REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

2 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy w projekcie Pracownia Przedsiębiorczości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dotyczące wnioskowania o dotację, oceny przedłożonych wniosków oraz ogólne warunki wsparcia pomostowego, a także monitoringu i kontroli Uczestników/Uczestniczek projektu Projekt pt. Pracownia Przedsiębiorczości zwany dalej Projektem realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (zwany dalej Beneficjentem ) w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a/ jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do ,00 PLN (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu). b/ podstawowe wsparcie pomostowe do wysokości 1.680,00 PLN miesięcznie przez okres do 6 pierwszych miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jednak nie dłużej niż do r. (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu) Wsparcie finansowe, o którym mowa w pkt. 1.5 stanowi pomoc de minimis O dotację w ramach Projektu mogą ubiegać się jedynie osoby, które zakończyły pomyślnie szkolenie ABC przedsiębiorczości (obecność na zajęciach min. 80 % i pozytywnie zdany egzamin końcowy) i doradztwo (100 % obecności), ukończyły szkolenie zawodowe i kurs języka angielskiego zgodnie z Umową uczestnictwa, a także złożą Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z dokumentacją, o której mowa w dalszej części Regulaminu we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i terminie Warunkiem przyznania podstawowego wsparcia pomostowego jest pozytywnie rozpatrzony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie może być podpisana wcześniej niż Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej II stopnia i po spełnieniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu wszystkich warunków Umów zawartych z Beneficjentem warunkujących wypłatę wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 2. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości 2.1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi/ Uczestniczce jednorazowego wsparcia finansowego, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. 2

3 2.2. Wnioskowana wysokość dotacji jest uzależniona od wykazanych potrzeb związanych z planowaną działalnością gospodarczą i planowanych wydatków, o pokrycie których ubiega się Uczestniczka/Uczestnik projektu, jednak nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Zał. nr 1 do Regulaminu), złożonego przez Uczestniczkę/Uczestnika do Beneficjenta wraz z załącznikami: a) biznesplan na okres 2 lat działalności firmy część opisowa i finansowa (zał. nr 1 do Wniosku): wypełniony w formie elektronicznej, następnie wydrukowany, podpisany oraz parafowany na każdej zapisanej stronie przez Wnioskodawczynię/ Wnioskodawcę, zszyty w jedną całość (np. wpięty w skoroszyt), wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione. b) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją - (zał. nr 2 do Wniosku), c) kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki projektu, d) oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika o zarejestrowaniu działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Beneficjenta o przyznaniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (wzór - zał. nr 2 do Regulaminu) Wniosek sporządzony na wzorze przekazanym przez Beneficjenta wraz z załącznikami składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 3. Weryfikacja formalna 3.1. Weryfikację formalną złożonych Wniosków o dotację przeprowadzają pracownicy biura projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Osoba dokonująca oceny formalnej podpisuje Deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą element Karty Oceny Formalnej W trakcie oceny formalnej oceniający sprawdza czy: a) wymagane dokumenty zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta; b) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został sporządzony na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta; c) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wypełniony w języku polskim; d) wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu; e) każda strona Wniosku oraz załączników została parafowana; f) wniosek został złożony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność na każdej stronie); g) wszystkie załączniki są kompletne; 3

4 h) wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione; i) Uczestnik/Uczestniczka złożył/a wszystkie wymagane załączniki, wykazane w pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu; j) PKD planowanej działalności gospodarczej nie jest wykluczone ze wsparcia zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Informacja o wyniku oceny formalnej (zgodności bądź brakach w dokumentach) jest przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej - z potwierdzeniem odczytania wiadomości lub za pośrednictwem kuriera w przypadku braku a w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku w biurze projektu 3.5. Dokumenty niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać jeden raz poprawione/uzupełnione i dostarczone przez Uczestnika/Uczestniczkę w terminie wskazanym przez Beneficjenta, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia potwierdzenia odczytania zawiadomienia o brakach wysłanego pocztą elektroniczną ( ) lub - w przypadku braku poczty elektronicznej - za pośrednictwem kuriera W przypadku braku korekty/uzupełnień w wyznaczonym terminie, Wniosek o dotację zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie Po zakończeniu oceny formalnej sporządzany jest Protokół z przeprowadzonej oceny Wniosków. Protokół zatwierdza Prezes lub Wiceprezes Zarządu ZDZ w Warszawie Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymują zawiadomienie o pozytywnym wyniku oceny formalnej Wniosku i przekazaniu do oceny merytorycznej lub o odrzuceniu Wniosku i jego przyczynach za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odczytania wiadomości lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie. 4. Ocena merytoryczna 4.1. Wnioski, które przejdą pomyślnie proces oceny formalnej, zostaną skierowane do oceny merytorycznej 4.2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Merytorycznej - Zał. nr 4 do Regulaminu Oceny merytorycznej dokonuje dwóch niezależnych ekspertów, Członków Komisji Oceny Wniosków (zwanej dalej KOW ) Komisja Oceny Wniosków powoływana jest przez Beneficjenta w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) oraz finansowego podstawowego wsparcia pomostowego. KOW powołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu ZDZ w Warszawie Członkami Komisji Oceny Wniosków są: a. Przewodniczący - wyznaczany przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ b. Sekretarz KOW c. Minimum trzech niezależnych ekspertów powołanych przez Beneficjenta. 4

5 4.6. Osoby powołane do pracy w KOW powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów złożonych przez Uczestniczek/Uczestników Projektu ubiegających się wsparcie finansowe tj. jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości Członkowie KOW podpisują Deklarację bezstronności i poufności, zapewniającą przejrzystość przebiegu procedury przyznawania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości/wsparcia pomostowego W skład KOW fakultatywnie wchodzą oddelegowani pracownicy IOK - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji). Obserwator nie dokonuje oceny. Beneficjent przed zwołaniem posiedzenia KOW informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem IOK o terminie prac KOW Ocena merytoryczna odbywa się zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania POKL Ocena merytoryczna polega na dokonaniu szczegółowej analizy elementów biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego: a. Projekt przedsięwzięcia (przejrzystość założeń, wyczerpujący opis, racjonalność), b. Potencjał i wykształcenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (umiejętności i doświadczenie, które mają znaczenie w powodzeniu biznesu) c. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa); d. Znajomość rynku i konkurencji (opis produktu, trafność wyboru segmentu rynku, grupy docelowe, sposób prowadzenia dystrybucji i promocji, ocena konkurencji na rynku). e. Zagrożenia i możliwości (rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim i ogólnym otoczeniu rynkowym, oszacowanie kierunków jego rozwoju). f. Opłacalność, efektywność i racjonalność finansowa przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków, racjonalność wydatków na zakup towarów i usług przeznaczonych na rozpoczęcie działalności) Ostateczną ocenę stanowi średnia arytmetyczna 2 ocen dokonanych przez ekspertów. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających wynosi co najmniej 30 punktów, Wniosek podlega ocenie przez trzeciego oceniającego członka KOW. Ocena ta jest ostateczna i wiążąca Oceniający może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dotacji, jeśli część kosztów uzna za nieuzasadnione lub niekwalifikowane Członkowie KOW oceniający Wnioski o dotacje zobowiązani są do uzasadnienia oceny końcowej oraz ocen cząstkowych w formie pisemnej. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Merytorycznej oceniający potwierdza własnoręcznym podpisem Wypełnione Karty Oceny Merytorycznej są przekazywane Przewodniczącemu KOW, który sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających i/lub proponowanej kwocie dofinansowania. 5

6 4.16. Na podstawie oceny KOW zostanie sporządzona Wstępna lista rankingowa wniosków spełniających minimum punktowe (60 pkt.) i rekomendowanych do otrzymania dotacji oraz Protokół z prac KOW, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ Wnioski na liście zostaną uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. Lista rankingowa (zawierająca nr identyfikacyjny wniosku oraz uzyskane punkty) jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej projektu oraz dostępna w siedzibie Beneficjenta Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania każdego uczestnika projektu o wynikach oceny jego biznesplanu, wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym. Obowiązek wskazania uzasadnienia oceny Beneficjent spełnia poprzez przekazanie (za potwierdzeniem odbioru) osobie ubiegającej się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kserokopii Karty Oceny Merytorycznej. Jeśli ocena Wniosku/biznesplanu jest negatywna, Uczestnik/Uczestniczka otrzymuje informację o możliwości złożenia odwołania Po zakończeniu procedury odwołań (Rozdział 10), tworzona jest Ostateczna lista rankingowa wniosków, która po zatwierdzeniu wraz z protokołem z prac KOW przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ niezwłocznie ogłaszana jest na stronie internetowej projektu najwyżej ocenionych wniosków zostanie zakwalifikowanych do przyznania dotacji Uczestnicy/Uczestniczki, którzy/e w wyniku oceny Wniosków otrzymają wystarczającą ilość punktów, ale nie uzyskają dotacji z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej Po ostatecznym zakończeniu procedury oceny Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem/ Uczestniczką Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Zał. nr 5 do Regulaminu, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków Umowa podpisywana jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce, Beneficjentowi oraz IOK (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Załącznikami do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości są: a. wyciąg z CEIDG, b. kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS prowadzonej działalności gospodarczej (oryginał do wglądu), c. złożony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, w szczególności: i. zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy - jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji, ii. zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji lub przesunięciu uległ termin realizacji, d. wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, 6

7 e. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, f. oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis (wzór - zał. nr 6 do Regulaminu) oraz kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestniczka/Uczestnik otrzymał w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji, g. oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wzór - zał. nr 7 do Regulaminu), h. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór - zał. nr 8 do Regulaminu) i. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wzór - zał. nr 9 do Regulaminu) j. oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu, że nie korzystał/a i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.2 i Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej) (wzór - zał. nr 10 do Regulaminu), k. oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika, że w stosunku do niej/niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego (wzór - zał. nr 11 do Regulaminu). 5. Przeznaczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 5.1. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika, w tym m.in.: a) zakup nowych środków trwałych, b) zakup nowego wyposażenia, c) zakup wartości niematerialnych i prawnych d) pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, e) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do osiągnięcia celów firmy) przy czym wartość tej pozycji nie może przekroczyć 30% wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/Uczestniczka projektu, f) zakup środków transportu pod warunkiem, że stanowią niezbędny element w prowadzeniu firmy i będą wykorzystywane jedynie do tego celu oraz nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług Środki nie mogą stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty). 7

8 5.3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne, w szczególności: a. uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b. odpowiednio uzasadnionych, c. poniesionych w okresie określonym w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, d. określonych Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, e. odpowiednio udokumentowanych Środki przyznanej dotacji nie mogą być przeznaczone na: a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, b. wniesienie wkładów do spółek, c. zakup nieruchomości, d. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, e. opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, f. wniesienie kaucji, g. sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania) z zastrzeżeniem pkt. 6.4, h. zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, i. zapłatę składek ubezpieczeniowych, j. zakup środków obrotowych przewyższających 30 % otrzymanej dotacji inwestycyjnej Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia na prowadzenie działalności i wsparcia pomostowego, są wolne od podatku dochodowego Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie są Beneficjentami w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z tym rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami VAT czy nie Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien/powinna jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi/Uczestniczce przez Beneficjenta w wysokości 100 % kwoty w terminie 7 dni od podpisania Umowy o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. 8

9 5.9. Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Wskazane jest, aby płatności za środki finansowane z dotacji ponoszone były przez Uczestnika/Uczestniczkę przelewem z rachunku bankowego, na który dotacja została przekazana. Inne formy płatności są również dopuszczalne, jednak Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna posiadać odpowiednie dowody zapłaty na udokumentowanie poniesionych wydatków Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przedstawienia rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości Zatwierdzenie przez Beneficjenta przedłożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę Zestawienia poniesionych wydatków wraz z załącznikami następuje po kontroli dokonanej przez Beneficjenta w siedzibie prowadzonej przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu działalności gospodarczej Uczestnik/Uczestniczka podlega kontroli realizowanej przez Beneficjenta bądź inne instytucje uprawnione do kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrola odbywa się w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę działalności gospodarczej Beneficjent ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków Rozliczenie środków następuje poprzez: 6. Rozliczenie dotacji a. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych według wzoru określonego przez Beneficjenta Data sprzedaży, płatności i wystawienia dokumentów uwzględnionych w zestawieniu, nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia wydatkowania środków i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania środków wskazana w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: a. cena sprzętu używanego przekracza 3500,00 zł, nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu (w wątpliwych sytuacjach 9

10 Beneficjent może zażądać wyceny uprawnionego rzeczoznawcy). Koszty wyceny ponosi Uczestnik/Uczestniczka projektu, b. umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co Uczestniczka/Uczestnik projektu, c. zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (przelew, potwierdzenie zapłaty gotówką, kartą, potwierdzenie opłaty podatku) Zakup używanych środków trwałych jest dopuszczalny pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie Wniosku o dotację środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku Zgodnie z Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy (potwierdzone w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej; 2. dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym; 3. rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości; 4. zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, b) działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, e) naruszy inne istotne warunki umowy Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Uczestniczką/Uczestnikiem projektu. Tym samym weryfikuje przede wszystkim: a. fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 10

11 b. posiadanie sprzętu i wyposażenia zakupionego z otrzymanych środków i wykazanego w rozliczeniu, o którym mowa w pkt.6.1 ust.b. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik/Uczestniczka nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. materiały zużywane w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów) Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu, któremu/której przyznano dotację, zobowiązany/a jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości najpóźniej w dniu podpisania umowy. 7. Wsparcie pomostowe 7.1. Uczestnik/Uczestniczka projektu starający się o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, może ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe Podstawowe wsparcie pomostowe (wypłacane przez okres do 6 pierwszych miesięcy działalności liczonych od dnia rozpoczęcia działalności, która jest określona we wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż do ) jest bezzwrotną pomocą kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej zaliczki, w kwocie nie większej niż 1 680,00 zł brutto. Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Zał. nr 12 do Regulaminu), złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu do Beneficjenta Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składany przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu wraz z Wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości winien być: 1. złożony na formularzu udostępnionym przez Beneficjenta, 2. kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i uzasadniony Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe podlega procedurze oceny przez KOW Ocena wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe i decyzja o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego powinna być podjęta przez Beneficjenta nie później niż w dniu zatwierdzenia Ostatecznej listy rankingowej wniosków. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu ww. wsparcia. W przypadku decyzji negatywnej, Uczestniczka/ Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach i ewentualnej możliwości złożenia odwołania Z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, który/a otrzymał/a pozytywną decyzję zostanie podpisana Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (Zał. nr 13 do Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 11

12 7.8. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się wydatkować środki otrzymane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższą starannością, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce w miesięcznych transzach. Warunkiem wypłaty pierwszej transzy jest: a) udokumentowanie powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli dotyczy) i zdrowotne, b) dostępność środków na rachunku bankowym projektu Warunkiem wypłaty każdej kolejnej transzy wsparcia jest: a) udokumentowanie wydatkowania środków otrzymanych w poprzednim miesiącu, b) dostępność środków na rachunku bankowym projektu Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej: a) koszty ZUS, b) koszty administracyjne (w tym czynsz lub koszty wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), c) koszty eksploatacji pomieszczeń (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę), Ponadto może być przeznaczone na: d) koszty usług pocztowych, e) koszty usług księgowych, f) koszty usług prawnych, g) koszty telefonu i Internetu, h) koszty materiałów biurowych, i) koszty działań informacyjno-promocyjnych, Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na: a) finansowanie wydatków, na które była wcześniej udzielona pomoc publiczna lub które były wcześniej objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych wynikających z naruszenia umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Rozliczenie przekazanego uczestnikom projektu podstawowego wsparcia pomostowego składane jest na wzorze stanowiącym załącznik do Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie musi zostać własnoręcznie podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu Wraz z rozliczeniem należy złożyć następujące dokumenty: a) dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (potwierdzenia przelewów, ZUS DRA przy pierwszym rozliczeniu i za każdym razem gdy zmianie ulega wysokość opłacanych składek ZUS), 12

13 b) kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika/Uczestniczki lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w czasie korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia W przypadku, o którym mowa w pkt Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek zwrócić otrzymane środki finansowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy projektu) w terminie i na rachunek określony przez Beneficjenta Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/y jest poddać się monitoringowi i kontroli Beneficjenta i/lub uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego. 8. Pomoc publiczna 8.1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe stanowi dla Uczestnika/Uczestniczki pomoc de minimis Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.) 8.3. Zgodnie z zapisami rozporządzeń, o których mowa powyżej, pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy Uczestnik/Uczestniczka przed podpisaniem umów dotyczących jednorazowej dotacji bądź wsparcia pomostowego przedstawia Beneficjentowi informację o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Poza zweryfikowaniem limitów, dane zawarte w formularzu oraz załączonych do niego dokumentach pozwolą na sprawdzenie, czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), 13

14 b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), d. sektorze węglowym Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: a. związanej z eksportem, b. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, c. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, d. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów Wnioski dotyczące wsparcia w zakresie o którym mowa w pkt 8.5 i 8.6 niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone na etapie oceny przez Komisję Oceny Wniosków Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404) do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354) Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno być wydane w dniu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości W przypadku wykorzystania innych niż określone w umowach wartości jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego Beneficjent wystawi Uczestnikowi/Uczestniczce korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.2 POKL i Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej) Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik projektu ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania dotacji, chcąc ją otrzymać zobowiązana/y jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł finansowania o charakterze publicznym pod rygorem zwrotu otrzymanych środków z należnymi odsetkami. 9. Zabezpieczenie 9.1. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy, dotyczącej ich przyznania mogą stanowić: a) weksel wraz z poręczeniem wekslowym (awal), 14

15 b) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika W przypadku zabezpieczenia o którym mowa w pkt 9.1 ust. a), bez względu na kwotę przyznanych środków, wymagane jest poręczenie udzielone przez: 1. 1 osobę fizyczną osiągającą dochód w wysokości brutto 3800,00, 2. 2 osoby fizyczne, z których każda osiąga dochód brutto 1900, Poręczycielem, o którym mowa w pkt 9.2 może być osoba fizyczna: 1. pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą, nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata od dnia złożenia wniosku), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. Osoba taka winna przedstawić oświadczenie o wysokości miesięcznych zarobków brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy). Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. 2. otrzymująca dochód z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. Osoba taka winna przedstawić oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu brutto. W przypadku osoby posiadającej prawo do renty należy dodatkowo dołączyć decyzję o przyznaniu renty na okres nie krótszy niż 2 lata od dnia złożenia wniosku. Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. 3. prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej), która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS. Osoba taka winna przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS, PIT z działalności gospodarczej za ostatni rok kalendarzowy oraz oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (druk Beneficjenta). Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. Pozostałe dokumenty ważne są jeden miesiąc od daty wydania. 4. będąca właścicielem gospodarstwa rolnego. Osoba ta winna przedstawić oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (druk Beneficjenta). Ponadto w przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy bądź Starostwa Powiatowego o powierzchni tego gospodarstwa, a w przypadku dochodu ze sprzedaży mleka kserokopię umowy z podmiotem skupującym mleko oraz kserokopie trzech ostatnich faktur. Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. W przypadku, gdy właścicielami gospodarstwa rolnego są małżonkowie, dochód na jednego z małżonków, będącego poręczycielem, nie może być niższy niż określony w pkt Poręczycielem nie może być: a) współmałżonek wnioskodawcy ani współmałżonek poręczyciela, z wyłączeniem małżonków posiadających rozdzielność majątkową, b) osoba prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) osoba prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 15

16 d) osoba prowadząca działalność gospodarczą, której działalność znajduje się w okresie zawieszenia, e) osoba fizyczna, która jest zatrudniona za granicą i uzyskuje dochód z tytułu tego zatrudnienia, f) osoba, która ukończyła 70 rok życia. 9.5 W dniu podpisania Umowy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani: 1. dostarczyć oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub 2. w przypadku pozostawania w związku małżeńskim oraz wspólnocie majątkowej, zapewnić pisemną zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania oraz wniesienie zabezpieczenia, wyrażoną podpisem złożonym osobiście w siedzibie Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika, ewentualnie załączyć odpis aktu notarialnego albo orzeczenie sądowe znoszące małżeńską wspólność majątkową. 9.6 Poręczyciel zobowiązany jest zapewnić zgodę współmałżonka na poręczenie, wyrażoną podpisem złożonym osobiście w siedzibie Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika w dniu podpisania umowy, ewentualnie załączyć odpis aktu notarialnego albo orzeczenie sądowe znoszące małżeńską wspólność majątkową albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim. 9.7 Poręczyciel zobowiązany jest wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących jego osoby, w celu wykonywania przez Beneficjenta ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dla celów statutowych Beneficjenta stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 9.8 Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej ponosi Uczestnik/Uczestniczka. 9.9 Beneficjent ma prawo sprawdzenia i zażądania udokumentowania w każdym czasie informacji podanych przez wnioskodawcę oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 10. Procedura odwoławcza Uczestnicy/Uczestniczki projektu, których wnioski o dotację zostały negatywnie ocenione (zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej), mogą wystąpić do Beneficjenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie. W tym celu Uczestnik/Uczestniczka może złożyć odwołanie do Beneficjenta, wyczerpująco uzasadniając przyczynę odwołania się od decyzji wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących przedsięwzięcia Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o negatywnej decyzji. Odwołanie należy złożyć u Beneficjenta osobiście - w sekretariacie ZDZ w Warszawie, ul. Podwale Beneficjent dokonuje powtórnej oceny wniosku o dotację w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o dotację nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej dokumentu. 16

17 10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Przewodniczący KOW niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Przewodniczący KOW niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest niezasadne Beneficjent ma zawsze obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o dotację. Powtórna ocena wniosku o dotację jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dotację Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe po ocenie otrzymały negatywną decyzję, mogą złożyć odwołanie do Beneficjenta, wyczerpująco uzasadniając przyczynę odwołania się od decyzji i wnioskując o ponowne sprawdzenie złożonego wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej u Beneficjenta osobiście - w sekretariacie ZDZ w Warszawie, ul. Podwale KOW dokonuje powtórnej oceny Wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest niezasadne Beneficjent ma zawsze obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 11. Monitoring i ewaluacja 11.1 Dla prawidłowej realizacji Projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez Uczestniczki/Uczestników, Beneficjent ma obowiązek monitorowania i przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej Uczestniczka/Uczestnik zobowiązana/y jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca II stopnia i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę, w siedzibie firmy Uczestniczki/Uczestnika i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania prawidłowości realizacji przedsięwzięcia finansowanego w ramach Projektu. 17

18 11.4 Beneficjent na etapie weryfikacji Zestawień poniesionych wydatków może zażądać od Uczestniczki/Uczestnika projektu okazania dokumentów potwierdzających ich poniesienie, tj.: a) kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b) kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c) w przypadku zakupu urządzeń używanych - oświadczeń sprzedawcy potwierdzających, iż w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub wspólnotowej, d) w przypadku rozliczenia wydatków za pomocą umowy kupna-sprzedaży - zgłoszenia umowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996) i potwierdzenia opłaty podatku Dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży, odkreślonym na fakturze Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją przez okres 10 lat licząc od dnia podpisania Umowy Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik/Uczestniczka wykorzystał/a całość lub część przyznanego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał/a całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany/a jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych za okres od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji i wsparcia pomostowego do dnia ich zwrotu, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych 11.8 Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym inwestycji, która jest objęta jednorazową dotacją Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich wymaganych oświadczeń/dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w określonym przez Beneficjenta terminie. 12. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 18

19 12.3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu i innych dokumentów programowych POKL. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki W zakresie spraw nie uregulowanych w regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Oświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 5 dni roboczych Karta Oceny Formalnej Karta Oceny Merytorycznej Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oświadczenie uczestniczki/uczestnika, że w stosunku do niej/niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe lub administracyjne Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Umowa na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 19

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo