Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu zajęć) I lub II półrocze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu zajęć) I lub II półrocze"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu ) Ocena z przedmiotu muzyka uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane są do predyspozycji muzycznych uczniów. Oceniając uczniów nauczyciel bierze pod uwagę aktywność na zajęciach, zdolności i umiejętności oraz indywidualne zainteresowania muzyczne. Zdolności muzyczne ucznia nie stanowią jednak podstawowego kryterium oceniania. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I lub II półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: STAROŻYTNOŚĆ -wymienia źródła wiedzy o muzyce antycznej -wymienia nazwy starożytnych -nie opanował pamięciowo Hymnu szkolnego, ale wykonuje go z tekstem przy pomocy nauczyciela -wykazuje się niewielkim zaangażowaniem podczas - w zespole klasowym spiewa Hymn państwowy (4 zwrotki) - śpiewa w zespole klasowym poznane pieśni i -jest mało aktywny -prowadzi zeszyt -zna nazwy starożytnych i potrafi przyporządkować je do -opanował pamięciowo tekst Hymnu szkolnego i wykonuje go z pomocą nauczyciela; - podaje przykłady innych hymnów - swoimi słowami wyjasnia pojęcie: hymn -wymienia bohaterów mitów greckich -wymienia źródła wiedzy o muzyce antycznej -określa rolę muzyki w świecie starożytnym -zna nazwy starożytnych, przyporządkowuje je do oraz podaje konkretne przykłady -wymienia bohaterów mitów greckich związanych z muzyką -wyjaśnia pojęcia: orchestra, Gilgamesz, Biblia -z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje Hymn szkolny i inne -opowiada wybrany przez siebie mit grecki -wymienia nazwiska kompozytorów XX wieku zainspirowanych w swej twórczości greckimi mitami -korzysta z różnego rodzaju źródeł informacji poszerzając swoje wiadomości o muzyce, które prezentuje podczas -samodzielnie wykonuje Hymn szkolny i inne poznane pieśni i -systematycznie i starannie prowadzi zeszyt -śpiewa Hymn szkolny poprawnie pod względem muzycznym -bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (konkursy, akademie, koncerty) -przygotowuje sprawozdania z obejrzanego koncertu, prezentuje zdjęcia, nagrania, plakaty;

2 poznane pieśni i -bierze czynny udział w -chętnie wykonuje dodatkowe materiały dotyczące tematu -systematycznie prowadzi zeszyt Dział: ŚREDNIOWIECZE -na prezentowanych ilustracjach zauważa różnice w architekturze romańskiej i gotyckiej -określa kilka cech chorału gregoriańskiego -wymienia instrumenty epoki średniowiecza -określa kim był trubadur i czym się zajmował -wymienia tytuły dwóch zabytków średniowiecznej muzyki polskiej -wie kim był Wincenty z Kielczy -wykazuje się niewielkim zaangażowaniem podczas - śpiewa w zespole klasowym poznane pieśni i -jest mało aktywny -prowadzi zeszyt -określa cechy architektury romańskiej i gotyckiej -wyjaśnia nazwę chorał gregoriański -poznane instrumenty średniowieczne przyporządkowuje do -słuchowo rozpoznaje chorał gregoriański oraz pieśni: Gaude mater, Polonia i Bogurodzica -wymienia ośrodki kultury średniowiecznej w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie - wymienia kompozytorów polskich i zagranicznych okresu średniowiecza -po wysłuchaniu kilku utworów, z pomocą nauczyciela, określa, który z nich pochodzi z okresu średniowiecza -określa cechy średniowiecznej muzyki świeckiej -określa funkcje muzyki średniowiecznej -wskazuje różnice w średniowiecznej muzyce świeckiej i religijnej -zauważa różnicę pomiędzy dwiema wersjami pieśni Gaude mater, Polonia -wymienia tytuły najstarszych polskich pieśni i rozpoznaje je słuchowo -podaje kilka charakterystycznych cech średniowiecznych pieśni -zna nazwy średniowiecznych, przyporządkowuje je do i podaje konkretne przykłady -bierze czynny udział w -zna cechy architektury romańskiej i gotyckiej -wymienia najstarsze zabytki architektury w swoim regionie -określa cechy chorału gregoriańskiego -wie kim byli trubadurzy, czym się zajmowali i co sławili -wymienia i charakteryzuje trzy najstarsze polskie pieśni (Gaude mater, Poloni, Bogurodzica, Breve regnum) -rozpoznaje słuchowo te pieśni -zna ośrodki ówczesnej kultury muzycznej w Polsce -śpiewa fragment Bogurodzicy -spośród słuchanych utworów rozpoznaje utwory średniowieczne -zauważa różnicę między dwiema wersjami pieśni Gaude mater, Polonia i uzasadnia, która wersja podoba mu się bardziej -wskazuje, na czym polega ta różnica, w którym miejscu tej pieśni brzmi podwyższony IV stopień -śpiewa fragment pieśni Bogurodzica -umie określić czym jest tradycja -bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (konkursy, akademie, koncerty) -przygotowuje sprawozdania, zdjęcia, nagrania, plakaty i prezentuje je podczas ;

3 -wyjaśnia pojęcia: chorał, trubadur, polifonia - śpiewa w zespole klasowym i w mniejszej grupie poznane pieśni i ; -chętnie wykonuje dodatkowe materiały dotyczące tematu -systematycznie prowadzi zeszyt -wyjaśnia pojęcia: chorał, chorał gregoriański madrygał, chanson, trubadur, organum i inne -wymienia nazwiska twórców XX wieku, których twórczość nawiązuje do średniowiecza -rozpoznaje słuchowo utwory słuchane podczas -systematycznie i starannie prowadzi zeszyt Dział: RENESANS -na prezentowanych ilustracjach odróżnia w architekturze styl renesansowy od gotyckiego - śpiewa w zespole klasowym poznane pieśni i -podaje tytuły znanych kanonów ( np. Panie Janie) i próbuje wyjaśnić na czym polega śpiew w kanonie -omawia wygląd i brzmienie lutni -wyjaśnia określenie złoty wiek muzyki wymienia różnice w architekturze między stylem renesansowym a gotycki -zna budowę renesansowego tańca -poznane instrumenty renesansowe przyporządkowuje do - wie, co to są Melodie na Psałterz Polski - zna nazwiska Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł -podaje przykłady ich utworów -odróżnia w muzyce styl renesansowy od średniowiecznej polifonii -wyjaśnia na czym polega technika imitacji i rozpoznaje ją w słuchanych utworach -wymienia różnice między renesansową muzyką świecką i religijną -wymienia cechy muzyki renesansowej -śpiewa w zespole klasowym i mniejszej grupie poznane pieśni i -wymienia formy muzyki -wymienia nazwiska trzech kompozytorów zagranicznych i dwóch polskich oraz tytuły ich utworów -wskazuje główne cechy muzyki renesansu oraz idee tej epoki -wymienia renesansowe instrumenty, przyporządkowuje do oraz podaje przykłady -nazywa poszczególne części renesansowego tańca -podaje tytuł, autora -zna główne cechy kultury muzycznej polskiego renesansu -bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (konkursy, akademie, koncerty) -przygotowuje sprawozdania, zdjęcia, nagrania, plakaty i prezentuje je podczas ;

4 polskiej -śpiewa w grupie poznaną piosenkę -wymienia nazwy renesansowych -wymienia nazwy czterech podstawowych głosów ludzkich -podczas pracuje z pomocą nauczyciela -wykazuje się niewielkim zaangażowaniem podczas -jest mało aktywny -prowadzi zeszyt Dział: BAROK -rozpoznaje barok w architekturze -podaje słowa kojarzące się z cechami sztuki barokowej (np..przepych, bogactwo) -śpiewa w grupie barokowe piosnki i pieśni -podczas pracuje z pomocą nauczyciela -wykazuje się niewielkim zaangażowaniem podczas - śpiewa w zespole klasowym poznane pieśni i -jest mało aktywny -prowadzi zeszyt -wymienia rodzaje głosów ludzkich i rozpoznaje je słuchowo, dokonując podziału na żeńskie i męski - wyjaśnia pojęcia : aria, chór, recytatyw -wymienia cechy muzyki barokowej -omawia sylwetki wymienionych kompozytorów barokowych i podaje przykłady ich utworów -wyjaśnia pojęcia: koncert solowy, msza, oratorium, suita) -wymienia ówczesne ośrodki kultury muzycznej w Polsce -wymienia instrumenty wchodzące w skład kwintetu smyczkowego -zna tytuły ówczesnych piosenek myśliwskich i śpiewa je w zespole klasowym i w grupie; świeckiej i religijnej charakterystyczne dla renesansu kompozytorów renesansu -bierze czynny udział w -zabiera głos w dyskusji -chętnie wykonuje dodatkowe materiały dotyczące tematu -systematycznie prowadzi zeszyt -omawia na czym polegał styl polski -wymienia tańce wchodzące w skład suity oraz omawia ich charakter -wyklaskuje lub gra na instrumencie perkusyjnym rytm Tamburetty -wymienia rodzaje i funkcje muzyki barokowej w Polsce -zna brzmienie klawesynu i rozpoznaje ten instrument w słuchanych utworach - śpiewa w grupie poznane pieśni i -chętnie przygotowuje tekstów i kompozytora zbioru psalmów -zna kompozytorów utworów opartych na legendzie Romea i Julii -rozpoznaje słuchowo utwory prezentowane podczas -w słuchanych utworach rozróżnia arię, recytatyw, chór -korzysta z różnych źródeł informacji poszerzając wiadomości o muzyce -systematycznie i starannie prowadzi zeszyt -podaje konkretne cechy sztuki barokowej w różnych dziedzinach sztuki -wymienia cechy muzyki barokowej -zna budowę fugi -określa muzyczny styl Bacha, Haendla i Vivaldiego -wyjaśnia pojęcia: fuga, oratorium, msza, suita, koncert solowy, polichóralność -zna skład i brzmienie kwintetu smyczkowego -śpiewa solo lub w duecie poznane pieśni -uzasadnia na czym polega piękno arcydzieł Bacha i Haendla - omawia budowę klawesynu i zalicza go do odpowiedniej rodziny -rozpoznaje słuchowo utwory prezentowane podczas -przygotowuje sprawozdania, zdjęcia, nagrania, plakaty i prezentuje je na zajęciach;

5 dodatkowe materiały dotyczące -systematycznie prowadzi zeszyt -wymienia ośrodki ówczesnej kultury muzycznej w Polsce -zna polskich przedstawicieli muzyki baroku oraz ich utwory -wymienia rodzaje i określa funkcje polskiej muzyki barokowej - śpiewa w grupie lub solo poznane pieśni i -korzysta z różnych źródeł wiedzy poszerzając swoje wiadomości o muzyce - bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska (konkursy, akademie, koncerty) -systematycznie i starannie prowadzi zeszyt

6 Wymagania edukacyjne z muzyki kl. II ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu ) Ocena z przedmiotu muzyka uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane są do predyspozycji muzycznych uczniów. Oceniając uczniów nauczyciel bierze pod uwagę aktywność na zajęciach, zdolności i umiejętności oraz indywidualne zainteresowania muzyczne. Zdolności muzyczne ucznia nie stanowią jednak podstawowego kryterium oceniania. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I lub II półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: KLASYCYZM trzech klasyków wiedeńskich - z pomocą nauczyciela i z tekstem śpiewa poznane pieśni - wie z jakiego utworu Beethovena pochodzi Oda do radości oraz, że pełni rolę Hymnu Unii Europejskiej symfonicznej - wymienia nazwy pięciu polskich tańców narodowych polskich kompozytorów tego okresu - podaje tytuły pierwszych - prawidłowo zapisuje nazwiska klasyków wiedeńskich - spośród słuchanych utworów, przy pomocy nauczyciela, rozpoznaje styl klasyczny w muzyce - z pomocą nauczyciela śpiewa poznane pieśni - wymienia poszczególne części allegra sonatowego - wymienia niektóre wydarzenia historyczne w Polsce z końca XVIII wieku - podaje tytuły pierwszych polskich oper oraz pieśni wraz z ich kompozytorami - wymienia po dwa klasyków wiedeńskich oraz omawia najważniejsze fakty z ich życia - podaje najpopularniejsze utwory z twórczości klasyków wiedeńskich - uzasadnia, że w muzyce klasycznej odzwierciedlane są uczucia i ideały - ocenia różnorodność ekspresji w słuchanych utworach Beethovena - wyjaśnia pojęcia: sonata, symfonia, koncert, homofonia, śpiewogra, libretto, opera - rozpoznaje w słuchanych utworach formę wariacji, ronda - przedstawia budowę allegra sonatowego - śpiewa solo poznane pieśni - na podstawie wiadomości z historii wymienia wydarzenia historyczne w Polsce z końca XVIII wieku - podaje tytuły, autorów tekstu i kompozytorów pierwszych polskich oper i pieśni patriotycznych - omawia charakterystyczne cechy polskiego stylu w - określa różnorodność i kontrastowość wyrazu słuchanych utworów Beethovena - omawia społeczną rolę muzyki polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku - rozpoznaje zmiany wariacyjne tematu w słuchanych utworach - systematyzuje swoja wiedzę i porównuje muzykę z różnych epok;

7 polskich oper oraz pieśni powstałych w tym okresie - wymienia cztery podstawowe formy muzyki klasycznej (koncert, kwartet, sonata symfonia) - podczas pracuje z pomocą nauczyciela - wykazuje niewielkie zainteresowanie podczas - jest mało aktywny - prowadzi zeszyt Dział: ROMANTYZM - wymienia charakterystyczne dla epoki formy muzyczne: poemat symfoniczny, pieśń, ballada, fantazja - wymienia cechy romantyzmu: fantastyka, przykłady z każdej rodziny, wchodzące w skład orkiestry - rozumie i wyjaśnia określenie wolny artysta, wirtuoz, miniatura - wymienia utwory komponowane przez Chopina - śpiewa solo poznane pieśni z niewielka pomocą nauczyciela -omawia skład orkiestry symfonicznej - omawia społeczną rolę muzyki polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku - chętnie przygotowuje dodatkowe materiały dotyczące - systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy - podaje nazwiska autorów libretta pierwszy polskich oper oraz autorów tekstów pieśni patriotycznych; - określa czas trwania epoki - wyjaśnia czym były pieśni Moniuszki dla Polaków w czasach zaborów - omawia działalność polskiej muzyce klasycznej - omawia skład orkiestry symfonicznej, podaje przykłady z - wymienia nazwy polskich tańców narodowych i charakteryzuje je - rozpoznaje słuchowo utwory prezentowane podczas i określa aparat wykonawczy - korzysta z różnych źródeł informacji poszerzając swoją wiedzę o muzycebierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska ( akademie, koncerty, konkursy) - przygotowuje sprawozdania, zdjęcia, plakaty, nagrania, prezentacje i przedstawia je podczas ; starannie prowadzi zeszyt - wymienia wybitnych przedstawicieli romantynmu - wymienia tytuły utworów opartych na ludowych baśniach i legendach oraz nazwiska - wyjaśnia znaczenie twórczości Chopina dla rozwoju polskiej muzyki i kultury w XIX wieku w Europie - rozpoznaje słuchowo arie z oper S. Moniuszki

8 baśniowość, wyrażanie osobistych uczuć - śpiewa w grupie poznane pieśni - zalicza fortepian do odpowiedniej grupy - zna podstawowe fakty z życia Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki przedstawicieli poszczególnych szkół narodowych (po jednym) oraz wyjaśnia pojęcia: szkoły narodowe, folklor, etnograf, dramat muzyczny - wymienia nazwy polskich tańców narodowych - jest mało aktywny - wykazuje się niewielkim zaangażowaniem podczas - prowadzi zeszyt najwybitniejszych kompozytorów oper z okresu romantyzmu - podaje najpopularniejsze tytuły polskich oper oraz nazwisko ojca polskiej opery (Stanisław Moniuszko) -podaje tytuł zbioru pieśni Moniuszki - wymienia przykłady utworów romantycznych o tematyce baśniowej - wymienia szkoły narodowe i ich przedstawicieli - wie, czym zajmował się Oskar Kolberg - wyjaśnia na czym polega integracja sztuk, stylizacja; Oskara Kolberga oraz tematykę polskich pieśni ludowych - umie określić rolę akompaniamentu w balladzie Król olch - z pomocą nauczyciela śpiewa solo lub w duecie poznane pieśni - spośród słuchanych utworów wyróżnia motywy polskich tańców narodowych i omawia ich charakterystyczne cechy - wymienia polskie obrzędy i tradycje ludowe - wyklaskuje podstawowy rytm wybranego polskiego tańca narodowego - zna utwory romantyczne oraz ich twórców inspirowane fantastyką -określa rolę fortepianu w słuchanych utworach (solowy, akompaniujący, w zespole kameralnym) starannie prowadzi zeszyt ich twórców - śpiewa solo poznane pieśni - wyjaśnia wszystkie poznane pojęcia - wymienia przedstawicieli poszczególnych szkół narodowych oraz podaje przykłady ich twórczości - potrafi charakteryzować słuchaną muzykę jako przekaz kultury - wyjaśnia znaczenie twórczości polskich kompozytorów okresu romantyzmu - wymienia charakterystyczne cechy polskiej muzyki ludowej - omawia pojęcia związane z polskimi obrzędami ludowym - przyporządkowuje tańce ludowe do odpowiednich regionów Polski - rozróżnia muzykę opartą na folklorze polskim, rosyjskim i czeskim - korzysta z różnych źródeł informacji poszerzając swoją wiedzę na temat muzyki - jest zawsze przygotowany do ; - omawia znaczenie wpływu pierwiastków narodowych na rozwój muzyki europejskiej - wskazuje środki artystyczne do stworzenia nastroju grozy lub baśniowości - wyróżnia różne formy integracji sztuk - bierze aktywny udział w zajęciach, życiu kulturalnym szkoły i środowiska - przygotowuje sprawozdania, nagrania, zdjęcia, plakaty, prezentacje estetycznie prowadzi zeszyt

9 Dział: NOWE DROGI MUZYKI - wie kim był Karol Szymanowski - wyjaśnia pojęcie impresjonizmu w plastyce i muzyce - jest mało aktywny - nie przejawia zainteresowania tematem - prowadzi zeszyt - podaje przykłady twórczości Karola Szymanowskiego - wyjaśnia wprowadzone pojęcia - wie, jaki polski folklor (jakiego regionu Polski) inspirował Szymanowskiego - rozpoznaje w słuchanym tańcu cechy muzyki góralskiej - rozpoznaje odgłosy przyrody w słuchanym utworze; - podaje fakty z życia K. Szymanowskiego - wymienia kilka wspólnych cech muzyki, malarstwa i poezji okresu impresjonizmu - wymienia elementy muzyki i przy pomocy nauczyciela stosuje je w rytmizowanym tekście - wypowiada się na temat wysłuchanego utworu i próbuje uzasadnić swoją wypowiedź - potrafi wyjaśnić dlaczego Szymanowskiego uważamy za największego polskiego kompozytora po F. Chopinie - z pomocą nauczyciela przyporządkowuje tytuły utworów do nazwisk kompozytorów starannie prowadzi zeszyt - potrafi zrytmizować tekst z zastosowaniem różnego metrum, dynamiki, artykulacji i barwy - wskazuje cechy impresjonizmu i witalizmu oraz charakterystyczne dla nich elementy i język - uzasadnia czy podoba mu się twórczość Szymanowskiego (dlaczego tak, dlaczego nie) - zna inne dzieła z tematem Bogurodzicy - wyjaśnia różnice między stylem klasycznym, a muzyką Prokofiewa w utworze Gawot - interpretuje słuchaną muzykę jako przekaz kultury - wykazuje dużą aktywność podczas - jest zawsze przygotowany do ; - uzasadnia dlaczego Karola Szymanowskiego nazywamy romantykiem nowoczesności - na podstawie zdobytej wiedzy wyjaśnia awangardowość muzyki XX wieku (podaje przykłady) - wskazuje różnice i cechy wspólne w wysłuchanych tańcach - wie, co oznacza tytuł i zna treść Stabat Mater - wymienia środki artystyczne zastosowane w Stabat Mater Pendereckiego - bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska - przygotowuje dodatkowe materiały, recenzje, nagrania, które prezentuje podczas estetycznie prowadzi zeszyt

10 Dział: RÓŻNORODNOŚĆ DZIŚ - podaje przykłady zespołów rockowych i ich liderów (polskich i zagranicznych) - wymienia tytuł ulubionej i prezentuje ją z nagrania - wymienia znanych sobie polskich piosenkarzy oraz ich przeboje - wymienia nazwy tańców towarzyskich - podaje przykłady polskiej muzyki filmowej - śpiewa w grupie poznane i pieśni -zna tytuły kilku pieśni narodowych - jest mało aktywny podczas - prowadzi zeszyt - potrafi zaprezentować swój ulubiony zespół rockowy - śpiewa w grupie swoją ulubioną piosenkę - podaje tytuły słynnych przebojów - dokonuje podziału tańców towarzyskich na standardowe i latynoamerykańskie (podaje przykłady) - zna pojęcia: jazz, ragtime, swing, work, songs, negro spirituals, blues, rock ( potrafi wyjaśnić niektóre z nich - zna pojęcia: opera, operetka, musical - pracuje z pomocą nauczyciela; - wyjaśnia wszystkie poznane pojęcia - zna najwybitniejsze postacie jazzu - śpiewa z pomocą nauczyciela swoją ulubioną piosenkę polską - omawia funkcje, jakie pełni muzyka w różnych kulturach - dostrzega bogactwo i różnorodność kultur na świecie - zna przykłady polskiej muzyki filmowej oraz jej kompozytorów - zna tytuły i treść kilku pieśni narodowych - z pomocą nauczyciela śpiewa wybraną przez siebie pieśń patriotyczną starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy - potrafi scharakteryzować słuchaną muzykę i uzasadnia swoją wypowiedź - uzasadnia wybór ulubionej przez siebie - rozpoznaje taniec po jego rytmie i charakterze - wymienia znane mu ludowe różnych narodów - charakteryzuje przykłady muzyki różnych kultur - zna historię muzyki filmowej - wie, jaką rolę odgrywa muzyka w filmie - zna autorów popularnych pieśni narodowych - śpiewa pieśni narodowe solo - rozpoznaje i podaje tytuł pieśni po wysłuchaniu jej fragmentu - wykazuje dużą aktywność podczas - jest zawsze przygotowany do ; - orientuje się w różnych nurtach i zjawiskach muzyki rockowej - uzasadnia swoje preferencje i upodobania muzyczne w dziedzinie rocka - w sposób artystyczny interpretuje wybraną przez siebie piosenkę - zna i prezentuje podstawowe kroki tańców towarzyskich - potrafi wyobrazić sobie i opisać scenę filmową towarzyszącą danej muzyce - bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska - przygotowuje na zajęcia dodatkowe materiały poszerzając zakres wiedzy i prezentując je na zajęciach estetycznie prowadzi zeszyt

11

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń :

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń : Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka Opracowanie Dorota Kret Na ocenę dopuszczającą uczeń : bierze czynny udział w zajęciach prowadzi zeszyt przedmiotowy potrafi rozróżnić poszczególne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl.vi 1 / IX Muzyczny warsztat rytm i metrum 2 / IX Kto wykonuje muzykę? 3 / IX Nauka gry Melodii czeskiej na flecie 4 / IX Folklor naszych sąsiadów Litwini i Rosjanie 5 / X Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z muzyki dla kl. VI

Rozkład materiału z muzyki dla kl. VI 1 Lekcja organizacyjna. Nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. 2 Muzyczny warsztat rytm i metrum 3 Kto wykonuje muzykę? 4 Nauka gry na instrumencie. 5 Folklor naszych sąsiadów Litwini i Rosjanie Lekcja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze -wymienia instrumenty starożytne -wymienia osiągnięcia starożytne w dziedzinie muzyki muzyki starożytnej -określa funkcje tańca w tej epoce -wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie Nauczyciel: Stanisław Sztukowski Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie Ocenianie ma na celu: pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V edukacyjne z muzyki dla klasy V podstawowe stosuje gestodźwięki i rozumie ich znaczenie wykonuje rytmy za pomocą gestodźwięków wyjaśnia znaczenie kropki przy nucie wykonuje w grupie ćwiczenia rytmiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS I GIMNAZJUM Przedmiotowe zasady oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu muzyka, jest zgodny z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne, umotywowane ustnie lub na pisemny wniosek prawnego opiekuna pisemnie.

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PSO - MUZYKA W GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo

PSO - MUZYKA W GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo PSO - MUZYKA W GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo ELEMENTY OCENY: -stopień zaangażowania w pracę na zajęciach -śpiewanie - kartkówki z rozpoznawania literatury muzycznej -referaty, projekty, inne materiały

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń:

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń: 1 1 Lekcja organizacyjna. Nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. 2 Gesty, które odczarowują muzykę 3 Muzyczny warsztat rytm i metrum 4 Dźwięki gamy w melodie zamieniamy Rozkład materiału z muzyki

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: -aktywność ucznia na lekcji -postawa wobec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM. Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ

WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM. Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM L. p. Temat zakres treści Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: Wymagania ponadpodstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ 1 Muzyka w życiu i

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń 1 :

Wymagania podstawowe Uczeń 1 : 1 / IX Gesty, które odczarowują muzykę 2 / IX Muzyczny warsztat rytm i metrum 3 / IX Dźwięki gamy w melodie zamieniamy 4 / IX Gramy na flecie dźwięki e 2, f 2 5 / X Gramy na flecie dźwięki g 2, a 2, fis

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Oceniając uczniów zwracam największą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania oraz na predyspozycje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym.

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA OPRACOWANO ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KLASA VI ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA ŚRÓDROCZNA:

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostate czny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl. IV 1 / IX Co to jest muzyka? terminu muzyka przestrzega zasad ujętych w kontrakcie 2 / IX Zaczynamy od głosu różnicuje dźwięki wysokie i niskie wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nauczanie muzyki w klasie I w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE VI Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z muzyki, uczeo: wymienia nazwę epoki, w której żył i tworzył J. S. Bach śpiewa w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy V Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania muzyki: Teresa Wójcik.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I)

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) Ocenie podlega: 1) umiejętność w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostate czny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen.

Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen. Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen. Wymagania konieczne dla uzyskania określonych ocen: ocena celująca typowych wymienia poszczególne epoki i style

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 1 gimnazjum Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą.

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 1 gimnazjum Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą. Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 1 gimnazjum Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą I półrocze Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen- muzyka- klasa IV

Kryteria ocen- muzyka- klasa IV Ocena Kryteria ocen- muzyka- klasa IV celująca Umiejętności ucznia wykraczają ponad poziom podstawowy : np. gra na bardzo dobra Uczeń wykazuje dużą aktywność na zajęciach bardzo dobrze orientuje się w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - muzyka- klasa IV

Kryteria ocen - muzyka- klasa IV Ocena Kryteria ocen - muzyka- klasa IV celująca Umiejętności ucznia wykraczają ponad poziom podstawowy : np. gra na polecenia prowadzącego i w ciągu półrocza opuścił te zajęcia tylko do dwóch razy) oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z muzyki, uczeń: śpiewa hymn w grupie układa w grupie muzyczne pytania

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E.

KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E. KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E. Wachowska Kryteria oceny uczniów są ukierunkowane na zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie I gimnazjum Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych programem i nie przejawia osobistej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Na rok szkolny 2016/17 NA BAZIE PROGRAMU W. PANEK DKW 4014185/99 Opracował DOMASZWESKI SŁAWOMIR 2 Przedmiotowy system oceniania z muzyki jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Muzyka 1 Nauczanie muzyki w Publicznym Gimnazjum w Zrębach Kościelnych odbywa się: Według programu DKW-4014-174/99

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak Stopień dopuszczający Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości i umiejętności, określone w minimum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum mgr Gerard Czaja 1. Cele kształcenia wymagania ogólne Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem pojęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 Dokonując oceny wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu MUZYKA bierze się pod uwagę przede wszystkim jego: - poziom uzdolnień

Bardziej szczegółowo