Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Active Women! realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr UDA-POKL /14-00 z dnia 17 listopada 2014r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 3. Projekt realizowany jest w Biurze Projektu:, ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój 313 (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem całe województwo podkarpackie. 5. Okres realizacji Projektu: od r. do r. 6. Niniejszy Regulamin określa kryteria udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom Projektu. 2 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: Projekt projekt Active Women!, realizowany przez Rzeszowska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.; Instytucja pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; RARR S.A. -, Uczestnik Projektu - osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie; Komisja Oceny Biznesplanów (KOB) - komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości zespół oceniający biznesplany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego; Dotacja inwestycyjna - bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, związanych z rozpoczętą przez niego działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi do ,00 PLN; Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Uczestnika Projektu w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1680,00 PLN, wypłacana przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3 Wsparcie finansowe ogólne warunki 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego Uczestnikom projektu, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Active Women! 2. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia: jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe. 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkolenia dotyczącego zakładania własnej działalności gospodarczej (24 godzin) z absencją nie przekraczającą 20% (4 godziny) oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa z zakresu opracowania biznesplanu (5 godzin). 4. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zostanie złożony przez Uczestnika Projektu, który po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego, a przed złożeniem wniosku założył działalność gospodarczą. W tej sytuacji wniosek składa jako Przedsiębiorca. 5. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe wraz z niezbędnymi załącznikami prowadzony będzie po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego w terminie wskazanym przez RARR S.A. 6. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego Strona1

2 wsparcia pomostowego rozpatrywać będzie Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 7. Uczestnicy Projektu, których wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Biznesplanów i zarekomendowane do realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą. Warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej. 8. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika Projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 9. Uczestnik Projektu, którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma możliwość złożenia do RARR S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 10. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. Ostateczna lista rankingowa dostępna będzie w Biurze Projektu oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu. 11. Środki finansowe udzielane w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. 12. Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania, przy czym nie będzie mógł w tym okresie zmienić formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 13. RARR S.A. zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika Projektu. 4 Wsparcie finansowe jednorazowa dotacja inwestycyjna 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkolenia dotyczącego zakładania własnej działalności gospodarczej (24 godziny) z absencją nie przekraczającą 20% (4 godziny) oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa z zakresu opracowania biznesplanu (5 godzin) i zamiar założenia lub założenie działalności gospodarczej (po złożeniu wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną). 2. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie ogłoszony jednokrotnie, po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego dla danej grupy szkoleniowej w terminie wyznaczonym przez RARR S.A., jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty ukończenia bloku szkoleniowodoradczego. 3. Termin składania wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi w formie pisemnej informacji o terminie składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków będzie trwał co najmniej 3 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej RARR S.A. 4. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw. 5. Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej: a. zakup nowych środków trwałych, b. zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, c. zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej; cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego Strona2

3 dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; d. instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych e. zakup wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania f. zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku) nie większy niż 25% dotacji inwestycyjnej; g. specjalistyczne środki transportu, nie więcej niż 50% dotacji inwestycyjnej pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element wniosku i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego we wniosku, a wnioskodawca przedstawi zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa; nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów 6. Podmiotami, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis są: a. Sektory wykluczone: rybołówstwo górnictwo węgla b. Działalności wykluczone: rolnictwo c. Sektory z ograniczeniami: transport drogowy towarów 7. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik Projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości ,00 PLN. 8. Kwalifikowalność wydatków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej rozpoczyna się: a. dla Uczestników Projektu, którzy złożyli wniosek o jednorazową dotację jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej, b. dla Uczestników Projektu którzy złożyli wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (założona po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego), od następnego dnia po złożeniu wniosku 9. Dotacja inwestycyjna wypłacana będzie Uczestnikowi Projektu przez RARR S.A. w systemie zaliczkoworefundacyjnym, w następujący sposób: a. zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy, b. płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych kosztów, nie więcej niż 20% kwoty dotacji, wypłacana po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji. 10. Uczestnik Projektu w ramach Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami ujętymi w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym do wysokości nie przekraczającej 10% wartości działania z którego przesuwane są środki jak i działania na które przesuwane są środki. Zmiany, o których mowa nie wymagają akceptacji RARR S.A. i sporządzania aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 11. Uczestnik Projektu będzie zobowiązany w okresie do 2 miesięcy od dnia przekazania zaliczki w wysokości 80% kwoty dotacji dokonać zaplanowanych zakupów inwestycyjnych oraz przedstawić zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi jak: a. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, z zastrzeżeniem punktu c, b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji inwestycyjnej wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, c. Uczestnik Projektu może wystąpić do RARR S.A. z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. RARR S.A. w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika Projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 12. Wparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie Strona3

4 wsparcia finansowego. 13. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Uczestnik Projektu otrzymuje od RARR S.A. zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. 14. Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z punktem 16 i 17) w dniu podpisania umowy oraz złożenie przez Uczestnika Projektu następujących dokumentów: a. kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, b. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, c. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)/KRUS, d. oświadczenie o kwalifikowalności VAT, e. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej, f. oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 15. Uczestnik Projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz poręczeniem osoby fizycznej. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne w wieku do 65 roku życia, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niebędące współmałżonkiem Uczestnika Projektu, osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż: a ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej ,00 PLN b ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej ,00 PLN c ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania powyżej ,00 PLN. 16. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia przez dwóch Poręczycieli. 17. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a. przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (umowa o pracę powinna obejmować okres co najmniej 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymania wsparcia finansowego), b. przez Poręczyciela będącego emerytem kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury z trzech ostatnich miesięcy, c. przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: Kserokopii zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), Kserokopii deklaracji PIT za ostatnie dwa lata, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. d. RARR S.A. zastrzega możliwość określenia innych dokumentów wymaganych przy ustanowienia zabezpieczenia 18. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu czy Poręczyciel pozostają w związku małżeńskim, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie RARR S.A., w obecności jego przedstawiciela. 19. Uczestnicy Projektu, którzy zostaną zakwalifikowani do jednorazowej dotacji inwestycyjnej zobowiązują się do założenia działalności gospodarczej w terminie do r. Niespełnienie tego warunku będzie tożsame z rozwiązaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Strona4

5 5 Podstawowe wsparcie pomostowe 1. O udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Uczestnik Projektu. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego składany jest wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy wniosek o udzielnie wsparcia finansowego zostanie oceniony negatywnie. 2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1680,00 PLN. Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), koszty usług pocztowych i kurierskich, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, opłaty i przelewy bankowe, koszty działań informacyjno promocyjno - marketingowych. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS/KRUS. Poza tym obowiązkiem Uczestnik Projektu nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 5. Wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie umowy. 6. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego RARR S.A. wydaje Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis. 6 Warunki składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego 1. Uczestnicy Projektu składają osobne wnioski na poszczególne rodzaje wsparcia. 2. Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu, ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój 313 (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). 3. W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z podaniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku. 4. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu wniosku do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu wniosku będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru wniosku i datą wpływu. 5. Uczestnik Projektu może złożyć wniosek na poszczególne rodzaje wsparcia finansowego tylko jeden raz, w wyznaczonym terminie. 6. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega. Strona5

6 7 Ocena formalna złożonych wniosków 1. Ocenie formalnej podlegają wnioski złożone w terminie wyznaczonym przez Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe: a. wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia), b. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z zawieszką do segregatora), c. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsca pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać nie dotyczy, d. dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, e. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestników Projektu, f. oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie, g. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentów, h. kopia dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki. 3. Ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, podstawowego wsparcia pomostowego dokonywana będzie przez personel Projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Karty Oceny Formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 4. Wniosek nie podlega ocenie formalnej w przypadku, gdy: a. został złożony poza wyznaczonym terminem, b. określony we wniosku rodzaj działalności nie jest zgodny z przedstawionym przez Uczestnika Projektu w Dokumentach rekrutacyjnych, c. kwota wnioskowanego dofinansowania nie mieści się w limitach określonych w Regulaminie. 5. W przypadku gdy wniosek o wsparcie finansowe będzie niekompletny lub będzie zawierał inne braki lub uchybienia formalne istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia. 6. Ocena formalna powinna się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od terminu zamknięcia naboru. 7. O wynikach oceny formalnej Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. 8. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć na poszczególnych etapach ubiegania się o wsparcie finansowe: WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej Kserokopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach Lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543). Załączniki dodatkowe dla Uczestników Projektu, którzy zarejestrowali i rozpoczęli działalność gospodarczą przed złożeniem wniosku Jednorazowa dotacja inwestycyjna Jednorazowa dotacja inwestycyjna Strona6

7 Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Odpowiedni dokument poświadczający zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. Załączniki dla Uczestników Projektu, którzy ubiegają się o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej Kserokopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach Lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311). Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Odpowiedni dokument poświadczający zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 8 Ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Biznesplanów (KOB), powołaną przez Zarząd RARR S.A. W skład KOB będą wchodzić pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadający udokumentowane doświadczenie w pracach komisji oceniających wnioski oraz osoby, nie będące pracownikami RARR S.A., posiadający umiejętności, wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu oceny biznesplanów, analiz finansowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Zewnętrzni eksperci stanowić będą minimum 20% składu Komisji Oceny Biznesplanów. 2. W pracach KOB może również uczestniczyć niezależny obserwator WUP Rzeszów, który ma prawo wglądu do ocenianych przez członków KOB wniosków oraz wniesienia ewentualnych zastrzeżeń. Nieobecność obserwatora WUP w Rzeszowie na posiedzeniu KOB nie wpływa na ważność obrad Komisji. 3. Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie KOB oraz niezależny obserwator WUP Rzeszów podpiszą deklarację bezstronności i poufności. 4. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 60%punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny. 5. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch Członków KOB indywidualnie. Końcowa ocena punktowa stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. 6. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do dofinansowania decydować będzie trzecia ocena Członka KOB i ta ocena będzie wiążąca. 7. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków, które będą rekomendowana do zatwierdzenia przez Zarząd RARR S.A. 8. Zarząd RARR S.A. zatwierdza do dofinansowania taką liczbę wniosków, która wyczerpuje pulę środków. 9. Na liście rankingowej podstawowo znajdzie się 25 najwyżej ocenionych przez KOB wniosków o przyznanie Strona7

8 dofinansowania. 10. Komisja Oceny Biznesplanów ma prawo do obniżenia kwoty dofinansowania, jeśli uzna część kosztów za nieuzasadnioną. Jeżeli Uczestnik Projektu zaakceptuje niższą kwotę będzie zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Natomiast jeżeli nie zaakceptuje niższej kwoty dofinansowania, wówczas do dofinansowania rekomendowany jest kolejny wniosek z listy rankingowej. 11. Ocena merytoryczna powinna zakończyć się w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 12. Z posiedzeń KOB sporządzany jest protokół, zawierający informacje z przebiegu prac komisji oraz listę wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 13. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów sporządzona zostanie lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania i wstępna lista rezerwowa zatwierdzana przez Zarząd RARR S.A. 14. Zatwierdzona przez Zarząd RARR S.A. lista podstawowa i wstępna lista rezerwowa będzie umieszczona na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu. 15. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania pozostają na liście rezerwowej. 16. Uczestnicy Projektu, którzy zostali umieszczenie na liście rezerwowej, a posiadają tą samą liczbę punktów, zostaną uszeregowani na niej według uzyskanych punktów przyznawanych w poszczególnych modułach z Karty Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 17. Ustalenie kolejności na liście rezerwowej dokonane będzie na podstawie otrzymanych punktów w następujących modułach według kolejności: 1.V Moduł Efektywność kosztowa, 2. I Moduł Doświadczenie, 3. II Moduł Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, 4. III Moduł Analiza rynkowa, 5. IV Moduł Plan inwestycyjny, 6. VI Moduł Trwałość ekonomiczno finansowa. 18. W przypadku pojawienia się oszczędności do dofinansowania rekomendowane będą wnioski o najwyższej liczbie punktów. 19. O wynikach oceny merytorycznej, w tym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. 9 Procedura odwoławcza 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji inwestycyjnej, które nie znalazły się na podstawowej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 2. Procedura odwoławcza nie dotyczy wniosków, którym została zmniejszona kwota dofinansowania na etapie oceny merytorycznej. 3. Uczestnik Projektu, którego wniosek nie znalazł się na podstawowej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Biznesplanów. 4. Odwołanie wraz z wnioskiem o ponowną weryfikację (dot. oceny formalnej i merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest do Biura Projektu w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru pisemnej informacji o wynikach oceny. 5. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia wniosku lub biznesplanu o nowe treści. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować nie przyjęciem odwołania. 6. Odwołania rozpatrzone zostaną w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru informacji o wynikach oceny merytorycznej. 7. Ponowna ocena wniosku dokonywana będzie przez losowo wybranych członków KOB, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. 8. Powtórna ocena wniosku jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje już odwołanie. 9. W przypadku uwzględnienia odwołania aktualizowana będzie lista podstawowa. 10. W przypadku braku odwołań lub ich nie uwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne wnioski z listy rankingowej (rezerwowej) z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. 11. Po rozparzeniu wszystkich odwołań publikowana jest ostateczna lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania i ostateczna lista rezerwowa. 12. O wynikach oceny wynikającej z procedury odwoławczej, w tym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. Strona8

9 10 Postanowienia końcowe 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników Projektu, należy do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd RARR S.A. 3. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących Projektu. 5. RARR S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu. 6. RARR S.A. w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności zastrzega sobie prawo zmiany terminów przedstawionych w niniejszym regulaminie. 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu. Rzeszów, dnia.. Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.... Data i czytelny podpis Kandydata Załączniki: 1. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 1); 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 2); 3. Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 3); 4. Wzór karty oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 4); 5. Wzór biznesplanu (Załącznik nr 5); 6. Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 6); 7. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7); 8. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 8, 8A); 9. Wzór karty oceny biznesplanu (Załącznik nr 9); 10. Wzór odwołania od oceny biznesplanu (Załącznik nr 10); 11. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Załącznik nr 11); 12. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 12); 13. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 13); 14. Wzór oświadczenia o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem (Załącznik nr 14); 15. Wzór oświadczenia o niekaralności karą dostępu do środków (Załącznik nr 15). Strona9

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Bądź przedsiębiorczy - załóż własną firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU MŁODY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu pt. Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1 - Postanowienia ogólne 1. CIECH S.A. realizuje

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h

W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Ś R O D K Ó W F I N A N S O W Y C H N A R O Z W Ó J P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h P r o g r

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Postanowienia ogólne

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE DOJRZAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego projektu Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego projektu Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu Moja Firma Mój Sukces 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres, warunki oraz proces udzielaniaa finansowego wsparcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Własna firma szansą na sukces w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH w ramach Ścieżki B projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia nr projektu: WND-POKL.08.01.02-18-151/12-00

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Kobiety sukcesu realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

N O W A P R A C A! w r a m a c h. Postanowienia ogólne. 2 Definicje podstawowe

N O W A P R A C A! w r a m a c h. Postanowienia ogólne. 2 Definicje podstawowe R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Ś R O D K Ó W F I N A N S O W Y C H N A R O Z W Ó J P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I W P R O J E K C I E N O W A P R A C A! w r a m a c h P r o g r a m u O

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Projektu: PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Projekcie ReSTART zatrudnienia 2 nr WND-POKL.08.01.02-18-197/14 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-073/14-00 zawartej w

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNES INICJATOR. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNES INICJATOR. Postanowienia ogólne Projekt: BIZNES INICJATOR realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r) Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Działania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu W Ł A S N A F I R M A - P O D K A R P A C K I P R O G R A M W S P A R C I A

w ramach projektu W Ł A S N A F I R M A - P O D K A R P A C K I P R O G R A M W S P A R C I A R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Ś R O D K Ó W F I N A N S O W Y C H N A R O Z W Ó J P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I w ramach projektu W Ł A S N A F I R M A - P O D K A R P A C K I P R O G

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Projektu Recepta na kryzys współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1. Wsparcie pomostowe to - bezzwrotna pomoc

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AG DORADZTWO DOTACJA MÓJ POWRÓT NA RYNEK PRACY 2013-08-19 Część 1 Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Biznes na start jest realizowany przez działających w partnerstwie: Rudzką Agencję Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje Projekt nr WND- POKL.06.02.00-18-016/08

Bardziej szczegółowo