Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kąt Zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 41/12/15 z dnia r., które wchodzą w życie z dniem r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. kod: OWU/08/99299/2015/M (zwane dalej OWU) Strona 1 z 36

2 Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia opisane są w 11 OWU, 18 OWU, 25 OWU, 30 Rozdział 2-3 OWU. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w 12 OWU, 19 OWU, 26 OWU, 30 Rozdział 4 OWU. Strona 2 z 36

3 Spis treści I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 4 II. DEFINICJE... 4 III. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE... 8 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA... 8 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia... 8 Objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych... 9 Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i rozwiązanie umowy ubezpieczenia V. ROSZCZENIA REGRESOWE VI. UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I ICH STAŁYCH ELEMENTÓW OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH,UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Obowiązki i uprawnienia ubezpieczającego i ubezpieczonego Postępowanie w razie powstania szkody Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania Obliczanie wysokości odszkodowania VII. UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia Obowiązki i uprawnienia ubezpieczającego i ubezpieczonego Postępowanie w razie powstania szkody Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania Obliczanie wysokości odszkodowania VIII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Suma gwarancyjna Obowiązki i uprawnienia ubezpieczającego i ubezpieczonego Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania IX. PAKIET ASSISTANCE Regulamin usług assistance pakiet Home Assistance Rozdział 1 Definicje na potrzeby realizacji świadczeń Home Assistance Rozdział 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Rozdział 3 Świadczenia Home Assistance Rozdział 4 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Rozdział 5 Obowiązki ubezpieczonego i zasady korzystania z pomocy assistance X. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Zapłata składki ubezpieczeniowej Składka w przypadku podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia Składka w przypadku doubezpieczenia XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Strona 3 z 36

4 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Na podstawie OWU,, zwane dalej lub ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia z klientami agenta, będącymi osobami fizycznymi, zwanymi dalej ubezpieczającymi. II. DEFINICJE 2 Poniższe określenia w rozumieniu OWU, z zastrzeżeniem 30 Rozdział 1, mają następujące znaczenie: 1. deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się w oparciu o dane pomiarowe uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez IMiGW wystąpienia deszczu nawalnego na terenie obejmującym miejsce powstania szkody, przyjmuje wystąpienie deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód świadczących wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego w najbliższej okolicy miejsca ubezpieczenia; 2. dom samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem; 3. dzień roboczy dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 4. dzień zapłaty składki dzień uznania rachunku bankowego pełną kwotą należnej składki lub raty składki; 5. eksplozja nagle przebiegające uzewnętrznienie się siły spowodowanej dążeniem do rozszerzania się gazów, pyłów, cieczy lub pary, przy czym w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest takie rozerwanie ścian tych naczyń i zbiorników, że zachodzi nagłe wyrównanie różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zbiornika; 6. elementy szklane zamontowane na stałe w nieruchomościach w miejscu ubezpieczenia następujące elementy: 1) szyby drzwiowe, 2) oszklenie ścian i dachów, 3) szklane przegrody ścienne, 4) szyby kominkowe; 7. grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 8. huragan wiatr (prąd powietrza) o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s potwierdzonej przez IMiGW, który wyrządza szkody masowe; w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) wystąpienia na terenie obejmującym miejsce powstania szkody wiatru o określonej prędkości, ustala się wystąpienie takiego wiatru na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód świadczących wyraźnie o jego działaniu w najbliższej okolicy; 9. implozja uszkodzenie lampy próżniowej, zbiornika lub aparatu próżniowego działaniem ciśnienia zewnętrznego; Strona 4 z 36

5 10. katastrofa budowlana samoistne, niezamierzone i gwałtowne zniszczenie nieruchomości w budowie / przebudowie lub jej części, a także jej elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, izolacyjnych i jej stałych elementów, wywołane czynnikami naturalnymi (środowiskowymi); Katastrofa budowlana nie może być wywołana błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem, zastosowaniem niewłaściwych wyrobów lub materiałów budowlanych, niespełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego; 11. kradzież z włamaniem dokonanie zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, pozostawiając widoczne ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 12. lawina gwałtowne zsunięcie się lub stoczenie się mas śniegu, lodu, skał, błota lub kamieni ze zboczy górskich; 13. lokal mieszkalny samodzielny, wyodrębniony w budynku wielomieszkaniowym lokal, służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiący na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 14. miejsce ubezpieczenia ubezpieczona nieruchomość wskazana przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych poprzez podanie adresu; 15. nieruchomość: 1) wybudowana: 1.1) o charakterze mieszkalnym: a) dom, b) lokal mieszkalny; 1.2) o charakterze niemieszkalnym: a) pomieszczenia gospodarcze, b) obiekty małej architektury, c) pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, d) garaż lub miejsce postojowe znajdujące się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny, które mogą być użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego i osoby bliskie, 2) w budowie / przebudowie dom, pomieszczenia gospodarcze lub obiekty małej architektury, będące w trakcie budowy lub przebudowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; Ilekroć mowa w OWU o nieruchomości (nieruchomość o charakterze mieszkalnym, nieruchomość o charakterze niemieszkalnym), należy rozumieć przez to pojęcie zarówno nieruchomość wybudowaną jak i nieruchomość w budowie/ przebudowie, chyba że zapisy stanowią inaczej; 16. obiekty małej architektury ogrodzenia, bramy i furtki z mechanizmami otwierania i zamykania, instalacją domofonu i wideofonu, altany, tarasy, chodniki, podjazdy, baseny i studnie, położone na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom; 17. osuwanie się ziemi osuwanie się ziemi wskutek jej ruchów na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka; 18. osoby bliskie małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe ubezpieczonego, osoby pozostające z ubezpieczonym w konkubinacie zamieszkałe i prowadzące z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe oraz pomoc domowa; 19. osoby trzecie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia, nie będące osobami bliskimi; 20. pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym, takie jak: pralnia, suszarnia, komórka, garaż, znajdujące się na tej samej posesji co ubezpieczany dom lub będące jego częścią; Strona 5 z 36

6 21. pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym, przynależne do lokalu mieszkalnego takie jak: pralnia, suszarnia, komórka, garaż, miejsce postojowe, strych, piwnica, znajdujące się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, co ubezpieczany lokal mieszkalny, które mogą być użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego i osoby bliskie; 22. pomoc domowa każda osoba zatrudniona przez ubezpieczonego lub osoby bliskie w celu wykonywania czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego; 23. posesja działka gruntu, na której znajduje się ubezpieczony dom; za jedną posesję uważa się również kilka sąsiadujących bezpośrednio z sobą działek gruntu wykorzystywanych zgodnie z przysługującym prawem przez ubezpieczonego; 24. pożar działanie ognia, który rozszerzył się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile; 25. powódź przejściowe zjawisko hydrologiczne, polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu, powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego lub przerwaniu wałów, zatopienie znacznych obszarów lądu; 26. przedstawiciel ubezpieczyciela agent ubezpieczeniowy posiadający pełnomocnictwo do dokonywania czynności ubezpieczeniowych w imieniu wskazanych w niniejszych OWU na podstawie zawartej umowy agencyjnej; 27. przepięcie nagły wzrost napięcia prądu w sieci elektrycznej, wywołany wyładowaniem atmosferycznym przekraczający napięcie znamionowe dla danego urządzenia, instalacji, sieci lub linii; 28. rabunek zabór mienia z pomieszczeń przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu ubezpieczonego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 29. ruchomości domowe mienie stanowiące wyposażenie nieruchomości wybudowanej, służące do prowadzenia gospodarstwa domowego takie jak: meble (z wyłączeniem szaf wnękowych i w stałej zabudowie oraz stałej zabudowy kuchni), dywany, sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego nie znajdujące się w zabudowie, żyrandole i kinkiety, ponadto odzież i inne przedmioty osobistego i wspólnego użytku ubezpieczonego i osób bliskich, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewnątrz nieruchomości, zapasy gospodarstwa domowego, zwierzęta domowe, broń myśliwska i służbowa, wyroby użytkowe z metali szlachetnych, mienie służbowe, mienie wypożyczone (jeżeli wypożyczenie zostało udokumentowane), sprzęt biurowy (sprzęt elektroniczny i meble) służący do działalności biurowej związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia; 30. spływ wód po zboczach działanie wody polegające na spłynięciu jej po stokach lub zboczach na obszarach górskich albo falistych; 31. stałe elementy elementy nieruchomości zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, w szczególności: a) meble (np. szafy wnękowe i w stałej zabudowie, stała zabudowa kuchni), sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego znajdujące się w zabudowie, lustra wmontowane w ściany, b) elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo kartonowe) i schody, c) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), d) wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej, w szczególności: umywalki, zlewy, krany, piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe z urządzeniami spłukującymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, e) elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny, wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, Strona 6 z 36

7 f) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje, rolety i urządzenia sygnalizacji alarmowej, oraz inne elementy, które mogą zostać uznane za stałe elementy; 32. system pierwszego ryzyka system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia określona jest jako przypuszczalna maksymalna strata, jaka może zaistnieć wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 33. system sum stałych system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia określona jest według najwyższej ogólnej wartości tego mienia w okresie ubezpieczenia; 34. szkoda utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia w sposób nagły i niezależny od woli ubezpieczonego jednego lub wielu zdarzeń losowych mających miejsce w tym samym czasie lub zdarzeń ubezpieczeniowych, za skutki których ponosi odpowiedzialność; 35. szkoda całkowita szkoda polegająca na takim zniszczeniu ubezpieczonego mienia, że naprawa jest technicznie niemożliwa lub jej koszt jest równy bądź wyższy od wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia w dniu wystąpienia szkody i naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona; 36. szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda polegająca na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia; 37. szkoda w mieniu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 38. trzęsienie ziemi drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, które potwierdziły pomiary najbliższej stacji badawczej od ubezpieczonej nieruchomości; trzęsienie ziemi uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały szkody w najbliższym sąsiedztwie ubezpieczonej nieruchomości; 39. ubezpieczyciel, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 07 listopada 1994 r. na (dalej: ); 40. ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia; 41. uderzenie pioruna działanie wyładowania elektrycznego bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia, powodujące przepływ ładunku elektrycznego przez przedmiot ubezpieczenia, który pozostawił w nim bezsporne ślady; 42. uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu drogowego lub szynowego, bądź przewożonego przez nie ładunku; 43. umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy ubezpieczającym a na warunkach określonych w niniejszych OWU; 44. upadek drzewa lub jego części fizyczny kontakt z przedmiotem ubezpieczenia drzew lub ich części znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu ubezpieczenia, będący bezpośrednim następstwem zaistnienia innego zdarzenia losowego, za skutki którego ponosi odpowiedzialność; 45. upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 46. wartość rynkowa wartość porównywalnego przedmiotu ubezpieczenia na danym terenie (obszar, miejscowość, dzielnica) odpowiadająca iloczynowi powierzchni i przeciętnej ceny 1m2; 47. wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca kosztom, jakie należy ponieść w celu odbudowy / odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu jak nowy, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami na prace wykończeniowe; Strona 7 z 36

8 48. wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia; stopień zużycia nieruchomości będzie obliczany liniowo na podstawie stawki określającej zużycie 2% rocznie, z zastrzeżeniem, że miesiąc rozpoczęty traktuje się jako pełny; 49. zalanie następstwo działania wody, spowodowane: 1) awaryjnym wydostaniem się ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń instalacji wodociągowych, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych z wyłączeniem sytuacji, gdy szkoda powstała podczas prób ciśnieniowych, napraw lub konserwacji tych instalacji, 2) cofnięciem się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, 3) przypadkowym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w czasowo nie zasilanych urządzeniach wodociągowych, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, 4) przedostaniem się jej z pomieszczenia, którego ubezpieczony nie zajmował zalanie przez osoby trzecie; 50. zapadanie się ziemi obniżenie się poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowanych działalnością człowieka; 51. zdarzenie losowe wystąpienie następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, grad, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, upadek drzewa lub jego części, uderzenie pojazdu, deszcz nawalny, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi; 52. zdarzenie ubezpieczeniowe kradzież z włamaniem, rabunek; 53. zwierzęta domowe psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, rybki akwariowe, tchórzofretki, szynszyle, z wyłączeniem zwierząt trzymanych w celach handlowych lub hodowlanych. III. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE 3 1. Program ubezpieczeniowy KOMFORT obejmujący: 1) ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych, 2) pakiet assistance. 2. Program ubezpieczeniowy KOMFORT PLUS obejmujący: 1) ubezpieczenie nieruchomości wybudowanej z jej stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych, 3) ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z ubezpieczoną nieruchomością, 5) pakiet assistance. 3. Wyboru programu ubezpieczeniowego dokonuje ubezpieczający, z zastrzeżeniem, że w programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS nie może zostać ubezpieczona nieruchomość w budowie/ przebudowie. W programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS adres miejsca ubezpieczenia musi być jednocześnie adresem miejsca zamieszkania ubezpieczonego. 4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie można dokonać zmiany programu ubezpieczeniowego. IV. UMOWA UBEZPIECZENIA Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia Strona 8 z 36

9 4 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) suma ubezpieczenia ubezpieczanych nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, o której mowa w 13, wskazana przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie przekracza kwoty zł, 2) nieruchomości ubezpieczane w programie ubezpieczeniowym KOMFORT spełniają warunki, o których mowa w 2 ust. 15 pkt 1) lub 2), ubezpieczane w programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS spełniają warunki, o których mowa w 2 ust. 15 pkt 1), 3) konstrukcja ubezpieczanych nieruchomości nie jest palna, to znaczy ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe są wykonane z materiałów trudnopalnych takich jak: cegła, pustak, kamień, marmur, beton, żelbeton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, stal, blacha, dachówka, eternit, papa, szkło, mur pruski. 2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczenia na warunkach indywidualnych z dniem, w którym został przez ubezpieczającego zaakceptowany wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, przy czym zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość może nastąpić po uprzednim zapoznaniu się ubezpieczającego z właściwym regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną i jego akceptacji. 3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania indywidualnej oceny ryzyka, a także od dokonania oględzin ubezpieczanego mienia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych 5 1. W szczególności, gdy: 1) przedmiotem ubezpieczenia są nieruchomości, które nie spełniają warunków, o których mowa w 4 ust. 1 lub 2) suma ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, których dotyczy wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia przekracza lub przekroczy po podwyższeniu kwotę zł, zawarcie umowy ubezpieczenia lub podwyższenie sumy ubezpieczenia ubezpieczonych nieruchomości możliwe jest pod warunkiem wyrażenia przez zgody zgodnie z ust Wyrażenie zgody przez uzależnione jest od złożenia poprzez przedstawiciela ubezpieczyciela lub bezpośrednio wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, który będzie podstawą do oceny ryzyka i podjęcia przez decyzji o możliwości objęcia nieruchomości ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. 2. Do wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych należy dołączyć operat szacunkowy rzeczoznawcy i zdjęcia nieruchomości, przy czym zastrzega sobie prawo do wnioskowania o inne będące w posiadaniu ubezpieczającego informacje/ dokumenty dotyczące nieruchomości. zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia. 3. przesyła do przedstawiciela ubezpieczyciela propozycję objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych lub odmowę objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymało oryginał wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. Przekazaną decyzję uznaje się za wiążącą. Propozycja objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych będzie przekazana klientowi za pośrednictwem przedstawiciela ubezpieczyciela. Strona 9 z 36

10 4. W sytuacji, w której wystąpią obiektywne, niezależne od, przyczyny wydłużające proces weryfikacji wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, termin weryfikacji może zostać wydłużony o okres niezbędny do jego dokonania, o czym poinformuje przedstawiciela ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego wniosku. Maksymalny okres weryfikacji wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego wniosku przez Nierozpatrzenie przez przedmiotowego wniosku w terminie, o którym mowa powyżej nie oznacza zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. 5. W przypadku błędnie wypełnionego lub niekompletnego wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, poprzez przedstawiciela ubezpieczyciela wezwie klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, do uzupełnienia informacji w nim zawartych. W takiej sytuacji bieg udzielenia odpowiedzi przez zgodnie z ust. 3 będzie liczony od otrzymania przez kompletnych informacji. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 6 Okres odpowiedzialności rozpoczyna się wraz z początkiem okresu ubezpieczenia od dnia wskazanego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki jednorazowej lub jej pierwszej raty i trwa zgodnie z deklaracją ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia: 12 miesięcy, 36 miesiące lub 60 miesięcy. 7 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 1. w zakresie danego ubezpieczenia wskazanego w 3 z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej lub z chwilą ustania ryzyka wskutek wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą, 2. z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, 3. z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia zgodnie z 8, 4. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z 8, 5. z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonej nieruchomości, chyba że wraz z przeniesieniem własności ubezpieczonej nieruchomości na nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w 34 ust. 3, a zostało powiadomione o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zbycia ubezpieczonej nieruchomości, 6. w zakresie pakietu assistance z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia z tytułu świadczeń Home Assistance lub limitów świadczeń Home Assistance wskazanych w OWU, z zastrzeżeniem 30 Rozdział 2 pkt 5, 7. z dniem upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty kolejnej raty składki jeżeli kolejna rata składki nie została zapłacona mimo wezwania do jej zapłaty, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 8 Strona 10 z 36

11 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie: 1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, wskazanego w polisie, jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia jest czynnością prawną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczającego, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą. 2. Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 2 mogą zostać złożone w następujący sposób:, 1) w formie pisemnej doręczone lub wysłane do ubezpieczyciela lub przedstawiciela ubezpieczyciela lub 2) w formie elektronicznej przesłane em do ubezpieczyciela; jeżeli we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie został podany adres ubezpieczającego, złożenie em wszelkich dyspozycji, o których mowa w OWU, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu ubezpieczającego u ubezpieczyciela. 4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym świadczyło ochronę ubezpieczeniową. 5. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w związku odstąpieniem od umowy ubezpieczenia lub rozwiązaniem umowy ubezpieczenia w związku z jej wypowiedzeniem nastąpi zgodnie z 31 ust. 9. V. ROSZCZENIA REGRESOWE 9 1. Z dniem wypłaty odszkodowania lub poniesienia przez kosztów świadczeń Home Assistance, o których mowa w OWU, na przechodzi z mocy prawa roszczenie ubezpieczonego wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania lub poniesionych przez TU Europa S.A. kosztów świadczeń Home Assistance. Nie przechodzą na roszczenia ubezpieczonego wobec osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 2. Ubezpieczony powinien udzielić wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli wypłacone przez odszkodowanie pokryło tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę przed roszczeniami regresowymi 4. Jeżeli ubezpieczony bez zgody skutecznie zrzekł się roszczenia wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę, (sprawcy szkody) w całości lub w części lub je ograniczył, odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy i może żądać zwrotu całości lub części poniesionych kosztów świadczeń Home Assistance. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania lub poniesieniu przez kosztów świadczeń Home Assistance, TU Europa S.A. upoważnione jest do zażądania zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania lub poniesionych przez kosztów świadczeń Home Assistance. Strona 11 z 36

12 VI. UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I ICH STAŁYCH ELEMENTÓW OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH,UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych jest wskazana przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych nieruchomość o charakterze mieszkalnym (dom lub lokal mieszkalny) wraz z jej stałymi elementami, do której ubezpieczony posiada prawo własności lub posiada własnościowe spółdzielcze prawo do tego lokalu. 2. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, przedmiotem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych są również: 1) wskazane przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych nieruchomości o charakterze niemieszkalnym (pomieszczenia gospodarcze, obiekty małej architektury, pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, garaże/ miejsca postojowe znajdujące się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny, które mogą być użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego i osoby bliskie) wraz z ich stałymi elementami, 2) ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczanej nieruchomości wybudowanej (w domu, w pomieszczeniach gospodarczych, w lokalu mieszkalnym, w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego, w garażach znajdujących się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny) w programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS, jeżeli ubezpieczana nieruchomość wybudowana o charakterze mieszkalnym stanowi jednocześnie miejsce zamieszkania ubezpieczonego). Zakres ubezpieczenia W ubezpieczeniu nieruchomości wybudowanych wraz z ich stałymi elementami oraz ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych odpowiada za szkody powstałe w sposób nagły, nieprzewidziany i bezpośrednio w następstwie jednego lub kilku następujących zdarzeń losowych zaistniałych w okresie odpowiedzialności: 1) deszcz nawalny, 2) eksplozja, 3) grad, 4) huragan, 5) implozja, 6) lawina, 7) osuwanie się ziemi, 8) powódź, 9) pożar, 10) przepięcie, 11) spływ wód po zboczach, 12) uderzenie pioruna, Strona 12 z 36

13 13) uderzenie pojazdu, 14) upadek drzewa lub jego części, 15) upadek statku powietrznego, 16) zalanie, 17) zapadanie się ziemi, 18) trzęsienie ziemi. 2. W ubezpieczeniu nieruchomości w budowie/ przebudowie wraz z ich stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych odpowiada za szkody powstałe w sposób nagły, nieprzewidziany i bezpośrednio w następstwie jednego lub kilku następujących zdarzeń losowych zaistniałych w okresie odpowiedzialności: 1) eksplozja, 2) katastrofa budowlana, 3) lawina, 4) osuwanie się ziemi, 5) powódź, 6) pożar, 7) spływ wód po zboczach, 8) uderzenie pioruna, 9) uderzenie pojazdu, 10) upadek drzewa lub jego części, 11) upadek statku powietrznego, 12) zapadanie się ziemi, 13) trzęsienie ziemi. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze szkodami wyrządzonymi przez zdarzenia losowe, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem 13 ust Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w przedmiocie ubezpieczenia: 1) przeznaczonym do rozbiórki na podstawie decyzji odpowiedniego organu administracji, 2) zbudowanym niezgodnie z zatwierdzoną przez uprawnione organy dokumentacją (jeżeli zatwierdzenie było wymagane) lub bez wymaganych zezwoleń, 3) skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez uprawnione podmioty, 4) podlegającym ubezpieczeniu obowiązkowemu na podstawie odrębnych przepisów, 5) znajdujących się na terenach zalewowych, zgodnie z ustawą Prawo wodne (DZ. U. z 2012 roku, poz. 145 z późniejszymi zmianami), 6) niezamieszkałych wyłączenie nie dotyczy nieruchomości w budowie/ przebudowie, 7) wynikających ze złego stanu technicznego budynku. 2. Ubezpieczenie nie obejmuje nieruchomości w budowie/ przebudowie od ryzyka szkód powstałych w wyniku deszczu nawalnego. 3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w stałych elementach ani w ruchomościach domowych znajdujących się w nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 ani w ruchomościach domowych znajdujących się w nieruchomościach w budowie/ przebudowie. Strona 13 z 36

14 4. nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie przez osoby, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody. 5. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody powstałe wskutek: 1) spożycia alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków ograniczających świadomość, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, 2) działań wojennych, stanu wojennego, wojny domowej, stanu wyjątkowego, rewolucji, powstania, zamieszek, rozruchów, strajków, buntów, sabotażu, terroryzmu, nacjonalizacji, konfiskaty, zajęcia lub zarekwirowania mienia przez uprawnione podmioty, 3) działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, działania promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 4) zapadnięcia się lub obsunięcia się ziemi w wyniku szkód górniczych, w rozumieniu prawa górniczego albo w wyniku innej działalności prowadzonej przez człowieka, 5) osiadania gruntu, 6) powolnego i systematycznego działania wibracji, hałasu, zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, wodociągowych i technologicznych, pocenia się rur, tworzenia się grzyba, przemarzania, 7) przesiąkania wód gruntowych i opadowych, 8) działania prądu elektrycznego nie posiadającego znamiona przepięcia, chyba że działanie prądu spowodowało pożar, 9) zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków ubezpieczonego a ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach, lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie nie występował na piśmie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, 10) przyczyny zaistniałej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 11) eksplozji wywołanej przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, 12) prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, 13) naporu śniegu lub lodu, gradu, deszczu nawalnego, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków ubezpieczającego lub ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo o nich wiedział i wzywał wynajmującego do ich usunięcia, 14) błędów projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, 15) wynikające z naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody. 6. Odszkodowanie nie przysługuje w całości lub w części, a w przypadku jego wypłaty podlega ono zwrotowi, jeżeli: 1) zgłoszone roszczenie oparte zostało na dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych, 2) zgłoszone roszczenie zawiera informacje niezgodne z prawdą, Strona 14 z 36

15 3) użyto fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania odszkodowania. 7. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach, 2) kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) nie będące wyrobami użytkowymi, 3) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, 4) broń inna niż myśliwska i sportowa, 5) trofea myśliwskie, 6) dokumenty i rękopisy, 7) programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju, 8) środki pieniężne, papiery wartościowe i karty płatnicze wszelkiego rodzaju, 9) paliwa napędowe, 10) pojazdy mechaniczne, 11) mienie ruchome w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, 12) mienie ruchome i elementy stałe służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, z wyłączeniem: sprzętu biurowego (sprzęt elektroniczny oraz meble) służącego do działalności biurowej związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia oraz mienia służbowego, 13) rośliny, 14) zwierzęta z wyłączeniem zwierząt domowych, 15) maszyny i urządzenia budowlane. 8. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte znajdujące się w nieruchomościach o charakterze niemieszkalnym następujące ruchomości domowe: sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, urządzenia biurowe, telefony, mienie wypożyczone, mienie służbowe. wyroby użytkowe z metali szlachetnych, biżuteria. 9. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 1) w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, tarasie, loggi, 2) w stałych elementach lokalu mieszkalnego, jeżeli nie służą wyłącznie do obsługi lokalu mieszkalnego i stanowią majątek właściciela budynku, w którym lokal mieszkalny się znajduje, 3) w mieniu osób trzecich zamieszkujących w ubezpieczonym domu lub lokalu mieszkalnym, 4) powstałe przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 5) wynikające z naturalnego zużycia, pogorszenia się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Suma ubezpieczenia nieruchomości wraz z ich stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz suma ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych stanowią górną granicę odpowiedzialności za wszystkie szkody i koszty wynikłe ze zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Z zastrzeżeniem ust. 3-7 sumy ubezpieczenia wskazuje ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. 2. Suma ubezpieczenia nieruchomości wraz z ich stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych określana jest w systemie sum stałych. Strona 15 z 36

16 3. Suma ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych określana jest w systemie pierwszego ryzyka według wartości odtworzeniowej. 4. Suma ubezpieczenia nieruchomości wybudowanych wraz z ich stałymi elementami ustalana jest w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych i powinna odpowiadać: 1) wartości rynkowej w odniesieniu do lokalu mieszkalnego (z jego stałymi elementami), pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego (z ich stałymi elementami) i garaży lub miejsc postojowych znajdujących się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny (z ich stałymi elementami), 2) wartości rzeczywistej w odniesieniu do domu (z jego stałymi elementami), pomieszczeń gospodarczych (z ich stałymi elementami) oraz obiektów małej architektury. 5. Suma ubezpieczenia nieruchomości w budowie/ przebudowie powinna odpowiadać docelowej wartości tej nieruchomości z uwzględnieniem zamontowania stałych elementów. Limit odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód w takiej nieruchomości ograniczony jest wartością wykonanych prac do dnia wystąpienia szkody, jednak nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych powinna zawierać: 1) w odniesieniu do lokalu mieszkalnego łączną wartość lokalu mieszkalnego (z jego stałymi elementami), pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego (z ich stałymi elementami), garaży i miejsc postojowych znajdującymi się w tej samej miejscowości, co ubezpieczany lokal mieszkalny (z ich stałymi elementami), 2) w odniesieniu do domu łączną wartość domu (z jego stałymi elementami), pomieszczeń gospodarczych (z ich stałymi elementami) oraz obiektów małej architektury. 7. Wysokość sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych w zależności od wybranego przez ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia wynosi: wariant ubezpieczenia w programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV suma ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych zł zł zł 15% sumy ubezpieczenia nieruchomości, nie więcej niż zł 8. W każdym momencie istniejącego okresu ubezpieczenia ubezpieczający może, z zastrzeżeniem zapisów 14 ust. 6, dokonać podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia nieruchomości wraz jej stałymi elementami np. wskutek zmiany wartości ubezpieczonej nieruchomości. W tym celu ubezpieczający powinien złożyć pisemny wniosek o podwyższenie/ obniżenie sumy ubezpieczenia przez przedstawiciela ubezpieczyciela lub bezpośrednio Jeżeli ubezpieczający złoży wniosek, o którym mowa w niniejszym ustępie, na sumę ubezpieczenia przekraczającą kwotę zł, zastosowanie będą miały zapisy, o których mowa W ramach sumy ubezpieczenia nieruchomości wraz z ich stałymi elementami i sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych, zwraca ubezpieczonemu uzasadnione okolicznościami, poniesione koszty akcji ratowniczej oraz usunięcia jej skutków: 1) wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenie przed szkodą bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne, 2) związane z ratowaniem ubezpieczonego mienia, 3) związane z usunięciem pozostałości po szkodzie. Strona 16 z 36

17 10. po każdorazowej wypłacie odszkodowania, o ile nie była to szkoda całkowita, może na złożony przez ubezpieczającego, bezpośrednio lub przez przedstawiciela ubezpieczyciela, wniosek o doubezpieczenie po szkodzie wyrazić zgodę na uzupełnienie sumy ubezpieczenia nieruchomości wraz z jej stałymi elementami do wysokości ustalonej na początku okresu ubezpieczenia. Zmiana sumy ubezpieczenia nieruchomości wraz z jej stałymi elementami jest skuteczna od dnia, w którym TU Europa S.A. po otrzymaniu wniosku o doubezpieczenie po szkodzie wyraziło zgodę na doubezpieczenie nieruchomości po szkodzie przekazując ubezpieczającemu za pośrednictwem przedstawiciela ubezpieczyciela stosowną zgodę wraz z informacją o składce za doubezpieczenie po szkodzie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki za doubezpieczenie po szkodzie, zgodnie z 33. Nierozpatrzenie przez TU Europa S.A. przedmiotowego wniosku w terminie, o którym mowa powyżej nie oznacza zgody na doubezpieczenie nieruchomości po szkodzie. Obowiązki i uprawnienia ubezpieczającego i ubezpieczonego Ubezpieczający przed objęciem przez mienia ochroną ubezpieczeniową obowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, lub skierowane do niego w innej formie oraz podać wszystkie znane sobie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowiedzialności. W trakcie okresu ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zmianie okoliczności. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej (ubezpieczonego), obowiązki, o których mowa w ust. 1 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek. 3. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane w OWU i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w ust Ubezpieczony powinien właściwie zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia, przestrzegać przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpożarowej, o konserwacji i eksploatacji urządzeń będących pod jego dozorem oraz zobowiązany jest dbać o konserwację przewodów i urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i technologicznych. 5. Jeżeli ubezpieczony nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 4, a ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest do bezzwłocznego złożenia wniosku o podwyższenie sumy ubezpieczenia, gdy wartość nieruchomości wzrośnie o 20% aktualnej sumy ubezpieczenia lub więcej, z zastrzeżeniem 13 ust W przypadku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność, ubezpieczający lub ubezpieczony na wezwanie powinien dostarczyć niezbędne do wyliczenia należnego odszkodowania dokumenty związane z ubezpieczoną nieruchomością. Postępowanie w razie powstania szkody 1. W razie zajścia zdarzenia losowego lub zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony powinien: 15 Strona 17 z 36

18 1) wykorzystać wszelkie dostępne środki w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów, 2) niezwłocznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji zawiadomić o zdarzeniu, składając jednocześnie za pośrednictwem przedstawiciela ubezpieczyciela lub bezpośrednio dokumenty dotyczące okoliczności i rozmiaru szkody, 3) nie zmieniać bez zgody stanu faktycznego spowodowanego zaistniałym zdarzeniem, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia pozostałego mienia lub były w danych okolicznościach konieczne; nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez zawiadomienia o powstaniu szkody, 4) powiadomić zarządzającego budynkiem, jeżeli właściciel budynku może ponosić odpowiedzialność za szkodę. 5) udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępnych posiadanych przez siebie dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności powstania i rozmiaru szkody oraz umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 6) niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o każdej szkodzie, która mogła powstać w związku z popełnionym przestępstwem; w przypadku wszczęcia postępowania karnego dostarczyć postanowienie o jego umorzeniu bądź odpis prawomocnego wyroku niezwłocznie po ich otrzymaniu, 7) zabezpieczyć możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. Zgłoszenia roszczenia można dokonać drogą elektroniczną przez stronę internetową ubezpieczyciela, telefonicznie lub pisemnie. 3. W przypadku naruszenia przez ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa postanowień ust. 1 pkt 1) jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2) może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania Po otrzymaniu przez zawiadomienia o zajściu szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TU Europa S.A. lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zawiadomienia o szkodzie. 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania powinno wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 2. Strona 18 z 36

19 4. Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 6. ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu i ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez 7. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości wraz z ich stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych a także odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych wypłacane jest ubezpieczonemu. Obliczanie wysokości odszkodowania Wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych: 1) w odniesieniu do następujących nieruchomości wybudowanych: lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego i garaży lub miejsc postojowych znajdujących się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny wraz z ich stałymi elementami ustala się przyjmując za podstawę wartość rynkową z dnia jego ustalenia, 2) w odniesieniu do następujących nieruchomości wybudowanych: domu i pomieszczeń gospodarczych z ich stałymi elementami oraz obiektów małej architektury ustala się przyjmując za podstawę wartość rzeczywistą z dnia jego ustalenia, 3) w odniesieniu do nieruchomości w budowie/ przebudowie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, na podstawie cen z dnia jego ustalenia, z zastrzeżeniem 13 ust. 5, 4) w odniesieniu do ruchomości domowych ustala się przyjmując za podstawę wartość odtworzeniową z dnia jego ustalenia, przy czym dla zwierząt domowych wysokość odszkodowania ustala się w przeciętnej wartości zwierzęcia tej samej rasy i tego samego gatunku, ustalonej na podstawie cen występujących w handlu, powiększonej o ewentualne koszty koniecznego uśpienia. 2. Gdy szkoda nie będzie naprawiana na wniosek ubezpieczonego lub gdy ubezpieczony nie przedstawi kalkulacji naprawy szkody, wysokość odszkodowania ustala się według kalkulacji sporządzonej przez 3. W porozumieniu z ubezpieczonym wysokość odszkodowania może być ustalona przez na podstawie: 1) rachunków za odbudowę lub naprawę mienia potwierdzonych kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy lub specyfikacją wykonanych robót, sporządzoną przez podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, 2) kosztorysu odbudowy lub naprawy. weryfikuje przedstawione rachunki lub kosztorysy, o których mowa w pkt. 1) i 2) w zakresie zgodności ze stanem faktycznym: wysokości poniesionych kosztów, dotychczasowych wymiarów ubezpieczonego mienia, zakresu robót i użytych materiałów. 4. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystyczne, zabytkowej lub pamiątkowej ubezpieczonego mienia, Strona 19 z 36

20 2) kosztów dodatkowych poniesionych w związku z brakiem części zamiennych lub innych materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, 3) kosztów poniesionych na odkażanie pozostałości po szkodzie, usuwanie zanieczyszczeń gleby, wody, powietrza oraz rekultywację gruntów, 4) kosztów poniesionych na wszelkiego rodzaju obciążenia publiczno-prawne. 5. Z zastrzeżeniem 13 ust. 4, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych wypłaca się: 1) za szkody w nieruchomościach o charakterze niemieszkalnym do kwoty odpowiadającej 50% sumy ubezpieczenia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, 2) za szkody w stałych elementach do kwoty odpowiadającej 50% sumy ubezpieczenia nieruchomości z uwzględnieniem pkt 1). 6. Z zastrzeżeniem 13 ust. 5 odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie/ przebudowie od pożaru i innych zdarzeń losowych wypłaca się: 1) za szkody w nieruchomościach o charakterze niemieszkalnym do kwoty odpowiadającej 50% sumy ubezpieczenia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, 2) za szkody w stałych elementach do kwoty odpowiadającej 40% sumy ubezpieczenia nieruchomości z uwzględnieniem pkt 1). 7. Z zastrzeżeniem 13 ust. 3 i 7 odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych wypłaca się do kwoty odpowiadającej 100% sumy ubezpieczenia. 8. Od ustalonego rozmiaru szkody odlicza się wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. Pozostałości po szkodzie pozostają własnością ubezpieczonego. VII. UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia W programie ubezpieczeniowym KOMFORT PLUS przedmiotem ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mogą być ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczonej nieruchomości wybudowanej (w domu, w pomieszczeniach gospodarczych, w lokalu mieszkalnym, w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego, w garażach znajdujących się w tej samej miejscowości co ubezpieczany lokal mieszkalny). 2. odpowiada za szkody powstałe w następstwie zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie odpowiedzialności. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze szkodami wyrządzonymi przez zdarzenia ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem 20 ust Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączenia odpowiedzialności Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku wyłączone są szkody: 1) w mieniu nienależycie zabezpieczonym, z uwzględnieniem zapisów 21 ust. 1, 2) w mieniu znajdującym się w nieruchomości w budowie/ przebudowie, Strona 20 z 36

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom pod ochroną. I. Postanowienia wstępne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom pod ochroną. I. Postanowienia wstępne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom pod ochroną zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/08/87253/2015/M (zwane dalej: OWU) I. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy Karta Produktu została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Dom. kod: OWU/07/86669/2015/M

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Dom. kod: OWU/07/86669/2015/M Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Dom kod: OWU/07/86669/2015/M Spis treści I. Postanowienia wstępne 3 II. Definicje 3 III. Programy ubezpieczeniowe 6 IV. Umowa Ubezpieczenia 7 V. Ubezpieczenie Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Dom

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Dom Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Dom Zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 19/12/15 z dnia 11.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 11.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezpieczny Dom

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezpieczny Dom Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Dom 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń opisane są w 8,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z MERITUM BANK ICB S.A. UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 II. DEFINICJE. 2 III. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE. 4 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA V VI. 20 XII.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 II. DEFINICJE. 2 III. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE. 4 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA V VI. 20 XII. Spis treści I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 1 II. DEFINICJE... 2 III. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE... 4 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA... 4 Warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia... 4 Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość Nieruchomość wybudowana Nieruchomość w budowie (przebudowie Obiekty małej architektury Obsunięcie się ziemi Osoby bliskie Osoby trzecie

Nieruchomość Nieruchomość wybudowana Nieruchomość w budowie (przebudowie Obiekty małej architektury Obsunięcie się ziemi Osoby bliskie Osoby trzecie WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia dla kredytobiorców hipotecznych Banku Ochrony

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Spis treści I. Postanowienia wstępne 3 II. Definicje 3 III. Umowa Ubezpieczenia 6 IV. Ubezpieczenie Nieruchomości od

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości DLA KLIENTÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości DLA KLIENTÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości DLA KLIENTÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nieruchomości dla Klientów Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PORTFEL Karta Produktu jest materiałem informacyjnym. Karta Produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MIDI Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MIDI (dalej:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI

Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego MINI Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego MINI (dalej:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI stanowiących zabezpieczenie kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych udzielonych przez Credit

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo