Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta"

Transkrypt

1 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik )

2 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych w Uniwersytecie, w 2015 roku przeprowadzono kolejną edycję badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie. Celem badania było zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów oraz opinii na temat wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej absolwentów zdobytej wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji, a także pozyskanie informacji na temat zakresów kompetencji, które z perspektywy i doświadczenia zawodowego absolwenta, powinny być rozwijane podczas studiów. Badaniem ilościowym objęci zostali absolwenci rocznika 2014/2015 wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w przedziale czasowym: 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Zgodnie z procedurą w dniu 3 listopada 2015 roku, właściwej grupie respondentów przesłano drogą ową zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, z prośbą o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety, dostępnego pod adresem linku przesłanego w zaproszeniu. Po upływie tygodnia od pierwszego terminu zaproszenia do udziału w badaniu, ponownie przesłano zaproszenie respondentom, którzy nie wypełnili formularza ankiety. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni na powtórne zaproszenie, uznano za odmowę uczestnictwa w badaniu ankietowym.w dniu 14 stycznia 2016 roku analogiczne działania podjęto w stosunku do grup badanych, których planowy termin ukończenia studiów przypadł w czerwcu 2015 roku. Po zakończeniu badania ankietowego Zespół ds. zarządzania jakością z Biura ds. Kształcenia przygotował raport podsumowujący wyniki ankietyzacji, z którego zaczerpnięto szczegółowe dane przedstawione w raporcie, dotyczącym Wydziału Humanistycznego UWM.

3 1. 1. I. Charakterystyka badanej publikacji W badaniu wzięło udział 96 osób. Większość z nich (82 osoby, 85.42%) to absolwenci studiów stacjonarnych, 14 osób - 14,58% to absolwenci studiów niestacjonarnych). Wpisuje się to w tendencję do naturalnego wygaszania tej formy studiów. W badanym gronie było 48 (50,00%) absolwentów studiów I stopnia i 48(50,00%) II stopnia. Nie pozyskano opinii od żadnego absolwenta studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. Wyk. I. Wyk. I. owy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów Forma kształcenia Forma studiów Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem Liczebność % z p % 42.68% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 72.92% % % z Ogółem 48.96% 36.46% 0.00% 0.00% 0.00% 85.42% Liczebność % z p4 7.14% 92.86% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p3 2.08% 27.08% % % z Ogółem 1.04% 13.54% 0.00% 0.00% 0.00% 14.58% Liczebność % z p % 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % % % % % % % z Ogółem 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% % Tab. 1. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów W porównaniu z poprzednim badaniem, dotyczącym r. akad. 2013/2014 zmalała liczba uczestników: ze 121 na 96 osób. Pokazuje to zarówno niechęć do wypełniania rozbudowanych ankiet, jak i spadającą w tym czasie liczebność absolwentów.

4 2. II. Charakterystyka badanej populacji Większość badanej grupy stanowiły kobiety - 76,04% (73 osób). Na wypełnienie ankiety zdecydowało się 23 mężczyzn (23,96% analizowanej populacji). Wyk. II. Wyk. II. owy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia

5 Forma kształcenia Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Liczebność % z p % 20.83% % % z p % 43.48% 50.00% % z Ogółem 39.58% 10.42% 50.00% Liczebność % z p % 27.08% % % z p % 56.52% 50.00% % z Ogółem 36.46% 13.54% 50.00% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p3 0.00% 0.00% % % z p1 0.00% 0.00% 0.00% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% Liczebność % z p % 23.96% % % z p % % % % z Ogółem 76.04% 23.96% % Tab. 2. Liczebny i procentowy udział w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia

6 3. III. Charakterystyka badanej populacji Najczęściej w ankiecie wzięli udział absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej - 40,63% respondentów (39 osób). Nieco niższy poziom zainteresowania wykazali absolwenci filologia - 30,21% (29 osób). Spadło także zainteresowanie ankietyzacją ze strony absolwentów filologii polskiej, historii i stosunków międzynarodowych. Wyk. III. Wyk. III. owe zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów

7 Kierunek studiów Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 23.08% % % z p % 39.13% 40.63% % z Ogółem 31.25% 9.38% 40.63% Liczebność % z p % 17.24% % % z p % 21.74% 30.21% % z Ogółem 25.00% 5.21% 30.21% Liczebność % z p % 0.00% % % z p1 4.11% 0.00% 3.13% % z Ogółem 3.13% 0.00% 3.13% Liczebność % z p % 66.67% % % z p1 4.11% 26.09% 9.38% % z Ogółem 3.13% 6.25% 9.38% Liczebność % z p % 18.75% % % z p % 13.04% 16.67% % z Ogółem 13.54% 3.13% 16.67% Liczebność % z p % 23.96% % % z p % % % % z Ogółem 76.04% 23.96% % Tab. 3. Tab. 3. owe i liczebne zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów Absolwenci filozofii nie brali udziału w ankietyzacji.

8 4. IV. Charakterystyka badanej populacji Ta część badania prezentuje pośrednio bogactwo oferty dydaktycznej Wydziału Humanistycznego - respondenci ukończyli studia na 15 specjalnościach i kierunkach bezspecjalnościowych. Najliczniejsza grupa ankietowanych ukończyła dziennikarstwo: 37 osób, 38,54% zbioru. 14 ankietowanych ukończyło specjalność polityka europejska na stosunkach międzynarodowych. 11 osób wśród badanych ukończyło specjalność nauczycielską na różnych kierunkach studiów. Wyk. IV. owy udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności Specjalność Częstość ważnych Archiwistyczna 8 8,33% 8,33% Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 37 38,54% 38,54% Edytorstwo tekstów 2 2,08% 2,08% Filologia angielska 10 10,42% 10,42% Filologia germańska 4 4,17% 4,17% Filologia polska 2 2,08% 2,08% Filologia rosyjska 4 4,17% 4,17% Filologia rosyjska z jęz. angielskim 3 3,13% 3,13% Historia 1 1,04% 1,04% Polityka europejska 14 14,58% 14,58% Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego 5 5,21% 5,21% Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 1 1,04% 1,04% Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego 1 1,04% 1,04% Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 2 2,08% 2,08% Stosunki międzynarodowe 2 2,08% 2,08% Ogółem ,00% Tab. 4. owy udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności

9 5. Ocena poziomu wiedzy Najwyższą pozycję w tym zestawieniu zajmuje wysoka ocena poziomu zdobytej wiedzy (43,75%, 42 osoby). Wielu (37,50%) absolwentów uznało, że ich wiedza jest przeciętna, tylko 1 osoba (1,04%) uznały, że jest ona na bardzo niskim poziomie. Wyk. V. Ocena poziomy wiedzy zdobytej podczas studiów Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 1 1,04% 1,04% nisko 10 10,42% 10,42% przeciętnie 36 37,50% 37,50% wysoko 42 43,75% 43,75% bardzo wysoko 7 7,29% 7,29% Ogółem ,00% Tab. 5. Ocena poziomy wiedzy zdobytej podczas studiów W porównaniu z rokiem akademickim 2013/14 lekko wzrósł odsetek absolwentów oceniających bardzo wysoko zdobytą wiedzę (z 5,71% na 7,29%).

10 6. Ocena poziomu zdobytej wiedzy Wśród badanych kierunków studiów absolwenci uznali, że ich zdobyta wiedza jest na wysokim i bardzo wysokim poziomie (ok. 51%). Najwyższą średnią ocen poziomu zdobytej wiedzy w analizowanym roku akademickim mieli absolwenci Filologii polskiej, historii i filologii. Wyk. VI. Ocena poziomu wiedzy zdobytej podczas studiów ze zróżnicowaniem na kierunki Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 2,000 5,000 3,385 0,877 0,769 3,000 3,000 Filologia 29 2,000 5,000 3,793 0,675 0,456 4,000 4,000 Filologia polska 3 3,000 4,000 3,667 0,577 0,333 4,000 4,000 Historia 9 2,000 4,000 3,556 0,726 0,528 4,000 4,000 Ogółem 96 1,000 5,000 3,458 0,820 0,672 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 16 1,000 4,000 2,938 0,772 0,596 3,000 3,000 Tab. 6. Średnia ocen poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów

11 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 0.00% 15.38% 41.03% 33.33% 10.26% % % z p % 60.00% 44.44% 30.95% 57.14% 40.63% % z Ogółem 0.00% 6.25% 16.67% 13.54% 4.17% 40.63% Liczebność % z p6 0.00% 3.45% 24.14% 62.07% 10.34% % % z p % 10.00% 19.44% 42.86% 42.86% 30.21% % z Ogółem 0.00% 1.04% 7.29% 18.75% 3.13% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% % % z p % 0.00% 2.78% 4.76% 0.00% 3.13% % z Ogółem 0.00% 0.00% 1.04% 2.08% 0.00% 3.13% Liczebność % z p6 0.00% 11.11% 22.22% 66.67% 0.00% % % z p % 10.00% 5.56% 14.29% 0.00% 9.38% % z Ogółem 0.00% 1.04% 2.08% 6.25% 0.00% 9.38% Liczebność % z p6 6.25% 12.50% 62.50% 18.75% 0.00% % % z p % 20.00% 27.78% 7.14% 0.00% 16.67% % z Ogółem 1.04% 2.08% 10.42% 3.13% 0.00% 16.67% Liczebność % z p6 1.04% 10.42% 37.50% 43.75% 7.29% % % z p % % % % % % % z Ogółem 1.04% 10.42% 37.50% 43.75% 7.29% % Tab. 7. Ocena poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów

12 7. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwięcej badanych oceniło swoje umiejętności i kompetencje jako przeciętne (36,46% - 35 osób), 45,83% (44 osoby) respondentów określiło je jako wysokie, a 12,50% (12 osób) uznało je za niskie. Wyk. VII. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,354 0,821 0,673 4,000 3,000 Tab. 8. Średnia ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 2 2,08% 2,08% nisko 12 12,50% 12,50% przeciętnie 35 36,46% 36,46% wysoko 44 45,83% 45,83% bardzo wysoko 3 3,13% 3,13% Ogółem ,00% Tab. 9. Średnia ocena zdobytych umiejętności i kompetencji

13 8. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Wśród ankietowanych dominowały oceny wysokie i bardzo wysokie 54 osoby (56,26%). Badaną wartość za przeciętną uznało 33 respondentów (34,38%), a 11 osób,9,37% oceniło nisko i bardzo nisko. Wyk. VIII. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,729 1,021 1,042 3,000 4,000 Tab. 10. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 2 2,08% 2,08% nisko 7 7,29% 7,29% przeciętnie 33 34,38% 34,38% wysoko 27 28,13% 28,13% bardzo wysoko 27 28,13% 28,13% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Ogółem ,00% Tab. 11. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Pozytywnie o roli pracy dyplomowej i zajęć z nią powiązanych świadczy wzrost ocen bardzo wysokich: z 22,14% w roku 2013/2014 do 28,13% aktualnie.

14 9. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwyżej zdobyte umiejętności i kompetencje ocenili studenci kierunku filologia (3,759). Na drugim miejscu w tej kategorii znaleźli się studenci historii i filologii polskiej (po 3,667) i filolodzy (3,538). Najniższe oceny wystawili absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (3,179)oraz stosunków międzynarodowych (2,813). Wyk. IX. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 1,000 5,000 3,179 0,914 0,835 3,000 3,000 Filologia 29 3,000 5,000 3,759 0,511 0,261 4,000 4,000 Filologia polska 3 3,000 4,000 3,667 0,577 0,333 4,000 4,000 Historia 9 3,000 4,000 3,667 0,500 0,250 4,000 4,000 Ogółem 96 1,000 5,000 3,354 0,821 0,673 4,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 16 1,000 4,000 2,813 0,834 0,696 3,000 3,000 Tab. 12. Średnia ocen poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów

15 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 2.56% 20.51% 38.46% 33.33% 5.13% % % z p % 66.67% 42.86% 29.55% 66.67% 40.63% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 27.59% 68.97% 3.45% % % z p % 0.00% 22.86% 45.45% 33.33% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% % % z p % 0.00% 2.86% 4.55% 0.00% 3.13% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% % % z p % 0.00% 8.57% 13.64% 0.00% 9.38% Liczebność % z p6 6.25% 25.00% 50.00% 18.75% 0.00% % % z p % 33.33% 22.86% 6.82% 0.00% 16.67% Liczebność % z p6 2.08% 12.50% 36.46% 45.83% 3.13% % % z p % % % % % % Tab. 13. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji w zależności od kierunku studiów

16 10. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów Ta kategoria badania wypadła najlepiej wśród absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej(3,949). Wysokie wyniki tego parametru otrzymały także filologia (3,690) oraz stosunki międzynarodowe (3,500). Wyk. X. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 2,000 5,000 3,949 0,999 0,997 5,000 4,000 Filologia 29 1,000 5,000 3,690 1,039 1,079 4,000 4,000 Filologia polska 3 3,000 4,000 3,333 0,577 0,333 3,000 3,000 Historia 9 1,000 5,000 3,444 1,333 1,778 3,000 3,000 Ogółem 96 1,000 5,000 3,729 1,021 1,042 3,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 16 2,000 5,000 3,500 0,894 0,800 3,000 3,500 Tab. 14. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów

17 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko nie dotyczy Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 0.00% 7.69% 28.21% 25.64% 38.46% 0.00% % % z p % 42.86% 33.33% 37.04% 55.56% % % z Ogółem 0.00% 3.13% 11.46% 10.42% 15.63% 0.00% 40.63% Liczebność % z p6 3.45% 6.90% 31.03% 34.48% 24.14% 0.00% % % z p % 28.57% 27.27% 37.04% 25.93% % % z Ogółem 1.04% 2.08% 9.38% 10.42% 7.29% 0.00% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 6.06% 3.70% 0.00% % % z Ogółem 0.00% 0.00% 2.08% 1.04% 0.00% 0.00% 3.13% Liczebność % z p % 0.00% 55.56% 0.00% 33.33% 0.00% % % z p % 0.00% 15.15% 0.00% 11.11% % % z Ogółem 1.04% 0.00% 5.21% 0.00% 3.13% 0.00% 9.38% Liczebność % z p6 0.00% 12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 0.00% % % z p % 28.57% 18.18% 22.22% 7.41% % % z Ogółem 0.00% 2.08% 6.25% 6.25% 2.08% 0.00% 16.67% Liczebność % z p6 2.08% 7.29% 34.38% 28.13% 28.13% 0.00% % % z p % % % % % % % % z Ogółem 2.08% 7.29% 34.38% 28.13% 28.13% 0.00% % Tab. 15. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej w odniesieniu do kierunku studiów Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wydziałowej średniej ocen tego parametru: z 3,679 (2013/2014)na 3,729 (2014/2015).

18 11. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Większość absolwentów (30,21%, 29 osób) uznała rolę praktyk za wysoko i przeciętną (29 osób, 28,13%, najmniej osób (9-9,38% badanej populacji) wskazało na bardzo niską ich wartość. Wyk. XI. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,167 1,167 1,361 4,000 3,000 Tab. 16. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 9 9,38% 9,38% nisko 19 19,79% 19,79% przeciętnie 27 28,13% 28,13% wysoko 29 30,21% 30,21% bardzo wysoko 12 12,50% 12,50% Ogółem ,00% Tab. 17. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

19 12. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji W tym badaniu najwyżej rolę praktyk ocenili absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Docenili je również absolwenci filologii. Najniżej wypadły oceny tej kategorii badania przez absolwentów historii i filologii polskiej. Wyk. XII. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 1,000 5,000 3,333 1,132 1,281 3,000 3,000 Filologia 29 1,000 5,000 3,207 1,236 1,527 3,000 3,000 Filologia polska 3 4,000 5,000 4,333 0,577 0,333 4,000 4,000 Historia 9 1,000 4,000 2,889 1,167 1,361 4,000 3,000 Ogółem 96 1,000 5,000 3,167 1,167 1,361 4,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 16 1,000 4,000 2,625 1,025 1,050 2,000 2,500 Tab. 18. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów

20 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 7.69% 12.82% 33.33% 30.77% 15.38% % % z p % 26.32% 48.15% 41.38% 50.00% 40.63% % z Ogółem 3.13% 5.21% 13.54% 12.50% 6.25% 40.63% Liczebność % z p % 17.24% 31.03% 24.14% 17.24% % % z p % 26.32% 33.33% 24.14% 41.67% 30.21% % z Ogółem 3.13% 5.21% 9.38% 7.29% 5.21% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% % % z p % 0.00% 0.00% 6.90% 8.33% 3.13% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 2.08% 1.04% 3.13% Liczebność % z p % 33.33% 11.11% 44.44% 0.00% % % z p % 15.79% 3.70% 13.79% 0.00% 9.38% % z Ogółem 1.04% 3.13% 1.04% 4.17% 0.00% 9.38% Liczebność % z p % 37.50% 25.00% 25.00% 0.00% % % z p % 31.58% 14.81% 13.79% 0.00% 16.67% % z Ogółem 2.08% 6.25% 4.17% 4.17% 0.00% 16.67% Liczebność % z p6 9.38% 19.79% 28.13% 30.21% 12.50% % % z p % % % % % % % z Ogółem 9.38% 19.79% 28.13% 30.21% 12.50% % Tab. 19. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji w odniesieniu do kierunku studiów

21 13. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej Ten aspekt badania wypadł bardzo pozytywnie - aż 52,08% respondentów (w poprzednim roku 41,43%) oceniło współpracę z opiekunem bardzo wysoko, a 26,04% wysoko. Wyk. XIII. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 2 2,08% 2,08% nisko 5 5,21% 5,21% przeciętnie 14 14,58% 14,58% wysoko 25 26,04% 26,04% bardzo wysoko 50 52,08% 52,08% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Ogółem ,00% Tab. 20. Współpraca z opiekunem pracy dyplomowej

22 14. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej Najwyższe noty uzyskali tu wykładowcy z dziennikarstwa i komunikacji społecznej (4,436) i filologii. Wyk. XIV. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 2,000 5,000 4,436 0,788 0,621 5,000 5,000 Filologia 29 1,000 5,000 3,966 1,117 1,249 5,000 4,000 Filologia polska 3 4,000 5,000 4,333 0,577 0,333 4,000 4,000 Historia 9 2,000 5,000 4,000 1,323 1,750 5,000 5,000 Ogółem 96 1,000 5,000 4,208 1,015 1,030 5,000 5,000 Stosunki międzynarodowe 16 1,000 5,000 4,188 1,167 1,363 5,000 5,000 Tab. 21. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej w zależności od kierunku studiów

23 Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko nie dotyczy Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 0.00% 2.56% 10.26% 28.21% 58.97% 0.00% % % z p % 20.00% 28.57% 44.00% 46.00% % % z Ogółem 0.00% 1.04% 4.17% 11.46% 23.96% 0.00% 40.63% Liczebność % z p6 3.45% 6.90% 20.69% 27.59% 41.38% 0.00% % % z p % 40.00% 42.86% 32.00% 24.00% % % z Ogółem 1.04% 2.08% 6.25% 8.33% 12.50% 0.00% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 8.00% 2.00% % % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 2.08% 1.04% 0.00% 3.13% Liczebność % z p6 0.00% 22.22% 11.11% 11.11% 55.56% 0.00% % % z p % 40.00% 7.14% 4.00% 10.00% % % z Ogółem 0.00% 2.08% 1.04% 1.04% 5.21% 0.00% 9.38% Liczebność % z p6 6.25% 0.00% 18.75% 18.75% 56.25% 0.00% % % z p % 0.00% 21.43% 12.00% 18.00% % % z Ogółem 1.04% 0.00% 3.13% 3.13% 9.38% 0.00% 16.67% Liczebność % z p6 2.08% 5.21% 14.58% 26.04% 52.08% 0.00% % % z p % % % % % % % % z Ogółem 2.08% 5.21% 14.58% 26.04% 52.08% 0.00% % Tab. 22. Średnia ocena współpracy z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej w zależności od kierunku studiów

24 15. Ocena wyposażenia sal wykładowych Ten element badania wypadł na Wydziale Humanistycznym pozytywnie - większość respondentów oceniła je wysoko i bardzo wysoko, tylko 2 osoba udzieliła odpowiedzi "bardzo nisko". Wyk. XV. Ocena wyposażenia sal wykładowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena wyposażenia sal wykładowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,521 0,846 0,715 4,000 4,000 Tab. 23. Średnia ocena wyposażenia sal wykładowych Ocena wyposażenia sal wykładowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 2 2,08% 2,08% nisko 7 7,29% 7,29% przeciętnie 35 36,46% 36,46% wysoko 43 44,79% 44,79% bardzo wysoko 9 9,38% 9,38% Ogółem ,00% Tab. 24. Ocena wyposażenia sal wykładowych W porównaniu z badaniem z 2013/2014 roku wzrósł odsetek ocen "wysoko i bardzo wysoko".

25 16. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Najwięcej osób (45-46,88%) uznało wyposażenie laboratoriów i pracowni komputerowych za przeciętne. Wysoko oceniło je 31,25% (30 osób) ankietowanych, nisko 9,38% (9 osób). Wyk. XVI. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,302 0,908 0,824 3,000 3,000 Tab. 25. Średnia ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 4 4,17% 4,17% nisko 9 9,38% 9,38% przeciętnie 45 46,88% 46,88% wysoko 30 31,25% 31,25% bardzo wysoko 8 8,33% 8,33% Ogółem ,00% Tab. 26. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Średnia ocen w tej kategorii jest bardzo podobna do tych z poprzednich badań: 2012/2013-3,275, 2013/2014-3,271 obecnie 3,302. W odniesieniu do maksimum 5,0 nie są to jednak zbyt imponujące wyniki.

26 17. Ocena zasobów bibliotecznych Respondenci docenili zasoby biblioteki UWM - 42,71% badanych oceniło je wysoko, niestety jest to spadek do roku ubiegłego gdyż wówczas taką ocenę wystawiło aż 48,57% badanych. Wzrósł odsetek respondentów oceniających zbiory biblioteczne UWM jako bardzo wysoko z 9,29% na 14,58%. Wyk. XVII. Ocena zasobów bibliotecznych N Minimum Maksimum Średnia Ocena zasobów bibliotecznych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,604 0,900 0,810 4,000 4,000 Tab. 27. Średnia ocena zasobów bibliotecznych Ocena zasobów bibliotecznych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 2 2,08% 2,08% nisko 7 7,29% 7,29% przeciętnie 32 33,33% 33,33% wysoko 41 42,71% 42,71% bardzo wysoko 14 14,58% 14,58% Ogółem ,00% Tab. 28. Ocena zasobów bibliotecznych Średnia ocena nieco wzrosła w zestawieniu z rokiem 2013/2014: z 3,479 na 3,604.

27 18. Ocena obiektów sportowych Przeważały tu oceny wysokie (48 osób - 50,00% respondentów). Na drugim miejscu były oceny przeciętne (32 osoby - 33,33% ankietowanych). Wyk. XVIII. Ocena obiektów sportowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena obiektów sportowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,760 0,750 0,563 4,000 4,000 Tab. 29. Średnia ocena obiektów sportowych Ocena obiektów sportowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 1 1,04% 1,04% nisko 1 1,04% 1,04% przeciętnie 32 33,33% 33,33% wysoko 48 50,00% 50,00% bardzo wysoko 14 14,58% 14,58% Ogółem ,00% Tab. 30. Ocena obiektów sportowych W zestawieniu z poprzednim badaniem średnia ocen minimalnie wzrosła z 3,693 do 3,760.

28 19. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Najwięcej wskazań uzyskała ocena przeciętna 42,71%(poprzednio 32,86%), 40% - 56 osób), na drugim miejscu była ocena wysoka 29,17% (poprzednio 40%), a na trzecim bardzo wysoka 14,58% (poprzednio - 13,57%). Wyk. XIX. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 96 1,000 5,000 3,396 1,010 1,021 3,000 3,000 Tab. 31. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 5,21% 5,21% nisko 8 8,33% 8,33% przeciętnie 41 42,71% 42,71% wysoko 28 29,17% 29,17% bardzo wysoko 14 14,58% 14,58% Ogółem ,00% Tab. 32. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Średnia ocen minimalnie spadła w porównaniu z poprzednią ankietą na ten temat: z 3,493 na 3,396.

29 20. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Praca dziekanatu została najwyżej oceniona przez absolwentów historii i stosunków międzynarodowych. Pozostałe oceny nie odbiegają od tych z poprzedniego roku. Wyk. XX. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 39 1,000 5,000 3,179 0,997 0,993 3,000 3,000 Filologia 29 1,000 5,000 3,448 1,055 1,113 4,000 4,000 Filologia polska 3 3,000 4,000 3,333 0,577 0,333 3,000 3,000 Historia 9 3,000 5,000 3,778 0,833 0,694 3,000 4,000 Ogółem 96 1,000 5,000 3,396 1,010 1,021 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 16 1,000 5,000 3,625 1,088 1,183 3,000 3,500 Tab. 33. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów

30 Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 5.13% 15.38% 46.15% 23.08% 10.26% % % z p % 75.00% 43.90% 32.14% 28.57% 40.63% % z Ogółem 2.08% 6.25% 18.75% 9.38% 4.17% 40.63% Liczebność % z p6 6.90% 6.90% 34.48% 37.93% 13.79% % % z p % 25.00% 24.39% 39.29% 28.57% 30.21% % z Ogółem 2.08% 2.08% 10.42% 11.46% 4.17% 30.21% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% % % z p % 0.00% 4.88% 3.57% 0.00% 3.13% % z Ogółem 0.00% 0.00% 2.08% 1.04% 0.00% 3.13% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 44.44% 33.33% 22.22% % % z p % 0.00% 9.76% 10.71% 14.29% 9.38% % z Ogółem 0.00% 0.00% 4.17% 3.13% 2.08% 9.38% Liczebność % z p6 6.25% 0.00% 43.75% 25.00% 25.00% % % z p % 0.00% 17.07% 14.29% 28.57% 16.67% % z Ogółem 1.04% 0.00% 7.29% 4.17% 4.17% 16.67% Liczebność % z p6 5.21% 8.33% 42.71% 29.17% 14.58% % % z p % % % % % % % z Ogółem 5.21% 8.33% 42.71% 29.17% 14.58% % Tab. 34. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu w zależności od kierunku studiów

31 21. Status zawodowy absolwentów Większość respondentów (62,5%) kontynuuje naukę. 25% badanych osób pracuje na podstawie umowy o pracę, a 14,58% na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wyk. XXI. Status zawodowy absolwentów Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Częstość obserwacji Ważne kontynuuję naukę 60 53,10% 62,50% pracuję na umowę o pracę 24 21,24% 25,00% mam własną firmę 4 3,54% 4,17% pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 14 12,39% 14,58% jestem bezrobotna/ bezrobotny 11 9,73% 11,46% Ogółem ,00% 117,71% Tab. 35. Status zawodowy absolwentów

32 22. Status zawodowy absolwentów Według tej części badania ankietowego największy odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę występuje wśród absolwentów filologii (30,30%). Wyk. XXII. Status zawodowy absolwentów w zależności od kierunku studiów

33 Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Kierunek studiów kontynuuję naukę pracuję na umowę o pracę mam własną firmę pracuję na podstawie umowy cywilnoprawnej jestem bezrobotna/ bezrobotny Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 20.00% 0.00% 11.11% 13.33% - % z p % 37.50% 0.00% 35.71% 54.55% - % z Ogółem 22.12% 7.96% 0.00% 4.42% 5.31% 39.82% Liczebność % z p % 30.30% 3.03% 12.12% 6.06% - % z p % 41.67% 25.00% 28.57% 18.18% - % z Ogółem 14.16% 8.85% 0.88% 3.54% 1.77% 29.20% Liczebność % z p % 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% - % z p % 4.17% 25.00% 7.14% 0.00% - % z Ogółem 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.00% 3.54% Liczebność % z p % 20.00% 0.00% 10.00% 30.00% - % z p % 8.33% 0.00% 7.14% 27.27% - % z Ogółem 3.54% 1.77% 0.00% 0.88% 2.65% 8.85% Liczebność % z p % 9.52% 9.52% 14.29% 0.00% - % z p % 8.33% 50.00% 21.43% 0.00% - % z Ogółem 12.39% 1.77% 1.77% 2.65% 0.00% 18.58% Liczebność % z Ogółem 53.10% 21.24% 3.54% 12.39% 9.73% % Tab. 36. Status zawodowy absolwentów w zależności od kierunku studiów

34 23. Charakter wykonywanej pracy Niepokojącym zjawiskiem wynikającym z badania jest to, że tylko 14,29% respondentów wykonuje pracę ściśle związana z kierunkiem studiów. Aż 54,76% respondentów wykonuje pracę nie związaną z kierunkiem studiów, (poprzednio 42%), pozostali badani maja zajęcia częściowo 28,57% (poprzednio 26%) lub ściśle związane z kierunkiem 14,29%(poprzednio 16%) lub specjalnością tylko 2,38%(poprzednio 16%). Wyk. XXIII. Charakter wykonywanej pracy Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Częstość ważnych Ważne praca ściśle związana ze specjalnością 1 1,04% 2,38% praca ściśle związana z kierunkiem studiów 6 6,25% 14,29% praca częściowo związana z kierunkiem studiów 12 12,50% 28,57% praca nie związana z kierunkiem studiów 23 23,96% 54,76% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 37. Charakter wykonywanej pracy

35 24. Charakter wykonywanej pracy Absolwenci filologii polskiej i filologii najczęściej otrzymywali pracę ściśle związaną z kierunkiem studiów. Najwyższy odsetek osób wykonujących pracę niepowiązaną z kierunkiem studiów wystąpił wśród absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe (85,71%). Wyk. XXIV. Charakter wykonywanej pracy w zależności od kierunku

36 Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Kierunek studiów praca ściśle związana ze specjalnością praca ściśle związana z kierunkiem studiów praca częściowo związana z kierunkiem studiów praca nie związana z kierunkiem studiów Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Tab. 38. Charakter wykonywanej pracy Liczebność % z p6 0.00% 7.14% 50.00% 42.86% % % z p % 16.67% 58.33% 26.09% 33.33% % z Ogółem 0.00% 2.38% 16.67% 14.29% 33.33% Liczebność % z p6 6.67% 26.67% 20.00% 46.67% % % z p % 66.67% 25.00% 30.43% 35.71% % z Ogółem 2.38% 9.52% 7.14% 16.67% 35.71% Liczebność % z p6 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% % % z p % 16.67% 8.33% 4.35% 7.14% % z Ogółem 0.00% 2.38% 2.38% 2.38% 7.14% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 0.00% % % % z p % 0.00% 0.00% 13.04% 7.14% % z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 7.14% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 14.29% 85.71% % % z p % 0.00% 8.33% 26.09% 16.67% % z Ogółem 0.00% 0.00% 2.38% 14.29% 16.67% Liczebność % z p6 2.38% 14.29% 28.57% 54.76% % % z p % % % % % % z Ogółem 2.38% 14.29% 28.57% 54.76% %

37 25. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci Najwięcej, aż 38,10%, absolwentów z rocznika 2014/2015 pracuje w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. 26,19% badanych pracuje w firmach zatrudniających od 10 do 50 osób a w firmach małych (do 10 osób) zatrudnionych jest 19,05%. Wyk. XXV. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne do 10 osób 8 8,33% 19,05% od 10 do 50 osób 11 11,46% 26,19% od 50 do 250 osób 7 7,29% 16,67% powyżej 250 osób 16 16,67% 38,10% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 39. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym pracują absolwenci W porównaniu z poprzednim badaniem znacznie wzrósł odsetek osób zatrudnionych w firmach, w których pracuje powyżej 250 osób (było 20,0%).

38 26. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Największą grupę respondentów zatrudniały instytucje/przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu (38,10%), 30,95% badanych pracuje w firmach o zasięgu krajowym, a 23,81% lokalnym. Wyk. XXVI. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne lokalny 10 10,42% 23,81% regionalny 3 3,13% 7,14% krajowy 13 13,54% 30,95% międzynarodowy 16 16,67% 38,10% trudno określić 0 0,00% 0,00% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 40. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Kiedy zestawi się te wyniki z poprzednim badaniem, to widoczny jest wzrost zatrudnienia w instytucjach/przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym i krajowym - oraz spadek zatrudnienia w instytucjach/przedsiębiorstwach o zasięgu lokalnym.

39 27. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Po 28,57% ankietowanych absolwentów oceniło, że w pracy wykorzystuje w dużym i bardzo małym stopniu wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, 21,43% uznało, że robi to w stopniu umiarkowanym, nieco mniejszy odsetek orzekł, że są one wykorzystywane w małym stopniu. Wyk. XXVII. Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 12 12,50% 28,57% małym 8 8,33% 19,05% umiarkowanym 9 9,38% 21,43% dużym 12 12,50% 28,57% bardzo dużym 1 1,04% 2,38% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 41. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów

40 28. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Najwyższą średnią ocen (3,667) osiągnęła w tej kategorii filologia polska, kolejne były filologia (3,067) i dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2,643). Średnia na Wydziale Humanistycznym wyniosła 2,571, tym samym wykazała w porównaniu z zeszłym rokiem niewielki spadek (było 2,820). Wyk. XXVIII. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 14 1,000 4,000 2,643 1,151 1,324 3,000 3,000 Filologia 15 1,000 5,000 3,067 1,223 1,495 4,000 3,000 Filologia polska 3 3,000 4,000 3,667 0,577 0,333 4,000 4,000 Historia 3 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 Ogółem 42 1,000 5,000 2,571 1,252 1,568 1,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 7 1,000 3,000 1,571 0,787 0,619 1,000 1,000 Tab. 42. Średnia oceny praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów

41 Kierunek studiów Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 21.43% 28.57% 28.57% 0.00% % % z p % 37.50% 44.44% 33.33% 0.00% 33.33% Liczebność % z p % 20.00% 20.00% 40.00% 6.67% % % z p % 37.50% 33.33% 50.00% % 35.71% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% % % z p % 0.00% 11.11% 16.67% 0.00% 7.14% Liczebność % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % z p % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% Liczebność % z p % 28.57% 14.29% 0.00% 0.00% % % z p % 25.00% 11.11% 0.00% 0.00% 16.67% Liczebność % z p % 19.05% 21.43% 28.57% 2.38% % % z p % % % % % % Tab. 43. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w zależności od kierunku studiów

42 29. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy Największa grupa ankietowanych absolwentów (35,71%) uznała, że ich wykształcenie w umiarkowanym stopniu odpowiada aktualnym wymogom rynku pracy (w ubiegłym roku było to 28,0%). W małym stopniu odpowiada aktualnym wymogom rynku pracy 26,19%, w małym 26,19% i bardzo małym 23,81%. Wyk. XXIX. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 10 10,42% 23,81% małym 11 11,46% 26,19% umiarkowanym 15 15,63% 35,71% dużym 5 5,21% 11,90% bardzo dużym 1 1,04% 2,38% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 44. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy W porównaniu z poprzednim badaniem zmalał odsetek ocen, że uzyskane wykształcenie w małym stopniu jest dopasowane do aktualnych wymagań rynku pracy (o 12,0%).

43 30. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W tej kategorii badania największa grupa absolwentów (40,48%) uznała, że w umiarkowanym stopniu jest przygotowana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy, znacznie mniej - 14,29% uznało, że jest przygotowanych w dużym stopniu, a bardzo dużym tylko 4,76%. Wyk. XXX. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 42 1,000 5,000 2,667 1,074 1,154 3,000 3,000 Tab. 45. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 7 7,29% 16,67% małym 10 10,42% 23,81% umiarkowanym 17 17,71% 40,48% dużym 6 6,25% 14,29% bardzo dużym 2 2,08% 4,76% Ogółem 42 43,75% 100,00% Braki danych 54 56,25% Ogółem ,00% Tab. 46. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy Należy rozważyć możliwości korekt planów i programów kształcenia pod tym względem.

44 31. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy Wyk. XXXI. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 14 1,000 4,000 2,643 0,929 0,863 3,000 3,000 Filologia 15 1,000 5,000 3,000 1,069 1,143 3,000 3,000 Filologia polska 3 3,000 5,000 3,667 1,155 1,333 3,000 3,000 Historia 3 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 Ogółem 42 1,000 5,000 2,667 1,074 1,154 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 7 1,000 3,000 1,857 0,900 0,810 1,000 2,000 Tab. 47. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

45 Kierunek studiów W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 21.43% 50.00% 14.29% 0.00% % % z p % 30.00% 41.18% 33.33% 0.00% 33.33% % z Ogółem 4.76% 7.14% 16.67% 4.76% 0.00% 33.33% Liczebność % z p6 6.67% 26.67% 33.33% 26.67% 6.67% % % z p % 40.00% 29.41% 66.67% 50.00% 35.71% % z Ogółem 2.38% 9.52% 11.90% 9.52% 2.38% 35.71% Liczebność % z p6 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% % % z p % 0.00% 11.76% 0.00% 50.00% 7.14% % z Ogółem 0.00% 0.00% 4.76% 0.00% 2.38% 7.14% Liczebność % z p % 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% % % z p % 10.00% 5.88% 0.00% 0.00% 7.14% % z Ogółem 2.38% 2.38% 2.38% 0.00% 0.00% 7.14% Liczebność % z p % 28.57% 28.57% 0.00% 0.00% % % z p % 20.00% 11.76% 0.00% 0.00% 16.67% % z Ogółem 7.14% 4.76% 4.76% 0.00% 0.00% 16.67% Liczebność % z p % 23.81% 40.48% 14.29% 4.76% % % z p % % % % % % % z Ogółem 16.67% 23.81% 40.48% 14.29% 4.76% % Tab. 48. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

46 32. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Najwięcej wskazań otrzymały: wiedza i umiejętności specjalistyczne(54,76%) oraz znajomość języków obcych 52,38%, 47,62% uznało za istotne umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość. Najmniej wskazań (7,14% uzyskała znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania). Wyk. XXXII. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Częstość obserwacji Ważne wiedza i umiejętności specjalistyczne 23 20,00% 54,76% znajomość języków obcych 22 19,13% 52,38% umiejętność obsługi programów komputerowych/ systemów informatycznych 10 8,70% 23,81% znajomość podstaw księgowości i finansów 8 6,96% 19,05% znajomość podstaw prawa krajowego/ międzynarodowego 6 5,22% 14,29% znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość 3 2,61% 7,14% 20 17,39% 47,62% umiejętność kierowania zespołem ludzi 13 11,30% 30,95% umiejętność pracy zespołowej 7 6,09% 16,67% inne 3 2,61% 7,14% Ogółem ,00% 273,81% Tab. 49. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów

47 33. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Analiza tej części badania ankietowego wskazuje na różnice w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów. Wiąże się to ich specyfiką. Większość respondentów z poszczególnych kierunków doceniła za to wiedzę i umiejętności specjalistyczne, znajomość języków obcych oraz umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość. Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 18.92% 5.41% 10.81% 0.00% 5.41% 18.92% 13.51% 0.00% 5.41% - % z p % 31.82% 20.00% 50.00% 0.00% 66.67% 35.00% 38.46% 0.00% 66.67% - % z Ogółem 6.96% 6.09% 1.74% 3.48% 0.00% 1.74% 6.09% 4.35% 0.00% 1.74% 32.17% Liczebność % z p % 11.90% 14.29% 2.38% 4.76% 2.38% 23.81% 7.14% 11.90% 0.00% - % z p % 22.73% 60.00% 12.50% 33.33% 33.33% 50.00% 23.08% 71.43% 0.00% - % z Ogółem 7.83% 4.35% 5.22% 0.87% 1.74% 0.87% 8.70% 2.61% 4.35% 0.00% 36.52% Liczebność % z p % 37.50% 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% 12.50% 0.00% 12.50% 0.00% - % z p % 13.64% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 5.00% 0.00% 14.29% 0.00% - % z Ogółem 1.74% 2.61% 0.00% 0.00% 0.87% 0.00% 0.87% 0.00% 0.87% 0.00% 6.96% Liczebność % z p % 14.29% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% - % z p % 4.55% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 7.69% 14.29% 0.00% - % z Ogółem 1.74% 0.87% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.87% 0.87% 0.00% 6.09% Liczebność % z p6 9.52% 28.57% 4.76% 14.29% 14.29% 0.00% 4.76% 19.05% 0.00% 4.76% - % z p % 27.27% 10.00% 37.50% 50.00% 0.00% 5.00% 30.77% 0.00% 33.33% - % z Ogółem 1.74% 5.22% 0.87% 2.61% 2.61% 0.00% 0.87% 3.48% 0.00% 0.87% 18.26% Liczebność % z Ogółem 20.00% 19.13% 8.70% 6.96% 5.22% 2.61% 17.39% 11.30% 6.09% 2.61% % Tab. 50. Ocena wpływy stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów w zależności od kierunku studiów

48 34. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni 32,29% badanych ponownie wybrałoby ten sam kierunek i uczelnię (w poprzednim badaniu było to aż 37,14%), taki sam procent wybrałby inny kierunek studiów w tej samej uczelni. 18,75% zdecydowałoby się na studia na tym samym kierunku, ale innej uczelni(poprzednie badanie 14,29%). Wyk. XXXIV. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Częstość ważnych Ważne ten sam kierunek studiów i uczelnia 31 32,29% 32,29% ten sam kierunek studiów w innej uczelni 18 18,75% 18,75% inny kierunek studiów w tej samej uczelni 31 32,29% 32,29% inny kierunek studiów w innej uczelni 16 16,67% 16,67% Ogółem ,00% Tab. 51. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni

49 35. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Według ankietowanych 55,56% absolwentów historii wybrałoby ten sam kierunek studiów i uczelnię, absolwenci filologii również pozostaliby na miejscu - 41,38%. Studia na innym kierunek studiów w tej samej uczelni najchętniej podjęliby absolwenci stosunków międzynarodowych 62,50% oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (35,90%). Wyk. XXXV. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

50 Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Kierunek studiów ten sam kierunek studiów i uczelnia ten sam kierunek studiów w innej uczelni inny kierunek studiów w tej samej uczelni inny kierunek studiów w innej uczelni Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p % 20.51% 35.90% 12.82% % % z p % 44.44% 45.16% 31.25% 40.63% % z Ogółem 12.50% 8.33% 14.58% 5.21% 40.63% Liczebność % z p % 24.14% 13.79% 20.69% % % z p % 38.89% 12.90% 37.50% 30.21% % z Ogółem 12.50% 7.29% 4.17% 6.25% 30.21% Liczebność % z p % 0.00% 33.33% 33.33% % % z p % 0.00% 3.23% 6.25% 3.13% % z Ogółem 1.04% 0.00% 1.04% 1.04% 3.13% Liczebność % z p % 0.00% 22.22% 22.22% % % z p % 0.00% 6.45% 12.50% 9.38% % z Ogółem 5.21% 0.00% 2.08% 2.08% 9.38% Liczebność % z p6 6.25% 18.75% 62.50% 12.50% % % z p % 16.67% 32.26% 12.50% 16.67% % z Ogółem 1.04% 3.13% 10.42% 2.08% 16.67% Liczebność % z p % 18.75% 32.29% 16.67% % % z p % % % % % % z Ogółem 32.29% 18.75% 32.29% 16.67% % Tab. 52. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

51 36. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Najwięcej spośród badanych 47,92% kontynuuje naukę i nie jest nigdzie zatrudniona (w badaniu z roku takich osób było 51,43%), 29,17% pracuje i nie kontynuuje nauki (poprzednio 27,14%), nie pracuje i się nie uczy 8,33% (poprzednio 12,86%). Aż 14,58% pracuję i kontynuuję naukę (poprzednio było to 8,57%). Wyk. XXXVI. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Status zawodowy ankietowanych Częstość ważnych Ważne pracuję i kontynuuję naukę 14 14,58% 14,58% pracuję i nie kontynuuję nauki 28 29,17% 29,17% nie pracuję i kontynuuję naukę 46 47,92% 47,92% nie pracuję i nie kontynuuję nauki 8 8,33% 8,33% Ogółem ,00% Tab. 53. Status zawodowy ankietowanych absolwentów

52 37. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wyk. XXXVII. Status zawodowy ankietowanych absolwentów w zależności od kierunku studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2013-2014) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2012-2013) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów, rocznik 2015/2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz Raport z badania losów absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/13 Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta rocznik 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2015/16 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2014/15 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2014/2015 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy absolwentów 2013/2014 po trzech latach 2017 Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2013/14 Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy w roku akademickim 2013/2014 ukończyli studia na kierunku: administracja,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012-2013. Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów Wydział Prawa i Administracji UWM Wstęp Badaniem zostali objęci absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Wstęp Celem procedury jest przeprowadzenie badania i pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia

Raport ewaluacji jakości kształcenia Raport ewaluacji jakości kształcenia Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Opracował: Kamil Kowalczyk, prodziekan ds. rozwoju i kształcenia 30.11.2014 Zawartość REJK Raport z oceny procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta Wydziału Nauki

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r.

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r. Działanie Sprawdzanie i weryfikacja programów studiów, uwzględniające wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz procedury Polskiej Komisji Akredytacyjnej Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI 2018/2019 semestr zimowy SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 0 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 1/2015, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2014/2015. Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 25/26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie monitoruje

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018.

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 r. Strona2 Spis treści 1. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo