Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy"

Transkrypt

1 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik )

2 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych w Uniwersytecie, w 2014 roku przeprowadzono kolejną edycję badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie. Celem badania było zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów oraz opinii na temat wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej absolwentów zdobytej wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji, a także pozyskanie informacji na temat zakresów kompetencji, które z perspektywy i doświadczenia zawodowego absolwenta, powinny być rozwijane podczas studiów. Badaniem ilościowym objęci zostali absolwenci rocznika 2013/2014 wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w przedziale czasowym: 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Zgodnie z procedurą w dniu 4 listopada 2014 roku, właściwej grupie respondentów przesłano drogą ową zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, z prośbą o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety, dostępnego pod adresem linku przesłanego w zaproszeniu. Po upływie tygodnia od pierwszego terminu zaproszenia do udziału w badaniu, ponownie przesłano zaproszenie respondentom, którzy nie wypełnili formularza ankiety. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni na powtórne zaproszenie, uznano za odmowę uczestnictwa w badaniu ankietowym.w dniu 16 maja 2014 roku analogiczne działania podjęto w stosunku do grup badanych, których planowy termin ukończenia studiów przypadł w czerwcu 2014 roku. Po zakończeniu badania ankietowego Zespół ds. zarządzania jakością z Biura ds. Kształcenia przygotował raport podsumowujący wyniki ankietyzacji, z którego zaczerpnięto szczegółowe dane przedstawione w raporcie, dotyczącym Wydziału Humanistycznego UWM.

3 1. I. Charakterystyka badanej publikacji W badaniu wzięło udział 121 osób. Większość z nich (102 osoby, 86.43%) to absolwenci studiów stacjonarnych. Wpisuje się to w tendencję do naturalnego wygaszania tej formy studiów. W badanym gronie było 83 (59,29%) absolwentów studiów I stopnia i 57 (40,71%) II stopnia. Nie pozyskano opinii od żadnego absolwenta studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. Wyk. I. owy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów Forma kształcenia Forma studiów Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem Liczebność % z p % 33.06% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 70.18% % % z Ogółem 57.86% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 86.43% Liczebność % z p % 89.47% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p3 2.41% 29.82% % % z Ogółem 1.43% 12.14% 0.00% 0.00% 0.00% 13.57% Liczebność % z p % 40.71% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % % % % % % % z Ogółem 59.29% 40.71% 0.00% 0.00% 0.00% % Tab. 1. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów W porównaniu z poprzednim badaniem, dotyczącym r. akad. 2012/2013 zmalała liczba uczestników: ze 148 na 121 osób. Pokazuje to zarówno niechęć do wypełniania rozbudowanych ankiet, jak i spadającą w tym czasie liczebność absolwentów.

4 2. II. Charakterystyka badanej populacji Większość badanej grupy stanowiły kobiety - 72,14% (101 osób). Na wypełnienie ankiety zdecydowało się 39 mężczyzn (27,86% analizowanej populacji). Wyk. II. owy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia

5 Forma kształcenia Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Liczebność % z p % 27.71% % % z p % 58.97% 59.29% % z Ogółem 42.86% 16.43% 59.29% Liczebność % z p % 28.07% % % z p % 41.03% 40.71% % z Ogółem 29.29% 11.43% 40.71% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 27.86% % % z p % % % % z Ogółem 72.14% 27.86% % Tab. 2. Liczebny i procentowy udział w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia W porównaniu z badaniem z r. akad. 2012/2013 wzrósł odsetek mężczyzn: z 24,72% na 27,86% analizowanej grupy.

6 3. III. Charakterystyka badanej populacji Najczęściej w ankiecie wzięli udział absolwenci filologii - 27,86% respondentów (39 osób). Podobny poziom zainteresowania wykazali absolwenci stosunków międzynarodowych - 27,14% (38 osób). Analogicznie jak w poprzednim badaniu najmniej wzięło w nim udział absolwentów filozofii (poprzednio 6, teraz 2 osoby), co tłumaczyć można niską liczebnością tego kierunku. Spadło także zainteresowanie ankietyzacją ze strony absolwentów filologii polskiej i historii. Wyk. III. owe zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów

7 Kierunek studiów Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 26.67% % % z p % 20.51% 21.43% % z Ogółem 15.71% 5.71% 21.43% Liczebność % z p % 10.26% % % z p % 10.26% 27.86% % z Ogółem 25.00% 2.86% 27.86% Liczebność % z p % 12.50% % % z p % 5.13% 11.43% % z Ogółem 10.00% 1.43% 11.43% Liczebność % z p % 50.00% % % z p1 0.99% 2.56% 1.43% % z Ogółem 0.71% 0.71% 1.43% Liczebność % z p % 46.67% % % z p1 7.92% 17.95% 10.71% % z Ogółem 5.71% 5.00% 10.71% Liczebność % z p % 44.74% % % z p % 43.59% 27.14% % z Ogółem 15.00% 12.14% 27.14% Liczebność % z p % 27.86% % % z p % % % % z Ogółem 72.14% 27.86% % Tab. 3. owe i liczebne zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów Analogicznie jak w poprzednim badaniu najmniej wzięło w nim udział absolwentów filozofii (poprzednio 6, teraz 2 osoby), co tłumaczyć można niską liczebnością tego kierunku. Spadło także zainteresowanie ankietyzacją ze strony absolwentów filologii polskiej i historii.

8 4. IV. Charakterystyka badanej populacji Ta część badania prezentuje pośrednio bogactwo oferty dydaktycznej Wydziału Humanistycznego - respondenci ukończyli studia na 24 specjalnościach i kierunkach bezspecjalnościowych. Najliczniejsza grupa ankietowanych ukończyła dziennikarstwo: 30 osób, 21,43% zbioru. 23 ankietowanych ukończyło specjalność polityka europejska na stosunkach międzynarodowych, a 15 osób stosunki międzynarodowe bez specjalności. 24 osoby wśród badanych ukończyły specjalność nauczycielską na różnych kierunkach studiów. Wyk. IV. owy udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności

9 Specjalność Częstość ważnych Archiwistyczna 9 6,43% 6,43% Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 30 21,43% 21,43% Edytorstwo tekstów 2 1,43% 1,43% Edytorstwo tekstów 1 0,71% 0,71% Filologia angielska 7 5,00% 5,00% Filologia germańska 9 6,43% 6,43% Filologia polska 4 2,86% 2,86% Filologia rosyjska 6 4,29% 4,29% Filologia rosyjska z jęz. angielskim 3 2,14% 2,14% Filozofia 1 0,71% 0,71% Historia 3 2,14% 2,14% Polityka europejska 23 16,43% 16,43% Specjalność nauczycielska w zakresie historii 1 0,71% 0,71% Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie 1 0,71% 0,71% Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego 6 4,29% 4,29% Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 3 2,14% 2,14% Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego 1 0,71% 0,71% Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze 7 5,00% 5,00% Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 1 0,71% 0,71% Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego 4 2,86% 2,86% Stosunki międzynarodowe 15 10,71% 10,71% Wiedza o kulturze 1 0,71% 0,71% Wiedza o kulturze 1 0,71% 0,71% Zarządzanie informacją naukową 1 0,71% 0,71% Ogółem ,00% Tab. 4. owy i liczebny udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności W porównaniu z poprzednim badaniem wyraźnie wzrosła liczba ankietowanych absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe, a spadła filologów angielskich.

10 5. I. Ocena poziomu wiedzy Najwyższą pozycję w tym zestawieniu zajmuje wysoka ocena poziomu zdobytej wiedzy (44,29%, 62 osoby). Wielu (40%) absolwentów uznało, że ich wiedza jest przeciętna, tylko 4 osoby (2,86%) uznały, że jest ona na bardzo niskim poziomie. Wyk. V. Ocena poziomu wiedzy zdobytej podczas studiów Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 4 2,86% 2,86% nisko 10 7,14% 7,14% przeciętnie 56 40,00% 40,00% wysoko 62 44,29% 44,29% bardzo wysoko 8 5,71% 5,71% Ogółem ,00% Tab. 5. Ocena poziomu wiedzy zdobytej podczas studiów W porównaniu z rokiem akademickim 2012/13 lekko wzrósł odsetek absolwentów oceniających bardzo wysoko zdobytą wiedzę (z 5,62 na 5,71%), niestety zwiększył się również odsetek najniższych ocen: z 1,69 na 3,37%.

11 6. II. Ocena poziomu zdobytej wiedzy Wśród badanych kierunków studiów najwięcej absolwentów historii uznało, że ich wiedza jest na bardzo wysokim poziomie (20%), jednocześnie też ten kierunek miał największy odsetek oceny poziomu wiedzy jako bardzo niskiej (6,67%). Najwyższą średnią ocen poziomu zdobytej wiedzy w analizowanym roku akademickim mieli absolwenci filozofii (4,0), filologii (3,744) i historii (3,667). Wyk. VI. Ocena poziomu wiedzy zdobytej podczas studiów ze zróżnicowaniem na kierunki Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 1,000 4,000 3,100 0,712 0,507 3,000 3,000 Filologia 39 2,000 5,000 3,744 0,595 0,354 4,000 4,000 Filologia polska 16 2,000 4,000 3,438 0,629 0,396 4,000 3,500 Filozofia 2 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Historia 15 1,000 5,000 3,667 1,047 1,095 4,000 4,000 Ogółem 140 1,000 5,000 3,429 0,824 0,678 4,000 3,500 Stosunki międzynarodowe 38 1,000 5,000 3,237 0,971 0,942 3,000 3,000 Tab. 6. Średnia ocen poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów

12 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3.33% 10.00% 60.00% 26.67% 0.00% % % z p % 30.00% 32.14% 12.90% 0.00% 21.43% % z Ogółem 0.71% 2.14% 12.86% 5.71% 0.00% 21.43% Liczebność % z p6 0.00% 2.56% 25.64% 66.67% 5.13% % % z p % 10.00% 17.86% 41.94% 25.00% 27.86% % z Ogółem 0.00% 0.71% 7.14% 18.57% 1.43% 27.86% Liczebność % z p6 0.00% 6.25% 43.75% 50.00% 0.00% % % z p % 10.00% 12.50% 12.90% 0.00% 11.43% % z Ogółem 0.00% 0.71% 5.00% 5.71% 0.00% 11.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 3.23% 0.00% 1.43% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 0.00% 1.43% Liczebność % z p6 6.67% 0.00% 33.33% 40.00% 20.00% % % z p % 0.00% 8.93% 9.68% 37.50% 10.71% % z Ogółem 0.71% 0.00% 3.57% 4.29% 2.14% 10.71% Liczebność % z p6 5.26% 13.16% 42.11% 31.58% 7.89% % % z p % 50.00% 28.57% 19.35% 37.50% 27.14% % z Ogółem 1.43% 3.57% 11.43% 8.57% 2.14% 27.14% Liczebność % z p6 2.86% 7.14% 40.00% 44.29% 5.71% % % z p % % % % % % % z Ogółem 2.86% 7.14% 40.00% 44.29% 5.71% % Tab. 7. Ocena poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów Wśród 6 kierunków badanych na Wydziale Humanistycznym na dwóch (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska) obniżyła się ocena poziomu zdobytej wiedzy w porównaniu z badaniem absolwentów r. akad. 2012/2013, wzrosła na 4 pozostałych.

13 7. I. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwięcej badanych oceniło swoje umiejętności i kompetencje jako przeciętne (42,86% - 60 osób), 34,29% (48 osób) respondentów określiło je jako wysokie, a 13,57% (19 osób) uznało je za niskie. Wyk. VII. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,250 0,891 0,793 3,000 3,000 Tab. 8. Średnia ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 3,57% 3,57% nisko 19 13,57% 13,57% przeciętnie 60 42,86% 42,86% wysoko 48 34,29% 34,29% bardzo wysoko 8 5,71% 5,71% Ogółem ,00% Tab. 9. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Niepokoić może 10% spadek ocen wysokich w porównaniu z poprzednim badaniem, ale za to pozytywnym zjawiskiem jest wzrost ocen bardzo wysokich (z 3,93 na 5,71%).

14 8. II. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwyżej zdobyte umiejętności i kompetencje ocenili filozofowie (4,0). Na drugim miejscu w tej kategorii znaleźli się historycy (3,667) i filolodzy (3,538). Najniższe oceny wystawili absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (2,867). Wyk. VIII. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 1,000 4,000 2,867 0,730 0,533 3,000 3,000 Filologia 39 2,000 5,000 3,538 0,682 0,466 4,000 4,000 Filologia polska 16 1,000 4,000 3,250 0,856 0,733 3,000 3,000 Filozofia 2 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Historia 15 2,000 5,000 3,667 0,900 0,810 3,000 4,000 Ogółem 140 1,000 5,000 3,250 0,891 0,793 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 38 1,000 5,000 3,053 1,064 1,132 3,000 3,000 Tab. 10. Średnia ocen poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów

15 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3.33% 23.33% 56.67% 16.67% 0.00% % % z p % 36.84% 28.33% 10.42% 0.00% 21.43% Liczebność % z p6 0.00% 5.13% 41.03% 48.72% 5.13% % % z p % 10.53% 26.67% 39.58% 25.00% 27.86% Liczebność % z p6 6.25% 6.25% 43.75% 43.75% 0.00% % % z p % 5.26% 11.67% 14.58% 0.00% 11.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 4.17% 0.00% 1.43% Liczebność % z p6 0.00% 6.67% 40.00% 33.33% 20.00% % % z p % 5.26% 10.00% 10.42% 37.50% 10.71% Liczebność % z p6 7.89% 21.05% 36.84% 26.32% 7.89% % % z p % 42.11% 23.33% 20.83% 37.50% 27.14% Liczebność % z p6 3.57% 13.57% 42.86% 34.29% 5.71% % % z p % % % % % % Tab. 11. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów Przy odniesieniu wyników badania do ankiet absolwentów z 2012/2013 widać 4 lekkie spadki ocen: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filologii, filologii polskiej, stosunków międzynarodowych i 2 wzrosty: filozofii i historii.

16 9. I. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Wśród ankietowanych dominowały oceny wysokie 55 osób (39,29%). Badaną wartość za przeciętną uznało 37 respondentów (26,43%), a aż 22,14% (31 osób) oceniło ją bardzo wysoką. Wyk. IX. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,679 1,027 1,054 4,000 4,000 Tab. 12. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 3,57% 3,57% nisko 12 8,57% 8,57% przeciętnie 37 26,43% 26,43% wysoko 55 39,29% 39,29% bardzo wysoko 31 22,14% 22,14% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Ogółem ,00% Tab. 13. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Pozytywnie o roli pracy dyplomowej i zajęć z nią powiązanych świadczy wzrost ocen bardzo wysokich: z 19,66 na 22,14%.

17 10. II. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów Ta kategoria badania wypadła najlepiej wśród absolwentów historii (4,0). Wysokie wyniki tego parametru otrzymały także filologia polska (3,938) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3,833). Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 1,000 5,000 3,833 0,913 0,833 4,000 4,000 Filologia 39 1,000 5,000 3,410 1,163 1,354 3,000 3,000 Filologia polska 16 1,000 5,000 3,938 1,181 1,396 5,000 4,000 Filozofia 2 3,000 4,000 3,500 0,707 0,500 3,000 3,500 Historia 15 3,000 5,000 4,000 0,756 0,571 4,000 4,000 Ogółem 140 1,000 5,000 3,679 1,027 1,054 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 38 1,000 5,000 3,605 0,974 0,948 4,000 4,000 Tab. 14. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów

18 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko nie dotyczy Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3.33% 3.33% 20.00% 53.33% 20.00% 0.00% % % z p % 8.33% 16.22% 29.09% 19.35% % % z Ogółem 0.71% 0.71% 4.29% 11.43% 4.29% 0.00% 21.43% Liczebność % z p6 5.13% 17.95% 28.21% 28.21% 20.51% 0.00% % % z p % 58.33% 29.73% 20.00% 25.81% % % z Ogółem 1.43% 5.00% 7.86% 7.86% 5.71% 0.00% 27.86% Liczebność % z p6 6.25% 0.00% 31.25% 18.75% 43.75% 0.00% % % z p % 0.00% 13.51% 5.45% 22.58% % % z Ogółem 0.71% 0.00% 3.57% 2.14% 5.00% 0.00% 11.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 2.70% 1.82% 0.00% % % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.71% 0.71% 0.00% 0.00% 1.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 26.67% 46.67% 26.67% 0.00% % % z p % 0.00% 10.81% 12.73% 12.90% % % z Ogółem 0.00% 0.00% 2.86% 5.00% 2.86% 0.00% 10.71% Liczebność % z p6 2.63% 10.53% 26.32% 44.74% 15.79% 0.00% % % z p % 33.33% 27.03% 30.91% 19.35% % % z Ogółem 0.71% 2.86% 7.14% 12.14% 4.29% 0.00% 27.14% Liczebność % z p6 3.57% 8.57% 26.43% 39.29% 22.14% 0.00% % % z p % % % % % % % % z Ogółem 3.57% 8.57% 26.43% 39.29% 22.14% 0.00% % Tab. 15. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wydziałowej średniej ocen tego parametru: z 3,663 (2012/2013) na 3,679 (2013/2014).

19 11. I. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Większość absolwentów (35,71%, 50 osób) uznała rolę praktyk za przeciętną, najmniej osób (15-10,71% badanej populacji) wskazało na bardzo niską ich wartość. Wyk. XI. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,200 1,158 1,341 3,000 3,000 Tab. 16. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 15 10,71% 10,71% nisko 18 12,86% 12,86% przeciętnie 50 35,71% 35,71% wysoko 38 27,14% 27,14% bardzo wysoko 19 13,57% 13,57% Ogółem ,00% Tab. 17. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Zaszły zmiany w porównaniu z badaniem absolwentów z 2012/2013 roku: wówczas dominowała wysoka ocena, która spadła w tej grupie o ponad 6 punktów procentowych. Wzrósł za to odsetek ocen bardzo wysokich (o 1,77%), choć towarzyszył temu wzrost ocen bardzo niskich (2,28%). Szczegółowych danych odnośnie badanego parametru, na podstawie których można się szczegółowo przyjrzeć poszczególnym potencjalnym składowym takich ocen, dostarczają raporty przygotowywane corocznie przez Ośrodek Kształcenia Metodycznego na Wydziale Humanistycznym.

20 12. II. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji W tym badaniu najwyżej rolę praktyk ocenili absolwenci historii (3,933). Docenili je również filolodzy polscy (3,625) oraz absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (3,2). Najniżej wypadły oceny tej kategorii badania przez absolwentów stosunków międzynarodowych (2,868). Wyk. XII. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 1,000 5,000 3,200 1,186 1,407 3,000 3,000 Filologia 39 1,000 5,000 3,077 0,957 0,915 3,000 3,000 Filologia polska 16 1,000 5,000 3,625 1,088 1,183 3,000 3,500 Filozofia 2 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 3,000 Historia 15 1,000 5,000 3,933 1,387 1,924 5,000 4,000 Ogółem 140 1,000 5,000 3,200 1,158 1,341 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 38 1,000 5,000 2,868 1,166 1,361 3,000 3,000 Tab. 18. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów

21 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 13.33% 40.00% 20.00% 16.67% % % z p % 22.22% 24.00% 15.79% 26.32% 21.43% % z Ogółem 2.14% 2.86% 8.57% 4.29% 3.57% 21.43% Liczebność % z p6 7.69% 15.38% 41.03% 33.33% 2.56% % % z p % 33.33% 32.00% 34.21% 5.26% 27.86% % z Ogółem 2.14% 4.29% 11.43% 9.29% 0.71% 27.86% Liczebność % z p6 6.25% 0.00% 43.75% 25.00% 25.00% % % z p % 0.00% 14.00% 10.53% 21.05% 11.43% % z Ogółem 0.71% 0.00% 5.00% 2.86% 2.86% 11.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 1.43% % z Ogółem 0.00% 0.00% 1.43% 0.00% 0.00% 1.43% Liczebność % z p % 0.00% 13.33% 26.67% 46.67% % % z p % 0.00% 4.00% 10.53% 36.84% 10.71% % z Ogółem 1.43% 0.00% 1.43% 2.86% 5.00% 10.71% Liczebność % z p % 21.05% 28.95% 28.95% 5.26% % % z p % 44.44% 22.00% 28.95% 10.53% 27.14% % z Ogółem 4.29% 5.71% 7.86% 7.86% 1.43% 27.14% Liczebność % z p % 12.86% 35.71% 27.14% 13.57% % % z p % % % % % % % z Ogółem 10.71% 12.86% 35.71% 27.14% 13.57% % Tab. 19. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów

22 13. I. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej Ten aspekt badania wypadł bardzo pozytywnie - aż 41,43% respondentów oceniło współpracę z opiekunem bardzo wysoko, a 32,86% wysoko. Wyk. XIII. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 3,57% 3,57% nisko 8 5,71% 5,71% przeciętnie 23 16,43% 16,43% wysoko 46 32,86% 32,86% bardzo wysoko 58 41,43% 41,43% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Ogółem ,00% Tab. 20. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej

23 14. II. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej Najwyższe noty uzyskali tu wykładowcy z filologii polskiej (4,438), dziennikarstwa i komunikacji społecznej (4,2) i stosunków międzynarodowych (4,158) Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 3,000 5,000 4,200 0,805 0,648 5,000 4,000 Filologia 39 1,000 5,000 3,538 1,315 1,729 4,000 4,000 Filologia polska 16 2,000 5,000 4,438 0,814 0,663 5,000 5,000 Filozofia 2 3,000 5,000 4,000 1,414 2,000 3,000 4,000 Historia 15 2,000 5,000 4,200 1,146 1,314 5,000 5,000 Ogółem 140 1,000 5,000 4,029 1,066 1,136 5,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 38 1,000 5,000 4,158 0,886 0,785 4,000 4,000 Tab. 21. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej w zależności od kierunku studiów Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko nie dotyczy Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Liczebność Filologia Liczebność Filologia polska Liczebność Filozofia Liczebność Historia Liczebność Stosunki międzynarodowe Liczebność Ogółem Liczebność Tab. 22. Ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej w zależności od kierunku studiów

24 15. Ocena wyposażenia sal wykładowych Ten element badania wypadł na Wydziale Humanistycznym pozytywnie - większość respondentów (64 osoby - 45,71%) oceniła je wysoko, tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi "bardzo nisko". Wyk. XV. Ocena wyposażenia sal wykładowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena wyposażenia sal wykładowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,543 0,781 0,610 4,000 4,000 Tab. 23. Średnia ocena wyposażenia sal wykładowych Ocena wyposażenia sal wykładowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 1 0,71% 0,71% nisko 10 7,14% 7,14% przeciętnie 53 37,86% 37,86% wysoko 64 45,71% 45,71% bardzo wysoko 12 8,57% 8,57% Ogółem ,00% Tab. 24. Ocena wyposażenia sal wykładowych W porównaniu z badaniem z 2012/2013 roku wzrósł odsetek ocen "wysoko" (z 42,70% na 45,71%). Spadł odsetek ocen bardzo niskich (z 3,93% na 0,71%).

25 16. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Najwięcej osób (67-47,86%) uznało wyposażenie laboratoriów i pracowni komputerowych za przeciętne. Wysoko oceniło je 34,29% (48 osób) ankietowanych, nisko 11,43% (16 osób). Wyk. XVI. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,271 0,803 0,645 3,000 3,000 Tab. 25. Średnia cena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 3 2,14% 2,14% nisko 16 11,43% 11,43% przeciętnie 67 47,86% 47,86% wysoko 48 34,29% 34,29% bardzo wysoko 6 4,29% 4,29% Ogółem ,00% Tab. 26. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Średnia ocen w tej kategorii jest bardzo podobna do tej z poprzedniego badania: 2012/2013-3,275, 2013/2014-3,271. W odniesieniu do maksimum 5,0 nie są to jednak zbyt imponujące wyniki.

26 17. Ocena zasobów bibliotecznych Respondenci docenili zasoby biblioteki UWM - aż 48,57% badanych oceniło je wysoko, 15 osób (10,71%) miało przeciwne zdanie. Wyk. XVII. Ocena zasobów bibliotecznych N Minimum Maksimum Średnia Ocena zasobów bibliotecznych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,479 0,956 0,913 4,000 4,000 Tab. 27. Średnia ocena zasobów bibliotecznych Ocena zasobów bibliotecznych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 6 4,29% 4,29% nisko 15 10,71% 10,71% przeciętnie 38 27,14% 27,14% wysoko 68 48,57% 48,57% bardzo wysoko 13 9,29% 9,29% Ogółem ,00% Tab. 28. Ocena zasobów bibliotecznych Średnia ocena nieco spadła w zestawieniu z rokiem 2012/2013: z 3,534 na 3,479.

27 18. Ocena obiektów sportowych Przeważały tu oceny wysokie (66 osób - 47,14% respondentów). Na drugim miejscu były oceny przeciętne (51 osób - 36,43% ankietowanych). Nikt z badanych nie ocenił obiektów sportowych UWM jako bardzo złych. Wyk. XVIII. Ocena obiektów sportowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena obiektów sportowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 2,000 5,000 3,693 0,738 0,545 4,000 4,000 Tab. 29. Średnia ocena obiektów sportowych Ocena obiektów sportowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 0 0,00% 0,00% nisko 5 3,57% 3,57% przeciętnie 51 36,43% 36,43% wysoko 66 47,14% 47,14% bardzo wysoko 18 12,86% 12,86% Ogółem ,00% Tab. 30. Ocena obiektów sportowych W zestawieniu z poprzednim badaniem średnia ocen minimalnie wzrosła - o 0,002.

28 19. I. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Najwięcej wskazań uzyskała ocena wysoka (40% - 56 osób), na drugim miejscu była ocena przeciętna (46 osób - 32,86%), a trzecim bardzo wysoka (19 osób - 13,57%). Wyk. XIX. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 140 1,000 5,000 3,493 0,985 0,971 4,000 4,000 Tab. 31. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 6 4,29% 4,29% nisko 13 9,29% 9,29% przeciętnie 46 32,86% 32,86% wysoko 56 40,00% 40,00% bardzo wysoko 19 13,57% 13,57% Ogółem ,00% Tab. 32. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Średnia ocen minimalnie spadła w porównaniu z poprzednią ankietą na ten temat: z 3,534 na 3,493.

29 20. II. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Praca dziekanatu została najwyżej oceniona przez absolwentów filozofii - 4,0 (tak samo było w poprzednim badaniu ankietowym na ten temat), wysokie noty uzyskała także obsługa studentów historii (3,8) i stosunków międzynarodowych (3,737). Wyk. XX. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 30 1,000 5,000 3,333 0,884 0,782 3,000 3,000 Filologia 39 1,000 5,000 3,282 1,146 1,313 3,000 3,000 Filologia polska 16 1,000 5,000 3,375 0,957 0,917 4,000 3,500 Filozofia 2 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Historia 15 2,000 5,000 3,800 0,941 0,886 3,000 4,000 Ogółem 140 1,000 5,000 3,493 0,985 0,971 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 38 2,000 5,000 3,737 0,891 0,794 4,000 4,000 Tab. 33. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów

30 Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3.33% 10.00% 43.33% 36.67% 6.67% % % z p % 23.08% 28.26% 19.64% 10.53% 21.43% % z Ogółem 0.71% 2.14% 9.29% 7.86% 1.43% 21.43% Liczebność % z p % 10.26% 33.33% 33.33% 12.82% % % z p % 30.77% 28.26% 23.21% 26.32% 27.86% % z Ogółem 2.86% 2.86% 9.29% 9.29% 3.57% 27.86% Liczebność % z p6 6.25% 6.25% 37.50% 43.75% 6.25% % % z p % 7.69% 13.04% 12.50% 5.26% 11.43% % z Ogółem 0.71% 0.71% 4.29% 5.00% 0.71% 11.43% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 3.57% 0.00% 1.43% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 0.00% 1.43% Liczebność % z p6 0.00% 6.67% 33.33% 33.33% 26.67% % % z p % 7.69% 10.87% 8.93% 21.05% 10.71% % z Ogółem 0.00% 0.71% 3.57% 3.57% 2.86% 10.71% Liczebność % z p6 0.00% 10.53% 23.68% 47.37% 18.42% % % z p % 30.77% 19.57% 32.14% 36.84% 27.14% % z Ogółem 0.00% 2.86% 6.43% 12.86% 5.00% 27.14% Liczebność % z p6 4.29% 9.29% 32.86% 40.00% 13.57% % % z p % % % % % % % z Ogółem 4.29% 9.29% 32.86% 40.00% 13.57% % Tab. 34. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów

31 21. I. Status zawodowy absolwentów Większość respondentów (60%) kontynuuje naukę. 25% badanych osób pracuje na podstawie umowy o pracę, a 6,45% na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wyk. XXI. Status zawodowy absolwentów Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Częstość obserwacji Ważne kontynuuję naukę 84 54,19% 60,00% pracuję na umowę o pracę 35 22,58% 25,00% mam własną firmę 6 3,87% 4,29% pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 10 6,45% 7,14% jestem bezrobotna/ bezrobotny 20 12,90% 14,29% Ogółem ,00% 110,71% Tab. 35. Status zawodowy absolwentów Pozytywnym zjawiskiem jest znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem osób, które mają własną firmę (z 0,56% na 4,295) oraz duży spadek odsetka osób bezrobotnych (z 20,22% na 14,295).

32 22. II. Status zawodowy absolwentów Według tej części badania ankietowego największy odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę występuje wśród absolwentów historii (50%). Najczęściej firmy zakładają absolwenci stosunków międzynarodowych (7,5%). Najniższy odsetek osób bezrobotnych odnosi się do absolwentów filologii (4,35%). Wyk. XXII. Status zawodowy absolwentów w zależności od kierunku studiów

33 Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Kierunek studiów kontynuuję naukę pracuję na umowę o pracę mam własną firmę pracuję na podstawie umowy cywilnoprawnej jestem bezrobotna/ bezrobotny Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 12.50% 6.25% 3.13% 15.63% - % z p % 11.43% 33.33% 10.00% 25.00% - % z Ogółem 12.90% 2.58% 1.29% 0.65% 3.23% 20.65% Liczebność % z p % 23.91% 0.00% 13.04% 4.35% - % z p % 31.43% 0.00% 60.00% 10.00% - % z Ogółem 17.42% 7.10% 0.00% 3.87% 1.29% 29.68% Liczebność % z p % 21.05% 5.26% 5.26% 15.79% - % z p % 11.43% 16.67% 10.00% 15.00% - % z Ogółem 6.45% 2.58% 0.65% 0.65% 1.94% 12.26% Liczebność % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% - % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% - % z Ogółem 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 1.29% Liczebność % z p % 50.00% 0.00% 0.00% 18.75% - % z p % 22.86% 0.00% 0.00% 15.00% - % z Ogółem 3.23% 5.16% 0.00% 0.00% 1.94% 10.32% Liczebność % z p % 20.00% 7.50% 5.00% 15.00% - % z p % 22.86% 50.00% 20.00% 30.00% - % z Ogółem 13.55% 5.16% 1.94% 1.29% 3.87% 25.81% Liczebność % z Ogółem 54.19% 22.58% 3.87% 6.45% 12.90% % Tab. 36. Status zawodowy absolwentów w zależności od kierunku studiów

34 23. I. Charakter wykonywanej pracy 42% respondentów wykonuje pracę nie związaną z kierunkiem studiów, ale pozostali badani maja zajęcia częściowo (26%) lub ściśle związane z kierunkiem (16%) lub specjalnością (16%). Wyk. XXIII. Charakter wykonywanej pracy Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Częstość ważnych Ważne praca ściśle związana ze specjalnością 8 5,71% 16,00% praca ściśle związana z kierunkiem studiów 8 5,71% 16,00% praca częściowo związana z kierunkiem studiów 13 9,29% 26,00% praca nie związana z kierunkiem studiów 21 15,00% 42,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 37. Charakter wykonywanej pracy W porównaniu z ankietą absolwentów z 2012/2013 wzrósł o prawie 3 punkty procentowe odsetek osób wykonujących pracę ściśle związana ze specjalnością (z 13,33% na 16%).

35 24. II. Charakter wykonywanej pracy Absolwenci filologii polskiej najczęściej otrzymywali pracę ściśle związaną z kierunkiem studiów (50%), na drugim miejscu w tej kategorii była historia (25%), na trzecim dziennikarstwo i komunikacja społeczna (14,29%). Najwyższy odsetek osób wykonujących pracę niepowiązaną z kierunkiem studiów wystąpił wśród absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe (50%). Wyk. XXIV. Charakter wykonywanej pracy w zależności od kierunku studiów

36 Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Kierunek studiów praca ściśle związana ze specjalnością praca ściśle związana z kierunkiem studiów praca częściowo związana z kierunkiem studiów praca nie związana z kierunkiem studiów Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Tab. 38. Charakter wykonywanej pracy Liczebność % z p % 14.29% 14.29% 42.86% % % z p % 12.50% 7.69% 14.29% 14.00% % z Ogółem 4.00% 2.00% 2.00% 6.00% 14.00% Liczebność % z p % 11.76% 23.53% 35.29% % % z p % 25.00% 30.77% 28.57% 34.00% % z Ogółem 10.00% 4.00% 8.00% 12.00% 34.00% Liczebność % z p6 0.00% 50.00% 16.67% 33.33% % % z p % 37.50% 7.69% 9.52% 12.00% % z Ogółem 0.00% 6.00% 2.00% 4.00% 12.00% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p6 0.00% 25.00% 25.00% 50.00% % % z p % 25.00% 15.38% 19.05% 16.00% % z Ogółem 0.00% 4.00% 4.00% 8.00% 16.00% Liczebność % z p6 8.33% 0.00% 41.67% 50.00% % % z p % 0.00% 38.46% 28.57% 24.00% % z Ogółem 2.00% 0.00% 10.00% 12.00% 24.00% Liczebność % z p % 16.00% 26.00% 42.00% % % z p % % % % % % z Ogółem 16.00% 16.00% 26.00% 42.00% % W tej części badania nie było żadnych danych od absolwentów filozofii. Pozostałe kierunki w porównaniu z badaniem losów absolwentów z lat 2012/2013 ewoluowały: odsetek osób wykonujących pracę niełączącą się z kierunkiem studiów spadł o 30% na historii, 20,52% na filologii polskiej, o 16,67 % na stosunkach międzynarodowych i wzrósł o 12,56% na filologii i 11,83% na dziennikarstwie i komunikacji społecznej.

37 25. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci Najwięcej, aż 42%, absolwentów z rocznika 2013/2014 pracuje w firmach zatrudniających od 10 do 50 osób. Po 20% badanych pracuje w firmach małych (do 10 osób) i dużych, zatrudniających powyżej 250 osób. Najmniej respondentów zatrudniały firmy od 50 do 250 osób. Wyk. XXV. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne do 10 osób 10 7,14% 20,00% od 10 do 50 osób 21 15,00% 42,00% od 50 do 250 osób 9 6,43% 18,00% powyżej 250 osób 10 7,14% 20,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 39. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci W porównaniu z poprzednim badaniem znacznie wzrósł odsetek osób zatrudnionych w firmach od 10 do 50 osób: z 28 na 42%. O 10% spadły wskazania na pracę w firmach od 50 do 250 osób.

38 26. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Największą grupę respondentów zatrudniały instytucje/przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu (38%), 28% badanych pracuje w firmach o zasięgu lokalnym, a 24% krajowym. Wyk. XXVI. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne lokalny 14 10,00% 28,00% regionalny 4 2,86% 8,00% krajowy 12 8,57% 24,00% międzynarodowy 19 13,57% 38,00% trudno określić 1 0,71% 2,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 40. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Kiedy zestawi się te wyniki z poprzednim badaniem, to widoczny jest wzrost zatrudnienia w instytucjach/przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym - o 8,67% oraz spadek zatrudnienia w instytucjach/przedsiębiorstwach o zasięgu regionalnym - o 12%.

39 27. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci Najwięcej badanych absolwentów pracuje w edukacji (34%), administracji publicznej (14%) oraz usługach informatycznych i komputerowych (10%). 20% deklaruje zatrudnienie w innych branżach, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części analizy wyników tego badania ankietowego. Wyk. XXVII. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci

40 W jakiej branży Pani/Pan pracuje? Częstość obserwacji Ważne administracja publiczna 7 12,07% 14,00% budownictwo 0 0,00% 0,00% działalność prawnicza i sądowa 0 0,00% 0,00% edukacja 17 29,31% 34,00% energetyka 0 0,00% 0,00% finanse, bankowość i ubezpieczenia 3 5,17% 6,00% gastronomia 3 5,17% 6,00% handel 3 5,17% 6,00% kultura i sztuka 2 3,45% 4,00% medycyna oraz ochrona zdrowia i dietetyka 1 1,72% 2,00% motoryzacja 0 0,00% 0,00% nieruchomości 1 1,72% 2,00% opieka socjalna 0 0,00% 0,00% produkacja żywności 0 0,00% 0,00% przemysł ciężki 0 0,00% 0,00% rolnictwo i leśnictwo 1 1,72% 2,00% rozrywka i sport 1 1,72% 2,00% rybactwo 0 0,00% 0,00% transport 1 1,72% 2,00% turystyka i hotelarstwo 2 3,45% 4,00% usługi drobne 1 1,72% 2,00% usługi informatyczne i komputerowe 5 8,62% 10,00% inna 10 17,24% 20,00% Ogółem ,00% 116,00% Tab. 41. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci Kolejność pierwszych trzech branż, najczęściej zatrudniających absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM, pozostaje bez zmian w porównaniu z badaniem z 2012/2013 roku.

41 28. Inne branże, w których są zatrudnieni absolwenci W zestawieniu dotyczącym absolwentów z r. akad. 2012/2013 wymieniono w tej kategorii m.in.: agencję zatrudnienia, dziennik internetowy i portal internetowy. Wyk. XXVIII. Inne branże, w których są zatrudnieni absolwenci W jakiej branży Pani/Pan pracuje? - inne Częstość ważnych Ważne Dziennik internetowy 1 0,71% 10,00% Meble 1 0,71% 10,00% agencja zatrudnienia 1 0,71% 10,00% marketing, produkcja mebli 1 0,71% 10,00% media 1 0,71% 10,00% poligraficzna 1 0,71% 10,00% portal internetowy 1 0,71% 10,00% recepcjonistka 1 0,71% 10,00% usługi 1 0,71% 10,00% zadne z podanych 1 0,71% 10,00% Ogółem 10 7,14% 100,00% Braki danych ,86% Ogółem ,00% Tab. 42. Inne branże, w których są zatrudnieni absolwenci W poprzednim badaniu wymieniono tu 16 branż/miejsc zatrudnienia, w analizowanej ankiecie było ich 10 (wynika to przypuszczalnie z mniejszej niż poprzednio liczby respondentów).

42 29. I. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów 28% ankietowanych absolwentów oceniło, że w pracy wykorzystuje w umiarkowanym stopniu wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, 24% uznało, że robi to w dużym stopniu, taki sam odsetek orzekł, że są one wykorzystywane w bardzo małym stopniu. Wyk. XXIX. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 12 8,57% 24,00% małym 7 5,00% 14,00% umiarkowanym 14 10,00% 28,00% dużym 12 8,57% 24,00% bardzo dużym 5 3,57% 10,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 43. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów

43 30. II. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Najwyższą średnią ocen (3,0) osiągnęła w tej kategorii filologia polska, kolejne były filologia (2,882) i historia (2,875). Średnia na Wydziale Humanistycznym wyniosła 2,820, tym samym wykazała w porównaniu z zeszłym rokiem niewielki spadek (było 2,987). Wyk. XXX. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 7 1,000 4,000 2,714 0,951 0,905 3,000 3,000 Filologia 17 1,000 5,000 2,882 1,364 1,860 4,000 3,000 Filologia polska 6 1,000 5,000 3,000 1,549 2,400 2,000 3,000 Historia 8 1,000 5,000 2,875 1,553 2,411 3,000 3,000 Ogółem 50 1,000 5,000 2,820 1,320 1,742 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 12 1,000 5,000 2,667 1,371 1,879 3,000 3,000 Tab. 44. Średnia oceny praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów

44 Kierunek studiów Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 14.29% 57.14% 14.29% 0.00% % % z p % 14.29% 28.57% 8.33% 0.00% 14.00% Liczebność % z p % 17.65% 11.76% 41.18% 5.88% % % z p % 42.86% 14.29% 58.33% 20.00% 34.00% Liczebność % z p % 33.33% 0.00% 33.33% 16.67% % % z p % 28.57% 0.00% 16.67% 20.00% 12.00% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 12.50% 37.50% 0.00% 25.00% % % z p % 14.29% 21.43% 0.00% 40.00% 16.00% Liczebność % z p % 0.00% 41.67% 16.67% 8.33% % % z p % 0.00% 35.71% 16.67% 20.00% 24.00% Liczebność % z p % 14.00% 28.00% 24.00% 10.00% % % z p % % % % % % Tab. 45. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów

45 31. I. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy Największa grupa ankietowanych absolwentów (34%) uznała, że ich wykształcenie w małym stopniu odpowiada aktualnym wymogom rynku pracy, 28% respondentów uznało, że w umiarkowanym, a 22%, że w dużym. Wyk. XXXI. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 7 5,00% 14,00% małym 17 12,14% 34,00% umiarkowanym 14 10,00% 28,00% dużym 11 7,86% 22,00% bardzo dużym 1 0,71% 2,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 46. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy W porównaniu z poprzednim badaniem wzrósł odsetek ocen, że uzyskane wykształcenie w małym stopniu jest dopasowane do aktualnych wymagań rynku pracy (o 4,67%), ale pozytywny jest wzrost ocen, że wykształcenie jest adekwatne wobec obecnej rzeczywistości gospodarczej - aż o 11,33%.

46 32. II. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy Podobnie jak w poprzednim badaniu, skierowanym do absolwentów z rocznika 2012/2013, najwyżej stopień dopasowania swojego wykształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy ocenili absolwenci filologii (2,941), niewiele niższe były opinie absolwentów filologii polskiej (2,833) przy średniej wydziałowej wynoszącej 2,640 (wystąpił tu wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem, w którym ta wartość wynosiła 2,627). Wyk. XXXII. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 7 1,000 4,000 2,571 1,134 1,286 2,000 2,000 Filologia 17 1,000 4,000 2,941 0,899 0,809 3,000 3,000 Filologia polska 6 1,000 4,000 2,833 1,169 1,367 3,000 3,000 Historia 8 1,000 3,000 2,125 0,641 0,411 2,000 2,000 Ogółem 50 1,000 5,000 2,640 1,045 1,092 2,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 12 1,000 5,000 2,500 1,314 1,727 2,000 2,000 Tab. 47. Średni stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów

47 Kierunek studiów W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 42.86% 14.29% 28.57% 0.00% % % z p % 17.65% 7.14% 18.18% 0.00% 14.00% % z Ogółem 2.00% 6.00% 2.00% 4.00% 0.00% 14.00% Liczebność % z p6 5.88% 23.53% 41.18% 29.41% 0.00% % % z p % 23.53% 50.00% 45.45% 0.00% 34.00% % z Ogółem 2.00% 8.00% 14.00% 10.00% 0.00% 34.00% Liczebność % z p % 16.67% 33.33% 33.33% 0.00% % % z p % 5.88% 14.29% 18.18% 0.00% 12.00% % z Ogółem 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 0.00% 12.00% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 62.50% 25.00% 0.00% 0.00% % % z p % 29.41% 14.29% 0.00% 0.00% 16.00% % z Ogółem 2.00% 10.00% 4.00% 0.00% 0.00% 16.00% Liczebność % z p % 33.33% 16.67% 16.67% 8.33% % % z p % 23.53% 14.29% 18.18% % 24.00% % z Ogółem 6.00% 8.00% 4.00% 4.00% 2.00% 24.00% Liczebność % z p % 34.00% 28.00% 22.00% 2.00% % % z p % % % % % % % z Ogółem 14.00% 34.00% 28.00% 22.00% 2.00% % Tab. 48. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów

48 33. I. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W tej kategorii badania największa grupa absolwentów (36%) uznała, że w umiarkowanym stopniu jest przygotowana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy, niewiele mniej - 34% uznało, że jest przygotowanych w dużym stopniu. Wyk. XXXIII. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 50 1,000 4,000 2,880 1,062 1,128 3,000 3,000 Tab. 49. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 8 5,71% 16,00% małym 7 5,00% 14,00% umiarkowanym 18 12,86% 36,00% dużym 17 12,14% 34,00% bardzo dużym 0 0,00% 0,00% Ogółem 50 35,71% 100,00% Braki danych 90 64,29% Ogółem ,00% Tab. 50. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W tym badaniu nikt nie ocenił, że jest przygotowany pod analizowanym względem w bardzo dużym stopniu - poprzednio tak oceniło się 5,33% absolwentów, wzrosła też o ponad 10% liczba wskazań "bardzo małym", należy więc rozważyć możliwości korekt planów i programów kształcenia pod tym względem.

49 34. II. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy Żaden respondent nie udzielił odpowiedzi "bardzo dużym" na pytanie o to, w jakim stopniu studia przygotowały go do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy. Najczęściej o tym, że stało się to w dużym stopniu, pisali absolwenci kierunku historia (50%), najrzadziej: stosunki międzynarodowe (25%). Wyk. XXXIV. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 7 1,000 4,000 2,571 0,976 0,952 3,000 3,000 Filologia 17 1,000 4,000 3,118 0,993 0,985 3,000 3,000 Filologia polska 6 2,000 4,000 3,000 0,894 0,800 2,000 3,000 Historia 8 1,000 4,000 3,125 1,126 1,268 4,000 3,500 Ogółem 50 1,000 4,000 2,880 1,062 1,128 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 12 1,000 4,000 2,500 1,243 1,545 1,000 3,000 Tab. 51. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

50 Kierunek studiów W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 28.57% 42.86% 14.29% 0.00% % % z p % 28.57% 16.67% 5.88% % % z Ogółem 2.00% 4.00% 6.00% 2.00% 0.00% 14.00% Liczebność % z p % 5.88% 41.18% 41.18% 0.00% % % z p % 14.29% 38.89% 41.18% % % z Ogółem 4.00% 2.00% 14.00% 14.00% 0.00% 34.00% Liczebność % z p6 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% % % z p % 28.57% 11.11% 11.76% % % z Ogółem 0.00% 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 12.00% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% % % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 12.50% 25.00% 50.00% 0.00% % % z p % 14.29% 11.11% 23.53% % % z Ogółem 2.00% 2.00% 4.00% 8.00% 0.00% 16.00% Liczebność % z p % 8.33% 33.33% 25.00% 0.00% % % z p % 14.29% 22.22% 17.65% % % z Ogółem 8.00% 2.00% 8.00% 6.00% 0.00% 24.00% Liczebność % z p % 14.00% 36.00% 34.00% 0.00% % % z p % % % % % % % z Ogółem 16.00% 14.00% 36.00% 34.00% 0.00% % Tab. 52. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

51 35. I. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Najwięcej wskazań (po 54%)otrzymały: wiedza i umiejętności specjalistyczne oraz znajomość języków obcych, 36% uznało za istotne umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość. Najmniej wskazań (6,02% uzyskała znajomość księgowości i finansów). Wyk. XXXV. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Częstość obserwacji Ważne wiedza i umiejętności specjalistyczne 27 20,30% 54,00% znajomość języków obcych 27 20,30% 54,00% umiejętność obsługi programów komputerowych/ systemów informatycznych 15 11,28% 30,00% znajomość podstaw księgowości i finansów 8 6,02% 16,00% znajomość podstaw prawa krajowego/ międzynarodowego 9 6,77% 18,00% znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość 0 0,00% 0,00% 18 13,53% 36,00% umiejętność kierowania zespołem ludzi 15 11,28% 30,00% umiejętność pracy zespołowej 14 10,53% 28,00% inne 0 0,00% 0,00% Ogółem ,00% 266,00% Tab. 53. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów

52 36. II. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Analiza tej części badania ankietowego wskazuje na różnice w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów. Wiąże się to ich specyfiką, np. znajomość podstaw księgowości i finansów została uznana za nieistotną przez absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filologii polskiej i filozofii. Większość respondentów z poszczególnych kierunków doceniła za to wiedzę i umiejętności specjalistyczne oraz znajomość języków obcych. Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 27.78% 11.11% 0.00% 5.56% 0.00% 16.67% 5.56% 5.56% 0.00% - % z p % 18.52% 13.33% 0.00% 11.11% % 6.67% 7.14% - - % z Ogółem 3.76% 3.76% 1.50% 0.00% 0.75% 0.00% 2.26% 0.75% 0.75% 0.00% 13.53% Liczebność % z p % 10.87% 15.22% 13.04% 10.87% 0.00% 10.87% 13.04% 8.70% 0.00% - % z p % 18.52% 46.67% 75.00% 55.56% % 40.00% 28.57% - - % z Ogółem 6.02% 3.76% 5.26% 4.51% 3.76% 0.00% 3.76% 4.51% 3.01% 0.00% 34.59% Liczebność % z p % 21.43% 7.14% 0.00% 7.14% 0.00% 21.43% 14.29% 7.14% 0.00% - % z p % 11.11% 6.67% 0.00% 11.11% % 13.33% 7.14% - - % z Ogółem 2.26% 2.26% 0.75% 0.00% 0.75% 0.00% 2.26% 1.50% 0.75% 0.00% 10.53% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% - - % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 20.83% 16.67% 4.17% 4.17% 0.00% 4.17% 8.33% 16.67% 0.00% - % z p % 18.52% 26.67% 12.50% 11.11% % 13.33% 28.57% - - % z Ogółem 4.51% 3.76% 3.01% 0.75% 0.75% 0.00% 0.75% 1.50% 3.01% 0.00% 18.05% Liczebność % z p % 29.03% 3.23% 3.23% 3.23% 0.00% 19.35% 12.90% 12.90% 0.00% - % z p % 33.33% 6.67% 12.50% 11.11% % 26.67% 28.57% - - % z Ogółem 3.76% 6.77% 0.75% 0.75% 0.75% 0.00% 4.51% 3.01% 3.01% 0.00% 23.31% Liczebność % z Ogółem 20.30% 20.30% 11.28% 6.02% 6.77% 0.00% 13.53% 11.28% 10.53% 0.00% % Tab. 54. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów w zależności od kierunku studiów

53 37. Ocena wpływu stopnia realizacji obszarów kształcenia z kategorii "inne" na szansę zatrudnienia absolwentów W tej edycji badania losów absolwentów żaden respondent nie wskazał takowych.

54 38. I. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Aż 37,14% badanych ponownie wybrałoby ten sam kierunek i uczelnię, ponad dwukrotnie mniej (14,29%) zdecydowałoby się na studia na tym samym kierunku, ale innej uczelni. Wyk. XXXVIII. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Częstość ważnych Ważne ten sam kierunek studiów i uczelnia 52 37,14% 37,14% ten sam kierunek studiów w innej uczelni 20 14,29% 14,29% inny kierunek studiów w tej samej uczelni 38 27,14% 27,14% inny kierunek studiów w innej uczelni 30 21,43% 21,43% Ogółem ,00% Tab. 56. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni

55 39. II. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Według ankiety swój wybór najczęściej powtórzyliby absolwenci filozofii (100%), filologii polskiej (50%) i filologii (48,72%). Studia na innym kierunku i innej uczelni najchętniej podjęliby absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (33,33%). Wyk. XXXIX. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

56 Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Kierunek studiów ten sam kierunek studiów i uczelnia ten sam kierunek studiów w innej uczelni inny kierunek studiów w tej samej uczelni inny kierunek studiów w innej uczelni Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 13.33% 30.00% 33.33% % % z p % 20.00% 23.68% 33.33% 21.43% % z Ogółem 5.00% 2.86% 6.43% 7.14% 21.43% Liczebność % z p % 25.64% 15.38% 10.26% % % z p % 50.00% 15.79% 13.33% 27.86% % z Ogółem 13.57% 7.14% 4.29% 2.86% 27.86% Liczebność % z p % 6.25% 25.00% 18.75% % % z p % 5.00% 10.53% 10.00% 11.43% % z Ogółem 5.71% 0.71% 2.86% 2.14% 11.43% Liczebność % z p % 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% % z Ogółem 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% Liczebność % z p % 20.00% 26.67% 20.00% % % z p % 15.00% 10.53% 10.00% 10.71% % z Ogółem 3.57% 2.14% 2.86% 2.14% 10.71% Liczebność % z p % 5.26% 39.47% 26.32% % % z p % 10.00% 39.47% 33.33% 27.14% % z Ogółem 7.86% 1.43% 10.71% 7.14% 27.14% Liczebność % z p % 14.29% 27.14% 21.43% % % z p % % % % % % z Ogółem 37.14% 14.29% 27.14% 21.43% % Tab. 57. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

57 40. I. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Najwięcej spośród badanych (51,43%) kontynuuje naukę i nie jest nigdzie zatrudniona, 27,14% pracuje i nie kontynuuje nauki, 12,86% nie pracuje i się nie uczy. Wyk. XL. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Status zawodowy ankietowanych Częstość ważnych Ważne pracuję i kontynuuję naukę 12 8,57% 8,57% pracuję i nie kontynuuję nauki 38 27,14% 27,14% nie pracuję i kontynuuję naukę 72 51,43% 51,43% nie pracuję i nie kontynuuję nauki 18 12,86% 12,86% Ogółem ,00% Tab. 58. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Układ poszczególnych składowych przedstawia się hierarchicznie tak samo jak w badaniu studiów z perspektywy absolwenta za rok akad. 2012/2013. Pod względem ilościowym zwiększył się odsetek osób, które nie pracują i kontynuują naukę - z 41,57% na 51,43%. Pozostałe kategorie zmniejszyły się o kilka punktów procentowych.

58 41. II. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Najwięcej osób pracujących i kontynuujących naukę było wśród absolwentów filologii polskiej (18,75%). Najczęściej pracowali i nie kontynuowali nauki absolwenci historii (46,67%). Wśród respondentów, którzy nie pracują i kontynuują naukę dominowali absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (63,33%). Najwięcej (20%) ankietowanych, którzy nie pracują i nie kontynuują nauki to historycy. Wyk. XLI. Status zawodowy ankietowanych absolwentów w zależności od kierunku studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2014-2015) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2012-2013) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów, rocznik 2015/2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta rocznik 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz Raport z badania losów absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/13 Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2015/16 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2014/2015 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2014/15 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy absolwentów 2013/2014 po trzech latach 2017 Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012-2013. Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy w roku akademickim 2013/2014 ukończyli studia na kierunku: administracja,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Wstęp Celem procedury jest przeprowadzenie badania i pozyskanie

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów Wydział Prawa i Administracji UWM Wstęp Badaniem zostali objęci absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2013/14 Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta Wydziału Nauki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia

Raport ewaluacji jakości kształcenia Raport ewaluacji jakości kształcenia Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Opracował: Kamil Kowalczyk, prodziekan ds. rozwoju i kształcenia 30.11.2014 Zawartość REJK Raport z oceny procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r.

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r. Działanie Sprawdzanie i weryfikacja programów studiów, uwzględniające wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz procedury Polskiej Komisji Akredytacyjnej Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI 2018/2019 semestr zimowy SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 0 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. ul.dąbrowskiego 73, Częstochowa. Raport

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. ul.dąbrowskiego 73, Częstochowa. Raport POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul.dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za okres roku akademickiego 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018.

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Magdalena Molendowska

Opracowanie: dr Magdalena Molendowska RAPORT Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Magdalena Molendowska Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 r. Strona2 Spis treści 1. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo