REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

2 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy w projekcie Pracownia Przedsiębiorczości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dotyczące wnioskowania o dotację, oceny przedłożonych wniosków oraz ogólne warunki wsparcia pomostowego, a także monitoringu i kontroli Uczestników/Uczestniczek projektu Projekt pt. Pracownia Przedsiębiorczości zwany dalej Projektem realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (zwany dalej Beneficjentem ) w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a/ jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do ,00 PLN (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu). b/ podstawowe wsparcie pomostowe do wysokości 1.680,00 PLN miesięcznie przez okres do 6 pierwszych miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jednak nie dłużej niż do r. (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu) Wsparcie finansowe, o którym mowa w pkt. 1.5 stanowi pomoc de minimis O dotację w ramach Projektu mogą ubiegać się jedynie osoby, które zakończyły pomyślnie szkolenie ABC przedsiębiorczości (obecność na zajęciach min. 80 % i pozytywnie zdany egzamin końcowy) i doradztwo (100 % obecności), ukończyły szkolenie zawodowe i kurs języka angielskiego zgodnie z Umową uczestnictwa, a także złożą Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z dokumentacją, o której mowa w dalszej części Regulaminu we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i terminie Warunkiem przyznania podstawowego wsparcia pomostowego jest pozytywnie rozpatrzony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie może być podpisana wcześniej niż Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej II stopnia i po spełnieniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu wszystkich warunków Umów zawartych z Beneficjentem warunkujących wypłatę wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 2. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości 2.1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi/ Uczestniczce jednorazowego wsparcia finansowego, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. 2

3 2.2. Wnioskowana wysokość dotacji jest uzależniona od wykazanych potrzeb związanych z planowaną działalnością gospodarczą i planowanych wydatków, o pokrycie których ubiega się Uczestniczka/Uczestnik projektu, jednak nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (Zał. nr 1 do Regulaminu), złożonego przez Uczestniczkę/Uczestnika do Beneficjenta wraz z załącznikami: a) biznesplan na okres 2 lat działalności firmy część opisowa i finansowa (zał. nr 1 do Wniosku): wypełniony w formie elektronicznej, następnie wydrukowany, podpisany oraz parafowany na każdej zapisanej stronie przez Wnioskodawczynię/ Wnioskodawcę, zszyty w jedną całość (np. wpięty w skoroszyt), wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione. b) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją - (zał. nr 2 do Wniosku), c) kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki projektu, d) oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika o zarejestrowaniu działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Beneficjenta o przyznaniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (wzór - zał. nr 2 do Regulaminu) Wniosek sporządzony na wzorze przekazanym przez Beneficjenta wraz z załącznikami składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 3. Weryfikacja formalna 3.1. Weryfikację formalną złożonych Wniosków o dotację przeprowadzają pracownicy biura projektu na podstawie Karty Oceny Formalnej, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Osoba dokonująca oceny formalnej podpisuje Deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą element Karty Oceny Formalnej W trakcie oceny formalnej oceniający sprawdza czy: a) wymagane dokumenty zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta; b) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został sporządzony na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta; c) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wypełniony w języku polskim; d) wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu; e) każda strona Wniosku oraz załączników została parafowana; f) wniosek został złożony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność na każdej stronie); g) wszystkie załączniki są kompletne; 3

4 h) wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione; i) Uczestnik/Uczestniczka złożył/a wszystkie wymagane załączniki, wykazane w pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu; j) PKD planowanej działalności gospodarczej nie jest wykluczone ze wsparcia zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Informacja o wyniku oceny formalnej (zgodności bądź brakach w dokumentach) jest przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej - z potwierdzeniem odczytania wiadomości lub za pośrednictwem kuriera w przypadku braku a w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku w biurze projektu 3.5. Dokumenty niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać jeden raz poprawione/uzupełnione i dostarczone przez Uczestnika/Uczestniczkę w terminie wskazanym przez Beneficjenta, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia potwierdzenia odczytania zawiadomienia o brakach wysłanego pocztą elektroniczną ( ) lub - w przypadku braku poczty elektronicznej - za pośrednictwem kuriera W przypadku braku korekty/uzupełnień w wyznaczonym terminie, Wniosek o dotację zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie Po zakończeniu oceny formalnej sporządzany jest Protokół z przeprowadzonej oceny Wniosków. Protokół zatwierdza Prezes lub Wiceprezes Zarządu ZDZ w Warszawie Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymują zawiadomienie o pozytywnym wyniku oceny formalnej Wniosku i przekazaniu do oceny merytorycznej lub o odrzuceniu Wniosku i jego przyczynach za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odczytania wiadomości lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie. 4. Ocena merytoryczna 4.1. Wnioski, które przejdą pomyślnie proces oceny formalnej, zostaną skierowane do oceny merytorycznej 4.2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Merytorycznej - Zał. nr 4 do Regulaminu Oceny merytorycznej dokonuje dwóch niezależnych ekspertów, Członków Komisji Oceny Wniosków (zwanej dalej KOW ) Komisja Oceny Wniosków powoływana jest przez Beneficjenta w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) oraz finansowego podstawowego wsparcia pomostowego. KOW powołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu ZDZ w Warszawie Członkami Komisji Oceny Wniosków są: a. Przewodniczący - wyznaczany przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ b. Sekretarz KOW c. Minimum trzech niezależnych ekspertów powołanych przez Beneficjenta. 4

5 4.6. Osoby powołane do pracy w KOW powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów złożonych przez Uczestniczek/Uczestników Projektu ubiegających się wsparcie finansowe tj. jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości Członkowie KOW podpisują Deklarację bezstronności i poufności, zapewniającą przejrzystość przebiegu procedury przyznawania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości/wsparcia pomostowego W skład KOW fakultatywnie wchodzą oddelegowani pracownicy IOK - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji). Obserwator nie dokonuje oceny. Beneficjent przed zwołaniem posiedzenia KOW informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem IOK o terminie prac KOW Ocena merytoryczna odbywa się zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania POKL Ocena merytoryczna polega na dokonaniu szczegółowej analizy elementów biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego: a. Projekt przedsięwzięcia (przejrzystość założeń, wyczerpujący opis, racjonalność), b. Potencjał i wykształcenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (umiejętności i doświadczenie, które mają znaczenie w powodzeniu biznesu) c. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa); d. Znajomość rynku i konkurencji (opis produktu, trafność wyboru segmentu rynku, grupy docelowe, sposób prowadzenia dystrybucji i promocji, ocena konkurencji na rynku). e. Zagrożenia i możliwości (rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim i ogólnym otoczeniu rynkowym, oszacowanie kierunków jego rozwoju). f. Opłacalność, efektywność i racjonalność finansowa przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków, racjonalność wydatków na zakup towarów i usług przeznaczonych na rozpoczęcie działalności) Ostateczną ocenę stanowi średnia arytmetyczna 2 ocen dokonanych przez ekspertów. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających wynosi co najmniej 30 punktów, Wniosek podlega ocenie przez trzeciego oceniającego członka KOW. Ocena ta jest ostateczna i wiążąca Oceniający może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dotacji, jeśli część kosztów uzna za nieuzasadnione lub niekwalifikowane Członkowie KOW oceniający Wnioski o dotacje zobowiązani są do uzasadnienia oceny końcowej oraz ocen cząstkowych w formie pisemnej. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Merytorycznej oceniający potwierdza własnoręcznym podpisem Wypełnione Karty Oceny Merytorycznej są przekazywane Przewodniczącemu KOW, który sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających i/lub proponowanej kwocie dofinansowania. 5

6 4.16. Na podstawie oceny KOW zostanie sporządzona Wstępna lista rankingowa wniosków spełniających minimum punktowe (60 pkt.) i rekomendowanych do otrzymania dotacji oraz Protokół z prac KOW, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ Wnioski na liście zostaną uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. Lista rankingowa (zawierająca nr identyfikacyjny wniosku oraz uzyskane punkty) jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej projektu oraz dostępna w siedzibie Beneficjenta Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania każdego uczestnika projektu o wynikach oceny jego biznesplanu, wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym. Obowiązek wskazania uzasadnienia oceny Beneficjent spełnia poprzez przekazanie (za potwierdzeniem odbioru) osobie ubiegającej się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kserokopii Karty Oceny Merytorycznej. Jeśli ocena Wniosku/biznesplanu jest negatywna, Uczestnik/Uczestniczka otrzymuje informację o możliwości złożenia odwołania Po zakończeniu procedury odwołań (Rozdział 10), tworzona jest Ostateczna lista rankingowa wniosków, która po zatwierdzeniu wraz z protokołem z prac KOW przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ZDZ niezwłocznie ogłaszana jest na stronie internetowej projektu najwyżej ocenionych wniosków zostanie zakwalifikowanych do przyznania dotacji Uczestnicy/Uczestniczki, którzy/e w wyniku oceny Wniosków otrzymają wystarczającą ilość punktów, ale nie uzyskają dotacji z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej Po ostatecznym zakończeniu procedury oceny Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem/ Uczestniczką Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Zał. nr 5 do Regulaminu, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków Umowa podpisywana jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazywana Uczestnikowi/Uczestniczce, Beneficjentowi oraz IOK (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Załącznikami do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości są: a. wyciąg z CEIDG, b. kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS prowadzonej działalności gospodarczej (oryginał do wglądu), c. złożony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, w szczególności: i. zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy - jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji, ii. zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji lub przesunięciu uległ termin realizacji, d. wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, 6

7 e. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, f. oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis (wzór - zał. nr 6 do Regulaminu) oraz kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestniczka/Uczestnik otrzymał w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji, g. oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wzór - zał. nr 7 do Regulaminu), h. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór - zał. nr 8 do Regulaminu) i. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wzór - zał. nr 9 do Regulaminu) j. oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu, że nie korzystał/a i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.2 i Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej) (wzór - zał. nr 10 do Regulaminu), k. oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika, że w stosunku do niej/niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego (wzór - zał. nr 11 do Regulaminu). 5. Przeznaczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 5.1. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika, w tym m.in.: a) zakup nowych środków trwałych, b) zakup nowego wyposażenia, c) zakup wartości niematerialnych i prawnych d) pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, e) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do osiągnięcia celów firmy) przy czym wartość tej pozycji nie może przekroczyć 30% wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/Uczestniczka projektu, f) zakup środków transportu pod warunkiem, że stanowią niezbędny element w prowadzeniu firmy i będą wykorzystywane jedynie do tego celu oraz nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług Środki nie mogą stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty). 7

8 5.3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne, w szczególności: a. uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b. odpowiednio uzasadnionych, c. poniesionych w okresie określonym w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, d. określonych Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, e. odpowiednio udokumentowanych Środki przyznanej dotacji nie mogą być przeznaczone na: a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, b. wniesienie wkładów do spółek, c. zakup nieruchomości, d. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, e. opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, f. wniesienie kaucji, g. sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania) z zastrzeżeniem pkt. 6.4, h. zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, i. zapłatę składek ubezpieczeniowych, j. zakup środków obrotowych przewyższających 30 % otrzymanej dotacji inwestycyjnej Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia na prowadzenie działalności i wsparcia pomostowego, są wolne od podatku dochodowego Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie są Beneficjentami w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z tym rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami VAT czy nie Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien/powinna jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi/Uczestniczce przez Beneficjenta w wysokości 100 % kwoty w terminie 7 dni od podpisania Umowy o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. 8

9 5.9. Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Wskazane jest, aby płatności za środki finansowane z dotacji ponoszone były przez Uczestnika/Uczestniczkę przelewem z rachunku bankowego, na który dotacja została przekazana. Inne formy płatności są również dopuszczalne, jednak Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna posiadać odpowiednie dowody zapłaty na udokumentowanie poniesionych wydatków Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przedstawienia rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości Zatwierdzenie przez Beneficjenta przedłożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę Zestawienia poniesionych wydatków wraz z załącznikami następuje po kontroli dokonanej przez Beneficjenta w siedzibie prowadzonej przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu działalności gospodarczej Uczestnik/Uczestniczka podlega kontroli realizowanej przez Beneficjenta bądź inne instytucje uprawnione do kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrola odbywa się w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę działalności gospodarczej Beneficjent ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków Rozliczenie środków następuje poprzez: 6. Rozliczenie dotacji a. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych według wzoru określonego przez Beneficjenta Data sprzedaży, płatności i wystawienia dokumentów uwzględnionych w zestawieniu, nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia wydatkowania środków i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania środków wskazana w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: a. cena sprzętu używanego przekracza 3500,00 zł, nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu (w wątpliwych sytuacjach 9

10 Beneficjent może zażądać wyceny uprawnionego rzeczoznawcy). Koszty wyceny ponosi Uczestnik/Uczestniczka projektu, b. umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co Uczestniczka/Uczestnik projektu, c. zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (przelew, potwierdzenie zapłaty gotówką, kartą, potwierdzenie opłaty podatku) Zakup używanych środków trwałych jest dopuszczalny pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie Wniosku o dotację środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku Zgodnie z Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy (potwierdzone w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej; 2. dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym; 3. rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości; 4. zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, b) działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, e) naruszy inne istotne warunki umowy Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Uczestniczką/Uczestnikiem projektu. Tym samym weryfikuje przede wszystkim: a. fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 10

11 b. posiadanie sprzętu i wyposażenia zakupionego z otrzymanych środków i wykazanego w rozliczeniu, o którym mowa w pkt.6.1 ust.b. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik/Uczestniczka nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. materiały zużywane w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów) Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu, któremu/której przyznano dotację, zobowiązany/a jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości najpóźniej w dniu podpisania umowy. 7. Wsparcie pomostowe 7.1. Uczestnik/Uczestniczka projektu starający się o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, może ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe Podstawowe wsparcie pomostowe (wypłacane przez okres do 6 pierwszych miesięcy działalności liczonych od dnia rozpoczęcia działalności, która jest określona we wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż do ) jest bezzwrotną pomocą kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej zaliczki, w kwocie nie większej niż 1 680,00 zł brutto. Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Zał. nr 12 do Regulaminu), złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu do Beneficjenta Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składany przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu wraz z Wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości winien być: 1. złożony na formularzu udostępnionym przez Beneficjenta, 2. kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i uzasadniony Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe podlega procedurze oceny przez KOW Ocena wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe i decyzja o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego powinna być podjęta przez Beneficjenta nie później niż w dniu zatwierdzenia Ostatecznej listy rankingowej wniosków. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu ww. wsparcia. W przypadku decyzji negatywnej, Uczestniczka/ Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach i ewentualnej możliwości złożenia odwołania Z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, który/a otrzymał/a pozytywną decyzję zostanie podpisana Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (Zał. nr 13 do Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 11

12 7.8. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się wydatkować środki otrzymane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższą starannością, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce w miesięcznych transzach. Warunkiem wypłaty pierwszej transzy jest: a) udokumentowanie powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli dotyczy) i zdrowotne, b) dostępność środków na rachunku bankowym projektu Warunkiem wypłaty każdej kolejnej transzy wsparcia jest: a) udokumentowanie wydatkowania środków otrzymanych w poprzednim miesiącu, b) dostępność środków na rachunku bankowym projektu Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej: a) koszty ZUS, b) koszty administracyjne (w tym czynsz lub koszty wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), c) koszty eksploatacji pomieszczeń (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę), Ponadto może być przeznaczone na: d) koszty usług pocztowych, e) koszty usług księgowych, f) koszty usług prawnych, g) koszty telefonu i Internetu, h) koszty materiałów biurowych, i) koszty działań informacyjno-promocyjnych, Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na: a) finansowanie wydatków, na które była wcześniej udzielona pomoc publiczna lub które były wcześniej objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych wynikających z naruszenia umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Rozliczenie przekazanego uczestnikom projektu podstawowego wsparcia pomostowego składane jest na wzorze stanowiącym załącznik do Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie musi zostać własnoręcznie podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu Wraz z rozliczeniem należy złożyć następujące dokumenty: a) dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (potwierdzenia przelewów, ZUS DRA przy pierwszym rozliczeniu i za każdym razem gdy zmianie ulega wysokość opłacanych składek ZUS), 12

13 b) kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika/Uczestniczki lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w czasie korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia W przypadku, o którym mowa w pkt Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek zwrócić otrzymane środki finansowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy projektu) w terminie i na rachunek określony przez Beneficjenta Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/y jest poddać się monitoringowi i kontroli Beneficjenta i/lub uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego. 8. Pomoc publiczna 8.1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe stanowi dla Uczestnika/Uczestniczki pomoc de minimis Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.) 8.3. Zgodnie z zapisami rozporządzeń, o których mowa powyżej, pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy Uczestnik/Uczestniczka przed podpisaniem umów dotyczących jednorazowej dotacji bądź wsparcia pomostowego przedstawia Beneficjentowi informację o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Poza zweryfikowaniem limitów, dane zawarte w formularzu oraz załączonych do niego dokumentach pozwolą na sprawdzenie, czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), 13

14 b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), d. sektorze węglowym Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: a. związanej z eksportem, b. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, c. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, d. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów Wnioski dotyczące wsparcia w zakresie o którym mowa w pkt 8.5 i 8.6 niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone na etapie oceny przez Komisję Oceny Wniosków Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404) do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354) Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno być wydane w dniu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości W przypadku wykorzystania innych niż określone w umowach wartości jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego Beneficjent wystawi Uczestnikowi/Uczestniczce korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.2 POKL i Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej) Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik projektu ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania dotacji, chcąc ją otrzymać zobowiązana/y jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł finansowania o charakterze publicznym pod rygorem zwrotu otrzymanych środków z należnymi odsetkami. 9. Zabezpieczenie 9.1. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy, dotyczącej ich przyznania mogą stanowić: a) weksel wraz z poręczeniem wekslowym (awal), 14

15 b) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika W przypadku zabezpieczenia o którym mowa w pkt 9.1 ust. a), bez względu na kwotę przyznanych środków, wymagane jest poręczenie udzielone przez: 1. 1 osobę fizyczną osiągającą dochód w wysokości brutto 3800,00, 2. 2 osoby fizyczne, z których każda osiąga dochód brutto 1900, Poręczycielem, o którym mowa w pkt 9.2 może być osoba fizyczna: 1. pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą, nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata od dnia złożenia wniosku), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. Osoba taka winna przedstawić oświadczenie o wysokości miesięcznych zarobków brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy). Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. 2. otrzymująca dochód z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. Osoba taka winna przedstawić oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu brutto. W przypadku osoby posiadającej prawo do renty należy dodatkowo dołączyć decyzję o przyznaniu renty na okres nie krótszy niż 2 lata od dnia złożenia wniosku. Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. 3. prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej), która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS. Osoba taka winna przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS, PIT z działalności gospodarczej za ostatni rok kalendarzowy oraz oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (druk Beneficjenta). Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. Pozostałe dokumenty ważne są jeden miesiąc od daty wydania. 4. będąca właścicielem gospodarstwa rolnego. Osoba ta winna przedstawić oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (druk Beneficjenta). Ponadto w przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy bądź Starostwa Powiatowego o powierzchni tego gospodarstwa, a w przypadku dochodu ze sprzedaży mleka kserokopię umowy z podmiotem skupującym mleko oraz kserokopie trzech ostatnich faktur. Oświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia. W przypadku, gdy właścicielami gospodarstwa rolnego są małżonkowie, dochód na jednego z małżonków, będącego poręczycielem, nie może być niższy niż określony w pkt Poręczycielem nie może być: a) współmałżonek wnioskodawcy ani współmałżonek poręczyciela, z wyłączeniem małżonków posiadających rozdzielność majątkową, b) osoba prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) osoba prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 15

16 d) osoba prowadząca działalność gospodarczą, której działalność znajduje się w okresie zawieszenia, e) osoba fizyczna, która jest zatrudniona za granicą i uzyskuje dochód z tytułu tego zatrudnienia, f) osoba, która ukończyła 70 rok życia. 9.5 W dniu podpisania Umowy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani: 1. dostarczyć oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub 2. w przypadku pozostawania w związku małżeńskim oraz wspólnocie majątkowej, zapewnić pisemną zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania oraz wniesienie zabezpieczenia, wyrażoną podpisem złożonym osobiście w siedzibie Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika, ewentualnie załączyć odpis aktu notarialnego albo orzeczenie sądowe znoszące małżeńską wspólność majątkową. 9.6 Poręczyciel zobowiązany jest zapewnić zgodę współmałżonka na poręczenie, wyrażoną podpisem złożonym osobiście w siedzibie Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika w dniu podpisania umowy, ewentualnie załączyć odpis aktu notarialnego albo orzeczenie sądowe znoszące małżeńską wspólność majątkową albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim. 9.7 Poręczyciel zobowiązany jest wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących jego osoby, w celu wykonywania przez Beneficjenta ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dla celów statutowych Beneficjenta stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 9.8 Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej ponosi Uczestnik/Uczestniczka. 9.9 Beneficjent ma prawo sprawdzenia i zażądania udokumentowania w każdym czasie informacji podanych przez wnioskodawcę oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 10. Procedura odwoławcza Uczestnicy/Uczestniczki projektu, których wnioski o dotację zostały negatywnie ocenione (zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej), mogą wystąpić do Beneficjenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie. W tym celu Uczestnik/Uczestniczka może złożyć odwołanie do Beneficjenta, wyczerpująco uzasadniając przyczynę odwołania się od decyzji wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących przedsięwzięcia Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o negatywnej decyzji. Odwołanie należy złożyć u Beneficjenta osobiście - w sekretariacie ZDZ w Warszawie, ul. Podwale Beneficjent dokonuje powtórnej oceny wniosku o dotację w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o dotację nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej dokumentu. 16

17 10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Przewodniczący KOW niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Przewodniczący KOW niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest niezasadne Beneficjent ma zawsze obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o dotację. Powtórna ocena wniosku o dotację jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dotację Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe po ocenie otrzymały negatywną decyzję, mogą złożyć odwołanie do Beneficjenta, wyczerpująco uzasadniając przyczynę odwołania się od decyzji i wnioskując o ponowne sprawdzenie złożonego wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej u Beneficjenta osobiście - w sekretariacie ZDZ w Warszawie, ul. Podwale KOW dokonuje powtórnej oceny Wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent niezwłocznie przekazuje Uczestniczce/Uczestnikowi informację zawierającą rozstrzygnięcie ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest niezasadne Beneficjent ma zawsze obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika/Uczestniczki projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 11. Monitoring i ewaluacja 11.1 Dla prawidłowej realizacji Projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez Uczestniczki/Uczestników, Beneficjent ma obowiązek monitorowania i przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej Uczestniczka/Uczestnik zobowiązana/y jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca II stopnia i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę, w siedzibie firmy Uczestniczki/Uczestnika i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania prawidłowości realizacji przedsięwzięcia finansowanego w ramach Projektu. 17

18 11.4 Beneficjent na etapie weryfikacji Zestawień poniesionych wydatków może zażądać od Uczestniczki/Uczestnika projektu okazania dokumentów potwierdzających ich poniesienie, tj.: a) kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b) kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c) w przypadku zakupu urządzeń używanych - oświadczeń sprzedawcy potwierdzających, iż w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub wspólnotowej, d) w przypadku rozliczenia wydatków za pomocą umowy kupna-sprzedaży - zgłoszenia umowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996) i potwierdzenia opłaty podatku Dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży, odkreślonym na fakturze Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją przez okres 10 lat licząc od dnia podpisania Umowy Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik/Uczestniczka wykorzystał/a całość lub część przyznanego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał/a całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany/a jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych za okres od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji i wsparcia pomostowego do dnia ich zwrotu, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych 11.8 Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym inwestycji, która jest objęta jednorazową dotacją Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich wymaganych oświadczeń/dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w określonym przez Beneficjenta terminie. 12. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 18

19 12.3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu i innych dokumentów programowych POKL. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki W zakresie spraw nie uregulowanych w regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Oświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 5 dni roboczych Karta Oceny Formalnej Karta Oceny Merytorycznej Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oświadczenie uczestniczki/uczestnika, że w stosunku do niej/niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe lub administracyjne Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Umowa na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 19

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Wytycznych. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu Wszystko w Twoich rękach! 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REKINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIZNESU 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU R e g i o n a l n y P r o g r

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach- Lidera Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.4.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Projekt: Outplacement dla armii współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 4system Polska Sp. z o. o., na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.02-32-072/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK.07.03.00-18-0116/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Moja firma realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR XXXX/11/16/6.3.1/0173/15

UMOWA NR XXXX/11/16/6.3.1/0173/15 UMOWA NR XXXX/11/16/6.3.1/0173/15 o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Własny biznes szansą dla kobiet nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Biznes Twoja przyszłość Umowa o udzielenie wsparcia finansowego projekt Biznes Twoja przyszłość

Bardziej szczegółowo

...[imię, nazwisko Beneficjenta pomocy, adres telefon], zwaną/ym dalej Beneficjentem pomocy, Przedmiot umowy 1

...[imię, nazwisko Beneficjenta pomocy, adres telefon], zwaną/ym dalej Beneficjentem pomocy, Przedmiot umowy 1 Załącznik E do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego Projekt: Spółdzielnia socjalna Twoją szansą! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Consultor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo