Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek /2001 PL Dla użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika"

Transkrypt

1 /2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

2 Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych norm i dyrektyw. Zgodność z tymi normami została udokumentowana. Odnośna dokumentacja oraz deklaracja zgodności znajdują się u producenta. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje odnośnie poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. Adres producenta Buderus Heiztechnik GmbH D Wetzlar Nr dokumentacji: Data wydania: 03/2001 2

3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Wskazówka bezpieczeństwa, której należy przestrzegać Usuwanie/utylizacja Moduł funkcyjny FM Funkcje modułu FM Zdalne wskazywanie zużycia ciepła Sygnał zbiorczy usterek Obsługa techniczna Czujnik granicznego poziomu napełnienia

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Rozdział ten zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas obsługi modułu funkcyjnego FM 448. Odnośne wskazówki znajdują się również w innych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi i winny być również dokładnie przestrzegane. Przed przystąpieniem do wykonania opisanych poniżej czynności należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi tu wskazówkami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie podanych tu wskazówek z zakresu bezpieczeństwa może spowodować ciężkie poszkodowanie osób ze skutkiem śmiertelnym włącznie jak również być przyczyną szkód materialnych i środowiskowych. 1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł funkcyjny FM 448 przeznaczony jest do montażu w sterownikach systemu regulacyjnego Logamatic Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi wskazówki, odnoszące się do bezpieczeństwa użytkowania modułu oznaczone zostały przy pomocy znaku ostrzegawczego. Poniżej danego znaku ostrzegawczego znajduje się ostrzeżenie wskazujące na stopień zagrożenia. Należy bezwzględnie stosować się do opisanych tu czynności, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom! BACZNOŚĆ! WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZEGO STOPNIA Ostrzeżenie "Baczność" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować poszkodowanie osób ze skutkiem śmiertelnym włącznie. BACZNOŚĆ! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA W WYNIKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Znak ten wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 4

5 Bezpieczeństwo 1 UWAGA! WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA DRUGIEGO STOPNIA Ostrzeżenie "Uwaga" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody materialne. Wskazówki praktyczne to, ogólnie rzecz biorąc, uwagi dotyczące obsługi wskazujące na możliwe źródła błędów, które mogą stanowić zagrożenie. Wskazówki praktyczne pozwalają na optymalne, ekonomiczne, bezpiecznie i przyjazne dla środowiska wykorzystanie oraz posługiwanie się urządzeniami technicznymi. 1.3 Wskazówka bezpieczeństwa, której należy przestrzegać Moduł funkcyjny FM 448 skonstruowany i wykonany został zgodnie ze stanem techniki oraz uznanymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo to nie jest możliwe całkowite wykluczenie szkód materialnych w przypadku nieprawidłowej obsługi. Przed obsługą modułu funkcyjnego FM 448 należy się zatem dokładnie zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi. BACZNOŚĆ! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA w wyniku porażenia prądem elektrycznym przy otwartym sterowniku. Wykonanie wszelkich prac, przy których zachodzi konieczność otwarcia sterownika, należy powierzyć koncesjonowanej firmie instalatorskiej. 1.4 Usuwanie/utylizacja Zużyty moduł należy przekazać autoryzowanej firmie w celu usunięcia/ utylizacji w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego. 5

6 2 Moduł funkcyjny FM Moduł funkcyjny FM 448 Moduł funkcyjny FM 448 przeznaczony jest do montażu wyłącznie w sterownikach modułowego systemu regulacyjnego Logamatic Głównym zadaniem modułu funkcyjnego FM 448 jest generowanie komunikatu o wystąpieniu usterek za pośrednictwem przekaźnika ze stykiem bezpotencjałowym. Komunikat taki generowany jest zawsze, gdy w całej instalacji wystąpią błędy lub usterki funkcjonowania. Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 448 dostępne są następujące funkcje: Zdalne wskazywanie danych zużycia ciepła z licznika energii cieplnej (WMZ) Wysyłanie zbiorczego sygnału usterek na zewnętrzne urządzenie sygnalizacyjne (np. syrena) Obsługa techniczna / wstrzymanie sygnalizacji w przypadku wystąpienia usterek Wskazywanie spadku poniżej wartości granicznej rejestrowanego przez czujnik poziomu napełnienia (np. poziom napełnienia zbiornika oleju opałowego) Odbiór / wysyłanie informacji o wartościach zadanych parametrów zasilania instalacji w postaci sygnałów 0 10 V lub 0 20 ma 6

7 Moduł funkcyjny FM Rys.1 Ścianka czołowa modułu funkcyjnego FM 448 Poz. 1: Dioda świecąca "Obsługa techniczna/reset sygnału" (kolor czerwony) funkcja obsługi technicznej jest aktywna Poz. 2: Przycisk do włączania/wyłączania funkcji "Obsługa techniczna/ reset sygnału"; wstrzymanie dalszego przekazywania sygnału Poz. 3: Dioda świecąca "Zakłócenie pracy modułu" (kolor czerwony) ogólne zakłócenie pracy modułu Poz. 4: Dioda świecąca "Zbiorczy sygnał usterek" (kolor czerwony) występują usterki sygnalizowane zbiorczo 7

8 3 Funkcje modułu FM Funkcje modułu FM Zdalne wskazywanie zużycia ciepła Wchodzące w skład wyposażenia podstawowego oprogramowanie sterowników Logamatic 4000 pozwala na obliczenie zużycia ciepła w instalacji grzewczej w oparciu o nastawę mocy palnika tylko w przypadku palników jednostopniowych. Jeżeli w sterowniku zamontowany zostanie moduł funkcyjny FM 448, połączony z zastosowanym w instalacji licznikiem energii cieplnej (WMZ), to istnieje również możliwość wyświetlenia na module zdalnej obsługi MEC 2 danych zużycia ciepła w instalacji, pochodzących z tego licznika. Jeżeli firma monterska dokonała konfiguracji funkcji "Zdalne wskazywanie zużycia ciepła", to możliwe jest wywołanie następujących informacji: Dzienne zużycie ciepła Tygodniowe zużycie ciepła Roczne zużycie ciepła Rejestrowane w oparciu o moc palnika zużycie ciepła nie może być wykorzystane do celów rozliczeniowych, ponieważ zużycie ciepła wynika z zainstalowanej mocy palnika oraz z liczby godzin pracy! Palniki wielostopniowe i modulowane posiadają różną moc. Moc ta nie jest nastawiona na stałe jak w przypadku palników jednostopniowych i zmienia się w zależności od zapotrzebowania systemu. W sytuacji, gdy dla potrzeb rozliczenia wymagana jest wielkość zużycia ciepła, należy zainstalować licznik ciepła. Za pośrednictwem modułu funkcyjnego FM 448 możliwe jest jedynie zdalne wyświetlenie danych pochodzących z licznika ciepła. 8

9 Funkcje modułu FM Wywołanie danych zużycia ciepła Otworzyć pokrywę klawiatury modułu zdalnej obsługi MEC 2. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu pojawienia się na wyświetlaczu poszczególnych wartości zużycia ciepła. Zuzycie dzienne aktualne 500 kwh Zuzycie tygodn. aktualne 2430 kwh Istnieje możliwość wywołania danych dziennego, tygodniowego oraz rocznego zużycia ciepła. Tab. 1 Wskazanie zarejestrowanego zużycia ciepła Zużycie dzienne Zużycie tygodniowe Zużycie roczne aktualne aktualne aktualne wczoraj sprzed 1 tygodnia sprzed 1 roku przedwczoraj sprzed 2 tygodni sprzed 2 lat Okres zliczania od godz. 00:00 do godz od poniedziałku do niedzieli Możliwe wskazania wartości zużycia ciepła od XX do XX Zuzycie roczne aktualne 354 MWh Zmiana daty oraz czasu zegarowego powoduje zafałszowanie wskazań wartości zużycia i może doprowadzić do utraty danych! Informację na temat łącznego zużycia ciepła uzyskać można od firmy instalatorskiej. Firma ta może również dokonać resetu wartości zużycia. 9

10 3 Funkcje modułu FM Sygnał zbiorczy usterek Sygnał zbiorczy usterek przekazywany jest za pośrednictwem modułu funkcyjnego FM 448 zawsze, kiedy w sterowniku lub w zespole sterowników wystąpi usterka (np. uszkodzenie czujnika, usterka palnika,...). Niezależnie od tego, gdzie zainstalowany jest moduł funkcyjny FM 448 (pozycja montażowa czy sterownik), wszystkie usterki instalacji przekazywane są dalej. Jeżeli sterownik lub moduły funkcyjne znajdują się w trybie pracy ręcznej, to w/w informacje wyświetlane są tylko na module zdalnej obsługi MEC 2 i nie są przekazywane dalej jako sygnał zbiorczy usterek. Rys.2 Ścianka czołowa modułu funkcyjnego FM Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Dioda świecąca "Sygnał zbiorczy usterek" Dioda świecąca "Obsługa techniczna/reset sygnału" Przycisk "Obsługa techniczna/reset sygnału" W przypadku, gdy w sterowniku lub zespole sterowników występuje aktualnie usterka, to w module funkcyjnym FM 448 świeci się dioda "Sygnał zbiorczy usterek" (rys. 2, poz. 1). W takim przypadku należy wezwać instalatora. Przy pomocy modułu funkcyjnego FM 448 możliwe jest wyłączenie urządzenia sygnalizacyjnego (np. syrena lub lampa ostrzegawcza) przyłączonego do odpowiedniego wyjścia. Nie powoduje to jednakże usunięcia usterki. Nacisnąć przycisk "Obsługa techniczna/reset sygnału" (rys. 2, poz. 3) do momentu zaświecenia się diody "Obsługa techniczna/reset sygnału" (rys. 2, poz. 2), aby tymczasowo (maksymalnie na 2 godziny) wyłączyć podłączone urządzenie sygnalizacyjne. 10

11 Funkcje modułu FM Obsługa techniczna Jeżeli funkcja "Obsługa techniczna" została włączona przez instalatora, to świeci się dioda "Obsługa techniczna/reset sygnału" (rys. 2, poz. 2) w module funkcyjnym FM 448. Komunikat o wystąpieniu zakłóceń nie jest w takim przypadku przekazywany dalej. Natychmiastowe wyłączenie funkcji "Obsługa techniczna" możliwe jest poprzez ponowne naciśnięcie przycisku (rys. 2, poz. 3). Najpóźniej po upływie 2 godzin wstrzymanie sygnału resetowane jest automatycznie. 11

12 3 Funkcje modułu FM Czujnik granicznego poziomu napełnienia Jeżeli instalator przyłączył czujnik granicznego poziomu napełnienia, to na module zdalnej obsługi MEC 2 możliwe jest wyświetlenie za pośrednictwem modułu funkcyjnego FM 448 również nieprawidłowości stanu napełnienia. W przypadku oczekującego sygnału usterki Otworzyć pokrywę klawiatury modułu zdalnej obsługi MEC 2. W przypadku większej liczby zakłóceń należy obracać pokrętłem do momentu, gdy wyświetlona zostanie usterka dotycząca poziomu napełnienia. Poziom minimalny napelnienia przekroczony usterka Nastąpił spadek poniżej granicznej wartości poziomu napełnienia. Poziom dolny napelnienia przekroczony usterka Powyższa usterka może mieć następujące znaczenie: Poziom napełnienia spadł poniżej wartości granicznej. Należy uzupełnić zbiornik! Jeżeli poziom nie spadł poniżej wartości granicznej, to w grę wchodzić może uszkodzenie części elektrycznych wzgl. elektronicznych. W takim przypadku należy poinformować o tym instalatora. Usterka związana z poziomem napełnienia istnieje do momentu napełnienia zbiornika ponad wartość graniczną. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA BACZNOŚĆ! w wyniku porażenia prądem elektrycznym. Należy pamiętać o tym, że do usuwania usterek elektrycznych i elektronicznych upoważnione są wyłącznie firmy specjalistyczne. 12

13 Notatki 13

14 Notatki 14

15 Notatki 15

16 Autoryzowany Partner Handlowy: Deutschland Buderus Heiztechnik GmbH, D Wetzlar Österreich Buderus Austria Heiztechnik GmbH Rennbahnweg 65, A-1220 Wien Schweiz Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

EN 12101-10 : 2005/AC:2007

EN 12101-10 : 2005/AC:2007 RZN 4503-T G 509006 0786 - CPD - 50435 Dopuszczenie nr. EN 12101-10 : 2005/AC:2007 (pomarańczowy) conform B 08 08 22802 025 Certyfikat Nr. certificate-no. CNBOP-PIB CNBOP-PIB 0846/2010 2727/2010 AT-0401-0263/2009

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo