SQL Structured Query Language

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL Structured Query Language"

Transkrypt

1 SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony przez IBM w 1973 r wykorzystujący SEQUEL pierwszy komercyjny SZBD stworzony przez Relational Software ( obecnie Oracle ) w 1979 r dla amerykańskiej marynarki wojennej, CIA i kilku agencji rządowych od 1986 r SQL jest oficjalnym standardem ( ANSI ), od 1987 ( ISO ) aktualny standard SQL: 2011 Cechy SQL: język deklaratywny język interpretowany dostęp do danych z poziomu tabel zbliżony konstrukcją do języka naturalnego wykorzystuje logikę trójwartościową bazuje na algebrze relacyjnej nie jest w pełni zgodny z modelem relacyjnym Możliwości SQL wyszukiwanie danych dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych tworzenie, usuwanie i modyfikowanie obiektów bazo_danowych zarządzanie transakcjami zarządzanie bazą danych Formy języka SQL interakcyjny ( autonomiczny ) statyczny kod SQL ( Static SQL ) dynamiczny kod SQL ( Dynamic SQL ) Składowe SQL DML ( Data Manipulation Language ) do manipulacji danymi, zawierający polecenia SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE itp. DDL ( Data Definition Language ) do definiowania obiektów baz danych; polecenia CREATE, DROP, ALTER itp. DCL ( Data Control Language ) do zarządzania bazą danych polecenia COMMIT, ROLLBACK, GRANT, REVOKE itp. 1

2 Wady SQL standard nie jest przestrzegany przez różnych producentów narzędzi do baz danych nie określa zachowań bazy danych w wielu sytuacjach ( np.: indeksowanie, składowanie ) zbliżenie SQL'a do języka mówionego spowodowało większą złożoność składni czasem brak konsekwencji w składni wynikająca z pozostawienia starych form zbyt łatwe uzyskiwanie wyniku iloczynu kartezjańskiego Składniki polecenia ( instrukcji ) SQL klauzule, niektóre opcjonalne wyrażenia predykaty określające warunki średnik kończący polecenie wielkość liter w składni nie ma znaczenia Podstawowe typy danych SQL wg ANSI CHARACTER( n ), CHAR( n ) - ciąg znaków o stałej długości określone przez rozmiar n CHARACTER VARYING( n ), CHAR VARYING( n ) - ciąg znaków o zmiennej długości, nie przekraczającej podanego rozmiaru n NUMERIC( p, s ), DECIMAL( p, s ) - liczby o ustalonej precyzji p i skali s INTEGER, INT, SMALLINT liczby całkowite FLOAT( b ), DOUBLE PRECISION, REAL liczby zmiennoprzecinkowe DATE data w formacie: YYYY-MM-DD TIME czas w formacie: HH:MI:SS TIMESTAMP data wraz z czasem znacznik czasu w formacie : YYYY-MM-DD HH:MI:SS INTERVAL przedział czasu BLOB dane binarne CLOB dane znakowe XML dane w formacie XML Składnia zapytania SELECT [ DISTICT ] < lista_wynikowa > FROM < źródło_danych > [ WHERE < warunek_logiczny_dla_wierszy > ] [ GROUP BY < kryterium_grupowania > [ HAVING < warunek_logiczny_dla_grup > ] ] [ ORDER BY < kryterium_porządkowania > ] ; Klauzule SELECT oraz FROM są obowiązkowe; kolejność poszczególnych klauzul jest ważna 2

3 Klauzula SELECT określa schemat relacji wynikowej; słowo kluczowe DISTINCT ( bez duplikatów) stosujemy aby w wyniku otrzymać różne krotki ( wiersze ) praktykuje się użycie operatora * - lista wynikowa zawiera wszystkie atrybuty z relacji źródłowych lista wynikowa to elementy oddzielane przecinkiem element z listy może być atrybutem z relacji źródłowych, wyrażeniem typu liczbowego, tekstowego, datowego w szczególności funkcją istnieje możliwość stosowania aliasów ( przezwisk ) dla wyrażeń Klauzula FROM określa źródło danych; może to być jedna ( nazwana ) relacja, lub połączone relacje w szczególności ( nienazwana ) relacja jako wynik podzapytania Klauzula WHERE określa warunek logiczny jaki ma być spełniony przez krotki ( wiersze tabeli ) relacji wynikowej Warunek logiczny budujemy używając operatory: porównania ( =, <>, <, <=, >, LIKE, NOT LIKE ) zawierania w przedziale ( BETWEEN... AND ) zawierania w zbiorze ( IN ) operatorów logicznych (ALL, AND, ANY, EXISTS, NOT, OR ) operatory do obsługi wartości NULL ( IS NULL, IS NOT NULL) oraz atrybuty z relacji źródłowych, literały, a także funkcje Klauzula GROUP BY umożliwia podzielenie relacji wynikowej na podzbiory agregację pojedynczy podzbiór/grupę stanowią krotki, dla których kryterium grupowania ma identyczną wartość. na liście wynikowej klauzuli SELECT mogą wystąpić jedynie elementy związane z kryterium grupowania, funkcje agregujące (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX i inne) Klauzula HAVING określa warunki dla podzbiorów/grup, które powstały w wyniku agregacji jest możliwa tylko z klauzulą GROUP BY Klauzula ORDER BY umożliwia posortowanie danych wynikowych według zadanego kryterium kryterium może to być lista atrybutów z relacji źródłowych, wyrażenie, alias lub liczba wskazująca pozycje na liście wynikowej klauzuli SELECT możliwy jest porządek sortowania; rosnący, malejący, losowy opcja (klauzula) ORDER BY występuje w składni tylko raz SELECT nr_albumu, rok, gr_dziekan FROM Studenci WHERE rodzaj_studiow='inż_niest' AND rok IS NOT NULL ORDER BY 2, 3 ; SELECT kraj, Count(*), Sum(koszt) FROM Filmy GROUP BY kraj HAVING Count(*) > 2 ORDER BY kraj ; 3

4 Złączenia tabel w języku SQL Notacja w standardzie ANSI SQL FROM < tabela1> [ AS <alias> ] { CROSS JOIN [ NATURAL ] [ <rodzaj_połączenia> ] JOIN < tabela2 > [ AS < alias > ] { ON <warunek1> [ { AND OR } <warunek2> ] [... ] ] USING <atrybut1 > [,... ] ) } } Typy połączeń Iloczyn kartezjański daje w wyniku tabelę składającą się ze wszystkich możliwych kombinacji wierszy obu łączonych tabel SELECT m.imiona,m.rok FROM Studenci k CROSS JOIN Studenci m WHERE k.nr_albumu = ' ' AND to_char(m.data_urodzenia,'yyyy') IN ('1988', '1989','1990') AND m.rodzaj_studiow=' INŻ_NIEST' AND m.imiona NOT LIKE '%A' ; Złączenia naturalne daje w wyniku iloczyn kartezjański łączonych tabel ograniczony do tych wierszy, dla których atrybuty o tych samych nazwach i typach w obu tabelach mają równe wartości SELECT nazwisko, imie, rola, tytul FROM Filmy NATURAL JOIN Obsady WHERE rezyser LIKE 'Wajda%' ; Złączenie warunkowe ( tetha złączenie ) daje w wyniku iloczyn kartezjański łączonych tabel ograniczony do tych wierszy, dla których został spełniony warunek tetha SELECT nazwa, nazwisko FROM Pracownicy JOIN Dzialy USING ( id_dzialu); stary zapis SELECT * FROM Pracownicy p, Dzialy d WHERE p.id_dzialu=d.id_dzialu; Złączenie zewnętrzne rozszerza rezultat złączenia równościowego o te wiersze jednej lub obu tabel, dla których nie odnaleziono odpowiedników w drugiej tabeli. Wiersze stanowiące rozszerzenie są wypełnione wartością NULL. Złączenia zewnętrzne dzielą się na lewostronne, prawostronne, pełne SELECT nazwa,count(nr_akt) Liczba, sum(placa+nvl(dodatek_funkcyjny,0)) Budzed FROM Pracownicy FULL JOIN Dzialy USING(Id_dzialu) GROUP BY Nazwa ; 4

5 Samozłączenie złączenie relacji samej z sobą SELECT p.nazwisko AS Pracownik, s.nazwisko AS Kierownik FROM Pracownicy p JOIN Pracownicy s ON (p.kierownik = s.nr_akt ); Podzapytania mogą być zagnieżdżone w klauzulach SELECT, FROM, WHERE oraz HAVING SELECT nazwisko,placa FROM Pracownicy WHERE placa = ( SELECT min( placa ) FROM Pracownicy ); SELECT * FROM ( SELECT nazwisko, placa FROM Pracownicy ORDER BY 2 DESC ) WHERE rownum<=3 ; SELECT imiona,count(*) FROM Studenci WHERE rodzaj_studiow='inż_niest' GROUP BY imiona HAVING count(*) = ( SELECT max(count(*)) FROM Studenci WHERE rodzaj_studiow='inż_niest' GROUP BY imiona) ; SELECT nr_albumu, rok FROM Studenci s WHERE data_urodzenia = ( SELECT max(data_urodzenia) FROM Studenci WHERE rok = s.rok ) ; polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { <nazwa_tabeli> <nazwa_perspektywy>} SET { {<nazwa_atrybutu1> = <wyrażenie> DEFAULT NULL}, {<nazwa_atrybutu2> = <wyrażenie> DEFAULT NULL},...} [WHERE <warunek_logiczny> ]; UPDATE Studenci SET rok = rok + 1 WHERE rodzaj_studiow =' INŻ_NIEST'; UPDATE Studenci SET rok = rok 1 WHERE nr_albumu IN ( '111','100'); 5

6 UPDATE Pracownicy SET placa = placa * 1.2 WHERE nr_akt IN ( SELECT kierownik FROM Pracownicy ); polecenie INSERT pozwala wstawiać do tabeli lub perspektywy nowe wiersze. składnia: INSERT INTO { <nazwa_tabeli> <nazwa_perspektywy>} [ (<nazwa_atrybutu1> [,... ] ) ] { DEFAULT VALUES VALUES ( <wartość1 [,...] ) SELECT... } ; INSERT INTO Dzialy VALUES (85,' Logistyka','Radom'); INSERT INTO Pracownicy ( nr_akt, nazwisko ) VALUES ( 700,'Nowak'); INSERT INTO Absolwenci ( nazwisko, imiona, rocznik ) SELECT nazwisko, imiona, to_char(sysdate,'yyyy') FROM Studenci WHERE rodzaj_studiow='inż_st' AND semestr='vii' ; Polecenie DELETE Usuwa wiersze z danej tabeli lub perspektywy Składnia: DELETE FROM { <nazwa_tabeli> <nazwa_perspektywy> } [ WHERE <warunek_logiczny> ]; Przykłady: DELETE Studenci WHERE rok = 5; DELETE FROM Robocza ; Normalizacja Anomalie Proces dekompozycji; odwracalny rozpoczynający się od podstawowej relacji zmierzającej do schematu optymalnego, pozbawionego anomalii. wstawiania usuwania modyfikacji 6

7 Proces normalizacji musi odbywać się bez strat danych; żaden atrybut nie może zostać zgubiony zależności; wszystkie zależności funkcyjne muszą być reprezentowane w pojedynczych schematach relacji proces normalizacji spowoduje: o o o spłaszczenie struktury danych poprzez eliminację atrybutów złożonych ustalenie pierwotnych i obcych kluczy relacji wyeliminowanie niepożądanych zależności pomiędzy kolumnami relacji poprzez wprowadzenie nowych relacji aktualnie rozróżnia się pięć postaci normalnych proces normalizacji jest (zazwyczaj) kończony po osiągnięciu 3NF, która w większości praktycznych zastosowań uznawana jest za wystarczającą przekształcanie relacji do zaawansowanych postaci normalnych dotyczy tabel, które posiadają więcej niż 3 atrybuty i każdy z nich pełni funkcję klucza Postacie normalne ( zdefiniowane przez Codda ) Pierwsza postać normalna 1NF relacja jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli każda wartość atrybutu w każdej krotce tej relacji jest wartością atomową Dalsze postacie normalne 2NF, 3NF relacja jest w drugiej postaci normalnej, jeśli jest w 1NF i każdy atrybut nie należący do żadnego klucza potencjalnego jest zależny funkcyjnie od całego klucza głównego relacja jest w trzeciej postaci normalnej jeśli jest w 2NF i wszystkie atrybuty nie należące do żadnego klucza potencjalnego są wzajemnie niezależne Przysięga normalizacji ( parafraza ) 1. Bez powtórzeń 2. Atrybuty zależą od klucza 3. Od całego klucza 4. I niczego innego, tylko klucza 5. Tak mi dopomóż Codd. 7

8 Tabela ZAMÓWIENIA Nr_ Id_ zamówienia dostawcy Nazwa_ dostawcy Adres_ dostawcy Id_ części Nazwa_ Części Ilość_ zam_części Magazyn Adres_ magazynu NISSAN Liege 53 Pompa Warszawa NISSAN Liege 57 Filtr 50 5 Warszawa NISSAN Liege 59 Błotnik Szczecin HONDA Glasgow 54 Pompa Warszawa HONDA Glasgow 32 Koło Szczecin TOYOTA Tokio 88 Silnik 15 7 Poznań HONDA London 59 Błotnik Szczecin Założenia tabela zawiera informacje o zamówieniach części u dostawców i skierowaniu ich do odpowiednich magazynów jedno zamówienie może dotyczyć wielu części dostarczanych przez tego samego dostawcę różne zamówienia mogą dotyczyć tego samego dostawcy i tych samych części ta sama część może być dostarczana przez różnych dostawców te same części są składowane zawsze w tym samym magazynie w zamówieniach jest podawany identyfikator dostawcy i nazwa dostawcy, gdyż różni dostawcy mogą mieć tę samą nazwę ( np. Honda ) Wady ( ANOMALIE ) tabeli ZAMÓWIENIA występuje dublowanie się danych; wielokrotnie jest pamiętany adres dostawcy; podobnie magazynu w tej tabeli nie możemy zapisać adresu dostawcy, do którego nie złożono żadnego zamówienia usuwając informację o zamówieniu skierowanym do danego dostawcy, możemy utracić informacje o jego adresie analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do magazynu i jego adresu proponowane tabele po normalizacji: Zamowienie_do_dostawcy(Nr_zamowienia, Id_dostawcy) Czesci(Id_czesci, Nazwa_czesci) Czesci_w_magazynie(Id_czesci, Magazyn) Magazyny(Magazyn, Adres_magazynu) Dostawcy(Id_dostawcy, Nazwa_dostawcy, Adres_dostawcy) Dostawy_czesci(Nr_zamowienia, id_czesci, ilosc_zam_czesci) Wykorzystano Wykłady dr inż. Olga Siedlecka-Lamch - Systemy baz danych z roku

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo