NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn.: Nowy start zawodowy (nr POKL /14), zwany dalej Regulaminem, określa zasady dotyczące wnioskowania o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe, oceny przedłożonych wniosków, ogólne warunki udzielania ww. wsparcia jak również zasady monitoringu i kontroli Uczestników/Uczestniczek projektu. 2. Projekt pt. Nowy start zawodowy zwany dalej projektem realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. 3. Projekt jest realizowany w okresie od do r. na terenie województwa mazowieckiego. 4. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oznaczają wsparcie udzielane Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie: a. jednorazowej dotacji w wysokości do ,00 zł, b. wsparcia pomostowego w wysokości 1 000,00 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy. 7. O środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się jedynie Uczestnicy/Uczestniczki projektu, realizujący ścieżkę wsparcia przewidzianą dla grupy DOTACJE, którzy złożą we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i terminie odpowiednie dokumenty, tj.: Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z Biznesplanem oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną przyznane max. 39 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu (w tym 21 kobietom), wyłonionym w trybie konkursowym na podstawie ocen Biznesplanów dokonanych przez Członków Komisji Oceny Wniosków. 9. Zasady oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz tryb pracy Komisji Oceny Wniosków (KOW) zostały określone w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków (RKOW) (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

2 2 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości 1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi/Uczestniczce jednorazowego wsparcia finansowego, w maksymalnej wysokości zł, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. 2. W przypadku niewykorzystania całej puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach projektu, pozostałe w budżecie środki będą mogły zostać przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla Uczestników. 3. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę do Beneficjenta, wraz z załącznikami: a. Biznesplan na okres 2 lat działalności firmy część opisowa i finansowa b. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją. 4. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości sporządzony na wzorze przekazanym przez Beneficjenta składany jest w jednym egzemplarzu. Biznesplan stanowiący załącznik do Wniosku sporządzony jest w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) i przekazany Beneficjentowi w jednym egzemplarzu. 3 Weryfikacja formalna 1. Weryfikację formalną złożonych dokumentów przeprowadzają pracownicy biura projektu wyznaczeni przez kierownika projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej, która stanowi Załącznik nr 1A do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (RKOW). Informacja o wyniku oceny (zgodności bądź brakach w dokumentach) jest przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce w ciągu 3 dni roboczych od daty ich złożenia w biurze projektu. 2. W trakcie oceny formalnej oceniający sprawdza czy: a. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został sporządzony na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta, b. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wypełniony w języku polskim, c. Wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, d. Każda strona Wniosku oraz załączników została parafowana, e. Biznesplan został złożony w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, f. Wszystkie wymagane załączniki są kompletne, g. Wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione.

3 3. Dokumenty niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać poprawione/uzupełnione przez Uczestnika/Uczestniczkę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach. 4. Osoba dokonująca oceny formalnej podpisuje Deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą element Karty Oceny Formalnej. 4 Ocena merytoryczna 1. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, które przejdą pomyślnie proces oceny formalnej, zostaną skierowane do oceny merytorycznej, w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania pozytywnej oceny. 2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Załącznik nr 1B do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (RKOW). 3. Oceny merytorycznej dokonuje dwóch niezależnych ekspertów Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW), powołanych przez Beneficjenta. a. Członkami Komisji Oceny Wniosków są: b. Przewodniczący Członek Zarządu Sysco Polska Sp. z o.o. - bez prawa głosu c. Sekretarz KOW kierownik projektu - bez prawa głosu d. Dwóch niezależnych ekspertów powołanych przez Beneficjenta. 4. Członkiem KOW jest również przedstawiciel Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Beneficjent przed zwołaniem posiedzenia KOW informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem IOK o terminie prac KOW. 5. Członkowie KOW podpisują Deklarację bezstronności i poufności, zapewniającą przejrzystość przebiegu procedury przyznawania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości/wsparcia pomostowego. 6. Ocena Biznesplanu będzie obejmować w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją oraz pisemnym uzasadnieniem dla przyznanej oceny: a. Projekt przedsięwzięcia (przejrzystość założeń, wyczerpujący opis, racjonalność), b. Potencjał i wykształcenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (umiejętności i doświadczenie, które mają znaczenie w powodzeniu biznesu), c. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa), d. Znajomość rynku i konkurencji (opis produktu, trafność wyboru segmentu rynku, grupy docelowe, sposób prowadzenia dystrybucji i promocji, ocena konkurencja na rynku), e. Zagrożenia i możliwości (rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim i ogólnym otoczeniu rynkowym, oszacowanie kierunków jego rozwoju), f. Opłacalność, efektywność i racjonalność finansowa przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków, racjonalność wydatków na zakup towarów i usług przeznaczonych na rozpoczęcie działalności).

4 7. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Wniosków (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen dokonanych przez ekspertów) stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych od najwyższej do najniższej liczby punktów. Biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Biznesplanu, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 8. W ramach zagwarantowania minimalnej liczby kobiet w projekcie, Beneficjent stworzy dwie listy rankingowe w podziale na płeć. W pierwszej kolejności zrekrutowane będą kobiety minimum 21 osób, w następnej kolejności mężczyźni 18 osób. Osoby będą zakwalifikowane do uzyskania środków finansowych w zależności od liczby przyznanych punktów oraz z uwzględnieniem przewidzianej w ramach projektu liczby kobiet i mężczyzn. 9. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez KOW, Beneficjent w pierwszej kolejności informuje osoby, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania dotacji, o wynikach oceny. 10. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu (zob. 5), jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 11. Ostateczna lista rankingowa jest niezwłocznie ogłaszana na stronach internetowych Beneficjenta. 12. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania każdego/każdej Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach oceny jego Biznesplanu wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym. 13. Uczestnicy/Uczestniczki, którzy/e w wyniku oceny Biznesplanów otrzymają wystarczającą ilość punktów, ale nie uzyskają dotacji z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczeni/one na liście rezerwowej. 14. Osoby z listy rezerwowej otrzymają szansę na uzyskanie dotacji (w ramach grupy, w której Uczestnik/Uczestniczka brał/a udział do momentu konkursu Biznesplanów), tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, bądź z uzyskanej dotacji osoby z listy głównej. 15. Osoby z listy rezerwowej mogą otrzymać szansę uzyskania dotacji także w przypadku wyczerpania listy rezerwowej dla danej grupy, przy czym o kolejności zakwalifikowania się do dofinansowania decydować będzie liczba uzyskanych punktów z oceny Biznesplanu oraz uwzględnienie założonej w projekcie liczby kobiet i mężczyzn. 16. Uczestnicy ubiegający się o przyznanie dotacji, którzy w wyniku oceny Biznesplanów nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji (nie uzyskają min. liczby punktów), a także pozostałe osoby z listy rezerwowej, mają możliwość kontynuowania udziału w projekcie tylko w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, pod warunkiem dostępności miejsc.

5 5 Procedura odwoławcza 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, którego/której Biznesplan został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, lub u którego/której obniżona została wysokość przyznanego wsparcia ma możliwość złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień i/lub informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych. 3. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Biznesplanu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego Biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile MJWPU nie zdecyduje inaczej. 4. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczkę projektu o wynikach powtórnej oceny Biznesplanu. Powtórna ocena Biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 6 Podpisanie umowy 1. Po ostatecznym ogłoszeniu wyników oceny Biznesplanów Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. 2. Umowa podpisywana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla Uczestnika/Uczestniczki i Beneficjenta. 3. Załącznikami do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości są: a. kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do KRS lub innego właściwego rejestru), b. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, c. kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS prowadzonej działalności gospodarczej, d. kopia dokumentu zawierającego PESEL Właściciela/ki firmy, e. zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, f. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g. formularz zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

6 h. oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy), i. kopia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, j. oświadczenie o możliwości odzyskania VAT (jeśli dotyczy), k. wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 4. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb, związanych z planowaną działalnością gospodarczą i od wysokości wydatków, o pokrycie których ubiega się Uczestnik/Uczestniczka projektu, jednakże maksymalnie wynosi ona PLN. 7 Przeznaczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 1. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika, w tym m.in.: a. zakup nowych środków trwałych, b. zakup nowego wyposażenia, c. zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, d. zakup wartości niematerialnych i prawnych, e. pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, f. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów firmy), g. zakup środków transportu pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element w prowadzeniu firmy i będą wykorzystywane jedynie do tego celu, nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług. 2. Środki z dotacji nie mogą stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia). 3. Ustanawia się następujące limity wydatków ze środków dotacji dla poszczególnych rodzajów wydatków, jednak w wyjątkowych sytuacjach zależnych od specyfiki branży, w ramach której otwierana jest działalność Beneficjent może odstąpić od poniższych warunków:

7 a. zakup środków transportu do wysokości zł, b. zakup towaru do wysokości zł c. pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej do wysokości ,00 zł 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne, w szczególności: a. uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b. odpowiednio uzasadnionych, c. poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, d. określonych Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, e. odpowiednio udokumentowanych. 5. Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia na prowadzenie działalności i wsparcia pomostowego, są wolne od podatku dochodowego. 6. Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie są Beneficjentami w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z tym rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami VAT, czy nie. 7. Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien/powinna jednoznacznie określić na etapie konstruowania Biznesplanu czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 8. Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi/Uczestniczce przez Beneficjenta w wysokości 100 % wnioskowanej kwoty. 9. Wskazane jest, aby płatności ze środków finansowanych na rozwój przedsiębiorczości ponoszone były przez Uczestnika/Uczestniczkę przelewem z rachunku bankowego, na który dotacja została przekazana. Inne formy płatności są również dopuszczalne, jednak Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna posiadać odpowiednie dowody zapłaty na udokumentowanie poniesionych wydatków. 10. Uczestnik/Uczestniczka podlega kontroli realizowanej przez Beneficjenta bądź inne instytucje uprawnione do kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrola odbywa się w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę działalności gospodarczej. 11. Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na

8 rozwój przedsiębiorczości, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik/Uczestniczka może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz po założeniu działalności gospodarczej) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. 12. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik/Uczestniczka ponosi na własne ryzyko. 13. Beneficjent ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 14. Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/a otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził/a działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 8 Rozliczenie dotacji 1. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się na podstawie składanych przez nich do Beneficjenta Zestawień poniesionych wydatków wraz z dowodami ich zapłaty (kopie przelewów bankowych, inne dowody potwierdzające dokonanie płatności), zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 2. Beneficjent na etapie weryfikacji Zestawień poniesionych wydatków może zażądać od Uczestnika/Uczestniczki projektu okazania dokumentów potwierdzających ich poniesienie, tj.: a. kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b. kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c. w przypadku zakupu urządzeń używanych oświadczeń sprzedawcy potwierdzających, iż w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub wspólnotowej. 3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości. Jako rozliczenie rozumiane jest zatwierdzenie przez Beneficjenta przedłożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę Zestawienia poniesionych wydatków wraz z załącznikami. 4. Szczegółowy opis procedur i dokumentacji zostanie zawarty w Zasadach rozliczenia dotacji, zamieszczonych na stronie

9 9 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową przyznawaną Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie comiesięcznej zaliczki, w kwocie nie większej niż 1 000,00 zł/m-c i jest wypłacane przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy, (liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) mające na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak: a. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela; b. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; c. koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową); d. koszty opłat telekomunikacyjnych (internet, telefon); e. koszty usług pocztowych i kurierskich; f. koszty usług księgowych; g. koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą; h. koszty usług prawnych; i. koszty opłat i przelewów bankowych; j. koszty materiałów biurowych; k. koszty paliwa; 3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu do Beneficjenta po otrzymaniu dotacji. 4. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu ww. wsparcia i podpisuje z Uczestnikiem/Uczestniczką Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 5. Wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce w miesięcznych transzach. Przed wypłatą każdej kolejnej transzy wsparcia Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do udokumentowania wydatkowania środków otrzymanych w poprzednim miesiącu. 6. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się na podstawie składanych przez nich do Beneficjenta Zestawień poniesionych wydatków wraz z dowodami ich zapłaty (kopie przelewów bankowych, inne dowody potwierdzające dokonanie płatności), zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego.

10 7. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu środków finansowych odbywa się w oparciu o Zasady rozliczania środków w ramach wsparcia pomostowego zamieszczonych na stronie 10 Pomoc publiczna 1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe stanowi dla Uczestnika/Uczestniczki pomoc de minimis. 2. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE z , L 379/5) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia , Nr 239, poz z późn. zm.). 3. Uczestnik/Uczestniczka przed podpisaniem Umów jednorazowej dotacji bądź wsparcia pomostowego przedstawia Beneficjentowi informację o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia r., nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Poza zweryfikowaniem limitów, dane zawarte w formularzu oraz załączonych do niego dokumentów pozwolą na sprawdzenie, czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy. 4. Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), d. sektorze węglowym, 5. Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: a. związanej z eksportem, b. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, c. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej d. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów. 6. Wnioski dotyczące wsparcia w zakresie, o którym mowa w pkt 4 i 5 powyżej zostaną odrzucone na etapie oceny przez Komisję Oceny Wniosków.

11 7. Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do wydania Uczestnikowi/czce projektu zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie W przypadku wykorzystania innych niż określonych w Umowach wartości jednorazowych dotacji oraz wsparcia pomostowego Beneficjent wystawi Uczestnikowi/Uczestniczce projektu korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 11 Zabezpieczenie 1. Zabezpieczeniem zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku niedotrzymania warunków Umów dotyczących ich przyznania, jest co do zasady weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową bądź inna forma zabezpieczenia uzgodniona indywidualnie między Uczestnikiem i Beneficjentem. 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobligowany/a do złożenia oświadczeń dotyczących pozostawania w związku małżeńskim. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim oraz wspólnocie majątkowej dłużnik musi uzyskać zgodę współmałżonków na podjęcie tego rodzaju zobowiązania. 12 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu. 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych POKL. 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki. 6. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Aktualny wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 34 poz. 174) zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

12 Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (RKOW) Załącznik nr 1A do RKOW Karta Oceny Formalnej Załącznik nr 1B do RKOW Karta Oceny Merytorycznej Załącznik nr 2 do RKOW Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w r a m a c h p r o j e k t u C z a s n a B i z n e s. D o t a c j e n a r o z w ó j f i r m y d l a o s ó b p o w y ż e j 2 9 r o k

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY II EDYCJA Nr POKL.08.01.02-14-144/14 projekt jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00 Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe

1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim NR RPLD.10.02.02-10-0009/16. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AG DORADZTWO DOTACJA MÓJ POWRÓT NA RYNEK PRACY 2013-08-19 Część 1 Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt MÓJ BIZNES! nr RPLU.09.03.00-06-0163/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Wsparcie w BIZNESwomen-starcie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Wsparcie w BIZNESwomen-starcie Załącznik nr 4: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Wsparcie w BIZNESwomen-starcie Realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wiedza + dotacja = SUKCES!

Wiedza + dotacja = SUKCES! Strona 1 Umowa o udzieleniu przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nr /PWP/6.3.1/2017 w ramach projektu Wiedza+dotacja=SUKCES! nr umowy o dofinansowanie: RPLB.06.03.01-08-0107/16-00 w ramach REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Moja firma realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu pt. Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1 - Postanowienia ogólne 1. CIECH S.A. realizuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego Strona1 Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dotyczy projektu Biznes społeczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTAW NA SIEBIE! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE Akcelerator Biznesu nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 1 Wstęp 1. Celem projektu Akcelerator Biznesu jest zapewnienie merytorycznego i finansowego wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa PROGRAM lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku 1. Cel programu Wykonanie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo