Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

2 Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Gdańska Akademia Przedsiębiorczości, zwany dalej Regulaminem określa w szczególności: warunki udzielania wsparcia finansowego, procedurę przyznawania dotacji, opis monitoringu i kontroli Mikroprzedsiębiorstw w projekcie pn. Gdańska Akademia Przedsiębiorczości. 2. Regulamin został opracowany w oparciu o wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w województwie pomorskim w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich będących załącznikiem do Dokumentacji konkursowej POKL Konkurs Nr 1/POKL/6.2/ Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Dotacja inwestycyjna polega na udzieleniu osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest uczestnikowi projektu w formie pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 400,00 zł przez okres 6 miesięcy. Uczestnik projektu uprawniony jest do przeznaczenia pomocy finansowej z podstawowego wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 4. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z 33 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239 poz z późn. zm.). 5. Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostanie przekazana każdemu uczestnikowi projektu w formie pisemnej oraz zamieszczona na stronie internetowej. 6. Nabór wniosków będzie się odbywać w trybie konkursu zamkniętego. 7. O wsparcie finansowe ma prawo ubiegać się każdy Uczestnik projektu, który zostanie zakwalifikowany do dalszego uczestnictwa w projekcie na etapie rekrutacji oraz ukończy szkolenie ABC Przedsiębiorczości. 8. Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata dotacji nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od IP i spełnieniu przez Uczestnika projektu wszystkich warunków Umowy zawartej z Beneficjentem warunkujących wypłatę wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. 9. Wnioskowana wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest uzależniona od wskazanych i uzasadnionych potrzeb związanych z planowaną działalnością gospodarczą i od wysokości planowanych wydatków (uzasadnionych charakterem i celami przedsięwzięcia), na pokrycie których ubiega się Uczestnik projektu. Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej dla Uczestnika wynosi 20000,00 zł (średnia wartość dotacji zł), przy czym łączne wsparcie finansowe wypłacone wszystkim Uczestnikom nie może przekroczyć kwoty ,00 zł. Strona 2 z 9

3 10. Wsparcie finansowe zostanie udzielone 15 Uczestnikom. Wnioskowanie o wsparcie finansowe 3 1. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe Uczestnik powinien: a. złożyć poprawnie wypełniony Wniosek o wsparcie finansowe, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami b. podpisać Umowę na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz podpisze Umowę o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust.1, prawo do jej uzyskania otrzyma osoba z ostatecznej Listy rankingowej, której Wniosek o dotację został oceniony pozytywnie i ma kolejną najwyższą liczbę punktów. 3. Szczegółowe warunki wypłaty dotacji i wsparcia pomostowego, prawa i obowiązki zarówno Uczestnika jak i Beneficjenta w związku z udzieleniem dotacji określa Umowa o przyznanie środków (dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Wniosek o wsparcie finansowe wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze projektu: a. Wniosek o wsparcie finansowe i załączniki muszą być wypełnione w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w dwóch papierowych jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia), b. Wniosek o wsparcie finansowe i załączniki (z wyjątkiem dokumentów urzędowych i podpisanych przez inne podmioty) muszą być czytelnie podpisane przez Uczestnika projektu w wyznaczonych do tego miejscach, c. Wszystkie strony Wniosku o dotację oraz załączników muszą być parafowane przez Uczestnika projektu, z wyjątkiem tych, na których znajduje się czytelny podpis, d. W przypadku dołączenia do Wniosku kserokopii dokumentów muszą one zawierać potwierdzenie za zgodność z oryginałem oraz aktualną datę i czytelny podpis Uczestnika projektu składającego Wniosek o wsparcie finansowe 5. Wraz z Wnioskiem o wsparcie finansowe należy złożyć następujące załączniki: a. biznesplan działalności przedsiębiorstwa stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, b. harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem. c. Dokument potwierdzający wykonanie usługi doradczo szkoleniowej. Oraz inne dokumenty, zgodnie z wzorem wniosku o wsparcie finansowe (załącznik nr 1 do regulaminu) 6. Każdy Wniosek o wsparcie finansowe zostaje opatrzony datą wpływu, numerem oraz podpisem pracownika Beneficjenta przyjmującego Wniosek. Ocena wniosków o wsparcie finansowe 4 Strona 3 z 9

4 1. Oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków (dalej określana też jako KOW), którą powołuje beneficjent. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. W skład komisji wchodzą eksperci powołani przez beneficjenta (w tym ewentualni eksperci zewnętrzni). Spośród składu komisji beneficjent powołuje Przewodniczącego Komisji. 3. W posiedzeniu Komisji mogą również wziąć udział fakultatywnie wydelegowani przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji Beneficjent dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków o wsparcie finansowe wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną przez niego Kartę Oceny Formalnej (Załącznik Nr 7 do niniejszego regulaminu). 2. Komisja dokonuje oceny wniosków poprawnych formalnie w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej (Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu) uzasadniając ją na piśmie. 3. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej uchybienia natury formalnej wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie Oceny Merytorycznej wniosku. 4. Oceny merytorycznej danego wniosku dokonują dwie osoby (zasada dwóch par oczu ) członkowie Komisji Oceny Wniosków (Regulamin KOW stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu), w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości zastosowanych procedur. Karta zawiera uzasadnienie przyznanej oceny punktowej. 5. Elementem zachowania zasady bezstronności oraz przejrzystości stosowanych procedur jest podpisanie przez członków KOW oraz obserwatora przed przystąpieniem do prac KOW deklaracji bezstronności i poufności, stanowiącej załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Ponadto członkowie KOW są zobowiązani do podpisania deklaracji bezstronności, znajdującej się w Karcie Oceny Merytorycznej, w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. 6. Ocena merytoryczna dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić będzie podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 7. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 8. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej Strona 4 z 9

5 kwoty dofinansowania będzie brał pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 9. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, zapisują wyniki ocen w Kartach Oceny Merytorycznej. Informacja na temat wysokości proponowanej kwoty dofinansowania zostanie zamieszczona w protokole z posiedzenia Komisji. 10. Kwota dofinansowania zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca. 11. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku w terminie 2 dni roboczych. Uczestnik zostanie zobligowany do uzupełnienia braku w siedzibie Projektodawcy. Niestawienie się na wezwanie Projektodawcy we wskazanym wyżej terminie powoduje odrzucenie wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w Karcie Oceny Merytorycznej. Następnie ustalenia te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informacje na temat dopuszczonej korekty wniosku zostaną zamieszczone w protokole z posiedzenia Komisji. 12. Lista wniosków spełniających minimum punktowe podpisywana jest przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzależnione jest to od dostępności środków. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół (zawierający informacje z przebiegu prac Komisji), w tym załączoną wstępną listę ocenionych wniosków, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji oraz obserwatora. Dofinansowanie otrzyma 12 najwyżej ocenionych Wniosków o dotację. Beneficjent dopuszcza możliwość złożenia odwołań od decyzji KOW. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków dotacje otrzymają trzy z nich najwyżej ocenione. Po tym etapie zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa, bez możliwości odwołań do Beneficjenta lub wyższej instancji. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia finansowego (z podaniem m. in. numeru wniosku, liczby uzyskanych punktów) umieszczana jest na stronie internetowej beneficjenta oraz w jego siedzibie w miejscu ogólnodostępnym po zakończeniu etapu procedury odwoławczej, o której mowa w 6 regulaminu. Beneficjent pisemnie (z potwierdzeniem odbioru) poinformuje każdego uczestnika projektu o wynikach oceny jego wniosku w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia w/w listy Uczestnik projektu, którego wniosek o wsparcie finansowe został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o jego ponowne rozpatrzenie, wraz z przedstawieniem uwag do oceny Komisji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od momentu opublikowania informacji o odrzuceniu wniosku o wsparcie finansowe na stronie Strona 5 z 9

6 internetowej beneficjenta i poinformowaniu uczestnika pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru odczytania wiadomości. 3. Beneficjent dokona powtórnej oceny wniosku o wsparcie finansowe w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. 4. Ponowna ocena wniosku o wsparcie finansowe zostanie dokonywana przez inne osoby niż te, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. 5. Beneficjent pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru poinformuje uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o wsparcie finansowe. 6. Powtórna ocena wniosku o wsparcie finansowe jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych, liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 7. Beneficjent utworzy rezerwę finansową na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie wsparcia finansowego na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań. W przypadku braku odwołań lub w sytuacji gdy odwołania zostały rozstrzygnięte negatywnie Beneficjent uwolnione środki przeznaczy na udzielenie dotacji osobom z listy rezerwowej, które spełniły warunki do otrzymania dofinansowania. Podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego 7 1. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania wpisu do innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania. 2. Uczestnik po otrzymaniu informacji o rekomendowaniu Wniosku o wsparcie finansowe jest zobligowany do dostarczenia niezbędnych do podpisania Umowy załączników: a. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, b. kopia nadania numeru REGON beneficjentowi pomocy, c. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS d. zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji, e. oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (Załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu) f. Oświadczenie współmałżonka stanowiące Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu g. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik Nr 11 do niniejszego Regulaminu), lub Strona 6 z 9

7 h. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik Nr 12 do niniejszego Regulaminu) 3. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia prawnego zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy ze strony Uczestnika projektu w postaci jednego weksla in blanco z wystawienia Uczestnika wraz z poręczeniem wekslowym 4. Beneficjent w dniu podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zobowiązany jest wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007 r. Nr 53 poz. 354). Wydatkowanie i rozliczenie dotacji inwestycyjnej 8 1. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m. in. środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez beneficjenta pomocy we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia). 2. Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 3. Dotacja wypłacana jest uczestnikowi projektu przez beneficjenta w systemie zaliczkowym w następujący sposób - zaliczka w wysokości 100% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010, Nr 51, poz. 307) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne są od podatku dochodowego. 4. Beneficjent pomocy powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Jednak z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie umowy i wypłatę środków, beneficjent pomocy może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez uczestnika Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji Strona 7 z 9

8 inwestycyjnej) i otrzymać ich refundację po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku). Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy beneficjent ostateczny ponosi na własne ryzyko. 5. Katalog kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do pomocy de minimis jest katalogiem otwartym Rozliczenie środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej następuje poprzez: a. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 2. Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację spełniania warunków. Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim: a. fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; b. wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem. W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt posiadania zakupionych towarów. W ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent przeprowadzi po 2 kontrole i po 2 wizyty monitorujące u każdego uczestnika, z których powstaną raporty Każdy z uczestników, który otrzyma dotację inwestycyjną, będzie miał możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej oraz doradczej. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane uczestnikowi projektu w formie pomocy finansowej wypłacane jest miesięcznie w kwocie 400,00 zł przez okres 6 miesięcy. Uczestnik projektu uprawniony jest do przeznaczenia pomocy finansowej z podstawowego wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe w postaci doradztwa to możliwość skorzystania z usług Specjalistów, zatrudnionych przez Beneficjenta, w celu uzyskania porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikom zostanie przedstawiony harmonogram dyżurów Specjalistów wraz ze specjalnościami, w których mogą być pomocni. Uczestnicy będą mogli zapisać się na spotkania osobiście, Strona 8 z 9

9 mailowo lub telefonicznie. W ramach całego projektu zaplanowano 96 godzin doradztwa (średnio 6,4 h na Uczestnika). 11 Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia tych środków. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Termin zakończenia realizacji inwestycji określony w umowie może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść w życie. Beneficjent pomocy może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowo finansowym do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji beneficjenta. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a jedynie pisemnego poinformowania beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. W przypadku pozostałych zmian do ww. harmonogramu rzeczowo finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja beneficjenta. Załączniki do regulaminu Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu działalności przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 Wzór harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji Załącznik nr 4 Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 5 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia inwestycyjnego Załącznik nr 6 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 7 Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Załącznik nr 8 Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Załącznik nr 9 oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis Załącznik nr 10 Oświadczenie współmałżonka Załącznik nr 11 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Załącznik nr 12 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Strona 9 z 9

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo