Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów"

Transkrypt

1 Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów Andrzej Białowiec Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska Instytut Energii Sp. z o.o.

2 Postęp techniczny

3 Postęp techniczny Informatyzacja Innowacja Automatyzacja

4 Istnieje wiele interpretacji, dopatrujących się czynników sprawczych zmian społecznych w technologii, czyli wiedzy o manipulowaniu środowiskiem. Społeczności mogą być, bowiem zdefiniowane poprzez swoje technologie. Potężną siłą dokonującą zmiany w społeczeństwach ludzkich jest innowacja, czyli rozwój nowych technologii. Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian. Zmiana w społecznościach, które przeszły ewolucję od kultury łowiecko-zbierackiej do epoki rolnictwa. Była to rewolucja agrarna. Dalszy, stopniowy rozwój technologiczny, skutkujący zdobyciem wiedzy o wydobyciu surowców i ich przetwarzaniu, doprowadził do bardzo gwałtownych zmian, które dziś określamy mianem rewolucji przemysłowej. Pierwszej fali przemian, czyli rewolucji agrarnej, potrzeba było tysięcy lat do całkowitego wyczerpania. Druga fala- tworzenie się cywilizacji przemysłowej trwało już tylko trzysta lat.

5 Społeczeństwo informatyczne Obecnie przeżywamy kolejny okres dynamicznych zmian rewolucję informatyczną. Trzecia fala zmian społecznych, to rozwój społeczeństwa informacyjnego, kosztem zanikającego społeczeństwa industrialnego. Rozwój technologii produkcji oraz komunikacji w epoce postindustrialnej, informatycznej, powoduje zmiany w społeczeństwie na różnych płaszczyznach komunikacji społecznej, struktury zawodowej, aktywności ludzkiej, poziomu wykształcenia, kultury, hierarchii społecznej czy też władzy.

6 Społeczeństwo informatyczne Postęp technologiczny, związany szczególnie z technologiami informatycznymi. Każdego dnia powstają nowe wynalazki, nowe procesory, kości pamięci przyspieszające możliwości obliczeniowe komputerów, coraz szybsze łącza transmisji danych, nowe rozwiązania techniczne spełniające wymagania nawet najbardziej wybrednych klientów. Technologie informatyczne obecne są już w zasadzie w każdej instytucji, zakładzie pracy, uczelni, sklepie. Masowe użytkowanie Internetu, kart kredytowych, internetowej bankowości, przenośnych komputerów, telefonów komórkowych, systemów GPS, systemów bezpieczeństwa, identyfikacji, kontroli pracowników, zarządzania firmami, czy też organizacjami z zastosowaniem technologii sieci neuronowych i wielu innych rozwiązań, powoduje, że chcąc dotrzymać kroku, być na bieżąco, utrzymać się na rynku pracy czy też kontaktować się z przyjaciółmi, zmuszeni jesteśmy poznać i nauczyć się obsługiwać dostępne technologie.

7 Społeczeństwo informatyczne Technologie te są tylko narzędziami, jednak narzędziami wymagającymi od nas wiedzy oraz jej nieustającej aktualizacji. Ludzie, instytucje, firmy i ogół społeczeństwa przekształcają technologię każdą technologię ulepszając ją, dostosowując i eksperymentując z nią. To fundamentalna nauka płynąca ze społecznej historii postępu technicznego.

8 Społeczeństwo informatyczne Rewolucja informacyjna nie jest zupełnie nowym zjawiskiem. Początki jej sięgają stu lat wstecz, a jej pierwszymi symptomami były telegraf, telefon, gramofon, film, radio i telewizja jednak dopiero komputer oznaczał jej kulminację. Pierwszy na świecie cyfrowy komputer ENIAC, opracowany przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchlyego, został zbudowany podczas wojny w latach na potrzeby amerykańskiej armii. Kolejnym elementem, który w dużej mierze spowodował rozwój technologii informatycznych była potrzeba utrzymania w integralności dużych, międzynarodowych korporacji przemysłowych. Dzięki temu rozwinęły się technologie telekomunikacyjne. Komputery, telefony, satelity, w firmach o zasięgu globalnym, są dziś, co najmniej tak samo ważne jak pracownicy czy też maszyny wytwarzające towary.

9 Społeczeństwo informatyczne Komputery oraz technologie telekomunikacyjne, jako centralne symbole oraz czynniki napędzające rewolucję informacyjną, mogą zostać uznane za źródło powstania społeczeństwa informacyjnego.

10 Społeczeństwo informatyczne Termin społeczeństwo informatyczne bywa używany zamiennie z terminem społeczeństwo informacyjne, pojawia się również określenie społeczeństwo sieci. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego wywodzi się z Japonii. Pierwszy użył je Tadao Umesamow1963r.

11 Społeczeństwo informatyczne Społeczeństwo informacyjne, to takie, w którym następuje rewolucyjne skrócenie czasu potrzebnego do przekazania informacji do dowolnego miejsca na Ziemi. Informacja staje się głównym towarem na rynku. Większość pracowników sektora usługowego zajmuje się tworzeniem/przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji. Dostęp do informacji i partycypacja coraz liczniejszych grup ludzi w systemach informacji i wiedzy, stale wzrastają. Są to czynniki charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego.

12 Społeczeństwo informatyczne Informacja staje się towarem bardziej poszukiwanym niż towary przemysłowe. Wytworzył się rynek handlu informacjami, jak również rynek kradzieży informacji, która zapewnia władzę, powodzenie, prestiż, bogactwo.

13 Społeczeństwo informatyczne W społeczeństwie informatycznym pojawiają się nowe warunki komunikowania. W miejsce jednokierunkowych komunikatów z prasy, telewizji, radia, pojawiają się komunikacje interaktywne, oparte na zasadzie dialogu lub multilogu, pomiędzy równymi sobie partnerami w dyskusji, czego przykładem może być tzw. chat z głównym bohaterem danego programu telewizyjnego. W tej sytuacji dialog może być skuteczny jedynie, gdy kontekst jest zrozumiały a więc istnieje w danej grupie dyskusyjnej jednolity system kodowania i dekodowania informacji.

14 Społeczeństwo informatyczne Wydaje mi się, że problem stanowić może natłok dostępnych w Internecie i w mediach informacji w stosunku do kontekstu, ponieważ znajomość kontekstu może nie nadążać za dostępnością informacji. Narasta, więc rozbieżność między szybkim tempem przepływu informacji, a powolnym procesem zdobywania doświadczenia pozwalającym je zrozumieć.

15 Społeczeństwo informatyczne W społeczeństwie informatycznym, inaczej niż w industrialnym, odbiorca komunikatu zaczął odgrywać coraz bardziej aktywną rolę, jest on równocześnie inicjatorem, koordynatorem i beneficjentem wydarzeń komunikacyjnych. Komunikacja poprzez Internet stanowi konkurencję dla dotychczasowych mass mediów wymuszając ich przeobrażenie w media multimedialne, interaktywne.

16 Społeczeństwo informatyczne Internet zyskał na znaczeniu w chwili, kiedy Tim Berners-Lee stworzył w 1990 roku język komputerowy łączący teksty, obrazy i dźwięki- HTML(Hypertext Markup Language). Od tego czasu pojawiła się możliwość lokowania w Internecie baz danych (stron internetowych, witryn), interaktywnie dostępnych dla każdego odbiorcy, niezależnie od jego miejsca pobytu, o ile oczywiście miejsce to pozostaje w granicach funkcjonowania układu telekomunikacyjnego.

17 Społeczeństwo informatyczne Użytkownicy Internetu nie stanowią jednolitej populacji. Wprowadzono(niepełne) rozróżnienie społeczności internetowych na tych, którzy: traktują sieć jako narzędzie komunikacji, traktują sieć jako kontakt z usługami innych podmiotów, traktują sieć jako teren swej różnorodnej działalności. Populację użytkowników Internetu podzielić można na grupy społeczne realizujące różnorodne cele: techno-elity ludzie realizujący swoje cele zawodowe, hakerzy osoby starające się by zasobność Internetu była ogólnie dostępna, wirtualni kolektywiści osoby starające się odtwarzać i tworzyć grupy społeczne oparte na swobodnym dialogu i multilogu, przedsiębiorcy internetowi osoby prowadzące działalność gospodarczą za pomocą Internetu.

18 Społeczeństwo informatyczne Podstawową cechą Internetu jest brak hierarchii i struktury. Ludzie korzystający z Internetu tworzą na zasadzie doboru grupy instytucji i osób. Najbardziej popularnymi działaniami w Internecie są: kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów P2P, reklama, zakupy, przegląd wiadomości, usługi bankowe, kontakty z urzędami, wymiana danych Czynności te nie wyczerpują wszystkich możliwych działań w Internecie.

19 Społeczeństwo informatyczne Internet, a więc ogólnoświatowa sieć WWW (World Wide Web) daje jego użytkownikom (uczestnikom) wręcz nieograniczone możliwości. Siedząc w domu jesteśmy w stanie dokonywać transakcji, poszukiwać i podejmować pracę, wyszukiwać zgromadzone w bibliotekach informacje, prowadzić różnorodną działalność. Dziś dom może być miejscem pracy. W społeczeństwie industrialnym, pracownicy przemieszczali się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, a dziś wszystkie niezbędne czynności przede wszystkim związane ze sferą usług, możemy wykonać z domowego komputera.

20 Społeczeństwo informatyczne Socjologowie uważają, że fabryka przestanie być głównym ośrodkiem życia społecznego i wzorem dla innych instytucji. Dzięki komputerom nie trzeba będzie jeździć do pracy; będzie można pracować we własnym domu w porze dogodnej dla każdego. Przeniesienie pracy do domu spowoduje zmianę modelu rodziny oraz zacieśnienie więzi międzyludzkich w mniej płynnych społecznościach lokalnych. Zmieni się cel ludzkiej pracy, tylko część wysiłku człowieka będzie pochłaniać tworzenie dóbr i usług przeznaczonych na wymianę. Wiele potrzeb każdy będzie mógł zaspokajać sam.

21 Społeczeństwo informatyczne Możliwość przesyłu danych zwiększyła możliwości pracy naukowców, powstają liczne zespoły badawcze. Stosowanie technik informatycznych wywołało sprzężenie zwrotne, które zdecydowanie przyspieszyło rozwój nauki.

22 Społeczeństwo informatyczne Dostępność Internetu daje edukacji nowe narzędzia działania. Są to środki nauczania na odległość. Przy wykorzystaniu sieci uczniowie, studenci zyskują nie tylko dostęp do informacji, ale również możliwość wykonywania ćwiczeń i testów oraz uzyskiwania konsultacji. Komputery, sieci informatyczne oraz inne urządzenia zwiększają tempo oraz efektywność pracy, produkcji, zwiększają możliwości kontroli i nadzoru, kierowania zasobami ludzkimi na odległość. Powodują, że firmy, instytucje i organizacje są bardziej skuteczne i konkurencyjne.

23 Społeczeństwo informatyczne Główne znamiona wejścia do fazy społeczeństwa informacyjnego to: -dominacja sektora usług w gospodarce; -rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; -centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji; -tworzenie nowych technologii intelektualnych jako podstaw podejmowania decyzji politycznych i społecznych.

24 Społeczeństwo informatyczne Teoretycy społeczeństwa informacyjnego spodziewają się wzrostu nowej klasy usług, robotników wiedzy, ludzi, których praca jest charakteryzowana przez wysoki poziom umiejętności technicznych i wiedzy teoretycznej, i które wymagają odpowiednio długiego okresu edukacji i szkoleń. Na poparcie tej tezy wskazują fakt, że naukowcy, inżynierowie i wykwalifikowani pracownicy byli najszybciej rosnącą grupą zawodową w całym społeczeństwie przemysłowym w ostatnich pięćdziesięciu latach. W podobny sposób, twierdzą, że fabryki wiedzy uniwersytety i instytuty naukowobadawcze, stają się teraz siłowniami współczesnego społeczeństwa, zastępując fabryki produkujące dobra materialne ery przemysłowej.

25 Społeczeństwo informatyczne Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych, w znacznej części dzięki pracom badawczorozwojowym, wytworzyła się nowa dziedzina usług, nowe rodzaje działalności gospodarczej, wyrosła nowa, potężna, ponadnarodowa grupa przemysłowa technologii informatycznych. Technologie informatyczne stały się olbrzymią niszą działania przedsiębiorców. Powstały nowe firmy technologii informatycznych, a stare, działające dotąd w innych branżach przekwalifikowały się w tym kierunku. Wszystkie przedsiębiorstwa, które są w, albo próbują wejść na ten rynek, dążą, aby stać się zintegrowanymi centrami informacyjnymi krzemową doliną. Celem jest generowanie zysków dzięki zwiększeniu produkcji i wspólnych zależności tak, aby proponować kompletne produkty: komputery, telekomunikację, sprzęt elektroniczny, satelity, systemy radiowe, systemy telewizyjne, usługi programistyczne oraz fotografię.

26 Społeczeństwo informatyczne Oprócz powstania nowego towaru informacji, nowych technologii pozwalających na jej generowanie, kodowanie, przesył oraz odczyt, jak również nowych możliwości pracy na odległość, w domu, nastąpiły również zmiany w sposobie kontroli pracy szczególnie dotyczy to zawodów dotychczas wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak urzędnicy, projektanci, architekci.

27 Społeczeństwo informatyczne Rewolucja przemysłowa, przyspieszyła system przetwarzania materialnego, co wpłynęło na wystąpienie kryzysu kontroli produkcji. Systemy przetwarzania informacji i technologie komunikacyjne powstały więc na potrzeby technologii produkcji i wykorzystania energii. Zastosowanie najpierw pary, a później elektryczności spowodowało innowacje w komunikacji ikontroli. Powstał system taśmowej produkcji w fabrykach określany mianem fordyzmu, oraz system zarządzania przebiegiem produkcji określany jako tayloryzm.

28 Społeczeństwo informatyczne Powstały scentralizowany system, system linii produkcyjnej, był też impulsem do wzrostu biurokracji w biznesie i organizacjach rządowych. Społeczeństwo informacyjne jest, więc efektem wzrostu tempa przetwarzania i przepływu dóbr, który rozpoczął się więcej niż 100 lat temu. A wykorzystywane dziś komputery, są narzędziem w systemie zarządzania produkcją.

29 Społeczeństwo informatyczne Tayloryzm do połowy XX wieku dotyczył w znacznym stopniu przemysłu wytwórczego, oraz pracowników fizycznych. Komputeryzacja umożliwiła objęcie pracowników wcześniej pominiętych np. pracowników biurowych rozwiązaniami organizacyjnymi zgodnymi z koncepcją tayloryzmu. Praca biurowa była dotychczas w znacznym stopniu pracą człowieka, obejmującą wiele stopni umiejętności i poziomów postępowania. Było to rzemiosło. W wyniku wprowadzenia koncepcji Taylora w system zarządzania pracą biurową, urzędnik, z rzemieślnika, szybko stał się prostym operatorem oraz filtrem formularzy.

30 Społeczeństwo informatyczne Rozpowszechnienie stosowania komputera i innych urządzeń elektronicznych przetwarzających dane w urzędach rozszerzyło ten proces. Pracownicy biurowi, stali się, jak to często podkreślają, niewolnikami komputerów, karmiącymi maszyny informacjami bez żadnego zrozumienia ogólnego celu ich pracy. Krytycy społeczeństwa informacyjnego uważają, że tyaloryzacja spowodowała obniżenie wymagań stawianych pracownikom pod kątem ich umiejętności. Niewielka wiedza, albo szkolenie wystarczają, aby wykonywać rutynowo zadania obejmujące przygotowanie danych dla komputera.

31 Społeczeństwo informatyczne Spadek umiejętności pracowników biurowych obejmuje, zarówno proces upraszczania, fragmentacji oraz standaryzacji wykonywanych zadań oraz zmniejszenie roli pracowników biurowych jako pośrednika pomiędzy kierownictwem i rzeszą pracowników fizycznych. Podobne obniżenie wymagań występuje wobec innych zawodów. W produkcji sterowanej numerycznie, maszyny już zastępują pewną ilość najbardziej wykwalifikowanych pracowników niższego szczebla.

32 Społeczeństwo informatyczne Architekci i projektanci uprościli swoją pracę, co jest również obniżeniem umiejętności, dzięki projektowaniu wspomaganemu komputerowo. Stoi to, więc w sprzeczności z założeniami teoretyków społeczeństwa informacyjnego, że człowiek przyszłości będzie człowiekiem dobrze wyedukowanym, człowiekiem wiedzy. Praca z wykorzystaniem komputera podąża również, w kierunku podobnych zmian rozdziału zadań, prowadząc ku coraz bardziej rutynowej pracy.

33 Społeczeństwo informatyczne Nastąpiło wydzielenie analityków systemów, programistów oraz użytkowników programów i komputerów. W szczególności zmniejszanie umiejętności programistów, wynikające z ogólnej tendencji do zmniejszania umiejętności pracowników biurowych w zautomatyzowanych urzędach, doprowadza do wyodrębnienia półwykwalifikowanych pracowników komputerowych jako typowego pracownika przyszłości. Dochodzi do coraz większej rutynizacji pracy, zaniku świadomości o potędze wykorzystywanego systemu komunikacji.

34 Społeczeństwo informatyczne Nowa, informacyjna luka otwiera się między producentami i użytkownikami nowych technologii zwyczajnymi obywatelami, półwykwalifikowanymi operatorami państw trzeciego świata, którzy są biernymi klientami i konsumentami.

35 Postęp techniczny

36 Innowacja

37 Innowacje INNOWACJA - działanie skierowane na wdrożenie zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy, a więc w efekcie do podniesienia jej wartości. Dla współczesnej firmy innowacje to: wprowadzanie nowych produktów, wdrażanie nowych technologii, zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, działania zmierzające do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników, rozwój sieci informacyjnych.

38 Innowacje INNOWACYJNOŚĆ zdolność i motywacja firm do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. DZIAŁALNOŚC INNOWACYJNA działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.

39 Innowacje PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE przedsiębiorstwo, które w badanym okresie najczęściej trzyletnim wprowadziło przynajmniej jedną innowację technologiczną; nowy lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces, będący nowością przynajmniej z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa. STRATEGIA INNOWACYJNA -strategia, która pozwala na uzyskiwanie z działalności innowacyjnej maksymalnych korzyści oraz minimalizację kosztów i związanego z tym ryzyka. Podstawowym zadaniem strategii innowacji produktu jest wyznaczenie ogólnego kierunku rozwoju innowacji oraz określenie rynków oraz produktów i technologii, w które należy inwestować, aby można było efektywnie konkurować.

40 Innowacje TRANSFER TECHNOLOGII-proces przepływu projektów (wynalazków) od źródła powstawania wynalazków do sfery produkcji i dalej do użytkownika. W tym ujęciu rozróżnia się źródła oraz realizatorów nowej techniki i technologii Źródłem nowej techniki dla firmy mogą być własne prace badawczo-rozwojowe (źródła wewnętrzne) bądź pomysły i projekty, które firma nabywa w źródłach zewnętrznych.

41 Innowacje PRODUKT NOWY POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM -produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych produktów. Innowacje tego rodzaju mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowym zastosowaniu lub też na wykorzystaniu wiedzy. PRODUKT UDOSKONALONY POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM-istniejący produkt, którego działanie zostało znacząco ulepszone. Prosty produkt można udoskonalić (w sensie lepszego działania lub niższych kosztów) poprzez wykorzystanie komponentów lub materiałów warunkujących lepsze działanie, natomiast produkt złożony, składający się z szeregu zintegrowanych podzespołów technicznych, można udoskonalić wprowadzając częściowe zmiany do jednego podzespołu.

42 Innowacje INNOWACJE TECHNOLOGICZNE-obejmują nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach.

43 Innowacje Innowacjaproduktowa -jest to wprowadzenie dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Przykłady innowacji produktowych: a) dobra zastępowanie materiałów komponentami o podwyższonych parametrach (np. przyjazne dla środowiska plastiki), globalne systemy określenia położenia (GPS) w wyposażeniu środków transportowych, aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych, wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach, znaczące zmiany w produktach, związane z dostosowaniem do standardów ochrony środowiska.

44 Innowacje Innowacjaproduktowa -jest to wprowadzenie dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Przykłady innowacji produktowych: b) usługi nowe usługi, które znacząco ulepszają dostęp klientów do dóbr i usług, takie jak dowóz do domu, usługi internetowe takie jak bankowość, albo systemy płatności rachunków. nowe formy gwarancji, takie jak przedłużony termin gwarancji na nowe lub używane wyroby, wprowadzenie kart magnetycznych i plastikowych kart wielorakiego użytku, nowe, samoobsługowe banki.

45 Innowacje Innowacjaprocesowa -jest wprowadzaniem procesu nowego albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu. Przykłady innowacji procesowych: a) dobra instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, takiej jak wyposażenie automatyzacji albo sensory czasu rzeczywistego, które mogą lepiej dostosować procesy do potrzeb, nowe wyposażenie związane z produkcją nowych lub ulepszonych produktów, wspomagany komputerowo proces.

46 Innowacje Innowacjaprocesowa -jest wprowadzaniem procesu nowego albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu. Przykłady innowacji procesowych: b) Dostawa i operacje wprowadzenie kodowanie kreskowego lub chipów radiowej identyfikacji (RFID), w celu śledzenia materiałów przepływających przez przedsiębiorstwo, namierzający system GPS w wyposażenia transportowym, wprowadzenie oprogramowania, w celu zidentyfikowania optymalnych tras dostaw. Nowe bądź ulepszone oprogramowanie, procedury do zakupów, księgowości, magazynowania, wprowadzenie elektronicznych systemów rozliczeniowych, nowe narzędzia i oprogramowanie, które projektuje poprawę przepływu strumieni odpadów, nowe albo znacząco poprawione sieci komputerowe.

47 Innowacje Innowacjaorganizacyjna -jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo relacjach zewnętrznych. Przykłady innowacji organizacyjnych: zakładanie nowej bazy danych najlepszych praktyk, lekcji i innej wiedzy, aby była ona łatwiej dostępna dla innych osób, pierwsze wprowadzenie zintegrowanego systemu kontroli działalności firmy (produkcja, finanse, strategia, marketing), pierwsze wprowadzenie programów szkoleniowych, w celu utworzenia skutecznego i funkcjonalnego zespołu, który integruje pracowników różnych działów i obszarów odpowiedzialności.

48 Innowacje Innowacjaorganizacyjna -jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo relacjach zewnętrznych. Przykłady innowacji organizacyjnych: pierwsze wprowadzenie decentralizacji odpowiedzialności pracy dla pracowników firmy, takiej jak przekazanie większej kontroli i odpowiedzialności dla pracowników działu produkcji, dystrybucji lub sprzedaży, pierwsze ustanowienie formalnych albo nieformalnych zespołów pracy, w celu ulepszenia dostępu i dzielenia się wiedzą pracowników z różnych działów, takich jak marketing, badania i produkcja, pierwsze wprowadzenie standardów kontroli jakości dla dostawców i podwykonawców, pierwsza współpraca z uniwersytetami albo innymi organizacjami badawczymi.

49 Innowacje Innowacjamarketingowa -jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, plasowaniem produktu, promocją produktu i strategią cenową. Przykłady innowacji marketingowych wprowadzenie nowej metody, która pozwala klientom wybrać produkty o pożądanych specyfikacjach na stronie internetowej firmy z kalkulatorem indywidualnej ceny produktu, pierwsze zastosowanie znaków towarowych, pierwsze zastosowanie pozycjonowania produktu w filmach albo programach telewizyjnych, wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku, pierwsze zastosowanie promowania produktu przez liderów opinii, sławy albo szczególne modnych grup, które wyznaczają trendy.

50 Innowacje Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa są różnorodne. Najogólniej można je podzielić na czynniki należące do otoczenia firmy, a więc niezależne bądź słabo od niej zależne i czynniki wewnętrzne poddające się procesowi zarządzania firmą, tworzące jej wewnętrzne zasoby. Do czynników zewnętrznych kształtujących innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw należy zaliczyć przede wszystkim: tendencje rozwoju technologicznego w skali globalnej i możliwości adaptacji nowoczesnych technologii w kraju, ogólny poziom rozwoju gospodarczego danego kraju, stopień otwartości gospodarki i możliwości inwestycyjne, uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego i prawnego, zasady i praktykę prowadzonej polityki gospodarczej, w tym w szczególności polityki innowacyjnej, sytuację na rynku produktów przemysłowych, konsumpcyjnych i usług.

51 Innowacje Czynniki zewnętrzne tworzące otoczenie firmy wywierają ogromny wpływ na kształtowanie innowacyjnych postaw poszczególnych przedsiębiorców, jednak szczególnie w przypadkach małych i średnich firm najważniejsze są czynniki wewnętrzne, zależne od cech osobowych właściciela i bezpośredniego kierownictwa firmy, od umiejętności wykorzystania twórczych zdolności personelu oraz prawidłowego zarządzania zasobami materialnymi i infrastrukturą firmy przy wykorzystaniu sprzyjającego otoczenia.

52 Innowacje 1. Czynniki wynikające z osobowości przedsiębiorcy: kreatywność, otwartość na innowacje, chęć wyróżnienia się, zdolności organizacyjne. 2. Czynniki wiążące się z doświadczeniem przedsiębiorcy: wykształcenie w danej dziedzinie, znajomość języków obcych, nabyte umiejętności zawodowe, przebieg pracy zawodowej, doświadczenia w kierowaniu firmą, umiejętność organizowania pracy z ludźmi, motywacja materialna, potrzeba sukcesu ekonomicznego.

53 Innowacje 3. Czynniki związane z personelem firmy: ambitna, wykształcona kadra, poczucie wspólnoty interesów, utożsamianie się z firmą, pozytywna ocena osoby przedsiębiorcy, właściwa organizacja, motywująca do działalności innowacyjnej, ogólne warunki pracy i płacy. 4. Czynniki związane z bezpośrednim otoczeniem rynkowym: oczekiwania innowacji ze strony klientów, współpraca z klientami, innowacyjność konkurencji, brak ograniczeń w dostępie do rynku, sytuacja na rynku pracy.

54 Innowacje 5. Czynniki wynikające z lokalizacji firmy: ograniczenia ze strony ochrony środowiska, konieczność współdziałania z władzami samorządowymi, możliwość kontaktu ze szkołą wyższą, bądź placówkami sfery B+R, ukształtowanie infrastruktury. 6. Przeszłe i bieżące wyniki działalności firmy: wartość i dynamika sprzedaży, wynik finansowy, płynność finansowa, wartość eksportu, zobowiązania na rzecz dostawców.

55 Innowacje 7. Uwarunkowania prawne i finansowe dotyczące firmy: prawo o rejestracji działalności gospodarczej, prawo podatkowe, warunki zaciągania i spłaty kredytów, uprawnienia klientów, prawna ochrona własności intelektualnej.

56 Automatyzacja sterowanie procesem

57 Automatyzacja Automatyzacja sterowanie procesem

58 Automatyzacja Ogólny model bilansu cieplnego procesu biostabilizacjiobrazuje równanie

59 Automatyzacja W celu rozwiązania powyższego równania, konieczna jest znajomość ilości ciepła wyprowadzanego z powietrzem, strat ciepła przez ściany, wielkości produkcji ciepła w wyniku przemian biologicznych, jak również zmiany masy wilgoci i odpadów w trakcie procesu.

60 Automatyzacja

61 Automatyzacja Założenia szacowania wilgotności bazują na analizach zawartości wilgoci w powietrzu doprowadzanym i odprowadzanym, jak również ilości wody wytwarzanej w wyniku przemian biologicznych. Podobne założenia przyjmuje się w przypadku szacowania zużycia tlenu jak i produkcji CO2. Poniższe równanie obrazuje bilans masowy wody :

62 Dodatkowe parametry Automatyzacja

63 Dodatkowe parametry Automatyzacja Wartość stałej szybkości reakcji mieści się w zakresie od 0,002 do 0,15 [d-1] (Haug, 1993) w zależności od rodzaju substratu, temperatury i innych czynników środowiskowych jak wilgotność, dostępność tlenu, czy porowatość odpadów.

64 Automatyzacja Systemy samodoskonalące się Sieci neuronowe

65 Automatyzacja Ilość dni trwania procesu biostabilizacji [t] w zależności od stałej szybkości rozkładu [k] 160 t [d] ,005 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,2 k [d-1]

66 Od odpadów do energii

67 Informatyzacja Innowacja Automatyzacja

68 Dziękuję za uwagę!

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA KLUCZOWE TRENDY REWOLUCJI CYFROWEJ pod redakcją Dominika Batorskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo