Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Własna firma ja też potrafię realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie. Biuro projektu mieści się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, Jędrzejów, ul. Okrzei 49B, pokój nr 209 (II piętro). Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) środkach finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub wsparciu finansowym należy rozumieć jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012r, poz. 457). b) uczestniku projektu należy rozumieć osobę do 25 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie zakwalifikowaną do udziału w Projekcie Własna firma ja też potrafię. c) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu uczestnikowi projektu bezzwrotnego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wsparcie finansowe jest udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w formie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012r., poz. 457) Wnioskowana wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od wskazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednak nie może przekroczyć ,00 zł na jednego uczestnika projektu, co stanowić będzie nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Wsparcie finansowe zostanie przyznane uczestnikom projektu, którzy spełnią łącznie następujące warunki: uczestniczyli w procesie doradczym z zakresu prowadzenia firmy, wzięli udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia osób, które mają otrzymać środki na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku złożenia przez nich zaświadczenia potwierdzającego odbycie w ciągu ostatnich

2 trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. przygotowali i złożyli kompletne biznes plany na okres 2 lat działalności firmy (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), ich biznes plany zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) i znalazły się na liście rankingowej osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego. Ocena biznes planów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powoływaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie realizującego projekt Własna firma ja też potrafię, w skład której wchodzi minimum trzech członków. Dwóch członków KOW, wybranych losowo, dokonuje szczegółowej i rzetelnej oceny biznes planów na podstawie merytoryczno technicznych kryteriów wyboru. Kryteriami oceny biznes planu są: uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, doświadczenie, analiza rynkowa, plan wydatków, efektywność kosztowa, trwałość ekonomiczno-finansowa. Szczegółowe kryteria oceny przedstawione są w Karcie oceny biznesplanu wnioskodawcy ubiegającego się o środki finansowe w ramach Działania 6.2 stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu. Końcowa ocena punktowa biznes planu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków. Ocena każdego oceniającego musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem np. 1,5; 2,75. Minimalna liczba punktów kwalifikująca biznes plan do wsparcia finansowego wynosi 60. W przypadku, gdy biznes plan uzyskał od przynajmniej jednego z oceniających co najmniej 60 punktów oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytoryczno - technicznych wynosi co najmniej 30 punktów, biznes plan poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wybrany w drodze losowania. Ocena dokonana przez trzeciego oceniającego jest oceną wiążącą. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w formie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie udzielone 15 uczestnikom projektu, których biznes plany zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków, z tego: w I edycji 9 uczestnikom, w II edycji 6 uczestnikom. W przypadku, gdy łączna wartość wniosków rekomendowana do przyznania wsparcia finansowego będzie mniejsza niż posiadane środki, dopuszcza się możliwość przyznania wsparcia finansowego większej liczbie uczestników. O wynikach oceny biznes planów (wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów) dokonanych przez KOW uczestnik projektu zostanie poinformowany w formie pisemnej. Uczestnik, którego biznes plan został odrzucony ma możliwość złożenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie wniosku o ponowne rozpatrzenie biznes planu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznes planu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego biznes planu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 2

3 O wynikach powtórnej oceny biznes planu uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie. Powtórna ocena biznes planu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu, jednak nie później niż: I edycja w terminie do r. II edycja w terminie do r. W terminie 14 dni od poinformowania uczestników o zarekomendowaniu do wsparcia finansowego, są oni zobligowani do dostarczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Wniosku przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wszystkich wymaganych załączników do wniosku (załącznik nr 3 do Regulaminu). Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty: 1) potwierdzenie odbycia szkolenia ABC przedsiębiorczości, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 2) kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy, 3) zaktualizowany biznes plan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji, 4) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. akt własności lokalu, umowa najmu, umowa dzierżawy), 5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do wniosku), 6) Oświadczenie (załącznik nr 2 do wniosku), 7) Oświadczenie dot. zwrotu podatku VAT (załącznik nr 3 do wniosku), 8) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 4 do wniosku), 9) Oświadczenie o uzyskanych dochodach przez poręczyciela (załącznik nr 5 do wniosku): a) jednego poręczyciela, który uzyskuje przeciętny miesięczny dochód wynikający ze stosunku pracy/służbowego, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania emerytury/renty w wysokości co najmniej 1700,00 zł. b) dwóch poręczycieli, jeżeli każdy z nich uzyskuje przeciętny miesięczny dochód wynikający ze stosunku pracy / służbowego, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania emerytury/renty w wysokości co najmniej 1400,00 zł. 10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.311). Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie odpowiedzialny za przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonuje oceny poprawności wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych dokumentów. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie przyznaje uczestnikom projektu, którzy złożyli poprawne wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wymagane dokumenty, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z warunkami określonymi w Kryteriach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 19 czerwca 2012r.(załącznik nr 4 do Regulaminu) za wyjątkiem zapisu w części II, pkt 3.2 przedmiotowych kryteriów. 3

4 Przekazanie środków finansowych na wskazane przez uczestników projektu konta bankowe następuje po podpisaniu umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia (patrz Część III Kryteriów, o których mowa w 2, pkt 23 niniejszego Regulaminu). Uczestnik projektu, który po zakończeniu udziału w procesie doradczym z zakresu prowadzenia firmy i szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz opracowaniu biznes planu nie otrzymał wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ma możliwość ponownego wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL, o ile nie zarejestrował działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i nadal spełnia kryteria udziału w projekcie. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno uczestnika projektu jak i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w związku z udzieleniem wsparcia finansowego określa umowa w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 5 do Regulaminu). Wsparcie finansowe dla uczestnika projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie: - przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1383) Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej rozporządzeń pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Każdemu uczestnikowi projektu, któremu zostało udzielone wsparcie finansowe, Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2011r. Nr 34, poz.174). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno zostać wydane w dniu podpisania umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z powiatowego urzędu pracy lub dotacja w ramach projektu realizowanego w Poddziałaniu 8.1.2, innego projektu z Działania 6.2 PO KL). Jeżeli uczestnik projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, chcąc je otrzymać zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 4

5 3 Wydatkowanie i rozliczenie wsparcia finansowego 1. Kwota przyznanych środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być przeznaczona na: leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wniesienie wkładów do spółek, zakup nieruchomości, opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, wniesienie kaucji, sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania), zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, zapłatę składek ubezpieczeniowych. 2. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych, cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystane w ramach kupna-sprzedaży, której stroną jest współmałżonek uczestnika lub ich krewny w linii prostej do II stopnia, zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana. 3. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego oraz wkładu własnego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Uczestnik projektu może wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z pisemnym wnioskiem o zmianę biznes planu oraz Szczegółowej specyfikacji i harmonogramu wydatków do poniesienia w ramach przyznanego dofinansowania(załącznik Nr 1 do umowy), w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 4 Kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Tym samym Urząd weryfikuje przede wszystkim: fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznes planem. 2. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizyt u uczestnika projektu, który otrzymał dofinansowanie, na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 5

6 3. Po odbyciu wizytacji w ramach prowadzonego monitoringu sporządzana jest stosowna notatka służbowa, udostępniana do wiadomości uczestnika projektu. 4. Uczestnik projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia kontroli, a w trakcie jej trwania ma obowiązek udzielania wyjaśnień oraz przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków umowy. 5 Postanowienia końcowe 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian obowiązujących przepisów prawnych. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późniejszymi zmianami), b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012r. poz.457), c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz.1598 z późniejszymi zmianami) d) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz z późniejszymi zmianami), e) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami), f) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). Załączniki: 1. Wzór Biznes planu na okres dwóch lat działalności firmy. 2. Wzór Karty oceny biznesplanu wnioskodawcy ubiegającego się o środki finansowe w ramach Działania 6.2 POKL. 3. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (od nr 1 do nr 5). 4. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 19 czerwca 2012r. 5. Wzór umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami (od nr 1 do nr 2). PROJEKT REALIZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH, PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 2 STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 6

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej Tytuł projektu: Moja Firma Moja Przyszłość Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0043/17 Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej Tytuł projektu: Moja Firma Moja Przyszłość Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0043/17 Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Wytycznych. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu Wszystko w Twoich rękach! 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach- Lidera Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REKINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIZNESU 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

9. Zgodnie z Kartą oceny biznes planu można uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytoryczno technicznych oraz 30 punktów za

9. Zgodnie z Kartą oceny biznes planu można uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytoryczno technicznych oraz 30 punktów za Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Aktywni w biznesie dziś, jutro, zawsze realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. Lidera projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków przyznawania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez AP. w ramach projektu KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez AP. w ramach projektu KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 9 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez AP w ramach projektu KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu: ABC Własnego Biznesu Nr umowy: PRLB.06.03.01-08-0015/16-00 w ramach Osi priorytetowej VI Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.3 Wsparcie samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 - Wsparcie dla samo

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Mój pomysł na biznes

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Mój pomysł na biznes Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Mój pomysł na biznes 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA

projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mam pomysł mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU 3P CZYLI PRZEDSIĘBIORCZY PRACUJĄCY POWIAT

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU 3P CZYLI PRZEDSIĘBIORCZY PRACUJĄCY POWIAT REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU 3P CZYLI PRZEDSIĘBIORCZY PRACUJĄCY POWIAT Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do Szczegółowych informacji dla bezrobotnych ubiegających się dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Dotacje na start 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Grant na start 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Grant na start

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Grant na start Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Grant na start 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek dla osób otwierających działalność gospodarczą w Projekcie pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie zawarta. pomiędzy Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2014 z 10.01.2014r. Aleksandra Nowogórska Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu kryteriów przyznawania bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Sprawni w biznesie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Sprawni w biznesie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Sprawni w biznesie 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND- POKL.06.02.00-26-004/12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji. do Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji. do Projektu Regulamin Rekrutacji do Projektu Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie. II edycja POKL Działanie 6.1.1 Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Startuj z nami zostań przedsiębiorcą"

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Startuj z nami zostań przedsiębiorcą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Startuj z nami zostań przedsiębiorcą" 1 Postanowienia ogólne 1. Staropolska Izba

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,moja firma mój sukces

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,moja firma mój sukces Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,moja firma mój sukces 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu

Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu Załącznik 7 Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu Nr../JWF/2014/POKL zawarta w Łodzi, w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Wiedza + dotacja = SUKCES!

Wiedza + dotacja = SUKCES! Strona 1 Umowa o udzieleniu przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nr /PWP/6.3.1/2017 w ramach projektu Wiedza+dotacja=SUKCES! nr umowy o dofinansowanie: RPLB.06.03.01-08-0107/16-00 w ramach REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo