Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Własna firma ja też potrafię realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie. Biuro projektu mieści się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, Jędrzejów, ul. Okrzei 49B, pokój nr 209 (II piętro). Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) środkach finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub wsparciu finansowym należy rozumieć jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012r, poz. 457). b) uczestniku projektu należy rozumieć osobę do 25 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie zakwalifikowaną do udziału w Projekcie Własna firma ja też potrafię. c) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu uczestnikowi projektu bezzwrotnego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wsparcie finansowe jest udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w formie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012r., poz. 457) Wnioskowana wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od wskazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednak nie może przekroczyć ,00 zł na jednego uczestnika projektu, co stanowić będzie nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Wsparcie finansowe zostanie przyznane uczestnikom projektu, którzy spełnią łącznie następujące warunki: uczestniczyli w procesie doradczym z zakresu prowadzenia firmy, wzięli udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia osób, które mają otrzymać środki na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku złożenia przez nich zaświadczenia potwierdzającego odbycie w ciągu ostatnich

2 trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. przygotowali i złożyli kompletne biznes plany na okres 2 lat działalności firmy (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), ich biznes plany zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) i znalazły się na liście rankingowej osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego. Ocena biznes planów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powoływaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie realizującego projekt Własna firma ja też potrafię, w skład której wchodzi minimum trzech członków. Dwóch członków KOW, wybranych losowo, dokonuje szczegółowej i rzetelnej oceny biznes planów na podstawie merytoryczno technicznych kryteriów wyboru. Kryteriami oceny biznes planu są: uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, doświadczenie, analiza rynkowa, plan wydatków, efektywność kosztowa, trwałość ekonomiczno-finansowa. Szczegółowe kryteria oceny przedstawione są w Karcie oceny biznesplanu wnioskodawcy ubiegającego się o środki finansowe w ramach Działania 6.2 stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu. Końcowa ocena punktowa biznes planu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków. Ocena każdego oceniającego musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem np. 1,5; 2,75. Minimalna liczba punktów kwalifikująca biznes plan do wsparcia finansowego wynosi 60. W przypadku, gdy biznes plan uzyskał od przynajmniej jednego z oceniających co najmniej 60 punktów oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytoryczno - technicznych wynosi co najmniej 30 punktów, biznes plan poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wybrany w drodze losowania. Ocena dokonana przez trzeciego oceniającego jest oceną wiążącą. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w formie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie udzielone 15 uczestnikom projektu, których biznes plany zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków, z tego: w I edycji 9 uczestnikom, w II edycji 6 uczestnikom. W przypadku, gdy łączna wartość wniosków rekomendowana do przyznania wsparcia finansowego będzie mniejsza niż posiadane środki, dopuszcza się możliwość przyznania wsparcia finansowego większej liczbie uczestników. O wynikach oceny biznes planów (wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów) dokonanych przez KOW uczestnik projektu zostanie poinformowany w formie pisemnej. Uczestnik, którego biznes plan został odrzucony ma możliwość złożenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie wniosku o ponowne rozpatrzenie biznes planu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznes planu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego biznes planu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 2

3 O wynikach powtórnej oceny biznes planu uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie. Powtórna ocena biznes planu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu, jednak nie później niż: I edycja w terminie do r. II edycja w terminie do r. W terminie 14 dni od poinformowania uczestników o zarekomendowaniu do wsparcia finansowego, są oni zobligowani do dostarczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Wniosku przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wszystkich wymaganych załączników do wniosku (załącznik nr 3 do Regulaminu). Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty: 1) potwierdzenie odbycia szkolenia ABC przedsiębiorczości, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 2) kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy, 3) zaktualizowany biznes plan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji, 4) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. akt własności lokalu, umowa najmu, umowa dzierżawy), 5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do wniosku), 6) Oświadczenie (załącznik nr 2 do wniosku), 7) Oświadczenie dot. zwrotu podatku VAT (załącznik nr 3 do wniosku), 8) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 4 do wniosku), 9) Oświadczenie o uzyskanych dochodach przez poręczyciela (załącznik nr 5 do wniosku): a) jednego poręczyciela, który uzyskuje przeciętny miesięczny dochód wynikający ze stosunku pracy/służbowego, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania emerytury/renty w wysokości co najmniej 1700,00 zł. b) dwóch poręczycieli, jeżeli każdy z nich uzyskuje przeciętny miesięczny dochód wynikający ze stosunku pracy / służbowego, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania emerytury/renty w wysokości co najmniej 1400,00 zł. 10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.311). Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie odpowiedzialny za przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonuje oceny poprawności wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych dokumentów. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie przyznaje uczestnikom projektu, którzy złożyli poprawne wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wymagane dokumenty, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z warunkami określonymi w Kryteriach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 19 czerwca 2012r.(załącznik nr 4 do Regulaminu) za wyjątkiem zapisu w części II, pkt 3.2 przedmiotowych kryteriów. 3

4 Przekazanie środków finansowych na wskazane przez uczestników projektu konta bankowe następuje po podpisaniu umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia (patrz Część III Kryteriów, o których mowa w 2, pkt 23 niniejszego Regulaminu). Uczestnik projektu, który po zakończeniu udziału w procesie doradczym z zakresu prowadzenia firmy i szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz opracowaniu biznes planu nie otrzymał wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ma możliwość ponownego wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL, o ile nie zarejestrował działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i nadal spełnia kryteria udziału w projekcie. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno uczestnika projektu jak i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w związku z udzieleniem wsparcia finansowego określa umowa w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 5 do Regulaminu). Wsparcie finansowe dla uczestnika projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie: - przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1383) Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej rozporządzeń pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Każdemu uczestnikowi projektu, któremu zostało udzielone wsparcie finansowe, Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2011r. Nr 34, poz.174). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno zostać wydane w dniu podpisania umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z powiatowego urzędu pracy lub dotacja w ramach projektu realizowanego w Poddziałaniu 8.1.2, innego projektu z Działania 6.2 PO KL). Jeżeli uczestnik projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, chcąc je otrzymać zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 4

5 3 Wydatkowanie i rozliczenie wsparcia finansowego 1. Kwota przyznanych środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być przeznaczona na: leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wniesienie wkładów do spółek, zakup nieruchomości, opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, wniesienie kaucji, sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania), zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, zapłatę składek ubezpieczeniowych. 2. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych, cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystane w ramach kupna-sprzedaży, której stroną jest współmałżonek uczestnika lub ich krewny w linii prostej do II stopnia, zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana. 3. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego oraz wkładu własnego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Uczestnik projektu może wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z pisemnym wnioskiem o zmianę biznes planu oraz Szczegółowej specyfikacji i harmonogramu wydatków do poniesienia w ramach przyznanego dofinansowania(załącznik Nr 1 do umowy), w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 4 Kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Tym samym Urząd weryfikuje przede wszystkim: fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznes planem. 2. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizyt u uczestnika projektu, który otrzymał dofinansowanie, na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 5

6 3. Po odbyciu wizytacji w ramach prowadzonego monitoringu sporządzana jest stosowna notatka służbowa, udostępniana do wiadomości uczestnika projektu. 4. Uczestnik projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia kontroli, a w trakcie jej trwania ma obowiązek udzielania wyjaśnień oraz przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków umowy. 5 Postanowienia końcowe 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian obowiązujących przepisów prawnych. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późniejszymi zmianami), b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012r. poz.457), c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz.1598 z późniejszymi zmianami) d) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz z późniejszymi zmianami), e) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami), f) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). Załączniki: 1. Wzór Biznes planu na okres dwóch lat działalności firmy. 2. Wzór Karty oceny biznesplanu wnioskodawcy ubiegającego się o środki finansowe w ramach Działania 6.2 POKL. 3. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (od nr 1 do nr 5). 4. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 19 czerwca 2012r. 5. Wzór umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami (od nr 1 do nr 2). PROJEKT REALIZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH, PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 2 STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 6

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo