizacji. Dla właściwego wykonywania przyjętych dokumentów utworzono Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP. Wprowadzono do obowiązkowego stosowania 36 Procedur systemowych ZSZ. Cyklicznie od 2007 roku Polpharma poddaje się dobrowolnie certyfikacji działania wprowadzonych systemów. Ostatniego potwierdzenia spełniania właściwych wymagań dokonała Jednostka Certyfikująca DET NORSKE VERITAS. II. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zagrożenia występujące na terenie Polpharmy, które mogą mieć wpływ na najbliższe sąsiedztwo zakładu to zagrożenia toksyczne związane z posiadaniem m.in. substancji chemicznych, takich jak chlor, amoniak, substancje chlorowane. III. Zasady zapobiegania poważnym awariom Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A w związku ze stosowaniem w działalności produkcyjnej substancji i preparatów niebezpiecznych realizuje szeroki zakres działań zapobiegawczych wynikających z przepisów ustawodawczych i wykonawczych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. W związku z występowaniem na terenie zakładu transportu i przeładunku drogowego stosowane są zasady określone w przepisach zawartych w ustawie o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, umowie międzynarodowej (ADR) oraz przepisach o Dozorze Technicznym. W związku z wykonywaniem rozładunku substancji niebezpiecznych związanych z transportem kolejowym stosuje się zasady konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF i regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID).

5 Firma stosuje szereg środków, których zadaniem jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi zgodnie z przepisami prawa. Stanowią one elementy polityki ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wprowadzane są wewnętrznymi aktami prawnymi jako obowiązujące dokumenty w przedsiębiorstwie. Stosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki, w ramach procesów modernizacyjnych dotyczących podnoszenia bezpieczeństwa i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem powoduje, że różnica pomiędzy hipotetycznym ryzykiem niesionym przez procesy, a ryzykiem akceptowanym w praktyce, jest niwelowana zarówno środkami technicznymi jak i organizacyjnymi IV. Zasady zwalczania poważnych awarii przemysłowych. Polpharma posiada i aktualizuje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Plan oprócz specyfiki zakładu, uwzględnia lokalizację i sąsiadujące z nim obiekty zewnętrzne. Przedkładany jest do uzgodnienia z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jest również źródłem informacji do sporządzenia i aktualizacji Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Zagadnienie postępowania i prowadzenia działań ratowniczych ujęte są również w Instrukcjach Technologiczno-Ruchowych i Procedurach Postępowania podczas magazynowania, przesyłania, stosowania materiałów niebezpiecznych. Ta dokumentacja wynika z obowiązków zakładu zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Organizacja akcji ratowniczej obejmuje, m.in: 1. właściwe zachowanie się obsługi instalacji i urządzeń, 2. zaalarmowanie osób zagrożonych, 3. zaalarmowanie zakładowych służb ratowniczych, 4.podejmowane działania ratownicze przez zakładowe służby ratownicze etatowa Zakładowa Straż Pożarna oraz Awaryjne Ratownictwo Chemiczne. 5.informowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP; 6.złożenie informacji do Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KW PSP i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadku zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej, 7.powiadomienie właściwego Dyrektora zakładu, 8.powiadomienie Instytucji i obiektów sąsiadujących, 9.po zakończeniu działań ratowniczych wstrzymanie pracy instalacji do czasu zakończenia prac Komisji ustalającej przyczyny i skutki zaistniałego zdarzenia i wyeliminowania przyczyny zagrożeń. W sieci alarmowania telefonicznego poza osobami funkcyjnymi w Polpharma przewidziano łączność ze służbami zewnętrznymi, ujętymi w planie działań ratowniczych oraz odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji na terenie właściwości tj.: 1.Służbą dyżurną Wojewody, 2.Inspekcją Ochrony Środowiska. 3.Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, 4.Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, 5.Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Starogardzie Gdańskim,

6 6.Komenda Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Ustalone zostały zasady organizacji akcji ratowniczej i tak kierującym akcja ratowniczą jest: 1. do czasu przybycia zakładowych służb ratowniczych zarządzający obiektem lub instalacją; 2.do czasu przybycia jednostki Państwowej Straży Pożarnej dowódca zakładowych służb ratowniczych; 3.Dowódca JRG PSP lub osoba wyznaczona przez Komendanta PSP z chwila przybycia na teren zakładu. Polpharma posiada dedykowany sprzęt i środki ratownictwa do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu pożarowego, chemicznego, technicznego i innego miejscowego. W przypadku wystąpienia zdarzeń wykraczających poza możliwości zakładowych służb ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna dysponuje właściwymi siłami i środkami określonymi w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym.

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie Wyd. z dnia 04.05.2015r. B bb CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna www.zch.sarzyna.pl tel. 17 / 2407111, faks 17 / 2407122 INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Szanowni Państwo, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ze względu na ilość wytwarzanych i magazynowanych substancji niebezpiecznych podlegają

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie SIEDZIBA FIRMY: /PL/ 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. 4 Białystok: tel. (+48 85) 653 91 85; fax. (+48 85) 676 05 50 Terminal Przeładunkowy w Braniewie: 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 5 Braniewo:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012 raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012 1 Zajmujemy się chemią od dawna. Zrozumieliśmy więc, że zasadą życia jest harmonia. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między nauką a naturą.

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo