NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn.: Nowy start zawodowy (nr POKL /14), zwany dalej Regulaminem, określa zasady dotyczące wnioskowania o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe, oceny przedłożonych wniosków, ogólne warunki udzielania ww. wsparcia jak również zasady monitoringu i kontroli Uczestników/Uczestniczek projektu. 2. Projekt pt. Nowy start zawodowy zwany dalej projektem realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. 3. Projekt jest realizowany w okresie od do r. na terenie województwa mazowieckiego. 4. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oznaczają wsparcie udzielane Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie: a. jednorazowej dotacji w wysokości do ,00 zł, b. wsparcia pomostowego w wysokości 1 000,00 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy. 7. O środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się jedynie Uczestnicy/Uczestniczki projektu, realizujący ścieżkę wsparcia przewidzianą dla grupy DOTACJE, którzy złożą we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i terminie odpowiednie dokumenty, tj.: Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z Biznesplanem oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną przyznane max. 39 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu (w tym 21 kobietom), wyłonionym w trybie konkursowym na podstawie ocen Biznesplanów dokonanych przez Członków Komisji Oceny Wniosków. 9. Zasady oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz tryb pracy Komisji Oceny Wniosków (KOW) zostały określone w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków (RKOW) (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

2 2 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości 1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi/Uczestniczce jednorazowego wsparcia finansowego, w maksymalnej wysokości zł, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. 2. W przypadku niewykorzystania całej puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach projektu, pozostałe w budżecie środki będą mogły zostać przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla Uczestników. 3. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę do Beneficjenta, wraz z załącznikami: a. Biznesplan na okres 2 lat działalności firmy część opisowa i finansowa b. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją. 4. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości sporządzony na wzorze przekazanym przez Beneficjenta składany jest w jednym egzemplarzu. Biznesplan stanowiący załącznik do Wniosku sporządzony jest w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) i przekazany Beneficjentowi w jednym egzemplarzu. 3 Weryfikacja formalna 1. Weryfikację formalną złożonych dokumentów przeprowadzają pracownicy biura projektu wyznaczeni przez kierownika projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej, która stanowi Załącznik nr 1A do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (RKOW). Informacja o wyniku oceny (zgodności bądź brakach w dokumentach) jest przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce w ciągu 3 dni roboczych od daty ich złożenia w biurze projektu. 2. W trakcie oceny formalnej oceniający sprawdza czy: a. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został sporządzony na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta, b. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wypełniony w języku polskim, c. Wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, d. Każda strona Wniosku oraz załączników została parafowana, e. Biznesplan został złożony w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, f. Wszystkie wymagane załączniki są kompletne, g. Wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione.

3 3. Dokumenty niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać poprawione/uzupełnione przez Uczestnika/Uczestniczkę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach. 4. Osoba dokonująca oceny formalnej podpisuje Deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą element Karty Oceny Formalnej. 4 Ocena merytoryczna 1. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, które przejdą pomyślnie proces oceny formalnej, zostaną skierowane do oceny merytorycznej, w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania pozytywnej oceny. 2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Załącznik nr 1B do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (RKOW). 3. Oceny merytorycznej dokonuje dwóch niezależnych ekspertów Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW), powołanych przez Beneficjenta. a. Członkami Komisji Oceny Wniosków są: b. Przewodniczący Członek Zarządu Sysco Polska Sp. z o.o. - bez prawa głosu c. Sekretarz KOW kierownik projektu - bez prawa głosu d. Dwóch niezależnych ekspertów powołanych przez Beneficjenta. 4. Członkiem KOW jest również przedstawiciel Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Beneficjent przed zwołaniem posiedzenia KOW informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem IOK o terminie prac KOW. 5. Członkowie KOW podpisują Deklarację bezstronności i poufności, zapewniającą przejrzystość przebiegu procedury przyznawania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości/wsparcia pomostowego. 6. Ocena Biznesplanu będzie obejmować w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją oraz pisemnym uzasadnieniem dla przyznanej oceny: a. Projekt przedsięwzięcia (przejrzystość założeń, wyczerpujący opis, racjonalność), b. Potencjał i wykształcenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (umiejętności i doświadczenie, które mają znaczenie w powodzeniu biznesu), c. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa), d. Znajomość rynku i konkurencji (opis produktu, trafność wyboru segmentu rynku, grupy docelowe, sposób prowadzenia dystrybucji i promocji, ocena konkurencja na rynku), e. Zagrożenia i możliwości (rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim i ogólnym otoczeniu rynkowym, oszacowanie kierunków jego rozwoju), f. Opłacalność, efektywność i racjonalność finansowa przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków, racjonalność wydatków na zakup towarów i usług przeznaczonych na rozpoczęcie działalności).

4 7. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Wniosków (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen dokonanych przez ekspertów) stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych od najwyższej do najniższej liczby punktów. Biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Biznesplanu, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 8. W ramach zagwarantowania minimalnej liczby kobiet w projekcie, Beneficjent stworzy dwie listy rankingowe w podziale na płeć. W pierwszej kolejności zrekrutowane będą kobiety minimum 21 osób, w następnej kolejności mężczyźni 18 osób. Osoby będą zakwalifikowane do uzyskania środków finansowych w zależności od liczby przyznanych punktów oraz z uwzględnieniem przewidzianej w ramach projektu liczby kobiet i mężczyzn. 9. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez KOW, Beneficjent w pierwszej kolejności informuje osoby, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania dotacji, o wynikach oceny. 10. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu (zob. 5), jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 11. Ostateczna lista rankingowa jest niezwłocznie ogłaszana na stronach internetowych Beneficjenta. 12. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania każdego/każdej Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach oceny jego Biznesplanu wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym. 13. Uczestnicy/Uczestniczki, którzy/e w wyniku oceny Biznesplanów otrzymają wystarczającą ilość punktów, ale nie uzyskają dotacji z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczeni/one na liście rezerwowej. 14. Osoby z listy rezerwowej otrzymają szansę na uzyskanie dotacji (w ramach grupy, w której Uczestnik/Uczestniczka brał/a udział do momentu konkursu Biznesplanów), tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, bądź z uzyskanej dotacji osoby z listy głównej. 15. Osoby z listy rezerwowej mogą otrzymać szansę uzyskania dotacji także w przypadku wyczerpania listy rezerwowej dla danej grupy, przy czym o kolejności zakwalifikowania się do dofinansowania decydować będzie liczba uzyskanych punktów z oceny Biznesplanu oraz uwzględnienie założonej w projekcie liczby kobiet i mężczyzn. 16. Uczestnicy ubiegający się o przyznanie dotacji, którzy w wyniku oceny Biznesplanów nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji (nie uzyskają min. liczby punktów), a także pozostałe osoby z listy rezerwowej, mają możliwość kontynuowania udziału w projekcie tylko w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, pod warunkiem dostępności miejsc.

5 5 Procedura odwoławcza 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, którego/której Biznesplan został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, lub u którego/której obniżona została wysokość przyznanego wsparcia ma możliwość złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień i/lub informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych. 3. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Biznesplanu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego Biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile MJWPU nie zdecyduje inaczej. 4. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczkę projektu o wynikach powtórnej oceny Biznesplanu. Powtórna ocena Biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 6 Podpisanie umowy 1. Po ostatecznym ogłoszeniu wyników oceny Biznesplanów Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. 2. Umowa podpisywana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla Uczestnika/Uczestniczki i Beneficjenta. 3. Załącznikami do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości są: a. kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do KRS lub innego właściwego rejestru), b. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, c. kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS prowadzonej działalności gospodarczej, d. kopia dokumentu zawierającego PESEL Właściciela/ki firmy, e. zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, f. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g. formularz zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

6 h. oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy), i. kopia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, j. oświadczenie o możliwości odzyskania VAT (jeśli dotyczy), k. wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 4. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb, związanych z planowaną działalnością gospodarczą i od wysokości wydatków, o pokrycie których ubiega się Uczestnik/Uczestniczka projektu, jednakże maksymalnie wynosi ona PLN. 7 Przeznaczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 1. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika, w tym m.in.: a. zakup nowych środków trwałych, b. zakup nowego wyposażenia, c. zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, d. zakup wartości niematerialnych i prawnych, e. pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, f. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów firmy), g. zakup środków transportu pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element w prowadzeniu firmy i będą wykorzystywane jedynie do tego celu, nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług. 2. Środki z dotacji nie mogą stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia). 3. Ustanawia się następujące limity wydatków ze środków dotacji dla poszczególnych rodzajów wydatków, jednak w wyjątkowych sytuacjach zależnych od specyfiki branży, w ramach której otwierana jest działalność Beneficjent może odstąpić od poniższych warunków:

7 a. zakup środków transportu do wysokości zł, b. zakup towaru do wysokości zł c. pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej do wysokości ,00 zł 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne, w szczególności: a. uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b. odpowiednio uzasadnionych, c. poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, d. określonych Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, e. odpowiednio udokumentowanych. 5. Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia na prowadzenie działalności i wsparcia pomostowego, są wolne od podatku dochodowego. 6. Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie są Beneficjentami w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z tym rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami VAT, czy nie. 7. Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien/powinna jednoznacznie określić na etapie konstruowania Biznesplanu czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 8. Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi/Uczestniczce przez Beneficjenta w wysokości 100 % wnioskowanej kwoty. 9. Wskazane jest, aby płatności ze środków finansowanych na rozwój przedsiębiorczości ponoszone były przez Uczestnika/Uczestniczkę przelewem z rachunku bankowego, na który dotacja została przekazana. Inne formy płatności są również dopuszczalne, jednak Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna posiadać odpowiednie dowody zapłaty na udokumentowanie poniesionych wydatków. 10. Uczestnik/Uczestniczka podlega kontroli realizowanej przez Beneficjenta bądź inne instytucje uprawnione do kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrola odbywa się w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę działalności gospodarczej. 11. Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na

8 rozwój przedsiębiorczości, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik/Uczestniczka może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz po założeniu działalności gospodarczej) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. 12. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik/Uczestniczka ponosi na własne ryzyko. 13. Beneficjent ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 14. Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/a otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził/a działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 8 Rozliczenie dotacji 1. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się na podstawie składanych przez nich do Beneficjenta Zestawień poniesionych wydatków wraz z dowodami ich zapłaty (kopie przelewów bankowych, inne dowody potwierdzające dokonanie płatności), zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 2. Beneficjent na etapie weryfikacji Zestawień poniesionych wydatków może zażądać od Uczestnika/Uczestniczki projektu okazania dokumentów potwierdzających ich poniesienie, tj.: a. kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b. kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c. w przypadku zakupu urządzeń używanych oświadczeń sprzedawcy potwierdzających, iż w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub wspólnotowej. 3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości. Jako rozliczenie rozumiane jest zatwierdzenie przez Beneficjenta przedłożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę Zestawienia poniesionych wydatków wraz z załącznikami. 4. Szczegółowy opis procedur i dokumentacji zostanie zawarty w Zasadach rozliczenia dotacji, zamieszczonych na stronie

9 9 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową przyznawaną Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie comiesięcznej zaliczki, w kwocie nie większej niż 1 000,00 zł/m-c i jest wypłacane przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy, (liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) mające na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak: a. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela; b. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; c. koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową); d. koszty opłat telekomunikacyjnych (internet, telefon); e. koszty usług pocztowych i kurierskich; f. koszty usług księgowych; g. koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą; h. koszty usług prawnych; i. koszty opłat i przelewów bankowych; j. koszty materiałów biurowych; k. koszty paliwa; 3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu do Beneficjenta po otrzymaniu dotacji. 4. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu ww. wsparcia i podpisuje z Uczestnikiem/Uczestniczką Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 5. Wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce w miesięcznych transzach. Przed wypłatą każdej kolejnej transzy wsparcia Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do udokumentowania wydatkowania środków otrzymanych w poprzednim miesiącu. 6. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się na podstawie składanych przez nich do Beneficjenta Zestawień poniesionych wydatków wraz z dowodami ich zapłaty (kopie przelewów bankowych, inne dowody potwierdzające dokonanie płatności), zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego.

10 7. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się w oparciu o Zasady rozliczania środków w ramach wsparcia pomostowego zamieszczonych na stronie 10 Pomoc publiczna 1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe stanowi dla Uczestnika/Uczestniczki pomoc de minimis. 2. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE z , L 379/5) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia , Nr 239, poz z późn. zm.). 3. Uczestnik/Uczestniczka przed podpisaniem Umów jednorazowej dotacji bądź wsparcia pomostowego przedstawia Beneficjentowi informację o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia r., nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Poza zweryfikowaniem limitów, dane zawarte w formularzu oraz załączonych do niego dokumentów pozwolą na sprawdzenie, czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy. 4. Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), d. sektorze węglowym, 5. Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: a. związanej z eksportem, b. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, c. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej d. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów. 6. Wnioski dotyczące wsparcia w zakresie, o którym mowa w pkt 4 i 5 powyżej zostaną odrzucone na etapie oceny przez Komisję Oceny Wniosków.

11 7. Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do wydania Uczestnikowi/czce projektu zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie W przypadku wykorzystania innych niż określonych w Umowach wartości jednorazowych dotacji oraz wsparcia pomostowego Beneficjent wystawi Uczestnikowi/Uczestniczce projektu korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 11 Zabezpieczenie 1. Zabezpieczeniem zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku niedotrzymania warunków Umów dotyczących ich przyznania, jest co do zasady weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową bądź inna forma zabezpieczenia uzgodniona indywidualnie między Uczestnikiem i Beneficjentem. 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobligowany/a do złożenia oświadczeń dotyczących pozostawania w związku małżeńskim. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim oraz wspólnocie majątkowej dłużnik musi uzyskać zgodę współmałżonków na podjęcie tego rodzaju zobowiązania. 12 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu. 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych POKL. 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki. 6. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Aktualny wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 34 poz. 174) zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

12 Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (RKOW) Załącznik nr 1A do RKOW Karta Oceny Formalnej Załącznik nr 1B do RKOW Karta Oceny Merytorycznej Załącznik nr 2 do RKOW Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo