Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy"

Transkrypt

1 Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego Przyznanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych Przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

3 Szczegółowe etapy realizacji projektu 1. wsparcie szkoleniowo-doradcze 2. nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 3. ocena formalna Wniosków 4. ocena merytoryczna Wniosków przez KOW i opracowanie listy podstawowej 85% 5. procedura odwoławcza - ogłoszenie listy po odwołaniach 15% 6. podpisywanie Umów o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 7. wypłata dotacji 8. Podstawowe wsparcie pomostowe/ przedłużone

4 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze Szkolenia grupowe (40godz./osobę) Moduły: Marketing w małej firmie; Księgowość w przedsiębiorstwie; Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej; Opracowanie biznesplanu Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) Indywidualne konsultacje z doradcą dotyczące poprawnego konstruowania biznesplanu (głównie pod względem rachunkowym)

5 2. Składanie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek należy złożyć: we skazanym terminie naboru (podany na stornie internetowej projektu) w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) Do Wniosku należy załączyć: Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym/ Oświadczenie Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 3 do Regulaminu), Kopie Zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis, Dodatkowo można dołączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte we Wniosku (np. dyplomy, certyfikaty, wydruki ze stron internetowych urządzeń, których zakup będzie finansowany z dotacji, umowy współpracy itp.)

6 Dotacja inwestycyjna Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości muszą służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na: zakup środków trwałych, zakup wyposażenia, koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne), wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, koncesje itp.) wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem kosztów, które można ponosić w ramach wsparcia pomostowego koszty informacji i promocji (tj. reklama na samochód, baner reklamowy, szyld firmy itp.)

7 WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE TO: Dotacja inwestycyjna c.d. wydatki stanowiące pomoc operacyjną służącą pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np.: czynsz, dzierżawa, wynajem, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty telekomunikacyjne, koncesje, kary, materiały eksploatacyjne typu: papier do drukarki, tonery, koperty, paliwo do samochodu, itp., zlecanie usług bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej itp.), zakup nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych, zakupy dokonywane od członków rodziny lub osób pozostających w faktycznym pożyciu z Beneficjentem pomocy, wydatki nieujęte w biznesplanie/ harmonogramie rzeczowo- finansowym.

8 Dotacja inwestycyjna c.d. W ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie, sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

9 Dotacja inwestycyjna c.d. Wszystkie wydatki muszą zostać szczegółowo uzasadnione oraz powiązane z zakresem prowadzonej działalności. Beneficjent pomocy szczegółowo uzasadnia konieczność poniesienia wydatku w harmonogramie rzeczowo finansowym inwestycji i w biznesplanie

10 3. Ocena formalna Wniosków Ocena formalna Wniosków będzie dokonywana przy pomocy Karty oceny formalnej. Do uchybień podlegających poprawie/ uzupełnieniu należy: - złożenie dokumentów w jednym egzemplarzu, - brak jakiejkolwiek strony we Wniosku, - brak podpisu na Wniosku, - niewypełnienie któregokolwiek z pól Wniosku Termin dokonania poprawy: do 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania korekty. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który uzyska pozytywną ocenę formalną zostanie skierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków.

11 4. Ocena merytoryczna Oceny merytorycznej Wniosków o dotację/ wsparcie pomostowe dokonuje Komisja Oceny Wniosków złożona z: Przewodniczącego, Sekretarza, Członków- Ekspertów. Ocena merytoryczne dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej. Każdy Wniosek oceniany jest przez 2 losowo wybrane osoby (Członkowie- Eksperci) W przypadku spółki cywilnej/ spółdzielni socjalnej oceny Wniosków dokonuje ta sama para Członków- Ekspertów KOW.

12 4. Ocena merytoryczna c.d. Kryteria oceny Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości: - Realność założeń 35 pkt. - Potencjał Wnioskodawcy 15 pkt. - Efektywność kosztowa 25 pkt. - Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami 20 pkt. - Dodatkowe punkty: os. bezrobotna 1 pkt. długotrwale 1pkt. - Punkty za KUP: 11,12 pkt.- 1 pkt.; 13,14-2 pkt.; 15 pkt.- 3 pkt. Wniosek może uzyskać max 100 pkt.

13 4. Ocena merytoryczna c.d. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny i możliwości uzyskania wsparcia finansowego jest otrzymanie średniej oceny merytorycznej stanowiącej 60% ogólnej sumy punktów oraz 60% punktów w poszczególnych kategoriach. Warunki powołania 3 Członka Eksperta do oceny danego Wniosku: rozbieżność punktowa pow. 30 pkt. pomiędzy ocenami dwóch Oceniających (w ocenie końcowej brana jest pod uwagę liczba punktów przyznanych przez 3 Członka- Eksperta oraz liczba punktów przyznanych przez tego z dwóch Oceniających, którego ocena jest liczbowo bliższa). brak wspólnego stanowiska przyznanej kwoty dotacji pomiędzy parą Oceniających (decyzję o ostatecznej kwocie dofinansowania podejmuje Przewodniczący KOW w oparci o zbieżna stanowisko 3 Członka- Eksperta z jednym z dwóch Oceniających).

14 4. Ocena merytoryczna c.d. W pierwszym etapie oceny na dotację przeznaczono 85% puli środków. KOW może podjąć decyzję o: przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ wsparcia pomostowego, negocjacji Wniosku (tylko w odniesieniu do zawyżenia kosztów kwalifikowalnych), odrzuceniu Wniosku (negatywna ocena). LISTA RANKINGOWA W oparciu o ocenę wszystkich Wniosków sporządzona zostanie lista rankingowa Wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem Wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem

15 4. Ocena merytoryczna c.d. LISTA RANKINGOWA W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników projektu uzyska taką samą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów w kategoriach: - realność założeń - potencjał Wnioskodawcy - efektywność kosztowa - zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami W sytuacji gdy dwóch lub więcej Uczestników projektu uzyska identyczną punktację w ramach każdego z kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania.

16 5. Procedura odwoławcza W procedurze odwoławczej przeznaczono 15% puli środków Odwołanie mogą złożyć osoby, których Wnioski: otrzymały negatywną ocenę nie uzyskały wsparcia z powodu limitu puli środków 85% Termin złożenia odwołania: 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o ocenie. Termin rozpatrzenia odwołań: 5 dni roboczych od złożenia odwołania. Wniosek, który został skierowany do powtórnej oceny jest oceniany przez 2 losowo wybrane osoby (Członkowie- Eksperci) z zastrzeżeniem, że nie mogą to być te same osoby, które dokonywały pierwszej oceny merytorycznej danego Wniosku. Procedura odwoławcza nie dotyczy wsparcia pomostowego.

17 5. Procedura odwoławcza Dofinansowanie uzyskają Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, które zajmą pierwsze pozycje na liście rankingowej w ramach procedury odwoławczej i uzyskają liczbę punktów co najmniej równą ostatniemu Wnioskowi z listy podstawowej, do wyczerpania 15% puli środków. W sytuacji niewykorzystania puli środków po rozpatrzeniu procedury odwoławczej (15%) Beneficjent może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach.

18 6. Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem rejestracji. Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podpisywana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem projektu także w przypadku spółki cywilnej/ spółdzielni socjalnej. Podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zawiadomienia Beneficjentów pomocy o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

19 6. Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości c.d. Do Umowy należy załączyć: kopię nadania numeru REGON Informację o numerze rachunku bankowego (zał. nr 14) Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólnoty majątkowej), Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na wartość otrzymanego wsparcia finansowego, Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 31) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

20 6. Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości c.d. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do: korzystanie ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z założonymi celami; poddania się kontroli i monitoringowi w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego; prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rejestracji zwrotu niewłaściwie wydatkowanego wsparcia finansowego

21 6. Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości c.d. Istotne zmiany do Umowy zmiany zakupu towarów/usług w zakresie: parametrów technicznych lub jakościowych oraz kwoty zmiany dotyczące przesunięć kwotowych pomiędzy poszczególnymi wydatkami w harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokości nie przekraczającej 5% ogólnej kwoty zakładanych pierwotnie wartości wydatków (zgoda Beneficjenta)) zmiany dotyczące przesunięć kwotowych pomiędzy poszczególnymi wydatkami w harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokości przekraczającej 5% ogólnej kwoty zakładanych pierwotnie wartości wydatków (aneks do Umowy) zmiana terminu realizacji rzeczowo-finansowej (aneks do Umowy) zmiana danych osobowych, nr konta bankowego (aneks do Umowy)

22 7. Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są jednorazowo, w pełnej wysokości przyznanego wsparcia, na konto bankowe Beneficjenta Pomocy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku braku środków na rachunku mimo podpisania Umowy, Beneficjent Pomocy ponosi wydatki z własnych środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. Po otrzymaniu pieniędzy na konto Beneficjent Pomocy dokonuje refundacji poniesionych kosztów.

23 8. Wsparcie pomostowe 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego jest ukończenie modułu szkoleniowo-doradczego i założenia działalności gospodarczej w ramach Projektu. 2. Wsparcie pomostowe jest wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 800 zł, przez okres do 12 miesięcy: - 6 miesięcy podstawowe wsparcie pomostowe, - 6 miesięcy przedłużone wsparcie pomostowe (warunektrudna sytuacja finansowa firmy oraz dostępność puli środków finansowych na koncie Beneficjenta.)

24 8. Wsparcie pomostowe KOSZTY KWALIFIKOWALNE koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne), koszty administracyjne: opłata za czynsz, wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy),opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń, koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, ogrzewanie energią cieplną, wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

25 8. Wsparcie pomostowe c.d. KOSZTY KWALIFIKOWALNE c.d. koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego, koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy), koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych.

26 8. Wsparcie pomostowe c.d. W celu otrzymania wsparcia pomostowego należy złożyć: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o kwalifikowalności podatku VAT, Kopia dokumentu poświadczającego fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w ZUS. 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego/ przedłużonego podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. 2. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie uzyskania rekomendacji od Oceniających, którzy swoją ocenę uzasadniają na Karcie oceny merytorycznej.

27 8. Wsparcie pomostowe c.d. Środki finansowe na wsparcie pomostowe będą wypłacane na podstawie Umowy o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. Przed wypłatą drugiej transzy podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy musi przedstawić potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

28 8. Wsparcie pomostowe c.d. PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Beneficjenta. Warunkiem udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy jest złożenie Wniosku najpóźniej do 28 lutego 2015r. Przy złożeniu Wniosku po tym terminie możliwe będzie przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na krótszy okres, tj. do dnia r.

29 8. Wsparcie pomostowe c.d. PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane w sytuacji zagrożenia utrzymania płynności finansowej i trwałości przedsięwzięcia tj.: działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej, w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywane okoliczności, mające wpływ na właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, Beneficjent Pomocy składa Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

30 Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości musi nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji. W celu dokonania rozliczenia należy złożyć: Zestawienie towarów/ usług (zał. 16), Zestawienie używanych środków trwałych Oświadczenie sprzedawcy o pochodzeniu używanych środków trwałych Zestawienie zawartych umów kupna- sprzedaży.

31 Rozliczenie końcowe PODATEK VAT Beneficjenci Pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT). Beneficjent Pomocy określa na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT. Beneficjenci Pomocy zobowiązani są do przedstawienia informacji dotyczącej przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z załącznikami nr 21,22. Rozliczenie podatku VAT w ramach dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego można złożyć dopiero po zakończeniu wydatkowania środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie podatku VAT z przedłużonego wsparcia pomostowego należy przedłożyć najpóźniej do 3 tygodni od dnia zakończenia 12- miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

32 Rozliczenie końcowe Beneficjenci Pomocy w terminie do 3 tygodni od daty upływu 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani dostarczyć: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (o nie zaleganiu w opłacaniu podatków) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy zostanie Beneficjentowi Pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu udzielonego wsparcia finansowego.

33 Dziękuję za uwagę

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo