Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych"

Transkrypt

1 Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych ŁÓDŹ 2010

2 Badania ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu wśród pracowników instytucji publicznych zostały przeprowadzone dzięki dotacji Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (ang. World Lung Foundation). Niniejszy raport wykonano w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)", koordynowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Za treść niniejszego raportu wyłączną odpowiedzialność ponoszą jego autorzy i w żadnych okolicznościach jego treść nie może być uznawana za odzwierciedlenie stanowiska Międzynarodowej Unii ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc (Unii) lub Darczyńców. Koordynacja badania: Joanna Skowron Główny Inspektorat Sanitarny. Przeprowadzenie badania: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Opracowanie raportu: Bartosz Walczyk

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 METODOLOGIA BADAŃ... 3 Cel, założenia i przedmiot badań... 3 Narzędzia badawcze i analiza danych... 4 Organizacja badań... 4 Źródła danych i dobór badanej próby... 4 WYNIKI BADAŃ... 7 Badana grupa informacje ogólne Postawy wobec palenia Narażenie na bierne palenie Stosunek do całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy Trendy i zmiany Przestrzeganie zakazu palenia Rezygnacja z miejsca a dym tytoniowy PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z BADAŃ METODOLOGIA BADAŃ Cel, założenia i przedmiot badań Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Podejmuje istotną tematykę biernego narażenia osób na dym tytoniowy, a także ich stosunek wobec zakazu palenia w miejscach publicznych i w miejscu pracy. Cel główny: Zmierzenie natężenia zjawiska narażenia pracowników instytucji publicznych z terenu miasta Łodzi na wdychanie dymu tytoniowego w środowisku pracy i w odwiedzanych miejscach użyteczności publicznej. Cele szczegółowe: Poznanie opinii pracowników na temat wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego, gdzie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia, w określonych miejscach użyteczności publicznej. Zbadanie respektowania już istniejących stref wolnych od dymu tytoniowego. Wyniki badania, które zawiera niniejszy raport mogą stać się podstawą do podejmowania działań, zmierzających do wyeliminowania narażenia osób niepalących na dym tytoniowy. 3

4 Narzędzia badawcze i analiza danych Badanie przeprowadzono w oparciu o formularze - kwestionariusze ankiet, przygotowane prze Główny Inspektorat Sanitarny. Ankieta zawierała 8 pytań dotyczących takich zagadnień jak: częstość i intensywność palenia, bierne narażenie na dym tytoniowy w miejscu pracy, a także w odwiedzanych w ostatnim czasie miejscach użyteczności publicznej; opinii na temat przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych (ankietowani mogli wskazać miejsca, które według nich powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego) oraz ewentualnej rezygnacji z pójścia do danego miejsca z powodu narażenia na dym tytoniowy. W badaniu uwzględnione zostały dwie kategorie: osoby palące codziennie palące, palący okazjonalnie, ekspalacze (obecnie nie palący, palący w przeszłości) oraz osoby niepalące. Kategorię palących przeanalizowano pod względem zmiennych takich jak: płeć, wiek, wykształcenie. Wszystkie analizy przeprowadzono wykorzystując pakiet Windows Organizacja badań Badanie zostało przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Łodzi w terminie od 8 do 19 marca 2010 roku metodą badania kwestionariuszowego na grupie liczącej 816 osób. Kwestionariusze ankiet rozdysponowano wśród grup docelowych badania, zebrano, podliczono i zakodowano do dalszej analizy. Niniejszy raport badawczy został opracowany w związku z realizowanym programem interwencyjnym w ramach grantu Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use. Źródła danych i dobór badanej próby Grupa wybrana do badania to pracownicy jednostek budżetowych na terenie miasta Łodzi, zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio w realizację projektu Odświeżamy nasze miasta.tob3cit. Wszystkie osoby poddane ankietyzacji są dorosłe i zatrudnione w ankietowanych firmach. Ankietowani to dwie grupy docelowe: pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi) oraz Urzędu Miasta Łodzi. 4

5 BADANE GRUPY / Łódź Liczba osób Urząd Miasta Łodzi 662 Państwowa Inspekcja Sanitarna / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi/ 154 Ogółem ankiet 816 Odrzucone ankiety 42 Przebadani ogółem 774 Tabela1. Badane grupy. 5

6 Badaniu poddano 816 osób. 42 ankiety zostały odrzucone z powodu braku danych w metryczce kwestionariusza. Raport został opracowany na podstawie 774 kwestionariuszy ankiet (szczegóły przedstawia Tabela 1). Badaniu poddano 154 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej spośród 414 pracowników co stanowi 37,2% ogółu pracowników. Badaniu poddano 662 pracowników Urzędu Miasta Łodzi spośród 2035 pracowników co stanowi 32,53% ogółu pracowników. Dane te przedstawia wykres 1. 40% 35% 30% 25% 37,20% 32,53% 20% 15% 10% 5% 0% Państwowa Inspekcja Sanitarna Urząd Miasta Łodzi Wykres1. Badane grupy odsetek pracowników objętych badaniem 6

7 WYNIKI BADAŃ Badana grupa informacje ogólne. 1.1 Płeć respondentów. Spośród 774 respondentów przewagę stanowiły kobiety 79%, natomiast 21% ogółu badanych to mężczyźni, co obrazuje wykres 2. Mężczyźni 21% Kobiety 79% Wykres 2. Płeć respondentów 1.2 Wiek respondentów. Osoby w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia to dominująca grupa badawcza. Stanowiła ona: 33% wszystkich ankietowanych, którzy wskazali swój wiek. Pozostałe grupy wiekowe to grupy o zbliżonej liczbie respondentów. Drugą pod względem liczebności jest grupa wiekowa lat 23%. Dwie pozostałe grupy: lat i lat to grupy o identycznej liczebności 22%. Dane te przedstawia wykres 3. 7

8 41-50 lat 22% powyżej 50 lat 33% lat 23% lat 22% Wykres 3. Wiek respondentów 1.3 Wykształcenie respondentów. Przeważającą część ankietowanych stanowią osoby z wyższym wykształceniem 63,96%. W tym 55,05% osób to osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, natomiast 8,91% wyższe zawodowe licencjat. Kolejną grupą są osoby z wykształceniem średnim (liceum, technikum) które stanowią 24,54% badanych. Szkoły pomaturalne/policealne ukończyło 10,46% spośród wszystkich respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym oraz gimnazjalnym stanowiły znikomy procent ankietowanych (były to pojedyncze przypadki) łącznie 0,26%. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada 0,52% ankietowanych, a kategorię inne wybrało 0,26% ankietowanych. Taki rozkład wykształcenia jest charakterystyczny dla grupy docelowej, którą stanowią osoby dorosłe, pracujące już zawodowo. Schemat wykształcenia badanych przedstawia wykres 4. 8

9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raport TOB3CIT Łódź 2010 inne 0,26% wyższe zawodowe (licencjat) 8,91% pomaturalne / policealne 10,46% wyższe (magisterskie) 55,05% zasadnicze zawodowe 0,52% średnie (liceum, technikum) 24,54% podstawowe 0,13% gimnazjalne 0,00% niepełne podstawowe 0,13% Wykres 4. Wykształcenie respondentów Postawy wobec palenia. 1.4 Palący i niepalący. Z przeprowadzonego badania wynika, że co 4 ankietowany pali papierosy 25,32%: robi to codziennie bądź pali okazjonalnie. Natomiast 74,68% ankietowanych stanowią osoby aktualnie nie palące. Odpowiednio 26,36% palące w przeszłości a obecnie nie, i 48,32% nigdy nie palące. Obrazuje to poniższy wykres. 9

10 Palący 25,32% Niepalący 74,68% Wykres 5. Palący/Niepalący 1.5 Palący codziennie ilość wypalanych papierosów. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że wśród grup docelowych, do których kierowane było niniejsze badanie, największą grupę stanowią osoby niepalące (te które obecnie nie palą i nigdy nie paliły) 48,32%. Istotna część respondentów odpowiedziała, że obecnie nie pali, ale paliła w przeszłości (ekspalacze) 26,36%. Okazjonalnie pali 9,04% badanych. Natomiast codziennie palący stanowią 16,28% wśród wszystkich ankietowanych. Dane te przedstawia wykres 6. obecnie nie palę, ale paliłam(em) w przeszłości 26,36% palę okazjonalnie 9,04% nie palę i nigdy nie paliłam (em) 48,32% palę codziennie 16,28% Wykres 6. Czy pali Pan/i papierosy? 10

11 25,40% 19,85% 15,06% 39,69% Raport TOB3CIT Łódź 2010 Spośród grupy badanej do codziennego palenia papierosów przyznaje się 126 osób, co stanowi 16,28% badanych. Spośród osób które palą codziennie największy odsetek 39,69% to osoby, które wypalają od 1 do 10 papierosów dziennie (50 ankietowanych). 25,4% wypala od 10 do 15 papierosów dziennie (32 respondentów), 19,85% od 15 do 20 papierosów (25 badanych), natomiast powyżej 20 papierosów dziennie wypala 15,06% osób codziennie palących (7 osób). Dane na wykresie 7. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1-10 papierosów papierosów papierosów powyżej 20 papierosów Wykres 7. Ilości wypalanych papierosów. 1.6 Codzienne palenie a płeć Codzienne palenie deklarowało 16,28% respondentów. Wśród kobiet palące codziennie stanowią 16,39%, wśród mężczyzn 15,84%. Dane te przedstawia wykres 8. 16% 16% 16,39% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15,84% 16% 16% kobiety Wykres 8. Czy pali Pan/i papierosy? /Płeć mężczyźni 11

12 13,49% 22,22% 30,95% 33,33% Raport TOB3CIT Łódź Codzienne palenie a wiek Wiek respondentów różnicuje ich palenie. Spośród grupy 162 ankietowanych (16,28%) palących codziennie najliczniejszą grupę stanowią osoby powyżej 50 lat 33,33%. Drugą równie liczną grupą są osoby w przedziale wiekowym od 41 do 50 lat 39,95%. Trzecią kategorię stanowią osoby w grupie wiekowej od 20 do 30 lat 22,22%. Kategoria wiekowa od 31 do 40 lat zawiera najmniejszy odsetek osób palących codziennie 13,49%. Dane przedstawia wykres 9. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% lat lat lat powyżej 50 lat Wykres 9. Czy pali Pan/i papierosy? /grupy wiekowe Wśród wszystkich ankietowanych, palący codziennie stanowią dość niski odsetek. Najwięcej palących jest w grupie wiekowej powyżej 50 lat 5,46% i w grupie od 41 do 50 lat 5,04%. W pozostałych dwóch grupach wiekowych procent osób palących codziennie to w kategorii wiekowej od 20 do 30 lat 3,62%, od 31do 40 lat 2,2%. Obrazuje to wykres

13 2,20% 3,62% 5,04% 5,43% Raport TOB3CIT Łódź % 5% 4% 3% 2% 1% 0% lat lat lat powyżej 50 lat Wykres 10. Codziennie palący /grupy wiekowe 1.8 Okazjonalni palacze Okazjonalni palacze to opcja, którą wybrała najmniejsza liczba respondentów (9,04% ogółu badanych). Odsetek kobiet deklarujących okazjonalne palenie (9,18%) jest nieznacznie większy w porównaniu do mężczyzn (8,54%). Przedstawia to poniższy wykres. 9% 9% 9,18% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8,54% 8% 8% kobiety mężczyźni Wykres 11. Okazjonalni palacze a płeć 13

14 14,71% 15,68% 22,55% 47,06% Raport TOB3CIT Łódź Byli palacze W badanej grupie byli palacze stanowią 26,36%. Niemal co trzeci mężczyzna (31,10%) i co czwarta kobieta (25,09%) deklarowali przynależność do tej kategorii. 35% 30% 25% 20% 25,09% 31,10% 15% 10% 5% 0% kobiety mężczyźni Wykres 12. Byli palacze a płeć Wśród respondentów którzy rzucili palenie, wyróżniającą się grupę stanowią osoby powyżej 50 lat 47,06% (96 osób). Następną kategorię stanowi grupa wiekowa od 41 do 50 lat 22,52% (46 osób). Zbliżony odsetek odnotowano w najniższych kategoriach wiekowych, odpowiednio od 20 do 30 lat 14,71% (30 osób) i od 31 do 40 lat 15,68% (32 osoby). Dane przedstawia wykres % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% lat lat lat powyżej 50 lat Wykres 13. Byli palacze a wiek 14

15 1.10 Niepalący 74,68% respondentów deklaruje się jako osoby niepalące (48,32 % - nie palę i nigdy nie paliłam/em, i 26,36 % - obecnie nie palę, ale paliłam/em w przeszłości). Wśród kobiet 49,34% nie pali tytoniu. U mężczyzn odsetek ten wynosi 44,52%. Sytuację tę obrazuje poniższy schemat. 50% 49% 48% 49,34% 47% 46% 45% 44% 43% 44,52% 42% kobiety Wykres 14. Niepalący a płeć mężczyźni Natomiast w odniesieniu do całej populacji badanych kobiety również stanowią zdecydowaną większość osób niepalących 38,89%, u mężczyzn odsetek ten wynosi 9,43%. Dane przedstawia wykres % 45% 40% 35% 48,32% 30% 25% 20% 38,89% 15% 10% 5% 0% 9,43% ogółem kobiety mężczyźni Wykres 15. Niepalący a płeć 15

16 Narażenie na bierne palenie Miejsce pracy respondenta Na pytanie, czy w pomieszczeniu, w którym Pan/i pracuje w Pana/Pani obecności pali się tytoń? odpowiedzi udzieliły 774 osoby. Ponad połowa respondentów stwierdza, że w miejscu pracy, w ich obecności nie pali się tytoniu 60,86%. Natomiast 30,24% osób jest narażonych na dym tytoniowy w swoim miejscu pracy. Przedstawia to wykres 16. NIE 60,86% TAK 30,24% Wykres 16. Czy w pomieszczeniu, w którym Pan/i pracuje w Pana/Pani obecności pali się tytoń? 1.12 Inne miejsca użyteczności publicznej Ankietowanych zapytano, czy przebywając w ostatnim czasie w wymienionych miejscach użyteczności publicznej byli narażeni na bierne palenie. Przedstawiono listę wybranych miejsc, przy każdym z nich osoby biorące udział w badaniu miały ustosunkować się do problemu poprzez wybór odpowiedzi tak lub nie. Z racji tego, że znaczna część badanych w wybranych przypadkach nie zaznaczała żadnej odpowiedzi, zdecydowano zaszeregować takie przypadki do opcji brak danych. Miejsca publiczne, brane pod uwagę w badaniu to: zakłady pracy, bar/pub, kawiarnia, restauracja, dyskoteka, klub muzyczny, centrum handlowe, obiekty kulturalne i wypoczynkowe, szkoła, szpital, urzędy, środki transportu, place zabaw, przystanki. 16

17 Największe narażenie na dym tytoniowy według respondentów występuje na przystankach i obiektach komunikacji miejskiej takiej odpowiedzi udzieliło 72,48% badanych. Zaprzecza temu 26,87%, a 0,65% nie zakreśliło żadnej odpowiedzi. Bardzo duże narażenie respondenci wskazują, w barach i pubach, aż 62,53% badanych. Negatywnych odpowiedzi zanotowano 35,14%, natomiast 2,33% ankietowanych nie wyraziło swojej opinii. Na pytanie odnośnie narażenia na dym tytoniowy w dyskotekach i klubach muzycznych 50,52% odpowiedziało twierdząco, natomiast 44,32% zaznaczyło odpowiedź nie. 5,16% nie zakreśliło żadnej opcji. Prawie połowa ankietowanych wskazuje restauracje i kawiarnie jako miejsca narażenia na dym tytoniowy. W przypadku restauracji odpowiedź tak wskazało 42,38% ankietowanych, wynik negatywny 44,32%, brak danych dotyczył 2,07% ankietowanych. Kawiarnia to miejsce, w którym 40,05% badanych osób narażonych było na kontakt z dymem tytoniowym, 58,01% to osoby, które twierdzą przeciwnie, zaś 1,94% stanowi brak danych. Respondenci pytani czy w zakładach pracy są narażeni na bierne palenie w 68,86% udzielili odpowiedzi negatywnej, jednak co trzeci badany stwierdził, że takie narażenie bezpośrednio go dotyczy 30,24%, zaś 1,94% z nich nie miało zdania na ten temat. Na pytanie dotyczące terenu obiektów rekreacyjno wypoczynkowych odpowiedzi tak udzieliło 22,09% respondentów, nie 75,06% badanych. Brak odpowiedzi dotyczył 2,84% osób. W miejscach zabaw dla dzieci, badane osoby w 19,90% zakreśliły odpowiedź tak, 77% zaprzeczyło, natomiast 3,10% nie wypowiedziało się w w/w kwestii. Pytanie dotyczące narażenia na dym tytoniowy w środkach transportu publicznego otrzymało 16,80% odpowiedzi pozytywnych, 81,52% negatywnych. Brak danych dotyczy 1,68% badanych. Grupa respondentów, zapytana o narażenie na bierne palenie w urzędach i instytucjach państwowych odpowiedziała tak w 19,25% przypadków, nie w 78,68%, bez zdania pozostało 2,07%. Co dziesiąty ankietowany wskazywał na takie miejsca jak: szkoły i inne placówki edukacyjne, szpitale i inne placówki zdrowotne, centra handlowe, obiekty kulturalne, jako te, w których przebywając narażonym się jest na dym tytoniowy. I tak: w szkołach i innych placówkach edukacyjnych 11,50% ankietowanych, 85,27% to odpowiedzi negatywne, 2,07% - brak danych. Szpital i inne placówki zdrowia, to miejsca, gdzie odpowiedzi tak udzieliło 13,95% respondentów, negatywnej 83,85%, 2,20% nie udzieliło odpowiedzi w tym temacie. Centrum handlowe to miejsce, gdzie 13,82% ankietowanych spotyka się z narażeniem na bierne palenie. Problemu tego nie widzi 84,63% osób, 1,55% nie udzieliło odpowiedzi. 17

18 W obiektach kulturalnych kinach i teatrach 87,86% osób nie jest narażonych bezpośrednio na dym tytoniowy, jedynie 10,07% odpowiedziało na to pytanie twierdząco, 2,07% nie ma zdania. Wszystkie dane przedstawia wykres 17. zakład pracy 30,24% 69% 1,94% bar lub pub 62,53% 35,14% 2,33% kawiarnia 40,05% 58,01% 1,94% restauracja 42,38% 44,23% 2,07% dyskoteka/klub muzyczny 50,52% 44,32% 5,16% centrum handlowe 13,82% 84,63% 1,55% obiekty kulturalne (kina, teatry ) 10,07% 84,86% 1,55% obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe 22,09% 75,06% 2,84% szkoła lub inna placówka edukacyjna 11,50% 85,27% 2,07% szpital/ inna placówka służby zdrowia 13,95% 83,85% 2,20% urzędy i instytucje państwowe 19,25% 78,68% 2,07% przystanki i obiekty komunikacji miejskiej 72,48% 20,87% 0,65% środki transportu publicznego 16,80% 81,52% 1,68% miejsca zabaw dzieci 19,90% 77,00% 3,10% Tak Nie Brak danych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 17. Czy przebywając w ostatnim czasie w wymienionych miejscach był(a) Pan/i narażony(a) na bierne palenie? 18

19 Stosunek do całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy Respondentom zadano pytanie: Które z wymienionych miejsc powinny być Pana/Pani zdaniem strefami wolnymi od dymu tytoniowego. Przy każdym z miejsc ankietowani mieli udzielić odpowiedzi tak, bądź nie. Z racji tego, że stosunkowo duża część osób nie wybrała żadnej opcji, w zestawieniu zawarte zostały również te odpowiedzi jako brak danych. Najwięcej odpowiedzi za wprowadzeniem sfer wolnych od dymu dotyczyło takich miejsc jak: szpitale i inne placówki służby zdrowia, miejsca zabaw dla dzieci, szkoły lub placówki edukacyjne, środki transportu publicznego w przedziale 90,70 93,93% odpowiedzi twierdzących. Tak duży odsetek pozytywnych odpowiedzi w tym temacie wskazuje na fakt, że respondenci w znakomitej większości są za wprowadzaniem stref wolnych od dymu tytoniowego. Zdaniem badanych to właśnie przede wszystkim szpitale i inne placówki służby zdrowia są miejscami, gdzie powinien obowiązywać w/w zakaz. Pozytywnie opowiedziało aż 93,93% ankietowanych, nie 5,81%,0,26% nie wyraziło swojej opinii. Podobnie, bo również aż 93,54% grupy respondentów uważa, że miejsca zabaw dla dzieci powinny być wolne od dymu tytoniowego, 6,33% zaznaczyło odpowiedź nie, 0,13% nie wybrało żadnej opcji. Przeważająca część grupy respondentów opowiada się za wprowadzeniem zakazu palenia w szkołach lub placówkach edukacyjnych 90,70%, 9,30% negatywnie odnosi się do tego pomysłu. Środki transportu publicznego to miejsca, w których 93,02% widziałoby potrzebę wprowadzenia zakazu palenia tytoniu, natomiast 6,98% nie zgadza się z tym. Na terenie obiektów kulturalnych (kina, teatry) 88,63% ankietowanych uważa wprowadzenie zakazu za stosowne, 11,11% nie zgadza się, 0,26% to osoby niezdecydowane. Bardzo duży odsetek ankietowanych, bo aż 85,01% uważa, że urzędy i instytucje państwowe powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego, 14,47% uważa odmiennie, zaś 0,52% to brak danych w tym temacie. Według osób badanych również centra handlowe to miejsca, gdzie powinien obowiązywać zakaz palenia wyrobów tytoniowych: 85,53% odpowiada twierdząco, natomiast 14,21% wypowiada się negatywnie w tej kwestii, 0,26% to brak odpowiedzi. Równie wysokie wyniki zanotowano w przypadku opinii dotyczącej zakładu pracy pozytywny wynik odnośnie wprowadzenia stref wolnych od dymu 19

20 wyniósł 79,20%, negatywny 20%. Brak danych dotyczył 1,03% respondentów. Podobny odsetek zanotowano w przypadku przystanków i obiektów komunikacji miejskiej. Ponad trzy czwarte respondentów jest zdania, że powinien obowiązywać całkowity zakaz 78,42% odpowiedzi tak udzielonych przez ankietowanych, 21,32% nie zgadza się, natomiast 0,26% osób nie udzieliło odpowiedzi. Na terenie obiektów sportowych i stadionów 78,04% badanych uznaje za celowe wprowadzenie zakazu palenia, 21,70% nie zgadza się, natomiast 0,26% to brak odpowiedzi. 70,16% respondentów na pytanie odnośnie takiego zakazu w restauracjach udzieliło odpowiedzi tak, 29,46% nie. Brak odpowiedzi dotyczył 0,38% badanych. W kwestii obiektów rekreacyjno wypoczynkowych 65,50% ankietowanych deklarowało, że taki zakaz powinien być wprowadzony, 34,24% było na nie, 0,36% bez własnego zdania. Osoby opowiadające się za zakazem palenia papierosów w kawiarniach stanowią 65,37% ogółu badanych, przeciwnych zakazowi jest 33,95%, 0,65% nie zakreśliło odpowiedzi. W przypadku opcji: wszystkie miejsca gdzie przebywają niepalący powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego - odpowiedzi tak udzieliło 64,34% respondentów, odpowiedzi nie stanowiły 34,37%. Bez zdania pozostało 1,29% badanych. Warto podkreślić, że ponad połowa 56,20% spośród wszystkich ankietowanych zauważa potrzebę wprowadzenia zakazu palenia w dyskotekach lub klubach muzycznych, jedna trzecia respondentów 34,37% nie widzi takiej potrzeby, zaś 0,78% nie wypowiedziało się w tym temacie. Bary lub puby również według ponad połowy respondentów 54,65% spośród wszystkich badanych powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego. 44,44% ankietowanych nie zgadza się z tym, zaś 0,91% nie udzieliło odpowiedzi w tym temacie. Szczegółu przedstawia wykres

21 wszystkie miejsca, gdzie przebywają niepalący zakład pracy bar lub pub kawiarnia restauracja dyskoteka/klub muzyczny centrum handlowe obiekty kulturalne (kina, teatry) na terenie obiektów rekreacyjnowypoczynkowych, w tym parków szkoła lub inna placówka edukacyjna szpital/ inna placówka służby zdrowia urzędy i instytucje paostwowe przystanki i obiekty komunikacji miejskiej środki transportu publicznego miejsca zabaw dzieci obiekty sportowe, w tym stadiony 64,34% 79,20% 54,65% 65,37% 70,16% 56,20% 85,53% 88,63% 65,50% 90,70% 93,93% 85,01% 78,42% 93,02% 93,54% 78,04% 1,29% 34,37% 1,03% 20% 0,91% 44,44% 0,65% 33,98% 0,38% 29,46% 0,78% 43,02% 0,26% 14,21% 0,26% 11,11% 0,26% 34,24% 0,00% 9,30% 0,26% 5,81% 0,52% 14,47% 0,26% 21,32% 0,00% 6,98% 0,13% 6,33% 0,26% 21,70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tak Nie Brak danych Wykres 18. Które z wymienionych miejsc powinny być sferami wolnymi od dymu tytoniowego? 21

22 Trendy i zmiany Grupę badanych zapytano czy w ostatnich latach zwiększyła się w Polsce liczba miejsc publicznych i zakładów pracy, które są wolne od dymu tytoniowego. Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi zdecydowana większość twierdzi, że sytuacja ta uległa poprawie 64,34%, odmiennego zdania jest zaledwie 9,30% respondentów. 26,36% ankietowanych uważa, że trudno powiedzieć, czy sytuacja ta uległa zmianie. Obrazuje to wykres 19. NIE; 9,30% TRUDNO POWIEDZIEĆ; 26,36% TAK; 64,34% Wykres 19. Czy według Pana/i obserwacji, w ostatnich latach zwiększyła się w Polsce liczba miejsc publicznych i zakładów pracy, które są wolne od dymu tytoniowego? Przestrzeganie zakazu palenia Respondenci wyrazili również swoją opinię na temat, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach publicznych oraz zakładach pracy. 23,77% badanych udzieliło odpowiedzi tak, ponad połowa, 50,52% nie, trudno powiedzieć 25,71%. Dane te przedstawia wykres 20. NIE; 50,52% TRUDNO POWIEDZIEĆ; 25,71% TAK; 23,77% Wykres 20 Czy Pana/i zdaniem zakaz palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach publicznych oraz zakładach pracy jest przestrzegany? 22

23 Rezygnacja z miejsca a dym tytoniowy. Jak wynika z przeprowadzonego badania znaczna część, bo blisko jedna trzecia respondentów 29,20% (226 osób) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnowała z pójścia do jakiegoś miejsca, z powodu narażenia na dym tytoniowy. Prawie trzy czwarte respondentów 70,80% (548) osób udzieliło odpowiedzi negatywnej w tym temacie. Przedstawia to poniższy wykres. TAK; 29,20% NIE; 70,80% Wykres 21. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnował(a) Pan/i z pójścia do jakiegoś miejsca, gdyż nie chciał(a) być Pan/i narażony(a) na dym tytoniowy? 226 respondentów, którzy zrezygnowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy z pójścia do danego miejsca, gdyż nie chcieli być narażeni na dym tytoniowy, wskazali te miejsca. Z racji możliwości wielokrotnego wyboru zanotowano 383 wskazania na wszystkie prezentowane kategorie. Najczęściej ankietowani wskazywali na: bar, pub 32,90% wszystkich odpowiedzi, dyskoteka klub muzyczny 19,32%, restauracja 15,67%. Następnie obiekty kulturalne 4,44%, centra handlowe 4,18%, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe 2,87% oraz obiekty sportowe 2,61% spośród wszystkich wskazań. 5,48 % wskazań to inne miejsca, takie jak poczekalnie i toalety w różnego rodzaju urzędach i instytucjach, pociągi, przystanki. Miejsca te uwzględnia tabela 2. 23

24 MIEJSCE LICZBA WSKAZAŃ PROCENT bar, pub ,90% restauracja 60 15,67% dyskoteka, klub muzyczny kawiarnia, herbaciarnia 74 19,32% 48 12,53% obiekt sportowy 10 2,61% Obiekt rekreacyjnowypoczynkowy 11 2,87% centrum handlowe 16 4,18% obiekty kulturalne (teatr, kino) 17 4,44% inne miejsce 21 5,48% SUMA % Tabela 2. Miejsca, z których zrezygnowali respondenci w ciągu ostatnich 12 miesięcy, gdyż nie chcieli być narażeni na dym tytoniowy 24

25 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z BADAŃ. Badanie ankietowe zaplanowane i przeprowadzone przez Wojewódzką Stację-Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi miało na celu zbadanie postaw wybranej grupy pracowników instytucji publicznych wobec palenia tytoniu, narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w środowisku pracy i innych miejscach oraz przestrzegania istniejących stref wolnych od dymu tytoniowego. Cel został osiągnięty. Badaniu poddano 774 respondentów, zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz Urzędu Miasta Łodzi. Grupa badana stanowi 37,2% ogółu pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Łodzi oraz 32,53% ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miasta Łodzi. Raport podejmuje istotną tematykę biernego narażenia osób na dym tytoniowy i prezentuje opinie pracowników tych instytucji oraz stosunek wobec zakazu palenia w miejscach publicznych i w miejscu pracy. Wyniki badania, które zawiera niniejszy raport mogą stać się podstawą do podejmowania działań, zmierzających do wyeliminowania narażenia osób niepalących na dym tytoniowy. Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowiły kobiety 79%, mężczyźni 21%. W kategorii wiekowej dominującą okazała się grupa wiekowa powyżej 50 lat 33%, pozostałe kategorie o zbliżonej liczebności; odpowiednio lat 23%, i lat 22%. Wśród respondentów najwięcej osób to osoby z wykształceniem wyższym 63,9%, znacząco mniejszy odsetek stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie 24,54%. Z przeprowadzonego badania wynika, że co 4 ankietowany pali papierosy 25,32% robi to codziennie, bądź pali okazjonalnie. Natomiast 74,68% ankietowanych stanowią osoby aktualnie nie palące. Odpowiednio 26,36% palące w przeszłości a obecnie nie, i 48,32% nigdy nie palące. W grupie poddanej badaniu największą grupę (ponad połowa wskazań) stanowią osoby niepalące (te które obecnie nie palą i nigdy nie paliły) 48,32%. (obecnie nie pali, ale palący w przeszłości) 26,36%. Okazjonalnie pali 9,04% badanych. Natomiast codziennie palący stanowią 16,28% wśród wszystkich ankietowanych. Z przeprowadzonego badania wynika, iż regularnie pali 16,39% kobiet. U mężczyzn odsetek ten wynosi 15,84%. 25

26 Najwięcej palących jest w grupie wiekowej powyżej 50 lat 5,46% i w grupie lat 5,04%. Na problem narażenia na działanie dymu tytoniowego, ponad połowa respondentów stwierdza, że w miejscu pracy, w ich obecności nie pali się tytoniu 60,86%. Przeciwnego zdania jest 30,24% osób badanych. Miejsca publiczne, brane pod uwagę w badaniu to: zakłady pracy, bar/pub, kawiarnia, restauracja, dyskoteka, klub muzyczny, centrum handlowe, obiekty kulturalne i wypoczynkowe, szkoła, szpital, urzędy, środki transportu, place zabaw, przystanki. Największe narażenie na dym tytoniowy zanotowano na przystankach i obiektach komunikacji miejskiej takiej odpowiedzi udzieliło 72,48% badanych, zaprzeczyło temu 26,87%. Bardzo duże narażenie respondenci wskazują, w barach i pubach, aż 62,53%, w dyskotekach i klubach muzycznych 50,52%. W przypadku restauracji odpowiedź tak wskazało 42,38% ankietowanych, natomiast kawiarnia to miejsce, w którym 40,05% badanych osób narażonych było na kontakt z dymem tytoniowym. Na uwagę zasługuje pytanie odnośnie narażenia na bierne palenie w zakładzie pracy w szerokim tego słowa znaczeniu. Prawie co trzeci badany stwierdził, że takie narażenie bezpośrednio go dotyczy 30,24%. Respondenci wyrazili swoją opinię na temat wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego. Największy odsetek odpowiedzi za wprowadzeniem sfer wolnych od dymu dotyczyło takich miejsc jak: szpitale i inne placówki służby zdrowia, miejsca zabaw dla dzieci, szkoły lub placówki edukacyjne, środki transportu publicznego. Zdaniem badanych to właśnie przede wszystkim szpitale i inne placówki służby zdrowia są miejscami, gdzie powinien obowiązywać w/w zakaz. Pozytywnie opowiedziało aż 93,93% ankietowanych. Podobnie, bo również aż 93,54% grupy respondentów uważa, że miejsca zabaw dla dzieci powinny być wolne od dymu tytoniowego. Przeważająca część grupy respondentów opowiada się za wprowadzeniem zakazu palenia w szkołach lub placówkach edukacyjnych 90,70%. Środki transportu publicznego to miejsca, w których 93,02% widziałoby potrzebę wprowadzenia zakazu palenia tytoniu. Na terenie obiektów kulturalnych (kina, teatry) 88,63% ankietowanych uważa wprowadzenie zakazu za stosowne. Bardzo duży odsetek ankietowanych, bo aż 85,01% uważa, że urzędy i instytucje państwowe powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego. 26

27 Według osób badanych również centra handlowe to miejsca, gdzie powinien obowiązywać zakaz palenia wyrobów tytoniowych: 85,53% odpowiada twierdząco. Równie wysokie wyniki zanotowano w przypadku opinii dotyczącej zakładu pracy pozytywny wynik odnośnie wprowadzenia stref wolnych od dymu wyniósł 79,20%. Podobny odsetek zanotowano w przypadku przystanków i obiektów komunikacji miejskiej. Ponad trzy czwarte respondentów jest zdania, że powinien obowiązywać całkowity zakaz 78,42%. Na terenie obiektów sportowych i stadionów 78,04% badanych uznaje za celowe wprowadzenie zakazu palenia. 70,16% respondentów na pytanie odnośnie takiego zakazu w restauracjach udzieliło odpowiedzi tak. W kwestii obiektów rekreacyjno wypoczynkowych 65,50% ankietowanych deklarowało, że taki zakaz powinien być wprowadzony. Osoby opowiadające się za zakazem palenia papierosów w kawiarniach stanowią 65,37% ogółu badanych. W przypadku opcji: wszystkie miejsca gdzie przebywają niepalący powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego - odpowiedzi tak udzieliło 64,34% respondentów. Warto podkreślić, że ponad połowa 56,20% spośród wszystkich ankietowanych zauważa potrzebę wprowadzenia zakazu palenia w dyskotekach lub klubach muzycznych. Bary lub puby również według ponad połowy respondentów 54,65% spośród wszystkich badanych powinny być strefami wolnymi od dymu tytoniowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż respondenci w znakomitej większości są za wprowadzeniem stref wolnych od dymu tytoniowego w wielu miejscach użyteczności publicznej, masowo odwiedzanych przez społeczności i środowiska. Na uwagę również zasługuje kwestia wprowadzenia stref bezdymnych we wszystkich miejscach przebywania niepalących, co proponuje prawie 65% respondentów. Według ankietowanych w ostatnich latach w Polsce zwiększyła się liczba miejsc publicznych wolnych od dymu tytoniowego 64,34% twierdzi, że sytuacja ta uległa poprawie. Niestety, jak wynika z badań, zdaniem ponad połowy ankietowanych 50,52% zakaz palenia w wyznaczonych miejscach publicznych i zakładach pracy nie jest przestrzegany. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 29,20% respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnowała z pójścia do jakiegoś miejsca z powodu narażenia na dym tytoniowy. Najczęściej wskazywano na bar lub pub 32,90%, dyskotekę lub klub muzyczny 19,32%, restaurację 15,67%. Podsumowując, wyniki badania wskazują, iż ankietowani zauważają problem narażenia na szkodliwe działanie biernego i czynnego palenia oraz 27

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Szczecin 2010 Niniejszy raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych ŁÓDŹ 2011 INFORMACJE O BADANIU KLIENT: TEMAT: TERMIN REALIZACJI BADAŃ: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Rzeszów 2010 Niniejszy raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Rzeszów 2011 1 Niniejszy raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów GATS wyniki badania Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Zespół ZEiPN Mgr Magda Cedzyńska Mgr Jadwiga Cieśla Mgr inż. Kinga

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 roku

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 roku Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 roku Warszawa 2009 Niniejszy raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Warszawa 2013 Warszawa 2013 Spis treści Metodologia badań... 4 Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI Spis Treści... 2 Informacje o badaniu... 3 1. Metodologia badań... 4 2. Wyniki... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Dn. 28 marca 2012 w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) odbyło się spotkanie koalicyjne zorganizowane przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 r.

Raport badawczy z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 r. Raport badawczy z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 r. Przygotowany przez zespół naukowy: Jakub Łobaszewski Krzysztof Przewoźniak Witold Zatoński dla Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. w 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. w 2011 roku RADA MINISTRÓW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku PODSTAWA PRAWNA: art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Raport przygotowany na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego Spis treści 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU. Przygotował: Michał Siromski

RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU. Przygotował: Michał Siromski RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU Przygotował: Michał Siromski KWIECIEŃ 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania potrzeb toruńskich seniorów,

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Światowej Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczania Używania Tytoniu na Świecie w Łodzi

Realizacja Projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Światowej Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczania Używania Tytoniu na Świecie w Łodzi Realizacja Projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Światowej Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczania Używania Tytoniu na Świecie w Łodzi Odległość Łodzi od wybranych miast w Polsce Historia Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Warszawa 2015 Spis treści Metodologia badań... Opis wyników badania...

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeo związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Poland ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Poland FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Jeśli chodzi o palenie papierosów, cygara lub fajki, które z poniższych

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS II edycja przedszkolnego programu edukacji antytyoniowej pt.: Czyste Powietrze Wokół Nas została wdrożona

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

1. Próba badawcza. Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy

1. Próba badawcza. Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy Raport miesiąca Wypoczynek Polaków od pracy Dni wolne od pracy są niezbędne każdemu człowiekowi. Potrzebujemy ich, aby odpocząć fizycznie i psychicznie, a czasem w celu załatwienia różnych spraw, których

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego?

Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego? Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego? Arkusz kalkulacyjny do ankiety Warunki Pracy opracowany jest w formie arkusza programu Microsoft Office Excel. Budowa arkusza pozwala na generowanie zestawień i

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Szkolenie dla Policjantów i Strażników Miejskich ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA 1 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Punktach Przedszkolnych w województwie lubuskim w ramach projektu Hurra Idę do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15 BADANIE ANKIETOWE DLA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 212/213 Opracowanie: Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Łukasz Balwicki Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Miejsca wolne od dymu tytoniowego są jednym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

32 Maraton Warszawski

32 Maraton Warszawski 32 Maraton Warszawski Raport z badania ankietowego opr. Anna Siwy-Hudowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Warszawa, 01.12.2010 CZĘŚĆ I. Dane metryczkowe uczestników wypełniających ankietę

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas"

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas" Prywatne przedszkole Pod nutką w Rydułtowach sporządziła mgr Monika Kaszta W roku szkolnym 2012/2013 grupa,,filemonki"

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Podsumowanie 3 2 Charakterystyka badania 6 3 Wyniki 11 2 1 Podsumowanie Podsumowanie Zdecydowana większość (78%) mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r.

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r. Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 4-16 listopad 2009r. Wystawa odbywa się w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw

Bardziej szczegółowo

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat wybranych elementów polityki zdrowotnej ograniczającej palenie. Krzysztof Przewoźniak

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat wybranych elementów polityki zdrowotnej ograniczającej palenie. Krzysztof Przewoźniak Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat wybranych elementów polityki zdrowotnej ograniczającej palenie Krzysztof Przewoźniak Warszawa, listopad-grudzieo 2011 1 Spis treści 1.Metodologia badao...

Bardziej szczegółowo