REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01."

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL /13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest przez Akademię Morską w Gdyni. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu pn. Cała naprzód ku zatrudnieniu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekt w województwie pomorskim w ramach podziałania Wsparcie Procesów Adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, jak również zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 2 Pojęcia zawarte w treści Regulaminu Stosowane w regulaminie terminy oznaczają: 1. Projektodawca, Beneficjent należy przez to rozumieć realizatora projektu- Akademię Morską w Gdyni (AMG) 2. Projekt należy przez to rozumieć projekt Cała naprzód ku zatrudnieniu o numerze WND- POKL /13realizowany przez Akademię Morską w Gdyni w ramach umowy UDA POKL /13-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Strona1

2 3. Strona internetowa- należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie 4. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości zespół oceniający biznes plany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego 5. Uczestnik projektu, Beneficjent Ostateczny należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie, która podpisała deklarację uczestnictwa, oświadczenie oraz umowę o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zał Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Ostatecznego w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1600,00 złotych brutto, wypłacana przez okres nie dłuższy 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 7. Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Ostatecznego w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie wyższej niż 1600,00 złotych brutto, udzielana w uzasadnionych przypadkach na rzecz Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacana przez okres do 6 miesięcy, od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego i nie dłużej niż do 12 miesiąca licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 8. Beneficjent pomocy - należy przez to rozumieć uczestnika projektu, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie od momentu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 9. Dotacja- bezzwrotna jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój przedsiębiorczości, umożliwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych zapewniających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa 10. Biuro Projektu - należy przez to rozumieć biuro projektodawcy pod adresem: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, Gdynia, budynek C AMG pokój C-27, tel lub Rodzaj i zakres wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą obejmuje: przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości ,00 zł wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego indywidualne wsparcie eksperta do spraw przedsiębiorczości oraz indywidualne wsparcie psychologa w trakcie prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od Strona2

3 dnia zarejestrowania działalności gospodarczej dla każdego uczestnika prowadzącego działalność 2. Dotacja przyznawana jest do wysokości stanowiącej równowartość ,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji uzależniona jest od potrzeb uczestnika projektu związanych z planowanymi wydatkami na uruchomieniem działalności gospodarczej i ich kwalifikowalnością. Dotacja jest bezzwrotna z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie i w umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Środki dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (m.in. środków transportu, składniki majątku trwałego, koszt prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki inwestycyjne mogą być w nie mniej niż 70% pokryte z otrzymanej dotacji, natomiast środki obrotowe w wysokości do 30% środków dotacji. 4. Środki dotacji nie mogą być wykorzystane na: Zakup rzeczy używanych, jeśli fakt, ten nie został wskazany przez uczestnika projektu w biznes planie i harmonogramie rzeczowo- finansowym Sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, gdy nie minął okres 7 lat- weryfikowane na podstawie oświadczenia sprzedającego, Zapłaty grzywien i kar wynikających z naruszenia przez uczestnika projektu przepisów obowiązującego prawa Zapłaty kar umownych wynikających z naruszenia przez uczestnika projektu umów zawartych w ramach prowadzonej działalności Zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarowego Pokrycie kosztów bieżących działalności gospodarczej (np. czynsz, ubezpieczenie, promocja) Podjęcie działalności w formie spółki Leasing oraz opłaty dzierżawy związane z wykupem lokalu Zakup ziemi Opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społecznie i Fundusz Pracy Działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju Hosting Pokrycie kosztów transportu, przesyłki, dostawy zakupionych rzeczy. Strona3

4 4 Pomoc de minimis 1. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z 33 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U z 2010 r. Nr 239 poz. 1589). 2. Zgodnie z zapisami 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U nr 239 poz. 1598) pomoc de minimis nie może być udzielona w szczególności na pokrycie: a) wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; b) podmiotom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym); c) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy. 3. Datą przyznawania pomocy de minimis jest data zawarcia umowy o udzielenie wsparcia objętego tą pomocą 5 Warunki udzielenia dotacji Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być udzielone uczestnikowi projektu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1. uzyskał pozytywna ocenę formalną w procesie rekrutacji oraz pozytywną ocenę merytoryczną 2. zakończył udział we wsparciu psychologicznym i doradczym: badaniem testem KDK, assessment centre, szkoleniach: Spadochron, Autoprezentacja, Metody walki ze stresem, Zwiększenie poczucia własnej wartości, 3. zakończył udział w szkoleniach dotyczących podstaw zakładania działalności, podstaw księgowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, szkoleniach nt elementów składania wniosku o założ. działalności, zobowiązań wobec ZUS i US 4. złożył w terminie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który został pozytywnie oceniony przez Komisje Oceny Wniosków 5. złożył w terminie biznesplan, który został pozytywnie oceniony przez Komisje Oceny Wniosków 6. po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji dopełni w terminie wszelkich formalności warunkujących zawarcie umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 7. spełni pozytywnie wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu Strona4

5 6 Procedura składania aplikacji o przyznanie pomocy 1. Projektodawca zamieści na stronie internetowej projektu oraz poinformuje każdego uczestnika projektu pisemnie o terminie składnia wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji. Nabór wniosków będzie odbywał się w formie konkursu zamkniętego. 2. Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe: a) wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) należy przygotować w formie papierowej, b) w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia), c) komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z zawieszką do segregatora), d) wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsca pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać nie dotyczy, e) dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, f) oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestników Projektu/Beneficjentów Ostatecznych, g) oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie, h) za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentów, i) kopia dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem j) powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki. 3. Przyjętych zostanie do 13 aplikacji, z czego 10 osób otrzyma dotację. Podstawowe wsparcie pomostowe przewidziane jest dla 10 osób, przedłużone dla 5 z nich. 4. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie jednorazowej dotacji zobligowany jest złożyć następujące dokumenty: Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- załącznik nr 7, Potwierdzenie zakończenia wsparcia szkoleniowo- doradczego, Biznesplan - załącznik nr 3, Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - załącznik nr 8, Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimiszałącznik nr Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o która się ubiega, przekracza równowartość w złotych w kwocie ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego- równowartość w złotych kwoty ,00 euro, Strona5

6 obliczonych według średniego kursu Narodowego banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy- załącznik nr 11 lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- załącznik nr 12 Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji- załącznik nr 13 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe- załącznik nr 17 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków- załącznik nr Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową(zał.21) oraz poręczeniem osoby fizycznej. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne w wielu do 65 roku życia, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niebędące współmałżonkiem Beneficjenta Ostatecznego, osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie w PLN. 6. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia przez dwóch Poręczycieli. 7. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a) przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy b) przez Poręczyciela będącego emerytem kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury z trzech ostatnich miesięcy, c) przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: - Kserokopii zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), - Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), d) Beneficjent zastrzega możliwość określenia innych dokumentów wymaganych przy ustanowienia zabezpieczenia Strona6

7 8. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny czy Poręczyciel pozostają w związku małżeńskim, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. 9. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze projektu. 10. Niezłożenie wymaganych załączników przez uczestników projektu, w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji 7 Kryteria oceny złożonych wniosków 1. Oceny wniosków o udzielnie jednorazowej dotacji/ udzielenie wsparcia pomostowego/ udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków, która powołuje Projektodawca. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków, załącznik nr Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego w pierwszej kolejności podlegają ocenie kompletności oraz poprawności formalnej w oparciu o Kartę Oceny Formalnej, załącznik nr 9 3. Uczestnik projektu którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Uzupełniony wniosek może być wyłącznie w zakresie wskazanych błędów lub braków formalnych. 4. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. 5. Oceny merytorycznej dokonuje dwóch niezależnych ekspertów w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. (zał. 5).Każdy wniosek o udzielnie jednorazowej dotacji: Może uzyskać maksymalnie 100 punktów, natomiast wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego maksymalnie 15 punktów Nie może uzyskać mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mnie niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. W Przypadku rozbieżności sięgającej co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czy ocena przynajmniej jednej musi wynosić minimum 60%), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzecia osoba. Ocena tej osoby stanowi ocenę ostateczną. Otrzymuje ocenę średnia arytmetyczną punktów przyznanych przez dwóch ekspertów 6. Podstawowe wsparcia pomostowe przyznawane jest w wyniku ostatecznej oceny wniosków w ramach Karty Oceny Wniosków w której przyznano co najmniej 10 punktów z 15 możliwych, a w odniesieniu do poszczególnych kryteriów- co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w Karcie Oceny Merytorycznej. Strona7

8 7. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą ilość punktów, przy czy uzależnione jest to od dostępności środków. 8. Projektodawca poinformuje osoby ubiegające się o udzielenie wsparcia o wynikach oceny merytorycznej oraz zamieści wstępną listę na stronie internetowej nie później niż w ciągu 3 dni od momentu decyzji KOW 9. Uczestnik projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, ma możliwość złożenia w formie pisemnej nie później niż w ciągu 3 dni ( od momentu otrzymania informacji o odrzuceniu) do Projektodawcy wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnienia ewentualnych uchybień formalnych, gdy: Nie otrzyma dofinansowania (wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, merytorycznej bądź tez uzyskał liczbę punktów nie pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście rankingowej miejsca gwarantującego uzyskanie dofinansowania) Otrzyma kwotę mniejszą od tej, o która wnioskował. 10. Powtórna ocena wniosku odbędzie się w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. 11. Powtórna ocena jest wiążąca i ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu będzie miało miejsce po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak nie później niż w terminie 10 dni, liczonym od dni ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 12. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikiem będzie wstępna lista osób przewidzianych do otrzymania wsparcia. 13. Utworzona zostanie rezerwa na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań. W przypadku braku odwołań lub w sytuacji gdy odwołania zostały rozstrzygnięte negatywnie uwolnione środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji osobom z dalszych miejsc listy rankingowej, które spełniły warunki do otrzymania dofinansowania. 14. Projektodawca poinformuje pisemnie uczestnika projektu o wynikach oceny wniosku. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ponowna ocena zostanie dokonana przez innych ekspertów powołanych w tym celu przez Projektodawcę. Strona8

9 8 Podstawowe wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe 1. O przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Beneficjent Ostateczny, który założył działalność gospodarczą i otrzymał jednorazową dotację inwestycyjną (podpisał Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego). 2. Każdy Beneficjent Ostateczny przy podpisywaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zostanie poinformowany pisemnie przez Beneficjenta o możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zał Do złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są uprawnieni tylko Ci Beneficjenci Ostateczni, którzy korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego, zał Beneficjent Ostateczny jest uprawniony do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a przedłużonego do 12 m-cy, na podstawie umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, zał Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 600,00 zł brutto. Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), koszty usług pocztowych i kurierskich, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, opłaty i przelewy bankowe, koszty działań informacyjno promocyjno - marketingowych. 6. Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach po przedstawieniu przez Beneficjenta Ostatecznego dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS / KRUS. Poza tym obowiązkiem Beneficjent Ostateczny nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 7. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane będzie w uzasadnionych przypadkach Strona9

10 (np. zdarzenia losowe, brak płynności finansowej), na wniosek Beneficjenta Ostatecznego przez okres kolejnych 6 miesięcy, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 8. Beneficjent Ostateczny składa wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, jednak nie później niż w 5 miesiącu otrzymywania wsparcia w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. 9. Wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, w przypadku przedłużenia wsparcia na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 10. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego/aneksu Beneficjent wydaje Beneficjentowi Ostatecznemu zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis. 11. Ocena wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzona będzie w analogiczny sposób jak ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 9 Procedury udzielania dotacji 1. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu jednorazowej dotacji uczestnik projektu zobowiązany jest do dnia podpisania umowy na otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej zarejestrować działalność gospodarczą. 2. Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 10) zawartej między uczestnikiem projektu a Projektodawcą. Warunkiem podpisania w/w umowy jest złożenie przez uczestnika projektu następujących dokumentów; Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru 1 Kopia nadania numeru REGON Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- załącznik nr 20 Numer konta bankowego poświadczonego przez Bank. 3. Niedopuszczalne jest zawieszenie prowadzenia działalności oraz przekształcenie formy prawnej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 4. Dotacja wypłacana jest w systemie zaliczkowym uczestnikowi projektu w wysokości 100% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 5. Wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości rozliczane są w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu czy są podatnikami VAT czy też nie. Uczestnik projektu w 1 Jeżeli nie był przekładany wraz z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji Strona10

11 6. momencie podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji zobowiązuje się przeznaczyć całą kwotę środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 7. Wydatki w ramach jednorazowej dotacji powinny być sfinansowane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach podpisanej umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji. 8. Uczestnik projektu może sfinansować inwestycje ze środków własnych, o ile nastąpiło pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji, i otrzymać ich refundację po otrzymaniu środków w ramach umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy o przyznanie jednorazowej dotacji uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko. 9. Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Beneficjenta Ostatecznego. 10 Rozliczenie dotacji 1. Rozliczenie środków otrzymanej dotacji następuje poprzez: Złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych 2. Beneficjent pomocy powinien w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu wydatkowania dotacji, rozliczyć otrzymaną dotację. 3. Projektodawca kontroluje prawidłowość wykonania umowy przez beneficjenta pomocy przez 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. 4. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż beneficjent pomocy nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach działalności gospodarczej lub w celu dalszej odsprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadniać fakt posiadania zakupionych towarów. 5. Beneficjent pomocy może dokonać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo- finansowym do wysokości 15 % zakładanej wartości wydatków. O ich wprowadzeniu powinien poinformować Projektodawcę w terminie 14 dni kalendarzowym. Pozostałe zamiany harmonogramy wymagają zgody Projektodawcy. Strona11

12 11 Obowiązek zwrotu dotacji Beneficjent pomocy ma obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w terminie 30 dni od dnia wezwania do zwrotu, jeżeli: Nie wykorzystał całości otrzymanej dotacji lub wykorzystał ją niezgodnie z biznesplanem Będzie powadziła działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia, przy czy do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego Nie złożył w terminie rozliczenia środków otrzymanej dotacji Naruszył inne istotne warunki umowy o udzielnie jednorazowej dotacji 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (w szczególności zapisów wynikających ze zmian podstawy prawnych realizacji projektu), o wszelkich zmianach Projektodawca poinformuje uczestników projektu pisemnie 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie Projektodawcy Strona12

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Strona1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Wsparcie dla byłych pracowników Transsystemu szansą powrotu na rynek pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zawarta w., w dniu, pomiędzy:

zawarta w., w dniu, pomiędzy: UMOWA NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia, nr WND-POKL.08.01.02-18-151/12 zawarta

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA nr./wp/ii/6.2pokl/2014 na udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu Więcej biznesu na Podkarpaciu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Projektu: PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy Umowa nr... o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu:.. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 19: Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU R e g i o n a l n y P r o g r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu pt. Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1 - Postanowienia ogólne 1. CIECH S.A. realizuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK.07.03.00-18-0116/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REKINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIZNESU 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma II 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTACJI. Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.08.01.02-22-001/14

REGULAMIN DOTACJI. Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.08.01.02-22-001/14 REGULAMIN DOTACJI Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo