PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 <wersja: 03/2011> Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 <wersja: 03/2011> Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE"

Transkrypt

1 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE Zgodnie z normami Data Imię i nazwisko - stanowisko podpis Opracował/a Paweł Żuchowski Sprawdził/a Franciszek Kawski Zatwierdził/a Franciszek Kawski 31stycznia 2011 r.

2 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 2 z 19 Spis treści: 1. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Urzędzie 1.1 Prezentacja Urzędu.s Zakres stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.s Uzasadnione wyłączenia. s Odpowiedzialność kierownictwa. 2.1 Deklaracja kierownictwa.. s Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.....s Cele ogólne s Odpowiedzialności i uprawnienia... s Przegląd zarządzania... s Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna s Zarządzanie dokumentacją 3.1 Nadzór nad dokumentacją.. s Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania.. s Zarządzanie procesowe 4.1 Zasady zarządzania procesami..s Mapa procesów...s Procesy.....s Karty usług..s Monitorowanie i pomiary......s Zarządzanie zasobami 5.1 Zapewnienie zasobów..s Zasoby ludzkie...s Orientacja na klienta 6.1 Charakterystyka klienta....s Własność klienta s Wytyczne badania satysfakcji i wymagań klienta.s Zakupy 7.1 Proces zakupów. s Wytyczne oceny dostawców dla Urzędu... s Nadzór nad wyrobem niezgodnym. s Aspekty środowiskowe

3 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 3 z Zidentyfikowane aspekty środowiskowe. s Znaczące aspekty środowiskowe....s Procesy doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania s Wykaz załączników s Rejestr zmian.. s Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin 1.1 Prezentacja Urzędu Urząd Miasta i Gminy w Łasinie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Łasina jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z ustaw (zadania własne i zlecone) i porozumień (zadania powierzone). Siedzibą Urzędu jest budynek Ratusza zlokalizowany przy ul. Radzyńskiej 2 w Łasinie. Urząd funkcjonuje na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, statutu miasta i gminy Łasin uchwalonego przed Radę Miejską oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych uregulowań prawnych nadanych przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, Burmistrz jako organ wykonawczy w gminie jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i innych decyzji kierowniczych oraz poleceń służbowych. Kieruje bieżącymi sprawami Urzędu, wydaje decyzje administracyjne, upoważnia innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, wykonuje uchwały Rady Miejskiej, przedkłada na sesjach Rady sprawozdania z wykonania uchwał oraz sprawozdania ze swojej działalności, reprezentuje gminę i jej organy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, gospodaruje mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje Radzie, koordynuje działalność służb użyteczności publicznej i zakładów komunalnych. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, Burmistrzowi podlegają bezpośrednio: 1. Sekretarz, 2. Skarbnik, 3. Radca Prawny, 4. Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu, 5. Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami, 6. Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, 7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 8.Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska 9.Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania patologiom społecznym 10.Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej 11.Samodzilene stanowisko do spraw obywatelskich 12.Pelnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 13. Koordynator czynności kancelaryjnych 14.Kancelaria Tajna Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność pracowników. Wykonuje w imieniu Burmistrza funkcje kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie: opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby, opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów oraz dla samodzielnych

4 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 4 z 19 stanowisk pracy, sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, nadzoruje sprawy kadrowe Urzędu, dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników, przeprowadza kontrolę wewnętrzną Urzędu, planuje koszty utrzymania Urzędu i nadzoruje celowość wydatkowania środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy, wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa, nadzoruje działalność referatów i stanowisk pracy, prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli, organizuje i prowadzi prace związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów i referendów, prowadzi sprawy gminy powierzone przez Burmistrza oraz jego politykę informacyjną, koordynuje przepływ informacji w Urzędzie, reguluje system obrotu druków i pism wewnętrznych, sprawuje bezpośredni nadzór nad przeprowadzaniem przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji urzędowych o charakterze publicznym na terenie gminy, zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności. Skarbnik wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych, opracowuje projekt budżetu i nadzoruje jego realizację, przekazuje pracownikom samorządowym wskazówki do opracowania projektu budżetu w zakresie ich działalności, dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji, opracowuje i organizuje prawidłowy obieg informacji i dokumentacji finansowej, współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz urzędami skarbowymi, nadzoruje realizację obowiązujących ustaw, sprawuje nadzór nad pracą podległego referatu, dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli finansowej w ramach realizacji budżetu przez referaty i jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z budżetem, opracowuje przepisy wewnętrzne dotyczące gospodarki finansowej, informuje Radę o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować. Za realizację poszczególnych zadań odpowiadają kierownicy referatów: a także samodzielne stanowiska pracy. Referaty i samodzielne stanowiska współdziałają z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, zobowiązane są do wnikliwego i terminowego załatwiania spraw, rozpatrywania wniosków, skarg i innych sygnałów od mieszkańców, analizowania źródeł ich powstania oraz podejmowania operatywnych działań zmierzających do należytego ich załatwienia. 1.2 Zakres stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Wdrożony w Urzędzie system zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym urzędu. W urzędzie zidentyfikowano i opisano w procedurach procesy konieczne do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Ustalono również sekwencje tych procesów oraz ich wzajemne oddziaływania, a także opracowano i wdrożono karty usług jako element zintegrowanego systemu zarządzania, które regulują realizację zadań na poszczególnych stanowiskach pracy co jest przedstawione w rozdziale 4. W kartach usług zawarte są informacje i szczegółowe regulacje zapewniające realizację zadań. 1.3 Uzasadnione wyłączenia Ze względu na charakter działalności Urzędu, jego wielkość i zakres działania nie ma zastosowania wymaganie określone w punkcie 7.3 normy, a dotyczące projektowania i prowadzenia prac rozwojowych. Urząd nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych wyrobów lub prac rozwojowych związanych z wyrobami, pracuje w oparciu o przepisy prawa, które określają rodzaje świadczonych usług i wymagania ich dotyczące. Nie ma również zastosowania wymóg określony w punkcie normy PN-EN ISO 9001:2009, który dot. walidacji procesów. Procesy regulowane są przepisami prawa, zarządzeniami Burmistrza lub uchwałami Rady Miejskiej. W każdym momencie realizacji procesu możliwa jest weryfikacja poprawności jego przebiegu i osiąganych wyników.

5 2. Odpowiedzialność kierownictwa 2.1 Deklaracja kierownictwa Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 5 z 19 Dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnienie sprawnego wdrożenia, funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, Najwyższe Kierownictwo Urzędu bierze całkowitą odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Jakości. Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa przejawia się w: zakomunikowaniu w Urzędzie znaczenia spełnienia wymagań klienta, uwzględniając wymogi przepisów prawa, ustanowieniu polityki jakości, wyznaczeniu pełnomocnika Burmistrza ds. systemu zarządzania jakością, zapewnieniu o ustanowieniu celów dotyczących jakości, zapewnianiu dostępności zasobów niezbędnych dla realizacji zadań Urzędu i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, systematycznym przeprowadzaniu przeglądów zarządzania. Władze Miasta i Gminy Łasin podejmują działania proekologiczne traktując ochronę środowiska, jako ważny czynnik kształtujący rozwój społeczno-gospodarczy. Najważniejszym celem polityki środowiskowej jest poprawa jakości życia mieszkańców w trosce o dobro obecnych i przyszłych pokoleń. Nasze główne cele środowiskowe to: - ochrona wód poprzez rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej - rekultywacja terenów zdegradowanych - doskonalenie systemu racjonalnej gospodarki odpadami - kreowanie świadomości społecznej Powyższe cele będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz gminy Program Ochrony Środowiska, Program Gospodarki Odpadami oraz Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Łasin. Dążąc do realizacji wyznaczonych celów, zobowiązujemy się przestrzegać uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem. 2.2 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania W dniu 31 marca 2009 roku weszło w życie Zarządzenie nr 225/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w sprawie wprowadzenia systemu jakości ISO 9001 i w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. Zgodnie z polityka jakości misją Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie jest skuteczna realizacja zadań statutowych we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na podstawie i w zakresie obowiązującego prawa. Polityka jakości Urzędu Miasta i Gminy Łasin polega na terminowym realizowaniu zadań, profesjonalnej i życzliwej obsłudze, dążeniu do uzyskania akceptacji i zadowolenia mieszkańców. Polityka środowiskowa przewiduje poprawę jakości życia mieszkańców w trosce o dobro obecnych i przyszłych pokoleń. 2.3 Cele ogólne Nadrzędnym celem jest zapewnienie i utrzymanie jak najlepszych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców i klientów, które osiągamy przez świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości, dbałość o środowisko naturalne i realizowanie zasad samorządności lokalnej. Dla zapewnienia skutecznej realizacji polityki jakości wyznaczono następujące cele: sprawna i kompetentna obsługa interesantów, terminowe załatwianie spraw w trybie określonym przez przepisy prawa i uregulowania wewnętrzne, zapewnienie skutecznego przepływu informacji, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, prowadzenie pełnej i otwartej polityki informacyjnej Urzędu. W zakresie polityki środowiskowej najważniejszymi celami są: ochrona wód poprzez rozwój sieci wodno kanalizacyjnej, rekultywacja terenów zdegradowanych, doskonalenie systemu racjonalnej gospodarki odpadami, kreowania świadomości społecznej. Wspólnym celem jest utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem zbudowanego na zasadach i.

6 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 6 z Odpowiedzialności i uprawnienia Urząd Miasta i Gminy w Łasinie posiada układ organizacyjny wynikający z ustalonych prawem zadań i obowiązków. Podział odpowiedzialności, hierarchię spełnianych funkcji oraz wzajemne powiązania organizacyjne i funkcjonalne zaprezentowano w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Łasin zał. nr 1. Baza informacji na temat struktury organizacyjnej Urzędu znajduje się na stronie internetowej Zakres odpowiedzialności i kompetencji określają następujące dokumenty: 1. Statut miasta i gminy Łasin przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łasin nr IV/24/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 2007 r. nr 5, poz. 89) 2. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Łasin wprowadzony zarządzeniem nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2011 r. 3. Regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 64/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 4. Pełnomocnictwa udzielane w formie Pełnomocnictw i Upoważnień, przechowywanych w Dziale Kadr 5. Zakresy czynności stanowiskowe nadawane przez kierowników referatów i potwierdzane własnoręcznym podpisem pracowników. 2.5 Przegląd zarządzania Przegląd systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin odbywa się przynajmniej raz w roku. W przeglądzie uczestniczy najwyższe kierownictwo urzędu i kadra, której dotyczy przegląd. Wyniki dokonywanych przeglądów są zapisywane, sprawozdania z przeglądów przedstawiane są Burmistrzowi. Sprawozdania są przechowywane u pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. W szczególności przegląd ma odpowiedzieć na pytania: Czy w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi kierunki określone w polityce jakości są ciągle aktualne? Czy kierunki te są realizowane w systemie zarządzania jakością? Czy i jakie działania należy podejmować dla doskonalenia systemu zarządzania jakością. Zadaniem przeglądu ma być ocena systemu zarządzania jakością pod kątem jego stałej zgodności z przyjętym standardem, skuteczności w osiąganiu celów wdrożenia polityki jakości w Urzędzie oraz zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2009. Przegląd przeprowadzany jest w oparciu o informacje dotyczące: Wyników wewnętrznych auditów jakości, Sygnału zwrotnego od klientów w postaci zażaleń, odwołań, wniosków i skarg, Danych dot. funkcjonowania procesów w tym analizy mierników procesów, Działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych w następstwie wyników z poprzednich przeglądów i auditów, Badania zadowolenia klientów, Zmian wprowadzonych w systemie (nowe procedury, usługi), Zadaniem przeglądu jest ustalenie czy należy podjąć niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze oraz inne mające na celu doskonalenie systemu. Może się również wiązać z przeznaczeniem niezbędnych zasobów na realizację działań związanych z utrzymaniem systemu. Po przeprowadzonym przeglądzie Sekretarz opracowuje sprawozdanie końcowe, które jest zatwierdzane przez Burmistrza, przekazywane zainteresowanym osobom i przechowywane u pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.

7 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 7 z Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna W Urzędzie Miasta i Gminy Łasin zostały ustanowione niezbędne zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zasady komunikacji umożliwiają przekazywanie informacji i danych niezbędnych do skutecznego wykonywania obowiązków przez personel. Obieg dokumentów w Urzędzie odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie organizacyjnym. Obieg korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Szczegółowe zasady komunikowania w zakresie bhp przedstawione zostały również w instrukcji organizacji i trybu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. System komunikacji wewnętrznej wspomagają: sieć komputerowa w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie umożliwiająca przesyłanie komunikatów, informacji i danych do wszystkich pracowników, spotkania kierownictwa d) Karty Usług opracowane przez referaty i samodzielne stanowiska 3. Zarządzanie dokumentacją 3.1 Nadzór nad dokumentacją Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie obejmuje: a) Politykę jakości i politykę środowiskową, b) Księgę jakości, c) Karty procesów i procedury opracowane na podstawie: - dokumentów wewnętrznych (Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin i uchwały Rady Miejskiej), - dokumenty zewnętrzne akty prawne powszechnie obowiązujące. d) inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do planowania, realizacji i nadzorowania procesów w Urzędzie (karty Informacyjne, formularze, druki); w tym: - dokumenty wewnętrzne regulujące organizację i zasady działania organów gminy i Urzędu, - dokumenty zewnętrzne dotyczące samorządu gminnego i prawa materialnego. e) zapisy dotyczące jakości (np. raporty z auditów). Wszelkie dokumenty stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są w tych komórkach organizacyjnych Urzędu, którym potrzebne są dla realizacji ich zadań. Sposób

8 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 8 z 19 nadzorowania dokumentów urzędowych zależny jest od rodzaju dokumentu i opisany w poszczególnych aktach prawnych powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych - zał. nr 3. Urząd Miasta i Gminy w Łasinie jest w trakcie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Obowiązujące w Urzędzie: instrukcja kancelaryjna, ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz odnośne zarządzenia określają nadzór niezbędny do identyfikacji, przechowywania, zabezpieczenia, wyszukiwania i określenia okresu zachowywania dokumentów wewnętrznych (w tym zapisów) oraz dysponowania nimi. Dokumenty wewnętrzne nadzorowane są w sposób odpowiedni do rodzaju oraz sprawdzane przed ich wydaniem pod względem przygotowania merytorycznego. Przygotowanie i zatwierdzanie (podpisanie) dokumentów odbywa się przez osoby uprawnione w zależności od ważności dokumentu. W Urzędzie nadzorowane są też dokumenty zewnętrzne akty prawne, które regulują procesy służące prawidłowej realizacji podstawowych zadań Urzędu. Należą do nich: ustawy, rozporządzenia, normy oraz pozostałe akty prawne. Ze względu na szczególne znaczenie stosowania przez Urząd przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kierownicy referatów są odpowiedzialni za bieżące śledzenie zmian zachodzących w aktach i za informowanie o nich swoich pracowników. W Urzędzie każdy pracownik ma zapewniony dostęp do zawsze aktualnych przepisów prawnych. Dla zapobieżenia stosowaniu nieaktualnych przepisów: - wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy posiadają program informacji prawnej LEX oraz dostęp do internetowego serwisu prawnego na stronie sejmowej, - wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy otrzymują kserokopie pierwszych stron Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, jako informacje o nowych aktach prawnych. W wydzielonym pomieszczeniu gromadzone są zbiory Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, dostępne wszystkim pracownikom. Biuro radcy prawnego (na wniosek referatu) przekazuje szczegółową informację na temat opublikowanych przepisów prawa zawierającą: nazwę ogłoszonego aktu, rodzaj i numer publikatora, datę ogłoszenia danego aktu prawnego, datę wejścia w życie całego aktu oraz daty stopniowego wprowadzania poszczególnych przepisów aktu, jeśli przepisy wchodzą w życie etapami a także określenie tytułów prawnych zmienianych, bądź uchylanych przez nowy akt. Referaty i samodzielne stanowiska pracy mogą prowadzić (niezbędne w pracy) zbiory wspomagające, służące potrzebom pracowników, na zasadzie kserokopii aktów oraz wydruków. Zobowiązani są jednak w takim przypadku do nadzorowania ich aktualności poprzez dokonywanie zapisów świadczących o zidentyfikowaniu zmian. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną dokumentacja podlega archiwizacji na zasadach określonych w tej instrukcji. Po upływie okresu przechowywania w archiwum zakładowym część dokumentacji jest przekazywana do Archiwum Państwowego a pozostała część niszczona. Nieaktualne dokumenty w wersji papierowej są niszczone fizycznie, przez komisję, która sporządza z tej czynności protokół, a dokumenty w wersji elektronicznej przechowuje się w folderach na stanowisku pracy dokumenty nieaktualne.

9 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 9 z Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania zwana księgą jakości jest podstawowym dokumentem Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie dotyczącym systemu zarządzania jakością, dostarcza ona spójnych informacji o działaniach podejmowanych przez Urząd dla zapewnienia zgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2004. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi kompendium wiedzy na temat systemu zarządzania jakością. Zawiera elementy wymaganych przez formę procedur oraz powołanie się na procedury uregulowane w innych aktach. Załącznikami do księgi jakości są: Karty procesów zał. nr 2 Planowanie strategiczne i budżet Postępowanie administracyjne i podatkowe Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi Realizacja inwestycji Zintegrowany System Zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Procedury ZSZ zał. nr 3 Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze Nadzór nad dokumentami i zapisami Audity wewnętrzne Zarządzanie aspektami środowiskowymi Zasady określające nadzorowanie przyrządów pomiarowych zał. nr 4 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania adresowana jest do wszystkich pracowników Urzędu, auditorów, klientów oraz innych zainteresowanych stron. Oryginalny egzemplarz pisemny księgi jakości przechowywany jest w zbiorze zarządzeń Burmistrza. Udostępnienie referatom i samodzielnym stanowiskom pracy księgi jakości wraz z załącznikami następuje poprzez publikację w BIP. Za opracowanie księgi jakości, oznaczanie, udostępnianie, ewidencję oraz proponowanie zmian odpowiedzialny jest Sekretarz, będący pełnomocnikiem ds. systemu zarządzania jakością. Księga jakości oraz wprowadzane do niej zmiany wchodzą w życie mocą stosownego zarządzenia Burmistrza, nadzorowanego tak, jak pozostałe zarządzenia. Każda zmiana księgi jakości stanowi kolejne jej wydanie.

10 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 10 z Zarządzanie procesowe 4.1 Zasady zarządzania procesami Kierowanie i nadzorowanie działań Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie jest realizowane w procesowym ujęciu wykonywanych zadań. Koncepcja podejścia procesowego w Zintegrowanym Systemie Zarządzania bazuje na zarządzaniu zbiorami zadań dla których można wskazać wspólny cel i jednego właściciela. Podejście procesowe do nadzoru nad wykonywaniem zadań Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie doprowadziło do zwiększenia efektywności działania oraz ich ujednolicenia. Graficznym obrazem powiązań procesów jest mapa procesów p.4.2. Udokumentowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie procesy opisane są w procedurach. Zbiór dokumentacji związanej z procesami (procedury, karty informacyjne, instrukcje oraz załączniki) oraz Polityka jakości i cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowią kompletny opis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Realizacja procedur i instrukcji prowadzi do realizacji celów wynikających z Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie są realizowane następujące rodzaje procesów: 1. Zarządcze 2. Główne 3. Pomocnicze Do zarządzania procesami wykorzystuje się zapisy wynikające z realizacji procedur i instrukcji. Realizacja celów i wyniki są monitorowane na podstawie sprawozdawczości Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Przegląd funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dokonywany przez kierownictwo co najmniej raz w roku. 4.2 Mapa procesów Polityka jakości Wymagania prawne Wymagania klienta Procesy zarządcze Procesy główne Procesy pomocnicze Planowanie strategiczne i budżet Postępowanie administracyjne i podatkowe Zintegrowany System Zarządzania

11 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 11 z 19 Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi Realizacja inwestycji Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu K l i e n t (spełnienie oczekiwań klienta) 4.3 Procesy 1. Zarządcze 2. Główne Zakres: 1.1 Planowanie strategiczne i budżet Zakres: 2.1 Postępowanie administracyjne i podatkowe 2.2 Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi 2.3 Realizacja inwestycji 3. Pomocnicze Zakres: 3.1 Zintegrowany System Zarządzania 3.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3.3 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu

12 4.4 Monitorowanie i pomiary Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 12 z 19 Jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie monitoruje i mierzy właściwości wyrobu w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wymagania dot. wyrobu. Przeprowadza się to na odpowiednich etapach procesu realizacji wyrobu zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami. W celu monitorowania i pomiaru prowadzone są: Kontrole wewnętrzne, przeprowadzane przez zespół auditorów, powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, Kontrole zewnętrzne, prowadzone przez instytucje nadzorujące pracę Urzędu, Audity wewnętrzne i zewnętrzne, Przez poszczególne referaty sporządzana jest informacja międzysesyjna, prowadzone są statystyki dot. wydanych decyzji i odwołań od decyzji, prowadzony jest rejestr skarg i wniosków oraz rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. Co pół roku opracowywane są sprawozdania z realizacji budżetu miasta i gminy Łasin. Pomiary dokonywane są w pomieszczeniach archiwum i USC. Kontrola prawidłowości działania urządzeń pomiarowych odbywa się poprzez porównanie wskazań urządzeń pomiarowych w jednakowych warunkach w tym samym czasie. 5. Zarządzanie zasobami 5.1 Zapewnienie zasobów W celu realizacji zobowiązań jakościowych i środowiskowych zdefiniowanych w polityce jakości Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Łasin określiło posiadane i potrzebne zasoby i środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Świadczą o tym takie dokumenty, jak: Budżet miasta i gminy Łasin. Polityka zintegrowanego systemu zarządzania. Zarządzenie Burmistrza nr 225/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu jakości ISO 9001 i w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. Burmistrz zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapewnia środki finansowe, infrastrukturę i odpowiednio wyszkolony personel do zarządzania, prowadzenia prac oraz weryfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Najwyższe kierownictwo zabezpiecza środki poprzez racjonalne i planowe zarządzanie powierzonymi zasobami oraz odpowiada za ich rozliczanie i doskonalenie. W Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie istnieje regulacja dotycząca postępowania przez komórki organizacyjne w zakresie zamówień publicznych. Podstawą dla wprowadzenia obowiązującej regulacji jest ustawa prawo zamówień publicznych. Na mocy tej ustawy udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin odbywa się na właściwych formularzach oraz poprzez jednolitą procedurę postępowania w tym zakresie. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i ocenę realizowanych postępowań spoczywa na samodzielnym stanowisku pracy ds. zamówień publicznych. 5.2 Zasoby ludzkie Zarządzanie personelem ma na celu zapewnienie, że kompetencje pracowników zaangażowanych w działania mające związek z jakością usług i dokumentów (wyrobów) są odpowiednie. Naboru dokonuje się na podstawie Zarządzenia Burmistrza ustalającego procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Pracownicy są systematycznie szkoleni i świadomi ważności swoich działań w zakresie realizacji celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wymagań przepisów prawnych. Szkolenia odbywają się zgodnie z występującymi potrzebami na stanowiskach. Oceny skuteczności szkoleń dokonuje się podczas oceny okresowej

13 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 13 z 19 pracowników, zgodnie z opracowanym regulaminem oceny. Za określenie wymagań dot. kwalifikacji i kompetencji pracowników danej komórki organizacyjnej odpowiadają przełożeni. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łasin zatrudnieni są zgodnie z wymogami obowiązującymi na danym stanowisku pracy. Posiadają oni kompetencje odpowiednie do wykształcenia, umiejętności i posiadanego doświadczenia zawodowego. Zapisy odnośnie powyższego umieszczone są w stosownych dokumentach, które są przechowywane w Dziale Kadr. Regulamin oparty jest na poziomach nagradzania za osiągnięcia (regulamin wynagradzania). Stosowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie powoduje, że pracownicy motywowani są do osiągania celów oraz ciągłego doskonalenia. System ten powoduje podniesienie poziomu świadomości dot. celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, promując innowacyjność. 6. Orientacja na klienta 6.1 Charakterystyka klienta Zewnętrzni klienci Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zidentyfikowani zostali jako mieszkańcy Łasina i okolic (rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne) oraz instytucje, zakłady pracy i jednostki administracji rządowej i samorządowej (osoby prawne) prowadzące działalność na terenie miasta i gminy lub poza, a ich wymagania zostały określone na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Wewnętrzni klienci Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie to inne referaty i samodzielne stanowiska pracy. Wyspecyfikowane procesy główne zawierają w swoich częściach opisowych dokładne określenie klientów i ich wymagań. Orientację na klienta Urzędu przyjęto jako jedną z głównych zasad obowiązujących w Systemie Zarządzania Jakością. Mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani mają możliwość bezpośredniego przekazywania swoich uwag, skarg i wniosków w dniach i godzinach przeznaczonych na przyjmowanie ich przez Burmistrza oraz Sekretarza. Sekretarz prowadzi rejestr skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu a także przeprowadza ich analizę. Ponadto potrzeby i problemy lokalnej społeczności są przedstawiane przez radnych, w formie interpelacji i zapytań. Dążeniem Najwyższego Kierownictwa jest zapewnienie takich warunków organizacyjnych (w tym formalnych), technicznych i kadrowych, aby zadania realizowane przez Urząd były nie tylko spełnieniem wymagań formalnych określonych w przepisach prawa, ale również spełniały oczekiwania Klientów, wynikające z ich indywidualnych wniosków. 6.2 Własność klienta Jako własność klienta w pracy organizacji uznano dokumentację wpływającą z zewnątrz, dane osobowe oraz własność intelektualną. W Urzędzie Miasta i Gminy Łasin funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentacją która wpłynęła od klientów. Podlegają one rejestracji, identyfikacji, rozdziałowi, dekretacji, załatwieniu i archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. Dane osobowe interesantów przetwarzane w trakcie realizacji usługi podlegają nadzorowi i zabezpieczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Sprawy objęte tajemnicą służbową są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu zawierającego dane będące własnością klienta, powiadamiany jest on o tym pisemnie z podaniem przyczyny zdarzenia oraz propozycją dalszego załatwienia sprawy. Wdraża się wówczas działania korygujące. Zapisy przechowywane są w aktach sprawy. 6.3 Wytyczne badania satysfakcji i wymagań klienta Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miasta i Gminy Łasin jest jednym ze sposobów monitorowania skuteczności funkcjonowania wdrożonego zintegrowanego systemu Zarządzania Jakością. Realizowane działania mają na celu ocenę percepcji klienta co do stopnia spełnienia przez organizację jego wymagań. Stosuje się następujące narzędzia badania satysfakcji klienta:

14 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 14 z 19 Badania ankietowe wykonywane co najmniej raz w roku, Analiza wpływających skarg i wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Łasin dokonywana na bieżąco oraz zbiorczo raz w roku, Analiza informacji zwrotnej od klientów wpływającej do Urzędu Miasta i Gminy Łasin w formie pisemnej lub uzyskanej w trakcie bezpośrednich rozmów z klientem oraz z mediów dokonywana na bieżąco. Wyniki analizy uzyskanych w ten sposób danych są wykorzystywane podczas przeglądu dokonywanego przez Najwyższe Kierownictwo. Zidentyfikowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie procesy mają przyporządkowane mierniki, a ich wykonanie jest na bieżąco monitorowane przez właścicieli. Ze względu na charakter organizacji, szczególnym miernikiem jest czas oczekiwania na możliwość wizyty w biurze Urzędu Miasta i Gminy Łasin w celu załatwienia określonej sprawy oraz okres realizacji procesu mierzony od momentu zarejestrowania sprawy do momentu przekazania klientowi wyniku działań procesowych. Informacje o czasie trwania procesu, np. przygotowanie decyzji administracyjnej, są zbierane na podstawie spisów spraw. Oceniany jest średni czas trwania procesu. Analizowane i oceniane są także możliwości skrócenia czasu załatwienia sprawy. Wydawane decyzje, postanowienia i zaświadczenia spełniają kryterium zgodności z prawem, które jest jednocześnie kryterium przyjęcia w rozumieniu. Dowodami spełnienia tych kryteriów są pisemne uzasadnienia zgodności z prawem i ze stanem faktycznym zawarte w dokumentach na wyjściu z procesów. Sekretarz prowadzi monitoring decyzji, od których się odwoływano oraz tych decyzji, które uchylono, zmieniono lub stwierdzono ich nieważność oraz postanowień na które wniesiono zażalenia. Do przeprowadzenia pomiarów procesów i usług wykorzystuje się również protokoły z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Łasin. Jeżeli uzyskane dane w wyniku auditu lub monitorowania procesu lub z własnej inicjatywy wskazują na istnienie niezgodności lub możliwości jej wystąpienia, podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z udokumentowaną Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze. 7. Zakupy 7.1 Proces zakupów Zakupy dla celów bieżącego funkcjonowania działalności Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i kodeksu cywilnego. Dokonywane zakupy i składane zamówienia publiczne nie mają bezpośredniego wpływu na jakość produktów świadczonych na rzecz klienta. 7.2 Wytyczne oceny dostawców dla Urzędu Zakupów i zamówień dokonuje się zapewniając wymogi celowości zamówienia, oszczędności oraz gospodarności a także kierując się doświadczeniem zawodowym. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia oraz dla potrzeb nadzorowania procesu udzielania zamówień w Urzędzie obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, który ustanowiony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W przypadku udzielania przez organizację zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, pracownik merytoryczny ds. zamówień publicznych prowadzi listę dostawców towarów, usług, robót budowlanych oraz dokonuje raz w roku w miesiącu grudniu ich oceny pod kątem rzetelności oraz jakości świadczonych usług.

15 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 15 z Nadzór nad wyrobem niezgodnym W Urzędzie zostały ustalone zasady działania dotyczące nadzorowania usług niezgodnych lub niespełniających odpowiednich wymagań. Dotyczy to zarówno usług wykonywanych dla klientów, jak i dokumentów dostarczonych przez klientów. Nadzorowanie spraw i dokumentacji odbywa się w formie oceny, sprawdzania, wezwania do uzupełnienia lub zaniechania postępowania przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. Odpowiednie zapisy gromadzone są w aktach sprawy. Postępowanie z produktem niezgodnym zostało określone w Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i analizowania skarg i wniosków Klientów reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. 9. Aspekty środowiskowe 9.1 Zidentyfikowane aspekty środowiskowe Na podstawie analizy środowiskowej przeprowadzono identyfikację aspektów środowiskowych związanych z bieżącymi i przeszłymi działaniami, usługami oraz wyrobami dla obiektów objętych certyfikacją. Analiza ta wykonana została zarówno dla obiektu funkcjonującego normalnie, w sytuacji specjalnej oraz w sytuacji awaryjnej i uwzględnia zagadnienia gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do środowiska, wykorzystania energii, oddziaływania na świat roślin i zwierząt, zagadnienia związane z zanieczyszczaniem gruntu oraz wykorzystaniem zasobów naturalnych. 9.2 Znaczące aspekty środowiskowe Zidentyfikowane aspekty środowiskowe są bazą dla określenia obecnej pozycji ujęć wody i oczyszczalni względem środowiska, ustalenia ich wpływów na środowisko oraz wyznaczenia znaczących aspektów środowiskowych. Proces identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych opisuje procedura Zarządzanie aspektami środowiskowymi. Wskazanie znaczących aspektów środowiskowych służy planowaniu działań organizacji nastawionych na poprawę jej interakcji ze środowiskiem, określaniu celów i zadań środowiskowych, co pozwala na stopniowe zmniejszanie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko. 10. Procesy doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania System zarządzania jakością gwarantuje, iż wdrożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie procesy są monitorowane, a prowadzone pomiary i analiza umożliwiają uzyskanie informacji o stopniu spełniania wymagań klienta i zgodności z normą. Uzyskane dane stanowią podstawę do ciągłego doskonalenia systemu. W tym celu zostały opracowane cele jakościowe, prowadzone są audity wewnętrzne, monitorowanie procesów i analiza danych. System zarządzania jakością zakłada właściwe spełnianie wymagań formalno-prawnych wszystkich klientów poprzez realizację przez osoby uprawnione zadań określonych w procesach. Dowody zgodności z przyjętymi kryteriami zapisane są w diagramach procedur oraz kartach zadań, uprawnień i odpowiedzialności, przypisanych każdemu pracownikowi. Określone zostały osoby, wykonujące funkcje kontroli, zatwierdzania i nadzoru. Poziom satysfakcji klientów z usług dostarczanych przez Urząd określany jest na podstawie: składanych skarg i wniosków, uwag zgłaszanych do poszczególnych referatów, notatek i listów publikowanych w prasie, interpelacji i zapytań radnych oraz badań ankietowych. Na podstawie analizy powyższych danych prowadzone jest doskonalenie systemu zarządzania jakością. Ważnym elementem oceny i doskonalenia są również sugestie przekazywane przez mieszkańców na spotkaniach z Burmistrzem i radnymi. Wymiernym dowodem spełnienia wymagań i oczekiwań klientów są przesyłane do Burmistrza podziękowania i gratulacje. Metodą pozyskiwania informacji o stopniu spełniania wymagań dotyczących zadań realizowanych przez organizację jest monitorowanie wskaźników przypisanych każdemu procesowi. Czynność ta należy do zadań kierowników referatów, którzy w określonych odstępach czasu

16 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 16 z 19 dokonują pomiarów wskaźników oceniając tym samym zdolność procesów do osiągania zamierzonych celów. Opracowanie procedur gwarantujących wdrożenie, monitorowanie oraz ciągłe zwiększanie skuteczności systemu wynika z polityki jakości i celów jakości. Przeglądu opracowanych procedur dokonał Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, będący jednocześnie odpowiedzialny za powyższy proces, a zatwierdził Burmistrz. Procedury systemowe zostały przekazane do referatów i na samodzielne stanowiska, celem zaznajomienia się z ich treścią i stosowania przez pracowników. Odpowiedzialność i wymagania dotyczące sposobu redagowania, nadzorowania i ewidencji dokumentów systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin są określone w p.3.1 księgi jakości. Sprawdzanie prawidłowości realizowanych procesów w referatach i na samodzielnych stanowiskach oraz określenie efektywności systemu, skuteczności jego wdrożenia i utrzymywania w organizacji jest realizowane poprzez procedurę "Audity wewnętrzne". Podstawą do realizacji auditów są plany auditów wewnętrznych opracowywane przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i przekazywane do akceptacji Burmistrzowi. Audity są wykonywane przez wytypowanych i przeszkolonych w tym zakresie pracowników Urzędu auditorów wewnętrznych. Uzyskanie uprawnień przez auditorów wewnętrznych potwierdzone jest stosownymi zaświadczeniami. Audity odbywają się zgodnie z procedurą określającą sposób ich wykonywania. Wyniki ujęte w raportach z auditów są przeglądane przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, który dokonuje również okresowej oceny pracy i potrzeb grupy auditorów, a zatwierdzane przez Najwyższe Kierownictwo i przekazywane auditorom wewnętrznym. Końcowym zadaniem w procedurze auditów wewnętrznych jest odbiór przez Burmistrza sprawozdania z realizacji planu auditów wykonanego przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. W Urzędzie funkcjonuje procedura umożliwiająca nadzorowanie niezgodności występujących w pracy referatów i samodzielnych stanowisk Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach są odpowiedzialni za identyfikowanie problemów i niezgodności pojawiających się w pracy objętej ich zakresem działania, ustalenie trybu ich rejestrowania i określenie sposobu usunięcia. W zależności od charakteru niezgodności mogą być one usuwane m.in. poprzez procedurę Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze. Uruchomienie procedury następuje w oparciu o informacje z przeglądu systemu zarządzania jakością przez kierownictwo, raport z auditu wewnętrznego, skargi lub wniosku stron oraz informacji z referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach. Efekt końcowy stanowi opracowanie planu działań korygujących dotyczących systemu, procesu, działalności lub zadania. Na podstawie dostępnych źródeł informacji kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach analizują i eliminują przyczyny potencjalnych niezgodności mogących pojawić się w systemie stosując procedurę " Nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze ". Ważnym elementem dostarczającym informacji będących podstawą doskonalenia systemu jest analiza danych wynikających z realizacji procesów. Na poziomie referatów i samodzielnych stanowisk właściciele procesów i osoby je nadzorujące monitorują trendy w oparciu o podane wskaźniki, zbierają dane dotyczące stopnia spełnienia wymagań klienta, zgodności z wymaganiami prawnymi oraz określają kierunki ich rozwoju. Ponadto na bieżąco dokonywana jest analiza raportów z auditów wewnętrznych. Powyższe informacje przekazywane są na przegląd systemu przez kierownictwo. Przegląd systemu zarządzania jakością dokonywany jest przez Burmistrza. Jego celem jest określenie, czy system jest skutecznie wdrażany i utrzymywany oraz przydatny dla realizowanych przez Urząd zadań. Przeglądy planowane są przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, który opracowuje raport biorąc pod uwagę: wyniki auditów, reklamacje od klientów, informacje dotyczące funkcjonowania procesów,

17 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 17 z 19 status działań zapobiegawczych i korygujących, konkretne działania podjęte w następstwie poprzednich przeglądów, informacje dotyczące zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością. Efektem końcowym przeglądu systemu zarządzania jakością jest opracowanie przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością programu zadań, na podstawie wytycznych sformułowanych przez Burmistrza. Zadania te realizują kierownicy w swoich referatach oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach. 11. Wykaz załączników zał. nr 1 - schemat organizacyjny Urzędu, zał. nr 2 karty procesów, zał. nr 3 - procedury ZSZ zał. nr 4 - zasady określające nadzorowanie przyrządów pomiarowych, zał. nr 5 polityka bezpieczeństwa, zał. nr 6 strategia rozwoju miasta i gminy Łasin na lata , zał. nr 7 regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Łasin, zał. nr 8 regulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, zał. nr 9 polityka rachunkowości, zał. nr 10- karty usług

18 12. Rejestr zmian KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 18 z 19 Zmiana nr Przed zmianą 1 Karty usług nie włączone do dokumentacji systemowej Opis zmiany Po zmianie Wprowadzenie karty usług do dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością Zatwierdził 2 Brak w Księdze ZSZ zagadnień dotyczących odpowiedzialności kierownictwa związanych z ochroną środowiska w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom 3 Brak stanowiska Koordynatora czynności kancelaryjnych i Kancelaria tajnej Wprowadzono zapisy dotyczące odpowiedzialności kierownictwa za zapobieganie zanieczyszczeniom zwłaszcza atmosfery, a także ochrony wód i gospodarki odpadami. Wprowadzono stanowisko koordynatora czynności kancelaryjnych i kancelarię Tajną

19 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 19 z 19 24

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU OBSŁUGA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA URZĘDU

KARTA PROCESU OBSŁUGA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA URZĘDU URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.03.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 KARTA PROCESU Nr VII.00.00/01 Lider procesu: Sekretarz Data Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo