Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie SQL. Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska PHP a MySQL, 1/41 PHP a MySQL, 2/41 Użytkownicy bazy danych SQL (Structured Query Language) Administratorzy baz danych Baza danych Definiowanie danych (DDL:Data Definition Language) Definiowanie zapytań (DQL: Data Query Language) Modyfikowanie danych (DML: Data Manipulation Language) Sterowanie danymi (DCL: Data Control Language) Programiści Użytkownicy końcowi PHP a MySQL, 3/41 PHP a MySQL, 4/41

2 MySQL: Tworzenie bazy danych CREATE DATABASE SCHEMA [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy [[DEFAULT] CHARACTER SET [=] kodowanie] [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name ; mysql> SHOW CHARACTER SET LIKE 'latin%'; Charset Description Default collation Maxlen latin1 cp1252 West European latin1_swedish_ci 1 latin2 ISO Central European latin2_general_ci 1 latin5 ISO Turkish latin5_turkish_ci 1 latin7 ISO Baltic latin7_general_ci PHP a MySQL, 5/41 MySQL: Baza danych SHOW DATABASES; Database information_schema mysql test Wynik po instalacji MySQL USE nazwa_bazy; - ustawia daną bazę jako domyślną dla późniejszych instrukcji USE db1; SELECT COUNT(*) FROM mytable; USE db2; SELECT COUNT(*) FROM mytable; # wybiera z db1.mytable # wybiera z db2.mytable PHP a MySQL, 6/41 MySQL: Modyfikacja/usuwanie bazy danych MySQL: Polecenia SHOW/DESCRIBE DESCRIBE nazwa_tabeli [nazwa_kolumny wartość ]; ALTER DATABASE nazwa_bazy [[DEFAULT] CHARACTER SET [=] kodowanie] [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name ; DROP DATABASE [IF EXISTS] nazwa_bazy; DESCRIBE user %priv ; SHOW DATABASES; SHOW TABLES [FROM nazwa_bazy] [LIKE wartość ]; SHOW GRANTS FOR użytkownik; SHOW TABLES FROM mysql LIKE my% ; SHOW COLUMNS FROM user LIKE priv% ; SHOW INDEX FROM user; PHP a MySQL, 7/41 PHP a MySQL, 8/41

3 MySQL: Tworzenie użytkowników bazy MySQL: Zmiana hasła użytkownika bazy CREATE USER użytkownik [IDENTIFIED BY [PASSWORD] hasło'] [, użytkownik [IDENTIFIED BY [PASSWORD] hasło']]... SET PASSWORD [FOR użytkownik] = { PASSWORD( hasło') OLD_PASSWORD( hasło') zaszyfrowane_hasło' } SET PASSWORD FOR nowy = PASSWORD( nowe_haslo'); CREATE USER nowy_użytkownik IDENTIFIED BY tutaj_haslo ; SET PASSWORD FOR = PASSWORD('newpass'); Jest to równoznaczne z: UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('newpass') WHERE User='bob' AND Host='%.loc.gov'; FLUSH PRIVILEGES; PHP a MySQL, 9/41 PHP a MySQL, 10/41 MySQL: Instalacja MySQL: information_schema Utworzenie bazy systemowej mysql mysql Utworzenie bazy systemowej mysql mysql MySQL Utworzenie bazy testowej test Utworzenie użytkownika systemowego root test MySQL Utworzenie bazy testowej test Utworzenie użytkownika systemowego root test PHP a MySQL, 11/41 PHP a MySQL, 12/41

4 Bazy mysql i test Wybrane obiekty bazy mysql Baza systemowa mysql Zawiera 23 tabele systemowe Tabele systemowe przechowują informacje na temat: użytkowników bazy uprawnień przydzielonych użytkownikom bazy Tabele kontrolujące dostęp do bazy user db host* columns_priv* tables_priv* Baza testowa test Nie zawiera żadnych tabel PHP a MySQL, 13/41 PHP a MySQL, 14/41 MySQL: Rodzaje uprawnień Rodzaje kolumn ALTER ALTER ROUTINE CREATE CREATE ROUTINE CREATE TEMPORARY TABLES CREATE USER CREATE VIEW DELETE DROP EXECUTE FILE GRANT OPTION INDEX INSERT LOCK TABLES PROCESS RELOAD SELECT SHOW DATABASES SHOW VIEW SHUTDOWN UPDATE select_priv insert_priv update_priv delete_priv create_priv alter_priv drop_priv index_priv table_priv column_priv ssl_type ssl_cipher shutdown_priv process_priv file_priv grant_priv show_db_priv reload_priv create_tmp_tables_priv lock_tables_priv execute_priv max_questions max_updates max_connections max_user_connections PHP a MySQL, 15/41 PHP a MySQL, 16/41

5 Tabela user: Kolumny Tabela user: Kolumny host user password Kolumny określają, kto ma dostęp do serwera bazy i z jakiego hosta (Klucz główny (host, user)) ssl_type ssl_cipher... Kolumny określają rodzaj połączenia select_priv insert_priv update_priv delete_priv... Uprawnienia max_questions max_updates max_connections max_user_connections Kolumny określają uprawnienia dotyczące połącznia z bazą PHP a MySQL, 17/41 PHP a MySQL, 18/41 Tabela db: Kolumny host db user select_priv insert_priv update_priv delete_priv... Kolumny określają, kto ma dostęp do konkretnej bazy i z jakiego hosta Klucz główny (host, db, user) Uprawnienia Tabela db: Przykład mysql> select user, password from user; user password root *70EADDEE29B2EDFA77EA589C9ED2D866FD9E79D PHP a MySQL, 19/41 PHP a MySQL, 20/41

6 Tabela host: Kolumny Tabela tables_priv: Kolumny host db select_priv insert_priv update_priv delete_priv... Kolumny określają, z jakiego hosta do jakiej bazy mamy dostęp Klucz główny (host, db) Uprawnienia host db user table_name column_name grantor table_priv column_priv Kolumny określają, kto ma dostęp do tabeli Klucz główny (host, db, user, table_name) SELECT host, db, user, table_name, table_priv, column_priv FROM tables_priv; PHP a MySQL, 21/41 PHP a MySQL, 22/41 Tabela columns_priv: Kolumny MySQL: Nadawanie uprawnień host db user table_name column_name column_priv Kolumny określają kto ma dostęp do kolumn tabeli Klucz główny (host, db, user, table_name, column_name) GRANT typ_uprawnienia [(lista_kolumn)] [, typ_uprawnienia [(lista_kolumn)]]... ON [typ_obiektu] poziom_uprawnienia TO użytkownik [IDENTIFIED BY [PASSWORD] hasło'] [, użytkownik [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'hasło']]... [REQUIRE {NONE ssl_option [[AND] ssl_option]...}] [WITH z_opcją [z_opcją]...] ; SELECT host, db, user, table_name, column_name, column_priv FROM columns_priv; PHP a MySQL, 23/41 PHP a MySQL, 24/41

7 MySQL: Nadawanie uprawnień MySQL: Nadawanie uprawnień, przykład typ_obiektu: TABLE FUNCTION PROCEDURE poziom_uprawnienia: * *.* db_nazwa.* db_nazwa.nazwa_tabeli nazwa_tabeli db_nazwa.nazwa_procedury z_opcją: GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR liczba MAX_UPDATES_PER_HOUR liczba MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR liczba MAX_USER_CONNECTIONS liczba ssl_option: SSL X509 CIPHER 'cipher' ISSUER 'issuer' SUBJECT 'subject GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON test.tabela TO localhost ; GRANT SELECT, UPDATE (k1, k2) ON test.tabela TO localhost ; GRANT SELECT, UPDATE (k1, k2) ON test.tabela TO localhost REQUIRE ssl WITH MAX_UPDATES_PER_HOUR 20; PHP a MySQL, 25/41 PHP a MySQL, 26/41 MySQL: Sprawdzanie uprawnień SELECT host, user, select_priv, update_priv FROM user WHERE user = kowalski ; MySQL: Sprawdzanie uprawnień SHOW GRANTS FOR localhost ; SELECT host, db, user, table_name, table_priv, column_priv FROM tables_priv WHERE user = kowalski ; SELECT host, db, user, table_name, column_name, column_priv FROM columns_priv WHERE user = kowalski ; SELECT host, user, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv, create_priv, drop_priv FROM user WHERE user = kowalski ; PHP a MySQL, 27/41 PHP a MySQL, 28/41

8 MySQL: Odbieranie uprawnień MySQL: Aktualizacja uprawnień REVOKE typ_uprawinienia [(lista_kolumn)] [, typ_uprawnienia [(lista_kolumn)]]... ON [typ_obiektu] {nazwa_tabeli * *.* nazwa_bazy.*} FROM użytkownik [, użytkownik]... FLUSH PRIVILEGES REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM użytkownik [, użytkownik]... REVOKE UPDATE ON test.tabela FROM localhost ; PHP a MySQL, 29/41 PHP a MySQL, 30/41 Baza ćwiczeniowa Zapytania proste SELECT [ALL DISTINCT] wyrażenie [[AS] alias],... FROM nazwa_tabeli,... [WHERE warunek] [ORDER BY wyrażenie ASC DESC],...]; PHP a MySQL, 31/41 31 PHP a MySQL, 32/41

9 Zapytania proste SELECT [ALL DISTINCT] wyrażenie [[AS] alias],... FROM nazwa_tabeli,... ALL- pokazuje wszystkie wiersze (domyślny) DISTINCT - eliminuje powtarzające się wiersze wyrażenie - nazwa kolumny lub wyrażenie zawierające nazwy kolumn, zamiast wyrażenia może wystąpić znak '* oznaczający wszystkie kolumny alias - nazwa nadana wyrażeniu na liście SELECT, może mieć postać identyfikatora prostego (napis złożony z liter, cyfr i znaków podkreślenia) lub złożonego (dowolny napis ograniczony podwójnymi cudzysłowami, np. zawierający spacje), PHP a MySQL, 33/41 Zapytania proste [WHERE warunek] Operatory logiczne: =; <; >; >=; <= Operatory SQL: BETWEEN... AND... - między dwiema wartościami (włącznie z nimi) IN (lista) - zgodnie z jednym elementów listy LIKE - zgodnie z zadanym wzorcem (interpretacja znaków typu "wildcard": % zastępuje ciąg znaków, _ zastępuje jeden znak) IS NULL - jest wartością NULL Operator negacji: NOT (NOT nazwa_kolumny =...; NOT BETWEEN; NOT IN; NOT LIKE; IS NOT NULL) Kryteria złożone: AND (i) OR (lub) PHP a MySQL, 34/41 Przykład Wypisać pracowników pracujących na stanowisku sprzedawcy lub informatyka. select nazwisko, stanowisko from pracownik where stanowisko in ( SPRZEDAWCA, INFORMATYK ); NAZWISKO STANOWISKO Nazwisko1 SPRZEDAWCA Nazwisko2 SPRZEDAWCA Nazwisko11 INFORMATYK Nazwisko12 INFORMATYK Nazwisko14 SPRZEDAWCA Złączenia tabel SELECT [ALL DISTINCT] wyrażenie [[AS] alias],... FROM tabela_1, tabela_2,..., tabela_n WHERE warunki_łączący_tabele minimalna liczba łączących warunków = liczba tabel -1 PHP a MySQL, 35/41 PHP a MySQL, 36/41

10 Przykład Wypisać nazwiska i nazwy departamentów pracowników. SELECT nazwisko, nazwa, p.nr_departamentu as nr_z_pr, d.nr_departamentu as nr_z_dep FROM pracownik p, departament d; NAZWISKO NAZWA NR_Z_PR NR_Z_DEP Nazwisko1 Departament Nazwisko2 Departament Nazwisko3 Departament Nazwisko4 Departament Nazwisko5 Departament Nazwisko6 Departament Nazwisko7 Departament SELECT nazwisko, nazwa, p.nr_departamentu as nr_z_pr, d.nr_departamentu as nr_z_dep FROM pracownik p, departament d WHERE p.nr_departamentu=d.nr_departamentu; NAZWISKO NAZWA NR_Z_PR NR_Z_DEP Nazwisko1 Departament Nazwisko9 Departament Nazwisko8 Departament Nazwisko14 Departament Nazwisko2 Departament Nazwisko13 Departament Nazwisko4 Departament Nazwisko3 Departament Nazwisko11 Departament PHP a MySQL, 37/41 Przykład Wypisać poziomy płac poszczególnych pracowników wraz z ich zarobkami SELECT nazwisko, pensja, nr_przedzialu FROM pracownik, poziom_zarobkow WHERE pensja between dolna_granica and gorna_granica; Wynik działania zapytania: NAZWISKO PENSJA NR_PRZEDZIALU Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Nazwisko Tabela poziom_zarobkow: NR_PRZEDZIALU DOLNA_GRANICA GORNA_GRANICA PHP a MySQL, 38/41 Funkcje grupowe Funkcje grupowe są przeznaczone do działania na grupach wierszy. Wynikiem działania funkcji grupowej jest pojedyncza wartość dla całej grupy, a nie jedna wartość dla każdego wiersza. Przykłady funkcji: AVG ([DISTINCT] wyrażenie) COUNT ([DISTINCT] wyrażenie) COUNT(*) MAX ([DISTINCT] wyrażenie) MIN ([DISTINCT] wyrażenie) STDDEV ([DISTINCT] wyrażenie) SUM ([DISTINCT] wyrażenie) VARIANCE ([DISTINCT] wyrażenie) Przykład Wyznacz średni zarobek w firmie select avg(pensja) from pracownik; Ilu pracowników jest zatrudnionych w departamencie numer 20? Select count(*) from pracownik where nr_departamentu=20; Wszystkie funkcje grupowe, z wyjątkiem count(*) ignorują NULL. PHP a MySQL, 39/41 PHP a MySQL, 40/41

11 Zapytania grupujące Zasady wykonania zapytania grupującego SELECT lista pól FROM tabele WHERE warunki przed grupowaniem GROUP BY pola grupujące HAVING warunki po grupowaniu Rozważ wszystkie kombinacje wierszy tabel występujących w klauzuli FROM Do każdego wiersza zastosuj warunek WHERE Podziel wiersze na grupy Do każdej grupy zastosuj warunek w klauzuli HAVING Dla każdego wiersza reprezenującego grupę oblicz wartości wyrażeń po SELECT PHP a MySQL, 41/41 PHP a MySQL, 42/41 Zapytania grupujące - ograniczenia Na liście wyboru polecenia SELECT używającego grupowania wolno umieszczać tylko te kolumny, które są przedmiotem działania klauzuli GROUP BY chyba, że występują one wewnątrz funkcji grupującej. Każda kolumna lub wyrażenie występujące na liście SELECT, nie objęte funkcją grupową musi być przedmiotem grupowania klauzulą GROUP BY. PHP a MySQL, 43/41