"-..- PU~-f1cF- G6 O JW~) "iw TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BESTAVAILABLECOPV. t""i*1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""-..- PU~-f1cF- G6 O JW~) "iw TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BESTAVAILABLECOPV. t""i*1"

Transkrypt

1 PU~-f1cF- G6 O JW~) ~. TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE "iw "-..-.i~ t""i*1 ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DORADZTWO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Opracowała: Alicja Paprocka TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY POZYCZKOWYCH I PORĘCZYCIELSKICH Opracował: Witold Dubiński TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE OŚRODKÓW WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opracowała: Alicja Paprocka FUNDACJA ROZWOJU GONY ZELOW Zelow ol l\;hclael'l'lcz3 4 tel/flu. 044/ tel/fax 0/44/ JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opracował: Jan Dawicki WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PRACY OWP, FP I IP ORAZ WYKONANIE I OCENA ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ Opracował: Marek Górecki NImeJszy matenal szkolemowy zostal p~gotowany prz) UZyClU fundusz] otrzymanych z Academy for EducatlOnal Development (AgenCję Rządu USA ds RoZ\\oJu MIędzynarodowego) na mocy umowy Nr 252:68-0-ł5/C2 w ramach Democracv Network ProJect for Central and Eastern Europe (Projekt SieCI Demokratycznej dla Europ" SrodkoweJ l WschodmeJ) BESTAVAILABLECOPV I I

2 "Doradzt"vo dla małych i średnich firm" C=as tnl'a/lla -/8 god=l1l lekc}jnych Plowad=ą(v Trener=y St01l'ar=ys=ema Doradcó-w PI=edsIębzorczoścl = s=kolem H' WielkIej Blytanl111a Durham Universlty Bllsllless School sled=lbą w Gdcalsku, PROGRAI"I ZAJĘĆ: Dzieli 1 god;~ gad:; god:; god:; god:; god:; god:;. 1-/ Wpro1l'ad=eme, =apo=name SIę llc=es!17lkóli' s=ko/<!!lla, omówleme programu, zasad pro1l'ad=el1la =ajęć Ident;fikacja potr=eb kltenta, Pr=erwa, Istota procesu dol ad=twa, cechy dobl ego dol ade)', Model Egana, cechy dobrego doradcy, Pr=erwa, Plelws=a 1 o=mowa = klientem - ĆH J lc=el11a H' grupach, D:ie!i 2 god:; god:; gad:; god:; god:~ lja (JO ZdolnOŚCI anali/ycne l-i' procesie dorad=tha, Pr=erwa, Problemy powstających fil m - ana1z=a pr=-"padkoh', Pr=el1l'a obradowa, fvle/od%gra pracy = klientem - ćwlcellla.. ')[JorJ..,{.:ulle = doradcą" (pr=e111 a l7a =yc=ellle llc=es!mkó1t'), D:żeTi 3 g(}d:~ 9 fjo goll:: g(}d:~ I l god:;. 13 (}(J god:; lvfetodologlcl placy = klzel11em- CIąg duls=-\ LH il=~'lila "spolkallle = dora~ką Pl =eru a,..-ina/co llcl::,l~p/lt!go matel wlu::e spo/kan ZlfI1lelę filo ')CI I ni... l pel sonalnych dol cllk.\, PI ::enl,lobjadoli a,, f (/\ \ r li ',:.1 et c= I, 0/"7 eślej1lf U/"7,; o:;lt!l1l<! 1lI1l I t.!j'i. rnos,-'i lt1lt!rpel sona/n.\ ch ci, l/,l,/"" \ - (.ILS do/s::y cme[c) nagi Ctllcgo motellolli =e spolka/l (LŹ\Sf...USjd / 8EST AVAILABLE COPY

3 Dzieli 4 god: god: god: god: god: god: god:. ].I Wybór l pre=t!l1/acja formy prawnej d::ialalnoścl gospodarc=ej, PI::erwa, Wybrane ::agadl1lema prm!'a cywilnego, Pr::el1l'a, Rod::aje umów )I' obrocle gospodarc::ym, Pr::en!'a, System podatk01l:v 11' d::ialalllości firmy, r- \ D:;ieTi 5 god: god: god: god: gad:, god: gad: i.oo Pr::ypoml1leme ::agadmell porus=anych w dmach popr=ednich z lnl'=ględmel7lcm sposobu ana!t=y problemu, DpI acoll'ame pl ojektu pr::edslę11'=lęcla gospodarc::ego - aktualna sytuacja pr::edslęblorcy - OpiS pl ojektoll anego pr::edslęhi=lęcia Pr=el1l'a OplS produa.1u lub usługi Ocena lynku, Określeme nakładoli' lltwestycyjnych, Pr=er1l'a, U::upelmame IIlfOI macjl do c::ęści OpJSOH ej pl Ojektll, D:;ieIi 6 gad: gad: O O O g{)(/:.. 1 J OD god:.: god:.. /3 () O god:~ 13..f 5 - I -I 3 O g(}(l:.. J.I 3 () god:. J.I g(}(l:~ 16 ()() Pr::;pomJllc!llIc! :u1o:en pl ojek!l!, Opracowallll! I Cll-Jw!1ku ko:,::tóll', Pl ::ei11'g, api acol1 ali/c! p' :.:['(\ :;Olóll ki, Pl ::er1! a ooludoll <1 Opracml al'ft! bj!ci1s!i łlukl<-ldow IlTH I.!sf) G:1Jli) CIl, Pr=enla, Pre=enlaCja op' acolt all} ch projektoh pol Óll nal7le = projektem ba=oll.\ m, POdSll11101\(ll11e, oc. c! 110 pl ogral1lll pr::e= uc::estlll kml' J pl owad=ąc.) ch BEST AVAILABLE COpy

4 Kurs zaawansowany dla doradców małych l średruch firm LISTA SPRAWDZAJĄCA KOMPETENCJE DORADCY ETAP 1: DIAGNOZOWANIE POTRZEBY PORADY Doradcy są proszeni o ustosunkowanie się do poniższej listy unuejętności, zdolności i wiedzy, które są I będą wykorzystane w ich pracy doradczej a. stwierdzić adekwatność kryteńów do własnej osoby, b. ocenić własny poziom kompetencji., ZDOLNOSCI INTERPERSONALNE: Potrafię: 1. Zadawać proste pytania na właściwym poziomie. 2. Zachęcać klienta przez entuzjastyczny i interesujący sposób. 3. Zdawać sobie sprawę, że klient potrzebuje dyskrecji. 4. Formułować pytania, które nie alienują ani nie zastraszają klienta. 5. Stwarzać profesjonalny, ale przystępny image. 6. Stosować właściwy stopień fonna1ności I umiejętności. 7. Wczuwać się w sytuację klienta. 8. Zdawać sobie sprawę z ograniczeń własnych kompetencji. 9. Przyznawać się do błędów I nieznajomości pewnych zagadnień/o 10. Używać doświadczenia wybiórczo raczej niż szeroko. 11. Używać podsumowań do oceny porozumienia. 12. Ustawiać się właściwie vis a vis klienta. 13. Słuchać w otwarty sposób bez przerywania klientowi. 14. Zadawać pytania celowe lecz nie natrętne. 15. Obserwować sprawy z dystansu. 16. Prowadzić notatki bez peszenia klienta. 17. Unikać świadomego zaprzeczenia lub zachowania obronnego / zaczepnego. 18. Wykazywać uważne podejście do klienta. 19. Utrzymywać kontakt wzrokowy we właściwy sposób. 20. Prowadzić wywiad bez rozpraszania się. 21. Stosować otwarte pytania do uzyskania informacji. 22. Używać haseł - punktów bazowych podczas rozmowy 23. Używać podsumowań do posuwarua wywtadu naprzód., Stowarzyszerue Doradcow PrzedslęblorCZOŚCI

5 Kurs zaawansowany dla doradcow małych l średruch finn ZDOLNOŚCI FUNKCJONALNE 24. Przeprowadzić ocenę marketingową pomysłu / działającego biznesu. 25. Przeprowadzić ocenę finansową pomysłu / działającego biznesu. 26. Przeprowadzić ocenę skuteczności działającej firmy. 27. Przeprowadzić ocenę organizatorską działającej firmy. 28. Przeprowadzić ocenę efektywności personelu kierującego firmą. ETAP 2: WSKAZYWANIE ODPOWIEDZI NA POTRZEBY DORADCZE ZDOLNOŚCI ANALITYCZNE: Potrafię: 1. Analizować informacje i ustalić właściwe ramy odniesienia. 2. Prowadzić klienta przez wszystk1e fazy rozpoczynania działalności. 3. Ocenić pomysł przedsięwzięcia. 4. Wskazać działania potrzebne do weryfikacji pomysłu przedsięwzięcia. 5. Wskazać właściwy rozmiar działań. 6. Przeprowadzić profilowanie przedsięwzięcia jako środek do analizy problemu. 7. Analizować system informacyjny firmy do celu analizy problemu. 8. Ustalić budżet i standardy dla efektywności finansowej, produkcyjnej i rynkowej. 9. Rozwijać systemy informacyjne niezbędne do identyfikacji i analizy problemu. 10. Identyfikować raczej kluczowe zagadnienia niż symptomy. 11. Identyfikować nadrzędne problemy i oddzielać przyczyny od skutków. 12. Przechodzić z punktu WIdzenia klienta do perspektywy obiektywnej. 13. Badać przyczynowość i wskazywać najbardziej prawdopodobne przyczyny. Stowarzyszeme Doradców PrzedslęblOrczoścl

6 Kurs zaawansowany dla doradcow małych I średruch finn ZDOLNOŚCI SIECIOWE: 14. Być świadomym zmian gospodarczych dotyczących małych firm i rozwmeć rynek lokalny. 15. Włączać się w infrastrukturę wspierania biznesu i rozumieć dobrze wzajemne role uczestników sieci. 16. Wskazać główne źródła wspierania małych firm na poziomie regionalnym i utrzymać kontakty osobiste. 17. Osobiście współpracować z głównymi źródłami wspierania małych firm na poziomie lokalnym. 18. Współpracować z innymi organizacjami. 19. Być świadomym zmian w systemie wspierania małych firm. Stowarzyszerue Doradców PrzedsIębiorczoścI

7 Kurs zaawansowany dla doradcow małych 1 średruch firm ETAP 3: UZGADNIANIE PLANU DZIAŁAŃ Z KLIENTEM ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE: Potrafię: 1. Budować na bazie pomysłów klienta. 2. Rozwijać rozwiązania dając klientowi własność planów działania. 3. Być stanowczym i kategorycznym gdy potrzeba. 4. Motywować klienta do działania. 5. Przekazywać infonnacje przekonująco. 6. Przekazywać infonnacje w stosownych dla klienta porcjach. 7. Mówić językiem dostosowanym do poziomu klienta. 8. Posługiwać się przykładami gdy to konieczne. 9. Używać podsumowań aby zwiększyć wyrozumiałość dla klienta. 10. Upewnić się, że propozycje nie przewyższają zdolności działania klienta. 11. Identyfikować zapotrzebowanie na zasoby oraz skutki kosztowe. 12. Negocjować pozyskiwanie zasobów. 13. Przedstawiać propozycje stanowczo i przekonywująco. 14. Pomagać klientowi wybierać działania, które on/ona jest w starue wykonać. 15. Ustalać realistyczne rozmiary zasobów 16. Ustalać realistyczne horyzonty czasowe. 17. Używać podsumowań aby sprawdzić zrozumiałość przez klienta. 18. Używać podsumowań aby ustalić możliwości działania. Stowarzyszerue Doradców PrzedsiębiorczoścI 1

8 Kurs zaawansowany dla doradców małych I średnich firm, ZDOLNOSCI FUNKCJONALNE: Zapewnić szeroki zakres wsparcia obejmujący kolejne fazy istnienia przedsięwzięcia: powstanie, przetrwanie i rozwój, obejmujące szeroki zakres obszarów funkcjonalnych wliczając zdolności. 19. Sporządzać i prezentować plan przedsięwzięcia /biznes plan /. 20. Sporządzać analizę "punktu przegięcia" /break point l. 21. Przygotować prognozę przepływu pieniędzy. 22. Przygotować bilans zysków i strat. 23. Interpretować arkusz bilansowy. 24. Przeprowadzić analizę wrażliwości prognoz :finansowych. 25. Asystować w budżetowaniu przedsięwzięcia. 26. Wyceniać koszty wyrobów i usług. 27. Prowadzić podstawową księgowość. 28. Doradzać w zakresie kontroli kredytowej. 29. Doradzać w zakresie prawa gospodarczego. 30. Doradzać w zakresie badań rynku i "marketing mix" /lokowanie wyrobu, ceny, dystrybucja l. 31. Doradzać we wprowadzaniu 1 utrzymywaniu systemów sterowania przedsięwzięciem. 32. Być świadomym jak komputer może być wykorzystany do planowania i sterowania w działalności małej firmy. 33. Rozpoznawać, kiedy skierować klienta do innych, bardziej kompetentnych uczestników sieci wspierania 34. Doradzać w wyborze doradców uzupehriających. 35. Doradzać w wyborze i wykorzystaniu profesjonalnych doradców. 36. Znać skuteczność działania innych organizacji jako podstawę do rekomendacji i odniesień. ETAP 4: MONITOROWANIE DZIAłALNOŚCI POSTDORADCZEJ 1. Weryfikować i korygować plany po uzyskaniu nowych informacji. 2. Identyfikować i wskazywać zagadnienia decydujące o efektach. 3. Prowadzić zwięzłą ale wystarczającą kronikę doradztwa. 4. Umożliwiać samoocenę efektów przez klienta. 5. Kontrolować i wykorzystywać odniesienia do innych agencji gdy to potrzebne. Stowarzyszerue Doradców PrzedsiębiorczoścI

9 Kurs zaawansowany dla doradców małych 1 średruch firm ZASADY KIEROWANIA ROZMOWĄ W jaki sposób nawiązywać do wypowiedzi i wniosków partnera rozmowy. Lp ZASADY PRZYKŁADY FORMUŁOWANIA UWAG (pytań i wniosków) 1 Nakłonić do Czy mógłby mi Pan powiedzieć dokładniej? sprecyzowania 2 Nakłonić do Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten kontynuowania temat? 3 Nawiązać do poprzedniej Powiedział Pan wcześniej, że..., teraz sądzi Pan wypowiedzi jednak... 4 Nakłonić do uzasadnienia Dlaczego przykłada Pan taką wagę do... 5 Nakłonić do przemyślenia Moglibyśmy wrócić do tego aspektu w następnej rozmowie 6 Uzupełnić Należałoby jeszcze wspomnieć... 7 Opisać Chce Pan powiedzieć... Czy właściwie zrozumiałem, że Pan.. S Poddać pod dyskusję Geżeli w rozmowie bierze udział kilka osób) A co Pan sądzi o..? Stowarzyszeme Doradców PrzedsIębiorczoścI

10 Kurs zaawansowany dla doradców małych I średruch firm "Narzędzia" skutecznego słuchania - Parafraza uwaga zrozumierue odniesienie do tematu - Odzwierciedlanie pozycja ciała tempo i siła mówienia odniesienie do nastroju partnera - Prowadzenie porządkowame chaotycznych wypowiedzi ośmielanie zadawanie pytań StoVfc1fZYszerue Doradców Przedslęb10rczośCl

11 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średnich firm JAK UMIEJĘTNIE SŁUCHAĆ KLIENTAl,, 1. NIE MOWIC! Kiedy się mówi, nie można słuchać. Jest to przykazanie, od którego zależą wszystkie inne. Natura dała człowiekowi dwoje uszu, a tylko jeden język; jest to znak, że należy więcej słuchać niż mówić. 2. SPOWODOWAĆ, ŻEBY KLIENT NIE CZUŁ SIĘ SKRĘPOWANY. Należy okazać klientowi, że może swobodnie mówić, należy stworzyć atmosferę ''przyzwolenia''. 3. OKAZAĆ, ŻE SIĘ CHCE SŁUCHAĆ. - Wykazać zainteresowanie. Nie czytać, np. poczty, w trakcie rozmowy. Słuchać, aby rozumieć, a nie po to, by oponować. 4. WYST~EGAĆ SIĘ WSZYSTKIEGO, CO ROZPRASZA! Nie rysować, nie układać ani nie przeglądać papierów. Czy nie byłoby spokojniej przy zannkrriętych~ach? 5. NASTAWIĆ SIĘ "NA KLIENTA". Spróbować wczuć się w jego sytuację, aby zrozumieć jego punkt widzenia. 6. BYĆ CIERPLIWYM. Mieć czas. Nie przerywać. Wykazać spokój. 7. OPANOWYWAĆ SIĘ. Denerwując się, niewłaściwie interpretujemy słowa klienta. 8. NIE DAĆ SIĘ WYTRĄCIĆ Z RÓWNOWAGI PRZEZ ZARZUTY I KRYTYKĘ To zmusza klienta do rykoszetów. Nie kłócić się: nawet jeśli się zwycięży w kłótni, to i tak się przez nią przegrywa. 9. PYTAĆ! To daje klientowi odwagi i wykazuje, że interesujemy się jego wypowiedziami. To może pogłębić rozmowę. Stowarzyszenie Doradców Przedsiębiorczości

12 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średnich firm JAK STAĆ SIĘ DOBRYM SłUCHACZEM?, 1. ROZWIJAj SWOj TALENT. Staraj się powstrzymywać od chęci przerwania rozmowy. Przed odpowiedzią daj klientowi możliwość wypowiedzenia się. Swoim zachowaniem daj do zrozumienia, że interesuje cię jego wypowiedź. Możesz poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie informacji., 2. DAJ KLIENTOWI CZAS NA WYPOWIEDZ. Wielu ludzi myśli głośno, dlatego też pierwsza wypowiedź jest ogólnym przybliżeniem do ich myśli. 3. PRZEJAWIAJ PEŁNE ZAINTERESOWANIE KLlfNTEM. Zwyczajne kiwnięcie głową, okrzyk lub uwaga wtrącona we właściwym czasie wystarcza, aby podkreślić zainteresowanie. Jeżeli klient robi przerwy, nie przerywaj mu, poczekaj aż zbierze myśli. Jeżeli mówi swobodnie, pozwól mu wypowiedzieć się.,, 4. POWTORZ WYPOWIEDZ KLIENTA. Powtórz główne punkty jego monologu swoimi słowami i stwierdź czy to miał na myśli. Gwarantuje to uniknięcie niejasności i niedomówień. 5. STRZEŻ SIĘ WYCIĄGANIA POSPIESZNYCH WNIOSKÓW. Jest to główna bariera utrzymania dobrych kontaktów 6. NIE ZWRACAJ UWAGI NA SPOSÓB MÓWIENIA KLIENTA, JEGO MANIERY, ŚRODKI WYRAZU. 7. SPOKOJNIE REAGUJ NA WYPOWIEDŹ KLIENTA. Jeżeli jeden z partnerów jest zdenerwowany, udziela się to drugiemu. We wzajemnym zrozumieniu przeszkadza przekonanie o słuszności swojej racji i uprzedzenie do drugiego. Słuchacz z trudem dobiera kontrargumenty w celu samoobrony i jako podporę moralną stosuje negację wypowiedzi przeciwnika. Dobry słuchacz opanuje zdenerwowanie, wyszukując główną myśl i sens przekazywanej informacji. 8. NIE BĄDŹ FAŁSZYWY. Nie udawaj np., że interesuje cię informacja w celu podkreślenia znaczenia klienta. Stowarzyszenie Doradców Przedsiębiorczości,.I I'

13 Kurs :zaawansowany dla doradców małych i średnich firm 9. NIE ODWRACAJ UWAGI. Złemu słuchaczowi wszystko przeszkadza: syrena na ulicy, dzwonek telefonu. Dobry słuchacz stara się, aby nic nie rozpraszało jego uwagi i maksymalnie koncentruje się na słowach rozmówcy. 10. POSZUKUJ PRAWDZIWEGO SENSU WYPOWIEDZI KLIENTA. Pamiętaj, że nie każdą informację można przekazać w formie słownej. Uzupełnieniem jest tonacja głosu, mimika, ruchy ciała., ",, 11. SLEDZ GŁOWNĄ MYSL, NIE ZWRACAJ UWAGI NA SZCZEGOŁY. Dobry doradca analizuje, które fakty wtórne, a które główne i ważne. 12. NIE MONOPOLIZUJ ROZMOWY. Doradca, który dąży do zajęcia dominującej pozycji w dowolnej sytuacji lub który uważa, że wie wszystko o przedmiocie rozmowy, najczęściej jest złym słuchaczem. 13. PRZYSTOSUJ TEMPO MYŚLENIA DO TEMPA MÓWIENIA KLIENTA. Szybkość myślenia 3-4 krotnie wyprzedza szybkość mówienia. Zły słuchacz w czasie spotkania z powolnym mówcą, pozwala sobie na nieuwagę lub nawet na drzemanie. Gdy znów "włącza" swoją uwagę, odlaywa nowe problemy i życzy sobie powrotu do wcześniejszej wypowiedzi. Efektywność takiego spotkania gwałtownie spada. Stowarzyszerue Doradców PrzedsIębIorczoścI

14 Kurs zaawansowany dla doradców małych l średruch firm Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się - Nie oceniaj - N ie uogólniaj - Nie interpretuj - N ie dawaj lido brych radli - Daj się poznać - Poznawaj partnera - Przekazuj informacje zwrotne NADAWCO! ODBIORCO! Oddziel sprawy wazne od mmej istotnych. NIe przeszkadzaj Mów do partnera a nie o nim. Daj czas i uwagę Wyrażaj potrzeby, obawy 1 uczucia. Sprawdzaj, czy dobrz rozumiesz. Stowarzyszerue Doradców PrzedslęblorczoścI I~

15 Kurs zaa'\ąlcłllsowany dla doradców małych l średruch firm Typy klientów i ich cechy - Małomówny (często nieśmiały) Najczęściej sympatyczny, nie mówi jasno, co chce, powściągliwy, wahający się, rzadko czyha na błąd rozmówcy - Gadatliwy Zwykle pełen kompleksów, ukrywanych nadmierną gadatliwością, potrzebuje uznania, nie tylko argumentów - Nieufny Bardzo ostrożny I zwykle uprzejmy, ma uczucie, ze moze być oszukany, co wynika ze złych doświadczeń i rozczarowań życiowych - Bezwzględny (grubiański) Nie dostrzega, że rozmówca też jest człowiekiem; traktuje go jak wygodny obiekt, przed którym można dać ujście namiętnościom - N ie znoszący sprzeciwu Skłonny do arogancji i wszystko wie lepiej, jest kłótliwy, wewnątrz niepewny swego, próbuje budować bariery między sobą i rozmówcą Stowarzyszerue Doradców PrzedsIębIorczoścI

16 Kurs :zaawansowany dla doradców małych i średmch firm Typy klientów i ich cechy - c.d. - Blefujący Pozoruje zainteresowanie, stawia niewykonalne warunki, co daje mu poczucie, że słusznie odmawia zawarcia umowy - Niezdecydowany Bardzo UCZUCIOwy i zmienny, chętnie słucha argumentów rozmówcy, co pozwala odwlec decyzję, w rozmowie niepewny i zmieniający poglądy - Racjonalny Jego decyzje wynikają z logicznego myślenia, stara się osiągnąć poządany wynik, stąd często potrzeba Wielokrotnych kontaktów - Niezadowolony, dokuczliwy Niezadowolony z siebie i z całego świata, wszędzie znajduje błędy I braki, które często nie istnieją, drobiazgowy I uciązliwy - Przyjacielski Wychodzi naprzeciw życzeniom rozmówcy, jest rzeczowy i nie ma cech charakteryzujących klientów pozostałych typów Stowarzyszeme Doradców PrzedsIębiorczośCI t/j,

17 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średnich:firm TEST: KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Wiele można powiedzieć bez słow, a tylko dać do zrozumienia gestami i ruchami ciała. Czy potrafisz porozumiewać się tym językiem? Czy dobrze rozumiesz intencje innych? 1. Wchodzisz do gabinetu szefa i prosisz o podwyżkę. On skrzyżował ręce na piersiach. Czy a. chce dać podwyżkę, ale spieszy się b. czeka abyś go przekonała c. postanowił odmówić i nic go nie przekona 2. Kolega z pracy często wchodzi do twojego pokoju. Odwraca krzesło i siada na nim jak jeździec na koniu. Jak można go od tego odzwyczaić? a. siadając takjak on b. stając przed nim i robiąc groźną minę c~ stając za jego plecami 3. Rozmawiasz ze starszym mężczyzną. On tymczasem rozgląda się po pokoju i strzepuje niewidzialne pyłki z ubrania. Czy... a. pociągasz go, ale nie ma odwagi się przyznać... b. nudzisz go... c. wyraża dezaprobatę Rozmawiasz z kolegą. On oparł się o swoje krzesło, a ręce splótł za głową. Co sygnalizuje? a. czuje się od ciebie lepszy.. b chce żebyś mu dała święty spokój... c. czuje się zagrożony.. 5. Grasz w karty. Twój przeciwnik odłożył karty i ułożył dłonie w wieżyczkę. Ręce tworzą trójkąt i stykają się opuszkami palców. Czy... a.. jest zaniepokojony... b. ma świetną kartę... c. planuje paskudne pociągnięcie Stowarzyszeme Doradców PrzedsIębiorczoścI

18 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średnich:firm 6. W jaki sposób podać komuś rękę, aby okazać mu swoją przewagę? a. mocno ścisnąć dłoń patrząc mu w oczy... b. obrócić jego dłoń w dół... c. długo nie puszczać z dłoni jego ręki Przy barze stoi dwóch mężczyzn. Trzymają szklaneczkę w ugiętych rękach. Obaj tak samo ustawili nogę na poprzeczce krzesła. Czy.. a. jeden naśladuje drogiego... b. pochodzą z tego samego miasteczka... c. doskonale się rozumieją, mają podobne charaktety. Stowarzyszerue Doradców PrzedsięblOrczości

19 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średmch finn Dokumentacja prawna firmy Działalność Spółka cywilna Spółka Spółka z 0.0. Spółka akcyjna indywidualna komandytowa Wpis do ewidencji Wpis do ewidencji Akt notarialny Akt notarialny Akt notarialny Wyciąg z rejestru Wyciąg z rejestru Wyciąg z rejestru handlowego handlowego handlowego Koncesja, Koncesja, Koncesja, Koncesja, Koncesja, pozwolenie pozwolenie pozwolenie pozwolenie pozwolenie Umowa najmu Umowa najmu Umowa najmu Umowa najmu Umowa najmu lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu Akt własności Akt własności Akt własności Akt własności Akt własności lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu Opinia Sanepid-u Opinia Sanepid-u Opinia Sanepid-u Opinia Sanepid-u Opinia Sanepid-u Opinia Wydziału Opinia Wydziału Opinia Wydziału Opinia Wydziału Opinia Wydziału,?chrony,?chrony Ochrony,?chrony,?chrony, Srodowiska Srodowiska Srodowiska Srodowiska Srodowiska Przydział mocy Przydział mocy Przydział mocy Przydział mocy Przydział mocy Opinia p/poź Opinia p/poź Opinia p/poź Opinia p/poź Opinia p/poź REGON REGON REGON REGON REGON Urzędy Skarbowe Decyzja o wysokości opodatkowania (karta podatkowa) Sprawozdania Sprawozdania Sprawozdania Sprawozdania Sprawozdania FOl/F02 FOl/F02 FOl/F02 FOl/F02 FOIJF02 (powyżej 5-ciu zatrudnionych) Umowy Umowy Umowy Umowy Umowy kredytowe kredytowe kredytowe kredytowe kredytowe Stowarzyszenie Doradców PrzedslęblOrczoścl

20 Kurs zaawansowany dla doradców małych i średnich firm Wymagana dokumentacja W przypadku budowy / rozbudowy bez względu na formę prawną firmy: 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2. Zatwierdzony plan realizacyjny 3. Pozwolenie na budowę 4. Kosztorys 5. Harmonogram robót 6. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części Stowarzyszerue Doradców PrzedsIębIorCZOŚCI

21 Kurs zaawansowany dla doradców małych l średr. h,m ZESTAWIENIE NAJlSTOTNIEJSZYCH CECH SPÓŁEK Spółka cywilna jawna z 0.0. akcyjna Osobowość prawna nie posiada nie posiada posiada posiada U regulowania kodeks cywilny kodeks handlowy kodeks handlowy kodeks handlowy. Sposób zawarcia umowa pisemna umowa pisemna umowa pisemna umowa plsemna Legalizacja zgłoszenie do wszystkie trzy podlegają rejestracji w sądzie ewidencji Odpowiedzialność solidarność solidarna, osobista, ograniczona ograniczona wspólników nieograniczona udziałami majątkiem spółki Kapitał założycielski nie ma warunków nie ma warunków 40 mln zł 1 mld zł Cechy jednoosobowa trzech założycieli Władze dowolne nie ma organów Zgromadzenie Wspólników Zarząd Stowarzyszeme Doradców PrzedsiębiorczoścI ","' -.,.

22 e V. Ceny Powinno się tu znaleźć zestawienie ostatnich kalkulacji cenowych oraz być maże krótka notatka na temat cen konkurentów. VI. Plan sprzedaży W tyrf\ fragmencie, nieco dłuższym, powinieneś wyjaśnić, jak zamierzasz prowadzić sprzedaż, żeby osiągnąć wymieniane w punkcie II cele. Powinieneś tu opisać organizację dystrybucji, zakres obowiązków i odpowiedzialności, farmy kontroli oraz strategie sprzedaży. VII. Plan promocji Część ta powinna zaczynać się od obliczenia wysokości budżetu potrzebnego na promocję sprzedaży w nadchodzącym raku, koniecznego dla uzyskania docelowej wartości sprzedaży. Plan powinien obejmować reklamę, tworzenie publicznego obrazu firmy oraz inne formy promocji: wystawy, targi itd.; trzeba tez adnotować wydatki budżetowe, ich rozplanowanie w czasie oraz sposoby kontroli rezultatów. VIII. Prognoza przepływu gotówki Ostatnią - i najważniejszą - częścią planu jest prognoza przepływu gotówki na najbliższy rok. Należy ją aktualizować co miesiąc. Mały komputer osobisty z odpowiednim arkuszem kalkulacyjnym ułatwi jej szybkie i sprawne przygotowanie.

23 S J.t PLAN MARKETINGOWY I. M iniony rok Pierwszą część planu powinno stanowić krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń minionego roku - zarówno sukcesów jak i porażek. Spojrzenie za siebie jest niekiedy ogromnie ciekawe, a poza tym można wyciągnąć z tego wiele cennych nauk na przyszłość. II. Cele Każdy plan musi być podporządkowany pewnemu celowi albo - co bardziej prawdopodobne - zespołowi celów. Powinny być one zwięźle sformułowane, w jednym lub dwu paragrafach. Celem może być np. powiększenie obrotów lub (jeszcze lepiej) zysku netto w nadchodzącym roku; otwarcie nowego sklepu w mieście X; przygotowanie produktu Y do wypuszczenia na rynek w maju; zmniejszenie kosztów ogólnych o 10 proc. itp. Należy wymienić wszystkie założenial Pamiętaj też, że lepiej wyzńaczyć sobie skromniejsze cele, ponieważ osiągnięcie ich działa jako bodziec i zachęta, podczas gdy porażka w dążeniu do ambitniejszego celu zniechęca... III. Produkt lub usługa W tej części planu powinien znaleźć się opis bieżącej działalności firmy oraz produktu łub usługi. Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać zbędne, ćwiczenie takie ustawia dzia'łalność twojej firmy w bardziej jas-, krawym świetle oraz uwypukla jej mocne i słabe strony. IV. Wi edza o ryn ku W dosłownie kilku linijkach czy paragrafach powinny tu zostać streszczone najważniejsze i najświeższe informacje o rynku. Powinieneś także wyjaśnić w kilku słowach swoje przewidywania dotyczące sytuacji na rynku, klientów i konkurencji w nadchodzącym roku,

24 Funkcjonalne róznice miedzy produktami a usługami PRODUKTY ogólna II' < 1 (n>~ obiektywne,, produkowanie, <, (wytwalzame) subiektywne. dostarczanie (mterakcje :;przedawca-konsumcnt (kliont»..,,~,~... :;....:::... :.....,. '" )... '( <" ~ <....; ~\5>SPRZEDAZ13EZPOSREDNIA' " ł:t....,;:t,...:._>"""" ,... ~... _....,. -.,.;;-;... """... _...;; :: ~ r 6.' ELASTYCZNOSC "DOSTARCZYCIELA u ~...;::...)... ;.. " '" (dostosowanie 'slę) " 't... ~... ~ ~':tr~... "'''...,. "' ,.,... '" ~ ---;-... "$"... "'... ~....., "'" ~ '" '7. PRZEDZfAl:::CZASU ~~~~... ~'\,Q..~~':.:::~*",~,... ~... ~).o,)o... :... ->... <.4-._'wO'>~...,... _... v... oddzielona od produkcji faktyczna, namacalna ograniczona miesiqce, Jata w tym samym czasie, co produkcja nienamacajna szeroka ten sam dzień

25 , r' '. MODELE GOSPODAfłCZE J!)~ MARKETU\JG tt=w::l:w MODELE,90SPOOARCZE PUNKT WYJŚCIA CELE ŚRODffl OS!Ą.GANIP.. CELÓW EFElf.TY, " l' j ", ; MODEL PRlEDSII;BIOfl57WO ;'i P~OpUKCYJNY, (BANIO ' PRODUKT (USWGtJ POKONYWANII: BARIEf~ PRODUf(C)'JN1'CIJ MAKSYMAUZACJA P.clODUKCJI ~F~F ~ r t " ~< >,~ " I,-,,MODEL (': SPRZEDAŻY PRZEOSfĘD/ORSTWO (IJANK) PRODUKT (USWGI) PROMOCJA I SPRZCDAZ MAKSYMALIZACJA ZYSKU POPRZEZ MAKSYMALIZACJI; SPRZEDAZY ( ~ RYNEK POmZEB\' KONSUMeNTÓW ZARZ;\DZi\N1E MARKEf/NGOWE II... _---- _.. _ MAKSYMALIZACJA ZYSKU POPRZEZ MAKSYMALIZACJI; SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI KONSUMENTÓW

26 Ewolucja roli departamentu marketingu w przedsiębiorstwie (instytucji) A Marketmg pełni funkcje równe pozostałym działom, ' PL ~ /""""' F B Marketing pełnr funkcje wazniejsze niż pozostałe działy ~ F... ) ~ P C' Marketing ";,ełm funkcje najwaznieji~e, ' r PL ", F-,--~ ~-- 'J' p, ',, D Knent p~/ni funkcje kontrolujące dzi'ałalność -orgamzacji K ~.,, F ~ p E Klient pelm funkcje kontrolujące a marketmg funkcje mtegrujące (koordynujące) l('---~ Marlceting '>< PL F ~ p - produkcja, usługi F - finanse ~ p O O Marke/mg e PL - personel ę) K -kijent O

27 Cechy usług i ich implikacje dla działalności finny usługowej CECHY USŁUGI OGRANICZENIA SPOSOBY DZIAŁANIA FIRMY I BRAK EFEKTU MATERIALNEGO 1 Trudno jest poddać próbie I wstępnej ocel11e l Uwaga Z\\ rócona jest na korz) ŚCI Jakich dostarcza usługa pomysł produktu - usługi 2 Brak mozlm ości opatento\\ ania 2 PersonahzowanJe CZ) nności usługowych 3 Trudno jest ok.reśllć pożądany poziom JakOŚCI 3 StOSO\\ al11e marki handlo\\ ej usługi usług 4 Roz\\ijal11e Image'u firmy 4 Promocja jest najbardziej przydatnym narzędziem marketmgu II NIEROZDZIELNOŚĆ USŁUGI Z OSOBĄ WYKONAWCY l W) magana jest obecność wykonawcy l Z\\fócenie uwagi na szybkoścpracy personelu 2 Dommuje fomla sprzedaży bezpośredniej 2 Szkolenie mniej doświadczonych i 3 Ograniczona jest skala działalności wyk\\ ahfikowan) ch pracowników 3 Kształto\\anie umiejętności pracy w \\ l/(ksl)'ch zbloro\\ ościach III NIETRWAŁOŚĆ USŁUGI 1 Brakuje możliwości magazynowania l Działal11a zmierzaj ące do wzajemnego dopaso\\ al11a 2 Występują problemy fluktuacji popytu na usługi podaży i popytu (np źm!any cen, kształto\\ al11e marki usługi, franchismg) IV NIEMOZLIWOŚĆ NABYCIA PRAWA \\ ŁASNOŚCI I Konsument ma dostęp do ŚWIadczeń w postaci 1 PodkreślaOle, że z braku transferu własności mogą USŁUGI usług lub Z\\ iązanych z nią udogodl11eń, ale nie moze \\ )'l11kać oj..rcślone J..orzyścl Ich nabyć na \\łasność V TRUDNOŚĆ STANDARYZOWANIA USŁUGI 1 Standard \\) honallla usługi zależy od tego, kto I I U\\ażny dobór personelu kiedy ś\\ ladczy 2 Kontrola \\)'kony\\ an) ch usług 2 Trudno jest zape\\ IllĆ określony poziom JakOŚCI 3 Wprowadzal11e (w miarę mozh\\ OŚCI) automatyzacji ŚWlUdczenla usług pr~cy 4 Zwracanie U\\ agi na ll1dy\\ ldualne \\) magallla naby\\ ców usług

28 4. Jest to wprawdzie dość wścibskie pytanie, na które nie wszyscy zechcą odpowiedzieć, lecz dla akwizytorów reklam może okazać się cennym 3. O jaką reklamę chodzi: na wystawie, wewnątrz sklepu czy też o ogłoszenia 2. Czy poslugujesz się ogłoszeniami drobnymi czy wyróżnionymi? 3. Na co kładziesz nacisk w swojej reklamie? (Uwaga 3) 4. W jaki sposób starasz się konkurować z wielkimi domami handlowymi? (Uwaga 4) 1. Jakie jest twoje nastawienie do reklamy i gdzie reklamujesz swój Przykład ten został przygotowany na podstawie autentycznego kwestionariusza opracowanego przez czasopismo badające potrzeby reklamowe lokal nych sklepikarzy. Cytujemy jedynie cztery pierwsze pytania: 2. Całkiem dobre pytanie, ale lepiej byłoby rozbić je na dwa, typu tak/nie. 1. Pytanie to składa się z dwóch; brak pytania o częstotliwość reklamy. Pytania są bardzo "otwarte", a w związku z tym trudne do analizy. Jak NIE pisać ankiety! (Uwaga 2). sklep? (Uwaga 1 ) źródłem informacji. Ogólna uwaga: wyróżnione? Uwagi:.

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Część II - uzupełniająca do wniosku Wn-O

Część II - uzupełniająca do wniosku Wn-O Część II - uzupełniająca do wniosku Wn-O POUCZENIE: 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie. 3. Udzielone informacje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby.

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Autor: Angie Mohr Zwięźle i jasno przekazana wiedza, poparta przykładami -- to intratna propozycja dla wiecznie zajętych przedsiębiorców Jak czytać sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych UWAGA: Poniższy formularz jest jedynie wzorem ułatwiającym przygotowanie wniosku dla startujących w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz wnioskujących o przyznanie Znaku Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.. WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo