Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Active Women! realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr UDA-POKL /14-00 z dnia 17 listopada 2014r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 3. Projekt realizowany jest w Biurze Projektu:, ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój 313 (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem całe województwo podkarpackie. 5. Okres realizacji Projektu: od r. do r. 6. Niniejszy Regulamin określa kryteria udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom Projektu. 2 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: Projekt projekt Active Women!, realizowany przez Rzeszowska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.; Instytucja pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; RARR S.A. -, Uczestnik Projektu - osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie; Komisja Oceny Biznesplanów (KOB) - komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości zespół oceniający biznesplany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego; Dotacja inwestycyjna - bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, związanych z rozpoczętą przez niego działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi do ,00 PLN; Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Uczestnika Projektu w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1680,00 PLN, wypłacana przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3 Wsparcie finansowe ogólne warunki 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego Uczestnikom projektu, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Active Women! 2. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia: jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe. 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkolenia dotyczącego zakładania własnej działalności gospodarczej (24 godzin) z absencją nie przekraczającą 20% (4 godziny) oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa z zakresu opracowania biznesplanu (5 godzin). 4. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zostanie złożony przez Uczestnika Projektu, który po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego, a przed złożeniem wniosku założył działalność gospodarczą. W tej sytuacji wniosek składa jako Przedsiębiorca. 5. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe wraz z niezbędnymi załącznikami prowadzony będzie po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego w terminie wskazanym przez RARR S.A. 6. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego Strona1

2 wsparcia pomostowego rozpatrywać będzie Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 7. Uczestnicy Projektu, których wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Biznesplanów i zarekomendowane do realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą. Warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej. 8. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika Projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 9. Uczestnik Projektu, którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma możliwość złożenia do RARR S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 10. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. Ostateczna lista rankingowa dostępna będzie w Biurze Projektu oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu. 11. Środki finansowe udzielane w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. 12. Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania, przy czym nie będzie mógł w tym okresie zmienić formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 13. RARR S.A. zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika Projektu. 4 Wsparcie finansowe jednorazowa dotacja inwestycyjna 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkolenia dotyczącego zakładania własnej działalności gospodarczej (24 godziny) z absencją nie przekraczającą 20% (4 godziny) oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa z zakresu opracowania biznesplanu (5 godzin) i zamiar założenia lub założenie działalności gospodarczej (po złożeniu wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną). 2. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie ogłoszony jednokrotnie, po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego dla danej grupy szkoleniowej w terminie wyznaczonym przez RARR S.A., jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty ukończenia bloku szkoleniowodoradczego. 3. Termin składania wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi w formie pisemnej informacji o terminie składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków będzie trwał co najmniej 3 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej RARR S.A. 4. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw. 5. Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej: a. zakup nowych środków trwałych, b. zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, c. zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej; cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego Strona2

3 dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; d. instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych e. zakup wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania f. zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku) nie większy niż 25% dotacji inwestycyjnej; g. specjalistyczne środki transportu, nie więcej niż 50% dotacji inwestycyjnej pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element wniosku i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego we wniosku, a wnioskodawca przedstawi zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa; nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów 6. Podmiotami, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis są: a. Sektory wykluczone: rybołówstwo górnictwo węgla b. Działalności wykluczone: rolnictwo c. Sektory z ograniczeniami: transport drogowy towarów 7. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik Projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości ,00 PLN. 8. Kwalifikowalność wydatków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej rozpoczyna się: a. dla Uczestników Projektu, którzy złożyli wniosek o jednorazową dotację jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej, b. dla Uczestników Projektu którzy złożyli wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (założona po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego), od następnego dnia po złożeniu wniosku 9. Dotacja inwestycyjna wypłacana będzie Uczestnikowi Projektu przez RARR S.A. w systemie zaliczkoworefundacyjnym, w następujący sposób: a. zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy, b. płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych kosztów, nie więcej niż 20% kwoty dotacji, wypłacana po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji. 10. Uczestnik Projektu w ramach Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami ujętymi w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym do wysokości nie przekraczającej 10% wartości działania z którego przesuwane są środki jak i działania na które przesuwane są środki. Zmiany, o których mowa nie wymagają akceptacji RARR S.A. i sporządzania aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 11. Uczestnik Projektu będzie zobowiązany w okresie do 2 miesięcy od dnia przekazania zaliczki w wysokości 80% kwoty dotacji dokonać zaplanowanych zakupów inwestycyjnych oraz przedstawić zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi jak: a. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, z zastrzeżeniem punktu c, b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji inwestycyjnej wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, c. Uczestnik Projektu może wystąpić do RARR S.A. z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. RARR S.A. w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika Projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 12. Wparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie Strona3

4 wsparcia finansowego. 13. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Uczestnik Projektu otrzymuje od RARR S.A. zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. 14. Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z punktem 16 i 17) w dniu podpisania umowy oraz złożenie przez Uczestnika Projektu następujących dokumentów: a. kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, b. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, c. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)/KRUS, d. oświadczenie o kwalifikowalności VAT, e. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej, f. oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 15. Uczestnik Projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz poręczeniem osoby fizycznej. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne w wieku do 65 roku życia, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niebędące współmałżonkiem Uczestnika Projektu, osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż: a ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej ,00 PLN b ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej ,00 PLN c ,00 PLN brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania powyżej ,00 PLN. 16. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia przez dwóch Poręczycieli. 17. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a. przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (umowa o pracę powinna obejmować okres co najmniej 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymania wsparcia finansowego), b. przez Poręczyciela będącego emerytem kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury z trzech ostatnich miesięcy, c. przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: Kserokopii zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), Kserokopii deklaracji PIT za ostatnie dwa lata, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. d. RARR S.A. zastrzega możliwość określenia innych dokumentów wymaganych przy ustanowienia zabezpieczenia 18. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu czy Poręczyciel pozostają w związku małżeńskim, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie RARR S.A., w obecności jego przedstawiciela. 19. Uczestnicy Projektu, którzy zostaną zakwalifikowani do jednorazowej dotacji inwestycyjnej zobowiązują się do założenia działalności gospodarczej w terminie do r. Niespełnienie tego warunku będzie tożsame z rozwiązaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Strona4

5 5 Podstawowe wsparcie pomostowe 1. O udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Uczestnik Projektu. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego składany jest wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy wniosek o udzielnie wsparcia finansowego zostanie oceniony negatywnie. 2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1680,00 PLN. Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), koszty usług pocztowych i kurierskich, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, opłaty i przelewy bankowe, koszty działań informacyjno promocyjno - marketingowych. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS/KRUS. Poza tym obowiązkiem Uczestnik Projektu nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 5. Wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie umowy. 6. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego RARR S.A. wydaje Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis. 6 Warunki składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego 1. Uczestnicy Projektu składają osobne wnioski na poszczególne rodzaje wsparcia. 2. Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu, ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój 313 (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). 3. W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z podaniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku. 4. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu wniosku do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu wniosku będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru wniosku i datą wpływu. 5. Uczestnik Projektu może złożyć wniosek na poszczególne rodzaje wsparcia finansowego tylko jeden raz, w wyznaczonym terminie. 6. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega. Strona5

6 7 Ocena formalna złożonych wniosków 1. Ocenie formalnej podlegają wnioski złożone w terminie wyznaczonym przez Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe: a. wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia), b. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z zawieszką do segregatora), c. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsca pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać nie dotyczy, d. dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, e. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestników Projektu, f. oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie, g. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentów, h. kopia dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki. 3. Ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, podstawowego wsparcia pomostowego dokonywana będzie przez personel Projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Karty Oceny Formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 4. Wniosek nie podlega ocenie formalnej w przypadku, gdy: a. został złożony poza wyznaczonym terminem, b. określony we wniosku rodzaj działalności nie jest zgodny z przedstawionym przez Uczestnika Projektu w Dokumentach rekrutacyjnych, c. kwota wnioskowanego dofinansowania nie mieści się w limitach określonych w Regulaminie. 5. W przypadku gdy wniosek o wsparcie finansowe będzie niekompletny lub będzie zawierał inne braki lub uchybienia formalne istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia. 6. Ocena formalna powinna się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od terminu zamknięcia naboru. 7. O wynikach oceny formalnej Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. 8. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć na poszczególnych etapach ubiegania się o wsparcie finansowe: WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej Kserokopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach Lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543). Załączniki dodatkowe dla Uczestników Projektu, którzy zarejestrowali i rozpoczęli działalność gospodarczą przed złożeniem wniosku Jednorazowa dotacja inwestycyjna Jednorazowa dotacja inwestycyjna Strona6

7 Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Odpowiedni dokument poświadczający zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. Załączniki dla Uczestników Projektu, którzy ubiegają się o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej Kserokopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach Lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311). Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Odpowiedni dokument poświadczający zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 8 Ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Biznesplanów (KOB), powołaną przez Zarząd RARR S.A. W skład KOB będą wchodzić pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadający udokumentowane doświadczenie w pracach komisji oceniających wnioski oraz osoby, nie będące pracownikami RARR S.A., posiadający umiejętności, wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu oceny biznesplanów, analiz finansowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Zewnętrzni eksperci stanowić będą minimum 20% składu Komisji Oceny Biznesplanów. 2. W pracach KOB może również uczestniczyć niezależny obserwator WUP Rzeszów, który ma prawo wglądu do ocenianych przez członków KOB wniosków oraz wniesienia ewentualnych zastrzeżeń. Nieobecność obserwatora WUP w Rzeszowie na posiedzeniu KOB nie wpływa na ważność obrad Komisji. 3. Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie KOB oraz niezależny obserwator WUP Rzeszów podpiszą deklarację bezstronności i poufności. 4. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 60%punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny. 5. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch Członków KOB indywidualnie. Końcowa ocena punktowa stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. 6. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do dofinansowania decydować będzie trzecia ocena Członka KOB i ta ocena będzie wiążąca. 7. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków, które będą rekomendowana do zatwierdzenia przez Zarząd RARR S.A. 8. Zarząd RARR S.A. zatwierdza do dofinansowania taką liczbę wniosków, która wyczerpuje pulę środków. 9. Na liście rankingowej podstawowo znajdzie się 25 najwyżej ocenionych przez KOB wniosków o przyznanie Strona7

8 dofinansowania. 10. Komisja Oceny Biznesplanów ma prawo do obniżenia kwoty dofinansowania, jeśli uzna część kosztów za nieuzasadnioną. Jeżeli Uczestnik Projektu zaakceptuje niższą kwotę będzie zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Natomiast jeżeli nie zaakceptuje niższej kwoty dofinansowania, wówczas do dofinansowania rekomendowany jest kolejny wniosek z listy rankingowej. 11. Ocena merytoryczna powinna zakończyć się w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 12. Z posiedzeń KOB sporządzany jest protokół, zawierający informacje z przebiegu prac komisji oraz listę wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 13. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów sporządzona zostanie lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania i wstępna lista rezerwowa zatwierdzana przez Zarząd RARR S.A. 14. Zatwierdzona przez Zarząd RARR S.A. lista podstawowa i wstępna lista rezerwowa będzie umieszczona na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu. 15. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania pozostają na liście rezerwowej. 16. Uczestnicy Projektu, którzy zostali umieszczenie na liście rezerwowej, a posiadają tą samą liczbę punktów, zostaną uszeregowani na niej według uzyskanych punktów przyznawanych w poszczególnych modułach z Karty Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 17. Ustalenie kolejności na liście rezerwowej dokonane będzie na podstawie otrzymanych punktów w następujących modułach według kolejności: 1.V Moduł Efektywność kosztowa, 2. I Moduł Doświadczenie, 3. II Moduł Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, 4. III Moduł Analiza rynkowa, 5. IV Moduł Plan inwestycyjny, 6. VI Moduł Trwałość ekonomiczno finansowa. 18. W przypadku pojawienia się oszczędności do dofinansowania rekomendowane będą wnioski o najwyższej liczbie punktów. 19. O wynikach oceny merytorycznej, w tym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. 9 Procedura odwoławcza 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji inwestycyjnej, które nie znalazły się na podstawowej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 2. Procedura odwoławcza nie dotyczy wniosków, którym została zmniejszona kwota dofinansowania na etapie oceny merytorycznej. 3. Uczestnik Projektu, którego wniosek nie znalazł się na podstawowej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Biznesplanów. 4. Odwołanie wraz z wnioskiem o ponowną weryfikację (dot. oceny formalnej i merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest do Biura Projektu w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru pisemnej informacji o wynikach oceny. 5. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia wniosku lub biznesplanu o nowe treści. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować nie przyjęciem odwołania. 6. Odwołania rozpatrzone zostaną w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru informacji o wynikach oceny merytorycznej. 7. Ponowna ocena wniosku dokonywana będzie przez losowo wybranych członków KOB, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. 8. Powtórna ocena wniosku jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje już odwołanie. 9. W przypadku uwzględnienia odwołania aktualizowana będzie lista podstawowa. 10. W przypadku braku odwołań lub ich nie uwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne wnioski z listy rankingowej (rezerwowej) z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. 11. Po rozparzeniu wszystkich odwołań publikowana jest ostateczna lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania i ostateczna lista rezerwowa. 12. O wynikach oceny wynikającej z procedury odwoławczej, w tym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. Strona8

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo