Rozwój zdolności twórczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój zdolności twórczych"

Transkrypt

1 Opracowanie: Katarzyna Gumowska psycholog Iwona Drzewiecka - pedagog 1 Rozwój zdolności twórczych Zdolność do działalności twórczej i innowacyjnej jest naturalną cechą człowieka. Harmonia wewnętrzna, zaspokojenie elementarnych potrzeb i duży zakres swobody sprzyjają twórczości i ekspresji. Wrodzone kompetencje twórcze i innowacyjne stanowią osiową właściwość ludzkiego umysłu, są one stymulowane lub hamowane przez wpływ środowiska społecznego oraz kulturę. Czynnikami warunkującymi optymalne funkcjonowanie dzieci zdolnych są: harmonijny rozwój zdolności poznawczych ( w tym uzdolnień specjalnych) i emocjonalno społecznych oraz zdolności twórczych zmotywowanych wewnętrznie przy wsparciu i zaangażowaniu osób dorosłych, wspomagających ich rozwój. Szczególną rolę w ich rozwoju odgrywa system edukacyjny oraz rodzina. R. Schulz stwierdza działalność twórcza, podobnie jak inne formy ludzkiej aktywności, przebiega zawsze w określonych warunkach, w określonym kontekście, w określonym środowisku. [ ] Odbywa się w szerszym układzie warunków (materialnych, przestrzennych, społecznych i kulturowych). Społeczeństwo sprzyjające rozwojowi osób twórczych cechuje: - demokracja, tolerancja, poszanowanie wolności osobistej jednostki - akceptacja różnorodności kulturowej i etnicznej - docenianie innowacyjności i kreatywności - docenianie wybitnych dzieł i ich twórców. Kreatogenne społeczeństwo: - niweluje bariery w dostępie do informacji, oświaty, kultury - zaspakaja potrzeby materialne i socjalne - przełamuje stereotypy dotyczące tradycyjnych ról związanych z płcią - przełamuje stereotypy dotyczące twórców i twórczości. Współczesne badania naukowe pozwalają odrzucić niektóre mity funkcjonujące przez lata wokół pojęcia twórczość, nieprawdą jest, że: - twórczość to genialność - twórczość to uprawianie jakiejś dziedziny sztuki artystycznej - twórczość to tajemnica - twórczość to oznaka nienormalności, choroby psychicznej - Ja nie jestem twórczy Ludzie często z góry zakładają, że nie są twórczy i nie podejmują aktywności twórczej. Nie podejmują jej także wówczas, kiedy zasadniczo uważają się za zdolnych do niej, ale znajdują się w zakresie bezpośredniego oddziaływania kogoś, kogo uważają za lepszego pod tym względem.

2 2 Szkoła jest miejscem, gdzie dziecko ma szansę zdobyć umiejętności i wiedzę, nauczyć się myślenia i współpracy w grupie, uodpornić się na porażki, odnosić sukcesy. Nauczyciele są osobami znaczącymi, mającymi wpływ na kształtowanie się postaw i zainteresowań ucznia. Są wstanie rozpoznać talenty i uzdolnienia, przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych, wprowadzić dziecko w świat kultury, pomóc w poradzeniu sobie z wszechobecnym szumem informacyjnym, wskazać wartościowe źródła informacji. Pomimo to istnieją poważne blokady ze strony środowiska szkolnego w rozwoju twórczym dzieci - najczęstsze zarzuty stawiane systemowi nauczania (dotyczy wszystkich krajów, co dziwne): - nacisk na przyswajanie wiadomości i naukę pamięciową - przekazywanie wiedzy wycinkowej, uproszczonej, tzw. kłamstw dla dzieci - przekazywanie wiedzy w formie aksjomatów, nie poddawanie w wątpliwość dotychczasowych osiągnięć nauki zamykanie drogi do poszukiwań (także w przypadku wiedzy akademickiej) - posługiwanie się schematami, gotowymi interpretacjami - ocenianie wytworów dzieci według przyjętych wzorców, modeli - zbyt mało doświadczeń, eksperymentów, samodzielnego dochodzenia do wniosków - stwarzanie atmosfery rywalizacji zamiast współpracy - brak akceptacji dla twórczości, brak uznania dla samodzielnego myślenia: krytyka lub kary mogą dotyczyć pomysłów, sposobów myślenia, zachowania, aktywności umysłowej (np. zadawania pytań, odległych skojarzeń); - stereotypy dotyczące dzieci zdolnych (np. trudne do kierowania, nieprzystosowane, nerwowe ). Postawy rodzicielskie Każda skrajność przejawiana w postawach wychowawczych szkodzi rozwojowi dziecka. Blokady ze strony środowiska rodzinnego w rozwoju twórczym dzieci to przede wszystkim: - konserwatywne, konformistyczne postawy rodziców: przekaz bądź taki, jak my/ jak wszyscy, przystosuj się, postępuj według określonych wzorców - autorytarna dyscyplina, wymaganie jednomyślności w rodzinie - uniemożliwiają wygłaszanie własnych sądów, krytyki, podjęcie dyskusji; rodzice nie akceptują wyobrażeń i fantazji dziecka (jako czegoś nienormalnego), czy poszukiwania przez nie własnych celów, form spędzania czasu wolnego - nadmierna opiekuńczość rodziców - blokuje rozwój poznawczy i społeczny dziecka - przedwczesne wyrażanie oczekiwania co do przyszłości zawodowej dziecka, jego kariery - udział w wyścigu szczurów często połączony ze zbyt wczesnym odbieraniem dziecku dzieciństwa: nadmierne organizowanie dnia, pozbawianie dziecka czasu na zabawy i ulubione zajęcia, refleksję i odpoczynek - nadmierne oczekiwania co do sukcesów szkolnych, przecenianie przez rodziców roli ocen szkolnych dziecka, zajętego przez nie miejsca w konkursie - zniechęcanie do stawiania pytań, badania otoczenia, eksperymentowania - brak stymulacji do twórczości - dostarczanie zabawek kompletnych, nie pozwalające na dokonywanie zmian i przeróbek. Rozwojowi zdolności twórczych sprzyjają demokratyczne postawy rodzicielskie. Rodzice zaspakajają potrzeby dziecka w atmosferze akceptacji i ciepła, zachęcają do poznawania świata, badania otoczenia, fantazjowania, swobodnej zabawy, uczestniczenia w kulturze, potrafią docenić wysiłki dziecka i jego wytwory.

3 3 Rodzice ceniący twórczość, podejmujący aktywność twórczą stanowią dla dziecka wzór postępowania. Podkreśla się rolę mentora osoby znaczącej, wspomagającej w rozwoju dziecko twórcze. Jest to osoba, która sprawując indywidualną opiekę nad przyszłym twórcą, steruje jego rozwojem, doradza i chroni przed niebezpieczeństwem - zazwyczaj bywa nim nauczyciel, mistrz zawodu. Wywiady z wybitnymi twórcami wskazują na olbrzymią rolę mentorów w rozwoju indywidualnym każdego z nich. Rola opiekuna sprowadza się do utwierdzenia młodego człowieka w jego tożsamości jako artysty oraz przekazania mu tzw. wiedzy ukrytej - niepisanych reguł rządzących wybraną dziedziną twórczości. Twórczość jest przeciwieństwem aktywności szablonowej, stereotypowej, polegającej na ponownym wykonywaniu rzeczy dawniej znanych. W psychologicznym rozumieniu wysiłek twórczy nie jest obcy żadnemu człowiekowi. Twórca nie jest ulepiony z innej gliny, nie stwarza nigdy czegoś z niczego. Działalność twórcza nie sprowadza się do aktywności intelektualnej, absorbuje ona całą osobowość. Zadowolenie i radość, jakie płyną z pracy twórczej należą do najsilniejszych uczuć przyjemnych, jakie człowiek zdolny jest przeżywać. Powodzenie w pracy twórczej zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, wiedzy i pracy umysłu, lecz także od cech charakteru: wytrwałości, energii, odwagi. Co rozumiemy przez pojęcie postawa twórcza? Postawa jest stosunkowo trwałym sposobem zachowania w stosunku do przedmiotu postawy. Zawiera komponenty poznawcze, emocjonalne (negatywne, pozytywne lub obojętne o różnym stopniu nasilenia) oraz tendencje do zachowania. Postawy, tak jak poglądy i przekonania, zaczynają się kształtować we wczesnym dzieciństwie pod wpływem naśladowania, identyfikacji, własnej aktywności i doświadczeń. Postawa twórcza to predyspozycja do działań twórczych czy twórczego rozwiązywania problemów twórcza reakcja na bodziec, tzw. skuteczne zdziwienie - oparta na ciekawości poznawczej, umiejętności dostrzegania różnorodności i wieloaspektowości świata, budowania niezależnych sądów poznawczych, reorganizowania dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, a w rezultacie podejmowania aktywności, której efektem jest nowa, wartościowa dla jednostki i/lub społeczeństwa jakość (odkrycie, wynalazek, nowa idea, dzieło plastyczne, utwór literacki, sposób rozwiązania życiowego dylematu, a także wiele drobnych, codziennych odkryć na swój osobisty użytek). Małe dziecko jest bardzo aktywne poznawczo pyta się co to?, dlaczego?, po co?, bada dostępne przedmioty wszystkimi zmysłami. Bawiąc się ożywia przedmioty, rozdziela role, układa dialogi, wymyśla nowe postacie jest twórcze. Bez zachęty ze strony osób znaczących dziecięca umiejętność tworzenia może zanikać. Działalności twórczej towarzyszą zawsze dość silne emocje, powstaje związek emocjonalny twórcy i jego dzieła. Choć na ogół twórczości (zwłaszcza dziecięcej) sprzyjają pozytywne emocje i atmosfera bezpieczeństwa badacze wyróżnili 3 możliwości przekładania się negatywnych doświadczeń lub przeżyć na wybitne osiągnięcia twórcze: 1. mechanizm ucieczki w twórczość intensywne zainteresowanie jakąś dziedziną nauki, twórczości aby zapomnieć o rzeczywistości 2. rozwój twórczości dzięki zwiększonej wrażliwości dziecka ma szczególne znaczenie w twórczości artystycznej, gdzie jest możliwe bezpośrednie przetworzenie własnych doświadczeń życiowych w dzieło sztuki 3. twórcze przywracanie równowagi emocjonalnej i poznawczej zachwianej traumatycznym wydarzeniem - wymaga wiele pracy i może zaowocować twórczym dziełem

4 4 Podczas działania twórczego możemy doznać doświadczenia autotelicznego (fali); jest to: subiektywne doznanie złożone z takich emocji jak podniecenie, radość, zaciekawienie płynne i kompetentne wykonanie skomplikowanych czynności bez objawów znudzenia, zmęczenia i zniechęcenia (warunkiem jest równowaga między poziomem kompetencji a poziomem wymagań / trudności zadania) znajdowanie się poza nudą i lękiem, czyli na fali Wszystkie dzieci wyposażone są w potencjał twórczy, chociaż różnią się posiadanymi zdolnościami twórczymi. Aktywność twórcza podejmowana jest spontanicznie i powszechnie przez małe dzieci, osiągając maksymalne natężenie w wieku przedszkolnym - w badaniach potwierdzono, że 80% dzieci w wieku przedszkolnym wykazuje zdolności twórcze, gdy w populacji dorosłych wskaźnik osób o predyspozycjach twórczych to tylko 5% (Prince). Czynnikiem stymulującym rozwój dyspozycji twórczych dziecka jest zabawa, dlatego ważne jest wykorzystanie zabawy do rozwijania myślenia twórczego dzieci stosując różnorodne metody i techniki twórczego myślenia. Wychowanie twórcze w ujęciu psychologii humanistycznej polega nie na rozwijaniu wąskich uzdolnień, lecz na stwarzaniu warunków do rozwoju tych cech i uczeniu się w wolności. Proces ten musi angażować całą osobę ucznia - nie tylko intelekt, ale i uczucia, a programy edukacyjne powinny rozwijać potencjał uczącego się, nadać edukacji bardziej osobisty i uczuciowy charakter. Warunki sprzyjające rozwojowi twórczości muszą istnieć wcześnie, gdy twórczość zaczyna się rozwijać i muszą trwać, aż już się dobrze rozwinie Rozwijanie dyspozycji do działań twórczych wymaga od dorosłych, oprócz odpowiedniej postawy, znajomości metod stymulowania twórczej aktywności i zadań rozwijających podstawowe operacje umysłowe myślenia twórczego. Rozwój aktywności twórczej powinien przebiegać w atmosferze wolności, akceptacji i zachęty. Propozycje Paula Torrance`a dotyczące stymulowania twórczości to zalecenia, aby: - z szacunkiem odnosić się do niezwykłych pytań - okazywać szacunek dla niezwykłych pomysłów - okazywać, że wszystkie pomysły są wartościowe, - od czasu do czasu zapewnić możliwość działania bez oceny, - związać ocenę z jej przyczynami i konsekwencjami (np. To mi się podoba, bo... Twórczość postrzegana jest jako dojrzała forma zabawy, kierowana motywacją samoistną nagradzająca jest sama czynność tworzenia. Nagroda zewnętrzna może mieć pozytywny skutek w wypadku zadań dość dobrze określonych, wymagających wykonania jasno zdefiniowanych i dobrze wyuczonych czynności. Nagrody zewnętrzne prawdopodobnie nie mają znaczenia w przypadku dojrzałych, wybitnych twórców, mogą jednak zaszkodzić w rozwoju potencjału twórczego dzieci i młodzieży Potrzeba wykazania własnej wyższości nad rywalami nie sprzyja twórczości, natomiast potrzeba osiągnięcia coraz wyższego poziomu mistrzostwa w danej dziedzinie może być bardzo wspomagająca (motywacja hubrystyczna dążenie do przekraczania własnych osiągnięć na wybranym polu). Szkodliwy wpływ rywalizacji na działania twórcze potwierdzają dane eksperymentalne obserwacje terapeutów, obserwacje nad grupami twórczego myślenia (Prince tylko 2 osoby na ludzi były bardziej twórcze pod wpływem rywalizacji, reszta zahamowana);

5 Cechy charakterystyczne człowieka twórczego to (Szmidt) : - szczególny sposób postrzegania świata - otwartość umysłu i tolerancja dla dwuznaczności - niezależność i odwaga - spontaniczność i ekspresyjność - brak obaw przed nieznanym - zdolność koncentracji i fascynacji zadaniem - życzliwe poczucie humoru - zdolność do integrowania przeciwieństw 5 Postawa twórcza w tej koncepcji opisywana jest również za pomocą takich wyznaczników jak (wg Trojanowskiej-Kaczmarskiej) : - nowatorstwo (oryginalny, pełen inwencji stosunek do rzeczywistości, wyobraźnia, fantazja, otwartość, spontaniczność, przezwyciężenie poczucia bezsilności) - zaangażowanie emocjonalne (entuzjazm, natchnienie, integracja twórcy z dziełem) - spostrzegawczość i inteligencja (logiczne myślenie, umiejętność korzystania z doświadczeń, abstrahowanie) - postawa etyczna (poszukiwanie prawdy, wierność samemu sobie, odpowiedzialność za swoje czyny) - umiejętność działania i sprawność techniczna. Zdolności twórcze, pomysłowość i naturalna kreatywność małego dziecka ujawniają się najpełniej około piątego roku życia dziecka pod postacią rozbudzonej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej dziecka. Po tym okresie następuje spadek zdolności twórczych, nie stymulowane, nie rozwijają się, ulegają zahamowaniu. Występuje wtedy poważne zagrożenie zdolności twórczych. Życzmy sobie, aby dzięki naszym oddziaływaniom, takie zagrożenia ominęły dzieci, z którymi pracujemy. Literatura: 1. Eby J. W., Smutny J. F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP Lewis G., Jak wychować utalentowane dziecko, Wyd. Rebis Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uczniowie zdolni, Warszawa Nęcka E., Inteligencja, Twórczość [w:] Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 2. Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk E. Hurlock Rozwój dziecka 5.www.pppkonst.webd.pl/materialy/zdolny

6 6

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej prof. UKSW. dr hab. Maria Ryś Instytut Psychologii UKSW Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej Małżeństwo jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, m.in.: psychologii, socjologii,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo