Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZEŃSTWO FIRMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZEŃSTWO FIRMY"

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego BEZPIECZEŃSTWO FIRMY

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZEŃSTWO FIRMY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 27 2 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 16 ust. 2

3 A. Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczeństwo Firmy (dalej: WU) regulują zasady udzielania przez ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych, Ochrony prawnej oraz Asysty prawnej. 2 Poniższe określenia, pisane od wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1. Centrum Informacji Prawnej podmiot działający na zlecenie Ubezpieczyciela, zawodowo zajmujący się świadczeniem usług Asysty prawnej i likwidacji szkód Ochrony prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa: CORIS LEX Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, Warszawa; 2. Deklaracja ubezpieczeniowa oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, złożone w formie zapewniającej jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia; 3. Deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się w oparciu o dane pomiarowe uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez IMiGW wystąpienia Deszczu nawalnego na terenie obejmującym miejsce powstania Szkody, przyjmuje wystąpienie Deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru Szkód świadczących wyraźnie o działaniu Deszczu nawalnego w najbliższej okolicy; 4. Dom samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem; 5. Eksplozja nagle przebiegające uzewnętrznienie się siły spowodowanej dążeniem do rozszerzania się gazów, pyłów, cieczy lub pary, przy czym w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania Szkody za spowodowaną eksplozją jest takie rozerwanie ścian tych naczyń i zbiorników, że zachodzi nagłe wyrównanie różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zbiornika; 6. Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 7. Huragan wiatr (prąd powietrza) o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s potwierdzonej przez IMiGW, który wyrządza szkody masowe; w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez IMiGW wystąpienia na terenie obejmującym miejsce powstania Szkody wiatru o określonej prędkości, ustala się wystąpienie takiego wiatru na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru Szkód masowych świadczących wyraźnie o jego działaniu w najbliższej okolicy; 8. Implozja uszkodzenie lampy próżniowej, zbiornika lub aparatu próżniowego działaniem ciśnienia zewnętrznego; 9. Lawina gwałtowne zsunięcie się lub stoczenie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich; 10. Lokal mieszkalny samodzielny, wyodrębniony w budynku wielomieszkaniowym, lokal służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiący na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 11. Lokal / Budynek o charakterze użytkowym na potrzeby WU pojęcie obejmujące swoim zakresem: 1) pensjonat wypoczynkowy, mały hotel, motel; 2) lokal przeznaczony do wykonywania działalności zawodowej, np. gabinet medyczny lub kancelaria prawna, zgłoszony jako przeznaczony do wykonywania takiej działalności odpowiednim organom;

4 3) niewielki (do 500 m 2 powierzchni użytkowej) budynek lub lokal o charakterze handlowym, usługowym, biurowym lub mieszanym spośród wcześniej wymienionych; 4) lokal użytkowy łącznie z Domem / Lokalem mieszkalnym jeśli stanowi całość z Nieruchomością mieszkalną, lecz będący lokalem funkcjonalnie wydzielonym oraz zgłoszonym odpowiednim organom jako część Nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, np.: przydomowe warsztaty, sklepy itp.; 5) Hale o konstrukcji murowanej niepalne (ściany murowane, betonowe); 12. Nieruchomość - na potrzeby WU pojęcie obejmujące: 1) Nieruchomości o charakterze mieszkalnym: a) Dom lub b) Lokal mieszkalny, 2) Nieruchomości o charakterze użytkowym: c) Lokale o charakterze użytkowym lub d) Budynki o charakterze użytkowym, 3) Nieruchomości o charakterze niemieszkalnym: e) Pomieszczenia gospodarcze, f) Obiekty małej architektury, g) Pomieszczenia przynależne, 4) Nieruchomość w budowie (przebudowie) Nieruchomości wymienione w pkt 1)-3) będące w trakcie budowy (przebudowy) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; Ilekroć mowa w WU o Nieruchomości (lub odpowiednio Nieruchomości o charakterze mieszkalnym, Nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, Nieruchomości o charakterze użytkowym) należy rozumieć przez to pojęcie zarówno Nieruchomość (Nieruchomości o charakterze mieszkalnym, Nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, Nieruchomości o charakterze użytkowym) wybudowaną jak i Nieruchomość w budowie (przebudowie), chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej; 13. Obiekty małej architektury inne pomieszczenia gospodarcze, które nie zostały uznane za Pomieszczenia gospodarcze, o których mowa w pkt. 18: ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, chodniki i studnie, położone na terenie tej samej Posesji, na której znajduje się ubezpieczony Dom; 14. Obsunięcie się ziemi obsunięcie się ziemi wskutek jej ruchów na stokach, niespowodowane działalnością człowieka; 15. Osoby bliskie małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe Ubezpieczonego, osoby pozostające w konkubinacie oraz pomoc domowa zamieszkałe i prowadzące z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe; 16. Osoby trzecie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia; 17. Pakiet płynnościowy wysokość przyznanych przez Ubezpieczającego limitów dla usług świadczonych przez Idea Money w ramach Umowy o świadczenie usług przez Idea Money S.A., zawartej między Ubezpieczającym, a Ubezpieczonym; Wysokość pakietu płynnościowego powinna być każdorazowo wskazana w pkt. 7 załącznika nr 1 (dot. Postanowień wspólnych dotyczących Usług) do Umowy o świadczenie usług przez Idea Money S.A.; 18. Pomieszczenie gospodarcze pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym: pralnia, suszarnia, komórka, garaż, znajdujące się na tej samej Posesji co ubezpieczany Dom lub będące jego częścią;

5 19. Pomieszczenie przynależne pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym przynależne do Lokalu mieszkalnego: pralnia, suszarnia, komórka, garaż, strych, znajdujące się w tym samym co ubezpieczany Lokal mieszkalny budynku wielomieszkaniowym, które mogą być użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczonego i jego Osoby bliskie; w przypadku garażu nieznajdującego się w tym samym co ubezpieczany Lokal mieszkalny budynku wielomieszkaniowym, garaż musi znajdować się w tej samej miejscowości co ubezpieczany Lokal mieszkalny; 20. Posesja działka gruntu, na której znajduje się przedmiot ubezpieczenia; za jedną posesję uważa się również kilka sąsiadujących bezpośrednio z sobą działek gruntu wykorzystywanych zgodnie z przysługującym prawem przez Ubezpieczonego; 21. Pożar działanie ognia, który rozszerzył się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samoistnie; 22. Powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów w korytach wód płynących; 23. Pracownik osoba zatrudniona u Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, lub innej umowy cywilnoprawnej; 24. Przepięcie nagły wzrost napięcia prądu w sieci elektrycznej wywołany wyładowaniem atmosferycznym; 25. Przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 0 poz. 584 ze zm.): osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za Przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; 26. Spływ wód po zboczach działanie wody polegające na spłynięciu jej po stokach lub zboczach na obszarach górskich albo pagórkowatych; 27. Stałe elementy elementy Nieruchomości zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi: 1) meble w zabudowie, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni; 2) elementy zabudowy wewnętrznej, np. antresole, piece i kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe) i schody; 3) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami); 4) wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej: umywalki, zlewy, krany, piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe z urządzeniami spłukującymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe czy elektryczne; 5) elementy dekoracyjne: tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg; 6) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej; 28. System pierwszego ryzyka system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia określona jest jako przypuszczalna maksymalna strata, jaka może zaistnieć wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia; 29. Szkoda utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia w sposób nagły i niezależny od woli Ubezpieczonego jednego lub wielu Zdarzeń losowych, mających miejsce w tym samym czasie, za których skutki Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność; 30. Szkoda całkowita Szkoda polegająca na takim zniszczeniu ubezpieczonej Nieruchomości lub jej Stałych elementów, że naprawa jest technicznie niemożliwa lub jej koszt jest równy bądź wyższy od Wartości rzeczywistej ubezpieczonej Nieruchomości lub jej Stałych elementów, w dniu wystąpienia Szkody, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona; 31. Świadczenie Prawne - udzielane przez Centrum Informacji Prawej usługi Asysty Prawnej na zasadach określonych w 23 ust. 2 WU;

6 32. Ubezpieczający Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP , REGON nr , zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej; 33. Ubezpieczony/Klient Przedsiębiorca, który złożył podpisaną Deklarację ubezpieczeniową oraz wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 34. Ubezpieczyciel - Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 35. Uderzenie pioruna działanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia; 36. Uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu drogowego lub szynowego bądź przewożonego przez nie ładunku; 37. Udział własny - określona procentowo w WU część należnego odszkodowania, które Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie; 38. Umowy o świadczenie usług - Umowa o świadczenie usług przez Idea Money S.A. zawierana przez Ubezpieczającego z Ubezpieczonym, zawiera indywidualny numer; 39. Upadek drzewa lub jego części fizyczny kontakt z przedmiotem ubezpieczenia drzew lub ich części znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu ubezpieczenia, będący bezpośrednim następstwem zaistnienia innego Zdarzenia losowego, za którego skutki Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność; 40. Upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 41. Wartość rynkowa wartość porównywalnego przedmiotu ubezpieczenia na danym terenie (obszar, miejscowość, dzielnica) odpowiadająca iloczynowi powierzchni i przeciętnej ceny 1 m 2 ; 42. Wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca kosztom, jakie należy ponieść w celu odbudowy / odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu jak nowy, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami na prace wykończeniowe; 43. Wartość rzeczywista Wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień faktycznego zużycia; 44. Zalanie następstwo działania wody, spowodowane: 1) awaryjnym wydostaniem się ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń instalacji wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych z wyłączeniem sytuacji, gdy Szkoda powstała podczas prób ciśnieniowych, napraw lub konserwacji tych instalacji; 2) cofnięciem się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych; 3) przypadkowym pozostawieniem odkręconych kranów lub innych zaworów w czasowo niezasilanych urządzeniach wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych; 4) przedostaniem się wody z pomieszczenia, którego Ubezpieczony nie zajmował zalanie przez Osoby trzecie; 45. Zapadnięcie się ziemi obniżenie się poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych pustych przestrzeni w gruncie, niespowodowanych działalnością człowieka; 46. Zdarzenie losowe w ubezpieczeniu Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych oznacza wystąpienie następujących zdarzeń: Pożar, Uderzenie pioruna, Przepięcie, Eksplozja, Implozja, Upadek statku powietrznego, Zalanie, Huragan, Powódź, Spływ wód po zboczach, Grad, Obsunięcie się ziemi, Zapadanie się ziemi, Deszcz nawalny, Lawina, Upadek drzewa lub jego części, Uderzenie pojazdu; 47. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia, o którym mowa w 27 WU.

7 B. Postanowienia ogólne Program ubezpieczeniowy 1. Program ubezpieczeniowy obejmuje: 1) Ubezpieczenie Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych, 2) Ubezpieczenie Asysty prawnej; 3) Ubezpieczenie Ochrony prawnej. 3 Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony podpisał Deklarację ubezpieczeniową i trwa, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i 5, nieprzerwanie przez okres 120 miesięcy (z których każdy z osobna nazywany jest miesiącem ubezpieczenia), jednak nie dłużej niż przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług przez Idea Money, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej tytułem objęcia ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem okresu ubezpieczenia i trwa jeden miesiąc. 3. Okres odpowiedzialności może być kontynuowany, na kolejne miesięczne okresy bez konieczności składania kolejnej Deklaracji ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz Ubezpieczony może w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia składając Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia poprzez złożenie Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, którego pomocniczy wzór został przygotowany przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało doręczone Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. 5 Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności kończy się: 1) w zakresie danego ryzyka z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; 2) w zakresie danego ryzyka z chwilą ustania ryzyka wskutek wypłaty odszkodowania za Szkodę całkowitą; 3) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony doręczył Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z 4 ust. 4; 5) z dniem rozwiązania Umowy o świadczenie usług przez Idea Money; 6) z dniem zbycia Nieruchomości będącej przedmiotem ubezpieczenia, 7) z dniem zakończenia stosunku prawnego na podstawie, którego Ubezpieczony posiadał prawa do władania Nieruchomością, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

8 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 6 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient, który spełnia następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 2) miejsce prowadzenia działalności lub siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3) złożył Deklarację ubezpieczeniową oraz 4) zawarł Umowę o świadczenie usług przez Idea Money S.A. w kwocie kapitału nieprzekraczającej zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 2. Ubezpieczeniem, na zasadach określonych w WU, może być objęty nie więcej niż jeden Klient w ramach jednej Umowy o świadczenie usług przez Idea Money S.A., a w przypadku Ubezpieczenia Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych do ubezpieczenia może zostać wskazana nie więcej niż jedna Nieruchomość w ramach jednej Umowy o świadczenie usług przez Idea Money S.A.. C. Postanowienia szczegółowe I. Ubezpieczenie Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń Losowych Przedmiot ubezpieczenia 7 1. Przedmiotem ubezpieczenia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych mogą być Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wraz z ich Stałymi elementami oraz Nieruchomości o charakterze użytkowym wraz z ich Stałymi elementami pod warunkiem, ze są wykorzystywane w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością, są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowią własność Ubezpieczonego lub znajdują się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. 2. W przypadku ubezpieczenia Nieruchomości o charakterze mieszkalnym, przedmiotem ubezpieczenia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych mogą być również Nieruchomości o charakterze niemieszkalnym wraz z ich Stałymi elementami. 3. Przedmiotem ubezpieczenia Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych mogą być Nieruchomości, których konstrukcja nie jest palna, to znaczy ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe są wykonane z materiałów trudnopalnych: cegła, pustak, kamień, marmur, beton, żelbeton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, stal, blacha, dachówka, eternit, papa, szkło, mur pruski. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Ubezpieczyciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres ubezpieczenia 8 1. Zakres ubezpieczenia Nieruchomości wraz z ich Stałymi elementami obejmuje Szkody wyrządzone w sposób nagły, nieprzewidziany i bezpośrednio przez następujące Zdarzenia losowe:

9 1) Pożar, przy czym dla Nieruchomości odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż zł, 2) Uderzenie pioruna, 3) Przepięcie, przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż zł, 4) Eksplozję, 5) Implozję, 6) Upadek statku powietrznego, 7) Zalanie, 8) Huragan, 9) Powódź, przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż zł, 10) Spływ wód po zboczach, 11) Grad, 12) Obsunięcie się ziemi, 13) Zapadanie się ziemi, 14) Lawinę, 15) Upadek drzewa lub jego części, 16) Uderzenie pojazdu, 17) Deszcz nawalny. 2. Zakres ubezpieczenia Nieruchomości w budowie (przebudowie) wraz z ich Stałymi elementami obejmuje Szkody wyrządzone w sposób nagły, nieprzewidziany i bezpośrednio przez następujące Zdarzenia losowe: 1) Pożar, przy czym dla Nieruchomości odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż zł, 2) Uderzenia pioruna, 3) Eksplozję, 4) Upadek statku powietrznego, 5) Powódź, przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż zł, 6) Spływ wód po zboczach, 7) Obsunięcie się ziemi, 8) Zapadnięcie się ziemi, 9) Lawinę, 10) Upadek drzewa lub jego części, 11) Uderzenie pojazdu, 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również Szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze Zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia odpowiednio zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem 14 ust. 2. Wyłączenia odpowiedzialności 9 1. Ubezpieczenie nie obejmuje Szkód powstałych w przedmiocie ubezpieczenia: 1) przeznaczonym do rozbiórki na podstawie decyzji odpowiedniego organu administracji,

10 2) zbudowanym niezgodnie z zatwierdzoną przez uprawnione organy dokumentacją (jeżeli zatwierdzenie było wymagane) lub bez wymaganych zezwoleń, 3) wskutek błędów projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, 4) nieużytkowanym przez okres powyżej 60 dni, chyba że, po otrzymaniu o tym informacji, potwierdziło pisemnie istnienie ochrony ubezpieczeniowej, nie dotyczy Nieruchomości w budowie (przebudowie); 5) skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez uprawnione podmioty, 6) podlegającym ubezpieczeniu obowiązkowemu na podstawie odrębnych przepisów, 7) spowodowanych przez Pożar powstały z paleniska w przypadku braku ważnego przeglądu kominiarskiego. 2. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomości o charakterze użytkowym, w których składowane lub magazynowane są materiały niebezpieczne pożarowo, za które uważa się ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru, a w szczególności: 1) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 o C, np.: aceton, nierozcieńczone alkohole: metylowy, etylowy, propylowy; ropa naftowa i produkty jej przerobu; benzyny, nafty, etery, octany, terpentyna, rozpuszczalniki organiczne i lakiery na ich bazie, benzen, ksylen, toulen itp.; 2) wszelkie gazy palne; takie jak np. metan, etan, propan, butan, gaz ziemny, gaz koksowniczy, acetylen, siarkowodór, cyjanowodór, etylen, propylen, amoniak, butylen itp.; 3) ciała stałe w postaci silnie rozdrobnionej, to jest pyły lub włókna mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, takie jak np.: włókna tekstylne, pyły powstałe z drewna, zbóż, cukru, siarki, węgla, magnezu, aluminium, cynku, cyrkonu, gumy itp.; 4) ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne np.: sód potas, karbid, itp.; 5) materiały wybuchowe i pirotechniczne; 6) ciała stałe ulegające samonagrzewaniu, takie jak np.: nitroceluloza, celuloid, pianka poliuretanowa, metakrylan metylu, guma, mleko w proszku w procesie produkcji; 7) ciała stałe ulegające samozapaleniu, takie jak np.: fosfor biały, sód, potas; 8) łatwopalne tworzywa sztuczne, takie jak np.: styropian, pianka poliuretanowa. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomości o charakterze użytkowym, w których bezpośrednio prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na: 1) wytwarzaniu lub przetwarzaniu oraz dystrybucji produktów węglowych, rafinacji ropy naftowej, paliw; 2) produkcji i i dystrybucji wyrobów tytoniowych; 3) produkcji wyrobów włókienniczych (przygotowanie i przędzenie włókien, produkcja dywanów, produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych powlekanych, impregnowanych); 4) produkcji i dystrybucji drewna, wyrobów z drewna, słomy, korka, świec, broni, amunicji, pasz, nasion, zboża; 5) zagospodarowaniu niemetalowych odpadów; 6) produkcji i dystrybucji fajerwerków i ogni sztucznych oraz innych artykułów pirotechnicznych, 7) produkcji i dystrybucji obuwia; 8) prowadzeniu ferm drobiu i innych żywych zwierząt, 9) produkcji chemicznej związanej z wykorzystaniem w procesie produkcyjnym materiałów palnych lub wybuchowych opisanych w 9 ust. 2, 10) działalności górniczej, 11) magazynowaniu. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje Nieruchomości o charakterze użytkowym przeznaczonych na kluby nocne, dyskoteki, agencje i biura towarzyskie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następującego mienia: 1) roślin, drzew, krzewów,

11 2) gruntów, gleby, naturalnych wódy powierzchniowych lub podziemnych, zbiorników wodnych, 3) znajdującego się na akwenach wodnych lub poza morską linią brzegową, 4) znajdującego się pod ziemią, 5) będącego w trakcie rozbiórki, demontażu, rozruchu próbnego, testów poprzedzających uruchomienie, 6) o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, 7) namiotów (w tym namiotów foliowych), szklarni, 8) budynków lub budowli, których ściany zewnętrzne wykonane są z palnych elementów: drewna, płyt warstwowych z izolacją termiczną w postaci styropianu, pianki poliuretanowej, styropianowej lub mieszanki tych składników. 10 Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub wyrządzonych umyślnie przez osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków ograniczających świadomość z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie Szkody. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 11 Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także Szkody powstałe w wyniku bezpośredniego skutku: 1) działań wojennych, stanu wojennego, wojny domowej, stanu wyjątkowego, rewolucji, powstania, zamieszek, rozruchów, strajków, buntów, sabotażu, terroryzmu, nacjonalizacji, konfiskaty, zajęcia lub zarekwirowania mienia przez uprawnione podmioty, 2) działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, działania promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 3) zapadnięcia się lub obsunięcia się ziemi w wyniku szkód górniczych, w rozumieniu prawa górniczego albo w wyniku innej działalności prowadzonej przez człowieka, 4) osiadania gruntu, 5) powolnego i systematycznego działania wibracji, hałasu, zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych i technologicznych, pocenia się rur, tworzenia się grzyba, przemarzania, 6) przesiąkania wód gruntowych i opadowych, 7) działania prądu elektrycznego nieposiadającego znamion Przepięcia, chyba że działanie prądu spowodowało Pożar, 8) zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków Ubezpieczonego, a Ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie, nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, 9) Eksplozji wywołanej przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,

12 10) spowodowane naporem śniegu lub lodu, Gradem lub Deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczony przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i wzywał wynajmującego do ich usunięcia, 11) powstałe podczas prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, 12) wynikające z naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją. 12 Odszkodowanie nie przysługuje w całości lub w części, a w przypadku jego wypłaty podlega zwrotowi, jeżeli: 1) zgłoszone roszczenie oparte zostało na dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych, 2) zgłoszone roszczenie zawiera informacje niezgodne z prawdą, o ile informacja ta miała istotny wpływ na uznanie roszczenia przez Ubezpieczyciela, obowiązek wykazania istotności takiego przypadku spoczywa na Ubezpieczycielu, 3) użyto fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania odszkodowania. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Suma ubezpieczenia wynosi 25% wysokości przyznanego Pakietu płynnościowego na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż zł w całym okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia Nieruchomości wraz z ich Stałymi elementami określana jest w Systemie pierwszego ryzyka. 3. Suma ubezpieczenia w czasie trwania okresu ubezpieczenia ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do całkowitego jej wyczerpania Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie Szkody i koszty wynikłe ze Zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia, niezależnie od liczby lub wysokości zgłoszonych roszczeń. 2. W ramach ustalonej sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu uzasadnione okolicznościami poniesione koszty akcji ratowniczej oraz usunięcia jej skutków: 1) wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków mających na celu zmniejszenie Szkody oraz zabezpieczenie przed Szkodą bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli środki te były właściwe, chociaż okazałyby się nieskuteczne, 2) związane z ratowaniem ubezpieczonego mienia, 3) związane z usunięciem pozostałości po Szkodzie. Obowiązki i uprawnienia Ubezpieczonego

13 15 1. Ubezpieczony przed objęciem przez Ubezpieczyciela Nieruchomości ochroną ubezpieczeniową zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone w Deklaracji ubezpieczeniowej lub skierowane do niego w innej formie oraz podać wszystkie znane sobie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowiedzialności, a także w trakcie okresu ubezpieczenia zgłaszać zmiany okoliczności, o które był zapytywany, w szczególności w zakresie zamiaru nieużytkowania przedmiotu ubezpieczenia w okresie powyżej 60 dni. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości, przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane w WU i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w ust Ubezpieczony zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia, przestrzegać przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpożarowej, o konserwacji i eksploatacji urządzeń będących pod jego dozorem oraz zobowiązany jest dbać o konserwację przewodów i urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i technologicznych. 4. W przypadku przeniesienia prawa własności ubezpieczonej Nieruchomości, Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 7 dni od daty jego przeniesienia. Postępowanie Ubezpieczonego w razie powstania szkody W razie zajścia Zdarzenia losowego Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia Szkodzie lub niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów, 2) niezwłocznego najpóźniej w terminie 3 dni od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej informacji zawiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu. Ubezpieczony może to uczynić: a) elektronicznie, na stronie: lub b) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, wzór Zgłoszenia Szkody został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela i u Agenta lub c) telefonicznie na nr lub , 3) niezmieniania bez zgody Ubezpieczyciela stanu faktycznego spowodowanego zaistniałym zdarzeniem, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia pozostałego mienia lub były w danych okolicznościach konieczne; Ubezpieczyciel nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu Szkody. 2. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczonego, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, postanowień ust. 1 pkt 1), Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego powodu. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2), Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 3. W razie zajścia Zdarzenia losowego Ubezpieczony powinien: 1) udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne posiadane przez siebie dowody potrzebne do ustalenia okoliczności powstania i rozmiaru Szkody oraz umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 2) niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o każdej Szkodzie, która mogła powstać w związku z popełnionym przestępstwem; w przypadku wszczęcia postępowania karnego dostarczyć Ubezpieczycielowi postanowienie o jego umorzeniu bądź odpis prawomocnego wyroku niezwłocznie po ich otrzymaniu.

14 Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o Szkodzie. 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminach określonych w WU Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Obliczenie wysokości odszkodowania Z zastrzeżeniem 13 i 14, odszkodowanie ustala się, przyjmując za podstawę ceny z dnia jego ustalenia: 1) w odniesieniu do Lokali mieszkalnych i Pomieszczeń przynależnych oraz w odniesieniu do Lokali o charakterze użytkowym Wartość rynkową, 2) w odniesieniu do Domów, Pomieszczeń gospodarczych i Obiektów małej architektury oraz w odniesieniu do Budynków o charakterze użytkowym Wartość odtworzeniową, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopień zużycia przedmiotu ubezpieczenia przekracza 50%, to rozmiar Szkody ustala się według Wartości rzeczywistej. Ubezpieczyciel przyjmuje stopień zużycia powyżej 50% dla Domów, Pomieszczeń gospodarczych i Obiektów małej architektury oraz w odniesieniu do Budynków o charakterze użytkowym, których wiek jest większy niż 50 lat, w Stałych elementach Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, niezbędne nakłady pieniężne na naprawę / wymianę elementów uszkodzonych wskutek wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego, jeżeli Szkoda została usunięta jego własnymi siłami, z zastrzeżeniem, że wysokość tych nakładów nie może być większa niż Wartość rzeczywista uszkodzonego elementu,

15 3) w odniesieniu do Nieruchomości w budowie (przebudowie) winna odpowiadać docelowej wartości tej Nieruchomości, z uwzględnieniem zamontowania Stałych elementów. Limit odpowiedzialności z tytułu wystąpienia Szkód w takiej Nieruchomości ograniczony jest wartością wykonanych prac do dnia wystąpienia Szkody, jednak nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. 2. Gdy Szkoda nie będzie naprawiana lub Ubezpieczony nie przedłoży dowodów kosztów poniesionych na naprawienie szkody, to odszkodowanie ustala się według kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczyciela. 3. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej, 2) kosztów dodatkowych poniesionych w związku z brakiem części zamiennych lub innych materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed Szkodą, 3) kosztów poniesionych na odkażanie pozostałości po Szkodzie, usuwanie zanieczyszczeń gleby, wody, powietrza oraz rekultywację gruntów, 4) kosztów poniesionych na wszelkiego rodzaju publiczno-prawne obciążenia. 4. Odszkodowanie w przypadku Nieruchomości wypłaca się do kwoty odpowiadającej: 1) 50% sumy ubezpieczenia Nieruchomości o charakterze mieszkalnym za Szkody w Nieruchomościach o charakterze niemieszkalnym, 2) 50% sumy ubezpieczenia Nieruchomości za Szkody w Stałych elementach z uwzględnieniem pkt 1) powyżej. II. Ubezpieczenie Asysty Prawnej Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie Asysty prawnej dotyczy spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wskazanym w 20, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w 21. Zakres ubezpieczenia W zakresie Asysty prawnej Ubezpieczyciel zapewnia za pomocą prawników Centrum Informacji Prawnej świadczenia prawne w celu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie: 1) spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych; 2) spraw związanych z obroną przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich; 3) spraw związanych z wykroczeniami lub przestępstwami; 4) spraw związanych z umowami; 5) spraw związanych ze stosunkiem pracy; 6) spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi; 7) spraw związanych z najmem, dzierżawą i wszelkimi podobnymi stosunkami prawnymi związanymi z używaniem lub użytkowaniem nieruchomości; 8) spraw związanych z prawami rzeczowymi na nieruchomościach, budynkach i częściach budynków; 2. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1, polega na przekazywaniu przez Centrum Informacji Prawnej drogą telefoniczną lub elektroniczną Informacji i przeprowadzeniu konsultacji prawnych, obejmujących:

16 1) informowanie Ubezpieczonego o danych teleadresowych właściwych miejscowo instytucjach związanych ze stosowaniem prawa (np. komorników, sądów, prokuratur, SKO, urzędów skarbowych, kancelarii prawnych, notariuszy itp.) 2) wskazywanie adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sporach rodzaju jakiego Ubezpieczony zwrócił się do Centrum Informacji Prawnej, w miejscu zawiśnięcia sporu lub siedziby Ubezpieczonego, 3) procedury prawnej oraz koszty prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw; 4) przesyłanie wzorów umów i pism należących do powszechnego obrotu; 5) przesyłanie w formie elektronicznej tekstów polskich aktów prawnych. 3. Dodatkowo Ubezpieczyciel zobowiązuje się do sporządzenia opinii prawnych z możliwością weryfikacji dokumentów prawnych do 20 kart w ramach jednej opinii prawnej i przesłanie jej Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną ( ) bądź faxem lub drogą pocztową. 4. Podstawą do skorzystania z Centrum Informacji Prawnej jest zaistnienie niezależnego od Ubezpieczonego i nieprzewidzianego uprzednio zdarzenia dotyczącego ciążących na nim obowiązków lub powinności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub stosunków cywilnoprawnych, w których jest podmiotem, albo też roszczeń które mu przysługują względem osób trzecich. 5. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są spełniane wyłącznie w przypadku, gdy problem prawny, mieści się w zakresie ubezpieczenia. 6. Ochrona prawna obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegające prawu polskiemu, związane z działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem Ubezpieczonego, które jest wykorzystywane w tej działalności. Wyłączenia odpowiedzialności Z zakresu Asysty prawnej wyłączne są zdarzenia z zakresu prawa bankowego, podatkowego, celnego, karnoskarbowego, autorskiego i własności intelektualnej, administracyjnego, budowlanego, zamówień publicznych, prawa handlowego, dotacji z funduszy UE, z zakresu zbiorowego prawa pracy, instrumentów finansowych, umów poręczenia i przejęcia długów, postepowania upadłościowego lub likwidacyjnego wszczętego wobec Ubezpieczonego, postępowania dyscyplinarnego samorządów zawodowych. 2. Ubezpieczenie nie obejmuje sporządzania zażaleń, apelacji i kasacji. 3. Ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje jakichkolwiek sporów zaistniałych lub mogących zaistnieć pomiędzy Ubezpieczonym a: Ubezpieczającym lub Ubezpieczycielem lub Centrum Informacji Prawnej. Limity odpowiedzialności W ramach ubezpieczenia Asysty prawnej, Ubezpieczonemu przysługują następujące limity świadczeń w pierwszym i każdych kolejnych latach trwania okresu ubezpieczenia (pierwszych i każdych kolejnych 12 następujących po sobie okresach odpowiedzialności) : 1) informacja i konsultacja prawna 4 świadczenia miesięcznie, nie więcej niż 24 rocznie, 2) opinia prawna 1 świadczenie miesięcznie, nie więcej niż 3 rocznie.

17 2. Spełnienie każdego świadczenia powoduje zmniejszenie ilościowego limitu dla ubezpieczenia Asysty prawnej. Spełnienie świadczeń, których łączna ilość wyczerpuje ilościowy limit świadczeń w danym okresie ubezpieczenia, powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w tym zakresie. Limit świadczeń odnawia się w każdym 12 miesięcznym okresie odpowiedzialności. Niewykorzystany limit świadczeń nie podlega kumulacji z odnowionym limitem świadczeń. Realizacja świadczeń Asysty prawnej W odniesieniu do świadczeń Asysty Prawnej, w zależności od charakteru zgłaszanego problemu - sprawa jest załatwiana w sposób następujący: 1) o ile to możliwe - problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze porady prawnej; 2) w przypadku, gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco prawnik po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, kontaktuje się telefonicznie z Ubezpieczonym w celu rozwiązania problemu w drodze porady prawnej. 2. W razie konieczności skorzystania ze Świadczeń Prawnych Ubezpieczony powinien skontaktować się telefonicznie z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do niedzieli, w godzinach numerem tel lub czynnym 24 godziny na dobę nr fax lub adresem podając co najmniej następujące dane: 1) dane Ubezpieczonego (nazwę, REGON), 2) imię, nazwisko osoby zgłaszającej, 3) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym, 4) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z Centrum Informacji Prawnej w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązania, w tym do przekazania pełnej informacji koniecznej do udzielenia świadczeń objętych ubezpieczeniem i jeżeli będzie to wymagane z uwagi na istniejący stan prawny lub faktyczny, kopii posiadanej dokumentacji. III. Ubezpieczenie Ochrony Prawej Przedmiot ubezpieczenia 24 Ubezpieczenie Ochrony prawnej dotyczy spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wskazanym w 25, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w 28. Zakres ubezpieczenia 25

18 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, określonych w WU, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony. 2. Refundacja kosztów ochrony interesów prawnych, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty konieczne dla: 1) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych; 2) ochrony umów - obrona interesów prawnych Ubezpieczonego, związanych ze stosunkiem najmu, dzierżawy, użytkowania itp. stosunków prawnych na Nieruchomości, stanowiącej siedzibę działalności Ubezpieczonego; 3) obrony przed roszczeniami osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych; 4) przy dochodzeniu odszkodowań z umów obrona interesów prawnych Ubezpieczonego, związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 5) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego jako pracodawcy, związanych ze stosunkiem pracy; 6) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia mające bezpośredni związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego i nie dotyczy ona obrony interesów prawnych wynikających z innych form jego aktywności, w tym życia prywatnego. 4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 2,w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w 29 zrefundować koszty Ochrony prawnej Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe zgodnie z 27 oraz o ile będą one niezbędne do reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych. Koszty Ochrony prawnej to: 1) koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym: a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego; b) koszty sądowe wszystkich instancji (w tym wynagrodzenie biegłych, koszty tłumaczeń przysięgłych oraz stawiennictwa świadków); c) koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego); 2) koszty udziału adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przedsądowym, do wysokości stawki minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wypłacona suma zaliczana jest na poczet postępowania przed sadem powszechnym I instancji; 3) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 10% sumy ubezpieczenia; 4) koszty postępowania sądu polubownego, aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym (w razie niepowodzenia postępowania polubownego lub arbitrażowego, wypłacona suma zaliczana jest na poczet postępowania przed sądem powszechnym); 5. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, o którym mowa w 25 ust. 4 pkt 1) ppkt a), ustalane jest: 1) w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie toczy się spór, w zakresie odpowiadającym nakładowi pracy pełnomocnika Ubezpieczonego; 2) kwota ustalona na podstawie pkt 1) nie może przekraczać trzykrotności stawki minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 3) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 1500 zł wynagrodzenie pełnomocnika może przewyższać sumę ustaloną na podstawie pkt 2), jednak nie więcej niż do sześciokrotności stawki określonej rozporządzeniem wymienionym w pkt 2);

19 4) dla wynagrodzenia pełnomocnika spoza terytorium RP, stawki przelicza się na złote polskie według kursu średniego NBP na dzień ustalenia odszkodowania oraz stosuje się w miejsce polskich aktów prawnych określonych w pkt 2)-3) odpowiednie akty prawa miejscowego dot. wynagrodzenia pełnomocników zawodowych, lub w razie braku takowych, miejscowe akty prawa dot. pokrywania przez skarb państwa kosztów obrońcy z urzędu. 6. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 7. Koszty pokrywane przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do odliczenia tego podatku. 8. Koszty wskazane powyżej uważa się za konieczne i celowe, jeżeli nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu (nie przewyższają kwoty 200% wartości przedmiotu sporu). Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Zakres terytorialny 26 Ochrona Prawna obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Polski i są realizowane wg. prawa polskiego. Zdarzenie ubezpieczeniowe Zdarzeniem ubezpieczeniowym uzasadniającym żądanie przez Ubezpieczonego udzielenia świadczenia z tytułu ubezpieczenia Ochrony prawnej jest: 1) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych powstanie szkody skutkującej powstaniem roszczenia; 2) w pozostałych przypadkach naruszenie lub domniemanie naruszenia przepisów, obowiązków lub zobowiązań przez Ubezpieczonego, stronę umowy zawartej z osobą objętą ubezpieczeniem lub osobę trzecią; 2. Jeżeli wystąpiły lub wystąpią zdarzenia o takiej samej lub podobnej podstawie prawnej lub faktycznej, są one traktowane jako jedno zdarzenie ze zsumowaną kwotą wartości przedmiotu sporu z datą wystąpienia pierwszego z nich. Wyłączenia odpowiedzialności Zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela) nie obejmuje: 1) odszkodowań, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat i danin natury publicznoprawnej, które musi zapłacić Ubezpieczony,

20 2) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nie będącymi adwokatami lub radcami prawnymi, albo skorzystania z usług tożsamych do Ochrony prawnej u podmiotu innego niż Centrum Informacji Prawnej. 2. Wyłączone są spory zaistniałe lub mogące zaistnieć pomiędzy Ubezpieczonym a: Ubezpieczającym, Ubezpieczycielem lub Przedstawicielem. 3. Zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela) nie obejmuje obrony interesów prawnych: 1) z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, górniczego i geologicznego; 2) dotyczących sporów pomiędzy współwłaścicielami Nieruchomości; 3) w sprawach o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 4) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi, 5) związanych z gwarancjami bankowymi, ubezpieczeniowymi, zabezpieczeniami wierzytelności, z umów poręczenia i przejęcia długów; 6) wynikających z umów o pracę lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członków ustawowych organów osób prawnych; 7) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, związanych z ochroną danych osobowych; 8) wynikających z umowy pożyczki lub kredytu, spraw dotyczących ochrony przyrody lub ochrony środowiska; 9) związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu lub w związku ze zdarzeniem w ruchu drogowym; 10) w sprawach dotyczących przewozu lub transportu drogowego, spraw o naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców oraz naruszenie innych przepisów regulujących zasady transportu lub przewozu osób lub rzeczy; 11) związanych ze Zdarzeniami ubezpieczeniowymi powstałymi w związku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod takim wypływem alkoholu, substancji odurzającej lub podobnie działającej substancji, jeżeli stan ten miał wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu oraz prawo uznaje taki stan za wykroczenie lub przestępstwo; 12) w sprawach związanych ze zbyciem lub nabyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego; 13) w sprawach związanych z upadłością, układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącym Ubezpieczonego lub w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo upadłościowym; 14) spraw rozpoznawanych przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Sądem Najwyższym oraz trybunałami międzynarodowymi; 15) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem i trzęsieniami ziemi; 16) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej; 17) z zakresu prawa celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, a także prawa karnego i karnoskarbowego. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia, stanowi górna granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi 25% wysokości przyznanego Pakietu płynnościowego na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż zł w całym okresie ubezpieczenia. 29

21 2. Suma ubezpieczenia zmniejsza się w czasie trwania okresu ubezpieczenia o kwotę spełnionych świadczeń. Obowiązki Ubezpieczonego Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia wysokości składki przez Ubezpieczyciela, o które był zapytywany w Deklaracji ubezpieczeniowej. 2. W czasie trwania ubezpieczenia Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi w formie pisemnej wszelkie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, a które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Ubezpieczonego ww. obowiązków, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania bądź dokonać jego zmniejszenia, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie się Szkody. 4. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Ochrony prawnej, obowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach zdarzenia pisemnie poinformować Centrum Informacji Prawnej pod adresem lub korespondencyjnie na adres: Coris Lex Services Sp. z o.o. ul. Sienna Warszawa o zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego i jego okolicznościach, przekazując wszelkie informacje, dokumenty dowody i korespondencję, dotyczącą Zdarzenia ubezpieczeniowego, lub skontaktować się telefonicznie z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach pod numerem tel , lub czynnym 24 godziny na dobę nr fax , 2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru, w tym udzielać wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczony obowiązany jest: 1) na uzasadnione żądanie Ubezpieczyciela przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego przeprowadzić przedsądowe postępowanie, zmierzające do polubownego zakończenia sprawy, 2) na uzasadnione żądanie Ubezpieczyciela złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, co do części roszczenia, 3) wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, od którego wyniku może zależeć skuteczność roszczenia Ubezpieczonego, chyba że zwłoka mogłaby doprowadzić do przedawnienia roszczenia przez Ubezpieczonego, 4) nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela na zawarcie ugody oraz na jej warunki. W szczególności warunki ugody nie mogą nakładać na Ubezpieczonego obowiązku poniesienia kosztów wyższych niż wynikałoby to z orzeczenia sądu w takim zakresie.

22 31 1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia się jej rozmiarów w tym czynności mających na celu realizację obowiązków wskazanych w 30 ust Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w 30 ust. 4 i 5, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności szkody i skutków Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania w postępowaniu przedsądowym lub sądowym. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie skorzysta z prawa opisanego w ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela, nie krótszym niż 14 dni, nie wskaże imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wskazania adwokata lub radcy prawnego w imieniu Ubezpieczonego. 3. W przypadku, gdy ze zgłoszeniem Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie wskazał imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego, a wymagane jest niezwłoczna reprezentacja adwokata lub radcy prawnego dla ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wyboru w imieniu Ubezpieczonego adwokata lub radcy prawnego. 4. W przypadku określonym w ust. 3 lub 4, Ubezpieczony udzieli wskazanemu przez Ubezpieczyciela adwokatowi lub radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa. 5. Ubezpieczony jest zobowiązany w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu zobowiązać pełnomocnika do bieżącego informowania Ubezpieczyciela o przebiegu sprawy. 6. Za wykonanie zleconego przez Ubezpieczonego zadania adwokat lub radca prawny oraz doradcza podatkowy ponosi w stosunku do Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność. Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, za skutki którego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występująca z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego.

23 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, świadczenie ubezpieczeniowe powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczonemu lub osobie występującej z roszczeniem. 6. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. 8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego lub Ubezpieczonego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, podanie przez Ubezpieczonego lub zgłaszającego roszczenie nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia lub uchylenie się od udzielenia wyjaśnień może powodować utratę prawa do wypłaty świadczenia, jeśli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia. 10. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie dostarczonych umów, rachunków, pokwitowań, potwierdzeń przelewów i innych dokumentów świadczących o poniesionych kosztach lub o zobowiązaniu do poniesienia kosztów objętych ubezpieczeniem, w terminie do 30 dni liczonych od dnia zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. D. Postanowienia końcowe Roszczenia regresowe Z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi, z mocy prawa, roszczenie wobec osoby odpowiedzialnej za Szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego wobec osób, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoby te wyrządziły Szkodę umyślnie. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji, z uwzględnieniem 16.

24 3. Jeżeli wypłacone przez Ubezpieczyciela odszkodowanie pokryło tylko część Szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami regresowymi Ubezpieczyciela. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia wobec osoby odpowiedzialnej za Szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel upoważniony jest do zażądania zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela: 1) Pisemnie droga pocztową, 2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Centrum Obsługi Klienta, 3) w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali Ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, których dane adresowe można uzyskać pod numerem infolinii Ubezpieczyciela , 4) telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela. 3. Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej 4. Ubezpieczony może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego reklamację. 7. Można również dochodzić swych roszczeń przed sądem według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sądem właściwym dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 8. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego. 9. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej od r.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU )

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU ) Duma Przedsiębiorcy 1/6 KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU ) Karta Produktu zawiera najważniejsze informacje o Programie Ubezpieczeniowym. Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z MERITUM BANK ICB S.A. UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL Karta Produktu jest materiałem informacyjnym. Karta Produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZEŃSTWO FIRMY

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZEŃSTWO FIRMY WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZEŃSTWO FIRMY A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczeństwo Firmy (dalej: WU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU MINI mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU MINI mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO MINI (zwane dalej: WU MINI) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MINI (dalej: WU MINI) regulują zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

1/7 PORTFELOWE UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

1/7 PORTFELOWE UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 1/7 KARTA PRODUKTU DO PORTFELOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ IDEA BANK S.A. (DALEJ KARTA PRODUKTU ) Karta Produktu zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU )

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU ) Duma Przedsiębiorcy 1/9 KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO (DALEJ KARTA PRODUKTU ) Karta Produktu zawiera najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu Programu Ubezpieczeniowego. Warunki

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezpieczny Dom

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezpieczny Dom Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Dom 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń opisane są w 8,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość Nieruchomość wybudowana Nieruchomość w budowie (przebudowie Obiekty małej architektury Obsunięcie się ziemi Osoby bliskie Osoby trzecie

Nieruchomość Nieruchomość wybudowana Nieruchomość w budowie (przebudowie Obiekty małej architektury Obsunięcie się ziemi Osoby bliskie Osoby trzecie WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia dla kredytobiorców hipotecznych Banku Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie:

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie: UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Rozdziału IV dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym stosuje się odpowiednie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy Karta Produktu została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia Ruchomości dla Klientów serwisu Kartonado.pl. kod: WU/08/94385/2016/M

Warunki grupowego ubezpieczenia Ruchomości dla Klientów serwisu Kartonado.pl. kod: WU/08/94385/2016/M Warunki grupowego ubezpieczenia Ruchomości dla Klientów serwisu Kartonado.pl kod: WU/08/94385/2016/M Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r.

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r. Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia 27.08.2013 r. GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY GSU PRAWNIK DLA RODZINY

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielonych Przez Getin Noble Bank S.A.

Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielonych Przez Getin Noble Bank S.A. Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielonych Przez Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki portfelowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3; ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty z dnia 11.04.2016 roku. Rodzaj informacji Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa)

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa) Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 23.05.2014 roku (dalej: Umowa) Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MINI (dalej:

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MIDI (dalej:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015 R.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015 R. Duma Przedsiębiorcy 1/9 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015 R. Niniejszy dokument (dalej Karta Produktu ) zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA PRIM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA PRIM Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości MIESZKAJ BEZPIECZNIE Z TU EUROPA PRIM Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nieruchomości Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Prim

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń opisane są w: 3

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń opisane są w: 3 Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Portfelowego Ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych przez IDEA BANK SA (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 01/08/16 z dnia 03 sierpnia 2016 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

7. Implozja uszkodzenie lampy próżniowej, zbiornika lub aparatu próżniowego działaniem ciśnienia zewnętrznego;

7. Implozja uszkodzenie lampy próżniowej, zbiornika lub aparatu próżniowego działaniem ciśnienia zewnętrznego; WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego (dalej: WU) regulują zasady udzielania przez TU EUROPA SA ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego KOMFORT (dalej: WU KOMFORT) regulują

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MAXI

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MAXI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MAXI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MAXI Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MAXI (dalej:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt

Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt Zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 41/12/15 z dnia 15.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 15.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 06/08/15 z dnia 18.08.2015 r.) (zwane dalej: OWU) Postanowienia ogólne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia 01.01.2015 roku. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo