Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO W NUMERZE Szpital podnosi jakoœæ us³ug wiêcej str. 19 Razem maj¹ ponad 300 lat... wiêcej str.14 Szukam pracy... wiêcej str. 13 Œladami walk na Porytowym Wzgórzu... Mamy Prezydenta... - Oddajemy ho³d sztandarom, bo sztandar jest symbolem piêkna narodowego. Sztandar trzeba zawsze uszanowaæ, a tego musz¹ siê uczyæ dzieci od starszych, którzy czuj¹ w sobie patriotyzm - mówi³ 13 czerwca br. - podczas uroczystoœci religijno-patriotycznych, upamiêtniaj¹cych 66. rocznicê Bitwy na Porytowym Wzgórzu - Ks. Infu³at Edmund Markiewicz. - Czy mo na budowaæ Ojczyznê bez Boga, bez poszanowania Jego praw? Czy 55 % ankietowanych Polaków (deklaruj¹cych, e za Ojczyznê odda³oby swoje ycie), to du o, czy ma³o, czy nale y siê z tego cieszyæ, czy smuciæ? - pyta³ podczas homilii Ks. Miros³aw Gajewski. WIÊCEJ na str. 5 O inwestycjach - w fotograficznym skrócie... Pocz¹tek lata to okres intensywnych prac inwestycyjnych w naszym powiecie. Nie ma gminy, w której by czegoœ nie robiono. Wszêdzie siê coœ modernizuje lub remontuje, buduje, dobudowuje lub przebudowuje, poprawia, ulepsza, robi od nowa WIÊCEJ na str. 16,17,18,19 Czerwcowe, trochê pochmurne, popo³udnie. Ca³a uwaga mieszkañców Branewki i Kolonii Branewki w gminie Zagniewana woda... Dzwola, podobnie jak i w ca³ej Polsce, skupia siê wokó³ powodzian. WIÊCEJ na str. 21 Winien czy Ma - wywiad ze Skarbnikiem Powiatu W kwietniowym numerze Panoramy Powiatu Janowskiego rozmow¹ z Naczelnikiem Wydzia³u Logistyki i Gospodarki Mieniem otworzyliœmy cykl wywiadów z kierownikami wydzia³ów, wchodz¹cych w sk³ad Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. W tym numerze o finansach samorz¹du powiatowego opowiada Barbara Fuszara - od 1998 roku Skarbnik Powiatu. A.B.: Praca Skarbnika Powiatu to praca trudna i odpowiedzialna. Dlaczego? B.F.: Skarbnik jest g³ównym ksiêgowym bud etu powiatu. Odpowiada za realizacjê bud etu, na który sk³adaj¹ siê bud ety 14 jednostek organizacyjnych, wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Janowskiego, jak równie Starostwo Powiatowe i szpital. Wszystko to trzeba dok³adnie zaplanowaæ, przyj¹æ i rozliczyæ, zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów, a tych zawsze jest mniej, ani eli potrzeb. WIÊCEJ na str. 4 Podziêkowania Czcigodnemu ks. kan. Franciszkowi Hojnowskiemu - d³ugoletniemu Proboszczowi Parafii pw. Wniebowziêcia NMP w Potoku-Stanach wyrazy szacunku i serdeczne podziêkowania z okazji zakoñczenia czynnej pos³ugi duszpasterskiej. Dziêkujemy za troskê o koœció³ i codzienne modlitwy, za duchowe i moralne kszta³towanie wielu pokoleñ Polaków oraz za 23-letni¹ pracê w naszej parafii. Niech pogoda ducha i pomyœlnoœæ stale bêdzie obecna w d³ugich latach ycia, a Jasnogórska Pani niech otacza ks. kan. Franciszka matczyn¹ opiek¹. Z g³êbi serc p³yn¹ce yczenia i podziêkowania sk³adaj¹ wdziêczni parafianie Parafii Potok-Stany i w³adze Gminy Potok Wielki. Bóg Zap³aæ i Szczêœæ Bo e Z wizyt¹ na piêknej, goœcinnej Ziemi Potockiej Gmina Potok Wielki liczy sobie 620 lat, 17 2 so³ectw i 98,33 km powierzchni, co stanowi 11,23 % powierzchni Powiatu Janowskiego. O tym, jak wygl¹da gmina Potok Wielki obecnie, co nale y robiæ, aby oddawaæ do u ytku mieszkania socjalne, w jaki sposób pomóc mieszkañcom, by mogli bezp³atnie oddawaæ œmieci i bezp³atnie korzystaæ z us³ug prawnika i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak ustalaæ podatki, by by³y na przystêpnym poziomie, dlaczego warto op³acaæ dzieciom koszty nauki p³ywania, czemu s³u y odnawianie w¹wozów lessowych, po co gmina finansuje ka demu w³aœcicielowi posesji zakup dwóch przepustów metrowej d³ugoœci - na te i inne pytania dla Czytelników Panoramy Powiatu Janowskiego odpowiada Jerzy Pietrzyk - od 1990 roku wójt gminy Potok Wielki. WIÊCEJ na str. 2,3 Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ Bronis³aw Komorowski, który wygra³ II turê wyborów prezydenckich z Jaros³awem Kaczyñskim stosunkiem g³osów 53,01 % do 46,99 %. Gdyby o wyborze prezydenta mieli decydowaæ mieszkañcy województwa lubelskiego, to prezydentem zosta³by Jaros³aw Kaczyñski, który na LubelszczyŸnie otrzyma³ 62,85 % g³osów poparcia. WIÊCEJ na str. 10 Ka dy koniec jest pocz¹tkiem czegoœ nowego W yciu ka dego cz³owieka s¹ chwile niezwyk³e, które na sta³e zapisuj¹ siê w jego pamiêci. Takim donios³ym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników obs³ugi oraz wielu absolwentów Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym sta³o siê oficjalne przyjêcie przez Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ i Publiczne Gimnazjum imienia Jana Paw³a II oraz wrêczenie sztandaru. WIÊCEJ na str. 10 Dodatkowe informacje - str. 6

2 Z wizyt¹ na piêknej, goœcinnej Ziemi Potockiej... Cd. ze str. 1. A.B.: Co Pana cieszy, a co denerwuje? sposób samorz¹d gminy stara siê to wykorzystaæ? J.P.: Najbardziej cieszy mnie, je eli ludziom zaczyna siê lepiej powodziæ, je eli powiêkszaj¹ J.P.: Po³udniowa czêœæ gminy to Równina Bi³gorajska, to du y obszar lasów (3,7 tys. ha), ³¹k i swój dobytek, kszta³c¹ dzieci, yj¹ na wy szej stopie. Co mnie denerwuje? Czasami 850 ha stawów. Przez moment wydawa³o siê, e nasze wioski leœne s¹ na wymarciu, ale ostatnio malkontenctwo (nie myliæ z konstruktywn¹ krytyk¹, która bywa pomocna przy podejmowaniu przysz³a moda na agroturystykê, a to przys³owiowe ³ono natury powoduje, e ruch w obrocie decyzji) i... ci¹gle zmieniaj¹ce siê przepisy prawne... ziemi¹ w Maliñcu i Osówku siê zwiêkszy³, ludzie wykupuj¹ dzia³ki na domki letniskowe, A.B.:... nowe ustawy... powstaj¹ nowe posesje. Obecnie, wydajemy decyzjê o uwarunkowaniach œrodowiskowych na J.P.:... które niekiedy narzucaj¹ realizacjê ró nych zadañ bez jakichkolwiek kalkulacji kosztów kilka domków letniskowych dla jednego inwestora, który chce je wybudowaæ. Mamy te i zabezpieczenia finansowego ich wykonania. Bardzo czêsto gminy musz¹ dok³adaæ w³asne drugiego, który chce wybudowaæ du y obiekt konferencyjno-wypoczynkowy. Kiedyœ œrodki, aby zrealizowaæ zadania zlecone na w³aœciwym poziomie. Nowa ustawa o finansach myœla³em, e to wszystko bêdzie przebiega³o szybciej, ale tutaj nie wystarczy tylko reklama, znacznie ograniczy mo liwoœci kredytowe gmin o niskich dochodach w³asnych. Cieszy musi byæ poda i popyt, a z tym jest ró nie. Dawno temu, jeden z naszych zagranicznych goœci natomiast fakt, e niektóre programy rz¹dowe s¹ dla nas bardzo korzystne, np. Program powiedzia³, e on tu widzi cz¹stkê Mazur i dopiero wtedy otworzyliœmy oczy, bo tak naprawdê Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki, w którym mo na pozyskaæ œrodki z nie docenialiœmy tego, co mamy. Wtedy to siê zaczê³o, pojawi³a siê promocja, reklama i chyba bud etu pañstwa (oczywiœcie wymagany jest te wk³ad w³asny). Podobnie jest z programami, ta sytuacja poszukiwania ciszy i spokoju spowodowa³a, e nasze wioski przesta³y siê dotycz¹cymi budowy obiektów sportowych i boisk wielofunkcyjnych czy Orlików wyludniaæ, wróci³y podatki, zaczê³a siê rozwijaæ gospodarka rybna. Myœlê, e tu wielk¹ rolê Poprzez takie programy, postêp na wsi jest szybszy, a mieszkañcy maj¹ nie gorszy (a czasami odgrywa Dzieñ Karpia Królewskiego, którego pierwsze edycje by³y w Potoczku, a póÿniej w wrêcz lepszy), dostêp do ró nych dóbr cywilizacyjnych XXI wieku. I nie musz¹ mieszkaæ w Maliñcu. Lokalizacja w Maliñcu sta³a siê strza³em w dziesi¹tkê, poniewa co roku odwiedza mieœcie! (œmiech). nas kilka tysiêcy osób. Jest to promocja gminy, powiatu i Lubelszczyzny, poniewa mamy A.B.: Proszê podaæ przyk³ad? goœci z województwa podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego, a w³aœciwie to z ca³ej Polski. J.P.: Gmina jest w 100% zwodoci¹gowana, w wiêkszoœci zgazyfikowana, jest ³atwy dostêp do Przyje d aj¹ do nas turystycznie i rodzinnie, co nas bardzo cieszy. Wa ne przy tym jest równie Internetu, s¹ dobre dojazdy do posesji, obiekty sportowe na miarê XXI wieku ( Orlik 2012 w i to, e ludzie, którzy hoduj¹ karpia, maj¹ z tego okreœlone korzyœci. U nas w gminie mówi siê z Potoku Stanach, boisko wielofunkcyjne w Potoku Wielkim, nowoczesna hala w Potoczku). humorem, e w³aœciciele stawów to ci, którzy maj¹ oko³o 100 ha stawów, a tzw. do³kowicze Nasza m³odzie mówi o nich wypasione (œmiech); s¹ boiska do koszykówki, siatkówki, pi³ki to ci, którzy maj¹ mniej (œmiech). Teraz dosz³o do utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej, która no nej i rêcznej, do tenisa ziemnego - to ostatnie to swego rodzaju nowum w okolicy. swoim zasiêgiem obejmuje gminy: Zaklików, Potok, Modliborzyce i Janów. Dziêki temu wielu A.B.: O czym marzy wójt, o urlopie? w³aœcicieli stawów skorzysta ze œrodków unijnych, które nale y wykorzystaæ na rozwój J.P.: Urlop bêdzie jak zawsze krótki, tu wielkich marzeñ nie mam (œmiech). Tak, jak obszarów, zwi¹zanych z rybactwem. powiedzia³em, chcia³bym, by ludzie na wsi yli na odpowiednim poziomie... A.B.: S³ów kilka o drogach A.B.:.. ale czasami trudno jest o taki poziom ycia... J.P.: Mamy rondo w Potoczku, które jest chlub¹ gminy, a tak e powiatu, bo przecie J.P.: dlatego, e ostatnio dochody ludnoœci na wsi nie s¹ wysokie; do tego dochodzi trudna bezpieczeñstwo pieszych i kierowców jest najwa niejsze. Jeœli chodzi o infrastrukturê sytuacja w rolnictwie, niedoskona³a struktura gospodarstw rolnych, ukryte bezrobocie (mimo drogow¹, to staraliœmy siê robiæ drogi na terenie ca³ej gminy, niezale nie od kategorii, tego, e wiele gospodarstw jest na ekstra poziomie), no i zwolnienia w Stalowej Woli, Janowie, znaczenia w transporcie czy iloœci mieszkañ przy danej drodze. Dzisiaj mogê œmia³o Kraœniku (tam od nas pracowa³o bardzo du o osób). Poza tym, nasza gmina nie le y przy powiedzieæ, e do ka dego domu doje d amy tward¹ drog¹, oczywiœcie nie do ka dego jeszcze jakimœ wa nym szlaku komunikacyjnym, a droga wojewódzka gospodarczo nie odgrywa asfaltow¹, ale ostatnio - ju tak powiem trochê z humorem, e na drogi asfaltowe gminne do adnej roli. przysió³ków czy kolonii zaczyna nam szerokoœci brakowaæ (œmiech). Czêsto inwestycjom A.B.: Mo e dlatego a 25 % spo³eczeñstwa w gminie korzysta z pomocy opieki spo³ecznej drogowym towarzysz¹ porozumienia z innym samorz¹dem gminnym czy powiatowym. W ub. J.P.: Niestety, to prawda. Ten problem rozpatrujemy w kategoriach spo³ecznych, eby ludzie, roku, ponad 2,1 mln z³ przeznaczyliœmy na drogi. Oczywiœcie, jest satysfakcja, e powstaj¹ którym jest trudniej, którzy stracili pracê lub s¹ nieporadni yciowo, nie odstawali od ogó³u nowe odcinki dróg, ale trzeba uczciwie powiedzieæ, e nasze drogi standardu XXI wieku spo³eczeñstwa. To w³aœnie z myœl¹ o nich, w poprzednim roku skorzystaliœmy z programu jeszcze nie maj¹. Przy realizacji inwestycji drogowych korzystaliœmy ze wszystkich ministra pracy i polityki spo³ecznej w sprawie zabezpieczania mieszkañ socjalnych. programów rz¹dowych i unijnych, które wspieraj¹ budownictwo drogowe, a ostatnio z Otrzymane wsparcie finansowe (oczywiœcie, przy wk³adzie w³asnym gminy) pozwoli³o na Programu Ochrony W¹wozów Lessowych (œrodki z MSWiA). Tym sposobem otrzymaliœmy utworzenie trzech mieszkañ socjalnych w nieu ywanym budynku szko³y w Zarajcu Potockim œrodki finansowe na ratowanie w¹wozu w Radwanówce i zwracamy siê o wsparcie finansowe (ze wzglêdu na ma³¹ liczbê dzieci, szko³a zosta³a zamkniêta). Przy udzielaniu dofinansowania, na w¹wóz w Potoczku. To dzia³anie ma na celu przeciwdzia³anie klêskom ywio³owym brano pod uwagê potrzeby gminy w zakresie lokali socjalnych, a przede wszystkim lokaln¹ (rozmywanie, osuwiska), konserwacjê poprzez przywrócenie funkcji komunikacyjnych stopê bezrobocia. W tym roku równie przyznano nam dofinansowanie - tym razem do (poniewa w¹wozy czêsto pe³ni¹ funkcjê dróg dojazdowych do s¹siednich miejscowoœci i do adaptacji mieszkañ socjalnych dla dwóch rodzin. Warto dodaæ, e standard mieszkaniowy tych pól), a tak e ich rewitalizacjê ze wzglêdu na walory krajobrazowe. Skoro mowa o programach lokali jest na doœæ wysokim poziomie. Tutaj muszê siê pochwaliæ, e za realizacjê tego rz¹dowych, warto tutaj wspomnieæ o tzw. powodziówkach, a w³aœciwie o tym, e na programu, minister pracy w ub. roku przyzna³ gminie nagrodê (œmiech). usuwanie skutków powodzi s¹ pieni¹dze, ale ju na zapobieganie im - nie, a tak przecie nie A.B.: Gratulujê. Urz¹d Gminy jest przyjazny dla swoich mieszkañców? powinno byæ. W naszej gminie du ¹ wagê przywi¹zuje siê do odwodnienia dróg, eby nie J.P.: Staramy siê, by tak by³o (œmiech). W urzêdzie gminy funkcjonuje punkt informacji nastêpowa³o podmarzanie, a tym samym degradacja odbudowywanych odcinków dróg. publicznej, udostêpniamy lokale w budynku gminy na potrzeby ARiMR-u, ODR-u, firm Wyszliœmy z za³o enia (obojêtnie przy jakiej drodze), e je eli ktoœ z mieszkañców chce zrobiæ ubezpieczeniowych, które udzielaj¹ rolnikom bezp³atnych porad. Oprócz tego, gmina w sobie zjazd, to gmina sfinansuje mu zakup dwóch przepustów metrowej d³ugoœci ka dy, a jeœli ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich utworzy³a Centrum potrzeba mu wiêcej, to dokupuje sobie sam. Ludzie, widz¹c pomoc z gminy, chêtnie z tego Aktywnoœci Lokalnej. korzystaj¹, a to mnie bardzo cieszy, bo i wieœ piêknie wygl¹da, i bezpieczeñstwo drogowe i A.B.: A co to jest? przeciwpowodziowe wzrasta, i ywotnoœæ dróg te siê przed³u a. J.P.: W centrum gminy zmodernizowaliœmy czêœæ budynku komunalnego, a w uzyskanych A.B.: W waszych lasach œmieci nie widaæ... lokalach dwa razy w tygodniu mieszkañcy gminy mog¹ bezp³atnie korzystaæ z us³ug prawnika i J.P.: Nie widaæ, bo kilkanaœcie lat temu wybudowaliœmy wysypisko œmieci za wsi¹ w Potoku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odbywaj¹ siê tam spotkania integracyjne i szkolenia Wielkim, które aktualnie w ocenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w dla wszystkich grup spo³ecznych. Jest to równie miejsce spotkañ dla cz³onków organizacji Lublinie spe³nia wymagania techniczne. U nas ludzie ogromn¹ wagê przywi¹zuj¹ do ochrony pozarz¹dowych, funkcjonuj¹cych na terenie gminy. Mamy równie kawiarenkê internetow¹ œrodowiska, dlatego te œmietnisko wype³nia siê dosyæ szybko, ale to cieszy, bo spotykam siê z przy GOK-u w Potoku Wielkim oraz pracowniê komputerow¹ z prawdziwego zdarzenia z opiniami ludzi z zewn¹trz, e u nas jest czysto. Gmina raz w miesi¹cu (bezp³atnie) odbiera dostêpem do Internetu w Lokalnym Centrum Kultury. Mieszkañcy metod¹ on-line mog¹ robiæ œmieci od ka dego mieszkañca. ró nego rodzaju kursy. Staram siê obserwowaæ efekty naszej pracy, a jak widzê samochody, A.B.: To mieszkañcy z tego tytu³u nie ponosz¹ adnych kosztów? rowery, którymi ludzie przyje d aj¹ (szczególnie m³odzie ), to wiem, e jest to z po ytkiem dla J.P.: Na ten moment adnych, otrzymuj¹ jeszcze worki do segregacji na szk³o, plastik i na tzw. ludzi. odpady komunalne. Staramy siê segregowaæ œmieci, a posegregowane szk³o i plastik A.B.: Podatki w potockiej gminie s¹... wywozimy na recykling do Pysznicy. J.P.:... okreœlane w sposób wywa ony, bior¹c pod uwagê stopieñ bezrobocia w gminie i A.B.: Gminie siê to op³aca? zasobnoœæ finansow¹ mieszkañców. Staramy siê, by te podatki i op³aty lokalne nie stanowi³y J.P.: Wiele rzeczy gminie siê nie op³aca, ale nie po to jest gmina, eby robiæ tylko to, co siê jej nadmiernego obci¹ enia finansowego dla gospodarstw domowych. Wyszliœmy z za³o enia (a op³aca. Gmina jest dla mieszkañców, podobnie jak prawo dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Ja spo³ecznoœæ gminy to zaakceptowa³a w trakcie konsultacji spo³ecznych), e podatki na œrednim uwa am, e samorz¹d jest powo³any do tego, eby s³u yæ ludziom, a jak ludzie oddaj¹ œmieci poziomie œwiadcz¹ dobrze o naszej odpowiedzialnoœci obywatelskiej, a jednoczeœnie (niektórzy jeszcze posegregowane), to nale y siê cieszyæ z tego, e przywi¹zuj¹ wagê do pozwalaj¹ mieæ w³asne dochody, które umo liwiaj¹ gminie korzystanie ze œrodków ekologii. Nie obci¹ amy ludzi kosztami za oddawane œmieci, bo chodzi tutaj o ochronê zewnêtrznych. œrodowiska, o to, eby wyrobiæ w nas wszystkich takie przekonanie, e je eli korzystamy ze A.B.: Zmieniamy temat. Subwencja oœwiatowa wystarcza na... œrodowiska, to musimy je tak e chroniæ. To jest te przyuczanie dzieci do porz¹dku od J.P.: W tym momencie, je eli doliczymy obs³ugê szkó³, to nawet nie pokryje funduszu p³ac - najm³odszych lat; w szko³ach organizowane s¹ ró ne konkursy ekologiczne, przy okazji Dnia gmina musi do³o yæ oko³o 1,5 mln z³. S¹ to potê ne pieni¹dze dla naszego, niezbyt du ego, Karpia Królewskiego robimy wystawê ekologiczn¹. W naszej gminie dzieci raz w miesi¹cu z bud etu, które trzeba wydatkowaæ kosztem inwestycji, ale uwa amy, e inwestowanie w nauczycielami zbieraj¹ œmieci i - co wa ne, ani dzieci, ani nauczyciele siê tego nie wstydz¹ i nie oœwiatê jest najlepsz¹ inwestycj¹ na przysz³oœæ, szczególnie jeœli chodzi o wieœ. Obecnie czuj¹ siê z tego powodu poni eni. Myœlê, e czas najwy szy zmieniaæ mentalnoœæ ludzi pod funkcjonuje trzy Zespo³y Szkó³ w: Potoczku, Potoku Stanach i Potoku Wielkim oraz ma³a k¹tem ekologii XXI wieku. Dzisiaj, jak tak patrzê na nasz¹ gminê, to muszê powiedzieæ, e szko³a podstawowa w D¹browicy. Tworzymy jeszcze oddzia³y przedszkolne w Potoku niektórych dogoniliœmy, a niektórych przegoniliœmy (œmiech). Wielkim i D¹browicy. Jeœli mowa o oœwiacie, to muszê zaznaczyæ, e nasza gmina, nie czekaj¹c A.B.: A jak siê œmietnisko zape³ni... a bêdzie przez MEN finansowany jêzyk angielski, kilka lat wczeœniej z w³asnych œrodków J.P.:... to spróbujemy pohandlowaæ (œmiech), chcemy zacz¹æ sprzedawaæ odpady, zatrudni³a nauczycieli do nauki jêzyka angielskiego, eby dzieci ze wsi mia³y ³atwiejszy start prowadziliœmy ju negocjacje w tej sprawie. do szkó³ œrednich w miastach. Te zajêcia najpierw by³y dla dzieci od IV klasy wzwy, a potem i A.B.: Macie gaz, wodoci¹gi, œmietnisko, ale brakuje kanalizacji, kolektorów dla klas ni szych. s³onecznych... A.B.: Byliœcie prekursorem... J.P.: W Potoczku funkcjonuje oczyszczalnia, obs³uguj¹ca dwa Zespo³y Szkó³ i bloki J.P.: Tak, a jaki mieliœmy problem ze znalezieniem kadry (œmiech). W owym czasie nie by³o tylu mieszkalne. Mamy w gminie miejsce na oczyszczalniê œcieków i koncepcjê kanalizacji, nauczycieli jêzyka angielskiego, co teraz. Jeœli chodzi o nasze szko³y, to w ka dej z nich zostaliœmy zakwalifikowani do Narodowego Programu Oczyszczalni Wiejskich dla funkcjonuj¹ sto³ówki szkolne (do D¹browicy obiady s¹ dowo one), w których 2-daniowy Aglomeracji Wiejskich 2000 RLM z tym, e nie wiadomo, kiedy ten program bêdzie obiad z deserem kosztuje 1,50 z³ (tzw. wk³ad), resztê kosztów pokrywa gmina. Skoro mowa o realizowany. Na dzieñ dzisiejszy myœlimy o przydomowych oczyszczalniach œcieków - na dzieciach, to gmina finansuje równie koszty nauki p³ywania. Mamy taki ambitny plan, terenie gminy jest ju ich ponad 20, myœlê, e powstan¹ kolejne (przy wsparciu finansowym z za³o ony przez radnych gminy, eby dzieci, opuszczaj¹ce nasz¹ gminê, odby³y roczny kurs funduszy strukturalnych). Druga sprawa, która nas interesuje, to kolektory s³oneczne, nauki p³ywania (organizujemy to w ten sposób, e czwarte godziny w-fu s¹ wykorzystane na wykorzystuj¹ce energiê promieni s³onecznych do ogrzewania i podgrzewania wody. Taka p³ywalni). Ten proces nauki jest i bêdzie ci¹g³y. To dla nas, doros³ych jest du a satysfakcja, bo inwestycja chroni œrodowisko (nie trzeba zu ywaæ opa³u do kot³owni), a przede wszystkim m³ody cz³owiek musi æwiczyæ nie tylko umys³, ale tak e i cia³o. Tak wiêc, ruch z jednej strony, a nasz¹ kieszeñ. Solary na dachach zdaj¹ w Polsce egzamin, powstaje ich coraz wiêcej. My nie z drugiej takie d¹ enie do tego, eby nasze dzieci umia³y p³ywaæ, jeÿdziæ na nartach wiemy jeszcze, jak ludzie do tego podejd¹, na razie przygotowujemy siê do rekonesansu, kto (dop³acaliœmy równie do nauki jazdy na nartach), a teraz - skoro mamy nowe boisko, nawet faktycznie jest zainteresowany. Na ten cel mo na otrzymaæ dofinansowanie z Narodowego graæ w tenisa ziemnego (œmiech). Funduszu Ochrony Œrodowiska poprzez okreœlone banki, oczywiœcie gmina wesprze A.B.: Gmina Potok Wielki to gmina o wielu walorach krajobrazowo-kulturowych. W jaki organizacyjnie to przedsiêwziêcie. Cd. na str. 3 strona 2

3 Cd. ze str. 2. A.B.: Gmina Potok Wielki graniczy z powiatem stalowowolskim (z gmin¹ Pysznica i Zaklików) oraz z powiatem kraœnickim (gmina Szastarka i Trzydnik Du y) oraz z gmin¹ Modliborzyce. Czy jest coœ, co ³¹czy te gminy (oczywiœcie, oprócz s¹siedztwa)? J.P.: Tak. Obecnie, jest to wspó³praca z w³aœcicielami stawów, a dawniej by³a wspó³praca z gminami w trakcie prowadzenia telefonizacji, zwodoci¹gowania i zgazyfikowania gminy. Czêsto zawieramy porozumienia odnoœnie wspólnych inwestycji, bo wtedy ³atwiej jest o œrodki z zewn¹trz. Ostatnio staramy siê (z wójtem gminy Trzydnik) po³¹czyæ drogê powiatow¹ Trzydnik-Potoczek na d³ugoœci kilkuset metrów na terenie powiatu kraœnickiego i janowskiego, poniewa to Ÿle œwiadczy o czterech gospodarzach: dwóch starostach i dwóch wójtach (œmiech). Mam nadziejê, e w tym roku sprawa zostanie za³atwiona, poniewa ju korespondencja kr¹ y miêdzy starost¹ janowskim, kraœnickim, wójtem trzydnickim i potockim. Trwa³a wspó³praca z s¹siednimi gminami odbywa siê w ramach LGD Leœny Kr¹g i ostatnio utworzonej Lokalnej Grupy Rybackiej Karp Doliny Sanny. A.B.: Na terenie gminy rozwija siê przemys³ drzewny, jest kilka zak³adów, zajmuj¹cych siê produkcj¹ mebli... J.P.:... specjalizuj¹cych siê w meblach z drewna starego, które tak e eksportowane s¹ do Francji. Mówiliœmy o trudnej sytuacji, ale ludzie na wsi imaj¹ siê ró nych zajêæ, i pracy zagranicznej, i sezonowej, i dorywczej. Utrzymuj¹ siê na powierzchni, nie ma u nich takiego marazmu, niemocy, po prostu daj¹ radê. Oczywiœcie, jest grupa ludzi, których trzeba wspomagaæ. A.B.: To jacy s¹ mieszkañcy gminy Potok Wielki? J.P.: Aktywni i zapobiegliwi, postêpowi i pracowici, co podkreœlam co roku na do ynkach parafialnych, bo dopracowaliœmy siê ró nych spo³eczno-integracyjnych imprez, w których jako w³adze gminy zawsze uczestniczymy. Ludzie u nas potrafi¹ siê zorganizowaæ, zjednoczyæ, czego dowodem jest wspólna organizacja do ynek, pikniku rodzinnego, dni gminy, Dnia Karpia Królewskiego, itp. A.B.: Wzd³u granicy gminy z powiatem kraœnickim przebiega linia kolejowa. Czy z tego tytu³u jest coœ dobrego dla gminy? J.P.: Na pewno by³o, bo du o ludzi pracowa³o, ale mo e i bêdzie, je eli kolej bêdzie doceniona przez pañstwo. S¹ dwie stacje kolejowe na granicy gminy - Potok Kraœnicki (czyli koniec naszego Potoka Wielkiego) i Rzeczyca Ziemiañska. Tam zatrzymuj¹ siê poci¹gi, choæ nie wszystkie (czerwone, czyli poœpieszne, nie), ale s¹ stacje, czyli jest miejsce na bocznice, które de facto by³y, a teraz ich nie ma i tu widaæ ten ból przemian. Niektórzy ludzie doje d aj¹ w ten sposób do pracy. Ja siê cieszê, e ta kolej lubelsko-rozwadowska ca³kiem siê nie podda³a i choæ d³ugie, tradycyjne poci¹gi zast¹piono szynobusami (które czêsto spotykamy na przejazdach), to wa ne, e je d ¹. A.B.: Macie swoje produkty regionalne? J.P.: Bêdziemy mieæ - jesteœmy w trakcie rejestracji. Chcemy zarejestrowaæ karpia pod wszelkimi postaciami i bu³eczki z czarnymi jagodami, które kiedyœ zrobi³y furorê na prezentacji agroturystycznej nad Zalewem Zemborzyckim. Wa ne, e ludzie zaczynaj¹ siê w to anga owaæ, e jest zainteresowanie, chêæ wspó³pracy, a nieraz inicjatywa. Czêsto sprawy, ktoœ by powiedzia³, przyziemne, jednocz¹ ludzi, niezale nie od pogl¹dów, tak wœród radnych, jak i mieszkañców. Zaryzykujê stwierdzenie, e powróci³o ycie kulturalne i spo³eczne w naszej wspólnocie, e wróci³a nasza stara, chrzeœcijañska tradycja, przekazywana z dziada pradziada, której siê nie wyrzekamy, a wrêcz przeciwnie - jesteœmy z niej dumni. Naszych goœci zawsze witamy na naszej piêknej, goœcinnej Ziemi Potockiej, nie wstydzimy siê swego pochodzenia, naszych korzeni. A.B.: Zdaje Pan sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, jaka na Panu spoczywa? J.P.: Ludzie pok³adaj¹ we mnie pewne nadzieje, wiêc staram siê ich nie zawieœæ. Nieraz powierzaj¹ swoje tajemnice, dziel¹ siê k³opotami, wiêc ka da pomoc z mojej strony to du a satysfakcja i radoœæ. W yciu staram siê byæ skromny, mo e nie zawsze mi to wychodzi, ale siê staram (œmiech). Zawszê siê cieszê, jak ludzie s¹ zadowoleni, gdy gmina robi coœ dla nich, eby mogli z tego korzystaæ. Dzia³aj¹c w tym duchu, od 1990 roku skomunalizowano na rzecz wspólnoty samorz¹dowej bazê GS, bazê SKR, aptekê i oœrodki zdrowia, lecznicê weterynaryjn¹, wiele placów i budynków wielofunkcyjnych, a tak e czêœæ dróg. Du ym osi¹gniêciem by³a komunalizacja (przekazywanie mienia na rzecz gminy) gruntów w Potoczku, gdzie obecnie funkcjonuje piêkne osiedle domków jednorodzinnych. W ubieg³ym roku gmina sta³a siê w³aœcicielem oko³o 10 ha gruntów w Potoku Wielkim, które zostan¹ zagospodarowane na cele publiczne. A.B.: Praca na stanowisku wójta jest dla Pana... J.P.:... mocno absorbuj¹ca. Ci¹gle dzieje siê coœ nowego, stale trzeba siê uczyæ, dokszta³caæ, reagowaæ na ró ne, czêsto nieprzewidywalne, sytuacje, a przede wszystkim decydowaæ. Podejmuj¹c decyzje, nale y patrzeæ nie tylko na sytuacjê w gminie, ale i w kraju, trzeba próbowaæ przewidzieæ, jaka decyzja w danym momencie bêdzie najlepsza, jakie przyniesie efekty za kilka lub kilkanaœcie lat, a przede wszystkim, czy bêdzie przydatna mieszkañcom gminy. Nieraz trudno podj¹æ decyzjê, bo sprawa jest skomplikowana, ale jak siê j¹ dobrze rozpatrzy, przekonsultuje, to taka decyzja okazuje siê dobra. Czasem pewne decyzje nie s¹ akceptowane przez mieszkañców (szczególnie w okresie krótkim), ale po pewnym czasie przekonuj¹ siê do nich i je akceptuj¹. A.B.: S³abe i mocne strony wójta Jerzego Pietrzyka? Zdarza siê Panu traciæ cierpliwoœæ? J.P.: Staram siê panowaæ nad emocjami (œmiech). Moja s³aba strona to czasami zbyt du a zachowawczoœæ i asekuracja, przyd³ugie zastanawianie siê i analizowanie - chocia czasami to siê op³aca (œmiech), natomiast mocna - intuicja, zaanga owanie i determinacja, a resztê niech mieszkañcy sami oceniaj¹. A.B.: Gdybym mia³ 20 lat to... J.P.:.. mo e kilka spraw wygl¹da³oby inaczej, ale ogólnie decyzje, podejmowane w tamtym czasie, uwa am za s³uszne. Nie a³ujê tego wyzwania, które podj¹³em jako m³ody cz³owiek, który ze wsi poszed³ najpierw do liceum ogólnokszta³c¹cego, póÿniej na studia na Akademiê Rolnicz¹. Podczas studiów odbywa³em praktykê zagraniczn¹ w Szwajcarii i w oznaczonym terminie powróci³em do kraju. Nale y przypomnieæ, e w owym czasie, je eli komuœ uda³o siê wyjechaæ na Zachód, to wielu m³odych ludzi wybiera³o emigracjê, ja nie wybra³em. PóŸniej trafi³em do pracy w administracji w UMiG Janów Lubelski, nastêpnie pracowa³em w kadrze in ynieryjno-technicznej Stacji Hodowli Zwierz¹t w Sandomierzu, a w koñcu zosta³em wójtem mojej ma³ej ojczyzny gminy Potok Wielki. A.B.: Co Pan robi w wolnym czasie? J.P.: Ma³o mam wolnego czasu, ale jeœli ju, to wypoczywam na dzia³ce (czêsto pracuj¹c fizycznie), p³ywam na basenie, a zim¹, poniewa góry siê nam przybli y³y (œmiech), je d ê na nartach w Chrzanowie i Batorzu. A.B.: Dziêkujê za rozmowê. yczê wszystkiego dobrego. Rozmawia³a: Alina Boœ (tekst autoryzowany); foto: arch. pryw. J. Pietrzyka Panorama Powiatu Janowskiego Informatyzacja powiatu ruszy³a... Informatyzacja stwarza dla urzêdu szereg nowych mo liwoœci. Internet pozwala na szybkie komunikowanie siê jednostek, przesy³anie dokumentów i wydawanie decyzji na odleg³oœæ. Pozwala równie na prezentacjê najwa niejszych informacji na w³asnych stronach internetowych czy te w zak³adce BIP. To wszystko sprzyja poprawie i zwiêkszeniu efektywnoœci obs³ugi klientów. G³ównym celem informatyzacji urzêdu jest udostêpnienie us³ug on-line administracji samorz¹dowej oraz wzrost dostêpnoœci publicznych zasobów cyfrowych w Internecie. Prace przygotowawcze nad realizacj¹ projektu, pt.,,zrównowa ony rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego Powiatu Janowskiego trwaj¹ ju od 2007 roku. W celu realizacji projektu dnia 1 lipca 2008 r. zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy Powiatem Janowskim, a gminami Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki. W 2008 roku zosta³o opracowane studium wykonalnoœci projektu. W odpowiedzi na konkurs og³oszony przez Zarz¹d Województwa Lubelskiego zosta³ z³o ony przez Powiat Janowski w dn. 2 lipca 2009 r. wniosek o dofinansowanie projektu. Po dokonaniu oceny, wniosek otrzyma³ dofinansowanie w kwocie ,60 z³ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oœ priorytetowa IV Spo³eczeñstwo Informacyjne, w ramach Dzia³ania 4.1 Spo³eczeñstwo informacyjne, co stanowi 85 % wartoœci projektu. Wk³ad w³asny jest wspó³finansowany przez partnerów projektu proporcjonalnie do rzeczowego zakresu projektu danej strony porozumienia. Umowa na dofinansowanie projektu zosta³a podpisana 7 czerwca br., nastêpnie 15 lipca br. zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹ na realizacjê projektu, którym w drodze przetargu zosta³a wy³oniona firma Asseco Buisness Solutions S.A. Wartoœæ projektu po przetargu wynosi ,29 z³. Projekt bêdzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w urzêdach i jednostkach gminnych. ¹cznie projekt bêdzie realizowany w 48 miejscach. Cele szczegó³owe projektu zosta³y zdefiniowane nastêpuj¹co: 1) udostêpnienie us³ug on-line administracji samorz¹dowej; 2) udostêpnienie nowych treœci cyrfowych w Internecie; 3) utworzenie publicznych punktów dostêpu do Internetu celem przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu mieszkañców powiatu janowskiego; 4) wdro enie rozwiazañ i systemów do zarz¹dzania informacj¹ oraz do zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Projekt obejmuje wdro enie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ technicznych: 1. Dostawê sprzêtu i oprogramowania: stacje robocze z monitorami oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, komputery przenoœne wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, komputery na wyposa enie telecentrum, serwery wraz z systemem backupu, UPS-y, urz¹dzenia peryferyjne, Infokioski, projektory multimedialne. 2. Uruchomienie us³ug on-line poprzez utworzenie portalu internetowego Powiatu Janowskiego oraz 8 wortali tematycznych, dostarczenie modu³ów komunikacyjnych integruj¹cych istniej¹ce zasoby webowe z zasobami portalowymi, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznego archiwum, podpisów elektronicznych, oprogramowania adoptuj¹cego serwisy www dla osób niepe³nosprawnych, wykonania us³ug integruj¹cych istniej¹ce rozwi¹zania z nowymi wprowadzanymi przez projekt. 3. Dostawê oprogramowania specjalistycznego GIS. 4. Adaptacjê pomieszczeñ na wêz³y LAN wraz z dostaw¹ i uruchomieniem klimatyzacji i systemem kontroli dostêpu. 5. Budowê/modernizacjê sieci LAN poprzez u³o enie okablowania strukturalnego, monta szaf dystrybucyjnych wraz z niezbêdnym wyposa eniem, monta urz¹dzeñ aktywnych i zabezpieczaj¹cych typu firewall, dostawê HOT Spotów oraz systemu bezprzewodowego dostêpu na potrzeby telecentrów. Efektem projektu bêdzie: - uruchomienie: Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu (PIAP), (12 szt.), us³ug on-line (234 szt.), (informacja, interakcja, dwustronna interakcja, transakcja); - wdro enie: systemów bezpieczeñstwa na sieci (8 szt.), systemów elektronicznego obiegu dokumentów (4 szt.), systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów (5 szt.), wdro enie systemów identyfikacji i autentykacji (73 szt.), systemów archiwizacji i backupu danych (7 szt.), platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (13 szt.); - zainstalowanie serwerów baz danych/aplikacji/plików (13 szt.), - zakup komputerówz dostêpem do sieci szerokopasmowej (330 szt.) i serwerów (13 szt.); - utworzenie: wêz³ów dostêpowych umo liwiaj¹cych dostêp do sieci szerokopasmowej (6 szt.) i punktów dostêpu do Internetu uzyskanych dziêki wêz³om dostêpowym (150 szt.); - wybudowanie i modernizacja sieci LAN 7,5 km. Niezwykle wa nym elementem projektu jest utworzenie portalu powiatowego i 8 wortali tematycznych tj.: Interaktywny Urz¹d, Praca, Niepe³nosprawni i pomoc spo³eczna, Edukacja, Œrodowisko i ekologia, E-gospodarka, E-turystyka, E-kultura i sport. Portal Powiatowy bêdzie grupowa³, integrowa³ i systematyzowa³ w jednym miejscu treœci dotychczas dostêpne jako niezale ne Ÿród³a, takie jaki BIP ka dej jednostki i jej w³asna strona internetowa. Wortal tematyczny,,interaktywny Urz¹d zakresem tematycznym obejmie sprawy obywatelskie, urzêdow¹ tablicê og³oszeñ oraz zamówienia publiczne. W wortalu,,praca bêdzie mo na znaleÿæ oferty pracy oraz wiadomoœci na temat kariery. Wortal,,Niepe³nosprawni i pomoc spo³eczna bêdzie stanowi³ wielostopniow¹ bazê informacji przydatn¹ dla niepe³nosprawnych mieszkañców powiatu w ich codziennym yciu. Wortal,,Edukacja bêdzie stanowi³ informacjê o szko³ach, instytucjach oœwiatowych na terenie powiatu, kursach, szkoleniach. Wortal,,Œrodowisko i ekologia bêdzie zawiera³ wiadomoœci dotycz¹ce ochrony œrodowiska i przyrody. E-gospodarka bêdzie to informator dla mieszkañców i inwestorów, a zarazem publikator nowej treœci przez przedsiêbiorców Powiatu Janowskiego, zakresem obejmie sprawy gospodarcze. Wortal E-turystyka bêdzie stanowi³ wielostopniow¹ bazê informacji dla turystów chc¹cych odwiedziæ region. E-Kultura i sport bêdzie stanowi³ bazê informacji dla mieszkañców powiatu, instytucji i osób z otoczenia kultury i sportu. Zapewnienie dostêpu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszkañcy bêd¹ mieli mo liwoœæ skorzystania z Internetu, dlatego istotn¹ rolê bed¹ stanowi³y Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu czyli placówki wyposa one w stanowiska komputerowe ze sta³ym ³¹czem internetowym, bêd¹ to tzw. multimedialne kioski informacyjne z mo liwoœci¹ bezp³atnego przegl¹dania stron internetowych i obs³ug¹ poczty elektronicznej; PIAP Telecentra miejsca œwiadczenia i realizacji powszechnie dostêpnych us³ug dostosowanych do potrzeb spo³ecznoœci lokalnej zwi¹zanych z informatyk¹, dzia³alnoœci¹ szkoleniow¹ i poradnictwem; punkty umo liwiaj¹ce dostêp do Internetu za pomoc¹ sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) z mo liwoœci¹ pod³¹czenia i dostêpu do Internetu komputerów przenoœnych (laptopów i palmtopów) wyposa onych w bezprzewodow¹ kartê sieciow¹. Projekt bêdzie pozytywnie skutkowa³ poprzez nastêpuj¹ce pozytywne efekty spo³eczno-gospodarcze: wzrost konkurencyjnoœci regionalnej gospodarki oraz jej zdolnoœci do tworzenia nowych miejsc pracy i lepsze wykorzystanie innowacji, rozwój nowoczesnego spo³eczeñstwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, poprawê atrakcyjnoœci i spójnoœci terytorialnej województwa lubelskiego, rozwój wspó³pracy miêdzyregionalnej, poprawê skutecznoœci wdra ania polityki rozwoju regionalnego, budowê zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i bezpieczeñstwa, rozwój obszarów wiejskich. Zakoñczenie realizacji projektu przewidziane jest na miesi¹c paÿdziernik br. Opracowa³a na podst. materia³ów Ÿród³owych Agnieszka Jargie³o Co, gdzie, kiedy w sierpniu sierpnia - Dzieñ Karpia Królewskiego w Maliñcu (gm. Potok Wielki) sierpnia - Otwarte Mistrzostwa MOSiR 26 sierpnia - Do ynki Gminne w Godziszowie w Siatkowej Pi³ce Pla owej - Zalew Janowski 29 sierpnia - Chopin, a M³ody Jazz - Rynek 22 sierpnia - Do ynki Gminne w Batorzu Nowego Miasta w Janowie Lubelskim strona 3

4 Winien czy Ma - wywiad ze Skarbnikiem Powiatu I rz¹d (od lewej): Bo ena Dudek, Barbara Fuszara (Skarbnik); II rz¹d (od lewej): Maria Krzos, Bogumi³a Ma³ek, Janina Fusiara, Jadwiga Matysek; w wydziale pracuje równie Marzena Pyæ Cd. ze str. 1. A.B.: Praca Skarbnika Powiatu to praca trudna i odpowiedzialna. Dlaczego? B.F.: Skarbnik jest g³ównym ksiêgowym bud etu powiatu. Odpowiada za realizacjê bud etu, na który sk³adaj¹ siê bud ety 14 jednostek organizacyjnych, wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Janowskiego, jak równie Starostwo Powiatowe i szpital. Wszystko to trzeba dok³adnie zaplanowaæ, przyj¹æ i rozliczyæ, zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów, a tych zawsze jest mniej, ani eli potrzeb. A.B.: Lata to czas tworzenia powiatów od podstaw. Co by³o najtrudniejsze w tamtym okresie? B.F.: Tworzenie powiatów by³o jedn¹ z reform, wprowadzonych w tamtym okresie obok reformy ZUS-u, ochrony zdrowia i oœwiaty. Wtedy ciê ko by³o to wszystko ogarn¹æ, poniewa nikt tak naprawdê nie wiedzia³, jakie bêd¹ œrodki finansowe na funkcjonowanie powiatów. By³ to okres, w którym przewa a³y sprawy organizacyjne, sprawy nowe, ale jakoœ daliœmy radê, mo e trochê lepiej a mo e gorzej, ale powiat funkcjonuje ju dwunasty rok. A.B.: Jaki jest bud et powiatu na 2010 rok? B.F.: Bud et powiatu na rok 2010 jest znaczne wiêkszy od bud etów z lat poprzednich, a zwi¹zane jest to ze znacznymi wydatkami maj¹tkowymi, na które sk³adaj¹ siê du e inwestycje drogowe, dotacje dla szpitala, informatyzacja powiatu, remonty obiektów szkó³ ponadgimnazjalnych, zakupy samochodu dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej oraz remont i przebudowa Starostwa Powiatowego. A.B.: Czy subwencje i dotacje celowe wystarczaj¹ na realizacjê zadañ powiatu? B.F.: Tak na dobr¹ sprawê to one wystarczaj¹ tylko na bie ¹ce wydatki, natomiast - jeœli chodzi o remonty i inwestycje, to zaci¹gamy kredyty na tego typu zadania oraz pozyskujemy œrodki zewnêtrzne, m.in. z Unii Europejskiej, dotacje z: bud etu pañstwa, funduszy celowych (takich jak Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych), funduszy ochrony œrodowiska oraz z bud etów gmin na inwestycje drogowe. W tym roku, wspólnie z gminami naszego powiatu, realizujemy program w postaci informatyzacji Powiatu Janowskiego, który jest wspó³finansowany z bud etu UE. A.B.: Na jakie zadania - bior¹c pod uwagê s³u bê zdrowia, oœwiatê, ochronê œrodowiska, kulturê, sport, infrastrukturê drogow¹ i spo³eczn¹ - s¹ najwiêksze wydatki? B.F.: Najwiêksze wydatki na przestrzeni 12 lat funkcjonowania powiatu s¹ przeznaczane na bie ¹ce funkcjonowanie szkó³ ponadgimnazjalnych. Drugie miejsce zajmuj¹ wydatki na pomoc spo³eczn¹, a wi¹ e siê to m.in. z utrzymaniem: - Domu Pomocy Spo³ecznej, w którym ca³odobowo przebywa 180 starszych, schorowanych osób, - Domu Dziecka, w którym przebywa ok. 30 dzieci, - utworzonego w 2007 r. Œrodowiskowego Domu Samopomocy, w którym dzienny pobyt ma zapewnione ok. 25 osób niepe³nosprawnych i - utworzonych w 2008 r. Warsztatów Terapii Zajêciowej, w których przebywa ok. 45 osób niepe³nosprawnych. Ostatnie trzy jednostki zosta³y utworzone na bazie starych, niewykorzystywanych budynków, które - po otrzymaniu œrodków zewnêtrznych spoza powiatu - zosta³y odremontowane i s³u ¹ osobom szczególnie potrzebuj¹cym opieki innych ludzi. A.B.: Skoro mowa o finansach publicznych, czy jest coœ, co mo na by by³o zmieniæ, eby te finanse usprawniæ? B.F.: Jeœli chodzi o powiaty to powinny one byæ wyposa one w dochody w³asne tak, jak gminy. Powiat utrzymuje siê z subwencji, dotacji, udzia³ów ok. 11% PIT oraz 1,4 % CIT, natomiast nie ma wp³ywu na realizacjê dochodów tak, jak gminy, które maj¹ podatki lokalne. Powiat pobiera op³aty komunikacyjne, ale nie s¹ one w ca³oœci dochodem netto, tylko s¹ dochodem brutto, poniewa ok. 70 % wp³ywów z tych op³at idzie na zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy i innych druków oraz ich obróbkê w Wytwórni Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Powiat realizuje zadania zlecone przez wojewodów, którymi s¹ zadania geodezji, kartografii, budownictwa, zarz¹dzania kryzysowego, przeprowadzania poboru wojskowego, a - niestety - nie otrzymuje odpowiedniej iloœci œrodków finansowych na ich realizacjê, a w zwi¹zku z tym brakuje powiatowi wolnych œrodków na realizacjê inwestycji. Pewnym dochodem powiatu mog³yby byæ udzia³y w podatku VAT, jak równie wiêksze udzia³y Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i Funduszu Pracy na ich obs³ugê. A.B.: Na czym polega rola skarbnika, jeœli chodzi o podejmowane (przez radnych) decyzje Po upalnym lipcu z zaciekawieniem czekamy na pogodæ, jakà zaproponuje nam kolejny miesiàc lata - sierpieñ. Wedùug prognoz, sierpieñ przyniesie kontynuacjæ goràcego lata z wysokimi temperaturami i niewielkà iloúcià opadów. Sierpieñ zawdziæcza swojà nazwæ sierpowi, którym dawniej koszono zboýe. Uroki sierpniowego krajobrazu szczególnie widaã w przyrodzie, kiedy w sadach dojrzewajà úliwki, gruszki, owoce jarzæbiny przybierajà czerwonà barwæ, z pól zwoýone jest zboýe, a z drzew i krzewów zrywane owoce. W lasach zaczyna kwitnàã wrzos i pojawiajà siæ pierwsze grzyby. W sierpniu odbywajà siæ doýynki i zaczynajà siæ odloty bocianów. Jeúli wszystkie bociany odlecà wczeúniej, wówczas zapowiada siæ mroêna zima. 3 sierpnia Pogoda na Nikodema caùy miesiàc deszczu nie ma. 4 sierpnia Gdy ciepùo na Dominika, ostra zima nas dotyka. strona 4 Przys³owia na sierpieñ na Zarz¹dzie czy Radzie Powiatu? B.F.: Rola skarbnika polega na przygotowywaniu uchwa³, dotycz¹cych bud etu powiatu (od projektu do jego uchwalenia), sprawozdañ z jego wykonania (dotyczy to otrzymania absolutorium przez Zarz¹d Powiatu za dany rok bud etowy) oraz innych uchwa³, dotycz¹cych spraw finansowych. Oczywiœcie, skarbnik nie ma prawa g³osu, bo takowy posiadaj¹ cz³onkowie zarz¹du i pozostali radni powiatowi. A.B.: Czêsto, w rozmowach spotykam siê z opini¹, e praca w ksiêgowoœci jest nudna, mudna i nieciekawa. Czy tak jest? B.F.: Myœlê, e wszystko zale y od punktu widzenia i obojêtnie, jak¹ pracê siê wykonuje, trzeba j¹ lubiæ i wykonywaæ z sercem, a wówczas nie bêdzie nudna. Praca w ksiêgowoœci jest mudna, poniewa tu z ka dej strony musi siê wszystko zgadzaæ co do grosza. Efektem koñcowym s¹ sprawozdania bud etowe i finansowe roczne - jeœli w trakcie roku pójdzie siê na ³atwiznê, to póÿniej na koniec roku bêd¹ problemy z ich sporz¹dzeniem, a wiadomo - w ksiêgowoœci nic siê nie ukryje. A.B.: W wydziale pracuj¹ same kobiety. Jak siê pracuje z kobietami? B.F.: Dobrze (œmiech). Pracujemy razem praktycznie od pocz¹tku istnienia powiatu. Wiadomo, ka dy ma czasem lepszy lub gorszy dzieñ, ale na ogó³ jest w porz¹dku. Je eli jest sytuacja, e trzeba zostaæ po pracy, to nie ma problemu. Myœlê, e tworzymy zgrany zespó³ - oby tak dalej. A.B.: W urzêdzie wa na jest etyka w dzia³aniu. Na czym polega etyka w pracy Skarbnika? B.F.: Trzeba byæ uczciwym wobec ludzi, których siê spotyka w swojej pracy, jak równie wobec swojego zak³adu pracy. A.B.: Na czym polega dobra wspó³praca z innymi wydzia³ami starostwa i jednostkami organizacyjnymi? B.F.: Dobra wspó³praca z wydzia³ami starostwa i jednostkami organizacyjnymi polega na wzajemnym szacunku, szanowaniu pracy drugiego cz³owieka, jak równie na wzajemnym kompromisie. A.B.: Co jest najwiêkszym problemem podczas tworzenia bud etu powiatu? B.F.: Najwiêkszym problemem podczas tworzenia bud etu powiatu nie tylko naszego, ale i innych powiatów, s¹ ma³e dochody, a du o wiêksze potrzeby. Natomiast, eby funkcjonowaæ, trzeba przyj¹æ bud et, a eby realizowaæ zadania inwestycyjne, np. drogowe (z udzia³em œrodków zewnêtrznych), trzeba zaci¹gaæ kredyty. Tak jak w domu, nic siê dziœ nie wybuduje bez udzia³u kredytu. A.B.: Mo e s³ów kilka o dochodach i wydatkach tegorocznego bud etu, o zad³u eniu... B.F.: W tegorocznym bud ecie powiatu znaczny udzia³ maj¹ dochody z bud etu UE, tj. oko³o 17 mln z³ (12 mln na drogê Rataj-Zdzi³owice, 4 mln na informatyzacjê powiatu, 1 mln w urzêdzie pracy na obs³ugê bezrobotnych i dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej), jak równie pomoc finansowa z gmin naszego powiatu na kwotê ok. 3,5 mln z³ na wspólne finansowanie inwestycji drogowych i informatyzacji. Nasze dochody to tak e oko³o 7 mln z³ dotacji z Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego na: - utrzymanie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej, - utrzymanie mieszkañców DPS-u (przyjêtych przed rokiem 2004), - op³acenie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, - utrzymanie uczestników ŒDS. Dochodami powiatu s¹ te dotacje z innych powiatów na dzieci, przebywaj¹ce w naszym domu dziecka i w rodzinach zastêpczych, dotacje na prace geodezyjne oraz wp³aty gmin i mieszkañców DPS-u na ich utrzymanie. Natomiast, jeœli chodzi o wydatki, to powiat - oprócz tych wydatków, o których mówi³am wczeœniej, przekazuje równie dotacje na: - utrzymanie dzieci z naszego powiatu w wioskach dzieciêcych i w domach dziecka na terenie innego powiatu, - utrzymanie Warsztatów Terapii Zajêciowej (dla Caritas-u), - zakup sprzêtu medycznego dla szpitala, - utrzymanie krytej p³ywalni i biblioteki (dla gminy Janów Lubelski). Zad³u enie powiatu na dzieñ dzisiejszy mieœci siê w granicach ustawowych. W tym roku z bud etu powiatu, jak co roku, udzielamy dotacji i po yczek dla naszego szpitala. Szpital ma otrzymaæ dofinansowanie z bud etu UE na tomograf i modernizacjê sali operacyjnej oraz zakup sprzêtu medycznego, ale - eby je otrzymaæ, musi wykazaæ siê dokumentem, zabezpieczaj¹cym œrodki na realizacjê tych dwóch projektów. W zwi¹zku z tym, powiat zaci¹ga kredyty na w/w zadania, aby zapewniæ otrzymanie w/w œrodków. Szpital ma swój bud et, który z bud etem powiatu po³¹czony jest za pomoc¹ dotacji, po yczek. Powiat porêczy³ w 2007 roku szpitalowi kredyt na sp³atê zobowi¹zañ wobec pracowników, dziêki czemu zosta³y umorzone szpitalowi zobowi¹zania wobec bud etu pañstwa z tytu³u po yczki restrukturyzacyjnej w wysokoœci oko³o 5 mln z³. S³yszy siê nieraz g³osy, e powiat nic nie robi dla szpitala. To jest b³êdne myœlenie, poniewa nasz szpital nie ma ju p³ynnoœci finansowej, a to oznacza, e aden bank nie udzieli mu kredytu, a w zwi¹zku z tym nie otrzyma³by adnej z³otówki z bud etu Unii Europejskiej, czy PFRON-u, z którego (w tym roku i w latach poprzednich) w 50 % zosta³ sfinansowany zakup nowoczesnych wind do szpitala oraz ci¹g komunikacyjny do rehabilitacji, natomiast drugie 50 % kosztów tych zadañ sfinansowa³ powiat. Bank nie udzieli kredytu szpitalowi, ale samorz¹dom udziela, widz¹c w nich wiarogodnego klienta, wiêc w ten sposób pomagamy szpitalowi. Powiat jako organ za³o ycielski stanowi parasol ochronny dla szpitala. Natomiast - co jest bardzo niekorzystne dla powiatu - w sytuacji likwidacji szpitala albo jego przekszta³cenia, to powiat przejmuje wszystkie zobowi¹zania. Powiat nie ma wp³ywu na wysokoœæ œrodków, otrzymywanych przez szpital, a jest odpowiedzialny za jego kondycjê finansow¹, która bezpoœrednio przek³ada siê na kondycjê finansow¹ powiatu. A.B.: Plusy i minusy bycia Skarbnikiem w dzisiejszych czasach? B.F.: Plusy to to, e w jakimœ stopniu ma siê wp³yw na rozwój naszej ma³ej ojczyzny, jak¹ jest Powiat Janowski, natomiast minusy to zbyt ma³e œrodki finansowe, czêsto zmieniaj¹ce siê i niejasne przepisy prawne oraz zwiêkszaj¹ca siê biurokracja. Wiadomo - mamy czasy kryzysu, a wiêc coraz wiêcej wszelkiego rodzaju sprawozdañ, rozliczeñ i innych dokumentów. A.B.: Cechy dobrego skarbnika? B.F.: Merytoryczne przygotowanie, solidnoœæ, uczciwoœæ, decyzyjnoœæ i konsekwencja w dzia³aniu. A.B.: Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Alina Boœ (tekst autoryzowany); foto: ukasz Spryszak 6 sierpnia W Przemienienie Pañskie sà burze szatañskie. 10 sierpnia Wawrzyniec pokazuje, jaka jesieñ nastæpuje. 15 sierpnia Na Wniebowziæcie sùota, w jesieni duýo bùota. Gdy Zielna Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8.09) rosi. 17 sierpnia Na úwiæty Jacek z nowej pszenicy placek. 24 sierpnia Gdy siæ Bartùomiej grzmotem zgùosi, grady i rychùe úniegi przynosi. Kiedy do Bartùomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka bædzie i opaù niedrogi. 25 sierpnia Gdy na Luizy ùadnie, únieg póêno spadnie. 27 sierpnia Duýo grzybów sierpniowych, duýo zawiei úniegowych. 31 sierpnia Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesieñ wypada. Aby przekonaã siæ, czy stare porzekadùa sprawdzà siæ z rzeczywistà pogodà, trzeba uwaýnie obserwowaã znaki przyrody. Opr. - na podstawie Internetu - Agnieszka Jargieùo

5 Œladami walk na Porytowym Wzgórzu... Cd. ze str.1. - Po raz kolejny stajemy w tym miejscu, aby oddaæ czeœæ i chwa³ê Tym, którzy w obronie Ojczyzny przelewali swoj¹ krew, a wielu z nich odda³o za Ni¹ ycie. Pragniemy pamiêtaæ o Tych wszystkich, którzy walczyli o Jej wolnoœæ, nie tylko tutaj, ale na wszystkich frontach Europy i œwiata. A skoro tutaj jesteœmy, to mamy w sobie odrobinê patriotyzmu i mi³oœci do w³asnego domu, któremu na imiê Polska - mówi³ Ks. Miros³aw, a wtórowa³ Mu poszum drzew, kipi¹cych zieleni¹, i ³opot sztandarów, wyszywanych z³otem. Panorama Powiatu Janowskiego rz¹dowe i samorz¹dowe na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zwi¹zki kombatanckie, partie polityczne, urzêdy i instytucje oraz zak³ady pracy. W ramach obchodów rocznicowych odby³ siê równie po raz XIV wyœcig Porytowe Wzgórze 2010, rozgrywany w ramach VII edycji Grand Prix Lubelszczyzny - wyœcigi na wózkach. Podczas uroczystoœci z monta em s³owno-muzycznym, pt.: Polskie kwiaty wyst¹pi³a m³odzie z zespo³u wokalnom u z y c z n e g o D. O. M. z K a t o l i c k i e g o Stowarzyszenia M³odzie y Œwiat³o z parafii pw. Œw. Karola Boromeusza z Lubaczowa oraz z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana z Lubaczowa. Opiekunem m³odzie y jest ks. Artur Schodziñski i Tadeusz Antonik. Jako drugi, na zakoñczenie uroczystoœci, wyst¹pi³ (na proœbê kombatantów, choæ nie planowany) zespó³ folklorystyczno-ludowy Zorza z Koluszek, który przyjecha³ razem z nimi z Warszawy. Co roku, najwa niejszymi goœæmi uroczystoœci s¹ yj¹cy uczestnicy bitwy, którzy - tak, jak Waldemar Górski (pseudonim Walny ) z Armii Krajowej, z oddzia³u Ojca Jana - mówi¹ i prosz¹: Wielu z nas - ostatnich, pamiêtaj¹cych najtragiczniejsze wydarzenia Po chwili - przypominaj¹c o historycznym przymierzu Boga z narodem wybranym - pop³ynê³o Bo e, coœ Polskê przez tak liczne wieki, otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y.... Pieœñ p³ynê³a najpierw cicho, ale - za spraw¹ dyryguj¹cego Ksiêdza Jana Sobczaka - nabra³a si³y, tworz¹c nastrój powagi i skupienia, podkreœlaj¹c wagê uroczystoœci. Zenon Sydor - Starosta Janowski w swoim przemówieniu zaznaczy³, e - Spotykaj¹c siê tutaj, wype³niamy równie przes³anie naszego wielkiego Polaka - Jana Paw³a II, który mówi³, byœmy Starali siê rozwijaæ i pog³êbiaæ w sercach naszych dzieci i m³odzie y uczucia patriotyzmu i wiêzi z Ojczyzn¹, walczyæ o wspólne dobro narodu i uczyæ ich odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ Ojczyzny. W trakcie uroczystoœci z³otym medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, który przyznawany jest przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie, wyró niono Zespó³ Szkó³ im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 roku w Dzwoli oraz dyrektora tej e szko³y - Stanis³awa Rawskiego. Tego dnia - za zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju, z³oty medal przyznano Krzysztofowi Ko³tysiowi - Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, natomiast srebrne medale otrzymali: Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Marek Piech - Wójt Gminy Dzwola oraz Inspektor Ryszard Pi³at - Komendant Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Rangê uroczystoœci podkreœli³a wojskowa asysta honorowa, wystawiona przez Pierwszy Ko³obrzeski Batalion Zmechanizowany w Che³mie, którym dowodzi³ podpu³kownik Mariusz Ga³êzowski. Asyœcie wojskowej towarzyszy³a Orkiestra Garnizonowa z Lublina pod dowództwem kapitana Rados³awa Jêdrzejewskiego. Orkiestrê poprowadzi³ tamburmajor chor¹ y Andrzej Zaremba. Wa n¹ czêœci¹ uroczystoœci, oprócz modlitwy, by³ moment z³o enia kwiatów, które s¹ symbolem pamiêci i szacunku dla poleg³ych. Wœród sk³adaj¹cych kwiaty byli, m.in.: Jaros³aw Stawiarski - Pose³ na Sejm RP, Jacek Czerniak - Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Jan Frania - radny wojewódzki. Ogó³em, kwiaty z³o y³o 60 delegacji, reprezentuj¹cych jednostki Obchody XXX-lecia Solidarnoœci W roku bie ¹cym obchodzimy trzydziestolecie powstania Niezale nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ. Rocznicowe obchody organizuje równie Solidarnoœæ janowska. Pierwszym akcentem by³ piknik zwi¹zkowy, zorganizowany przez komisje zak³adowe z terenu powiatu janowskiego. 26 czerwca na goœcinnym terenie Nadleœnictwa w Janowie Lubelskim bawili siê janowscy zwi¹zkowcy wraz z rodzinami. tamtych lat odchodzi na zawsze, a m³ode pokolenie nie mo e zagubiæ siê w historii, ma bowiem obowi¹zek pielêgnowaæ pamiêæ o przodkach, zachowaæ j¹ i przekazaæ nastêpnym pokoleniom. Mo e warto wiêc, z myœl¹ o Tych ostatnich pamiêtaj¹cych i o tych m³odych pokoleniach zorganizowaæ w przysz³oœci lekcjê ywej historii w postaci rekonstrukcji wydarzeñ historycznych z 14 czerwca 1944 roku? Dlaczego warto? A chocia by po to, byœmy mogli naocznie siê przekonaæ, jakie uczucia towarzyszy³y partyzantom podczas bitwy z Niemcami, kiedy przysz³o im staæ w ogniu karabinowym i artyleryjskim nieprzyjaciela. A mo e po to, by wizualizacja tamtych wydarzeñ sta³a siê zachêt¹ dla naszej m³odzie y do poznawania swojej historii lokalnej? Tego typu rekonstrukcja ma do spe³nienia wa n¹ rolê, poniewa - dziêki ludziom, odtwarzaj¹cym przesz³oœæ, historia nabiera barw i staje siê dotykalna. W ten sposób daleka przesz³oœæ od y³aby na nowo, poniewa towarzyszy³yby nam emocje i doznania zmys³owe, jakie - swego czasu, by³y udzia³em partyzantów, my zaœ - patrz¹c na okrutny œwiat '44 roku, moglibyœmy doceniæ to, co mamy, czyli wolnoœæ i pokój. Uroczystoœci odby³y siê pod patronatem honorowym Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego i Krzysztofa Grabczuka - Marsza³ka Województwa Lubelskiego. Alina Boœ; foto: Wojciech ukasik Serwowano dania z grilla, a dla dzieci s³odycze i napoje. Mi³o spêdzony czas uprzyjemnia³ zespó³ muzyczny. Kolejnym rocznicowym akcentem by³y Dni Janowa, zorganizowane przez Urz¹d Miasta i Radio Lublin 27 czerwca w parku Misztalec. Dla wystêpuj¹cych z piêknym programem wokalno-muzycznym janowskich przedszkolaków, nagrody ufundowa³a Solidarnoœæ z Nadleœnictwa i Caterpillar Poland. Nagrody wrêczyli przewodnicz¹cy komisji zak³adowych w tych zak³adach - Andrzej Krawiec i Jerzy Skupiñski. Po przedszkolakach wyst¹pi³y dzieci ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy, które oprócz gromkich braw otrzyma³y upominki, ufundowane przez zwi¹zkowców z Solidarnoœci w szpitalu janowskim. Nagrody przekaza³a przewodnicz¹ca Alicja Dudzic. Najmocniejszym solidarnoœciowym akcentem podczas Dni Janowa by³ konkurs wiedzy o Solidarnoœci, przygotowany przez Solidarnoœæ Komas Janów Lubelski. Najpierw wiceprzewodnicz¹cy komisji zak³adowej Andrzej Ciupak przedstawi³ krótki rys historyczny zwi¹zku, a potem na pytania odpowiada³y osoby, które zg³osi³y siê do odpowiedzi. Wszyscy wykazali siê znakomit¹ wiedz¹, co bardzo cieszy, zw³aszcza, e byli to ludzie w wieku lat. Wszystkie odpowiedzi by³y bezb³êdne, a jury mia³o k³opot z rozdzia³em nagród. Cenne nagrody, ufundowane przez Solidarnoœæ w Komas Janów Lub., wrêczyli: przew. Bogdan Pituch oraz wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Ciupak i Marian Tyra. Kolejne rocznicowe spotkanie odbêdzie siê we wrzeœniu. Wówczas to powróc¹ wspomnienia sprzed 30 lat, a najbardziej zas³u eni zwi¹zkowcy zastan¹ wyró nieni. Andrzej Ciupak; foto: Krzysztof Drelich I N F O R M A C J A Punkt Informacji Turystycznej i Galeria Pami¹tek czynne w dni powszednie od godz do 16.00, w sobotê od godz do strona 5

6 Do ynki Powiatowe Dzwola 29 sierpnia 2010 roku PATRONAT HONOROWY Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski PATRONAT MEDIALNY Radio Lublin, Panorama Powiatu Janowskiego ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urz¹d Gminy w Dzwoli Starostowie Do ynek Powiatowych: Alina Wojciechowska, zam. Branew Szlachecka, zamê na, jedno dziecko, wykszta³cenie wy sze (Akademia Rolnicza w Lublinie). Wraz z mê em Krzysztofem od 1994 r. prowadzi 30 ha gospodarstwo rolne (³¹cznie z dzier awami), ukierunkowane na hodowlê trzody chlewnej (ponad 200 sztuk). Wœród zbó z przeznaczeniem na pasze dla zwierz¹t dominuje pszen yto, mieszanka, pszenica i jêczmieñ. Pañstwo Wojciechowscy uprawiaj¹ równie ziemniaki, kukurydzê, groch, grykê i maliny. Józef Pachuta, zam. Krzemieñ II, onaty, dwoje dzieci, wykszta³cenie œrednie (Technikum Rolnicze). Wraz z on¹ Gra yn¹ prowadzi 19,5 ha (³¹cznie z dzier awami) gospodarstwo rolne od 2003 roku. Gospodarstwo specjalizuje siê w produkcji mleka (wydajnoœæ mleczna gospodarstwa - 5,5 tys. kg). Pañstwo Pachutowie uprawiaj¹ (z przeznaczeniem na paszê dla 27 sztuk byd³a mlecznego) pszenicê, pszen yto, kukurydzê i mieszanki zbo owe. Obóz integracyjny w Potoczku Dnia 14 czerwca br. wyruszyliœmy na kilkudniowy wypoczynek do pobliskiego Potoczka do zaprzyjaÿnionego Zespo³u Szkó³ - Centrum Kszta³cenia Rolniczego. Jechaliœmy krêt¹ szos¹, jak rzek¹ zastyg³¹ w asfalt, obok stawów b³yszcz¹cych lustrem spokojnej wody. Wzd³u drogi dumnie sta³y piêkne stare drzewa, okryte gêstwin¹ liœci. Ca³a okolica wita³a nas ró nymi odcieniami zieleni. Trawniki - gêsto przetykane radosnymi stokrotkami - rozwesela³y serce. Zakwaterowano nas w internacie szkolnym, w sympatycznych pokoikach z du ymi oknami, przez które przez ca³e dnie i noce, a do bia³ego rana, wdziêczna okolica karmi³a nas nie tylko swoimi widokami, ale te przepiêkn¹ muzyk¹, która s¹czy³a siê przez uchylone okna z pobliskiego stawu, rozbrzmiewaj¹cego codziennymi wytrwa³ymi koncertami abich chórów. W pierwszym dniu pobytu wyruszyliœmy na d³ugi spacer po okolicy. Wêdrowaliœmy grobelkami pomiêdzy niezliczon¹ iloœci¹ stawów i d³ugim piêknym w¹wozem. Choæ trasa dla niektórych z nas by³a byæ mo e zbyt d³uga, byliœmy szczêœliwi - mieliœmy przecie obok siebie naszych troskliwych opiekunów z ŒDS oraz gospodarzy w osobach: Pani Marii - Kierownika Internatu oraz wychowawców: Panie Ewê i Agatê. W zwalczaniu przeciwnoœci w drodze pomaga³y nam tak e trzy niestrudzone wolontariuszki - uczennice szko³y. Innego dnia, podczas spaceru wœród stawów, mieliœmy okazjê podziwiaæ dostojne ³abêdzie, które na dobre zadomowi³y siê w okolicy. Stawy mruga³y do nas bia³ymi pêkami wodnych kwiatów - grzybieni. Ka dy dzieñ naszego pobytu w Potoczku zaskakiwa³ nas mnóstwem mi³ych niespodzianek i dobroci ze strony gospodarzy i naszych opiekunów. Mieliœmy mo liwoœæ trzykrotnie bawiæ siê przy muzyce. Po raz pierwszy ju w dniu przyjazdu na wieczorku powitalnym. Drugie nasze spotkanie z muzyk¹, tak¹ przez du e M, prze yliœmy podczas wspólnego ogniska. Ma³o, e miejsce bajeczne - maleñka polana, w tle las, a u naszych stóp kilka metrów ni ej - piêkny staw z wysepk¹ poœrodku, to jeszcze odwiedzili nas wspaniali artyœci - Pan Marian i Pan W³odzimierz, ubrani na czarno, w kapeluszach na g³owach z mnóstwem instrumentów, które rozdali niemal wszystkim uczestnikom zabawy. Prawdziwy dar talentu tych Panów graj¹cych na gitarach, akordeonie i harmonijce ustnej i pe³ne zaanga owanie w niesienie radoœci innym sprawi³y, e skutecznie poderwali nas do œpiewu, wspólnego muzykowania, a nawet tañca. Byliœmy szczêœliwi, e towarzyszyli nam a do zakoñczenia ogniska. Dla nas by³o to niezapomniane, najpiêkniejsze spotkanie z muzyk¹ i przyrod¹. W trzecim dniu pobytu organizatorzy zaoferowali nam wycieczkê autokarow¹ do Radnej Góry, gdzie na ³agodnym wzniesieniu stoi zabytkowy klasztor. Zachwyci³y nas ogrody pe³ne kwiatów, warzyw prowadzone rêk¹ zakonnic. Z tego miejsca mo na by³o podziwiaæ strona 6 Irena Jarocka - ikona polskiej muzyki rozrywkowej. Wra liwa, charyzmatyczna, przebojowa, obdarzona glosem o unikalnej cieplej barwie, znana jest z wystêpów scenicznych pe³nych dynamiki, energii i bliskiego kontaktu z publicznoœci¹. Na koncertach œpiewa utwory w oœmiu jêzykach, w ró nych stylach. Wiele prestizowych nagród na swiatowych festiwalach piosenki, plebiscytach prasowych i radiowych, wiele plyt, wydanych w Polsce i za granica, dziesiatki przebojów, m.in.,,wymyslilam Cie,,,Motylem jestem,,,gondolierzy znad Wisly,,,Kocha sie raz,,,nie wróca te lata,,kawiarenki. Spiewala u boku ABBY, Mireille, Mathieu, Charles Aznavour, nagrywala plyty dla takich wytwórni jak Philips czy Warner Brothers. SPONSORZY: Lokalna Grupa Dzia³ania Leœny Kr¹g, Gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, Us³ugi przewozowe Bielak Franciszek, Kocudza Druga 55, Dzwola, PHU Trans-Pal Stanis³aw Gzik, Dzwola, Agencja Finansowo - Ubezpieczeniowa Adam Mazur, Janów Lubelski, Powiatowy Bank Spó³dzielczy Janów Lubelski foto: Artur Pakosz Zespó³ Personel To 5-osobowy zespó³ muzyczny, który jest w stanie swoj¹ muzyk¹ uœwietniæ ka d¹ imprezê okolicznoœciow¹: wesele, przyjêcie, bankiet, studniówkê, dyskotekê oraz imprezy plenerowe. Posiada szeroki repertuar muzyczny polsko i obcojêzyczny - od muzyki biesiadnej poprzez przeboje lat 60-tych, hity polskiego rocka, zagraniczne i polskie utwory z czo³ówek list przebojów po najnowsze hity dyskotekowe. rozleg³¹ panoramê lasów, ³¹k i pól uprawnych, a gdy popatrzy³o siê w górê - wydawaæ by siê mog³o, e wyci¹gniêt¹ rêk¹ mo na dotkn¹æ nieba. Przeczytaliœmy tam jedno z bardzo trafnych hase³: SERCE PRZY BOGU, RÊCE PRZY PRACY i ju po chwili zobaczyliœmy, e to nie tylko has³o. Jeszcze tego samego dnia bawiliœmy siê podczas wieczorku karaoke, który prowadzi³ niestrudzenie Pan Mariusz. Zachêci³ praktycznie wszystkich do wspólnych œpiewów i zabawy. Codziennie goœcinny Potoczek umo liwia³ nam prze ywanie przygody z Panem woÿnic¹ Krzysztofem i jego starodawn¹ bryczk¹, zaprzêgniêt¹ w karo - gniad¹ klacz Jagodê. JeŸdziliœmy polnymi drogami, poœród ³anów pól, w¹wozami, a nad g³owami szumia³ wiatr w liœciach olbrzymich konarów wiekowych drzew. Z pobliskich ³¹k owiewa³ nas zapach œwie ego siana. Nastêpnym niezapomnianym prze yciem by³ wystêp dwóch dzieciêcych teatrów szkolnych z Potoczka. Mali artyœci parafrazowali na wspó³czesny sposób dwie bajki: O sierotce Marysi i O Czerwonym Kapturku i wilku. Zachwyci³y nas ich d³ugie i bardzo ambitne role, ich talenty wokalne i teatralne, piêkne stroje - szczególnie czerwone czapy krasnali. D³ugimi oklaskami próbowaliœmy podziêkowaæ za te wspania³e wystêpy. Ka dego dnia pobytu korzystaliœmy ze szkolnej hali sportowej, gdzie próbowaliœmy naszych si³ w ro nych dyscyplinach sportowych, braliœmy udzia³ w mini zawodach, æwiczyliœmy na si³owni, próbowaliœmy si³ na strzelnicy. Stworzono nam tak e niebywa³¹ mo liwoœæ próby naszych mo liwoœci podczas mini kursu nauki jazdy traktorem. Na nasze ostatnie spotkanie z muzyk¹, a mia³ to byæ wieczorek po egnalny, zostaliœmy szczodrze przygotowani - zaoferowano nam us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie. Efekty tej wspania³ej fachowej pracy, dziêki której staliœmy siê piêkniejsi i m³odsi - nasza Pani Ma³gosia wytrwale fotografowa³a. Tego ostatniego wieczora nasi gospodarze wrêczyli nam piêkne dyplomy i obsypali drobnymi upominkami. Nastêpnie z wdziêkiem i wytrwa³oœci¹ bawili siê wspólnie z nami przy dÿwiêkach muzyki. Ci z uczestników, którzy byli w Potoczku po raz pierwszy, ju rozumiej¹, dlaczego inni, którzy skorzystali z zaproszenia w roku ubieg³ym, tak bardzo têsknili, nie mog¹c doczekaæ siê kolejnego obozu. Anna - uczestnik ŒDS w Janowie Lubelskim; foto: archiwum ŒDS Kierownictwo, pracownicy i uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za zaanga owanie w pracê z osobami niepe³nosprawnymi, za tolerancjê i wyrozumia³oœæ dla ludzkich s³aboœci, za wszelkie gesty sympatii, za przywracanie uœmiechu na twarzach podopiecznych oœrodka wsparcia. Szczególnie dziêkujemy: Staroœcie - Zenonowi Sydor i Wicestaroœcie - Piotrowi Góra za poparcie dla inicjatyw na rzecz eliminowania zjawiska wykluczenia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych, Pani Dyrektor PCPR - Annie Œmit oraz jej pracownikom za umo liwienie wyjazdu podopiecznych ŒDS na obóz integracyjny, Panu Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Potoczku - Dariuszowi Wolan za inicjatywê organizacji obozu, Pani Kierownik I n t e r n a t u - M a r i i Wo l a n o r a z wychowawcom Ewie Pêk i Agacie Czajka oraz innym pracownikom szko³y za wielkie serce, które wk³adaj¹ w organizacjê obozu, Teatrzykom szkolnym ze Szko³y Podstawowej w Potoczku oraz ich opiekunom, Panu Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Polichnie - Marianowi Giska oraz Panu Instruktorowi GOK w Modliborzycach - W³odzimierzowi Gomó³ka za organizacjê wieczoru m u z y c z n e g o p r z y o g n i s k u, Wolontariuszkom: Gabrysi Ku³aga, Sylwii Miœkiewicz i Joli Baran za rêce i serca g o t o w e d o p r a c y z o s o b a m i niepe³nosprawnymi, wszystkim innym osobom, zaanga owanym przy organizacji tegorocznego obozu. Renata Ciupak - Kierownik ŒDS

7 Sportowe podsumowania 2009/2010 W czerwcu br. w Zespole Szkó³ w Dzwoli podsumowano powiatowe zmagania sportowe, a by³o co podsumowywaæ i czym siê pochwaliæ, bo sukcesów na swym koncie nasza m³odzie ma sporo. Wizytówk¹ gminy Dzwola jest najlepsza dziesi¹tka sportowców (poczynaj¹c od 10 miejsca) w sk³adzie: Krzysztof Ga³us, S³awek Król, Aneta Marchut egzequo Marcin Bia³ek - 8 miejsce, Aneta Bielak egzequo Patrycja Ma³ek - 7 miejsce, Kasia Koczo³ap, Kornelia Myszak, Micha³ Rawski, Dawid Bielecki, Arek Mazur, Basia Koczo³ap (1 miejsce; br¹zowa medalistka w kraju w tenisie sto³owym). Klasyfikacja: szko³y ponadgimnazjalne: I - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Janowie Lubelskim, II - Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Potoczku, III - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim; szko³y podstawowe: I - szko³a w Janowie Lubelskim (m.in. za zajêcie V miejsca w sztafecie 4x100 m dziewcz¹t w Ogólnopolskim Finale Sztafet w odzi), II - szko³a w Zdzi³owicach, III - szko³a w Kocudzy; szko³y gimnazjalne: I - gimnazjum w Janowie Lubelskim, II - w Potoku Wielkim, III - w Krzemieniu. W sportowej rywalizacji w kategorii gmina I miejsce przypad³o gm. Dzwola, II - gm. Janów Lubelski, a III - gm. Potok Wielki. Spotkanie to by³o równie okazj¹ do podsumowania 30-letniej dzia³alnoœci sportowej odchodz¹cego na,,sportow¹ emeryturê W³adys³awa Matwieja. - W³adek by³ wspania³ym organizatorem imprez sportowych, to w³aœnie On zorganizowa³ Memoria³ dla upamiêtnienia trzech naszych wspania³ych, nie yj¹cych ju, kolegów. Zawsze dba³ o sport, wczeœniej na polu lekkoatletycznym, pi³ki no nej i sportów zimowych, a ostatnio zaj¹³ siê popularyzacj¹ tenisa sto³owego - wspomina³ Antoni Kulpa - Radny Powiatowy. Marek Babisz - Kurator Oœwiaty równie wyrazi³ uznanie dla pracy Pana W³adys³awa, którego przytrzymano na szczeblu wojewódzkim, eby dalej pracowa³ dla gminy i województwa. Panorama Powiatu Janowskiego - Wola³bym zrobiæ 10 imprez, ni coœ mówiæ - rozpocz¹³ artobliwym tonem Pan Matwiej, dziêkuj¹c kolegom, nauczycielom i dyrektorom za dobr¹ wspó³pracê. Podziêkowa³ te za yczliwoœæ Stanis³awowi Mazurowi - sponsorowi, Kuratorowi Babiszowi, Janowi Frani - Radnemu Wojewódzkiemu oraz Markowi Piechowi - Wójtowi gminy za serce do sportu i oœwiaty. Ten ostatni stwierdzi³ ze œmiechem, e choæ nie wygl¹da, ale 30 kg temu uprawia³ sport, czym wzbudzi³ ogóln¹ weso³oœæ goœci. Na koniec g³os zabra³ Radny Jan Frania, który okreœli³ Jubilata jako si³ê napêdow¹ sportu, si³ê, która na d³ugo zostanie w sercach nas wszystkich. Panie W³adys³awie, dziêkujemy i yczymy wszystkiego dobrego. Alina Boœ; foto; Tomasz Jaszek Najlepsi z ZS w Dzwoli w stolicy Dnia 22 czerwca br. uczniowie ZS w Dzwoli wziêli udzia³ w wycieczce do Warszawy. Wyjazd stanowi³ dodatkow¹ formê nagrody dla uczniów z najwy szymi œrednimi ocen, aktywnie uczestnicz¹cych w yciu szko³y oraz dla wyró niaj¹cych siê sportowców. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wg kryterium wiekowego. M³odsi uczestnicy wycieczki, czyli klasy I-III wraz z opiekunami zwiedzili ZOO, Muzeum Wojska Polskiego, Park azienkowski, Pa³ac Kultury i Nauki oraz Stare Miasto. Dodatkowo, uczniowie z klas IV-VI oraz gimnazjum mieli okazjê obserwowaæ pracê polityków w Sejmie. Doœwiadczenia z wyjazdu dostarczy³y wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wra eñ, czego dowodem s¹ ró ne zdjêcia. Agnieszka Jargi³o-Bo ek; foto: Tomasz Jaszek Dzieñ Rodzinki w ¹ ku Ordynackim wystêp dzieci starszych i scenka pt. Wspomnij mamo, wspomnij tato przy dÿwiêkach melodii znanej piosenki ono moja. Odby³y siê równie pokazy mody - m³odsze dzieci zaprezentowa³y stroje ekologiczne, a starsze stroje dla mam z podkreœleniem typu osobowoœci W sobotê, 12 czerwca br. ju po raz trzeci odby³a siê impreza integracyjna z okazji - mama pracuœ, karierowiczka itp. Po czêœci artystycznej wszyscy udali siê na boisko szkolne, Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka - jako Dzieñ Rodzinki. Impreza zosta³a gdzie uczestniczyli w zaplanowanych grach i konkursach. Du ym zainteresowaniem cieszy³ zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju, Oœwiaty i Kultury Wiejskiej siê mecz pi³ki no nej, w którym rywalizowali ojcowie z synami (równie z gimnazjalistami), ¹ ek. Spotkanie planowane by³o z myœl¹ o uczniach PSP w ¹ ku Ordynackim i ich niestety seniorzy przegrali dwoma golami. Ambicje by³y du e, pozosta³y obola³e i brudne nogi, rodzicach. Jak siê jednak okaza³o, wœród uczestników liczn¹ grupê stanowili gimnazjaliœci i ale humory wszystkim dopisywa³y. Na zakoñczenie by³ s³odki poczêstunek przygotowany uczniowie szkó³ œrednich. przez rodziców. Zorganizowanie takiego spotkania by³o mo liwe dziêki wspó³pracy uczniów, By³y wiersze, piosenki, yczenia i upominki, wykonane przez dzieci. Ciekawy by³ nauczycieli i rodziców. Tekst; foto: Bo ena Pa³ka strona 7

8 Przemierzaj¹ œwiat matematyki... S¹ m³odzi, zdolni, maj¹ wspóln¹ pasjê i osi¹gaj¹ sukcesy. Mog¹ swobodnie rozmawiaæ o najtrudniejszych zagadnieniach i przemierzaæ Polskê, startuj¹c w konkursach matematycznych. Wynik 18 % z 60 obliczaj¹ w sekundê. Wiedz¹, co to indukcja matematyczna, z³oty podzia³ odcinka - to dla nich jak dwa plus dwa, choæ zapewne znaj¹ te prawo synergii mówi¹ce, e dwa plus dwa mo e daæ piêæ. Rozwi¹zywanie najtrudniejszych zadañ to ich hobby. Odnalezieni przez ³owców talentów wybitni uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, uczeni przez matematyków pasjonatów (przez mgr Zygmunta Sowê i mgr Wies³awê Szyszkowsk¹) spêdzaj¹ czas, podobnie jak ich rówieœnicy, ale maj¹ coœ, co ich wyró nia. Maj¹ szczêœcie? S¹ wyj¹tkowo zdolni? I jedno i drugie. Od czegoœ to siê jednak zaczê³o... Relacja mgr Wies³awy Szyszkowskiej: Na pocz¹tku roku szkolnego zaczê³a pracowaæ grupa, poszukuj¹ca stypendystów do stypendium marsza³kowskiego i tym sposobem w klasie Ih zosta³y wy³onione 4 osoby, w tym 3 z matematyki: Przemek Dycha, Patrycja Staszowska i Mateusz Flis, a w Ie Kuba W¹sek. Potwierdzi³o to moje wczeœniejsze wyobra enie, e mam uczniów bardzo zdolnych. Do tej drugie miejsce, uzyskuj¹c tak¹ sam¹ liczbê punktów. Do eliminacji wojewódzkich grupy osób wyró niaj¹cych siê nale eli jeszcze: Oliwia Komada, Marcin Fusiara, Jarek zakwalifikowa³ siê Przemek Dycha i zosta³ laureatem tego konkursu. Otrzyma³ on tak e Gielarek, Micha³ Szczecki. Po wype³nieniu wniosku, zaistnia³a potrzeba utworzenia kó³ka wyró nienie w konkursie Kangur Przemek przyszed³ do naszej szko³y jako wielokrotny matematycznego. Na kó³ko zaczêli uczêszczaæ, m.in. wymienieni uczniowie oraz uczniowie finalista, laureat konkursów matematycznych, wspó³autor (wraz ze swoim nauczycielem klas drugich: Radek Paleñ, Beata Ruszecka i Adam Tur. Od drugiego semestru wraz z mgr matematyki) zbioru zadañ gimnazjalnych z matematyki. Uwielbia matematykê, lubi siê jej Zygmuntem Sow¹ opracowaliœmy indywidualny program nauczania dla uczniów szczególnie uczyæ i rozwi¹zywaæ trudne zadania. Wszyscy ci uczniowie zreszt¹ s¹ bardzo zdolni, zdolnych, wœród których byli: Przemek, Oliwia, Patrycja, Mateusz i Micha³. W drugim wiêkszoœæ z nich jest pracowita i maj¹ wspóln¹ pasjê, któr¹ jest matematyka - królowa nauk. semestrze dwie godziny tygodniowo, na zmianê z Zygmuntem Sow¹, trwa³a praca nad tym Uczniowie w ramach pracy klubu matematycznego MATEMA oraz kó³ka matematycznego programem, w którym pod koniec bie ¹cego roku zrealizowaliœmy ju wiêkszoœæ materia³u, przygotowywali ró nego typu prezentacje, m.in. na temat zale noœci miedzy œrednimi, z³oty znajduj¹cego siê w programie klasy drugiej liceum na poziomie rozszerzonym. Plany s¹ takie, podzia³ odcinka, w³asnoœci œrodka ciê koœci i liczb zespolonych. Z t¹ grup¹ pracuje siê e w przysz³ym roku dokoñczymy realizacjê materia³u klasy drugiej i dodatkowo zostanie to naprawdê z wielk¹ przyjemnoœci¹. Na lekcjach rozwi¹zuj¹ inne zadania ni reszta klasy. Praca poszerzone o materia³ ze studiów, który jest obecnie nieobowi¹zkowy w nauczaniu w szko³ach z Przemkiem, Oliwi¹, Jarkiem, Marcinem i Micha³em biegnie innym torem. Pracuj¹ oni nad œrednich: granica ci¹gu, granica funkcji, pochodne, ca³ki - to wszystko bêdzie realizowane w trudniejszymi zadaniami z klasy programowo wy szej. Pozosta³a grupa realizuje tematy, ramach zajêæ klubu matematycznego MATEMA. Nasi uczniowie startowali w eliminacjach przewidziane rozk³adem materia³u. szkolnych do konkursu, organizowanego przez Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Uczniowie pracuj¹cy z nami brali równie udzia³ w Turnieju Matematycznym w Che³mie i na 111 osób z grupy klas pierwszych i drugich Przemek zaj¹³ 10 miejsce a Oliwia 13. ramach VIII Dni Matematyki, organizowanych przez nasz¹ szko³ê i na poziomie Pozostali uplasowali siê w granicach 30 miejsca, czyli jest to niez³y wynik. rozszerzonym zajmowali czo³owe miejsca. W grupie klas pierwszych, I miejsce na poziomie Nastêpne eliminacje by³y do X Podkarpackiego Konkursu Matematycznego. Po rozszerzonym zajê³a Oliwia wraz z Jarkiem i Micha³em. Przemek i Marcin (z klas pierwszych) etapie szkolnym (do którego przygotowa³am zadania) do zmagañ na poziomie powiatu spróbowali swoich mo liwoœci na poziomie rozszerzonym wœród klas drugich i zajêli IV zakwalifikowali siê: Przemek, Oliwia, Marcin i Jarek z kl. Ih. Pojechali do Niska i zajêli tam miejsce, natomiast w grupie klas drugich I miejsce na poziomie rozszerzonym zajê³a Beata pierwsze cztery miejsca. Pracy Przemka przyznano 100 %! Z klasy IIf do etapu powiatowego Ruszecka, Radek Paleñ i Ewelina Œwiderska z klasy IIf. Mam nadziejê, e do tej grupy tego konkursu zakwalifikowali siê Radek Paleñ i Kuba Czerwonka. W Nisku obaj zajêli pasjonatów do³¹cz¹ inni, którym matematyka jest bliska. Opr.: A. Sz.; foto: archiwum LO Marcin Fila wœród najlepszych... Marcin Fila - uczeñ trzeciej klasy technikum w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Potoczku zdoby³ tytu³ finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych w bloku agrobiznesu. W tym roku olimpiada odbywa³a siê w dniach maj 2010 r. w Boles³awowie w województwie pomorskim. Dnia 9 kwietnia 2010 roku w Pszczelej Woli odby³a siê olimpiada na szczeblu okrêgowym, gdzie Marcin zaj¹³ trzecie miejsce, kwalifikuj¹c siê w ten sposób na olimpiadê ogólnopolsk¹. Dyplom finalisty gwarantuje Marcinowi tzw. indeks - wstêp wolny bez egzaminów rekrutacyjnych na niektóre uczelnie, okreœlone na specjalnej liœcie. Ponadto, po ukoñczeniu technikum Marcin jest zwolniony z egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (z czêœci pisemnej). Przygotowywaniem ucznia do olimpiady na szczeblu okrêgowym i centralnym zajmowa³a siê Helena Œlusarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych. H. Œlusarz; foto: ZS CKR w Potoczku Uczniowie zdobywali punkty za udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania, dotycz¹ce bie ¹cych wiadomoœci oraz za znajomoœæ zagadnieñ, przygotowywanych przez nauczycieli w formie wirtualnych sprawdzianów. Konkurs rozpocz¹³ siê w paÿdzierniku i Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w zakoñczy³ siê Janowie Lubelskim uczestniczyli razem z innymi Nad konkursem patronat objê³y kuratoria oœwiaty oraz liczne media. Oficjalna uczniami z ca³ej Polski w programie,,rozczytana strona konkursu: Szko³a. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim zaj¹³: - I miejsce w klasyfikacji Celem programu by³o zwiêkszenie Zasadniczych Szkó³ Zawodowych, w nagrodê szko³a otrzyma³a zestaw komputerowy z czytelnictwa wœród m³odzie y oraz zachêcenie drukark¹ laserow¹; - II miejsce w klasyfikacji Techników szko³a wybra³a nagrody z m³odych osób do aktywnego poszerzania wiedzy i e- katalogu za zdobyte punkty. lerningu. Program zosta³ zrealizowany w formie Emilia uber - nauczyciel j. niem., konkursu internetowego. Szko³y rywalizowa³y o tytu³ szkolny koordynator konkursu,,rozczytana Szko³a Rozczytanej Szko³y i wartoœciowe nagrody. w ZSZ w Janowie Lubelskim Dzieñ Szko³y Bez Przemocy W dniu 8 czerwca br. odby³a siê uroczystoœæ lokalna, wieñcz¹ca ogólnopolsk¹ akcjê Dnia Szko³y Bez Przemocy, której druga ju edycja realizowana by³a w naszej szkole. W jej ramach realizujemy program, maj¹cy na celu zminimalizowanie wszelkich przejawów agresji zarówno s³ownej, jak i fizycznej w naszej szkole i œrodowisku. Przemoc jest powa nym problemem, z którym stykamy siê na ka dym kroku. Agresywne zachowanie uczniów mo na obserwowaæ nawet wœród najm³odszych. Nasza szko³a bardzo powa nie traktuje ten problem. Staramy siê, eby by³a ona miejscem wolnym od agresji i przemocy, a to wymaga wspó³pracy i systemowego podejœcia. Oznacza to, e podejmowane przez nas dzia³ania musz¹ mieæ charakter ci¹g³y i systematyczny, obejmowaæ powinny wszystkich - nauczycieli, rodziców i uczniów. Ka da z tych grup musi byæ objêta edukacj¹ na temat agresji i przemocy, a osoby, które potrzebuj¹ pomocy, powinny j¹ otrzymaæ. Powinny istnieæ jasne, wspólne dla wszystkich zasady i procedury wspó³pracy, interwencji i postêpowania w przypadkach agresji i przemocy, które nam siê uda³o stworzyæ i których staramy siê przestrzegaæ. strona 8 Rozczytana szko³a Sekretarz - Bo ena Czajkowska - przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, cz³onek tej e komisji - Izabela Wydra, Wicedyrektor - Joanna Czaja oraz dzieci i m³odzie z przedszkola, szko³y podstawowej oraz naszego liceum wraz z nauczycielami. Przedstawiciele uczniów naszej szko³y przekazali Wiceburmistrzowi ksiêgê z podpisami mieszkañców Janowa Lubelskiego, wspieraj¹cych nasz¹ akcjê. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê prezentacj¹ 2 bajek w jêzyku angielskim, przygotowan¹ przez m³odzie klasy 2f LO oraz krótkimi konkursami znajomoœci treœci zaprezentowanych bajek, przeprowadzonymi równie w jêzyku angielskim. W ramach obchodów odby³ siê równie konkurs na has³o o tematyce przeciwdzia³ania przemocy. Prace konkursowe (w jêzyku polskim lub angielskim) by³y wyeksponowane na wystawie w parku, gdzie odby³o siê spotkanie. Pani Wicedyrektor Joanna Czaja wrêczy³a nagrody zwyciêzcom, a mianowicie I miejsce w kategorii szko³y podstawowej zdoby³a Klaudia Skubik, II miejsce: Mateusz Szabat, Piotr Ciupak, Pawe³ Ciupak, natomiast spoœród uczniów liceum wyró nione zosta³y prace Pauliny Brodowskiej (I miejsce), Igi Czuba (II miejsce). Najbardziej wyczekiwanym przez dzieci momentem by³o wypuszczenie w przestrzeñ powietrzn¹ niebieskich baloników jako symbolu naszego protestu przeciwko wszelkim aktom przemocy. W ten symboliczny sposób, ukazuj¹cy pragnienie odciêcia siê od stosowania si³y, uczniowie, nauczyciele, rodzice wspólnie zaprotestowali przeciw agresji w szkole i poza ni¹. Po jednog³oœnym oœwiadczeniu Przemocy mówimy - NIE i odliczeniu od 10 do 0, baloniki pofrunê³y w górê ku wielkiej radoœci zebranych. PóŸniej odby³o siê wspólne malowanie baneru, który w przysz³oœci zdobi³ bêdzie szko³ê podczas kolejnych edycji programu. Malowanie rozpoczêli zaproszeni goœcie, a dokoñczy³y z du ¹ pieczo³owitoœci¹ i zaanga owaniem przedszkolaki. Uroczystoœæ przygotowa³y panie: Bo ena Czapla, Beata Mrozowska, Izabela W¹sek, Monika Skakuj we wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Janowie Lubelskim. Dziêkujemy wszystkim obecnym za udzia³ i wsparcie naszej akcji, zapraszamy w przysz³ym roku. Przypominamy Razem z nami protestowali przeciw jednoczeœnie, e Przemocy mówimy - NIE! Bo ena Czapla; foto: Jacek Dedyk przemocy Wiceburmistrz - Czes³aw Krzysztoñ,

9 Zawody z 16-letni¹ tradycj¹ Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody wpisa³y siê ju na dobre w kalendarium letnich imprez w Janowie Lubelskim. To jedna z najwa niejszych imprez, o czym œwiadczy ju 16-letnia tradycja tych zawodów. Honorowy Patronat nad zawodami obj¹³ Krzysztof Grabczuk Marsza³ek Województwa Lubelskiego, a organizatorem zawodów by³o Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Pegaz w Janowie Lubelskim i Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim. S³oneczna, upalna pogoda zgromadzi³a nie tylko zawodników, ale tak e wielu symaptyków tego sportu. W ponad 17 konkursach o ró nym stopniu trudnoœci wziê³o udzia³ Srebrny medal dziewcz¹t w pi³ce no nej Dnia 11 czerwca br. w Zamoœciu odby³ siê Fina³ Wojewódzki Coca-Cola Cup Po raz pierwszy do turnieju wprowadzono kategoriê dziewcz¹t i od razu do fina³owych rozgrywek awansowa³a dru yna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim. Aby wyst¹piæ w turnieju fina³owym, dziewczêta z Janowa musia³y wygraæ dwa etapy eliminacji. W obydwu dru yna zajê³a I miejsca, wygrywaj¹c wszystkie mecze. Równie pomyœlnie rozpocz¹³ siê turniej fina³owy w Zamoœciu. Dru yna brawurowo awansowa³a z I miejsca w grupie do meczu pó³fina³owego, w którym pokona³a dru ynê z Janowa Podlaskiego 2:1. Dopiero w meczu fina³owym dziewczyny z Janowa dozna³y jedynej pora ki w ci¹gu ca³ych rozgrywek, ulegaj¹c dru ynie ze Starego Zamoœcia 0:2. Gor¹ce podziêkowania za zaanga owanie i w³o ony trud (mecze rozgrywane by³y w 33 stopniowym upale) oraz gratulacje dla srebrnej dru yny, która wyst¹pi³a w sk³adzie: Katarzyna Mróz, Sylwia Kienig, Ma³gorzata Maziarz, Katarzyna Sulowska, Aleksandra Dubiel, Magdalena ata, Karolina Baran, Paulina S³omka, Karolina ukasik, Natalia Prymaka. Tekst; foto: Grzegorz Sowa - opiekun dru yny Wyszkoleni niczym o³nierze w wojsku... Dnia 5-ego czerwca br. w Lipsku-Polesiu pod Zamoœciem odby³y siê III Zawody Sportowo-Obronne Szkó³ Œrednich Województwa Lubelskiego Kresy Sportowo-obronne zmagania, w których wziê³o udzia³ 12 dru yn, opanowa³y : Faustyna Kozina, Justyna Osiewicz, Ma³gorzata Kotu³a, Kasia Flis i Marta ukasik - uczennice z Zespo³u Szkó³ im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. W klasyfikacji generalnej dziewcz¹t zajê³y I miejsce, mimo tego, e w tego typu zawodach startowa³y po raz pierwszy (czas mia³y tylko o 2 sekundy gorszy od ch³opców). - Przed ka dymi zawodami jest biwak, a na nim ciê kie treningi, po których na eliminacje jad¹ najlepsi. Ch³opcy daj¹ radê, ale i dziewczêta nie s¹ gorsze - s¹ sprawne, szybkie, zdyscyplinowane, celnie strzelaj¹, nie wspominaj¹c o zaciêciu i smyka³ce do wspinaczki - mówi Cezary Dobrowolski - trener m³odzie y. - Ja, obserwuj¹c ich na treningach, oceniam to, czy w sytuacji, potrafi¹ szybko myœleæ, decydowaæ, dzia³aæ, nieraz improwizowaæ, a... jeœli potrafi¹, to znaczy, e s¹ dobrzy, wyszkoleni niczym o³nierze w wojsku - dodaje zadowolony Pan Cezary. Panorama Powiatu Janowskiego Medale dla zapaœników W Wierzbicy k. Radomia w dniach 5-6 czerwca 2010r. odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy M³odzików Styl Klasyczny. W Turnieju startowa³o 24 kluby z szeœciu województw oraz klub z Danii. Tradycyjnie, nasi zapaœnicy powrócili z medalami: Olimp Janów Lubelski: I m. z³oty medal - Pizoñ Kamil kat. 66 kg; II m. srebrny medal - Gromysz Kamil kat. 53 kg; III m. br¹zowy medal - Wojtan Pawe³ kat. 38 kg; V m. Skubik Mateusz kat. 47 kg; VII m. Sulowski Krzysztof kat. 47 kg. CZADER Potoczek: I m. z³oty medal - Kukie³ka Wojciech kat. 59 kg; V m. Tracz Damian kat. 42 kg; V m. Todys Wojciech kat. 53 kg; Punktacja klubowa: I m. Orlik Wierzbica; II m. Olimpijczyk Radom; III m. Olimp Janów Lubelski. Tadeusz Kuœmierczyk prawie 100 koni oraz ponad 50 zawodników z klubów jeÿdzieckich z ca³ej Polski. Najlepsi zawodnicy otrzymywali puchary i nagrody pieniê ne, natomiast konie by³y dekorowane pami¹tkowymi kotylionami. ¹czna pula nagród w zawodach wynios³a 35 tys. z³. Podczas przerw w konkursach skoków przedstawiony by³ m.in. pokaz koni andaluzyjskich, prowadzony przez Karolinê Wajdê, a tak e licytacja kota w worku. Najwa niejszym konkursem, który zakoñczy³ trzydniowe zmagania na parkurze, by³ niedzielny konkurs klasy CC dwunawrotowy Grand Prix Janowa Lubelskiego. Puchar w konkursie Grand Prix Burmistrza Janowa Lubelskiego po bezb³êdnym przejeÿdzie otrzyma³ rokroczny uczestnik zawodów konnych w Janowie Lubelskim, S³awomir Uchwat na koniu,,dialektyka, reprezentuj¹cy JKS Pogórze Glinik Zaborowski. Zdaniem komisji jury S³awomir Uchwat zosta³ uznany za najlepszego zawodnika tegorocznej Letniej Gali JeŸdzieckiej, natomiast najlepszym koniem w zawodach okaza³ siê ogier Biegacz, dosiadany przez zawodnika Andrzeja G³oskowskiego z BKJ Bogus³awice. Agnieszka Jargie³o, foto: Anna Surtel Jeœli chodzi o klasyfikacjê generaln¹ ch³opców (dru ynowo, w strzelaniu sportowym) nasi panowie: Kamil Niedzia³ek, Krzysztof ukasik, Rafa³ Hajdara, Pawe³ Sulowski i Marek Samczyñski równie zajêli pierwsze miejsce, natomiast w strzelaniu indywidualnym najlepszym okaza³ siê Kamil Niedzia³ek, zaœ drugie miejsce zaj¹³ Krzysztof ukasik (wszyscy z ZS). Równie w czerwcu, na trasie Janów Lubelski - Momoty Górne odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Województwa LOK w Sportach Obronnych, zorganizowane przez Zarz¹d Wojewódzki LOK w Lublinie. W zawodach udzia³ wziê³o 9 dru yn (6 z Janowa Lubelskiego i po jednej z: Potoczka, Zamoœcia i Lublina). W klasyfikacji generalnej (a tak e w marszobiegu) pierwsze miejsce zajêli ch³opcy ze Stowarzyszenia Aktywizacji Spo³ecznej SAS Janów Lubelski w sk³adzie: Krzysztof ukasik, Rafa³ Hajdara, Marek Samczyñski i ukasz Powêzka. Drugie miejsce zajê³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a trzecie SAS Janów Lubelski dziewczêta. - W tym roku poziom by³ du o wy szy, a œwiadcz¹ o tym du o mniejsze ró nice punktowe ni rok temu - mówi Cezary Dobrowolski - Kierownik Zawodów. - Jestem pe³en uznania dla Faustyny Koziny, Justyny Osiewicz, Ma³gorzaty Kotu³y i Marleny Kondrat, które - po roku pracy, walcz¹c równo z ch³opakami, znalaz³y siê na III miejscu, strzelaj¹c lepiej ni oni. Dla nich nie ma nic trudnego, dziewczyny strzelaj¹ jak automaty (œmiech), dobrze sobie radz¹ z map¹, kompasem, choæ czasami zdarza im siê dzia³aæ na tzw. czuja - artuje Pan Cezary. W klasyfikacji dru ynowej w strzelaniu sportowym I miejsce zajê³a dru yna LO, II - dziewczêta z ZS, a trzecie SAS Janów Lubelski ch³opcy. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Krzysztof ukasik, drugie miejsce zaj¹³ Rafa³ Hajdara, a trzecie Faustyna Kozina (wszyscy z SAS). W klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu sportowym najlepszy by³ Krzysztof ukasik (SAS), póÿniej Mateusz Albiniak (LO) i Aldona ukasik (ZS). - Celem zawodów jest propagowanie wiedzy ogólno-wojskowej oraz walorów turystycznych Ziemi Janowskiej - czytamy w koñcowym komunikacie, a w³aœciwie to sport, adrenalina i potrzeba sprostania zadaniom prawdziwego o³nierza, co dla niektórych mo e staæ siê przepustk¹ do s³u by w MON - podsumowuje Pan Cezary. Zwyciêzcom gratulujemy. Powodzenia za rok! Alina Boœ; foto: archiwum ZS strona 9

10 Ka dy koniec jest pocz¹tkiem czegoœ nowego Cd. ze str. 1. To d³ugo oczekiwane œwiêto patriotyczno-religijne mia³o miejsce 13 czerwca 2010r. Na uroczystoœæ przyby³o wielu znamienitych goœci: Biskup Sandomierski - ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, Lubelski Kurator Oœwiaty - Krzysztof Babisz, Senator RP - Stanis³aw Gogacz, Dyrektor Wydzia³u Nauk i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej - ks. Jerzy D¹bek, Kanclerz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks. pra³at Adam Firosz, ksiê a z dekanatu Modliborzyce na czele z ks. dziekanem Czes³awem Bednarzem i proboszczem miejscowej parafii ks. kanonikiem Krzysztofem WoŸniakiem oraz z wieloletnim proboszczem parafii Brzeziny - ks. pra³atem Franciszkiem Grel¹. Mi³o nam by³o równie goœciæ: Starostê Janowskiego - Zenona Sydora, Wicestarostê - Piotra Górê, Burmistrza Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Ko³tysia, Wójtów Gmin: Witolda Kowalika (gm. Modliborzyce), Andrzeja Olecha (gm. Godziszów), Marka Piecha (gm. Dzwola), Jerzego Pietrzyka (gm. Potok Wielki), Sekretarza gm. Batorz - Jana Bartnika oraz przedstawicieli wielu instytucji powiatowych i gminnych, dyrektorów szkó³ im. Jana Paw³a II wraz z delegacjami. Na uroczystoœæ bardzo licznie przybyli mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ze szczególnym entuzjazmem powitani zostali zaproszeni na tê uroczystoœæ byli dyrektorzy szko³y: Franciszek Tutka i Tadeusz Nowogrodzki. Pani Dyrektor Ma³gorzata Wisiñska serdecznie powita³a wszystkich przyby³ych goœci. Nastêpnie odby³a siê Msza Œw., której przewodniczy³ ks. dr Jerzy D¹bek. Przyjêcie imienia to wezwanie do naœladowania swojego Patrona - zwróci³ siê do zgromadzonych ks. D¹bek - cz³owieka wielkiej wiary, przebaczenia, pokory, mi³uj¹cego koœció³ i Ojczyznê. W³aœnie z mi³oœci do Boga p³ynê³a si³a Jana Paw³a II do pokonywania trudnoœci. A sztandar musi pozostaæ zawsze symbolem wielkich wartoœci, którym macie s³u yæ. To symbol ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest wasza szko³a i jej najbli sze œrodowisko. Na zakoñczenie Mszy Œw. ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz poœwiêci³ sztandar szko³y. Szczególnie cenne okaza³y siê s³owa Jego Ekscelencji, w których nawi¹za³ do ostatnich tragicznych wydarzeñ w naszej diecezji i wyrazi³ wdziêcznoœæ za ofiary, z³o one na rzecz powodzian Wracam od ludzi, doœwiadczonych przez tê straszn¹ tragediê i chcê wam podziêkowaæ za pomoc, udzielon¹ mieszkañcom tych miejsc naszej diecezji, tak bardzo ostatnio dotkniêtych przez dwukrotn¹ powódÿ. Zrezygnowa³em z radosnego œwiêtowania wa nych dla mnie rocznic - nominacji na biskupa sandomierskiego i jubileuszu œwiêceñ kap³añskich, bo w takich chwilach trudno jest prze ywaæ radosne œwiêtowanie. Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o poœwiêcenie i ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej, znajduj¹cej siê w budynku szko³y, któr¹ poœwiêci³ ks. biskup Nitkiewicz. Po nim ods³oniêcia dokonali: Witold Kowalik - Wójt Gminy, Ma³gorzata Wisiñska - Dyrektor szko³y oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Mi³ym akcentem tego wa nego popo³udnia sta³ siê polonez w wykonaniu naszych gimnazjalistów, ubranych w przepiêkne stroje. Ich taniec poruszy³ i oczarowa³ wszystkich obecnych. Nastêpnie g³os zabra³a Dyrektor Wisiñska, która odnios³a siê do motta naszej szko³y: strona 10 Mamy Prezydenta... ycie jest talentem, powierzonym nam, aby go przekszta³caæ, pomna aæ i czyniæ darem dla innych: Jesteœmy sukcesorami myœli Jana Paw³a II. Do nas nale y prze³o enie na jêzyk konkretnych postaw i dzia³añ Jego nauczania. Wzorzec osobowy i bogactwo papieskiego nauczania stanowi nieocenione Ÿród³o dla pracy pedagogicznej, gdy potrzeba autorytetu i otuchy podczas rozwi¹zywania wa nych problemów wychowawczych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i nieszablonowych dzia³añ. Ceremonia³ szkolny, tradycje i dzia³ania, zwi¹zane z osob¹ patrona, zjednocz¹ nauczycieli i rodziców w dzia³aniu, pomog¹ kszta³towaæ m³ode charaktery. Papieskie dokonania, g³oszone wartoœci, potwierdzone w³asnym yciem, zostan¹ ujête w programie wychowawczym i misji szko³y, znajd¹ odzwierciedlenie w jej codziennej pracy. Uwa amy, e noszenie przez nasz¹ szko³ê imienia Jana Paw³a II jest wielkim zaszczytem, ale i zobowi¹zaniem do ci¹g³ego odkrywania, kim by³ ten wielki Polak. Postaramy siê godnie nosiæ to imiê. Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Piotr Rogo a odczyta³ uchwa³ê o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum imienia Jana Paw³a II. Ceremonii nadania imienia dope³ni³ Wójt Kowalik. Akt zosta³ uroczyœcie wrêczony Pani Dyrektor. Kolejnym donios³ym momentem uroczystoœci by³o przekazanie uczniom sztandaru, daru Rady Rodziców, z misternie wyhaftowanym wizerunkiem Jana Paw³a II. Niejednemu ³za zakrêci³a siê w oku, kiedy poczet z szacunkiem przyklêkn¹³, przej¹³ od Pani Dyrektor sztandar i w skupieniu s³ucha³ jej s³ów: Drodzy uczniowie, przekazujê wam ten sztandar - symbol waszej godnoœci i powinnoœci uczniowskiej. Zgodnie ze s³owami Ojca Œwiêtego: Widzê w Was stró ów poranka o œwicie tego trzeciego tysi¹clecia. Strze cie jego honoru. Nastêpnie przedstawiciele w³adz, instytucji, szkó³ oraz sponsorzy z³o yli symboliczne gwoÿdzie i dokonali wpisów do Ksiêgi Pami¹tkowej. Lubelski Kurator Oœwiaty w swym wyst¹pieniu zwróci³ siê do uczniów, by - wzorem swego patrona - okazywali nauczycielom wdziêcznoœæ i szacunek, zaœ swoj¹ postaw¹ kreowali pozytywny wizerunek polskiej szko³y. Senator Gogacz wyrazi³ przekonanie, e zaszczytne imiê patrona zagwarantuje szkole dobre imiê, a uczniom dobr¹ edukacjê i dobre wychowanie. Mi³e s³owa pod adresem szko³y i Pani Dyrektor pad³y równie z ust by³ego dyrektora szko³y Tadeusza Nowogrodzkiego, mecenasa W³adys³awa Kusza (absolwenta szko³y) oraz Urszuli Skupiñskiej - przedstawiciela Rady Rodziców. Wielu wzruszeñ dostarczy³ oryginalny i bardzo ambitny program artystyczny, przygotowany przez Panie: Ewê Kamiñsk¹-Rz¹d i Dorotê Rz¹d. Przedstawienie w wykonaniu uczniów, reprezentuj¹cych klasy gimnazjalne oraz klasê VI szko³y podstawowej, by³o prawdziw¹ straw¹ dla ducha. Pani Dyrektor pragnie serdecznie podziêkowaæ Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom oraz wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ i szczodrobliwoœci¹ pozwolili prze yæ tak pamiêtny dzieñ w yciu naszej szko³y. Dziêkuje wszystkim instytucjom, których przedstawiciele tak licznie przybyli na uroczystoœæ oraz ludziom, zaanga owanym w realizacjê szczytnego przedsiêwziêcia nadania imienia Jana Paw³a II szkole: za sta³e czuwanie nad jego przygotowaniem, za ogromny trud, za darowany sprawie czas, za cenne inicjatywy i za wielkie poœwiêcenie przy organizacji tego œwiêta. Nauczyciele Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym; foto: Wojciech ukasik tych samych lokalach wyborczych. I tak, bior¹c pod uwagê II turê wyborów, najwy sza frekwencja w gm. Batorz by³a w lokalu wyborczym w Aleksandrówce (75,46 %), w gm. Chrzanów w lokalu wyborczym GOK Chrzanów (73,34 %), w gm. Dzwola w lokalu wyborczym Cd. ze str. 1. W woj. lubelskim Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ najwiêksze poparcie w w Branwi (75,18%), w gm. Godziszów w lokalu wyborczym w Wólce Ratajskiej (86,59%), w gm. powiecie janowskim (82,90%), zamojskim (72,91%) i ³ukowskim (72,50%), natomiast Bronis³aw Modliborzyce w szkole w Modliborzycach (58,78 %), a w gm. Potok Wielki w ZS Potok Wielki Komorowski ponad 50 % poparcie (52,14%) otrzyma³ jedynie w mieœcie Che³m, natomiast w (52,59%). W gm. Janów Lubelski w I turze wyborów najwy sza frekwencja by³a w lokalu ka dym z pozosta³ych 23 powiatów województwa lubelskiego poparcie dla B. Komorowskiego wyborczym Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza (64,98 %), a w II nie przekroczy³o 50 %. turze na Bia³ej (72,41 %). Jak g³osowa³ Powiat Janowski? Frekwencja wyborcza w powiecie wynios³a 62,35 %, Jak wygl¹da³a I tura wyborów? Ogó³em, w powiecie janowskim, w I turze wyborów czyli spoœród osób, uprawnionych do g³osowania, wziê³o w nim udzia³ osób (tyle Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 70,66 % poparcie ( g³osów), Bronis³aw Komorowski 11,55 wydano kart do g³osowania). W 38 obwodach wyborczych g³osów wa nych oddano , % (2.583), Grzegorz Napieralski 7,34 % (1.641), Waldemar Pawlak 5,26 % (1.176); Andrzej niewa nych Najwiêcej g³osów niewa nych oddano w gm. Janów Lubelski (w I turze - 38; w Lepper 1,99 %, (445), Janusz Korwin-Mikke 1,42 %, (318). Pozostali czterej kandydaci nie II - 73). W I turze wyborów czterej wyborcy pobrali karty do g³osowania, lecz ich nie oddali, nie przekroczyli 1-procentowego progu poparcia. Na Marka Jurka zag³osowa³o 204 wyborców, na wrzucili do urny wyborczej (3 z gm. Janów Lubelski, 1 z gm. Modliborzyce). Andrzeja Olechowskiego -146, na Bogus³awa Ziêtka - 27, a na Kornela Morawieckiego Na Jaros³awa Kaczyñskiego w naszym powiecie zag³osowa³o wyborców, a Kaczyñski najwiêksze poparcie zdoby³ w gm. Godziszów (84,16%), Komorowski w gm. Janów Bronis³awa Komorowskiego popar³o wyborców. Komorowski najwiêksze poparcie Lubelski (19,50%), natomiast Grzegorz Napieralski w gm. Potok Wielki (11,02%). Na Waldemara otrzyma³ w Janowie Lubelskim (26,44 %); zaufa³o mu 2115 osób. Procentowo, najmniejsze Pawlaka najwiêcej g³osów oddano w gm. Batorz (15,59%), na Andrzeja Leppera w gm. Chrzanów poparcie Kaczyñski otrzyma³ w gm. Janów Lubelski (73,56 %), a najwiêksze (93,84 %) w gminie (5,45 %), a na Janusza Korwin-Mikke w gm. Janów (2,27%). Chrzanów. Poparcie dla Kaczyñskiego w gminie Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Opr. - na podst. danych Pañstwowej Komisji Wyborczej Modliborzyce i Potok Wielki przekroczy³o 80 % próg. Na Kaczyñskiego, najwiêcej g³osów oddano w lokalu wyborczym w Wólce Ratajskiej w gm. Godziszów (96,56%), natomiast Komorowski najwiêksze poparcie uzyska³ (39,71 %) w lokalu wyborczym w Zespole Szkó³ Zawodowych na ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim. W gm. Batorz na Kaczyñskiego zag³osowa³o wyborców, na Komorowskiego - 243; w gm. Chrzanów na Kaczyñskiego , na Komorowskiego - 108; w gminie Dzwola na Kaczyñskiego , na Komorowskiego - 350; w gm. Godziszów na Kaczyñskiego zag³osowa³o 3.557, na Komorowskiego - 255; w gm. Janów Lub. na Kaczyñskiego , na Komorowskiego ; w gm. Modliborzyce na Kaczyñskiego , na Komorowskiego - 627, a w gminie Potok Wielki na Kaczyñskiego , na Komorowskiego Jak kszta³towa³a siê frekwencja? W drugiej turze wyborów frekwencja wyborcza w kraju kszta³towa³a siê w granicach 55,31 %, w woj. lubelskim 54,70 %. Najwy sz¹ frekwencjê wyborcz¹ w województwie lubelskim (na 24 powiaty) zanotowano w naszym powiecie na poziomie 62,35 % na drugim miejscu m. Lublin (60,69%), a na trzecim m. Bia³a Podlaska (59,21 %). W I turze wyborów powiat janowski uplasowa³ siê na 2 pozycji (58,30%); wtedy najwy sza frekwencja by³a w m. Lublin, a na 3 miejscu znalaz³o siê m. Bia³a Podlaska (57,07%). Najwiêksza frekwencja wyborcza, patrz¹c na nasze gminy, by³a w gm. Godziszów (78,64 %), a najmniejsza w gm. Potok Wielki (52,45 %). Podobnie by³o w pierwszej turze wyborów w dniu 20 czerwca br., w gm. Godziszów (74,63 %), a w gm. Potok Wielki (48,02 %). W I turze wyborów frekwencja wyborcza w naszym powiecie kszta³towa³a siê na poziomie 58,30 %, a w II wzros³a o 4,05 %. Zarówno w I, jak i w II turze wyborów prezydenckich, najwy sza frekwencja w gminach by³a w - Alina Boœ, foto: Internet Wydawca: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim; ul. Zamoyskiego 59; Janów Lubelski. Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim; ul. Zamoyskiego 59; Janów Lubelski; II piêtro, pok. 34; tel.: , fax: ,, Zespó³ Redakcyjny: Alina Boœ - red. nacz., Agnieszka Jargie³o - red., Agnieszka Reszka - red., ukasz Spryszak - red., Grzegorz Krzysztoñ. Sk³ad: ukasz Spryszak. Korekta: Alina Boœ; Druk: Echo Media Tarnobrzeg; Nak³ad: 2000 egz. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Anonimów nie publikujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowañ, skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Kontakt w celu zamieszczania reklam, og³oszeñ, tekstów sponsorowanych pod nr tel.: (015) Cennik reklam, og³oszeñ, tekstów sponsorowanych: 1 strona z³; 1/4 strony z³; 1/2 strony z³; 1/8 strony - 50 z³; C e n a r e k l a m y, o g ³ o s z e n i a, t e k s t u sponsorowanego, zamieszczonej (- ego) na ostatniej stronie wzrasta o 25%. Do wszystkich cen nale y doliczyæ 22% VAT. Przy zamówieniu reklam i og³oszeñ do 6 kolejnych numerów Zamawiaj¹cemu przys³uguje zni ka w wysokoœci 15 %, a przy zamówieniu do 12 kolejnych numerów - w wysokoœci 25%. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ i wygl¹d reklam, og³oszeñ, tekstów sponsorowanych. Panu Tomaszowi Królowi wyrazy g³êbokiego alu i wspó³czucia z powodu œmierci OJCA sk³adaj¹ Pracownicy Starostwa w Janowie Lubelskim Pani Annie Zbi ek wyrazy g³êbokiego alu i wspó³czucia z powodu œmierci MATKI sk³adaj¹ Pracownicy Starostwa i PZOSiPO w Janowie Lubelskim

11 Dumni z ks. Jana Twardowskiego... Ka dy z nas mo e mno yæ dobro naoko³o siebie (Jan Twardowski). Koniec maja i pocz¹tek czerwca to niezwyk³e dni w yciu spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu. Ju po raz trzeci w naszej szkole obchodziliœmy Dni Patrona, ale w tym roku by³y one wyj¹tkowe ze wzglêdu na 95 rocznicê urodzin ksiêdza. Wielki poeta ma³ych serc, Poeta uœmiechniêtego Chrystusa, Jan od biedronki, to tylko nieliczne okreœlenia ksiêdza Jana Twardowskiego. Przemawia³ on do czytelnika jêzykiem zaskakuj¹cym, dosadnymi okreœleniami - ich celnoœci¹ i prostot¹. Zadziwia³ sposobem postrzegania rzeczywistoœci, w jego poezji ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie, wra liwoœæ, uczuciowoœæ czy zachwyt nad piêknem œwiata - i tak pozosta³o do dnia dzisiejszego. Niew¹tpliwie, to wielki zaszczyt mieæ takiego patrona. Z tej te racji spo³ecznoœæ ZS w Krzemieniu nieustannie pog³êbia swoj¹ wiedzê o tym utalentowanym i niezwykle skromnym cz³owieku, pielêgnuj¹c wartoœci, które pozostawi³ w swych utworach. W bie ¹cym roku szkolnym, w naszej szkole, po raz pierwszy zosta³ zorganizowany miêdzyszkolny konkurs o yciu i twórczoœci ksiêdza - poety. Do rywalizacji przyst¹pili uczniowie, reprezentuj¹cy Gimnazja z Dzwoli, Kocudzy i Krzemienia. Do zadañ uczestników nale a³o: wykazaæ siê znajomoœci¹ biografii i twórczoœci poety, zarecytowaæ wybrany wiersz, przedstawiæ prezentacjê multimedialn¹ zgodn¹ z tematyk¹ konkursu oraz wykonaæ dowoln¹ technik¹ portret ks. Jana. Zmagania uczniów obserwowali zaproszeni goœcie: Marek Piech - Wójt Gminy Dzwola, ks. kan. Stanis³aw Gieroñ - proboszcz Parafii œw. Maksymiliana Kolbego w Krzemieniu, Maria Denis - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzwoli, Dyrektorzy szkó³ z gminy Dzwola, przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele, przygotowuj¹cy uczniów do konkursu. W konkursie nie by³o przegranych, ka da z dru yn godnie reprezentowa³a swoj¹ szko³ê. Na zakoñczenie, uczestnikom turnieju, a tak e ich opiekunom, zosta³y wrêczone dyplomy i nagrody. Miêdzyszkolny konkurs by³ wspania³ym sposobem na przybli enie uczniom ycia i twórczoœci ks. Jana Twardowskiego. Okazuje siê, e w dobie komputerów, w œwiecie gier elektronicznych, mo na zachêciæ dzieci i m³odzie do czytania i odczuwania piêkna literatury polskiej. Tekst; foto: Urszula WoŸnica Muzyka klasyczna nie jest nudna... W powszechnym mniemaniu muzyka klasyczna czy operowa uchodzi za nudn¹, tymczasem to nie jest prawd¹ - mówi spokojnie - podczas Recitalu M³odych Talentów - 12-letni Jakub Pizoñ z Janowa, który gra na fortepianie. - Muzyka klasyczna to walce Straussa, koncerty Bacha, to tak e Brahms, Chopin - oni dla nas graj¹, wystarczy umieæ s³uchaæ - dodaje Jakub. Na sali s¹ te rodzice m³odych artystów, wœród nich Pani Gra yna - mama Jakuba. - Denerwowa³am siê trochê, czy aby mu wszystko wyjdzie, ale da³ radê. Jestem z niego bardzo dumna - mówi wzruszona. Atmosfera kameralna, lekki pó³mrok, p³yn¹ dawne utwory, przenosz¹c s³uchaj¹cych w œwiat baroku, klasycyzmu - Muzyka klasyczna jest trochê pomijana, jest zapomniana, a przecie jest bardzo ciekawa - mówi Kinga Kufel z Janowa, która gra na gitarze od 1,5 roku. Kinga codziennie æwiczy pó³ godziny, a zdaniem prowadz¹cego, poczyni³a du e postêpy. Kolejnym uczestnikiem Recitalu jest 14-letni Micha³ Bañka z Janowa, który uczy siê graæ od ponad roku. - Staram siê æwiczyæ codziennie, a to wymaga ode mnie du ej uwagi i systematycznoœci. Gram na gitarze, bo pianino nie za bardzo mnie poci¹ga³o, a gitarê mia³em ju wczeœniej w domu. Rodzice? Wspieraj¹ mnie. Najm³odsz¹ uczestniczk¹ koncertu jest 9-letnia Dominika Moskal z Rataja Poduchownego, dla której zakupiono specjalne krzes³o do fortepianu. Dominika æwiczy 1,5 roku, æwiczy czêsto i d³ugo, nigdy nie jest zmêczona. Dlaczego? Ja mam zawsze anielsk¹ cierpliwoœæ - odpowiada grzecznie, a w klawiaturê fortepianu uderza z tak¹ si³¹, e a nuty dr ¹ na pulpicie. Wszystkie dzieci uczy graæ Sylwester Bernaciak - za³o yciel Szko³y Muzycznej As-ANDANTE w Janowie Lubelskim, który - wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym PEGAZ zorganizowa³ czerwcowy koncert. Zdaniem Pana Sylwestra muzyka w Polsce wœród m³odzie y jest na bardzo niskim poziomie, a m³odzie s³uchaj¹c marnej muzyki deformuje siê muzycznie. Czy aby dobrze graæ, trzeba mieæ s³uch muzyczny? - Niekoniecznie. Zdarzaj¹ siê uczniowie, którzy nie maj¹ s³uchu, ale bardzo chc¹ pracowaæ. Wtedy pojawia siê tzw. myœlenie matematyczne, poniewa muzykê mo na zrozumieæ i odtworzyæ matematycznie. A jeœli ten ktoœ jest jeszcze os³uchany muzycznie i to lubi, to - naœladuj¹c wykonawców, jest w stanie tak zagraæ utwór, e osoba, naprawdê znaj¹ca siê na muzyce, nie odró ni tego. Ja myœlê, e s³uch sam w sobie kszta³tuje siê z wiekiem - konkluduje Pan Sylwester. Alina Boœ; foto: archiwum PEGAZ Panorama Powiatu Janowskiego Rowerowa Pielgrzymka na Jasn¹ Górê Historia pielgrzymek janowskich na Jasn¹ Górê siêga XIX wieku, kiedy to w czasie zaborów liczne grupy wyrusza³y pieszo. Pielgrzymi szli w tak zwanej kompanii, a za nimi pod¹ a³y wozy konne, wioz¹ce zaopatrzenie i niezbêdn¹ odzie na zmianê. W miarê rozwoju œrodków transportu, p¹tnicy podró owali równie kolej¹ czy autokarami. W roku 1983 blisko 600 osób wyruszy³o po raz pierwszy z Janowskiego Sanktuarium, aby po 6 dniach po³¹czyæ siê z p¹tnikami, id¹cymi z Lublina. Od roku 1984 organizowana jest s a m o d z i e l n i e P i e s z a Pielgrzymka Janowska na Jasn¹ Górê. Uczestniczy w niej przeciêtnie od 280 do 1100 osób, g³ównie z dekanatu janowskiego i modliborskiego o r a z z m i e j s c o w o œ c i, znajduj¹cych siê na trasie pielgrzymki. W latach (a 18 razy) opiekê duchow¹ nad pielgrzymami sprawowa³ ks. Henryk Samul, by³y proboszcz z Godziszowa. Dnia 28 czerwca br. z Sanktuarium w Janowie Lubelskim wyruszy³a po raz pierwszy Rowerowa Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Na trasie pielgrzymki znajdowa³o siê m.in. Sanktuarium w O arowie i na Œwiêtym Krzy u. Trasa by³a wymagaj¹ca: I dzieñ: Janów Lubelski - O arów (ok. 70 km), II dzieñ: O arów - Borków (ok. 100 km), III dzieñ: Borków - Koniecpol (ok. 100 km), IV dzieñ: Koniecpol - Jasna Góra (ok. 50 km). Przejazd przez Góry Œwiêtokrzyskie, podjazd na œw. Krzy, cztery dni w ró nych warunkach pogodowych wymaga³y wczeœniejszego przygotowania kondycyjnego. W pielgrzymce bra³o udzia³ 40 p¹tników, g³ównie z Janowa Lubelskiego i Godziszowa, choæ by³y te osoby z Powiatu Bi³gorajskiego i Lublina. Najm³odszy pielgrzym mia³ 15 lat i jecha³ z tat¹, natomiast najstarszy prawie 70 lat. Pielgrzymowa³o równie 10 kobiet. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem pielgrzymki by³ ks. Piotr Kara - wikary z Godziszowa. Wraz z up³ywem czasu pojawiaj¹ siê ró ne formy pielgrzymowania do Matki Najœwiêtszej. Miejmy nadziejê, e pielgrzymowanie na rowerach przyjmie siê jako kolejny sposób uzewnêtrzniania religijnoœci mieszkañców naszego powiatu. Miros³aw G¹ska; foto: Iga Czuba Bezpieczeñstwo podczas wakacji i nie tylko... Wakacje to czas odpoczynku od zajêæ szkolnych. W czasie ich trwania korzystamy z ró nych form wypoczynku na terenie ca³ego kraju. Jest to tak e okres wyjazdów na urlopy. Wi¹ e siê to z natê eniem ruchu pojazdów na drogach, zw³aszcza w rejonach miejscowoœci wypoczynkowych. Szczególne jego nasilenie mo na zaobserwowaæ w czasie weekendów, zmiany turnusów kolonijnych i urlopowych. Od pocz¹tku wakacji janowscy policjanci prowadz¹ akcjê Bezpieczne wakacje. Jej g³ównym celem jest zapewnienie dzieciom i m³odzie y spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Policjanci zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na wszelkie placówki, organizuj¹ce wypoczynek dla dzieci. Sprawdzane s¹ zabezpieczenia na k¹pieliskach i basenach. Kontrol¹ objête bêd¹ równie place zabaw, podwórka, dzikie biwaki, wszelkie miejsca, w których dzieci i m³odzie mog¹ mieæ kontakt z alkoholem lub z narkotykami. Pamiêtajmy: korzystajmy tylko ze strze onych k¹pielisk, pod adnym pozorem nie pozostawiajmy dzieci bez opieki - nie powinny wchodziæ do wody same, nie nale y wchodziæ do wody po alkoholu, skakaæ do niej przed zbadaniem dna. Jeœli zamierzamy spaæ w namiocie, wybierajmy na miejsce biwaków tylko te pola namiotowe, które maj¹ swojego w³aœciciela lub administratora, unikajmy tzw. dzikich pól. W czasie zwiedzania zat³oczonych miejsc lepiej mieæ przy sobie tylko niezbêdn¹ iloœæ pieniêdzy. Nie wieszajmy na pasku telefonu czy aparatu fotograficznego - mo e staæ siê ³atwym ³upem dla z³odzieja. Pamiêtajmy o tych ostrze eniach i uczulmy na nie nasze dzieci. B¹dŸmy ostro ni i rozwa ni. Faustyna azur Rzecznik Prasowy Policji w Janowie Lubelskim strona 11

12 Jaka jest moja mama? O odpowiedÿ na to pytanie najpierw poprosi³am nastolatków ze starego Ogólniaka - zachwyceni nie byli, ale odpowiadali. Na dzieñ dobry rozmowê zaczyna (dosyæ nonszalanckim tonem i trochê bez zwi¹zku) Mateusz, stwierdzaj¹c, e Dobre dzieci wracaj¹ o trzeciej, a dobrze wychowane prosto na œniadanie, po czym swobodnie dodaje, e Jego Mama czasami œciemnia, ale ogólnie jest okey. - S³uchaj, to jeszcze nic, Moja, jak wracam do domu, to mnie obw¹chuje i g³êboko patrzy w oczy... - dodaje Maciek, a wszyscy krztusz¹ siê ze œmiechu - ale jest w porzo, wiem, e siê o mnie martwi. - Moja to mi wiecznie powtarza, e trzeba mieæ do siebie zaufanie, a tak mi ufa, e jak powiem, e idê do Maæka, to zaraz ma sprawê do mamy Maæka - dorzuca roz alony Rafa³. Co o mamach s¹dz¹ ma³e dzieci z Przedszkola Nr 3 na ulicy Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim? Tutaj s³ów krytyki nie us³yszy, tutaj ka da mama jest naj³adniejsza i najm¹drzejsza, jedyna i niepowtarzalna. - Moja mama jest ³adna - mówi z przekonaniem jedna z dziewczynek - ale moja jest ³adniejsa - przekonuje jeden z ch³opców. - a moja jest taka m¹dla, taka m¹dla, ze - ch³opcu brakuje s³ów, by wyraziæ jej m¹droœæ. - a moja to ma celwony samochód - chwali siê inna dziewczynka - telaz kazdy ma samochód - stwierdza filozoficznie jeden z ch³opców. W miêdzyczasie, mówi do kole anki jedz, na co s³yszy ja mam cas. - Dzieci, co siê mówi po obiedzie? - pyta Jolanta Szczepanik - przedszkolanka. - Dziê-ku-je-my - odpowiadaj¹ g³oœno dzieci. Na Misztalcu ryby braly tak by powiedzia³ 7-letni Jacek Szczecki z Janowa Lubelskiego, który podczas dzieciêcych zawodów wêdkarskich w czasie Dni Janowa z³owi³ w ci¹gu 1,5 godz. 36 ryb, wygrywaj¹c tym samym zawody. W czerwcowych zmaganiach wêdkarskich udzia³ wziê³y dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Ogó³em, mali wêdkarze w ci¹gu 1,5 godz. z³owili 115 ryb, oczywiœcie ka da wróci³a z powrotem do wody. W nagrodê dzieci otrzyma³y wêdki, plecaki, ko³owrotki, ale nie to jest przecie najwa niejsze. Najwa niejsze s¹ umiejêtnoœci, emocje, odrobina adrenaliny, nuta rywalizacji, i oczywiœcie szczêœcie. - Wêdkowanie bywa pokoleniowe - mówi Mariusz Abram - zapalony wêdkarz z Janowa Lubelskiego, który zacz¹³ ³owiæ ryby w wieku 10 lat. - Wszystkiego nauczy³ mnie tata. Pokaza³ sprzêt, techniki wêdkowania, uczy³, jak robiæ zanêtê, wi¹zaæ haczyk, holowaæ rybê Uczy³ mnie te cierpliwoœci, wêdkarskiego jêzyka i - co najwa niejsze - spêdza³ ze mn¹ du o czasu - Panie Mariuszu, powiedzia³ Pan, e wêdkowanie bywa pokoleniowe - Có z tego, kiedy mam same córki (œmiech). Alina Boœ; foto: Internet - A teraz pójdziemy do ³azienki umyæ rêce - komenderuje Pani Jolanta - najpierw pójd¹ ch³opcy. Jak siê mamy ubieraj¹? Wychodz¹. - Moja mama cêsto siê ubiela, cêsto, jak idzie do placy - podkreœla powa nym tonem jeden z - Zawse pielwse s¹ te ch³opaki, zawse - narzeka pod nosem jedna z dziewczynek. ch³opców - a casami siê spóÿnia, bo my casami œpimy za d³ugo. - A nase psedskole jest fajne - zagaduje mnie jedna z dziewczynek - i nasa pani jest fajna, duzo - a moja mama jeÿdzi w samochodzie ko³o taty i casami mówi mu, zeby zwolni³, a on laz jedzie siê z nami bawi, duzo cyta i ³adnie œpiewa. powolutku, a laz sybko Co lubi¹ robiæ mamy? - a moja mama to wie wsystko, wsystko, wie, jak siê ublaæ z lana. - Moja to baldzo, baldzo lubi sps¹taæ - mówi z przekonaniem jeden z ch³opców. - a moja chodzi w spodniach i ma siwe w³osy z tlochê zó³tym - a moja piec ciasta, najlepiej lózowe - wtr¹ca jasnow³osa dziewczynka. - a ja jestem gzecny, bo jak dziecko jest niegzecne, to mamie jest psyklo, casami p³ace - a moja lubi gotowaæ pizzê - dodaje jedno z dzieci. - A ja swoj¹ mamê kocham najbaldziej na œwiecie... mówi powa nie jeden z ch³opców. - I ja, i - a moja to siê wiecnie odchudza, tak mówi babcia - komunikuje jedno z dzieci. ja, i ja - s³ychaæ g³osy innych dzieci. Tekst, foto: Alina Boœ Projekt Outplacement - nasz¹ szans¹ Wojewódzki Urz¹d Pracy w Lublinie od r. do r. realizuje w partnerstwie z Miejskim Urzêdem Pracy w Lublinie, Powiatowym Urzêdem Pracy w Lublinie, Powiatowym Urzêdem Pracy w Zamoœciu, Powiatowym Urzêdem Pracy w Pu³awach, Powiatowym Urzêdem Pracy w ukowie, Powiatowym Urzêdem Pracy w Janowie Lubelskim projekt systemowy Outplacement - nasz¹ szans¹. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia³anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na podstawie uchwa³y Zarz¹du Województwa Lubelskiego nr CCCXIX/4285/10 z dnia r. Projekt skierowany jest do 800 osób zamieszka³ych na terenie województwa lubelskiego, zwolnionych (pozostaj¹cych bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygas³ lub zosta³ rozwi¹zany w przyczyn niedotycz¹cych pracownika, w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy przed dniem przyst¹pienia do projektu), przewidzianych do zwolnienia lub zagro onych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodz¹cych procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Uczestnicy projektu spe³niaj¹cy kryteria uczestnictwa mog¹ w projekcie skorzystaæ z nastêpuj¹cych form wsparcia w ramach Indywidualnych Planów Dzia³ania: 1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, 3. Poœrednictwo pracy, 4. Szkolenia zawodowe (grupowe i indywidualne), strona Wsparcie szkoleniowo-doradcze, umo liwiaj¹ce uzyskanie wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz sporz¹dzania biznesplanu, 6. Wsparcie finansowe - œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej do 40 tys. z³., 7. Wsparcie pomostowe w postaci: a) doradztwa specjalistycznego - pomoc w wykorzystaniu œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, a. finansowego wsparcia pomostowego, 8. Dodatki relokacyjne/mobilnoœciowe dla osób, które uzyska³y zatrudnienie w odleg³oœci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania, w wysokoœci szeœciokrotnoœci 100% wartoœci zasi³ku dla bezrobotnych, 9. Dodatki motywacyjne dla osób, które uzyska³y zatrudnienie w nowym miejscu pracy w wysokoœci trzykrotnoœci ró nicy pomiêdzy dotychczasowym (tj. wy szym), a nowym (tj. ni szym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokoœci z³. Planowana wartoœæ projektu PLN. Wszystkie zainteresowane udzia³em w projekcie osoby prosimy o kontakt z partnerami projektu: 1) Miejskim Urzêdem Pracy w Lublinie - ul. Nieca³a 14, który obejmuje wsparciem osoby z terenu miasta Lublina; 2) Powiatowym Urzêdem Pracy w Lublinie - ul. Me³giewska 11, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: ziemskiego lubelskiego, w³odawskiego, œwidnickiego, ³êczyñskiego, che³mskiego; 3) Powiatowym Urzêdem Pracy w Zamoœciu - Plac Wolnoœci 1, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: zamojskiego, bi³gorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego; 4) Powiatowym Urzêdem Pracy w Pu³awach - ul. Lubelska 2G, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: pu³awskiego, ryckiego, opolskiego, 5) Powiatowym Urzêdem Pracy w ukowie - ul. Pi³sudskiego 14, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: ³ukowskiego, bialskiego, lubartowskiego, radzyñskiego, parczewskiego; 6) Powiatowym Urzêdem Pracy w Janowie Lubelskim - ul. Zamoyskiego 70, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: janowskiego, kraœnickiego.

13 Foto: Pawe³ Wieleba Jakie s¹ mamy znanych i lubianych? Daniel Wieleba z Mam¹; foto: Grzegorz B³a ejczyk Jaka jest Pani Teresa - Mama Daniela Wieleby? - Moja Mama jest kochana. Od dziecka dawa³a mi du o ciep³a, zawsze mia³em wra enie, e interesuje siê tylko mn¹, e tylko mnie mocniej kocha, a tak naprawdê to kocha nas wszystkich tak samo (œmiech). Moja Mama jest tolerancyjna, wierzy do koñca i zawsze w tych najtrudniejszych momentach wiem, e kiedy do Niej zadzwoniê to wys³ucha, dobrze doradzi, doda otuchy. Ostatnio mnie zapyta³a: Daniel, a czy Ty masz jak¹œ mi³oœæ? A ja Jej mówiê: No wiesz, coœ tam kombinujê (œmiech), a Ona do mnie Pamiêtaj, e u mnie masz zawsze mi³oœæ dozgonn¹ (wtedy siê wzruszy³em). Do Janowa rzadko przyje d am, ale jak ju Mama wie, e przyje d am, to najpierw siê denerwuje, czy aby dojadê, a potem, kiedy wyje d am, to ci¹gle powtarza: musisz ju jechaæ, a nie mo esz zostaæ, a weÿ to, weÿ tamto - taka w³aœnie jest moja Mama i nie wyobra am sobie, e mog³aby byæ inna. Powszechnie uwa a siê, e jak ch³opak jest podobny do matki to jest bardzo przystojny, a jak córka do ojca, to jest piêkn¹ kobiet¹. Ja mam to szczêœcie, e jestem podobny do Mamy i z wygl¹du, i z charakteru (œmiech) Daniel 15. czerwca br. rozpocz¹³ program rozrywkowy, poza tym krêci zdjêcia do serialu z Kowalewskim i Borowskim w roli g³ównej; ca³y czas te trwaj¹ prace nad Wieleba Show (szczegó³ów nie mo emy na razie zdradziæ). Jaka jest Pani Teresa - Mama Aleksandry Zienkiewicz? - Ja swoj¹ Mamê pieszczotliwie nazywam Matka Teresa z Psiego Pola. Dlaczego? Poniewa mieszkamy we Wroc³awiu, w dzielnicy Psie Pole, Mama ma na imiê Teresa, no i oczywiœcie wszystkim pomaga. Wiem, e czasem s¹ chêci, a nie ma mo liwoœci, ale moja Mama tego nie uznaje. Mama ma wielkie serce, nigdy nie przejdzie obojêtnie obok kogoœ, kto prosi o pomoc, chocia czasami bywa wykorzystywana. Wyznaje zasadê, e lepiej daæ, ni braæ. Mama jest taka, i tata, siostra i ja te (przynajmniej mam tak¹ nadziejê). U nas w domu nie przywi¹zuje siê wielkiej wagi do rzeczy materialnych, wa na jest odpowiedzialnoœæ za siebie i innych. Co jest w yciu wa ne? Rodzina, przyjaciele. Mam wspania³ych rodziców, kochan¹ rodzinê, która zawsze stoi za mn¹ murem. Szukamy pracy... Mam blisk¹ osobê, która pokazuje mi, jak piêkne mo e byæ ycie. Jestem szczêœliwa, a bez rodziny, bliskich, nie by³abym tym, kim jestem. Ola Zienkiewicz jest m³od¹, znan¹ i lubian¹ aktork¹, gra Kingê w Pierwszej Mi³oœci, oprócz tego studiuje stosunki miêdzynarodowe, a po cichu marzy Jej siê jakaœ misja pokojowa na œwiecie (mo e praca na stanowisku dyplomaty). W yciu chcia³aby pomagaæ innym ludziom. Czy da siê to wszystko pogodziæ? - Jest takie m¹dre, bardzo proste powiedzenie Wystarczy chcieæ, tym bardziej, e z doœwiadczenia wiem, e jeœli ma siê bardzo du o czasu, to zawsze jest go za ma³o, natomiast jeœli siê ma go strasznie ma³o, to wszystko da siê pogodziæ. Jaka jest Pani El bieta - Mama Maæka Estko-Majchera, który pochodzi z Janowa? - Moja Mama ma zawsze swoje zdanie, z regu³y dobre (œmiech). Jest pracowita, zaradna, goœcinna, dobrze gotuje, du o czyta. Jest bardzo uczynna, kochaj¹ca ludzi, zwierzêta. Generalnie, bardzo dobra kobieta, spokojna, pogodna, troskliwa i opiekuñcza, zawsze mo na na Ni¹ liczyæ. Akceptuje mnie takim, jakim jestem, wspiera, rozumie, potrafi rozmawiaæ i s³uchaæ. Moja Mama to zapalona kwiaciarka (œmiech). Uwielbia kwiaty ciête, ogrodowe, doniczkowe (nawet polne), lubi o nie dbaæ i patrzeæ, jak piêknie rosn¹. Bardzo lubi, jak Jej dobieram fryzurê, choæ ostatnio bardzo dawno tego nie robi³em, bo mieszkamy daleko od siebie i z tego tytu³u rzadko siê widujemy. Mama têskni za nami (mam jeszcze brata) i za wnukami, czêsto dzwonimy do siebie; teraz lato w pe³ni, wiêc na pewno siê spotkamy. Mogê powiedzieæ jedno - ja swojej Mamie du o zawdziêczam, poniewa nauczy³a mnie rzeczy, które przydaj¹ mi siê w yciu. Ona zawsze we mnie wierzy³a i pozwala³a realizowaæ marzenia. Czasami by³a wymagaj¹ca, ale to dobrze, bo dziêki temu nieÿle sobie radzê. Maciek jest stylist¹ fryzur, strzy e wielu znanych aktorów i piosenkarzy, m.in.: Katarzynê Glinkê, Justynê Steczkowsk¹, Ma³gorzatê Niemirsk¹, Annê Wyszkoni. Ostatnio - wspólnie z Aleksandr¹ Zienkiewicz, tworzy rockowy duet muzyczny. Ola œpiewa i pisze teksty piosenek, a Maciek tworzy do nich muzykê i akompaniuje Jej na gitarze. Obecnie, s¹ w trakcie tworzenia zespo³u muzycznego. Rozmawia³a: Ala Boœ (teksty autoryzowane) Maciej Estko - Majcher z Ol¹ Zienkiewicz; foto: Tomasz ukowski Przedsiêbiorca, polegaj¹cy na zorganizowaniu dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej dla 21 osób, s¹ to dotacje w wysokoœci 40 tys. z³. W chwili obecnej jesteœmy ju po rekrutacji, osoby te s¹ ju na szkoleniach. Myœlê, e finalizacja tego projektu nast¹pi w W spo³eczeñstwie o zmiennych rynkach pracy wszyscy s¹ zagro eni utrat¹ zatrudnienia, sierpniu. chocia nie wszyscy w jednakowym stopniu. Co zrobiæ, gdy stracimy miejsce pracy albo gdy A.R.: Czy PUP, oprócz programów w³asnych, realizuje tak e programy unijne? dopiero go szukamy? Na te i inne pytania postara siê nam odpowiedzieæ Tomasz Kaproñ T.K.: Tak. Wspomniany program 6.2 Janowskie przedsiêbiorstwa. W tej chwili jest dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim. realizowany projekt Outplacement, jest to program aktywizacji osób, które zosta³y zwolnione z A.R.: Co do zaoferowania dla osób przyczyn ekonomicznych b¹dÿ przez zak³ad pracy, bêdzie on trwa³ do koñca 2011 roku. W bezrobotnych b¹dÿ dopiero ramach tego projektu bêdziemy chcieli zaktywizowaæ oko³o 100 osób. poszukuj¹cych pracy ma urz¹d A.R.: Czy oferty pracy zosta³y w jakiœ sposób poszerzone w stosunku do poprzednich lat? pracy? T.K.: Tendencja jest podobna. Rynek pracy od ywa w kwietniu. W tym okresie ruszaj¹ prace T.K.: Mamy do zaoferowania sezonowe, drogowe, budowlane. Najwiêcej osób podejmuje w tym okresie pracê. PóŸniej, w bardzo du o rzeczy. Przede listopadzie nastêpuje nisza. Jest jeszcze jedna wa na sprawa, o której nale y wspomnieæ, a wszystkim bezrobotny mo e mianowicie ludzie wyje d aj¹cy za granicê w celu podjêcia pracy, którzy w miesi¹cach skorzystaæ z us³ug poœrednictwa zimowych wracaj¹ do kraju. W czerwcu zanotowano spadek bezrobocia o 217 osób. pracy lub organizacji sta u. W A.R.: Jakie szkolenia w chwili obecnej oferuje urz¹d pracy? chwili obecnej realizowany jest T.K.: S¹ to szkolenia grupowe i indywidualne. Obecnie organizujemy szkolenia w zakresie program dla osób do 30 roku ycia, kierowca kategoria C (samochód ciê arowy), nastêpnie ksiêgowoœæ. s¹ to osoby które mog¹ skorzystaæ z A.R.: Czy przepisy prawne w sprawach pracy w ostatnim czasie uleg³y zmianie? 6-miesiêcznego sta u. Osoby do 25 T.K.: Przepisy prawne ci¹gle ulegaj¹ zmianie, ale obecnie takich zasadniczych zmian nie ma. roku ycia, aby skorzystaæ z Kodeks pracy s¹ to w miarê stabilne przepisy. Myœlê, e w najbli szym czasie nast¹pi ich organizacji sta u, musz¹ spe³niaæ nowelizacja, poniewa wszystko zmierza do zliberalizowania przepisów pracy. tylko kryterium wiekowe, natomiast A.R.: Czy to prawda, e wraz z wyd³u eniem siê czasu pozostawania bez pracy maleje osoby miêdzy 25 a 30 rokiem ycia szansa na jej znalezienie? musz¹ spe³niaæ warunki z art. 39, T.K.: Wiele osób jest d³ugotrwale bezrobotnych, czyli nie pracuje od minimum 12 miesiêcy. m.in. byæ stale bezrobotnym, tzn. Takich osób zarejestrowanych w urzêdzie pracy jest 61 %, jest to bardzo du o. Najlepszy czas przez minimum ostatnich 12 na znalezienie pracy to okres 3 miesiêcy od utraty zatrudnienia. Jest to najbardziej aktywny miesiêcy byæ zarejestrowanym jako czas, który daje prawdopodobieñstwo podjêcia zatrudnienia. PUP w Janowie Lubelskim co osoba bezrobotna. Oferujemy tak e roku aktywizuje ok osób bezrobotnych, w czerwcu pozyska³ 139 ofert pracy, w tym dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, tzw. oferty pracy za granic¹, praca w hotelach w Grecji. samozatrudnienie. Osoba taka mo e otrzymaæ bezzwrotn¹ dotacjê w granicach 18,5 tys. z³. Warunkiem jest posiadanie w³asnego, konkretnego pomys³u na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, porêczenia dwóch osób. Wtedy podpisujemy umowê, przelewamy pieni¹dze na konto danej osoby, która od tego momentu ma 2 miesi¹ce na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Warunkiem jest prowadzenie dzia³alnoœci przez okres 12 miesiêcy i nie zaleganie z op³atami wobec ZUS, urzêdu skarbowego. D¹ ymy do tego, aby taka dzia³alnoœæ by³a prowadzona jak najd³u ej, próbujemy byæ w kontakcie z tymi osobami, pomagaæ im, np. poprzez dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy. A.R.: Jakie miejsca pracy s¹ obecnie wolne? T.K.: Oferty pacy na dzieñ 30 czerwca br. to: stolarz, sprz¹tacz, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. handlu, recepcjonista, kucharz, elektromonter, dozorca, sprzedawca, marketing manager, malarz, p³ytkarz, gipsiarz, kierowca magazynier. Oferty sta u to kelner, kucharz, pomoc kuchenna, sprzedawca. A.R.: Jakie zawody s¹ deficytowe, najbardziej poszukiwane? T.K.: Najbardziej deficytowe zawody to konkretni specjaliœci w bran y budowlanej. S¹ to przede wszystkim in ynierowie z ró nego rodzaju szkó³ technicznych. A.R.: Jakie programy w³asne realizuje obecnie PUP? T.K.: Mamy wiele programów, które s¹ obecnie realizowane. Œrodki z limitu na formy przeciwdzia³ania bezrobociu zosta³y ju w kwietniu wyczerpane. PóŸniej skorzystaliœmy z programów Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Mamy tzw. program 6.2 Janowski Panorama Powiatu Janowskiego Rozmawia³a: Agnieszka Reszka (tekst autoryzowany); foto: ukasz Spryszak DO WYNAJECIA 2 Hala produkcyjna 150 m z zapleczem magazynowym i socjalnym, prad 6 gniazd silowych, gaz ziemny o zwiekszonej przepustowosci, woda, centralne ogrzewanie. Hala moze byc przeznaczona równiez na hurtownie. Hala w Modliborzycach. tel.: strona 13

14 Razem maj¹ ponad 300 lat... Dnia 29 maja 2010 r. jedna z mieszkanek Gminy Potok Wielki - Pani Aniela Siroñ obchodzi³a swoje setne urodziny. Jubilatkê, przebywaj¹c¹ obecnie u syna w Stalowej Woli, odwiedzili przedstawiciele Urzêdu Gminy. Wójt Gminy Jerzy Pietrzyk, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Nitkiewicz wraz z Z-c¹ Kierownika USC Mari¹ Puzio z³o yli Stulatce yczenia i gratulacje oraz wrêczyli upominek. Sêdziwej Jubilatce przekazano list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów. Nastêpnie - wspólnie z cz³onkami najbli szej rodziny, wzniesiono okolicznoœciowy toast. Pani Aniela wychowa³a 4 dzieci, doczeka³a siê 10 wnuków, 17 prawnuków i 4 praprawnuków. Serdecznie yczymy Jubilatce rodzinnej radoœci, zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Tekst; foto: Maria Puzio W kwietniu br. setne urodziny obchodzi³a mieszkanka gminy Batorz Pani Katarzyna Kêdziora (aktualnie czasowo zamieszka³a u córki Katarzyny w Lublinie). W dniu urodzin leciw¹ jubilatkê odwiedzi³a delegacja gminy Batorz w sk³adzie: Henryk Micha³ek - wójt gminy, Roman Smyl - zastêpca wójta, Wanda Zarzeczna - kierownik urzêdu stanu cywilnego oraz Teresa Micha³ek - dyrektor gminnego oœrodka kultury. W spotkaniu uczestniczyli równie przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³u Regionalnego w Lublinie: Maria Bogusz - zastêpca dyrektora i Marta Surmacz - kierownik wydzia³u œwiadczeñ oraz córki: Katarzyna i Maria. Dostojnej Jubilatce wrêczono kwiaty, upominki oraz polisy dodatkowych œwiadczeñ. Po czêœci oficjalnej, yczeniach i gratulacjach, uczestnicy uroczystoœci poczêstowani zostali urodzinowym tortem oraz lampk¹ szampana. Dostojna jubilatka Pani Katarzyna by³a bardzo wzruszona przybyciem tak licznej grupy goœci i atmosfer¹ spotkania. Ubolewa³a jednoczeœnie, e spotkanie trwa³o tak krótko, bo wyobra a³a sobie, e goœcie poœwiêc¹ jej ca³y dzieñ. Tekst, foto: Teresa Micha³ek Podziêkowanie Warsztaty Terapii Zajêciowej w Janowie Lubelskim od CARITAS Diecezji Sandomierskiej i Lubelskiego Oddzia³u PFRON pod koniec maja 2010 roku otrzyma³y nowego busa do przewozu swoich podopiecznych. Zakup ten by³ mo liwy miêdzy innymi dziêki osobom, które poprzez przekazanie 1% od podatku do³o y³y na ten cel swoj¹ cegie³kê. Z tej okazji Uczestnicy i pracownicy WTZ-u wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do zakupu tego piêknego samochodu sk³adaj¹ serdeczne staropolskie BÓG ZAP AÆ. Ks. Jerzy Skimina; foto: Milena Powêzka Pani Zofia Sikora urodzi³a siê 2 marca 1908r. i od 102 lat mieszka w Kopcach. Ma 3 dzieci, 8 wnuków i 2 prawnuków. Jest mi³¹ i pogodn¹ osob¹, posiadaj¹c¹ ogromny baga doœwiadczeñ yciowych. Prze y³a m.in. dwie wojny œwiatowe, ale te wiele radosnych chwil, spêdzonych z rodzin¹. Agnieszka Reszka; foto: arch. pr. Zofii Sikora Z³ote Gody w Gminie Batorz W dniu 29 czerwca br. odby³a siê uroczystoœæ 50-lecia po ycia ma³ eñskiego 63 par z naszej gminy. Mszê œw. dziêkczynn¹ za wszystkich jubilatów w Koœciele w Batorzu odprawi³ Ks. W³adys³aw Szyszka. Podczas uroczystoœci Henryk Micha³ek - Wójt Gminy tak wita³ dostojnych goœci: Jesteœmy uczestnikami jubileuszu d³ugoletniego po ycia ma³ eñskiego mieszkañców gminy, ludzi powszechnie znanych, ciesz¹cych siê ogólnym szacunkiem i powa aniem. Ka dy z Was, szanowni Jubilaci, przeszed³ w³asn¹ drogê ycia, wspólnie z najbli sz¹ osob¹. Wykazaliœcie niezbêdny w yciu ka dego cz³owieka hart ducha. Za to w³aœnie nale ¹ siê Wam s³owa najwy szego uznania i szacunku. Aktu dekoracji dokonali: Jan opata - Pose³ na Sejm RP, Leszek Kraczkowski z Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie, Zenon Sydor - Starosta Janowski, Henryk Dudziak - Radny Wojewódzki, Stanis³aw Ha³abis - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, przedstawiciele gminy Batorz: Henryk Micha³ek - Wójt, Roman Smyl - Z-ca, Jadwiga Musiñska - Skarbnik, Jan Bartnik - Sekretarz, Wanda Zarzeczna - Kierownik USC, Leokadia Lenart - Dyrektor GBP oraz Ks. W³adys³aw Szyszka, radni i so³tysi gminy Batorz. Uroczystoœæ uœwietni³a orkiestra dêta oraz zespó³ wokalny z GOK w Batorzu. By³y kwiaty, listy gratulacyjne, yczenia i wspólny obiad. Wszyscy jubilaci zostali odznaczeni Medalami za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie, przyznane postanowieniem Prezydenta RP. Wœród nich byli: z Aleksandrówki: Komsa W³adys³aw i Genowefa, Siembida Antoni i Helena, Smyl W³adys³aw i Marianna; z Batorza Pierwszego: Kozik Józef i Marianna, Mazur Roman i Aleksandra, Nowacki Zdzis³aw i Janina, Sawicki Tadeusz i Helena, Wnuk Stanis³aw i Helena; z Batorza Drugiego: Bia³ek Jan i Rozalia, Hejno Wies³aw i Kazimiera, Kowalczyk Józef i W³adys³awa, Matysek Stanis³aw i Helena, Nieœciur Jan i Teodozja, Trzciñski Stanis³aw i Katarzyna, Winiarczyk Stefan i Bronis³awa, Zarzeczny Henryk i Marianna; z Batorza Kolonii: Ha³abis Jan i Marianna, Ha³abis Józef i Janina, Pioœ Eugeniusz i Bronis³awa; z B³a ka: Dudek W³adys³aw i Leokadia, Jakubaszek Stefan i Janina, Krzysztoñ Edward i Krystyna, Matysiak Edward i Czes³awa, Matysiak W³adys³aw i Leontyna, PaŸdzierz Henryk i Zofia, Pizoñ Leon i Czes³awa, Smyl Feliks i Genowefa, Sobótka Zenon i Bronis³awa, Sokó³ Aleksander i Genowefa, Sokó³ Jan i Bronis³awa, Sulowski Bronis³aw i Leokadia, Tylus W³adys³aw i Genowefa, Uliñski Stanis³aw i Marianna, Wcis³o Jan i Marianna; z miejscowoœci Nowe Moczyd³a: Jakubczak Józef i Czes³awa, Krzpiet Franciszek i Katarzyna, Sulowski Eugeniusz i Stanis³awa; z Samar: Krawczyk Jan i Zofia, RzeŸniczek Józef i Stanis³awa; ze Stawców: Drozd Józef i Zofia, Grajek Bronis³aw i Irena, Jarmu³ W³adys³aw i Krystyna, Sulowski Mieczys³aw i Kazimiera, Szabat Stefan i Krystyna, Wójcik Wac³aw i Genowefa, Zarzeczny Mieczys³aw i Marianna; z miejscowoœci Stawce Kolonia: Kêdziora Antoni i Cecylia; z Wêglinka: Kamiñski Franciszek i Marianna, Krawczyk Antoni i Zofia, Zarzeczny Czes³aw i Marianna, Zarzeczny W³adys³aw i Janina; z Woli Studziñskiej: Paleñ Stefan i Danuta, Pastucha Ignacy i Helena; z Woli Studziñskiej Kolonii: Kowalczyk Henryk i Janina, Zaj¹c Aleksander i Wac³awa; z Wólki Batorskiej: Sobótka Stefan i Janina, Sulowski Józef i Stefania, Szymoñczyk Wiktor i Stefania, Trzciñski Henryk i Helena, Zyœko Józef i Genowefa, Wcis³o Jan i Kazimiera; z miejscowoœci Wólka Batorska Kolonia: Mazur Boles³aw i Marianna, Zarzeczny Czes³aw i Helena. Tekst; foto: Teresa Micha³ek strona 14

15 Sportowo-po arnicze zmagania Panorama Powiatu Janowskiego Wielki Festyn Stra acki w Potoku Wielkim Dnia 1. lipca br. odby³ siê ju po raz pi¹ty Wielki Festyn Stra acki, pokazuj¹cy spo³eczne zaanga owanie Ochotniczych Stra y Po arnych. Festyn ten jest równie jedn¹ z form edukacji z zakresu zagro eñ przeciwpo arowych i wypadków drogowych. Imprezê otworzy³ druh Leszek Nosal - Naczelnik Gminny oraz Tomasz Figura - Dyrektor GOK. Otwarciu towarzyszy³ mecz pi³karski: OSP Potok Wielki - OSP Potoczek, w którym 8-5 zwyciê y³a dru yna z Potoka Wielkiego. Wrêczenia pucharów oraz nagród dokona³ Wójt gminy Jerzy Pietrzyk. Przy koncercie Stra ackiej Orkiestry Dêtej z Polichny stra acy z MDP z Potoka Wielkiego i Stanów Nowych zaprezentowali pokaz bojowy w systemie Cif. Jednostka z KSRG z OSP Potok Wielki zaprezentowa³a pokaz ratownictwa drogowego, uwalniaj¹c poszkodowanego z rozbitego auta. Ka dy uczestnik Festynu móg³ obejrzeæ auta po arnicze oraz nowoczesny sprzêt ratowniczogaœniczy, znajduj¹cy siê na ich wyposa eniu. Dziêki wspó³pracy z Janowsk¹ Komend¹ PSP, Dnia 27 czerwca br. podczas zawodów sportowo-po arniczych na boiskach Zespo³u Szkó³ w Dzwoli z zadaniami, czasem i stresem zmaga³o siê 108 druhów z 12 jednostek OSP naszego powiatu. Dru yny uczestniczy³y w dwóch konkurencjach: w sztafecie po arniczej 7x50 m z przeszkodami i w zadaniu bojowym, polegaj¹cym na u³o eniu linii ssawnej i pod³¹czeniu jej do motopompy, zbudowaniu linii g³ównej i dwóch linii gaœniczych oraz obróceniu - za pomoc¹ pr¹dów wody - tarczy i str¹ceniu pacho³ków. Na efekt koñcowy sk³ada³y siê najlepsze wyniki, uzyskane w obu konkurencjach. mogliœmy obejrzeæ prezentacje podnoœnika hydraulicznego, który znajduje siê na wyposa eniu JRG. Nastêpnie odby³y siê konkurencje sprawnoœciowe pomiêdzy jednostkami w przeci¹ganiu liny, podci¹ganiu siê na linie, najwiêcej radoœci i œmiechu wywo³a³o przeci¹ganie liny przez najm³odszych (mo e przysz³ych stra aków), których obdarowaliœmy nagrodami, ufundowanymi przez GOK w Potoku Wielkim oraz Piotra Rzetelskiego z Chrzanowa. Poniewa has³o naszego Festynu brzmi Tradycje Po arnicze, wiêc nie mog³o siê obejœæ bez tradycyjnego gaszenia ognia. Nawi¹zuj¹c do historii po arnictwa, jednostki OSP zaprezentowa³y pokaz tradycyjnego gaszenia po aru wiadrami z wod¹ oraz sikawk¹ rêczn¹, ci¹gnion¹ przez zaprzêg konny. Publicznoœæ równie zachwyci³ œredniowieczny pokaz walk rycerskich (w którym ka dy móg³ spróbowaæ swoich si³), wystêp grup tanecznych TÊCZA z ZS w Potoku Stanach oraz wystêp wokalny grupy SOFT z GOK-u w Potoku Wielkim. Przy muzyce kapeli SANNA oraz grupy MARVEL ka dy móg³ siê pobawiæ do póÿnych godzin nocnych. Tekst; foto: Tomasz Figura I tak, pierwsze miejsce zajê³a jednostka OSP z Wólki Ratajskiej (gm. Godziszów) w sk³adzie: Micha³ Skubik (dowódca), Mateusz Kaproñ, Damian Kaproñ, Kamil ukasik, Marcin ukasik, Krzysztof Chmiel, Tomasz Chmiel, Wojciech Chmiel, Janusz Król. Drugie miejsce zajê³a dru yna OSP Branewka (gm. Dzwola) w sk³adzie: Sylwester Boœ, Sylwester Pachlarz (dowódca), Sylwester Zarêba, Arkadiusz Omiotek, Arkadiusz Mazur, Waldemar Czajka, Dawid Król, Robert Papie, Mieczys³aw Sulowski. Na trzecim miejscu znalaz³a siê dru yna OSP z Bia³ej (gm. Janów Lubelski) w sk³adzie: Marcin Wieleba (dowódca), Marcin Zdybel, Bogdan Mucha, Tomasz Chmiel, Piotr Chmiel, Piotr Pniak, Mateusz Rz¹d, Gabriel Pyæ, Micha³ Gumienik. Zwyciêzcy zawodów w poszczególnych grupach otrzymali puchary, nagrody i okolicznoœciowe dyplomy. Alina Boœ; foto: archiwum KP PSP w Janowie Lubelskim Stra ackie manewry w potockiej gminie W gminie Potok Wielki rokrocznie organizowane s¹ stra ackie manewry dla jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych z terenu gminy. Stra ackie obrady w Maliñcu W tym roku æwiczenia dla 10 jednostek stra ackich zorganizowano w Maliñcu. W manewrach uczestniczyli równie stra acy ze Stojeszyna oraz z Pañstwowej Stra y Po arnej w Janowie Lubelskim. Podstawowym za³o eniem æwiczeñ by³y dwa po ary, które wybuch³y w okolicy Maliñca, wypadek drogowy wraz z uwolnieniem przygniecionej osoby na drodze powiatowej oraz ratowanie w stawie topi¹cego siê cz³owieka. W akcji, ratuj¹cej ycie ton¹cego, wykorzystano ³ódkê do ratownictwa wodnego ze Stra y w Stojeszynie. G³ówny punkt dowodzenia, system alarmowy, zastêpy gaœnicze, samochody i sprzêt usytuowano w Maliñcu. Punkt czerpania wody zorganizowano nad stawem w Maliñcu, sk¹d woda by³a dowo ona na miejsce zdarzenia. Ca³¹ akcj¹ sprawnie kierowa³ Leszek Nosal - Naczelnik Gminny OSP w Potoku Wielkim, który wczeœniej przygotowa³ taktyczny plan æwiczeñ. Manewry obserwowa³o wielu mieszkañców powiatu, m.in. druh Tomasz Serwatka - Zastêpca Komendanta PSP w Janowie Lubelskim oraz Jerzy Pietrzyk - Prezes ZOG OSP RP a zarazem wójt Gminy Potok Wielki. Wszyscy byli pod wra eniem stanu wyszkolenia oraz wspó³pracy jednostek stra ackich, co d³ugo podkreœlali po zakoñczeniu æwiczeñ. Æwiczenia mia³y za zadanie przetestowanie mo liwoœci taktyczno-szkoleniowych i umiejêtnoœci sprawnoœciowo-medycznych stra aków w akcji, którzy na co dzieñ zabezpieczaj¹ operacyjnie tê czêœæ Powiatu Janowskiego przed tego typu zdarzeniami. Manewry pokaza³y wspólne i - co najwa niejsze, skuteczne dzia³anie stra aków z wielu jednostek po arniczych. Pogoda dopisa³a, awarii nie by³o, akcja siê powiod³a, a to oznacza, e zamiar taktyczny stra ackich æwiczeñ zrealizowano. Alina Boœ; foto: Tomasz Figura w 2010 roku oraz o podziale œrodków finansowych z dotacji MSWiA na remonty stra nic po arnych w roku bie ¹cym. Jako ostatni g³os zabra³ druh Grzegorz Pazdrak - Komendant PSP w Janowie Lubelskim, który przedstawi³ raport o udziale jednostek z Krajowego Systemu W dniu r.w malowniczym Maliñcu w gminie Potok Wielki odby³o siê Ratowniczo-Gaœniczego (na prze³omie maja i czerwca) w akcjach przeciwpowodziowych na wyjazdowe Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP, któremu przewodniczy³ Prezes - druh Henryk terenach Lubelszczyzny i Podkarpacia (Jednostka z KSRG z OSP Potok Wielki w akcji bra³a Dyguœ. Wszystkich zebranych powita³ Jerzy Pietrzyk - Wójt gminy, który przedstawi³ informacjê udzia³ 4 razy - 23 osoby, natomiast OSP Potok Stany raz). Nastêpnie sk³adano wolne wnioski, o dzia³alnoœci Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP w gminie Potok Wielki w latach referowano sprawy bie ¹ce, robiono pami¹tkowe zdjêcia i pieczono kie³baski na Jako drugi wyst¹pi³ Henryk Dyguœ, który mówi³ o wykorzystania limitu odznaczeñ po arniczych ognisku. Tekst: foto: Tomasz Figura strona 15

16 O inwestycjach - w fotograficznym skrócie, w powiatowym miêdzyczasie Cd. ze str. 1. Otoczenie zmienia swój wygl¹d, bezrobocie zmala³o, a firmy maj¹ pe³ne rêce roboty. Na drogach roi siê od walców, dÿwigów i innych maszyn, przez co ruch jest utrudniony, pojawiaj¹ siê problemy z parkowaniem, dojechaniem na czas, ale ma byæ lepiej... Lipcowe upa³y daj¹ siê we znaki wszystkim, niektórym lepi siê ubranie do cia³a, podobnie jak œwie o wylany asfalt do kó³, który deformuje siê pod ciê arem samochodów. Niektóre zadania s¹ na etapie przetargowym, niektóre w trakcie realizacji, a niektóre ju zrealizowane (zdjêcia robiono w lipcu; na dzieñ dzisiejszy niektóre inwestycje zosta³y zakoñczone). Koszty id¹ w miliony z³, a œrodki finansowe pochodz¹ z bud etu pañstwa, UE, a czasami s¹ to œrodki w³asne. Niektóre zadania s¹ realizowane samodzielnie, niektóre na podstawie porozumienia, niektóre s¹ widoczne go³ym okiem Które - zobaczmy. Tekst; foto: Alina Boœ Nowe biura na poddaszu Starostwa; inwestor Starostwo Powiatowe Ci¹gi piesze przy Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim; inwestor: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim Roboty drogowe na ul. Jana Paw³a II w Janowie Lub. (przy Domu Pomocy Spo³ecznej); inwestor: Starostwo Powiatowe; inwestycja wspó³finansowana przez UMiG w Janowie Lub. Modernizacja Janowskiego Oœrodka Kultury; inwestor: UMiG w Janowie Lubelskim Roboty drogowe na ul. Wiejskiej (od ul. Zamoyskiego); inwestor: UMiG w Janowie Lub. Roboty drogowe na ul. Jana Paw³a II w Janowie Lub. (obok budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego); inwestor: Starostwo Powiatowe; inwestycja wspó³finansowana przez UMiG w Janowie Lub. Remont remizy OSP w Bia³ej; inwestor: UMiG w Janowie Lub. Przebudowa dwóch ³uków drogowych (na tzw.,,rokicie ) na odcinku drogi Rataj - Godziszów; inwestor:starostwo Powiatowe w Janowie Lub.; inwestycja wspó³finansowana przez UG Godziszów strona 16 Remont remizy OSP w Zofiance Górnej; inwestor: UMiG w Janowie Lub. Roboty drogowe w okolicach skrzy owania w Godziszowie; inwestor:starostwo Powiatowe w Janowie Lub.; inwestycja wspó³finansowana przez UG Godziszów

17 Roboty ziemne na odcinku drogi Godziszów - Zdzi³owice; inwestor:starostwo Powiatowe w Janowie Lub.; inwestycja wspó³finansowana przez UG Godziszów,,Nowa droga w Aleksandrówce (gm. Batorz); inwestor: UG w Batorzu Przebudowa skrzy owania (³¹cznie z wykonaniem 2 zatok autobusowych) przy drodze w stronê Pi³atki; inwestor:starostwo Powiatowe w Janowie Lub.; inwestycja wspó³finansowana przez UG Godziszów Zagospodarowanie Centrum Chrzanowa w ramach Programu Odnowy Wsi; inwestor: UG Chrzanów Zagospodarowanie Centrum Batorza w ramach Programu Odnowy Wsi; inwestor: UG w Batorzu Zagospodarowanie Centrum Chrzanowa w ramach Programu Odnowy Wsi; inwestor: UG Chrzanów Zagospodarowanie Centrum Batorza w ramach Programu Odnowy Wsi; inwestor UG w Batorzu,,Nowa droga ³¹cz¹ca Chrzanów i Tokary (w gm. Turobin); foto Miros³aw Flis; inwestor: UG Chrzanów; inwestycja wspó³finansowana przez UG Turobin Prace na stoku narciarskim w Batorzu (inwestor prywatny) Zagospodarowanie Centrum Dzwoli (przy,, ródliskach ) w ramach Programu Odnowy Wsi; inwestor: UG Dzwola strona 17

18 Adaptacja poddasza Domu Ludowego w Kocudzy (gm. Dzwola) na potrzeby GOK - u; inwestor: UG Dzwola Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkó³ w Stojeszynie; inwestor: UG Modliborzyce Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Kocudzy (gm. Dzwola); inwestor: UG Dzwola,,Nowy Orlik w Wierzchowiskach; inwestor: UG Modliborzyce Remont zabytkowego dworku w Wierzchowiskach w gm. Modliborzyce (inwestor prywatny) Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjalnym w Modliborzycach; inwestor: UG Modliborzyce Remont po ydowskiej Synagogi w Modliborzycach; inwestor: UG Modliborzyce,,Nowy Orlik w Potoku Stanach; foto: Tomasz Figura; inwestor: UG Potok Wielki strona 18 Remont remizy stra ackiej w Wierzchowiskach II; inwestor: UG Modliborzyce,,Nowe rondo w Potoczku; foto: Tomasz Figura; zadanie w ca³oœci sfinansowane z bud etu województwa lubelskiego

19 W¹wóz w Radwanówce (gm. Potok Wielki); foto: Tomasz Figura; inwestor: UG w PotokuWielkim,,Nowa droga Kolonia Potok Wielki - Zarajec Potocki; foto: Tomasz Figura; inwestor UG w Potoku Wielkim Nowe chodniki, nowe ulice W ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki, Powiat Janowski otrzyma³ dotacjê Wojewody Lubelskiego w wysokoœci z³ na przebudowê dróg powiatowych na terenie miasta Janów Lubelski, co stanowi ok. 50% dofinansowania wartoœci tej inwestycji. Ca³kowity koszt inwestycji to kwota ok. 3,34 mln z³. Zmodernizowane zostan¹ ulice: Jana Paw³a II, Prosta i Sienkiewicza. Wniosek o dofinansowanie inwestycji z NPRDL na lata przygotowa³ Zarz¹d Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Wk³ad Powiatu w tê inwestycjê wynosi ok. 850 tys. z³., tak¹ sam¹ kwotê zabezpieczy³a na tê inwestycjê Gmina Janów Lubelski, która partycypuje w kosztach w/w inwestycji. Obecnie trwa modernizacja odcinka drogi na ul. Jana Paw³a II od skrzy owania z ul. Wiejsk¹ do skrzy owania z ul. Zamoyskiego. Prace remontowe obejmuj¹ obustronn¹ wymianê nawierzchni z p³yt chodnikowych na kostkê brukow¹, nastêpnie zostanie poprawiona nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej. Jednoczeœnie wokó³ parku tj. od ul. Sienkiewicza na wysokoœci Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Janowskiego Oœrodka Kultury na ul. Jana Paw³a II do skrzy owania z ul. Ogrodow¹ wykonywane s¹ roboty przygotowawcze pod oœwietlenie w stylu retro, przewidziane jest wykonanie chodnika dla pieszych na wysokoœci parku oraz u³o enie kostki brukowej na ca³ej szerokoœci jezdni, w³¹cznie z utworzeniem miejsc postojowych. W ramach modernizacji odcinka przy ul. Sienkiewicza na d³ugoœci od ul. Jana Paw³a II do cmentarza przy ul. Bialskiej rozpoczêto roboty przygotowawcze od demonta u krawê ników. Nastêpnie planowane jest wykonanie chodnika o szerokoœci 2 m od strony zabudowañ, krawê ników i po³o enie nowej nawierzchni na jezdni. Kolejnym etapem prac bêdzie modernizacja odcinka drogi od ul. Prostej do ul. Szewskiej. G³ównym wykonawc¹ inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o. o. ¹czna d³ugoœæ przebudowanych ulic wyniesie ok. 2 km. Zakoñczenie realizacji inwestycji planowane jest na listopad br., jednak aby wszystkie prace mog³y zostaæ wykonane w terminie potrzebna bêdzie bezdeszczowa pogoda, która jak na razie nie przeszkadza w wykonywaniu prac. Agnieszka Jargie³o Pañstwo Wlaszczykowie wœród najlepszych... Dnia 27 czerwca br. podczas regionalnego festynu Dni Otwartych Drzwi, zorganizowanego przez Lubelski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, rozstrzygniêty zosta³ konkurs,,agro-liga 2010" na szczeblu wojewódzkim w kategoriach:,,rolnicy i,,firma. Mi³o nam poinformowaæ, e Pañstwo Marzena i Albert Wlaszczykowie - mieszkañcy Woli Studzieñskiej Kolonia w gminie Batorz zdobyli III miejsce w kategorii,,rolnicy. W nagrodê otrzymali pami¹tkowy puchar, list gratulacyjny, nagrodê, ufundowan¹ przez Henryka Micha³ka - Wójta gminy Batorz oraz zapas paszy dla zwierz¹t od firmy,,ekoplon, z któr¹ od lat wspó³pracuj¹. Konkurs i ocena gospodarstw odbywa³a siê na podstawie z³o onych przez rolników zg³oszeñ, nastêpnie gospodarstwa odwiedza³a specjalna komisja, która zwraca³a uwagê na estetykê i czystoœæ w obejœciu, sposób utrzymywania zwierz¹t oraz inwestycje, zrealizowane w ci¹gu ostatnich piêciu lat. Pani Marzeno, Panie Albercie - gratulacje. Alina Boœ; foto: arch. UG w Batorzu Panorama Powiatu Janowskiego Szpital podnosi jakoœæ us³ug O trudnej sytuacji w s³u bie zdrowia nikogo nie trzeba przekonywaæ, nic wiêc dziwnego, e dla wielu szpitali w Polsce pewn¹ alternatyw¹ staj¹ siê programy unijne w ramach RPO WL. Podobnie jest z naszym szpitalem powiatowym, który na modernizacjê bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji otrzyma jeszcze w tym roku oko³o 4,4 mln z³ z Unii Europejskiej, przy wk³adzie w³asnym w wysokoœci oko³o 1,6 mln z³. Wstêpne prace, zak³adaj¹c dotrzymanie planowanego harmonogramu, powinny rozpocz¹æ siê z koñcem tego roku. - To du e i kosztowne zadanie obejmuje przebudowê i przystosowanie (pod wzglêdem architektonicznym, funkcjonalnym i technologicznym) bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, a wiêc komórek bardzo wa nych dla dzia³alnoœci ca³ego szpitala (szczególnie dla oddzia³ów zabiegowych) - t³umaczy Zbigniew Widomski - Dyrektor szpitala. Wniosek, opracowany przez pracowników szpitala, znalaz³ siê na drugim miejscu w rankingu projektów do dofinansowania. Projekt zak³ada modernizacjê pomieszczeñ szpitalnych w celu dostosowania ich (pod wzglêdem fachowym i sanitarnym) do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, które zobowi¹zuje wszystkie szpitale w Polsce do podniesienia standardów w zakresie infrastruktury, urz¹dzeñ i aparatury w nieprzekraczalnym terminie do 2012 roku. - Staramy siê dostosowywaæ nasz szpital do wymogów Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, które w przysz³oœci bêdzie warunkowaæ iloœæ zawieranych kontraktów na us³ugi zdrowotne mieszkañców naszego powiatu, a jednoczeœnie pozwoli utrzymaæ obecne miejsca pracy (524). Chodzi o to, by jakoœæ us³ug w naszym szpitalu by³a coraz lepsza, a komfort leczenia i bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów coraz wy sze - podkreœla Zenon Sydor - Starosta Janowski. - To najwiêksze, jak do tej pory, zadanie inwestycyjne, jakie realizowa³ szpital. Jego wykonanie zbiegnie siê z wdro eniem projektu informatyzacji szpitala i utworzeniem pracowni tomografii komputerowej. Koszty ogó³em tych dwóch zadañ to kwota rzêdu 10 mln z³. Nie ukrywam, e tutaj bardzo wa n¹ rolê odgrywa Starostwo Powiatowe, które zabezpiecza œrodki finansowe, niezbêdne do ich realizacji - wyjaœnia Dyrektor Widomski. Alina Boœ Nowy sprzêt dla Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego Dostosowanie zak³adów opieki zdrowotnej do wymogów UE by³oby praktycznie niemo liwe, gdyby nie zewnêtrzne Ÿród³a dofinansowania. Szpital w Janowie Lubelskim z³o y³ wniosek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, programu centralnego pilotowanego przez Ministerstwo Zdrowia za poœrednictwem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dziêki któremu mo na uzyskaæ œrodki na rozwój ratownictwa medycznego. Z³o ony wniosek na realizacjê projektu pt.,,dostosowanie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego SP ZZOZ w Janowie Lubelskim do wymagañ prawnych poprzez doposa enie w sprzêt medyczny etap I, decyzj¹ Ministra Zdrowia z 16 lipca br. uzyska³ œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoœci ponad 1,2 mln z³, co stanowi ok. 85% ca³kowitych kosztów przedsiêwziêcia w granicach 1,5 mln z³. - Projekt ten zak³ada doposa enie SOR-u w wysokospecjalistyczny sprzêt medyczny ratuj¹cy ycie. Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy wykonuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego we wszystkich nag³ych stanach zagro enia ycia, w zwi¹zku z powy szym sprzêt ten jest dla szpitala niezbêdny - wyjaœnia Zbigniew Widomski, dyrektor szpitala. Planowane do zakupu aparaty i urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê zastosowaniem najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technicznych oraz spe³niaj¹ najwy sze standardy europejskie. Nowe urz¹dzenia i aparatura bêd¹ umieszczone w czterech obszarach SOR. W obszarze resuscytacyjno-zabiegowym, gdzie potrzebny jest sprzêt do szybkiej diagnostyki i wdro enia zabiegów ratuj¹cych ycie, bêdzie zakupiony stó³ zabiegowy do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych oraz zaopatrywania ran, stó³ przejezdny z automatyczn¹ regulacj¹ przechy³ów, diodowa lampa operacyjna, mobilne stanowisko do znieczulania z respiratorem anestezjologicznym oraz monitorem funkcji yciowych, defibrylator do przywracania funkcji yciowych, pompy infuzyjne, zestawy resuscytacyjne, materace do ogrzewania, ssaki elektryczne, videolaryngoskop, przejezdny ultrasonograf, respirator transportowy, aparat do ogrzewania p³ynów, analizator parametrów krytycznych do badania krwi, zautomatyzowany stó³ do zak³adania opatrunków gipsowych. Obszar intensywnej terapii zostanie zaopatrzony w aparat do znieczulania ogólnego, mobilne stanowisko do znieczulania z respiratorem anestejzologicznym, zestaw narzêdzi chirurgicznych, 4 respiratory, ssaki elektryczne, laryngoskopy i pompy infuzyjne. Zakup sprzêtu na obszarze obserwacji obejmie wyposa enie sali obserwacji w ³ó ka, szafki i stoliki, monitory funkcji yciowych, pompy infuzyjne, defibrylator, ssak, zestaw resuscytacyjny, respirator transportowy oraz wyposa enie gabinetu konsultacji lekarskich. Ca³oœæ wyposa enia w nowoczesny sprzêt medyczny ma zapewniæ bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów oraz wysok¹ jakoœæ us³ug medycznych, œwiadczonych przez janowski szpital. Tekst, foto: Agnieszka Jargie³o,,BEZPIECZNA WODA to akcja informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki. To dzia³ania, promuj¹ce bezpieczne zachowanie w wodzie, nad wod¹ oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Warto zaznaczyæ, e tylko w czasie trzech ostatnich miesiêcy w naszym województwie utonê³o ponad 30 osób. Szczegó³owe informacje na temat akcji mo na uzyskaæ na stronie I N F O R M A C J A Informuje siê, e od 1. czerwca do 30. wrzeœnia 2010 roku w Komendzie G³ównej Policji funkcjonuje telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych. Uruchomiony zosta³ w celu udzielania wszechstronnych informacji i porad oraz zapewnienia pomocy i natychmiastowej reakcji na zg³oszenie obcokrajowców, przebywaj¹cych na terytorium RP w celach turystycznych. Zg³oszenia przyjmowane s¹ codziennie w godzinach od do na bezp³atny numer tel dla sieci stacjonarnych oraz p³atny zgodnie z taryf¹ operatora dla sieci komórkowych. strona 19

20 Projekt Nowa jakoœæ zarz¹dzania... zakoñczony Konferencj¹ podsumowuj¹c¹ w dniu 25 maja 2010 roku zakoñczony zosta³ projekt Nowa jakoœæ zarz¹dzania wzmocnienie kompetencji kadr urzêdów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego. Projekt realizowany by³ przez Powiat Lubelski we wspó³pracy ze wszystkimi powiatami województwa lubelskiego w ramach Priorytetu V Dobre rz¹dzenie Dzia³anie 5.2 Wzmocnienie potencja³u administracji samorz¹dowej Poddzia³anie Modernizacja zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. By³ to jeden z pierwszych w kraju tak du ych projektów szkoleniowych przygotowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w partnerstwie z samorz¹dami powiatowymi województwa lubelskiego. Ca³kowita wartoœæ projektu zamknê³a siê kwot¹ ponad 4 mln z³. Szkoleniami objêto pracowników starostw powiatowych i urzêdów gmin. Za³o enia co do iloœci przeszkolonych osób zosta³y przekroczone, gdy na planowane osób szkoleniami objêto 2.040, w tym: pracowników urzêdów gmin i 374 pracowników starostw powiatowych. Pracownicy szkolili siê w ramach szkoleñ specjalistycznych: ksiêgowoœæ i finanse, public relations, pozyskiwanie funduszy europejskich, stosowanie prawa wspólnotowego, realizacji lokalnych strategii rozwoju, wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, zamówienia publiczne, podatki, dochody, egzekucje w JST. Szkoleniami ogólnymi: teczka urzêdnika, techniki pracy, zarz¹dzanie czasem, obs³uga klienta, prawo administracyjne, prawo pracy i ustawa o pracownikach samorz¹dowych, polityka bezpieczeñstwa i ochrona danych osobowych objêto 38 grup, zaœ tematyka szkoleñ informatycznych obejmowa³a: kompleksowe szkolenie ECDL, podstawy obs³ugi komputera, obs³ugê pakietów biurowych, obs³ugê aplikacji cyfrowych dla JST, system Linux i grafikê komputerow¹. Tematykê szkoleñ opracowano w oparciu o analizê przedrealizacyjn¹ i dostosowano do aktualnych potrzeb i zainteresowañ. Rekrutacja by³a otwarta przez ca³y czas projektu, dawa³a te mo liwoœæ uczestniczenia w wiêcej ni jednym szkoleniu. Sprawny przep³yw informacji umo liwia³o uruchomienie strony internetowej oraz funkcjonowanie koordynatorów powiatowych. Szkolenia te odbywa³y siê metodami tradycyjnymi w miastach powiatowych lub w Lublinie. Najtrudniej by³o przekonaæ do szkolenia nowymi technikami, tj. szkoleniem na odleg³oœæ. Ta forma szkolenia budzi niechêæ i opory mimo wygody, jak¹ jest pozostawanie w czasie szkolenia na swoim stanowisku pracy. Uczestnicy wszystkich szkoleñ otrzymali materia³y szkoleniowe, zaœwiadczenie lub certyfikat ukoñczenia szkolenia, materia³y promocyjne. W powiecie janowskim do projektu w³¹czy³y siê wszystkie gminy. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê szkolenia z prawa administracyjnego oraz ksiêgowoœci i finansów, na które zg³osi³y siê pe³ne grupy, na pozosta³e tematy pracownicy doje d ali do Lublina lub Bi³goraja. Pewn¹ trudnoœæ stanowi³ fakt, e gminy uczestnicz¹ niejednokrotnie w kilku projektach szkoleniowych i pracownicy musz¹ dzieliæ czas pracy tak, eby nie dezorganizowaæ pracy urzêdu. Najwiêksz¹ grupê przeszkolonych stanowi¹ pracownicy Starostwa Powiatowego, zaœ z gmin pracownicy Urzêdu Gminy Dzwoli i Godziszowa. Z rozmów z osobami bior¹cymi udzia³ w szkoleniach dodaæ nale y, e nauka nie jest jedyn¹, chocia wa n¹ korzyœci¹. To równie mo liwoœæ poznania pracowników innych samorz¹dów, problemów i sposobów ich rozwi¹zywania, nawi¹zanie kontaktów z wyk³adowcami-teoretykami, a jednoczeœnie praktykami w swojej dziedzinie. Z przeprowadzonej analizy ewaluacyjnej wynika, e czynny udzia³ w szkoleniach nie wp³yn¹³ niestety na awans zawodowy. W powiecie janowskim (jednym z mniejszych powiatów województwa) szkolenia ukoñczy³o 86 osób. O tym, czy szkolenia wp³ynê³y na poprawê jakoœci obs³ugi przekonaæ siê mo na za³atwiaj¹c na co dzieñ sprawy w urzêdach. mpianowska BEZP ATNE SZKO Y POLICEALNE ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŒCI Podbudowa programowa: szko³a daj¹ca wykszta³cenie œrednie, matura nie jest wymagana, nauka trwa dwa lata, szko³a zorganizowana jest w systemie stacjonarnym Kwalifikacje zawodowe: Kszta³cenie w zawodzie Technik Rachunkowoœci ma na celu przygotowanie absolwentów do prowadzenia rachunkowoœci, dokonywania rozliczeñ finansowych, kontroli dokumentów ksiêgowych, sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, przechowywania dokumentacji ksiêgowej, wykonywania typowych czynnoœci planistycznych i analitycznych oraz obs³ugi komputera. W procesie kszta³cenia wykorzystywane s¹ specjalistyczne programy komputerowe, m. in.: Insert. Dyplom potwierdzaj¹cy posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Rachunkowoœci uprawnia absolwenta do podjêcia pracy w dziale ksiêgowoœci przedsiêbiorstw, w biurach rachunkowych, w samorz¹dach terytorialnych, w agencjach rz¹dowych, bankach, urzêdach skarbowych oraz do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, m. in.: biura rachunkowego, firmy ubezpieczeniowej, doradztwa podatkowego itp. Zawody, do wykonywania których upowa niony jest posiadacz dyplomu: - technik rachunkowoœci, - urzêdnik ubezpieczeñ spo³ecznych, - ksiêgowy, - urzêdnik podatkowy. Praktyka zawodowa - po 4 tygodnie w III i IV semestrze Przedmioty nauczania: - podstawy ekonomii - rachunkowoœæ - technika biurowa - finanse - statystyka - jêzyk obcy zawodowy - zasady rachunkowoœci - kultura zawodu - marketing - pracownia ekonomiczno -informatyczna - elementy prawa - podstawy przedsiêbiorczoœci Zespó³ Szkó³ Zawodowych Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 20 tel./fax: ; tel ; ; ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podbudowa programowa: szko³a daj¹ca wykszta³cenie œrednie, matura nie jest wymagana, nauka trwa 4 semestry i obejmuje przedmioty zawodowe grupy samochodowej, zwi¹zane z eksploatacj¹ i obs³ug¹ pojazdów samochodowych. Wiedzê praktyczn¹ s³uchacze zdobywaj¹ w trakcie zajêæ warsztatowych i w stacjach obs³ugi, ³¹cznie ze stacj¹ kontroli pojazdów. Pog³êbieniu przygotowania praktycznego s³uchaczy s³u y ponadto 4-tygodniowa praktyka zawodowa w II-gim roku nauki, w starannie dobieranych stacjach obs³ugi. Kwalifikacje zawodowe: Technik pojazdów samochodowych bêdzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki, s³uchacze nie tylko poszerz¹ swoj¹ wiedzê, dotycz¹c¹ klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich dzia³ania, ale równie poznaj¹ najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Absolwent uzyskuje wysoce specjalistyczne przygotowanie, umo liwiaj¹ce pracê w: - stacjach obs³ugi pojazdów samochodowych, - zak³adach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, - stacjach kontroli pojazdów, - salonach sprzeda y pojazdów samochodowych, - przedsiêbiorstwach transportu samochodowego, - instytucjach, zajmuj¹cych siê obrotem pojazdami samochodowymi i ich czêœciami, - przedsiêbiorstwach, zajmuj¹cych siê likwidacj¹ pojazdów samochodowych, - instytucjach, zajmuj¹cych siê ewidencj¹ pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, - przedsiêbiorstwach doradztwa technicznego, dotycz¹cego motoryzacji. Jeœli nie chcesz studiowaæ albo nie dosta³eœ siê na wymarzony kierunek - nie marnuj roku. Szko³y policealne mog¹ okazaæ siê bardzo dobr¹ alternatyw¹!!! Zespó³ Szkó³ Zawodowych Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 20 tel./fax: ; tel ; ; strona 20

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo