Suszarki Laboratoryjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suszarki Laboratoryjne"

Transkrypt

1

2 Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ zdefiniwania 1 prgramu, Maksymalny czas trwania dcinka prgramu d 144 gdz., M liwœæ pracy ci¹g³ej, M liwœæ zaprgramwania póÿnineg w³¹czania, M liwœæ zaprgramwania liniweg narastania temperatury w funkcji czasu pdczas dchdzenia d zadanej temperatury tzw. RAMPA, M liwœæ ustawienia sygna³u alarmweg (dÿwiêkweg i wizualneg), M liwœæ wykrzystania wejœcia binarneg START/STOP d sterwania funkcj¹ czasw¹, Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry, Dstêp d parametrów knfiguracyjnych chrniny has³em, M liwœæ zablkwania zmian wartœci zadanych i przycisku START/STOP, Autnmiczne, niezale ne d sterwania, zabezpieczenia przed przekrczeniem dstêpnych temperatur Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy stalwej lakierwanej prszkw na klr szary, 4 kminki wentylacyjne. Opcje ddatkwe - budwa ze stali nierdzewnej lakierwanej prszkw, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - m liwœæ wy³¹czenia wentylatra (w suszarkach typ W), - nastawa temperatury d 300 C, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - ciekacz w pd³dze d dprwadzenia nadmiaru wdy. j.m. SUP-18G SUP-30G SUP-65G SUP-100G SUP-140G SUP-150G SUP-200G Obieg pwietrza grawitacyjny Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett (4) (4) (8) (8) (16) (8) (16) 88 kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ

3 Kmry Badañ Cieplnych (Suszarki Labratryjne) Regulatr PID, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, Nastawa czasów trwania zadanej temperatury d 100 gdzin lub praca ci¹g³a, M liwœæ zapamiêtania 1 prgramu czasw-temperaturweg, M liwœæ pdgl¹du zadanych i bie ¹cych parametrów pdczas pracy urz¹dzenia (temperatura), Autnmiczne niezale ne d sterwania zabezpieczenia przed przekrczeniem temperatury zakresu pracy, Akustyczny alarm przekrczenia tlerancji nastawy pdczas pracy, Inicjacja dmierzania czasu w mmencie si¹gniêcia tlerancji zadanej temperatury, Autmatyczne wy³¹czenie wentylatra p zakñczeniu prgramu (w kmrach typu W), Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy stalwej lakierwanej prszkw na klr bia³y, 4 Kminki wentylacyjne. Opcje ddatkwe - nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury d 1000 gdzin - m liwœæ wspó³pracy z drukark¹, - budwa ze stali nierdzewnej lakierwanej prszkw, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - m liwœæ wy³¹czenia wentylatra (w kmrach typ W), - nastawa temperatury d 300 C, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - sygnalizacja twartych drzwi, - sygnalizacja twartych kminków, - ciekacz w pd³dze d dprwadzenia nadmiaru wdy. KBC-18G KBC-30G KBC-65G KBC-100G KBC-140G KBC-150G KBC-200G Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa 8 Ilœæ pó³ek Masa nett 54 kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ KBC-18W KBC-30W KBC-65W KBC-100W KBC-140W KBC-150W KBC-200W

4 Kmry Badañ Cieplnych (Suszarki Labratryjne) sterwanie L Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ zdefiniwania 15 prgramów. Maksymalna liczba dcinków czaswych w prgramie 15. Maksymalny czas trwania dcinka prgramu d 99 gdz 59min, M liwœæ pracy ci¹g³ej, M liwœæ zaprgramwania liniweg narastania temperatury w funkcji czasu pdczas dchdzenia d zadanej temperatury tzw. RAMPA, Interfejs RS485 (Mdbus) M liwœæ ustawienia max. 2 sygna³ów alarmwych, Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry (10mm) Autnmiczne, niezale ne d sterwania, zabezpieczenia przed przekrczeniem dstêpnych temperatur Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu, Obudwa z blachy stalwej lakierwanej prszkw na klr bia³y, 4 kminki wentylacyjne. Opcje ddatkwe - prgramwanie urz¹dzenia za pmc¹ kmputera, - budwa ze stali nierdzewnej lakierwanej prszkw, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - m liwœæ wy³¹czenia wentylatra (w kmrach typ W), - nastawa temperatury d 300 C, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - ciekacz w pd³dze d dprwadzenia nadmiaru wdy. Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ KBC-18GL KBC-30GL KBC-65GL KBC-100GL KBC-140GL KBC-150GL KBC-200GL KBC-18WL KBC-30WL KBC-65WL KBC-100WL KBC-140WL KBC-150WL KBC-200WL

5 Cieplarki bez ch³dzenia Regulatr PID, Nastawa temperatury: - c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +50 C (wersja A), - c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +100 C (wersja B), Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,1 C, Nastawa czasów trwania zadanej temperatury d 100 gdzin lub praca ci¹g³a, M liwœæ zapamiêtania 1 prgramu czasw-temperaturweg, M liwœæ pdgl¹du zadanych i bie ¹cych parametrów pdczas pracy urz¹dzenia (temperatura), Autnmiczne niezale ne d sterwania zabezpieczenia przed przekrczeniem temperatury zakresu pracy, Akustyczny alarm przekrczenia tlerancji nastawy pdczas pracy, Inicjacja dmierzania czasu w mmencie si¹gniêcia tlerancji zadanej temperatury, Autmatyczne wy³¹czenie wentylatra p zakñczeniu prgramu (w kmrach typu W), Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy stalwej lakierwanej prszkw na klr bia³y, 4 Kminki wentylacyjne. Opcje ddatkwe - nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury d 1000 gdzin - m liwœæ wspó³pracy z drukark¹, - budwa ze stali nierdzewnej lakierwanej prszkw, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - m liwœæ wy³¹czenia wentylatra (w cieplarkach typ W), - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - sygnalizacja twartych drzwi, - sygnalizacja twartych kminków. Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ C-18G C-30G C-65G C-100G C-140G C-150G C-200G C-18W C-30W C-65W C-100W C-140W C-150W C-200W

6 Cieplarki z ch³dzeniem Regulatr mikrprcesrwy, M liwœæ zapamiêtania 9 cykli czasw-temperaturwych, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie d -5 C d +70 C (wersja A), Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie d +5 C d +70 C (wersja B), Dk³adnœæ nastawy i dczytu temperatury 0,1 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, Nastawa czasów trwania zadanej temperatury d 1000 gdzin lub praca ci¹g³a, M liwœæ zaprgramwania póÿnineg w³¹czania, Sygnalizacja dÿwiêkwa zakñczenia ka deg cyklu i ca³eg prgramu, M liwœæ pdgl¹du zadanych i bie ¹cych parametrów pdczas pracy urz¹dzenia, Autnmiczne (m liwe d ustawienie) niezale ne d sterwania zabezpieczenia przed przekrczeniem temperatury zakresu pracy, Pdwójny systemw bs³ugiwany uk³ad zabezpieczaj¹cy aparat przed niekntrlwanym wzrstem nastawinej temperatury, Pe³na infrmacja dtycz¹ca etapów realizacji prgramu pdczas pracy kmry, Kntrla zaniku napiêcia i pwrtu d pracy, Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy nierdzewnej lakierwanej prszkw na klr bia³y, Ch³dzenie wewnêtrzne, Wspó³praca z kmputerem pprzez z³¹cze RS 232 (rejestracja prcesu, tabelaryzacja wyników pmiaru, wizualizacja graficzna przebiegu prcesu). Opcje ddatkwe - nastawa w zakresie temperatur d 100 C, - wspó³praca z kmputerem (prgramwanie parametrów pracy kmry, pdgl¹d pracy kmry przez INTERNET, trzymywanie infrmacji awariach przekazywanych SMS), - gniazd USB d wspó³pracy z kmputerem, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - kminki wentylacyjne, - ch³dzenie wd¹ wdci¹gw¹ - akustyczny sygna³ twartych drzwi, Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett * kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ I-30W I-65W I-100W I-140W I-150W I-200W (4) 2(8) 2(8) 3(16) 2(8) 3(16)

7 Kmry klimatyczne Regulatr mikrprcesrwy, M liwœæ zapamiêtania 9 cykli czasw-temperaturwych, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie d -5 C d +70 C (wersja A), Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie d +5 C d +70 C (wersja B), Dk³adnœæ nastawy i dczytu temperatury 0,1 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,3 C, Nastawa wilgtnœci d 10 d 95% (patrz rysunek), Dk³adnœæ dczytu wilgtnœci 0,1% Nastawa czasów trwania zadanej temperatury d 1000 gdzin lub praca ci¹g³a, M liwœæ zaprgramwania póÿnineg w³¹czania, Sygnalizacja dÿwiêkwa zakñczenia ka deg cyklu i ca³eg prgramu, M liwœæ pdgl¹du zadanych i bie ¹cych parametrów pdczas pracy urz¹dzenia, Autnmiczne (m liwe d ustawienie) niezale ne d sterwania zabezpieczenia przed przekrczeniem temperatury zakresu pracy, Pdwójny systemw bs³ugiwany uk³ad zabezpieczaj¹cy aparat przed niekntrlwanym wzrstem nastawinej temperatury, Pe³na infrmacja dtycz¹ca etapów realizacji prgramu pdczas pracy kmry, Kntrla zaniku napiêcia i pwrtu d pracy, mra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy nierdzewnej lakierwanej prszkw na klr bia³y, Ch³dzenie wewnêtrzne, Wspó³praca z kmputerem pprzez z³¹cze RS 232 (rejestracja prcesu, tabelaryzacja wyników pmiaru, wizualizacja graficzna przebiegu prcesu). K Opcje ddatkwe - wspó³praca z kmputerem (Prgramwanie parametrów pracy kmry, pdgl¹d pracy kmry przez INTERNET, trzymywanie infrmacji awariach przekazywanych SMS), - gniazd USB d wspó³pracy z kmputerem, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³ne, - kminki wentylacyjne, - ch³dzenie wd¹ wdci¹gw¹, - m liwœæ dszraniania. j.m. KBK-30W KBK-65W KBK-100W KBK-140W KBK-150W KBK-200W Obieg pwietrza wymuszny Pjemnœæ dm Mc znaminwa W Ilœæpó³ek szt. 1(4) 2(8) 2(8) 3(16) 2(8) 3(16) Masa nett kg szerkœæ mm * wyskœæ mm g³êbkœæ mm szerkœæ mm kmry wyskœæ mm g³êbkœæ mm U 5 Wilgtnœæ [%] T[ C]

8 Sterylizatry Regulatr PID, 3 prgramy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160,180,200) C, Ograniczenie nastawy minimalneg czasu sterylizacji ró neg dla ka dej temperatury (eliminacja pmy³ki u ytkwnika), Prgramw ustawiny czas martwy (zapewnienie si¹gniêcia przez wsad temperatury zadanej), Prgram specjalny z m liwœci¹ ustawienia temperatury w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C c 0,1 C raz czasu ekspzycji d 100 gdz., Akustyczny alarm przy przekrczeniu zadanej temperatury zadeklarwan¹ wartœæ T, Kntrla stanu dmkniêcia kminków wentylacyjnych pdczas prcesu sterylizacji, Sygnalizacja akustyczna raz p rzerwanie prcesu sterylizacji w przypadku twarcia drzwi lub kminków, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, Ustawianie pzimu mcy grzania, Autnmiczne niezale ne d sterwania zabezpieczenia przed przekrczeniem temperatury zakresu pracy, Kmra z blachy nierdzewnej, Pó³ki z drutu nierdzewneg, Obudwa z blachy stalwej lakierwanej prszkw na klr bia³y, 4 Kminki wentylacyjne. Opcje ddatkwe - m liwœæ wspó³pracy z drukark¹, - budwa ze stali nierdzewnej lakierwanej prszkw, - budwa lakierwana na inny uzgdniny klr, - pjedyncze drzwi z blachy z knem szklanym, - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), - pdwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z knem szklanym), - drzwi mcwane z lewej strny, - przepust d wprwadzania ddatkwych czujników, - pó³ki z blachy perfrwanej lub pe³nej, - w prgramie specjalnym nastawa temperatury d 300 C, - ciekacz w pd³dze d dprwadzenia nadmiaru wdy. Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry Obieg pwietrza Pjemnœæ Mc znaminwa Ilœæ pó³ek Masa nett kmry szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ szerkœæ wyskœæ g³êbkœæ

9 Suszarka d wê y medycznych SWA-1 Suszarka d wê y medycznych SWA-1 s³u y d suszenia wê y anestezjlgicznych, wrków ddechwych, rurek, przewdów przy³¹czeniwych itp. p myciu, a przed sterylizacj¹. Wchdzi na w zestaw urz¹dzeñ centralnej sterylizatrnii lub m e byæ wykrzystana w innych pmieszczeniach szpitalnych, jak: blk peracyjny, ddzia³ intensywnej terapii a tak e w lecznictwie twartym i stacjach pgtwia ratunkweg. : Mc znaminwa - 430W Maksymalny czas suszenia - 2 gdz. Liczba dysz d wê y - 8 szt. Liczba dysz d wrków i mieszków - 2 szt. Elektrlizer labratryjny EP6 /1 Elektrlizer jest przyrz¹dem pmiarw-labratpryjnym przeznacznym d wyknywania znaczeñ zawartœci metali w k¹pielach galwanicznych, na drdze elektrlitycznej. Stswaæ g równie m na d szeregu czynnœci jak przyrz¹d pmcniczy. : Zasilanie Mieszanie Mc grza³ki Grzanie Elektrliza Pmiar temp.rztwru w klbie 230V/50Hz br/min 70 W d temp. tczenia d 100 C 0-30 V 0-10 A +/- 1 C Stlik pd sprzêt labratryjny Wyknujemy stliki dwlnych wymiarach. urz¹dzeñ kmrwych * P³yta cz³wa * w urz¹dzeniach typu G brak silnika wentylatra

10 Puszki i pjemniki Puszki i pjemniki wyknane s¹ z blachy aluminiwej pwierzchniw zabezpiecznej warstw¹ tlenków, pprzez sdwanie i andyzacjê. Zamki wyknane s¹ z nierdzewnej blachy stalwej. Puszki sterylizacyjne typ PS raz Puszki typ PSG Puszki te przeznaczne s¹ d: sterylizacji narzêdzi i materia³ów patrunkwych raz d sterylneg przechwywania wysterylizwaneg wk³adu. W puszkach typ PS (sterylizacja parwa)pmiêdzy perfrwanymi œciankami puszki a s³n¹ umieszczny jest filtr wyknany z papieru sterylizacyjneg który ma za zadanie przepuœciæ parê sterylizuj¹c¹ d wnêtrza puszki. Filtr papierwy jest jednrazweg u ytku. W puszkach typ PS raz PSG (sterylizacja suchym gr¹cym pwietrzem) zastswana jest specjalna uszczelka pmiêdzy pkryw¹ a wann¹ ddatkw zabezpieczaj¹ca przed wnikniêciem drbnustrjów d wnêtrza. Pjemniki na narzêdzia medyczne typ PNM bez zamka i PNMz z zamkiem Pjemniki PNM i PNMz przeznaczne s¹ d narzêdzi medycznych u ytych w zabiegu peracyjnym w celu higieniczneg ich przemieszczania i mycia przed prcesem sterylizacji. PNMz-40 PNMz-45 PNMz-60 PNM-100 PNM-150 Inne wymiary puszek wyknujemy pd indywidualne zamówienie klientów Pjemnik medyczn-sanitarny typ UNICEF Pjemnik sanitarny UNICEF s³u y d przenszenia i przechwywania materia³ów patrunkwych, lekarstw, D³ugœæ 225 Szerkœæ 330 Wyskœæ 190 Statywy na prbówki Wyknane z blachy nierdzewnej. zgdnie z zamówieniem klienta. Tacki na narzêdzia stmatlgiczne Wyknane z nierdzewnej blachy stalwej z twrami lub bez twrów. Wym. zew. (w mm) 194 x 103 x 21

11 Autklawy 18 BHD VLS, 24 BHD VLS Mikrprcesr steruje wszystkimi funkcjami i kntrl¹ Pró nia wstêpna i frakcyjna wytwarzana pmp¹ pró niw¹, Suszenie przy pmcy pmpy pró niwej, M liwœæ wstêpneg pdgrzania w pzycji czekiwania, Filtr bakterilgiczny zasysaneg d kmry pwietrza, Akustyczny sygna³ nieprawid³wœci i alarmów, Wyœwietlacz w jêzyku plskim, Kmra sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej - gwarancja 10 lat, Pmiar temperatury termelementem, Autmatyczne zamkniêcie i twarcie drzwi VLS (Vacuum Lcking System) M liwœæ zabudwy urz¹dzenia, 2 prgramy sterylizacji w temperaturze 121 C, 4 prgramy sterylizacji w temperaturze 134 C, 2 prgramy testwe Bwie & DickTest", VacuumTest" Autmatyczny pbór wdy, Autmatyczny spust wdy, M liwœæ pd³¹czenia d kmputera, Prgram specjalny, w którym istnieje m liwœæ mdyfikacji zarówn w zakresie temperatury i czasu sterylizacji jak równie czasu suszenia (m.in. sterylizacja p³ynów). Ddatkwe pcje - drukarka zintegrwana (wersja 18 BHDVLS P, 24 BHDVLS P) - gniazd USB (wersja 18 BHD VLS USB, 24 BHD VLS USB) j.m 18BHD VLS 24 BHD VLS Pjemnœæ kmry litry Temperatura prgramwana C Czas prgramwany min 1-30 Wewnêtrzne zbirniki wdy litry 2,1+2,1 3,1+3,1 Tace na narzêdzia szt 3 Zasilanie V/Hz 230/50 Mc W Waga nett kg (wys.xszer.xg³) mm 390x445x x445x680 kmry rbczej (œr.xd³.) mm 251x x451 Zu ycie wdy na cykl min/max cm 3 210/ /1040 Max. ciê ar wsadu narzêdzi pakwanych kg 3 4 Max. ciê ar wsadu mat. prwatych kg 1,5 2,2

12 Wytwórnia Aparatury Medycznej WAMED istnieje d 1949 r Prdukuje najwy szej jakœci sprzêt medyczny i labratryjny. Dewiz¹ firmy jest dba³ œæ wysk¹ jakœæ wyrbów, ich niezawdnœæ, trwa³œæ, nwczesnœæ a tak e trska bezpieczeñstw u ytkwnika Wszystkie nasze wyrby medyczne psiadaj¹wymagane atesty i certyfikaty. Na terenie ca³eg kraju funkcjnuje autryzwana baza serwiswa zapewniaj¹ca serwis gwarancyjny i pgwarancyjny. Dstêpnœæ naszych prduktów gwarantujemy pprzez sprzeda bezpœredni¹ raz sieæ dealerów i firm handlwych. Asrtyment prdukcji i sprzeda y ferwany przez WAMED: Sprzêt labratryjny: - kmry klimatyczne z wymusznym biegiem pwietrza - inkubatry z ch³dzeniem z wymusznym biegiem pwietrza - cieplarki labratryjne bez ch³dzenia z wymusznym lub grawitacyjnym biegiem pwietrza, - kmry badañ cieplnych z grawitacyjnym lub wymusznym biegiem pwietrza, - suszarki labratryjne z wymusznym lub grawitacyjnym biegiem pwietrza, - elektrlizery. Sterylizacja: - sterylizatry parwe, - sterylizatry z wymusznym lub grawitacyjnym biegiem pwietrza, - suszarki d wê y medycznych - typszereg puszek sterylizacyjnych, - pjemniki d przechwywania i transprtu narzêdzi i materia³ów medycznych, - zgrzewarki, destylatry. Fizykterapia i rehabilitacja: - bistymulatry laserwe, - skanery. Us³ugi: - lakierwanie prszkwe, - bróbka plastyczna metali (ciêcie, wycinanie dwlnych kszta³tów, giêcie i tczenie). - serwis gwarancyjny i pgwarancyjny Zastrzegamy sbie praw zmiany danych technicznych asrtymentu bez wczeúniejszeg infrmwania.

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Reguatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabiizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M iwœæ zdefiniwania

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C pwyżej temperatury tczenia d +250 C, Dkładnść stabilizacji temperatury w punkcie w si śrdkwej

Bardziej szczegółowo

Komory badań cieplnych KBC

Komory badań cieplnych KBC Komory badań cieplnych KBC Mikroprocesorowy system sterowania; Komora ze stali nierdzewnej; Półki wykonane z siatki drucianej (tylko LUX); Półki z blachy nierdzewnej (tylko STANDARD i JUMO) Obudowa lakierowana

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZAŁĄCZNIK NR 1 LINIA TECHNOLOGICZNA NR 1 CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZADANIE NR 2 Strugarka wyrównująca: 1 szt. Najmniejsza szerkść strugania - 400 mm Długść łączna stłów - 3000 mm Nastaw

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zadania II zakup i dostawa sprzętu AGD, Szkoła Podstawowa w Linowie

Opis przedmiotu zamówienia do Zadania II zakup i dostawa sprzętu AGD, Szkoła Podstawowa w Linowie Opis przedmitu zamówienia d Zadania II zakup i dstawa sprzętu AGD, ZAŁĄCZNIK NR 7 Przedmit zamówienia Ilść sztuk Opis Szkła Pdstawwa w Linwie Odkurzacz na such 2 Wydatek pwietrza (l/s) Pdciśnienie (mbar/kpa)

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 1. Reaktr 20 litrwy wraz

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła Krzystniejsze ch³dzenie i grzewanie. fan-cile klimaknwektry pmpy ciepła hybrydwy system klimatyzacji hybrydwe systemy klimatyzacji Knkrety Jak t zrbiæ? 03 SHERP Pmpy ciep³a 04 SLR+ klimaknwektry inwerterwe

Bardziej szczegółowo

Posiadamy atesty i dopuszczenie instytucji zewnêtrznych UDT i TDT, PIH oraz atest COBRO uprawniaj¹cy do nanoszenia znaku UN.

Posiadamy atesty i dopuszczenie instytucji zewnêtrznych UDT i TDT, PIH oraz atest COBRO uprawniaj¹cy do nanoszenia znaku UN. MAJ 2007 SZANOWNI PAÑSTWO. TOFAMA S.A. w Truniu jest prducentem pmp, armatury przemys³wej raz aparatury metalwej. Firma nasza pwsta³a w 1920 rku jak Fabryka Maszyn Jan Brda i Spó³ka. PóŸniejsza nazwa t

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza Eknmia Snda lambda Zaawanwany lgarytm teruje praca ktła dtwując ją d bieżących warunków c zapewnia najwyżzą prawnść w pełnym zakreie mcy. T gwarantuje zczędnści, czyty wymiennik i prtą regulację. Sterwanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Urz¹dzenia w wersji skonstruowane zosta³y z myœl¹ o Klientach poszukuj¹cych rozwi¹zania wymagaj¹cego profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego, przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR Instrukcja mnta u i bs³ugi Gazwy kci³ wisz¹cy EUROSTAR 6 720 610 131 (99.07) RBPL ZWE 24-3 MF A... ZSE 24-3 MF A... MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZE- PROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sławn: Dstawa fabrycznie nweg samchdu ciężarweg - dwusiweg zabudwaneg wyskciśnieniwym urządzeniem ssąc - płuczącym z ddatkwym wypsażeniem Opublikwan na UZP - numer głszenia: 76012-2015;

Bardziej szczegółowo

Kapsu³y zapewniaj¹ trzy rodzaje terapii :

Kapsu³y zapewniaj¹ trzy rodzaje terapii : WybraŸ sbie jednsbw¹, zapewniaj¹c¹ intymnœæ such¹ saunê, d której wystarczy wygdnie p³ yæ siê na pdgrzewanej i ergnmicznie wyprfilwanej le ance. Ciep³y nadmuch na cia³ suchej sauny (nawet d 81 stpni Celsjusza)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

MCLNP b/15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy łaźni wodnych

MCLNP b/15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy łaźni wodnych MCLNP-6-15-1b/15 Warszawa, dn. 06.05.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy łaźni wodnych w Warszawie realizuje projekt Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem.

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem. Urz¹dzenia: PrKin Line / Stability Line platfrmy stabilmetryczne MSJ urz¹dzenie d rehabilitacji stawu barkweg POSTURAL BENCH urz¹dzenie d ceny i krekcji wad pstawy Wszystkie urz¹dzenia psiadaj¹ prfesjnalne

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników na 2014 rok

Katalog czujników na 2014 rok aktualizacja 02/2014 Katalg wyrbów pdstawwych strna 1 / 12 Katalg czujników na 2014 rk zujniki platynwe typ w wyknaniu pdstawwym z cennikiem Plska firma prdukcyjna feruje Pañstwu swje wyrby d1982 rku.

Bardziej szczegółowo

Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM

Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM Bezpieczne: Bezpieczna obserwacja próbek bez zakłócania warunków temperaturowych dzięki szklanym drzwiom wewnętrznym Bezpieczne warunki hodowli dzięki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

Zamrażarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne ZL Zamrażarki laboratoryjne Przykładowe zastosowania długoterminowe przechowywanie próbek i materiału biologicznego do badań przechowywanie łatwo rozkładalnych wzorców (np. w postaci stałej) testy mrozoodpornoœci

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

akcesoria elektryczne

akcesoria elektryczne akcesria elektryczne REGULATORY PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ Czêœæ prezentwanych dtychczas w katalgu wentylatrów jest wypsa na w silniki elektryczne dpuszczaj¹ce m liwœæ regulacji prêdkœci brtwej jedn¹ z pni ej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CAIB

wentylatory kanałowe CAIB wentylatry kanałwe CAIB Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia temperatury w kresach zimwych lub utrzymania temperatury

Bardziej szczegółowo

l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r.

l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 28.04.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/1/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2011r. Silnik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/2/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2012 r. Silnik

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1 CENNIK 015 DRZWI PRZEMYSŁOWE DRZWI WAHADŁOWE DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE DRZWI ROZWIERALNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE GAZOSZCZELNE PaNELTECH Sp. z.. 41-508

Bardziej szczegółowo

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 MYJNIA-DEZYNFEKTOR, ZESTAW MEBLOWY Z MYJNIĄ-DEZYNFEKTOREM Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

STD - wersja standardowa

STD - wersja standardowa STD STD - wersja standardowa Urządzenia dostępne w wersji STD Cieplarki laboratoryjne (CL) Inkubatory Laboratoryjne (IL) Suszarki Laboratoryjne (SL) Sterylizatory (SR) STD - wersja standardowa rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalgwa wentylatrów przeciwwybuchwych wentylatry przeciwwybuchwe EGM Zastswanie Kmry lakiernicze, labratria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrchemia itp. Wentylatry prmieniwe EGM prdukwane s¹ zgdnie

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-02B 1. Pdstawwe parametry regulatra Zasilanie 230V/50Hz Pbór mcy bez bciążenia 10W Maksymalna mc przyłączeniwa 1260VA Temp. tczenia 040 C

Bardziej szczegółowo

OFERTA PIECY KONWEKCYJNYCH

OFERTA PIECY KONWEKCYJNYCH OFERTA PIECY KONWEKCYJNYCH 3 blachy 460x330 lub GN2/3 1 wentylator manualne nawilżanie mechaniczny zegar 0-60 min. zasilanie 1N 230V moc znamionowa 2,6 kw wymiary zew. 640x550x600 (szer. x wys. x gł.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1 Pakiet specjalistyczny Lp. Nazwa produktu Ilość %Vat Nazwa /producent 1. Dygestorium do izby recepturowej do pracy z substancjami draŝniącymi 1 2. Komora laminarna do sporządzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia

FORMULARZ OFERTOWY. Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia. dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej metody

Bardziej szczegółowo

Stoły do masażu, badań i rehabilitacji Stoły do masażu. mobilizacje i manipulacje na stawach kręgosłupa i stawach obwodowych

Stoły do masażu, badań i rehabilitacji Stoły do masażu. mobilizacje i manipulacje na stawach kręgosłupa i stawach obwodowych TERAPEUTA TERAPEUTA LUX Stły d masażu, badań i rehabilitacji Stły d masażu mbilizacje i manipulacje na stawach kręgsłupa i stawach bwdwych metdy kinezyterapeutyczne masaż leczniczy metdy NDT Bbath raz

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Stołowe komory klimatyczne i temperaturowe

Stołowe komory klimatyczne i temperaturowe Stołowe komory klimatyczne i temperaturowe Stołowe komory temperaturowe i klimatyczne ESPEC seria S Seria S to rodzina kompaktowych komór klimatycznych i temperaturowych firmy ESPEC. Pomimo niewielkich

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Sensoryka

Opis æwiczeñ. Sensoryka Opis æwiczeñ ensryka POZNAÑ 25 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia Wypsa enie pdstawwe lp. Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi 1 W³acznik masy 1 1 1 2 W³acznik zap³nu 2 1 1 3 Mdu³ pmiarwy 4 1

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

PREMIUM LINE BASIC LINE

PREMIUM LINE BASIC LINE PREMIUM LINE komora w całości wyłożona szamotem; ze sterowaną wentylacją podwójna ścianka komory zapewniająca dodatkową izolację panel sterujący umieszczony na dole zapewnia dużą oszczędność powierzchni

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/11717/1132/08 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia : cieplarka. ILOŚĆ : 1 szt PARAMETR Bez funkcji chłodzenia z obiegiem naturalnym Pojemność MINIMALNA

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dstawy aparatury d labratrium energszczędnści i mikrklimatu w Warszawie realizuje prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania)

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania) ZASADA DZIAŁANIA I WYKRES Klimatyzatr ewapracyjny (zasada działania) Pmpa biegwa pdaje wdę przez zraszacze na wkłady celulzwe dużej pwierzchni na których następuje zjawisk ewapracji (parwania), raz czyszczania

Bardziej szczegółowo

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu:

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Autoklaw BRAVO 21V karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 21 l / 13 l

Bardziej szczegółowo

Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne.

Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne. Naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK DPCV ACCRDITD ISO 900 FM 264 024/6 PL Funkcja Najnowsza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Autoklaw BRAVO 17V. karta katalogowa

Autoklaw BRAVO 17V. karta katalogowa Autoklaw BRAVO 17V karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 17 l / 9 l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM5 jest

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM5 jest 2-drgwy regulatr rzeływu ty 2FRM5 WN 5 d 21 MPa d 15 dm /min WK 146 97 09.20 ZSTOSOWNIE 2-drgwy regulatr rzeływu ty 2FRM5 jest stswany d niezależneg d ciśnienia i temeratury nastawienia wielkści rzeływu

Bardziej szczegółowo

BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39. btlnet@btlnet.pl www.btlnet.

BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39. btlnet@btlnet.pl www.btlnet. AUTOKLAWY BTL BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Seria ED 23 Suszarki / piece grzewcze Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Suszarka laboratoryjna BINDER serii ED najlepiej sprawdza się w zastosowaniach wymagających regularnego suszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

PPUCh J )) /

PPUCh J )) / /,r?c; @/ PPUCh J )) / 7 TARCZY Chłdnice kmercyjne serii COMMRCIAL STORHOUS Przedsiębirstw Prdukcji Urządzeń Chłdniczych Tarczyn Sp. z.. ul. Błńska 85, 05-555 Tarczyn, tel.: 77 86 86, e-mail: inf@ppuch.pl,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.)

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.) (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Lp. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa centrali nawiewnej

Karta katalogowa centrali nawiewnej Karta katalgwa centrali nawiewnej wentylatry kana³we CAIB Oznaczenia: CAIB - 17 BRT Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawę i montaż wyposażenia łazienek do żłobka Wspólny Słownik Zamówień (CPV): DOSTAWY KOD CPV 39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 34928480-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo