15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również w Łańcucie 9 Prace modernizacyjne na stadionie miejskim 9 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasto Łańcut 9 W trosce o środowisko 11 Przekształcenie szpitala szansa czy zagrożenie? 12 Rozszerzenie cmentarza komunalnego Echa tegorocznych wakacji s. 22 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 s. 5 AKTUALNOŚCI SPOŁECZNE 13 KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W ŁAŃCUCIE Bezpieczna droga do szkoły Komunikat - Policja poszukuje świadków wypadku 14 KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KP PAŃ- STWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE Bezpieczne Miasto 15 Czas na aktywność w mieście Łańcut 15 MOPS informuje: KIS dla osób uzależnionych i ich rodzin Pani Maria Michno ukończyła 101 lat 16 Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku 18 Apel do mieszkańców Łańcuta 18 Kolonia i półkolonie Święto Komisji Edukacji Narodowej 19 Biuro poselskie Zbigniewa Rynasiewicza w Łańcucie AKTUALNOŚCI KULTURALNE 20 BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCU- CIE 20 Łańcut w Levocy 21 Na scenie MDK 21 Wernisaże w Galerii MDK i nie tylko Echa tegorocznych wakacji 24 BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE Wakacje w Bibliotece Jubileusz Oddziału dla Dzieci 25 Serce pamięta 25 Łańcucian drogi do niepodległości Lat minęło, jak jeden dzień 27 Plener Malarski W Kręgu Pogranicza 28 Łańcuckie place i ulice 29 Gawędy o łańcuckich rodzinach PAŹDZIERNIK NR 37/ lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8 Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 AKTUALNOŚCI SPORTOWE 31 Niezwykły dzień w historii Łańcuta 32 Rozmowa z Grzegorzem Bieleckim rekordzistą, Mistrzem Polski, IV zawodnikiem Mistrzostw Europy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 34 BLOK Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie 34 Prezentacja łańcuckich drużyn sportowych 38 Wojewódzkie Biegi Przełajowe LZS Łańcut 2008 Niezwykły dzień w historii Łańcuta s. 31 Plener malarski W kręgu pogranicza s. 27 Wydawca: Urz¹d Miejski, Pl Sobieskiego 18, añcut, tel ; tel./fax (017) , Redakcja: pismo redagowane przez pracowników Urzêdu Miejskiego w añcucie, Fotografie: Edward Soñski Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny TECHGRAF Nak³ad: 3000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nades³anych tekstów. Wydawca nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ jedynie pogl¹dy ich autorów- wydawca nie odpowiada za ich treœæ. Zastrzega siê mo liwoœæ b³êdów w druku. 3

2 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie Program Aktywności Lokalnej dla Łańcuta Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rada Miejska przyjęła i skierowała do wdrożenia Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Łańcuta na lata Program ten, zgodnie z zasadami przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie jednym z głównych narzędzi umożliwiających koordynację działań na rzecz aktywnej integracji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Dodatkowo Uchwałą Nr XVIII/115/2008 Rada Miejska zaakceptowała realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Łańcucie w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powołano zespół czuwający nad realizacją założeń Strategii Rozwoju Miasta Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/116/ 2008 powołała Komitet Monitorujący realizację Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata Komitet będzie zespołem zadaniowym złożonym z osób mających największy wpływ na wdrażanie zapisów zawartych w Strategii. Proponowany przez autorów Strategii system monitoringu będzie zapewniał tzw. sprzężenie zwrotne pomiędzy wynikami monitoringu z realizacji i wdrożenia działań przewidzianych Strategią, a procesem korekcyjno-planistycznym. Czynności korekcyjne sposobu realizacji działań będą leżały w kompetencjach Komitetu Monitorującego. Miasto Łańcut przejęło opiekę nad cmentarzami i mogiłami wojennymi Uchwałą Nr XVIII/117/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w zakresie prowadzenia zadania związanego z remontem kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie, które należy do zadań własnych administracji rządowej reprezentowanej przez Urzędy Wojewódzkie. Przyznana dotacja celowa w wysokości zł, w roku bieżącym, w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a w szczególności na odnowienie i renowację tablic pamiątkowych na kwaterze Wojska Polskiego po prawej i lewej stronie krzyża. XVIII Sesja Rady Miejskiej z 24 czerwca 2008 r. Zbycie nieruchomości gminnych Uchwałą Nr XVIII/118/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w prawie własności działki, położonej w Łańcucie przy ul. Rynek. Zbycie nastąpi na rzecz współwłaścicieli nieruchomości lokalowych w tym budynku, celem poprawy ich warunków mieszkaniowych. Uchwałą Nr XVIII/119/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Łańcut na niezabudowane nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej. Zamiana nieruchomości związana jest z modernizacją drogi krajowej E 40 i nastąpi na zasadach ekwiwalentności. Zmiany w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody gminy uzyskane z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być wykorzystane na inne cele. W związku z tym, iż wzrosły wpływy Gminy Miasta Łańcuta z tytułu opłat za korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. Rada Miejska w Łańcucie Uchwałą Nr XVIII/120/2008 zwiększyła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. Dofinansowanie rzeszowskiej Izby Wytrzeźwień Finansowanie opieki nad nietrzeźwymi osobami dowiezionymi z terenu miasta Łańcuta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dochodów, które Gmina Miasto Łańcut uzyskuje z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta Łańcuta na 2008 r. zaplanowano kwotę w wysokości zł, zabezpieczającą opłatę za 32 niewypłacalne osoby, dowiezione do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu naszego miasta. W związku z przedwczesnym wyczerpaniem limitu Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/121/2008 zwiększyła środki na ten cel do kwoty zł. Dofinansowanie kultury Uchwałą Nr XVIII/122/2008 Rada Miejska udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w formie dotacji celowej w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Współczesnego GRACJA działającego przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie. Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok Uchwałą Nr XVI/123/2008 Rada Miejska w Łańcucie wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok Zmiany dotyczą miedzy innymi wydatków związanych z budową kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy hali sportowej w Łańcucie. Uchwałą Nr XVIII/124/2008 Rada Miejska przekazała kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których termin zapłaty upływa w 2009 roku. Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/125 /2008 wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań związanych z realizacją zadania Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Łańcucie. Jednocześnie Rada Miejska w Łańcucie na XVIII Sesji Rada Miejska omówiła kwestie związane z ochroną zabytków na terenie miasta i przyjęła następujące wnioski /skierowane do Burmistrza Miasta Łańcuta/ w sprawie: przywrócenie w Łańcucie stanowiska miejskiego konserwatora zabytków, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Miejskiego Programu Ochrony Zabytków, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie systemu pomocy i zachęty dla prywatnych użytkowników obiektów zabytkowych. Rada Miejska uważa, że ranga miasta, jego historyczne, kulturowe dziedzictwo, wymagają ze strony organu wykonawczego podjęcia działań w kierunku instytucjonalnego zabezpieczenia opieki nad obiektami zabytkowymi w mieście. 4 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

3 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Apeluje także do wszystkich użytkowników obiektów zabytkowych o nie szczędzenie sił i środków materialnych w celu utrzymania w należytym stanie naszej historycznej spuścizny pokoleniowej w zakresie dziedzictwa kulturowego minionych pokoleń. XIX Sesja Rady Miejskiej w Łańcucie z 25 sierpnia 2008 r. Opinia Rady Miejskiej do projektu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XIX/126/208 Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i przeniesienie jego zadań do Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Uchwałą Nr XIX/127/208 Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i przeniesienie jego zadań do Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 i Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Zmiany w budżecie miasta Łańcuta Uchwałą Nr XIX/132/2008 Rada Miejska wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie miasta na 2008 r. obejmujących między innymi: Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Łańcuckie Noce Teatralne realizowanej przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie. Ponadto na XIX Sesji rady podjęto następujące uchwały: w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta. (u-m) PAŹDZIERNIK NR 37/2008 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 W ostatnim czasie uruchomiona została długo oczekiwana przez mieszkańców miasta i okolic przyległych sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 4 (E40) z drogą wojewódzką nr 877. Wprowadzenie takiej zmiany organizacji ruchu ma na celu rozwiązanie problemu komunikacyjnego jakim były trudności w przejeździe i przejściu przez drogę krajową. Z wnioskiem w tej sprawie wielokrotnie występowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zarówno mieszkańcy miasta jak i władze miejskie i powiatowe. Po interwencjach tych początkiem bieżącego roku zarządca drogi opracował i uzyskał akceptację projektu sygnalizacji. Do momentu kompleksowej przebudowy drogi krajowej Nr 4 (E40) i wprowadzenia skrzyżowań bezkolizyjnych, będzie to rozwiązanie tymczasowe. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie PLANTY MIEJSKIE Z FONTANĄ W ostatnich latach na Plantach miejskich przeprowadzono prace zmierzające do uporządkowania przestrzeni i przywrócenie im historycznej funkcji. Zostały one wykonane w oparciu o opracowaną przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, w 2002 roku Koncepcję Architektonicznego Ukształtowania Krajobrazu Miejskiego na Placu Rynkowym w Łańcucie. Przyjęte założenia i rozwiązania określały docelowy kształt i formę tego miejsca. Koncepcja zakładała przywrócenie historycznego charakteru tj. placu miejskiego rynku. W drugiej połowie XX wieku forma, ta w związku z licznymi przekształceniami społecznymi i uwarunkowaniami historycznymi uległa zatarciu. Mając na uwadze możliwości ekonomiczne i techniczne Miasta Łańcuta, realizację podzielono na trzy etapy ( z możliwością rozłożenia w czasie). Pierwszy z nich przewidywał gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego, usuniecie drzew iglastych, prześwietlenie drzew liściastych i podcięcie gałęzi do wys. 3 m. Kolejne dwa zakładały sukcesywne wypieranie i ograniczenie powierzchni zielonych przez nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej w określonym układzie kolorystycznym i materiałowym. Na dzień dzisiejszy większość prac przewidzianych w pierwszym etapie została wykonana. W 2008 roku zlecono uzupełnienie prac projektowych mających na celu zamknięcie zakresu I etapu wynikającego ze wspomnianej koncepcji. Głównym elementem opracowania miało być dobranie i rozmieszczenie gatunków roślin okrywowych, także wskazanie prac mających na celu uporządkowanie istniejącego drzewostanu. Przyjęto następujący zakres prac projektowych : - uzupełnienie układu komunikacyjnego o ścieżkę w części zachodniej rynku, oraz plac na którym w przyszłości znajdzie się fontanna w części północno wschodniej, - zaprojektowanie układu stylizowanych trejaży dla roślin pnących wokół placu oraz jako formę bramki przy alejce, - zaprojektowanie układu nasadzeń niskich okrywowych przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, konserwatorskich i plastycznych; w doborze krzewów do nasadzeń uwzględniono miejscowe warunki glebowe, klimatyczne i krajobrazowe( przewidziane do nasadzeń rośliny: krzewy, są odporne na okresowy brak wilgoci w glebie, niskie temperatury zimą, niekorzystne warunki miejskie). - uzupełnienie układu ławek oraz koszy na śmieci - wymiana lamp parkowych na stylizowane - ustawienie waz stylizowanych. - zaprojektowano plac w miejscu wyznaczonym w koncepcji z 2002 roku na którym w przyszłości znajdzie się fontanna. Na wszystkie w/ w prace Miasto posiada decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie. W miesiącu wrześniu dokonano częściowego nasadzenia roślin okrywowych. W 2009 roku zaplanowano wykonanie fontanny, trejaży, dokończenie nasadzeń roślin, zakup ławek, waz, lamp, koszy na śmieci oraz wykonanie ciągu pieszego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 5

4 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Inwestycje na drogach miejskich Fot. E. Soński - Planty miejskie Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć dróg lokalnych i dojazdowych, służących miejscowym potrzebom. Co roku część środków budżetu miasta przeznaczana jest na ich remont. Długość dróg gminnych wynosi ok. 35 km, w tym drogi o nawierzchni twardej ulepszonej /bitum, beton, kostka/ ok. 32 km, a o nawierzchni twardej nieulepszonej / tłuczniowe/ ok. 1,2 km. Pozostałe odcinki dróg posiadają nawierzchnię nieutwardzoną, są to drogi gruntowe lub wyremontowane arszą. W tym miejscu stwierdzić należy, że na terenie miasta znajdują się drogi wojewódzkie /o długości ok. 8 km / oraz drogi powiatowe /o długości ok. 18 km/, który utrzymanie leży w kompetencji wojewody i starosty. Stan techniczny większości dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną jest dobry. Są to drogi, na których wykonane zostały nowe nakładki asfaltobetonowe. Istnieje jednak nadal część dróg na których wymagany jest remont i systematycznie co roku przeprowadzamy takie remonty. Również w roku bieżącym w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na drogi, wykonano szereg prac remontowych. Na wiosnę przeprowadzono, remont cząstkowy masą mineralno asfaltową dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remont emulsją i grysami. Wykonano również nowe nakładki asfaltobetonowe na ulicach: Żardeckiego, Szenwalda, W. Pola, Wąskiej, Kąty za tzw. pętlą autobusową, boczna Kąty. Dzięki wykonaniu nakładki asfaltowej na końcowym odcinku ul. Kąty, połączono teren miasta z gminą Czarna. Ponadto prowadzono prace remontowe chodników, polegające na wymianie nawierzchni na kostkę brukową, betonową oraz wymianie krawężników na ulicach: Moniuszki i Głowackiego. Wykonano także poszerzenie chodnika z kostki betonowej i utwardzono teren wokół pomnika braci Cetnarskich na Placu Sobieskiego. Fot. E. Soński - Sygnalizacja świetlna drodze krajowej Nr 4 6 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

5 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Inwestycje na drogach miejskich W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach w naszym mieście podjęto współpracę z Powiatem Łańcuckim w ramach której wykonany zostanie remont nawierzchni chodnika ul. Kochanowskiego prawa strona odcinek od ulicy Podzwierzyniec do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, strona lewa dalsza część istniejącego chodnika w kierunku Białobrzeg. W ramach tej współpracy dokończony zostanie remont chodnika przy ul. Skotnik - strona lewa do ul. 29 Listopada. Współpracę taką podjęto również z Województwem Podkarpackim mając na celu gruntowną przebudowę ul. Kraszewskiego leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. Łańcut Żurawica strona prawa i lewa. Przebudowa ta polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, budowie obustronnych chodników, nowego oświetlenia oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej. Jednocześnie uporządkowana zostanie gospodarka wodna co w znacznym stopniu poprawi warunki dostawy wody (planowana budowa hydroforni podnoszącej ciśnienie wody) oraz gospodarki ściekowej umożliwienie podłączenia wszystkich domów do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Współpraca ta ma na celu również dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Leżajsk Szklary - ul. Mościckiego. Zgodnie z podjętymi ustaleniami Miasto Łańcut realizuje prace projektowe w oparciu o wydane warunki techniczne przez zarządcę drogi czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Realizację przebudowy prowadzić ma Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku przyszłym. Trwają również prace projektowe mające na celu modernizację istniejących i budowę nowych dróg miejskich dotyczy to projektowania nawierzchni ul. Zubrzyckiego a także budowie nowej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku południowym do granic miasta Łańcuta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie Fot. E. Soński - Nowe chodniki przy ul. Moniuszki Fot. E. Soński - Planty miejskie PAŹDZIERNIK NR 37/2008 7

6 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE ORLIK 2012 RÓWNIEŻ W ŁAŃCUCIE Wizualizacja boiska wg projektu Orlik 2012 Jednym z ważniejszych zadań państwa i samorządu jest dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną obywateli. Wyrazem tej troski są starania zmierzające do zapewnienia wszystkim, niezależnie od ich wieku, statusu majątkowego czy pozycji społecznej, możliwości uprawiania sportu. Budując i rozbudowując infrastrukturę sportową oraz dbając o to, by swoją atrakcyjnością zachęcała jak największą liczbę osób do aktywności fizycznej, państwo i samorząd wypełniają swoje obowiązki wobec obywateli. Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pienią- Fot. E. Soński - Teren budowy boiska przy ul. Armii Krajowej dze. Próbą rozwiązania tego problemu jest, przedstawiony przez Premiera RP w dniu 23 listopada 2007 r., Program Moje Boisko Orlik Program ten zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Na początku 2008 r., Burmistrz Miasta Łańcuta, widząc potrzebę rozbudowy miejskiej bazy sportowej, podjął decyzję o budowie boiska z Programu Moje boisko Orlik Rozpoczęto starania zmierzające do uzyskania dofinansowania inwestycji. Projekt zatytułowany Zespół boisk z programu Moje boisko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie otrzymał dofinansowanie z budżetu Państwa (333 tys. zł) oraz z budżetu Województwa (333 tys. zł). Resztę Gmina sfinansuje z własnego budżetu. Obiekt jest budowany na terenie należącym do Miasta, obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Armii Krajowej. W ramach zadania, zostanie zbudowany zespół dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym. Jedno z boisk będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną, jego wymiary zewnętrzne będą wynosiły 30 x 62 m. Jako nawierzchnię sportową planuje się trawę syntetyczną o wysokości 50 mm, położoną na podbudowie dynamicznej. Boisko zostanie wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 200 x 500 cm, na trwałe mocowane do podłoża. Drugie boisko to boisko wielofunkcyjne, służące do gry w tenisa, piłkę ręczną, piłkę siatkową i piłkę koszykową. Wymiary zewnętrzne nawierzchni sportowej boiska wynoszą 50,3 x 30,3 m. Jako nawierzchnię sportową planuje się tworzywo poliuretanowe przepuszczalne dla wody, położone na elastycznej warstwie syntetycznej. Na boisku zostanie na trwałe zamocowany do podłoża sprzęt sportowy do gry w tenisa, piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Oba boiska będą posiadały drenaż, będą oświetlone przy pomocy 8 punktów świetlnych umieszczonych na słupach oświetleniowych i będą ogrodzone siatką metalową o małych oczkach, wysokości 4,0 5,0 m. Ponadto, planuje się wybudowanie budynku pełniącego rolę szatni, zespołu higieniczno-sanitarnego, magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego oraz pomieszczenia gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Korzystanie z boisk będzie bezpłatne. Nad bezpieczeństwem uprawiających sport będzie czuwał trener środowiskowy.we wrześniu br. rozpoczęto budowę. Trwają prace ziemne, przerywane niestety przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. Budowa zostanie zakończona w grudniu br. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 8 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

7 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Prace modernizacyjne na stadionie miejskim W roku bieżącym rozpoczęto prace modernizacyjne na stadionie przy ulicy Traugutta mające na celu poprawę estetyki tego obiektu, który nie tak dawno został przejęty od Starostwa Powiatowego w Łańcucie. W ramach prac remontowych wykonano zaplecze socjalno-techniczne dla zawodników. W dawnym obiekcie MPGKiM powstały nowe szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, sala konferencyjna. Wymieniono siatkę ogrodzeniową wokół głównej płyty boiska. Zmodernizowano również schody terenowe umożliwiające zawodnikom bezpieczne korzystanie z płyty stadionu. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do stadionu od ulicy Traugutta oraz ogrodzenie cmentarza, co znacząco poprawiło estetykę wjazdu na stadion. Remont przekroczył kwotę ponad 100 tys. zł. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zostało zmodernizowane nagłośnienie, co wydatnie poprawiło odbiór akustyczny dla uczestników wszelkich imprez na stadionie. Należy dodać, że obecnie trwają pracę projektowe, związane z modernizacją stadionu miejskiego przy ulicy Traugutta. Wizualizacja zmodernizowanego stadionu zostanie zaprezentowana na łamach Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasto Łańcut Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje wymagane przez polskie prawo. Zagadnienie dostępu do informacji publicznej zostały poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁO- WIEKA I OBYWATELA wskazano, że Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...). Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Od 1 stycznia br. roku Gmina Miasto Łańcut posiada nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej, na którą wszyscy zainteresowani mogą wejść poprzez Miejski Portal Internetowy /ikonka BIP-u Gminy Miasto Łańcut znajduje się w lewym górnym rogu/ lub pod adresem PAŹDZIERNIK NR 37/2008 Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu UM w Łańcucie W trosce o środowisko Od 01 września br. w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych został utworzony autoryzowany punkt odbioru elektrośmieci. Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki, i żarówki elektrooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatrucie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika. Postępując w ten sposób nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 roku /Ustawa o ZSEE/ i narażamy się na karę grzywny do 5 tysięcy złotych. Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punkcie ich zbiórki znajdującym się w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Łańcucie. Punkt czynny jest codziennie w godz Może być on także zabrany z posesji w dniu odbioru surowców wtórnych. Bardzo zachęcamy do korzystania z tych możliwości. MZUK w Łańcucie 9

8 AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE Przekształcenie szpitala Dlaczego mówimy o przekształceniu i na czym ono polega? Na tle trudnej sytuacji ochrony zdrowia w kraju, na nasz szpital należy spojrzeć z innej perspektywy. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie nie jest i nigdy nie był zakładem zadłużonym. Powstaję więc pytanie po co przekształcać i dlaczego teraz, gdy dopiero rozpoczęto prace parlamentarne nad projektem ustawy restrukturyzującej zakłady opieki zdrowotnej? Najważniejszym problemem szpitala, determinującym jego dalsze istnienie jest brak środków finansowych na konieczne inwestycje i zakupy nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Przekształcenie SPZOZ w Łańcucie polega na zmianie formy prawnej istniejącego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie w powołaną przez Radę Powiatu Łańcuckiego spółkę prawa handlowego. W jaki sposób przekształcenie może umożliwić pozyskanie środków finansowych? W chwili obecnej zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej organem założycielskim dla szpitala (i wszystkich pozostałych struktur wchodzących w skład ZOZ) jest samorząd powiatowy. Tak więc właścicielem wszystkich nieruchomości (grunty i budynki) szpitala jest powiat łańcucki. Powiat łańcucki jest odpowiedzialny za realizację koniecznych inwestycji, remontów i zakupów aparatury medycznej. Niestety ze względu na możliwości finansowe powiatu realizacja koniecznych inwestycji i zakupów dla szpitala jest niemożliwa bez zaciągnięcia bardzo znacznych kredytów. Z kolei zaciągnięcie kredytów na realizację planu inwestycyjnego w szpitalu uniemożliwiłoby realizację jakichkolwiek innych inwestycji przez powiat łańcucki ( np. drogi, szkoły, Dom Pomocy Społecznej, itd.). Wiązałoby się to również z brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania kilku projektów ze środków Unii Europejskiej. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem wyposażona w majątek spółka prawa handlowego uzyskuje zdolność kredytową i samodzielnie może realizować wiele inwestycji. Dzięki takiemu zabiegowi prawnemu skorzystać mogą szpital i powiat, który de facto nadal jest właścicielem szpitala. Reasumując: spółka nadal będzie własnością powiatu, ale uniezależnia się od budżetu powiatu. Zaciągnięcie kredytu przez spółkę pozwoli na realizację najpilniejszych zakupów i remontów do kwoty 2 3 mln złotych (na tyle szacowane są najpilniejsze zakupy w szpitalu). Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja realizacji usług medycznych zgodnie z wymogami NFZ, poszerzenie zakresu świadczeń oraz możliwość prowadzenia działalności komercyjnej w zakresach, których NFZ nie finansuje. Argumentem istotnym jest fakt, że tylko spółka prawa handlowego może być dokapitalizowana przez nowych udziałowców (SP ZOZ nie może tworzyć spółek). Na co potrzebne są środki finansowe? Najpilniejsze jest odtworzenie zamortyzowanej bazy sprzętowej i zakupy nowej aparatury medycznej (nowe technologie medyczne i nowe zakresy działalności). Konieczne są remonty kolejnych oddziałów, szczególnie oddziału zakaźnego i dziecięcego. Najważniejszym wyzwaniem jest budowa nowego pawilonu szpitalnego, który pomieści oddziały zabiegowe naszego szpitala. Aby móc skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów nie wystarcza już tylko wiedza i umiejętności personelu. Konieczna jest olbrzymia ilość aparatury medycznej. Na liście sprzętu i aparatury medycznej, w tym ratującej życie, znajduje się obecnie ponad 50 grubych pozycji na łączna kwotę ponad 2,5 mln złotych. Chcąc sprostać potrzebom pacjentów ( 90 proc. pochodzi z terenu naszego powiatu) musimy uruchomić niezwykle kosztowny oddział intensywnej terapii, pododdział udarowy (30 proc. pacjentów w oddziale neurologii to pacjenci z udarem mózgu), rozwinąć oddział rehabilitacji (obecnie oczekiwanie na miejsce w oddziale to prawie 3 miesiące), poprawić dostępność do leczenia dla dzieci z terenu całego województwa uruchamiając oddział dzienny psychiatrii dziecięcej, zakupić nowe karetki reanimacyjne i samochody do transportu chorych. Największą bolączka naszego szpitala jest konieczność dostosowania budynków do przepisów unijnych, określających warunki lokalowe, w jakich należy udzielać świadczeń medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia daje nam czas na dostosowanie się do końca 2012 roku i wbrew pozorom nie jest to dużo czasu biorąc pod uwagę wielkość tych inwestycji. W przypadku modernizacji oddziału zakaźnego i oddziału pediatrycznego to koszt 16 mln złotych, modernizacja ZOL w Handzlówce ok. 4 mln złotych, inne remonty ( stara przychodnia, wymiana okien, parkingi, drogi Dyrektor SP ZOZ w Łańcucie - Krzysztof Przyśliwski wewnętrzne) to kolejne setki tysięcy złotych. Największym jednak wyzwaniem jest budowa nowego pawilonu diagnostyczno zabiegowego, w którym będą się mieścić pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, TK, USG), blok operacyjny (nie mniej niż 3 sale operacyjne), OIT (oddział intensywnej terapii), oddział chirurgiczny, oddział ortopedyczny, oddział ginekologiczno położniczy, oddział noworodkowy i możliwe będzie uruchomienie innych działalności. Szacunkowy koszt to mln złotych w zależności od standardu i wielkości oddziałów, a także od szybkości realizacji im później tym drożej. O wielkości kwot, o których mówimy niech świadczy fakt, że budżet roczny naszego zakładu, w którym pracuję 700 osób i leczy się ponad 12 tysięcy osób, to około 40 mln złotych. Decydując się na realizację tych planów (lub nie) musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakiego szpitala oczekujemy? Starego czy nowego? Zabytkowego czy nowoczesnego? Wyposażonego w nowoczesną aparaturę? Bezpiecznego i komfortowego dla pacjenta? I czy w ogóle go chcemy? Dlaczego przekształcić cały SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, a nie tylko pozwolić na wybudowanie pawilonu przez inwestora prywatnego? Przekształcenie całego SP ZOZ pozwoli zachować kompleksowość świadczeń i integralność zakładu, ponieważ przekształcenie 10 PAŹDZIERNIK NR 37/2008

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo