15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również w Łańcucie 9 Prace modernizacyjne na stadionie miejskim 9 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasto Łańcut 9 W trosce o środowisko 11 Przekształcenie szpitala szansa czy zagrożenie? 12 Rozszerzenie cmentarza komunalnego Echa tegorocznych wakacji s. 22 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 s. 5 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE 13 KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W ŁAŃCUCIE Bezpieczna droga do szkoły Komunikat - Policja poszukuje świadków wypadku 14 KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KP PAŃ- STWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE Bezpieczne Miasto 15 Czas na aktywność w mieście Łańcut 15 MOPS informuje: KIS dla osób uzależnionych i ich rodzin Pani Maria Michno ukończyła 101 lat 16 Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku 18 Apel do mieszkańców Łańcuta 18 Kolonia i półkolonie Święto Komisji Edukacji Narodowej 19 Biuro poselskie Zbigniewa Rynasiewicza w Łańcucie AKTUALNOŚCI KULTURALNE 20 BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCU- CIE 20 Łańcut w Levocy 21 Na scenie MDK 21 Wernisaże w Galerii MDK i nie tylko Echa tegorocznych wakacji 24 BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE Wakacje w Bibliotece Jubileusz Oddziału dla Dzieci 25 Serce pamięta 25 Łańcucian drogi do niepodległości Lat minęło, jak jeden dzień 27 Plener Malarski W Kręgu Pogranicza 28 Łańcuckie place i ulice 29 Gawędy o łańcuckich rodzinach PAŹDZIERNIK NR 37/ lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8 Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 AKTUALNOŚCI SPORTOWE 31 Niezwykły dzień w historii Łańcuta 32 Rozmowa z Grzegorzem Bieleckim rekordzistą, Mistrzem Polski, IV zawodnikiem Mistrzostw Europy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 34 BLOK Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie 34 Prezentacja łańcuckich drużyn sportowych 38 Wojewódzkie Biegi Przełajowe LZS Łańcut 2008 Niezwykły dzień w historii Łańcuta s. 31 Plener malarski W kręgu pogranicza s. 27 Wydawca: Urz¹d Miejski, Pl Sobieskiego 18, añcut, tel ; tel./fax (017) , Redakcja: pismo redagowane przez pracowników Urzêdu Miejskiego w añcucie, Fotografie: Edward Soñski Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny TECHGRAF Nak³ad: 3000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nades³anych tekstów. Wydawca nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ jedynie pogl¹dy ich autorów- wydawca nie odpowiada za ich treœæ. Zastrzega siê mo liwoœæ b³êdów w druku. 3

2 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie Program Aktywności Lokalnej dla Łańcuta Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rada Miejska przyjęła i skierowała do wdrożenia Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Łańcuta na lata Program ten, zgodnie z zasadami przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie jednym z głównych narzędzi umożliwiających koordynację działań na rzecz aktywnej integracji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Dodatkowo Uchwałą Nr XVIII/115/2008 Rada Miejska zaakceptowała realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Łańcucie w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powołano zespół czuwający nad realizacją założeń Strategii Rozwoju Miasta Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/116/ 2008 powołała Komitet Monitorujący realizację Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata Komitet będzie zespołem zadaniowym złożonym z osób mających największy wpływ na wdrażanie zapisów zawartych w Strategii. Proponowany przez autorów Strategii system monitoringu będzie zapewniał tzw. sprzężenie zwrotne pomiędzy wynikami monitoringu z realizacji i wdrożenia działań przewidzianych Strategią, a procesem korekcyjno-planistycznym. Czynności korekcyjne sposobu realizacji działań będą leżały w kompetencjach Komitetu Monitorującego. Miasto Łańcut przejęło opiekę nad cmentarzami i mogiłami wojennymi Uchwałą Nr XVIII/117/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w zakresie prowadzenia zadania związanego z remontem kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie, które należy do zadań własnych administracji rządowej reprezentowanej przez Urzędy Wojewódzkie. Przyznana dotacja celowa w wysokości zł, w roku bieżącym, w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a w szczególności na odnowienie i renowację tablic pamiątkowych na kwaterze Wojska Polskiego po prawej i lewej stronie krzyża. XVIII Sesja Rady Miejskiej z 24 czerwca 2008 r. Zbycie nieruchomości gminnych Uchwałą Nr XVIII/118/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w prawie własności działki, położonej w Łańcucie przy ul. Rynek. Zbycie nastąpi na rzecz współwłaścicieli nieruchomości lokalowych w tym budynku, celem poprawy ich warunków mieszkaniowych. Uchwałą Nr XVIII/119/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Łańcut na niezabudowane nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej. Zamiana nieruchomości związana jest z modernizacją drogi krajowej E 40 i nastąpi na zasadach ekwiwalentności. Zmiany w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody gminy uzyskane z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być wykorzystane na inne cele. W związku z tym, iż wzrosły wpływy Gminy Miasta Łańcuta z tytułu opłat za korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. Rada Miejska w Łańcucie Uchwałą Nr XVIII/120/2008 zwiększyła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. Dofinansowanie rzeszowskiej Izby Wytrzeźwień Finansowanie opieki nad nietrzeźwymi osobami dowiezionymi z terenu miasta Łańcuta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dochodów, które Gmina Miasto Łańcut uzyskuje z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta Łańcuta na 2008 r. zaplanowano kwotę w wysokości zł, zabezpieczającą opłatę za 32 niewypłacalne osoby, dowiezione do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu naszego miasta. W związku z przedwczesnym wyczerpaniem limitu Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/121/2008 zwiększyła środki na ten cel do kwoty zł. Dofinansowanie kultury Uchwałą Nr XVIII/122/2008 Rada Miejska udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w formie dotacji celowej w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Współczesnego GRACJA działającego przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie. Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok Uchwałą Nr XVI/123/2008 Rada Miejska w Łańcucie wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok Zmiany dotyczą miedzy innymi wydatków związanych z budową kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy hali sportowej w Łańcucie. Uchwałą Nr XVIII/124/2008 Rada Miejska przekazała kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których termin zapłaty upływa w 2009 roku. Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/125 /2008 wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań związanych z realizacją zadania Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Łańcucie. Jednocześnie Rada Miejska w Łańcucie na XVIII Sesji Rada Miejska omówiła kwestie związane z ochroną zabytków na terenie miasta i przyjęła następujące wnioski /skierowane do Burmistrza Miasta Łańcuta/ w sprawie: przywrócenie w Łańcucie stanowiska miejskiego konserwatora zabytków, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Miejskiego Programu Ochrony Zabytków, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie systemu pomocy i zachęty dla prywatnych użytkowników obiektów zabytkowych. Rada Miejska uważa, że ranga miasta, jego historyczne, kulturowe dziedzictwo, wymagają ze strony organu wykonawczego podjęcia działań w kierunku instytucjonalnego zabezpieczenia opieki nad obiektami zabytkowymi w mieście. 4 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

3 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Apeluje także do wszystkich użytkowników obiektów zabytkowych o nie szczędzenie sił i środków materialnych w celu utrzymania w należytym stanie naszej historycznej spuścizny pokoleniowej w zakresie dziedzictwa kulturowego minionych pokoleń. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łańcucie z 25 sierpnia 2008 r. Opinia Rady Miejskiej do projektu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XIX/126/208 Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i przeniesienie jego zadań do Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Uchwałą Nr XIX/127/208 Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i przeniesienie jego zadań do Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 i Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Zmiany w budżecie miasta Łańcuta Uchwałą Nr XIX/132/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie miasta na 2008 r. obejmujących między innymi: Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Łańcuckie Noce Teatralne realizowanej przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie. Ponadto na XIX Sesji rady podjęto następujące uchwały: w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta. (u-m) PAŹDZIERNIK NR 37/2008 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 W ostatnim czasie uruchomiona została długo oczekiwana przez mieszkańców miasta i okolic przyległych sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 4 (E40) z drogą wojewódzką nr 877. Wprowadzenie takiej zmiany organizacji ruchu ma na celu rozwiązanie problemu komunikacyjnego jakim były trudności w przejeździe i przejściu przez drogę krajową. Z wnioskiem w tej sprawie wielokrotnie występowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zarówno mieszkańcy miasta jak i władze miejskie i powiatowe. Po interwencjach tych początkiem bieżącego roku zarządca drogi opracował i uzyskał akceptację projektu sygnalizacji. Do momentu kompleksowej przebudowy drogi krajowej Nr 4 (E40) i wprowadzenia skrzyżowań bezkolizyjnych, będzie to rozwiązanie tymczasowe. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie PLANTY MIEJSKIE Z FONTANĄ W ostatnich latach na Plantach miejskich przeprowadzono prace zmierzające do uporządkowania przestrzeni i przywrócenie im historycznej funkcji. Zostały one wykonane w oparciu o opracowaną przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, w 2002 roku Koncepcję Architektonicznego Ukształtowania Krajobrazu Miejskiego na Placu Rynkowym w Łańcucie. Przyjęte założenia i rozwiązania określały docelowy kształt i formę tego miejsca. Koncepcja zakładała przywrócenie historycznego charakteru tj. placu miejskiego rynku. W drugiej połowie XX wieku forma, ta w związku z licznymi przekształceniami społecznymi i uwarunkowaniami historycznymi uległa zatarciu. Mając na uwadze możliwości ekonomiczne i techniczne Miasta Łańcuta, realizację podzielono na trzy etapy ( z możliwością rozłożenia w czasie). Pierwszy z nich przewidywał gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego, usuniecie drzew iglastych, prześwietlenie drzew liściastych i podcięcie gałęzi do wys. 3 m. Kolejne dwa zakładały sukcesywne wypieranie i ograniczenie powierzchni zielonych przez nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej w określonym układzie kolorystycznym i materiałowym. Na dzień dzisiejszy większość prac przewidzianych w pierwszym etapie została wykonana. W 2008 roku zlecono uzupełnienie prac projektowych mających na celu zamknięcie zakresu I etapu wynikającego ze wspomnianej koncepcji. Głównym elementem opracowania miało być dobranie i rozmieszczenie gatunków roślin okrywowych, także wskazanie prac mających na celu uporządkowanie istniejącego drzewostanu. Przyjęto następujący zakres prac projektowych : - uzupełnienie układu komunikacyjnego o ścieżkę w części zachodniej rynku, oraz plac na którym w przyszłości znajdzie się fontanna w części północno wschodniej, - zaprojektowanie układu stylizowanych trejaży dla roślin pnących wokół placu oraz jako formę bramki przy alejce, - zaprojektowanie układu nasadzeń niskich okrywowych przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, konserwatorskich i plastycznych; w doborze krzewów do nasadzeń uwzględniono miejscowe warunki glebowe, klimatyczne i krajobrazowe( przewidziane do nasadzeń rośliny: krzewy, są odporne na okresowy brak wilgoci w glebie, niskie temperatury zimą, niekorzystne warunki miejskie). - uzupełnienie układu ławek oraz koszy na śmieci - wymiana lamp parkowych na stylizowane - ustawienie waz stylizowanych. - zaprojektowano plac w miejscu wyznaczonym w koncepcji z 2002 roku na którym w przyszłości znajdzie się fontanna. Na wszystkie w/ w prace Miasto posiada decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie. W miesiącu wrześniu dokonano częściowego nasadzenia roślin okrywowych. W 2009 roku zaplanowano wykonanie fontanny, trejaży, dokończenie nasadzeń roślin, zakup ławek, waz, lamp, koszy na śmieci oraz wykonanie ciągu pieszego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 5

4 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Inwestycje na drogach miejskich Fot. E. Soński - Planty miejskie Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć dróg lokalnych i dojazdowych, służących miejscowym potrzebom. Co roku część środków budżetu miasta przeznaczana jest na ich remont. Długość dróg gminnych wynosi ok. 35 km, w tym drogi o nawierzchni twardej ulepszonej /bitum, beton, kostka/ ok. 32 km, a o nawierzchni twardej nieulepszonej / tłuczniowe/ ok. 1,2 km. Pozostałe odcinki dróg posiadają nawierzchnię nieutwardzoną, są to drogi gruntowe lub wyremontowane arszą. W tym miejscu stwierdzić należy, że na terenie miasta znajdują się drogi wojewódzkie /o długości ok. 8 km / oraz drogi powiatowe /o długości ok. 18 km/, który utrzymanie leży w kompetencji wojewody i starosty. Stan techniczny większości dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną jest dobry. Są to drogi, na których wykonane zostały nowe nakładki asfaltobetonowe. Istnieje jednak nadal część dróg na których wymagany jest remont i systematycznie co roku przeprowadzamy takie remonty. Również w roku bieżącym w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na drogi, wykonano szereg prac remontowych. Na wiosnę przeprowadzono, remont cząstkowy masą mineralno asfaltową dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remont emulsją i grysami. Wykonano również nowe nakładki asfaltobetonowe na ulicach: Żardeckiego, Szenwalda, W. Pola, Wąskiej, Kąty za tzw. pętlą autobusową, boczna Kąty. Dzięki wykonaniu nakładki asfaltowej na końcowym odcinku ul. Kąty, połączono teren miasta z gminą Czarna. Ponadto prowadzono prace remontowe chodników, polegające na wymianie nawierzchni na kostkę brukową, betonową oraz wymianie krawężników na ulicach: Moniuszki i Głowackiego. Wykonano także poszerzenie chodnika z kostki betonowej i utwardzono teren wokół pomnika braci Cetnarskich na Placu Sobieskiego. Fot. E. Soński - Sygnalizacja świetlna drodze krajowej Nr 4 6 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

5 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Inwestycje na drogach miejskich W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach w naszym mieście podjęto współpracę z Powiatem Łańcuckim w ramach której wykonany zostanie remont nawierzchni chodnika ul. Kochanowskiego prawa strona odcinek od ulicy Podzwierzyniec do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, strona lewa dalsza część istniejącego chodnika w kierunku Białobrzeg. W ramach tej współpracy dokończony zostanie remont chodnika przy ul. Skotnik - strona lewa do ul. 29 Listopada. Współpracę taką podjęto również z Województwem Podkarpackim mając na celu gruntowną przebudowę ul. Kraszewskiego leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. Łańcut Żurawica strona prawa i lewa. Przebudowa ta polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, budowie obustronnych chodników, nowego oświetlenia oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej. Jednocześnie uporządkowana zostanie gospodarka wodna co w znacznym stopniu poprawi warunki dostawy wody (planowana budowa hydroforni podnoszącej ciśnienie wody) oraz gospodarki ściekowej umożliwienie podłączenia wszystkich domów do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Współpraca ta ma na celu również dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Leżajsk Szklary - ul. Mościckiego. Zgodnie z podjętymi ustaleniami Miasto Łańcut realizuje prace projektowe w oparciu o wydane warunki techniczne przez zarządcę drogi czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Realizację przebudowy prowadzić ma Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku przyszłym. Trwają również prace projektowe mające na celu modernizację istniejących i budowę nowych dróg miejskich dotyczy to projektowania nawierzchni ul. Zubrzyckiego a także budowie nowej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku południowym do granic miasta Łańcuta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie Fot. E. Soński - Nowe chodniki przy ul. Moniuszki Fot. E. Soński - Planty miejskie PAŹDZIERNIK NR 37/2008 7

6 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE ORLIK 2012 RÓWNIEŻ W ŁAŃCUCIE Wizualizacja boiska wg projektu Orlik 2012 Jednym z ważniejszych zadań państwa i samorządu jest dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną obywateli. Wyrazem tej troski są starania zmierzające do zapewnienia wszystkim, niezależnie od ich wieku, statusu majątkowego czy pozycji społecznej, możliwości uprawiania sportu. Budując i rozbudowując infrastrukturę sportową oraz dbając o to, by swoją atrakcyjnością zachęcała jak największą liczbę osób do aktywności fizycznej, państwo i samorząd wypełniają swoje obowiązki wobec obywateli. Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pienią- Fot. E. Soński - Teren budowy boiska przy ul. Armii Krajowej dze. Próbą rozwiązania tego problemu jest, przedstawiony przez Premiera RP w dniu 23 listopada 2007 r., Program Moje Boisko Orlik Program ten zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Na początku 2008 r., Burmistrz Miasta Łańcuta, widząc potrzebę rozbudowy miejskiej bazy sportowej, podjął decyzję o budowie boiska z Programu Moje boisko Orlik Rozpoczęto starania zmierzające do uzyskania dofinansowania inwestycji. Projekt zatytułowany Zespół boisk z programu Moje boisko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie otrzymał dofinansowanie z budżetu Państwa (333 tys. zł) oraz z budżetu Województwa (333 tys. zł). Resztę Gmina sfinansuje z własnego budżetu. Obiekt jest budowany na terenie należącym do Miasta, obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Armii Krajowej. W ramach zadania, zostanie zbudowany zespół dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym. Jedno z boisk będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną, jego wymiary zewnętrzne będą wynosiły 30 x 62 m. Jako nawierzchnię sportową planuje się trawę syntetyczną o wysokości 50 mm, położoną na podbudowie dynamicznej. Boisko zostanie wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 200 x 500 cm, na trwałe mocowane do podłoża. Drugie boisko to boisko wielofunkcyjne, służące do gry w tenisa, piłkę ręczną, piłkę siatkową i piłkę koszykową. Wymiary zewnętrzne nawierzchni sportowej boiska wynoszą 50,3 x 30,3 m. Jako nawierzchnię sportową planuje się tworzywo poliuretanowe przepuszczalne dla wody, położone na elastycznej warstwie syntetycznej. Na boisku zostanie na trwałe zamocowany do podłoża sprzęt sportowy do gry w tenisa, piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Oba boiska będą posiadały drenaż, będą oświetlone przy pomocy 8 punktów świetlnych umieszczonych na słupach oświetleniowych i będą ogrodzone siatką metalową o małych oczkach, wysokości 4,0 5,0 m. Ponadto, planuje się wybudowanie budynku pełniącego rolę szatni, zespołu higieniczno-sanitarnego, magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego oraz pomieszczenia gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Korzystanie z boisk będzie bezpłatne. Nad bezpieczeństwem uprawiających sport będzie czuwał trener środowiskowy.we wrześniu br. rozpoczęto budowę. Trwają prace ziemne, przerywane niestety przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. Budowa zostanie zakończona w grudniu br. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 8 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

7 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Prace modernizacyjne na stadionie miejskim W roku bieżącym rozpoczęto prace modernizacyjne na stadionie przy ulicy Traugutta mające na celu poprawę estetyki tego obiektu, który nie tak dawno został przejęty od Starostwa Powiatowego w Łańcucie. W ramach prac remontowych wykonano zaplecze socjalno-techniczne dla zawodników. W dawnym obiekcie MPGKiM powstały nowe szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, sala konferencyjna. Wymieniono siatkę ogrodzeniową wokół głównej płyty boiska. Zmodernizowano również schody terenowe umożliwiające zawodnikom bezpieczne korzystanie z płyty stadionu. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do stadionu od ulicy Traugutta oraz ogrodzenie cmentarza, co znacząco poprawiło estetykę wjazdu na stadion. Remont przekroczył kwotę ponad 100 tys. zł. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zostało zmodernizowane nagłośnienie, co wydatnie poprawiło odbiór akustyczny dla uczestników wszelkich imprez na stadionie. Należy dodać, że obecnie trwają pracę projektowe, związane z modernizacją stadionu miejskiego przy ulicy Traugutta. Wizualizacja zmodernizowanego stadionu zostanie zaprezentowana na łamach Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasto Łańcut Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje wymagane przez polskie prawo. Zagadnienie dostępu do informacji publicznej zostały poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁO- WIEKA I OBYWATELA wskazano, że Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...). Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Od 1 stycznia br. roku Gmina Miasto Łańcut posiada nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej, na którą wszyscy zainteresowani mogą wejść poprzez Miejski Portal Internetowy /ikonka BIP-u Gminy Miasto Łańcut znajduje się w lewym górnym rogu/ lub pod adresem PAŹDZIERNIK NR 37/2008 Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu UM w Łańcucie W trosce o środowisko Od 01 września br. w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych został utworzony autoryzowany punkt odbioru elektrośmieci. Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki, i żarówki elektrooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatrucie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika. Postępując w ten sposób nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 roku /Ustawa o ZSEE/ i narażamy się na karę grzywny do 5 tysięcy złotych. Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punkcie ich zbiórki znajdującym się w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Łańcucie. Punkt czynny jest codziennie w godz Może być on także zabrany z posesji w dniu odbioru surowców wtórnych. Bardzo zachęcamy do korzystania z tych możliwości. MZUK w Łańcucie 9

8 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Przekształcenie szpitala Dlaczego mówimy o przekształceniu i na czym ono polega? Na tle trudnej sytuacji ochrony zdrowia w kraju, na nasz szpital należy spojrzeć z innej perspektywy. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie nie jest i nigdy nie był zakładem zadłużonym. Powstaję więc pytanie po co przekształcać i dlaczego teraz, gdy dopiero rozpoczęto prace parlamentarne nad projektem ustawy restrukturyzującej zakłady opieki zdrowotnej? Najważniejszym problemem szpitala, determinującym jego dalsze istnienie jest brak środków finansowych na konieczne inwestycje i zakupy nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Przekształcenie SPZOZ w Łańcucie polega na zmianie formy prawnej istniejącego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie w powołaną przez Radę Powiatu Łańcuckiego spółkę prawa handlowego. W jaki sposób przekształcenie może umożliwić pozyskanie środków finansowych? W chwili obecnej zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej organem założycielskim dla szpitala (i wszystkich pozostałych struktur wchodzących w skład ZOZ) jest samorząd powiatowy. Tak więc właścicielem wszystkich nieruchomości (grunty i budynki) szpitala jest powiat łańcucki. Powiat łańcucki jest odpowiedzialny za realizację koniecznych inwestycji, remontów i zakupów aparatury medycznej. Niestety ze względu na możliwości finansowe powiatu realizacja koniecznych inwestycji i zakupów dla szpitala jest niemożliwa bez zaciągnięcia bardzo znacznych kredytów. Z kolei zaciągnięcie kredytów na realizację planu inwestycyjnego w szpitalu uniemożliwiłoby realizację jakichkolwiek innych inwestycji przez powiat łańcucki ( np. drogi, szkoły, Dom Pomocy Społecznej, itd.). Wiązałoby się to również z brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania kilku projektów ze środków Unii Europejskiej. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem wyposażona w majątek spółka prawa handlowego uzyskuje zdolność kredytową i samodzielnie może realizować wiele inwestycji. Dzięki takiemu zabiegowi prawnemu skorzystać mogą szpital i powiat, który de facto nadal jest właścicielem szpitala. Reasumując: spółka nadal będzie własnością powiatu, ale uniezależnia się od budżetu powiatu. Zaciągnięcie kredytu przez spółkę pozwoli na realizację najpilniejszych zakupów i remontów do kwoty 2 3 mln złotych (na tyle szacowane są najpilniejsze zakupy w szpitalu). Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja realizacji usług medycznych zgodnie z wymogami NFZ, poszerzenie zakresu świadczeń oraz możliwość prowadzenia działalności komercyjnej w zakresach, których NFZ nie finansuje. Argumentem istotnym jest fakt, że tylko spółka prawa handlowego może być dokapitalizowana przez nowych udziałowców (SP ZOZ nie może tworzyć spółek). Na co potrzebne są środki finansowe? Najpilniejsze jest odtworzenie zamortyzowanej bazy sprzętowej i zakupy nowej aparatury medycznej (nowe technologie medyczne i nowe zakresy działalności). Konieczne są remonty kolejnych oddziałów, szczególnie oddziału zakaźnego i dziecięcego. Najważniejszym wyzwaniem jest budowa nowego pawilonu szpitalnego, który pomieści oddziały zabiegowe naszego szpitala. Aby móc skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów nie wystarcza już tylko wiedza i umiejętności personelu. Konieczna jest olbrzymia ilość aparatury medycznej. Na liście sprzętu i aparatury medycznej, w tym ratującej życie, znajduje się obecnie ponad 50 grubych pozycji na łączna kwotę ponad 2,5 mln złotych. Chcąc sprostać potrzebom pacjentów ( 90 proc. pochodzi z terenu naszego powiatu) musimy uruchomić niezwykle kosztowny oddział intensywnej terapii, pododdział udarowy (30 proc. pacjentów w oddziale neurologii to pacjenci z udarem mózgu), rozwinąć oddział rehabilitacji (obecnie oczekiwanie na miejsce w oddziale to prawie 3 miesiące), poprawić dostępność do leczenia dla dzieci z terenu całego województwa uruchamiając oddział dzienny psychiatrii dziecięcej, zakupić nowe karetki reanimacyjne i samochody do transportu chorych. Największą bolączka naszego szpitala jest konieczność dostosowania budynków do przepisów unijnych, określających warunki lokalowe, w jakich należy udzielać świadczeń medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia daje nam czas na dostosowanie się do końca 2012 roku i wbrew pozorom nie jest to dużo czasu biorąc pod uwagę wielkość tych inwestycji. W przypadku modernizacji oddziału zakaźnego i oddziału pediatrycznego to koszt 16 mln złotych, modernizacja ZOL w Handzlówce ok. 4 mln złotych, inne remonty ( stara przychodnia, wymiana okien, parkingi, drogi Dyrektor SP ZOZ w Łańcucie - Krzysztof Przyśliwski wewnętrzne) to kolejne setki tysięcy złotych. Największym jednak wyzwaniem jest budowa nowego pawilonu diagnostyczno zabiegowego, w którym będą się mieścić pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, TK, USG), blok operacyjny (nie mniej niż 3 sale operacyjne), OIT (oddział intensywnej terapii), oddział chirurgiczny, oddział ortopedyczny, oddział ginekologiczno położniczy, oddział noworodkowy i możliwe będzie uruchomienie innych działalności. Szacunkowy koszt to mln złotych w zależności od standardu i wielkości oddziałów, a także od szybkości realizacji im później tym drożej. O wielkości kwot, o których mówimy niech świadczy fakt, że budżet roczny naszego zakładu, w którym pracuję 700 osób i leczy się ponad 12 tysięcy osób, to około 40 mln złotych. Decydując się na realizację tych planów (lub nie) musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakiego szpitala oczekujemy? Starego czy nowego? Zabytkowego czy nowoczesnego? Wyposażonego w nowoczesną aparaturę? Bezpiecznego i komfortowego dla pacjenta? I czy w ogóle go chcemy? Dlaczego przekształcić cały SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, a nie tylko pozwolić na wybudowanie pawilonu przez inwestora prywatnego? Przekształcenie całego SP ZOZ pozwoli zachować kompleksowość świadczeń i integralność zakładu, ponieważ przekształcenie 10 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

9 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE szansa czy zagrożenie? tylko wybranej części wiąże się z likwidacją odpowiednika z SP ZOZ-ie, po odejściu oddziałów zabiegowych reszta szpitala będzie ułomna. Poza tym nie mamy żadnej gwarancji, że inwestor prywatny będzie kupować od SP ZOZ usługi pomocnicze (konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową, analitykę, sprzątanie, żywienie, obsługę techniczną) i czy przejmie wszystkich pracowników medycznych. Może należy jeszcze poczekać z decyzją? Najgorszą decyzją jest brak decyzji. To nieuchronnie zbliża się nas do likwidacji oddziałów zabiegowych w 2012 roku (czas na dostosowanie do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów (Dz.U Nr 213, poz. 1568). Brak jest realnych perspektyw na pozyskanie funduszy inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych (dotacje organu założycielskiego, unijne, ministerialne, wojewódzkie), a brak zastrzyku finansowego uniemożliwi kontynuację dotychczasowej działalności. Brak decyzji to brak perspektyw na rozwój szpitala i jego stopniową marginalizacją z likwidacją włącznie. Jak będzie wyglądać przekształcenie, jeśli Rada Powiatu podejmie decyzję na tak? Rada Powiatu powoła spółkę prawa handlowego (sp. z o.o.) ze 100% udziałem Powiatu Łańcuckiego. Z kolei spółka zarejestruje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łańcucie, który w całości przejmie dotychczasowy zakres działalności SP ZOZ (wszystkie kontrakty z NFZ). Równolegle zostanie wyceniony przez biegłych cały majątek SP ZOZ w Łańcucie, który zostanie wniesiony aportem do spółki. Wraz z powołaniem nowego zakładu zostanie rozpoczęta likwidacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Następnie rozpoczną się poszukiwania inwestora strategicznego do zwiększenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych udziałów. Możliwe jest również poszukiwanie inwestora finansowego (partnera finansującego inwestycje, od którego spółka wydzierżawi majątek). Wybór wariantu możliwy będzie dopiero w przyszłości w zależności od rozwoju sytuacji prawnej, wyceny majątku oraz kosztorysu inwestycji. Bez względu na wszystkie okoliczności pakiet większościowy zachowa powiat. W związku z tym szpital PAŹDZIERNIK NR 37/2008 zawsze będzie mieć charakter publiczny (pomimo zmiany nazwy).wszelkie strategiczne decyzje zawsze będzie podejmować Rada Powiatu Łańcuckiego! Kiedy nastąpi przekształcenie? Najważniejszą kwestią w realizacji projektu jest jego powszechna akceptacja. Uchwała Rady Powiatu w sprawie likwidacji SP ZOZ i przejęciu dotychczasowego zakresu działalności likwidowanego SP ZOZ przez spółkę samorządową będzie opiniowana przez związki zawodowe, radę pracowniczą, samorządy zawodowe i Radę Społeczną przy SP ZOZ. Uchwała musi być również zaopiniowana przez wojewodę, samorząd województwa oraz właściwe organy Gmin Powiatu. Czy mieszkańcy powiatu i pracownicy szpitala powinni bać się prywatyzacji? Absolutnie nie. Po pierwsze utworzenie spółki prawa handlowego ze 100 proc. udziałem samorządu terytorialnego nie jest prywatyzacją tylko komercjalizacją. Możliwe w późniejszym czasie zwiększenie kapitału założycielskiego poprzez emisję nowych udziałów z zachowaniem większości udziałów (nie mniej niż 50 proc. plus 1) nadal zachowuje charakter publiczny spółki. O prywatyzacji można mówić dopiero przy zmniejszeniu liczby udziałów samorządu poniżej 50 proc. Ale decyzję o emisji nowych udziałów, ich zbyciu, umorzeniu podejmuje zawsze walne zgromadzenie udziałowców, a wiec samorząd powiatowy. Szanowni Państwo, Obecnie SP ZOZ w Łańcucie świadczy nieodpłatnie usługi medyczne dla ubezpieczonych na podstawie umowy z NFZ. Po przekształceniu sytuacja się nie zmieni i utworzony NZOZ będzie świadczyć ten sam zakres nieodpłatnych usług medycznych dla ubezpieczonych na podstawie umowy z NFZ. Liczymy na to, że w przypadku realizacji projektu, po uruchomieniu nowych działalności zakres bezpłatnych usług wręcz powinien wzrastać. Należy pamiętać, że o dofinansowaniu bezpłatnych świadczeń decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie spółka. Obawy o wybieranie do leczenia zdrowszych lub bogatszych pacjentów nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia, co udowadniają również doświadczenia szpitali, które mają ten proces już za sobą. Poza tym nad prawidłowością wykonywania usług medycznych będzie czuwać nadal Zarząd Powiatu Łańcuckiego, płatnik (NFZ), Rada Nadzorcza, Zarząd spółki i mieszkańcy poprzez swoje opinie! Przekształcenie SP ZOZ w Łańcucie w NZOZ nie będzie wiązać się ze zwolnieniami pracowników, ponieważ wszyscy zatrudnieni w SP ZOZ zostaną przejęci przez NZOZ na podstawie art. 23 KP (za porozumieniem stron, na dotychczasowych warunkach). Podsumowując należy podkreślić, że przekształcenie SP ZOZ w Łańcucie w spółkę prawa handlowego daję wielką szansę na rozwój naszego zakładu przede wszystkim dla dobra mieszkańców powiatu i chcemy go zrealizować w sposób jawny i maksymalnie przejrzysty. Dyrektor SP ZOZ w Łańcucie /-/ Krzysztof Przyśliwski, MBA W trosce o dobro naszych pacjentów konieczny jest dalszy systematyczny rozwój usług świadczonych przez powiatowy szpital oraz modernizowanie tych oddziałów szpitalnych, które muszą dostosować się obowiązujących standardów. Ciągły postęp technologiczny wymusza wyposażanie oddziałów szpitalnych w nowoczesną, kosztowną aparaturę, tak aby skutecznie dbać o pacjentów. Pragnąc, aby nasz szpital mógł w przyszłości dobrze funkcjonować służąc naszym pacjentom oraz był dobrym miejscem pracy dla swoich pracowników popieram przedstawioną przez Krzysztofa Przyśliwskiego Dyrektora SP ZOZ w Łańcucie koncepcję przekształcenia naszej powiatowej służby zdrowia. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń 11

10 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Rozszerzenie cmentarza komunalnego Analizując aktualne zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Łańcucie przy ul. Mościckiego stwierdzić należy, że powierzchnia przeznaczona do pochowania zwłok przez złożenie w grobach ziemnych i murowanych ulegnie wyczerpaniu po około 3-4 latach. Zgodnie z art.1 ust. 1 i 3 oraz art.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity :Dz.U. z 2000r. Nr 23,poz.295 z późn. zm.) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Potrzebą chwili staję się zatem rozszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego. Czynności takie mogą nastąpić tylko na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę wyczerpujące się możliwości prowadzenia pochowku w wyżej wskazanej perspektywie czasowej zasadne jest obecnie podjęcie z urzędu działań prowadzących do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozszerzenia istniejącego cmentarza komunalnego. Obszar objęty zakresem opracowania planu obejmuje teren wraz ze strefą. Teren, którego dotyczy wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania Zał. graficzny NR 1 wskazuje teren objęty opracowaniem planu pod poszerzenie cmentarza wraz ze strefami. przestrzennego położony jest w południowej części miasta Łańcuta przy ulicy Mościckiego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego cmentarza komunalnego. W stanie istniejącym jest to teren rolniczy zajmujący kompleks gleb zaliczanych do RII, R IIIa klas bonitacyjnych gruntów rolnych w większości odłogowany, bez możliwości zabudowy. W obrębie analizowanego terenu przebiegają sieci infrastruktury technicznej: 1) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, 2) sieć gazowa - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 ze strefą ochronną która ogranicza możliwości inwestowania w tym terenie dla zabudowy kubaturowej, zaś dla lokalizacji nagrobków strefa ta wynosi 15,0m pozostały teren w bliższym sąsiedztwie może być przeznaczony pod ciągi piesze, zieleń towarzyszącą, 3) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanego poszerzenia cmentarza znajdują się: a) od strony wschodniej droga gminna wewnętrzna za drogą teren istniejącego cmentarza, b) od strony północnej droga publiczna ul. Mościckiego, c) od strony południowej tereny rolne ze strefą od gazociągu DN 700, naroże działki nr 4725/4 znajduje się w terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego TRASY GAZOCIAGU DN Plan uchwalony Uchwałą NR VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 1 lipca 2003 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 78 z dnia 30 lipca 2003 r. poz. 1408, d) od strony zachodniej droga gminna wewnętrzna za drogą teren rolny w odl. około 50 m (strefa od istniejącego cmentarza w m p o m. Łańcuta który utracił ważność w grudniu 2002 r.) za tym obszarem tereny zainwestowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami towarzyszącymi. Teren objęty opracowaniem planu posiada dostęp do drogi publicznej. Część terenu pod cmentarz tj: działki o numerach ewidencyjnych 4725/5, 4725/4 położone są w obszarze, dla którego obowiązywał do końca 2002 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta uchwalony przez Radę Miejską w Łańcucie Uchwałą Nr VI/30/94 z dnia 25.XI.1994r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 12 poz. 141 z dnia 16 grudnia 1994r. Pozostałe działki proponowane pod rozszerzenie cmentarza znajdują się w strefie od istniejącego cmentarza i gazociągu DN 700w świetle w/w planu. Poszerzenie terenu pod cmentarz nie wprowadza ograniczeń dla istniejącego zainwestowania terenów sąsiednich, ani też ograniczeń dla nowej zabudowy. Strefa od cmentarza będzie się mieściła w strefie od gazociągów która ogranicza zabudowę. W oparciu o art.61 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 maca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. NR 80 poz 717 z późn. zm.) działki nr 4725/5 i 4725/4 znajdują się w terenie objętym zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu w/w planu miejscowego, który utracił moc obowiązującą. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/247/01 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 31 październik 2001r, teren objęty wnioskiem (analizą) położony jest w obszarze: E8 - Obszar ekologiczny - wg zapisu w ustaleniach do studium: Najkorzystniejszy kierunek zagospodarowania terenu: to teren cmentarza i jego strefy. Stosownie do powyższych faktów Rada Miejska w Łańcucie podjęła Uchwałę Nr XIV/92/2008 z dnia 12 luty 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego, przy ul. Mościckiego w Łańcucie. Obecnie jest prowadzona procedura opracowania planu, informacje w tym zakresie ogłoszono w prasie, na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej urzędu. Zakończenie opracowania planu jest planowane w I półroczu 2009 r. Jednocześnie nadmienia się, że w/w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łańcuta jest rezerwa terenu pod cmentarz jest to obszar położony w południowej części miasta po stronie wschodniej ul. Mościckiego za terenem cegielni, a od strony południowej ograniczony rezerwą pod obwodnicę-wzdłuż południowej granicy miasta z Wysoką. Wydział Architektury UM w Łańcucie 12 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

11 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W ŁAŃCUCIE Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczna droga do szkoły to nazwa wzmożonych działań prewencyjnych podejmowanych rokrocznie przez Policję we wrześniu. Sprowadzają się one do podejmowania przedsięwzięć ukierunkowanych na bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy po wakacyjnym odpoczynku wracają lub po raz pierwszy przekraczają szkolne drzwi. Obejmują edukację uczniów, połączoną z praktyczną nauką bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, co stanowi uzupełnienie starań nauczycieli, którzy także wpajają te zasady swoim wychowankom. Kolejnym elementem jest kontrola oznakowania dróg, przebiegających w pobliżu szkoły. O każdej zauważonej nieprawidłowości informowany jest administrator drogi z wnioskiem o jej poprawienie. Podobne wnioski składać mogą pracownicy szkoły i rodzice. Pamiętać należy, że oznakowanie jest biernym elementem zachowania bezpieczeństwa. Kluczowe jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie się do oznakowania. Podobnie kontroli podlega sposób przewożenia uczniów do szkół. Niestety, w tym elemencie dochodzi do częstych nieprawidłowości. I to nikt inny, a rodzice, często narażają zdrowie swoich dzieci, przewożąc je w sposób niezgodny z przepisami. Dziecko, do 12 roku życia lub do 150 cm wzrostu, musi być przewożone w foteliku lub innym, przeznaczonym do tego urządzeniu zabezpieczającym. Ponadto wysadzając dziecko z samochodu pod szkołą należy zadbać, aby wysiadało ono na chodnik lub pobocze, a nie na jezdnię. Sprawdza się przewoźników, świadczących usługi transportowe, którzy wożą uczniów do szkół. Kontroluje się stan techniczny pojazdów, kwalifikacje i stan kierowców. Jednak w każdej chwili można, a nawet należy wezwać patrol ruchu drogowego, kiedy występują jakiekolwiek podejrzenia co do kierowcy lub pojazdu. w przypadku planowanej wycieczki dobrze jest zgłosić taki fakt z wyprzedzeniem, aby kontrola odbyła się bez zbędnego oczekiwania na autobus. Policyjne patrole w dniach trwania takich działań można spotkać szczególnie często w okolicach szkół. Pomimo oznakowania i świadomości kierowców, że w pobliżu są dzieci, często dochodzi do wykroczeń godzących w bezpieczeństwo komunikacyjne. Widok PAŹDZIERNIK NR 37/2008 patrolujących funkcjonariuszy przypomina o przepisach ruchu drogowego. Te same patrole nadzorują pracę strażników szkolnych czyli osób nadzorujących przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach. W tym roku takimi działaniami objęto wszystkie szkoły podstawowe naszego powiatu, przeprowadzając łącznie ponad 120 spotkań z uczniami. Wszyscy pierwszoklasiści, w liczbie 826, z czego ponad 200 w Łańcucie, otrzymali światełka odblaskowe, noszenie których po zmroku jest obowiązkowe do 15 roku życia. Ponadto w Łańcucie znajdują się 2 przejścia dla Fot. arch. - Oznakowanie ulicy 29 Listopada w Łańcucie pieszych, obydwa przez ulicę Armii Krajowej, nadzorowane przez strażników szkolnych. Mimo takiej nazwy pomagają oni nie tylko uczniom. Pomimo iż wzmożone działania już się zakończyły problem bezpieczeństwa pozostaje. Pozostaje w rękach i głowach dorosłych. Dzieci czasem nie wiedzą, czasem się boją, czasem nie pomyślą. Do dorosłych należy dbanie o ich bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dlatego czasem pożądane jest zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, jeśli czeka przy nim dziecko i pokazać mu, że może przejść. Policja apeluje o zachowanie rozsądku i bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Sierż. szt. Mariusz Stanio Oficer prasowy KPP w Łańcucie Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Policja poszukuje świadków wypadku Referat Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w czwartek, 28 sierpnia br. ok. godz na ulicy Traugutta w Łańcucie i jej przedłużeniu w kierunku Wysokiej. Kierowca samochodu osobowego Audi na łuku drogi wjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie pojazd otarł się swoim lewym przednim narożem o lewy bok prawidłowo jadącego z przeciwka Volkswagena Golfa. Następnie po przejechaniu kilku metrów swoim pasem ruchu wjechał na tył wózka ręcznego ciągniętego przez pieszą, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Policja prosi wszystkich świadków lub inne osoby mające wiedzę na temat tego zdarzenia drogowego o pomoc w jego wyjaśnieniu. Kontakt osobisty lub telefoniczny: dyżurny KPP w Łańcucie, tel. 997 lub ; Naczelnik Sekcji Kryminalnej KPP nadkom. Jan Węgrzyn, tel Sierż. szt. Mariusz Stanio Oficer prasowy KPP w Łańcucie 13

12 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KP PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE Bezpieczne Miasto Charakterystyczne zdarzenia Niebezpieczny odcinek drogi Nr 4 w miejscowości Głuchów W dniu 4 lipca 2008 roku na odcinku drogi Nr 4 w miejscowości Głuchów doszło do zderzenia trzech samochodów - ciężarowego i dwóch osobowych. W wyniku wypadku ranne zostały 4 osoby, w tym dwoje dzieci. W akcji trwającej ponad dwie godziny brało udział 4 zastępy PSP z JRG Łańcut łącznie 8 strażaków oraz 1 karetka Pogotowia Ratunkowego i 3 radiowozy Policji. Usuwanie skutków silnie wiejącego wiatru W dniu 4 sierpnia br. w godzinach wieczornych strażacy powiatu łańcuckiego interweniowali 8 razy przy usuwaniu skutków, jakie wyrządził silnie wiejący wiatr. W prowadzonych działaniach brało udział 6 zastępów PSP z JRG Łańcut 13 strażaków i 6 zastępów OSP (Czarna, Husów, Markowa i Żołynia) 35 strażaków. Zdarzenia, do których głównie wyjeżdżali strażacy to: uszkodzenia dachów budynków mieszkalnych i powalone drzewa na jezdnię. Pożar od uderzenia pioruna W wyniku burz i nawałnic, które przeszły nad Polska w nocy z czwartku na piątek ( r.) w wyniku uderzenia pioruna zapaliła się stodoła i budynek gospodarczy w miejscowości Wola Mała. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 5 zastępów PSP i OSP, łącznie 11 strażaków. Akcję Gaśniczą utrudniał porywisty wiatr i pora nocna. Kierowco zwolnij - niebezpieczny odcinek drogi Nr 4 w miejscowości Głuchów W dniu 25 sierpnia 2008 roku na odcinku drogi Nr 4 w miejscowości Głuchów doszło do zderzenia ciągnika siodłowego (przewożącego litrów benzyny samochodowej i oleju napędowego) z samochodem osobowym. W wypadku tym ciężkie obrażenia ciała doznała jedna osoba. W akcji trwającej ponad trzy godziny brało udział 3 zastępy PSP z JRG Łańcut oraz 1 karetka Pogotowia Ratunkowego i 3 radiowozy Policji. Uważaj w domu na tlenek węgla czad!!! W związku z przypadkami zatruć użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym i gazowym, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie informuje, że podczas procesów spalania zachodzących instalacjach pomieszczeniach c.o. dla podtrzymania palenia pobierana jest z powietrza tlen, co powoduje zmniejszanie się jego procentowej zawartości w składzie powietrza- niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Zjawisko to nosi nazwę niedoboru tlenowego. Szczególną wrażliwość na brak tlenu wykazują komórki układu nerwowego oraz mięśnia sercowego. Największe zagrożenie dla życia ludzkiego mają produkty niepełnego spalania, przede wszystkim tlenek węgla zwany potocznie czadem, który wytwarza się wszędzie tam, gdzie zachodzi proces niezupełnego spalania substancji zawierających w swym składzie węgiel. Im mniejszy dostęp tlenu w procesie spalania, tym więcej tworzy się tlenku węgla. Tlenek węgla występuje przy każdym pożarze. Tlenek węgla- czad jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Czad jest również gazem duszącym w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia, następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał w krańcowym przypadku zgon. W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza także gdy następuje niezupełne spalenie gazu, na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych. Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) a także zamykanie przewodów wentylacyjnych mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna - są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza. że: Co się wydarzyło Zestawienie zdarzeń za lipiec wrzesień Powiat Miasto Łańcut Ogółem zdarzeń w tym: pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe 3 2 W związku z powyższym przypominamy 1. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. 2. Kontrolę taką w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 3. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku. 4. W obiektach j.w. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. kpt. Piotr Glac KP PSP w Łańcucie 14 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

13 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE Czas na aktywność w mieście Łańcut Podstawowe informacje o projekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w imieniu Gminy Miasto Łańcut złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Czas na aktywność w mieście Łańcut w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 1 kwietnia 2008 roku rozpoczęto realizację projektu. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2008 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Cele projektu Celem głównym projektu jest: Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących długotrwale klientami pomocy społecznej, za pomocą instrumentów aktywnej integracji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Zrealizowanie celu głównego projektu nastąpi poprzez działania: indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupowe i indywidualne spotkania z prawnikiem i psychologiem, uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Łańcucie, kursy zawodowe. Projekt zakłada zawarcie 20 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczno-zawodową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmują uczestników Projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji, między innymi: skierowanie 20 osób do Klubu Integracji Społecznej w tym 10 osób do prac społecznie użytecznych. W kontrakcie socjalnym uczestnicy Projektu określają również rodzaj kursu/ szkolenia, z którego chcą korzystać. Zamiarem realizatorów Projektu jest zbudowanie systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, przyczyniającego się do ich aktywizacji społecznej i zawodowej i umożliwiającego wejście lub powrót na rynek pracy oraz ograniczającego skutki życia w ubóstwie. Uczestnicy projektu Grupami docelowymi projektu systemowego są mieszkańcy Łańcuta, korzystający z pomocy społecznej nie pozostający w zatrudnieniu i będący w wieku aktywności zawodowej, zwani uczestnikami projektu. Grupa liczy 20 osób. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Instrumenty aktywnej integracji: zawodowej: skierowanie i uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, edukacyjnej: kurs opiekunki osób starszych, kurs obsługi komputera, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kurs kosmetyczny z elementami wizażu i kurs pn. Kierowca wózków jezdniowych oraz bezpieczna obsługa wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, społecznej: Trening Kompetencji Społecznych oraz Zarządzanie zasobami własnymi i Uwierz w siebie (szkolenia i warsztaty, których celem MOPS informuje: Pani Maria Michno ukończyła 101 lat będzie nabycie umiejętności przez uczestników projektu w poruszaniu się na rynku pracy. Złożą się na nie: komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne, opracowanie CV, listu motywacyjnego, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, podniesienie umiejętności autoprezentacji. Warsztaty uzupełnione zostaną sesją indywidualną z doradcą zawodowym oraz psychologiem. zdrowotnej: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej. Zarządzanie projektem W celu realizacji projektu powołany został Zespół Projektowy składający się z kierownika projektu, koordynatora merytorycznego, specjalisty ds. obsługi księgowej. Zostało także utworzone biuro projektu, które mieści się w Klubie Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9. Halina Babiarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie KIS dla osób uzależnionych i ich rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie od miesiąca października br. rozpoczyna nabór na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającym przy naszym Ośrodku. Adresowane są one do osób z problemem uzależnień oraz do ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Łańcuta. Spotkania prowadzone będą w blokach programowych: zawodowym i społecznym a osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w nich minimum jeden raz w tygodniu. Warunkiem uczestnictwa w KIS jest zawarcie i realizacja kontraktu socjalnego. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Koordynatorzy KIS spodziewają się, że zajęcia te pomogą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności pomocne w wyjściu z sytuacji kryzysowej spowodowanej uzależnieniem. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9, tel Halina Babiarz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Wtorek 9 września 2008 r. był dniem Wielkiego Jubileuszu dla mieszkanki miasta Łańcuta Pani Marii Michno. Dostojną Jubilatkę w tym dniu odwiedzili: Burmistrz Miasta Henryk Pazdan oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Babiarz. Pan Burmistrz wręczył list gratulacyjny i piękne kwiaty wraz z życzeniami, złożonymi w imieniu wszystkich mieszkańców Łańcuta. Pani Maria Michno, z domu Hrabek, urodziła się 9 września 1907 r. w Prostejowie w byłej Czechosłowacji. Różne koleje życia spowodowały, że od około 50 lat mieszka w Łańcucie. Pełna radości i optymizmu, który jak mówi jest lekarstwem na długowieczność, opowiada o swojej przeszłości, wykazując się przy tym doskonałą pamięcią. Pomoc w codziennym życiu zapewniają Jej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie jak również troskliwi sąsiedzi. Dostojnej Jubilatce życzymy radości z każdego dnia życia oraz kolejnych, tak doniosłych jubileuszy. Halina Babiarz - Kierownik MOPS w Łańcucie PAŹDZIERNIK NR 37/

14 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku Geneza powstania Uniwersytetów Trzeciego Wieku Początki ruchu uniwersytetów Trzeciego Wieku sięgają 1972 roku, kiedy Pierre Wellasprofesor Uniwersytetu w Tuluzie zorganizował spotkanie 40 seniorów. Dzięki temu zorientował się, czego oczekują oni od uniwersytetu i w efekcie tego wydarzenia opracowano następujące postulaty: 1. Potencjał medyczny uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku starszym; 2. Upowszechniona wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych; 3. będący w posiadaniu uniwersytetów potencjał badawczy w poszczególnych dyscyplin, powinien zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi starszych i starości Pierre Wellas jako profesor nauk społecznych świetnie rozumiał, że ludzie starsi także posiadają potrzebę aktywnej działalności w różnych dziedzinach społecznych, kulturalnych, politycznych, oświatowych iinnych jak i tendencje do wielu zainteresowań. Wszystko to sprawiło, że w wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, założył w roku 1973 w Tuluzie, we Francji pierwszą placówkę dydaktyczną nazwaną uniwersytetem trzeciego wieku. Zapoczątkowany ruch uniwersytetów trzeciego wieku stawiał przed sobą trzy zasadnicze zadania: intelektualny i administracyjny potencjał uniwersytetów winien być używany dla dalszego kształcenia ludzi starszych, Powinien być instytucją prowadzącą ba- dania gerontologiczne w interesie ludzi starszych. Jego rolą społeczną powinno być umoż- liwienie wymiany kulturalnej między generacjami oraz udział w prewencji geriatrycznej. Wkrótce po powstaniu pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuluzie, podobne placówki zaczęły powstawać w innych krajach Europy i świata - Belgia, Kanada, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Czechosłowacja, Austria, Portugalia, Ameryka Północna, Południowa, Oceania i Azja. Wymieniając kraje, w których rozwijał się i nadal rozwija ruch uniwersytetów trzeciego wieku, nie można pominąć Polski. Pierwszą tego typu placówka w roku 1975 rozpoczęła swoją działalnośćw Warszawie, przy Centrum Medycznym kształcenia podyplomowanego. Jego założycielką była prof. dr med. Halina Szwarc. Polskie uniwersytety trzeciego wieku działają w ramach struktur wyższych uczelnilub są powoływane przez organizacje pozarządowe często funkcjonują przy domach kultury, bibliotekach czy parafiach. Nauka w uniwersytetach jest w pełni dobrowolna, nikt nie zmusza nikogo do uczestnictwa w oferowanych zajęciach. Nie ma też innych, poza wiekiem formalnych wymagań przy zapisie do uniwersytetu. Słuchacze uniwersytetów, to ludzie w starszym wieku, którzy przeszli na emeryturę, zakończając tym samym etap bycia czynnym zawodowo. Dla osób tych emerytura jednak nie kończy aktywnego życia, chcą oni nadal rozwijać się intelektualnie, społecznie. Inauguracja II roku akademickiego W dniu 9 października br. miała miejsce uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Łańcuckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W sali balowej Muzeum Zamku zasiadło ponad stu słuchaczy z Łańcuta i powiatu, zaproszeni goście, przedstawiciele UTW w Rzeszowie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, łańcuckich instytucji kultury, instytucji oświatowych m.in. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz proboszczowie łańcuckich parafii. P. Otylia Piechowska Kanclerz Łańcuckiego Uniwersytetu III Wieku Fot. arch. - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na łańcuckim Uniwersytecie III Wieku Uroczystego otwarcia dokonała p. Otylia Piechowska Kanclerz Łańcuckiego Uniwersytetu III Wieku, która w swym przemówieniu podkreśliła niezwykłą rolę tej właśnie instytucji, będącej swoistego rodzaju alternatywą i sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu dla osób starszych. Pani Kanclerz podsumowała pierwszy rok funkcjonowania Uniwersytetu, w trakcie którego odbyły się dziesiątki wykładów, seminariów, dyskusji, konferencji naukowych, warsztatów psychologicznych i artystycznych oraz spotkań z in- 16 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

15 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE teresującymi ludźmi. Dziś łańcucka uczelnia współpracuję z wieloma instytucjami i organizacjami, zwłaszczaz krajowymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, a także wieloma środowiskami akademickimi. W dalszej części uroczystości głos zabrał p. Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta, który podkreślił jak znaczącym wydarzeniem nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także województwa podkarpackiego było powstanie Łańcuckiego Uniwersytetu III Wieku. O fakcie tym świadczą dobitnie gratulacje, które spłynęły na ręce przedstawicieli Uniwersytetu m.in. od posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Zbigniewa Rynasiewicza i p. Jana Burego, władz województwa podkarpackiego i lokalnych władz samorządowych powiatu łańcuckiego. W części artystycznej wystąpiła utalentowana rzeszowska pianistka Joanna Strzelecka, która swym występem uświetniła tegoroczną inaugurację roku akademickiego na Łańcuckim Uniwersytecie III Wieku. Bezpośrednio po niej, z wykładem nt. Czy Warneńczyk zginął pod Warną? wystąpił wybitny polski dziennikarz i literat Zbigniew Święch. Łańcucki Uniwersytet III Wieku rok akademicki 2008/2009 W roku akademickim , w dniu 9 października rozpoczyna swą działalność trzeci semestr Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Planowane wykłady w tym semestrze obejmować będą wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, etyki, literatury pięknej, ekologii, historii Łańcuta, zabytkowe wille ich historia, nekropolia Łańcuta, wystawy, koncerty, Rocznica 11 listopada, sesje wyjazdowe, spotkania opłatkowe ponadto spotkania w sekcjach : medycznej, kulturoznawstwa, komputerowej, językowej. Celem Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stymulowanie rozwoju osobowego, oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych, prowadzenie działalności edukacyjnej, ochrony i promocji zdrowia, aktywizacja społeczna, propagowanie aktywnego trybu życia, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Zarząd i Rada Programowa Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza do wspólnej pracy, miejsca gdzie nauka cieszy się dużym uznaniem i sprawia wiele przyjemności oraz satysfakcji, kontaktów z innymi ludźmi. Hasło: Nie pytaj, co Uniwersytet da Tobie, lecz co Ty możesz dać Uniwersytetowi niech będzie motywacją do wspólnej pracy. Kanclerz ŁUTW mgr Otylia Piechowska PAŹDZIERNIK NR 37/2008 fot. Czesław Koszałka SŁUCHACZE ŁUTW PRZED WEJŚCIEM DO ZAMKU (ROK ) fot. Czesław Koszałka UROCZYSTA INAUGURACJA ŁAŃCUCKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU Plan Zajęć w trzecim semestrze roku akademickiego 2008/ godz Msza Święta Łańcucka Fara godz Inauguracja roku akademickiego mgr Otylia Piechowska Wykład: Muzeum zamek w Łańcucie - Tajemnica historii Czy Warneńczyk zginął pod Warną? - mgr Zbigniew Święch Wilanów Rezydencja królewsko-magnacka i jej osobliwości - Prof.dr Wojciech Fijałkowski Zwalczanie bólu-zebranie organizacyjne - dr Andrzej Zawadzki Zabytkowe pomniki na nekropolii Łańcuckiej - mgr Barbara Łyżka Święto 11 listopada - Walki niepodległościowe, Działalność niepodległościowa - dr Maj, mgr Paweł Fangor Współczesne poglądy na profilaktykę - dr Leszek Zalasiński Obraz świata w literaturze, czasopismach dla dzieci - prof.dr hab.jadwiga Jurek Lizak Łańcuckie wille - dr Teresa Bagińska-Żurawska Ekologia w zastosowaniu domowym - dr Tomasz Więcek Umysł i ciało - dr Janina Haładyj-Różal Misja w Afryce - dr Jolanta Zawadzka Spotkanie opłatkowe - Ks.prof. Władysław Głowa Bezpieczna starość - mgr Maria Pszonka Ks. Cebulak z Jasła Koncert - wspólny wyjazd do Filharmonii w Rzeszowie Wykłady w każdy czwartek o godz w MDK w Łańcucie. 17

16 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE Apel do mieszkańców Łańcuta Wzorem lat ubiegłych PTTK Miłośników w Łańcucie organizuje w dniu 1 listopada 2008r. czwartą już kwestę na rzecz ratowania zabytków pomników na łańcuckiej nekropolii. Odbywające się w dniu 1 listopada kwesty nie są niczym nowym, lecz reaktywacją prowadzonych w latach osiemdziesiątych XX wieku takich zbiórek pieniężnych organizowanych przez ówczesnego prezesa Koła Miłośników pana Stefana Tomaszka oraz członków tego koła. Po kilkunastoletniej przerwie obecnie działające Koło PTTK Miłośników Łańcuta dzięki inicjatywie i staraniom pani prezes Otylii Piechowskiej, przy współpracy Urzędu Miasta, dyrekcji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz przy ogromnym zaangażowaniu dyrekcji i młodzieży klas wojskowych Zespołu Szkół nr 2 na Podzwierzyńcu kontynuuje zapoczątkowaną przed laty działalność. Celem organizowanych przez Koło PTTK Miłośników kwest jest chęć ratowania od zapomnienia zabytkowych pomników i nagrobków spuścizny historii, kultury i świadectwa polskości na ziemi łańcuckiej. Hasło naszych zbiórek jest niezmienne, lecz bardzo wymowne: Ocalić od zapomnienia bo ojczyzna to ziemia i groby. Mamy nadzieję, że tegoroczna kwesta spotka się z przychylnością mieszkańców Łańcuta i jak zawsze nie będą szczędzić datków na ten cel. Pragniemy poinformować, że za zebrane w poprzednich latach pieniądze został poddany renowacji pomnik Ł. Serkoveta i zatrudniona przez Oddział firma Ars- Restauro ma do r. wykonać prace restauratorskie. Na wyremontowanym pomniku zostanie umieszczona tabliczka z informacją, iż został on odnowiony ze środków zebranych podczas listopadowych kwest, aby w ten sposób uhonorować darczyńców. W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych Zarząd Oddziału PTTK w Łańcucie oraz Koła PTTK Miłośników Łańcuta gorąco apelują do mieszkańców Łańcuta o datki na ten szczytny cel. Sekretarz Koła PTTK Miłośników Łańcuta Halina Bauer Kolonia w Ustrzykach Dolnych KOLONIA I PÓŁKOLONIE 2008 By tegoroczne wakacje zapisały się w pamięci łańcuckich dzieci jako bezpieczne a zarazem atrakcyjne, z myślą o nich zorganizowano kolonię oraz półkolonie w szkołach podstawowych. Na kolonii w Ustrzykach Dolnych w okresie od 8 do 21 lipca 2008 roku wypoczywało 36 dzieci z Łańcuta. Bezpośrednim jej organizatorem było Stowarzyszenie Harcerskie Skautfort z Rudnika nad Sanem, wybrane przez Burmistrza Miasta Łańcuta spośród kilku ofert z uwagi na zakres programu, cenę, warunki obiektu oraz atrakcyjność miejsca. Kolonia miała charakter sportowy, z przewagą zajęć ruchowych. W programie nie zabrakło również konkursów, wycieczek (m. in. do Soliny), gier terenowych, biwaków, zajęć kulturalnooświatowych oraz zajęć z technik harcerskich. Doboru uczestników kolonii dokonały zespoły wychowawcze działające w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Z kolei dla dzieci pozostałych w mieście, zorganizowano cztery turnusy półkolonii, dwa w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz po jednym turnusie w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 4. Półkolonia w SP Nr 2 odbyła się w terminie od 7 do 18 lipca br. zaś w pozostałych podstawówkach od 23 czerwca do 4 lipca br. Ta forma wypoczynku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, łącznie skorzystało z niej 156 dzieci. W trakcie półkolonii dzieci miały zapewnioną opiekę a zarazem możliwość wartościowego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Zatrudnieni na ten czas nauczyciele, przygotowali dla nich ciekawy program zajęć wraz z konkursami i wycieczkami turystyczno-krajoznawczymi. Dzieci m.in. wzięły udział w warsztatach garncarskich w Medyni Głogowskiej, bawiły się w Centrum Rozrywki Fantazja w Rzeszowie, podziwiały Bazylikę Franciszkanów w Leżajsku oraz Muzeum- Zamek w rodzinnym mieście. Uzupełnieniem letniej oferty wypoczynku było zlecenie do realizacji i częściowe dofinansowanie półkolonii, którą od kilku już lat z ogromnym zaangażowaniem organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Łańcucie. Stowarzyszenie to w okresie od 7 do 18 lipca br. zapewniło opiekę 22 dzieciom wraz z wakacyjnymi atrakcjami (wyjścia na basen, wycieczki itp.) Wszystkie powyżej wymienione formy wypoczynku dzieci zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta, w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości: zł kolonia, zł szkolne półkolonie oraz zł półkolonia TPD. Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 18 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

17 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE Święto Komisji Edukacji Narodowej W dniu 13 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie miały miejsce uroczystości związane ze Świętem Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten to tradycyjne święto wszystkich pracowników oświaty w Polsce. Ten szczególny moment w roku, to czas, podsumowań i refleksji, czas podziękowań dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Uroczystą akademię otworzył p. Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta, kierując słowa wdzięczności, szacunku i uznania dla wszystkich zgromadzonych pracowników łańcuckich placówek oświatowych. Burmistrz stwierdził: Wspólnie budujemy szkołę na miarę XXI wieku, której priorytetowym celem jest nauczanie i kształtowanie odpowiedniej postawy uczniów opartej o system bogatych wartości etycznych i moralnych. Szkoła ma być miejscem życzliwym i przyjaznym uczniom i ich rodzicom, wprowadzającym bezcenne podstawy do dalszej edukacji oraz do stawiania pierwszych kroków w dorosłym życiu. Taka szkoła pragnie zapewnić bezpieczeństwo swoim podopiecznym, otaczając ich szczególną opieką i zapewniając pomoc nie tylko w zdobywaniu merytorycznej wiedzy, ale także wiedzy o codziennej, otaczającej ich rzeczywistości, która nie zawsze będzie rzeczywistością przyjazną [ ] Dziękuję ze swej strony Wam drodzy nauczyciele, że zajmujecie się nie tylko edukacyjną codziennością, ale i znajdujecie czas na inwestowanie w siebie, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej. Dzięki temu nasze miasto może poszczycić się wykształconą i w pełni profesjonalną kadrą nauczycielską. W obecnych, jakże trudnych czasach potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią dzielić się z innymi swoją pasją, profesjonalizmem i wiedzą Fot. arch. - Wręczenie nagród pieniężnych oraz okolicznościowych dyplomów przez Burmistrza Miasta Łańcuta W trakcie uroczystości wręczono nagrody pieniężne Burmistrza Miasta Łańcuta oraz dyrekcji szkół, jak również okolicznościowe dyplomy dla nauczycieli wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno wychowawczej. Nagrodami Burmistrza Miasta uhonorowani zostali p. Joanna Wszoła Czerw nauczyciel fizyki w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie, p. Grażyna Witowska nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum Nr 2, p. Barbara Jarosz nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej Nr 2, p. Lucyna Pawłowska nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 3, p. Alicja Bojda nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 4, p. Stanisława Filip nauczyciel w Przedszkolu Nr 1, p. Grażyna Bielecka nauczyciel w Przedszkolu Miejskim Nr 2, p. Dorota Skóra nauczyciel w Przedszkolu Miejskim Nr 3, p. Beata Ożóg nauczyciel w Przedszkolu Miejskim Nr 4 i p. Bogusława Świątek nauczyciel w Przedszkolu Miejskim Nr 5. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej równie owocnej pracy pedagogicznej dla dobra dzieci i młodzieży. Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu UM w Łańcucie PAŹDZIERNIK NR 37/2008 Fot. arch. - Część artystyczna Święta Komisji Edukacji Narodowej Biuro poselskie Zbigniewa Rynasiewicza w Łańcucie 4 lipca w naszym mieście zostało otwarte biuro poselskie Zbigniewa Rynasiewicza Posła na Sejm RP. Siedziba biura mieści się w dawnym budynku Urzędu Miejskiego na ul. Piłsudskiego 9 - wejście od ulicy Mickiewicza. Uroczystość swą obecnością uświetnił sam Poseł Zbigniew Rynasiewicz. Zaproszenie przyjęli również Burmistrz Miasta Łańcuta - Stanisław Gwizdak, Vice - Burmistrz - Henryk Pazdan, Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Anna Skóra, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie - Marek Ordyczyński, Kierownik Powiatowego Oddziału ARiMR w Łańcucie Robert Kochman, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzej Chmura, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Łańcuckiej - Wicenty Morycz, oraz członkowie Koła Miejskiego PO w Łańcucie: Robert Cyburt - przewodniczący / radny miejski, Grzegorz Wilk - viceprzewodniczacy / radny miejski, Jerzy Seniw - skarbnik / radny miejski, Łukasz Hubert - sekretarz, Anna Kot, Edward Gielara, Ewa Nicpoń. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i powiatu łańcuckiego mogą umówić się na spotkanie z posłem osobiście lub telefonicznie /tel / w godzinach od do Informacja ze strony 19

18 AKTUALNOŚCI KULTURALNE BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE Tradycyjnie, w miesiącu sierpniu delegacja pracowników MDK w Łańcucie wraz z Burmistrzem Miasta Łańcuta Stanisławem Gwizdakiem uczestniczyła w Festiwalu Kulturalnym pt.; Dni Majstra Pawła w Levocy na Słowacji. Festiwal ten nawiązuje do tradycji związanych z twórczością wybitnego rzeźbiarza zwanego Majstrem Pawłem. Celem imprezy jest prezentacja twórczości artystycznej zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej z różnych regionów Słowacji i krajów ościennych. Tegoroczna edycja Dni Majstra Pawła zgromadziła wielu artystów rękodzielników (kowali, malarzy, rzeźbiarzy, tkaczy, cukierników, wikliniarzy itp.). Nasza delegacja zaprezentowała wyroby znanych twórców z Podkarpacia m.in. wiklinę Krzysztofa Maczugi, malarstwo na desce Agaty Ozgi, zabawki ludowe Janiny Słupek i Marka Tomali oraz szyszki weselne Zofii Mac. Prezentacja wyrobów z Polski była możliwa dzięki wieloletniej współpracy MDK w Łańcucie z Miejskim Diwadłem w Levocy a także współpracy partnerskiej naszych miast. Targom towarzyszyły występy różnych zespołów artystycznych ze Słowacji, Polski, Węgier i Czech. Impreza ta ma dosyć bogatą tradycję i jest doskonałą okazją do promocji samego miasta Levoca, a także miast partnerskich, do których należy Łańcut. Cieszy fakt, że współpraca z Levocą z każdym rokiem przybiera coraz to nowsze formy z korzyścią dla naszych instytucji i miast. Mamy więc nadzieję, że w przyszłym roku ponownie odwiedzimy Levocę i naszych słowackich przyjaciół. Łańcut w Levocy Marek Krauz Dyrektor MDK w Łańcucie Fot. E. Soński - Barwne stoisko miasta Łańcuta podczas tegorocznego festiwalu Dni Majstra Pawła w Levocy 20 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

19 AKTUALNOŚCI SPORTOWE Na scenie MDK 9 IX 2008r. w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie musicalem Skrzypek na dachu Jerry ego Bocka zostały zainaugurowane XIII Łańcuckie Wieczory Muzyki. Akcja utworu rozgrywa się w 1905 roku w Anatewce małym miasteczku na terenie Rosji carskiej. Jest ona miejscem życia dwóch społeczności: żydowskiej i rosyjskiej. Historyczne tło akcji nawiązuje do nadchodzącej rewolucji 1905 roku, a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej. Głównym bohaterem utworu jest Teweje Mleczarz postać stworzona przez Szołema Alejchema. Doświadcza on w swoim życiu zarówno fortuny jak i pecha, jest to postać zarówno tragiczna jak i komiczna. Światowa premiera tego musicalu odbyła się 24 września 1964 roku na Brodwayu. Słynna filmowa adaptacja tego hitu musicalowego powstała w 1971 roku. W Polsce wystawił go m. in. Teatr Rozrywka w Chorzowie, Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr Muzyczny we Wrocławiu. Łańcucka publiczność mogła podziwiać w tym spektaklu Solistów Opery Krakowskiej i Kameralną Orkiestrę Żydowską. Ostatni kwartał w Galerii MDK zaowocował ciekawymi wystawami, które uatrakcyjniły nasz wakacyjny program. Zainteresowanie wśród uczestników Międzynarodowych Kursów Muzycznych wzbudziła wystawa fotografii Edwarda Sońskiego pt. Park łańcucki w czterech porach roku. Nie mniejszą popularnością cieszyła się wystawa malarstwa Jana Zenona Majczaka komisarza Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego Łańcut 2008 oraz Mariana Knoblocha artysty plastyka z Chorzowa, który był uczestnikiem wspomnianego pleneru. Wystawa ta zainaugurowała X Jubileuszowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Wrzesień rozpoczęliśmy wystawą grafiki, malarstwa, wycinanki i collage fotograficznego - lwowskiej artystki Heleny Jacyno, która z tęsknoty za polskością osiedliła się w Przemyślu. Fot. E. Soński - Inauguracja Łańcuckich Wieczorów Muzyki spektaklem Skrzypek na dachu W roli Tewjego wystąpił Wiesław Nowak znany z wcześniejszych kreacji w Cyganerii G. Pucciniego, Strasznym Dworze S. Moniuszki, Rigolettcie G. Verdiego. Bożenę Zawiślak-Dolny podziwialiśmy jako Hudl. Wcześniej dała się ona poznać jako znakomita solistka między innymi w Baronie Cygańskim J. Straussa, Damie Pikowej P. Czajkowskiego, Aidzie G. Verdiego. Skrzypek na dachu został gorąco przyjęty przez łańcuckich melomanów. Aurelia Piekło MDK w Łańcucie Wernisaże w Galerii MDK i nie tylko... Fot. E. Soński - Wystawa malarstwa Jana Zenona Majczaka Fot. E. Soński - Wystawa grafiki i malarstwa Heleny Jacyno PAŹDZIERNIK NR 37/ września w przepięknym Pałacu Małachowskich w Nałęczowie zorganizowaliśmy wernisaż wystawy promującej Łańcut oraz plenery organizowane w naszym mieście. XXXIII Łańcucką Jesień Kulturalną w październiku zainauguruje wystawa malarstwa połączona z wieczorem literackim zakopiańskiego artysty Macieja Kudasika. 24 października zapraszamy na wystawę poplenerową X Jubileuszowego Pleneru Malarsko Rzeźbiarskiego Łańcut 2008, która 14 listopada zostanie przewieziona i zaprezentowana w Podstawowej Szkole Artystycznej w Levocy na Słowacji. Natomiast w miesiącu grudniu wystawa ta powędruje do Muzeum Etnograficznego we Lwowie. Rok 2008 w Galerii MDK zakończy wystawa fotografii rzeszowskiego fotografika Grzegorza Sowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do odwiedzania naszej Galerii. Aurelia Piekło - MDK w Łańcucie 21

20 Echa tegorocznych wakacji AKTUALNOŚCI KULTURALNE Nasz wakacyjny program zawierał jak zawsze wiele ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mieli możliwość uczestnictwa w imprezach, warsztatach i plenerach. W miesiącu lipcu zorganizowaliśmy koncert uczniów Międzynarodowych Interpretacji Muzycznych im. Zenona Brzewskiego, gdzie młodzi muzycy zaprezentowali swoje umiejętności w dziedzinie instrumentów smyczkowych. Wakacyjne kino wyświetliło cykl filmów najwybitniejszych twórców kina światowego. Dużym powodzeniem cieszyło się kino plenerowe, które zgromadziło największą liczbę widzów. Po raz ósmy wspólnie z MOSIR zorganizowaliśmy na basenach piknik sportowo rekreacyjny podczas którego wybraliśmy Małą Miss i Najsympatyczniejszą Dziewczynę Lata Na przełomie lipca i sierpnia miłośnicy teatru mogli uczestniczyć w II Łańcuckich Nocach Teatralnych zorganizowanych w wirydarzu PTTK. W tym roku zaprezentowały się teatry alternatywne z Chorzowa, Srebrnej Góry, Gliwic, Brzozowa i Łańcuta. Fot. arch. - Członkowie Fotoklubu MDK na plenerze fotograficznym na Ukrainie Łańcuckie Noce Teatralne zakończył spektakl Hamlet, który powstał podczas warsztatów teatralnych prowadzonych przez Dawida Żakowskiego z Warszawy. Miłośnicy tańca mieli możliwość uczestnictwa w Kursie Tańca Towarzyskiego. Natomiast amatorzy plastyki uczestniczyli w zajęciach pla- Fot. E. Soński - Spektakl w wirydażu PTTK w ramach II Łańcuckich Nocy Teatralnych 22 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej

Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej 9122.ZESP ISO 9001:2008 Certyfikat Akredytacyjny Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej Krzysztof Przyśliwski, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2006 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 297/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 maja 2011r.

UCHWAŁA Nr 297/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 maja 2011r. UCHWAŁA Nr 297/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 maja 2011r. W SPRAWIE: przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie NA PODSTAWIE: art.41 ust.1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.)

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powstała dnia 31 marca 2009 r. (akt

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo