Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty z dnia roku. Rodzaj informacji Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU S.A. do wypłaty odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3; 1

2 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty (zwane dalej WU). DEFINICJE 2 Użyte w niniejszych WU pojęcia oznaczają: 1) Asysta prawna udzielenie Ubezpieczonemu przez prawnika Przedstawiciela Ubezpieczyciela świadczeń wymienionych w 5; 2) Centrum Informacji Prawnej centrum obsługi ubezpieczenia Ochrony prawnej świadczonego na podstawie WU, prowadzone przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela; 3) Opinia prawna przyporządkowanie stanu faktycznego do odpowiedniej normy prawnej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów; 4) Pełnomocnik pełnomocnik procesowy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym lub obrońca w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub wykroczeniowym będący adwokatem lub radcą prawnym; 5) Porada prawna udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Ubezpieczony oraz zasugerowanie Ubezpieczonemu zgodnego z prawem postępowania w danym stanie faktycznym; 6) Przedstawiciel Ubezpieczyciela Coris Lex Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , jako podmiot profesjonalnie zajmujący się likwidacją szkód z ubezpieczenia Ochrony prawnej oraz świadczący Asystę prawną; 7) Ubezpieczający NAU Profit sp. z o.o.; 8) Ubezpieczony osoba fizyczna zatrudniona w podmiotach wymienionych w ustawie o systemie oświaty, która objęta została ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w WU; 9) Ubezpieczyciel GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; 10) Umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla pracowników Oświaty; 11) Wynagrodzenie pełnomocnika wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego Ubezpieczonego ustalane w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie toczy się spór, w zakresie 2

3 odpowiadającym nakładowi pracy adwokata lub radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że: a) ustalona kwota wynagrodzenia nie może przekraczać trzykrotności stawki minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu; b) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej zł wynagrodzenie może przewyższać sumę ustaloną na podstawie pkt a), jednak nie więcej niż sześciokrotność stawki określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz nie więcej niż wartość przedmiotu sporu. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES TERYTORIALNY 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest obrona interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez pokrycie wymienionych w WU kosztów prowadzenia sporów prawnych (Ochrona prawna) oraz organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Asysty prawnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko i wyłącznie spory prawne, które są rozpoznawane według prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zaistniały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ 4 1. Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, które Ubezpieczony poniósł lub zobowiązany jest do poniesienia. 2. Ochrona prawna obejmuje sprawy związane z własną działalnością zawodową Ubezpieczonego z zakresu: 1) prawo pracy; 2) prawo ubezpieczeń społecznych; 3) spory na gruncie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, z późń. zm.); 4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U Nr 14, poz. 114, z późń. zm.); 5) prawo karne i wykroczeniowe. 3. Ochrona prawna obejmuje również sprawy związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą, społeczną lub zarobkową) w zakresie prawa konsumenckiego. 4. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi, w tym: a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego, 3

4 b) koszty sądowe I i II instancji, c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego), d) koszty tłumaczenia przysięgłego, e) wynagrodzenie biegłego, f) koszty stawiennictwa świadków; 2) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 20% sumy ubezpieczenia; 3) koszty postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego, aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub arbitrażowego, do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym I instancji, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest zaliczana w poczet kosztów określonych w pkt. 1) oraz nie może przekraczać ich maksymalnej wysokości; 4) koszty postępowania dyscyplinarnego, w tym Wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego; 5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym do 50% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zwrotu w razie zniesienia środka zapobiegawczego lub przepadku. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru reprezentującego go adwokata lub radcy prawnego. Ubezpieczony może również zażądać, aby to Ubezpieczyciel wskazał mu pełnomocnika. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za czynności pełnomocnika Ubezpieczonego. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE ASYSTY PRAWNEJ 5 1. Asysta prawna obejmuje sprawy związane z działalnością zawodową Ubezpieczonego u pracodawcy w zakresie wskazanym w 4 ust. 2 WU, a także z zakresu jego życia prywatnego: 1) prawa konsumenckiego, 2) prawa autorskiego i własności intelektualnej; 3) prawa o ruchu drogowym; 4) prawa sąsiedzkiego; 5) prawa spadkowego; 6) prawa rodzinnego i opiekuńczego; 7) prawa administracyjnego; 8) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); 4

5 9) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów, w tym w szczególności: a. umowy zawierane na odległość, b. aukcje i zakupy internetowe, c. z umów ubezpieczenia, d. dochodzenie należności, e. odsetki, f. naprawienie szkody, g. kary umowne, h. wykonanie zastępcze, i. odszkodowanie za szkodę, j. odszkodowanie za utracone korzyści; 10) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych; 11) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 2. Świadczenie Asysty prawnej obejmuje udzielenie przez prawników Centrum Informacji Prawnej: 1) udzielenie Porady prawnej; 2) sporządzenie Opinii prawnej; 3) sporządzenie imiennego dokumentu prawnego: wezwania, wniosku, pozwu, sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty; 4) udzielenie informacji prawnej, rozumianej jako: a) przesyłanie wzorów umów i pism prawnych powszechnego obrotu, b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw, c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych, d) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach, itp., f) pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się prowadzenia danej sprawy. 3. Asysta prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu w oparciu o przedstawiony przez Ubezpieczonego opis problemu i stan faktyczny. Jeżeli po uzyskaniu Asysty prawnej Ubezpieczony po raz kolejny zwróci się do Przedstawiciela Ubezpieczyciela z wnioskiem o udzielenie Asysty prawnej podając dalsze lub odmienne informacje czy dane dotyczące tego samego problemu prawnego, wówczas udzielone przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela świadczenie traktuje się i liczy jako nowe kolejne świadczenie. 4. Świadczenia Asysty prawnej udzielane są, o ile to możliwe, na bieżąco lub najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela wniosku o udzielenie Asysty prawnej wraz z dokumentami niezbędnymi do udzielenia Asysty prawnej, chyba że Ubezpieczony i Przedstawiciel Ubezpieczyciela umówili się inaczej. 5

6 5. Asysta prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy zastosowaniu poniższych form przekazu: 1) telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu; 2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres ; 6. Asysta prawna nie obejmuje spraw, gdzie niezbędna jest analiza, weryfikacja lub sporządzenie dokumentów o łącznej objętości przekraczającej 10 kart A4. Każde kolejne karty dokumentu traktowane są jako udzielenie kolejnego świadczenia. 7. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania Asysty prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego niż Przedstawiciel. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanej z poniżej wskazanymi zdarzeniami lub sprawami oraz wskazanych poniżej kosztów: 1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, lokautem i trzęsieniami ziemi; 2) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej; 3) zdarzenia spowodowane przez Ubezpieczonego umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub winy umyślnej osoby, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 4) zdarzenia zaistniałe na skutek lub w związku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod takim wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jakie aktualnie obowiązujące miejscowe prawo uznaje za wykroczenie lub przestępstwo; 5) spory dotyczące roszczeń Ubezpieczonych, wynikających z cesji wierzytelności; 6) postępowania przed: Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, trybunałami międzynarodowymi, 7) spory z zakresu prawa: podatkowego lub karnoskarbowego, zbiorowego prawa pracy, o fundacjach i stowarzyszeniach; 8) ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje sporów zaistniałych pomiędzy stronami stosunku ubezpieczenia (Ubezpieczonym, Ubezpieczającym, Ubezpieczycielem oraz Przedstawicielem Ubezpieczyciela); 9) koszty, których pokrycie jest objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC; 10) koszty, które Ubezpieczony musi lub musiał ponieść tylko dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo też przedstawił zarzut potrącenia, a obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem, albo też koszty te zobowiązana jest ponieść osoba trzecia; 6

7 11) koszty związane z ugodowym załatwieniem sprawy, jeżeli koszty te nie zostały ustalone z Ubezpieczycielem; 12) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia mandatu, grzywien, kosztów i wszelkiego rodzaju należności, ceł, podatków i innych podobnych opłat publicznoprawnych. 13) koszty związane ze sporami w zakresie rozwodów, podziału majątku wspólnego małżonków, separacji, roszczeń o zachowek w zakresie ubezpieczenia Ochrony prawnej ( 4). 2. Koszty ochrony prawnej uważa się za konieczne i celowe, jeżeli koszty ochrony prawnej nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu (tj. nie mogą przekraczać 150% wartości dochodzonego roszczenia lub wartości interesu prawnego, bądź szkody która zaistniałaby w razie niedochodzenia praw). 3. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową. SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY 7 1. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Ochrony prawnej stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi zł łącznie dla Ubezpieczonego na każde i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczonego nie dłuższym niż 12-miesięcy. Suma ubezpieczenia ulega redukcji w przypadku wypłaty kolejnych świadczeń w okresie 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszego świadczenia odszkodowania. 2. Ubezpieczonemu przysługuje w okresie 12 miesięcy możliwość skorzystania z ochrony w zakresie Asysty prawnej: 1) nielimitowanych świadczeń wymienionych w 5 ust. 2 pkt 4), z zastrzeżeniem 7 ust. 3; 2) łącznie do 8 świadczeń określonych w 5 ust. 2 pkt 1) i 2), jednak nie więcej niż 1 miesięcznie, 3) łącznie do 3 świadczeń określonych w 5 ust. 2 pkt 3), jednak nie więcej niż 1 miesięcznie. 3. Przedstawiciel może odmówić udzielenia Asysty prawnej, jeżeli Ubezpieczony kontaktuje się więcej niż w 3 sprawach danego dnia lub 20 danego miesiąca. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 8 1. Dla spraw z zakresu Asysty prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest konieczność skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty prawnej, o ile konieczność ta wystąpiła w okresie ubezpieczenia i została zgłoszona do Przedstawiciela Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia. 7

8 2. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 1) w zakresie roszczeń odszkodowawczych wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie szkody, 2) w zakresie prawa karnego i wykroczeniowego naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa (wg zarzutu), 3) w zakresie postępowania dyscyplinarnego naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub wydanie decyzji lub postanowienia naruszającego interes prawny Ubezpieczonego, o ile wniosek (jeżeli jest) o wydanie tej decyzji lub postanowienia został złożony w okresie ubezpieczenia, 4) w pozostałych przypadkach naruszenie lub domniemanie naruszenia przepisów, obowiązków lub zobowiązań przez osobę objętą ubezpieczeniem, stronę umowy zawartej z osobą objętą ubezpieczeniem lub osobę trzecią. 3. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej w razie kilku lub serii szkód pozostających w związku materialnym lub formalnym, znaczenie ma data wystąpienia pierwszego z nich i są traktowane jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe ze zsumowaną wartością przedmiotu sporu. OKRES UBEZPIECZENIA / ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego ubezpieczenia jest tożsamy z okresem odpowiedzialności i trwa 1 miesiąc. Okres ubezpieczenia jest automatycznie przedłużany na kolejne okresy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Kontynuowanie ubezpieczenia w kolejnych okresach ubezpieczenia nie wymaga ponownego wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpiło jako pierwsze: 1) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji określonej w ust. 2, 2) z ostatnim dniem okresu za który została zapłacona składka, 3) z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego wygasa w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia w przypadku Ochrony prawnej oraz limitu zdarzeń w przypadku Asysty prawnej. SKŁADKA 10 Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy. ZGŁOSZENIE SZKODY ORAZ UZYSKANIE ASYSTY PRAWNEJ 11 8

9 1. W celu zgłoszenia szkody lub uzyskania Asysty prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć do Przedstawiciela Ubezpieczyciela wniosek. Wniosek może być złożony przy zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu: 1) telefonicznie, pod numer telefonu , czynnym 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do ; 2) pocztą elektroniczną, na adres czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; 2. Wniosek o udzielenie Asysty prawnej powinien zawierać następujące dane: 1) imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego; 2) nr identyfikacyjny Ubezpieczonego; 3) temat i opis problemu prawnego którego ma dotyczyć Asysta prawna; 4) określenie rodzaju i celu oczekiwanej pomocy prawnej; 5) wskazanie środka przekazu za pośrednictwem którego ma zostać udzielona Asysta prawna z podaniem odpowiednio numeru telefonu, fax-u lub adresu e mail. 3. Wniosek o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach ochrony prawnej, powinien być złożony na udostępnionym przez Ubezpieczyciela formularzu. Formularz dostępny jest na stronie Wniosek może być złożony przy zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu: 1) telefonicznie, pod numer telefonu , czynnym 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00; 2) Pocztą elektroniczną, na adres: 3) Pocztą tradycyjna na adres: Coris Lex Services Sp. z o.o. ul. Sienna 73, Warszawa 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do żądania przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela od Ubezpieczonego dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli są one niezbędne do weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego lub osoby składającej wniosek o udzielenie Asysty prawnej, a także do udzielenia Ubezpieczonemu Asysty prawnej. 5. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ochrony prawnej jest zobowiązany: 1) zawiadomić Ubezpieczyciela o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazać wszelkie dokumenty dotyczące tego zdarzenia oraz wskazać lub oddać do dyspozycji, istniejące dowody, 2) informować Ubezpieczyciela o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwziąć niezbędne kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego, 3) jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego: złożyć tylko powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia, wstrzymać się z dochodzeniem swych roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu, uzgodnić z Ubezpieczycielem wszelkie czynności wywołujące powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów i środków zaskarżenia oraz unikać wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do 9

10 nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od strony przeciwnej, przedłożyć Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki otrzymane od pełnomocników, biegłych oraz sądów rachunki, pokwitowania i dokumenty o podobnym charakterze. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZAJĄCEGO W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia się jej rozmiarów. 2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Po otrzymaniu zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do spełnienia określonego świadczenia zgodnie z niniejszymi warunkami, jeżeli Ubezpieczony zostanie pisemnie wezwany do zapłaty tych kosztów. Jeżeli jednak nie umówiono się inaczej, jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 3. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, świadczenie powinno zostać spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności. 4. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia na piśmie: 1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz 2) ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. 5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie - wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub czę- 10

11 ściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów objętych ubezpieczeniem lub dokumentujących obowiązek ich poniesienia. 7. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w złotych polskich przelewem na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wypłaty świadczenia, roszczenie Ubezpieczonego wobec osób trzecich dotyczące zwrotu kosztów procesu lub innych kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego świadczenia. 2. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony obowiązani są ułatwić Ubezpieczycielowi dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę poprzez dostarczanie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekli się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub części, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłaceniu świadczenia, Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wypłaconego świadczenia. 4. Jeśli koszty należne Ubezpieczycielowi zostaną zwrócone Ubezpieczonemu, zobowiązany jest on przekazać je bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, Ubezpieczycielowi. 5. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz pracownikom, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie. REKLAMACJE I SPORY Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z tej umowy. 2. Reklamację można złożyć: 1) w formie pisemnej na adres wybranej jednostki Ubezpieczyciela lub osobiście; 2) w formie elektronicznej ( formularz na stronie internetowej Ubezpieczyciela); 3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). 3. Reklamacja powinna zawierać: 11

12 1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację; 2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy; 3) przedmiot reklamacji; 4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów. 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o: 1) przyczynie opóźnienia; 2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Ubezpieczyciel powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta. 6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. 7. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów. 8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 9. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest składać do Ubezpieczyciela na piśmie. 2. W odniesieniu do zawiadomień lub oświadczeń wysyłanych listem poleconym, o dotrzymaniu określonych w WU terminów decyduje data stempla pocztowego. 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązują się informować Ubezpieczyciela o zmianie adresu ich siedziby lub zamieszkania niezwłocznie po dokonaniu takiej zmiany. 12

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia 01.01.2015 roku. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ochrona Prawna w sporach o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r.

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r. Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia 27.08.2013 r. GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY GSU PRAWNIK DLA RODZINY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY Postanowienia ogólne 1. Niniejsze grupowe warunki ubezpieczenia Assistance prawny, zwane dalej WU, regulują

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 01/08/16 z dnia 03 sierpnia 2016 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 06/08/15 z dnia 18.08.2015 r.) (zwane dalej: OWU) Postanowienia ogólne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie?

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A. Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA):

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA): INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia OCHRONA W PAKIECIE W-1

Warunki grupowego ubezpieczenia OCHRONA W PAKIECIE W-1 Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków grupowego ubezpieczenia Ochrona w pakiecie W-1 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2 2 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A. Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje organizację

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia uzgodnione indywidualnie...3 4. Przedmiot ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU)

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU) Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 13/12/15 z dnia 11.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 11.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX Uchwalony 24 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Multi Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Giełdowa 4a lok.82. 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdów PSA (zwane dalej "Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie Szczególne Warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdów do Generalnej umowy ubezpieczenia z Athlon Car Lease sp. z o.o. (nr ATHL/001/K/2007) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 191/2015 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 20/03/15 z dnia 24.03.2015r. kod: OWU/17/77645/2014/M (zwane dalej: OWU) Rozdział I: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

(OP PL/IMPULS LEASING 2012)

(OP PL/IMPULS LEASING 2012) Impuls Leasing OWU 2012-1 - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OP PL/IMPULS LEASING 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia (dalej Generalna umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa)

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa) Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 23.05.2014 roku (dalej: Umowa) Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU SA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla kredytobiorców Getin Noble

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie:

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie: UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Rozdziału IV dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym stosuje się odpowiednie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Katowice, 14 grudnia 2016 r. Małgorzata Trybuchowicz Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Ochrona prawna

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 KATALOG KOSZTÓW I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W RUCHU ZAGRANICZNYM ZIELONA KARTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W RUCHU ZAGRANICZNYM ZIELONA KARTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W RUCHU ZAGRANICZNYM ZIELONA KARTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W RUCHU ZAGRANICZNYM ZIELONA KARTA RODZAJ INFORMACJI 1.

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 08.03.2017

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (OP P VFS /2009) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmian mających zastosowanie do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalone uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego z koniecznością

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA Informacja o produkcie indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA Stan zgodny z OWIU TWOJA POSADA uchwalonymi przez Zarząd TUW SKOK w dniu 18 stycznia 2016 roku 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo