Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła"

Transkrypt

1 Krzystniejsze ch³dzenie i grzewanie. fan-cile klimaknwektry pmpy ciepła hybrydwy system klimatyzacji

2 hybrydwe systemy klimatyzacji Knkrety Jak t zrbiæ? 03 SHERP Pmpy ciep³a 04 SLR+ klimaknwektry inwerterwe z rurw¹ p³yt¹ radiacyjn¹ 06 SL+ klimaknwektry inwerterwe 08 SLR klimaknwektry z ekranem radiacyjnym 10 SL klimaknwektry 13 SLN klimaknwektry minimalnych wymiarach SLI klimaknwektry d zabudwy 16 Nasze prdukty zsta³y zaprjektwane i s¹ prdukwane w 100% przez firmê OLIMPI SPLENDID. Psiadaj¹ceg pnad 50 letnie dœwiadczenie, eurpejskieg lidera bran y klimatyzacyjnej. yselekcjnwane surwce najwy szej jakœci. Dba³œæ œrdwisk, innwacyjnœæ i najwy sza, eurpejska jakœæ. T nasze najwa niejsze argumenty. Naszym celem, jest zapewnienie Pañstwu pe³nej satysfakcji z dstarczanych przez nas prduktów. Nasi in ynierwie chêtnie, pmg¹ Pañstwu zrealizwaæ nawet bardz skmplikwane prjekty. Nasi przedstawiciele handlwi raz wspó³pracuj¹ce z nami wyspecjalizwane firmy instalacyjne feruj¹ swje us³ugi na terenie ca³ej Plski. Jesteœmy d Pañstwa dyspzycji. 02

3 Przyk³adwe schematy instalacji. PSLO FCOIL CZUJ JE hybrydwe systemy klimatyzacji Jak t zrbiæ? PODLO CZUJ FCOIL CZUJ CU JZE PODLO BOJL ZBIO OD FCOIL = klimaknwektr PODLO = instalacja pdłgwa JE = SHERP jednstka wewnętrzna JZE = SHERP jednstka zewnętrzna PSLO = panele slarne BOJL = bjler z wężwnicą ZBIO = zbirnik inercyjny CU = ciepła wda użytkwa OD = dpływ bieżącej wdy CZUJ = czujnik temperatury tczenia PSLO JE FCOIL FCOIL FCOIL FCOIL CZUJ CU JZE BOJL ZBIO OD 03

4 pmpy ciep³a Kmpaktw. ZSD DZI NI POMP CIEP POIETRZE - OD SHERP T urz¹dzenie, wykrzystuj¹c pwietrze na zewn¹trz budynku, przy pmcy energii elektrycznej, wytwarza ciep³, wystarczaj¹ce d grzania pmieszczeñ raz wdy u ytkwej. Ka dy 1 energii pbranej z sieci elektrycznej m e byæ zamieniny na 4 energii cieplnej. Oznacza t e 75% z tej energii jest za darm. Przy tym jest na dnawialna, czysta, i nie wp³ywa, w aden spsób, na œrdwisk naturalne. + Technlgia kmpaktwa. Zmniejszenie wszystkich elementów d minimum, pzwli³ uzyskaæ jednczeœnie urz¹dzenie du ej mcy i niewielkich wymiarach. Um liwiaj¹c jeg mnta nawet w szafce kuchennej. Zawór trójdr ny, d ciep³ej wdy u ytkwej, jest ju zintegrwany we wnêtrzu urz¹dzenia. + Inwerter. Sterwanie, parte na technlgii inwerterwej, kntrluje na bie ¹c mc urz¹dzenia, ptymalizuj¹c pbór energii elektrycznej. Zale nie d wymaganej temperatury wewnêtrznej a istniej¹c¹ temperatur¹ zewnêtrzn¹, zwiêksza lub zmniejsz¹ czêsttliwœæ pracy silnika. Pzwala t na zaszczêdzenie pnad 30% energii w prównaniu d urz¹dzeñ wykrzystuj¹cych sprê arki analgwe. + Panel SMRT CONTROL. atwa knfiguracja i kntrla urz¹dzenia pprzez panel sterwania. Zawiera n zaawanswane funkcje u³atwiaj¹ce zarz¹dzanie systemem w ró nych knfiguracjach. + CU pprzez zintegrwany zawór trójdr ny. Ciep³a wda u ytkwa temperaturze d 60C dstarczana jest pprzez zawór trójdró ny zintegrwany ju we wnêtrzu urz¹dzenia. U³atwia t znacznie instalacjê systemu. Zarz¹dzanie CU m liwe jest pprzez sndê temperatury w bjlerze lub kntakt w termstacie. + Krzywe klimatyczne. M liwœæ ustawienia dwóch zakresów krzywych klimatycznych partych temperaturê pwietrza na zewn¹trz budynku. Jedna dla grzewania, druga dla ch³dzenia. Pzwalaj¹ ne na zmianê temperatury instalacji, dstswuj¹c j¹ d ptrzeb u ytkwnika, w zale nœci d zewnêtrznych warunków klimatycznych. Ma t znacz¹cy wp³yw na ptymalizacjê zu ycia energii. + Zintegrwane grzewacze elektryczne. Ogrzewacze elektryczne mg¹ byæ sknfigurwane na dwóch pzimach. Mg¹ wspmagaæ pmpê ciep³a w przypadku bni enia jej sprawnœci, spwdwaneg zwiêksznym zu yciem ciep³a przez system lub znacz¹cym bni eniem temperatury zewnêtrznej. S¹ uruchamiane œciœle wed³ug, rzeczywistej ptrzeby zwiêkszenia mcy cieplnej. Ma t znacz¹cy wp³yw na ptymalizacjê zu ycia energii. + Prgramatr pracy dziennej lub ncnej. Um liwia zaszczêdzenie d 20% energii. + Kmpletny system usuwaj¹cy bakterie. Zarz¹dzanie cyklami zapbiegaj¹cymi leginellzie Czynnik eklgiczny R0

5 POMP CIEP POIETRZE - OD Charakterystyka techniczna Mdel Sprawnœæ termiczna /COP SHERP 7 SHERP 11 SHERP 13 SHERP 13T SHERP 16 SHERP 16T wda na wyjœciu 35 C, pwietrze na zewn¹trz 7 C 6,5 / 4,12 10,5 / 4,14 12,5 / 4,12 12,5 / 4,12 14,0 / 4,11 14,0 / 4,11 wda na wyjœciu 35C, pwietrze na zewn¹trz -7C 4,3 / 2,6 7,2 / 2,65 8,0 / 2,7 8,0 / 2,7 8,5 / 2,4 9,2 / 2,5 6,5 / 3,4 9,9 / 3,14 12,5/ 3,21 12,5 / 3,21 13,3 / 3,1 14,0 / 3,1 wda na wyjœciu 45 C, pwietrze na zewn¹trz 7 C 3,8 / 2,3 6,2 / 2,0 7,2 / 2,1 7,2 / 2,1 8,5 / 2,1 9,0 / 2,1 wda na wyjœciu 18C, pwietrze na zewn¹trz 35C 7,3 / 4,5 11,8 / 4,4 12,3 / 4,0 12,5 / 4,1 13,5 / 3,8,0 / 4,0 wda na wyjœciu 7C, pwietrze na zewn¹trz 35C 5,6 / 3,1 8,1 / 3,08 10,4 / 3,0 10,4 / 3,0 11,3 / 2,7 12,8 / 2,8 Pzim ha³asu jednstki wewnêtrznej. Ciœnienie akustyczne db() Pzim ha³asu jednstki zewnêtrznej. Ciœnienie akustyczne db() wda na wyjœciu 45 C, pwietrze na zewn¹trz -7 C Sprawnœæ termiczna /EER biekty mieszkalne i kmercyjne Skutecznie. Zasilanie jednstki wewnêtrzej V/pbór pr¹du */ mc pr¹du * 230/14,1/3,3 230/14,1/3,3 230/27,2/6,3 230/27,2/6,3 230/27,2/6,3 230/27,2/6,3 Zasilanie jednstki zewnêtrzej V/pbór pr¹du / mc pr¹du Mc ddatkwych grzewaczy elektrycznych 230/13,5/3,0 230/22,0/4,8 230//6,0 400/8,/5,5 230/27,2/6,3 400/11,5/7,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2x3 2x3 2x3 2x3 ymiary jednstki wewnêtrznej (d³ugœæ x g³êbkœæ x wyskœæ)** 50 x 30 x x 30 x x 30 x x 30 x x 30 x x 30 x 81 ymiary jednstki zewnêtrznej (d³ugœæ x g³êbkœæ x wyskœæ)** 85 x 33 x x 33 x x 36 x 1 94 x 36 x 1 94 x 36 x 1 94 x 36 x 1 *przy w³¹cznych grzewaczach elektrycznych; **pdan w centymetrach utmatyczna wyrzutnia pwietrza Termstat Ogrzewacz elektryczny y³¹cznik przep³ywwy Termstat Zbirnik wyrównawczy Pmpa biegwa BPHE wymiennik warstwwy Manmetr Zawór bezpieczeñstwa Zawór trójdr ny Pd³¹czenie instalacji ch³dniczej Pwrót wdy z instalacji yjœcie d instalacji B0623 yjœcie ciep³ej wdy u ytkwej Czujnik temperatury zewnêtrznej Zestaw ptrzebny d aktywacji funkcji krygwania ustawieñ ze wzglêdu na warunki zewnêtrzne. Um liwia aktywacjê ddatkwych grzewaczy lub innych generatrów ciep³a. Czujnik bjlera CU B0624 Zestaw d pmiaru temperatury we wnêtrzu bjlera, niezbêdny d aktywacji cyklu antyleginella we wnêtrzu zbirnika z ciep³¹ wd¹ u ytkw¹. B0665 Zestaw eliminuj¹cy zamarzanie wdy w jednstce zewnêtrznej w przypadku bardz niskich temperatur zewnêtrznych, du ej wilgtnœci i d³ugtrwa³ej, nieprzerwanej pracy. Kabel grzewczy 05

6 klimaknwektry Design. ZSD DZI NI KLIMKONEKTOR INERTEROY Z RURO P YT RDICYJN SLR+ Terminale instalacji ch³dnicz grzewczej które wykrzystuj¹c ciep³ wytwrzne przez pmpê ciep³a, chiller lub piec grzewczy dstswuj¹, w spsób najbardziej ptymalny, temperaturê pmieszczenia d wymagañ u ytkwnika. Knstrukcja wypsa na w wentylatr sprawia e pmieszczenie zstaje grzane lub ch³dzne znacznie szybciej i przy u yciu znacznie mniejszej energii ni ta jak ptrzebna jest w systemach knwencjnalnych. + Inwerter. Sterwanie, parte na technlgii inwerterwej, mduluje na bie ¹c mc urz¹dzenia, bni aj¹c œrednie zu ycie energii elektrycznej, nawet d 3. Pzwala t na zaszczêdzenie pnad 60% energii w prównaniu d innych urz¹dzeñ teg typu. + Nwczesna Technlgia. ysk wydajny wymiennik ciep³a pzwala zptymalizwaæ sprawnœæ urz¹dzenia ddatkwe 5%, w prównaniu d innych rzwi¹zañ. Dskna³a regulacja parta ustalne prfile klimatyczne ddatkw zapewnia wyj¹tkwe rezultaty tak przy wykrzystaniu pmp ciep³a jak i innych Ÿróde³ grzewania nisktemperaturweg. + Pe³na kntrla. Nwczesny panel sterwania, zapewnia ³atw¹ kntrlê nad temperatur¹ w pmieszczeniu. Funkcja SLEEP um liwia wy³¹czenie wentylatra, pzstawiaj¹c funkcjnuj¹c¹ p³ytê radiacyjn¹. Opcjnalnie autmatyczne zdalne sterwanie z ddatkwymi czujnikami temperatury wnêtrza. + Dskna³y design. Nagrda IF Prduct Design ward 2013 w kategrii budwnictw. Dsknale integruje siê z wnêtrzem dmwym jak i biurwym. M liwœæ dstawy w dwlnym klrze. Standardw bia³y i szary metalizwany. + Technlgia kmpaktwa. Minimalne wymiary, maksymalna efektywnœæ. Urz¹dzenie zsta³ zaprjektwane i wyknane z myœl¹, aby zajmwa³ jak najmniej miejsca. szystkie elementy zsta³y pmniejszne d minimum. Jeg grubœæ t tylk mm w prównaniu d mm innych teg typu urz¹dzeñ. Lekkœæ i slidnœæ zapewnia, lakierwana metalwa knstrukcja i aluminium. M liwœæ estetyczneg mnta u wisz¹ceg na œcianie lub stj¹ceg na pd³dze. m 9c, 12 06

7 KLIMKONEKTOR INERTEROY Z RURO P YT RDICYJN SLR+ pd³¹czenie dwururwe, mnta tylk w pzycji pinwej. Charakterystyka Mdel SLR+200 SLR+400 SLR+600 SLR+800 SLR+1000 Klr bia³y, sterwanie autnmiczne Bia³y, sterwanie zdalne (brak panelu œcienneg B0373, w zestaw.) Szary metalizwany, sterwanie autnmiczne Szary metaliz. sterw. zdalne (brak panelu œcienne. B0373, w zestaw.) (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,87 1,82 2,78 3,45 3,91 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,62 1, 1,98 2,67 2,97 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 7,6 8,9 23,9 19,7,4 (b) ydajnœæ cieplna 50C 1,18 2,54 3,55 4,57 5,31 (b) Przep³yw wdy przy 50C (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C 3,5 6,4 16,3 16,7 19,9 Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 50C (c) ydajnœæ cieplna 70C 2,04 4,21 5,87 7,6 8, (c) Przep³yw wdy przy 70 C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 3,7 6,4 14,3,3 19,1 Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 70C (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Minimalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() ymiary urz¹dzenia w wersji wisz¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/58/13 90/58/13 110/58/13 130/58/13 0/58/13 ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/66/13 90/66/13 110/66/13 130/66/13 0/66/13 aga urz¹dzenia biekty mieszkalne i kmercyjne Inwerterwy a) da na wejœciu d wymiennika 7C, na wyjœciu 12C, pwietrze w pmieszczeniu 27C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pmie. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Zawór elektrtermiczny sterwnik z autmatyczn¹ regulacj¹ prêdkœci Orurwanie p³yty radiacyjnej ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy napêdzany silnikiem inwerterwym. Bez p³yty. Z p³yt¹. P³yta radiacyjna utrzymuje przez d³u szy czas wysk¹ temperaturê, niezale nie d wentylatra. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. 07

8 klimaknwektry Elegancja. ZSD DZI NI KLIMKONEKTOR INERTEROY SL+ Terminale instalacji ch³dnicz grzewczej które wykrzystuj¹c ciep³ wytwrzne przez pmpê ciep³a, chiller lub piec grzewczy dstswuj¹, w spsób najbardziej ptymalny, temperaturê pmieszczenia d wymagañ u ytkwnika. Knstrukcja wypsa na w wentylatr sprawia e pmieszczenie zstaje grzane lub ch³dzne znacznie szybciej i przy u yciu znacznie mniejszej energii ni ta jak ptrzebna jest w systemach knwencjnalnych. + Inwerter. Sterwanie, parte na technlgii inwerterwej, mduluje na bie ¹c mc urz¹dzenia, bni aj¹c œrednie zu ycie energii elektrycznej, nawet d 3. Pzwala t na zaszczêdzenie pnad 60% energii w prównaniu d innych urz¹dzeñ teg typu. + Nwczesna Technlgia. ysk wydajny wymiennik ciep³a pzwala zptymalizwaæ sprawnœæ urz¹dzenia ddatkwe 5%, w prównaniu d innych rzwi¹zañ. Dskna³a regulacja parta ustalne prfile klimatyczne ddatkw zapewnia wyj¹tkwe rezultaty tak przy wykrzystaniu pmp ciep³a jak i innych Ÿróde³ grzewania nisktemperaturweg. + Pe³na kntrla. Nwczesny panel sterwania, zapewnia ³atw¹ kntrlê nad temperatur¹ w pmieszczeniu. Opcjnalnie autmatyczne zdalne sterwanie z ddatkwymi czujnikami temperatury wnêtrza. + Dskna³y design. Nagrda IF Prduct Design ward 2013 w kategrii budwnictw. Dsknale integruje siê z wnêtrzem dmwym jak i biurwym. M liwœæ dstawy w dwlnym klrze. Standardw bia³y i szary metalizwany. + Technlgia kmpaktwa. Minimalne wymiary, maksymalna efektywnœæ. Urz¹dzenie zsta³ zaprjektwane i wyknane z myœl¹, aby zajmwa³ jak najmniej miejsca. szystkie elementy zsta³y pmniejszne d minimum. Jeg grubœæ t tylk mm w prównaniu d mm innych teg typu urz¹dzeñ. Lekkœæ i slidnœæ zapewnia, lakierwana metalwa knstrukcja i aluminium. M liwœæ estetyczneg mnta u wisz¹ceg na œcianie w pzycji pinwej lub pzimej lub stj¹ceg na pd³dze. cm,

9 KLIMKONEKTOR INERTEROY SL+ pd³¹czenie dwururwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej**. Charakterystyka Mdel SL+200 SL+400 SL+600 SL+800 SL+1000 Klr bia³y, sterwanie autnmiczne Bia³y, sterwanie zdalne (brak panelu œcienneg B0373, w zestaw.) Szary metalizwany, sterwanie autnmiczne Szary metaliz. sterw. zdalne (brak panelu œcienne. B0373, w zestaw.) (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,87 1,82 2,78 3,45 3,91 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,62 1, 1,98 2,67 2,97 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 7,6 8,9 23,9 19,7,4 (b) ydajnœæ cieplna 50C 1,12 2,44 3, 4,16 4,97 (b) Przep³yw wdy przy 50C ,3 7,1 18,2,0 19,3 (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C (c) ydajnœæ cieplna 70 C 1,9 4,0 5,5 7,0 8,3 (c) Przep³yw wdy przy 70C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 6,7 7,6 16,1 14,0 19, (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Minimalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() /58/13 90/58/13 110/58/13 130/58/13 0/58/13 70/66/13 90/66/13 110/66/13 130/66/13 0/66/13 aga urz¹dzenia ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm biekty mieszkalne i kmercyjne Inwerterwa a) da na wejœciu d wymiennika 7 C, na wyjœciu 12 C, pwietrze w pmieszczeniu 27 C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Sterwnik z autmatyczn¹ regulacj¹ prêdkœci Zawór elektrtermiczny atwa knserwacja, dziêki wk³adm filtracyjnym umieszcznym d frntu. ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy napêdzany silnikiem inwerterwym. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. **Mnta w pzycji pzimej, w przypadku ch³dzenia, wymaga zastswania zestawu zbieraj¹ceg kndensat. 09

10 klimaknwektry Funkcjnalnœæ. ZSD DZI NI KLIMKONEKTORY CH ODZ CO - OGRZEJ CE SLR, SL, SLN Terminale instalacji ch³dnicz grzewczej które wykrzystuj¹c ciep³ wytwrzne przez pmpê ciep³a, chiller lub piec grzewczy dstswuj¹, w spsób najbardziej ptymalny, temperaturê pmieszczenia d wymagañ u ytkwnika. Knstrukcja wypsa na w wentylatr sprawia e pmieszczenie zstaje grzane lub ch³dzne znacznie szybciej i przy u yciu znacznie mniejszej energii ni ta jak ptrzebna jest w systemach knwencjnalnych. + Nwczesna Technlgia. ysk wydajny wymiennik ciep³a pzwala zptymalizwaæ sprawnœæ urz¹dzenia ddatkwe 5%, w prównaniu d innych rzwi¹zañ. Dskna³a regulacja parta ustalne prfile klimatyczne ddatkw zapewnia wyj¹tkwe rezultaty tak przy wykrzystaniu pmp ciep³a jak i innych Ÿróde³ grzewania nisktemperaturweg. + FULL FLT. Innwacyjny system autmatycznie twieraj¹cy klapy wentylacyjne w chwili uruchmienia urz¹dzenia. T nwa estetyczna, alternatywa, d stale widcznych kratek. Dstêpne dla SLR i SL. + Ekran radiacyjny. Urz¹dzenia SLR wypsa ne s¹ w ekran radiacyjny pwduj¹cy znacznie szybsze grzanie pmieszczenia. Utrzymuje n równie przez d³u szy czas dpwiedni¹ temperaturê niezale nie d teg czy wentylatr jest w³¹czny czy wy³¹czny. Specjalny zawór CLOSTT pzwala na przep³yw wdy tak przez wymiennik ciep³a jak i przez ekran radiacyjny. + ygdny system sterwania + atwa knserwacja Szerki wybór pcji steruj¹cych, um liwia dstswanie urz¹dzenia d knkretnych wymagañ u ytkwanika. Lkalne sterwanie elektrniczne, sterwanie z ddalnymi czujnikami temperatury, radiwe lub przewdwe. k³ady filtracyjne, demntwalne w prsty spsób, umieszczne s¹ w przedniej czêœci urz¹dzenia. U³atwia t i granicza d minimum jeg knserwacjê i utrzymanie w czystœci. + Technlgia kmpaktwa. Minimalne wymiary, maksymalna efektywnœæ. Urz¹dzenie zsta³ zaprjektwane i wyknane z myœl¹, aby zajmwa³ jak najmniej miejsca. szystkie elementy zsta³y pmniejszne d minimum. Jeg grubœæ t tylk mm w prównaniu d mm innych teg typu urz¹dzeñ. Lekkœæ i slidnœæ zapewnia, lakierwana metalwa knstrukcja i aluminium. M liwœæ estetyczneg mnta u wisz¹ceg na œcianie, stj¹ceg na pd³dze lub przypadku SL i SLN równie w pzycji pzimej na suficie. cm,

11 KLIMKONEKTOR Z EKRNEM RDICYJNYM SLR pd³¹czenie dwururwe, mnta w pzycji pinwej. Charakterystyka Mdel SLR200 SLR400 SLR600 SLR800 SLR1000 Szary metalizwany, wersja Full - flat Bia³y, wersja Full-flat Szary metalizwany, wersja z kratk¹ Bia³y, wersja z kratk¹ (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,83 1,76 2,63 3,33 3,81 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,62 1,27 1,96 2,65 3,01 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 7,2 8,4 22,5 18,6 24,9 (b) ydajnœæ cieplna 50C 1,16 2,48 3,42 4,47 5,22 (b) Przep³yw wdy przy 50C (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C 3,5 6,4 16,3 16,7 19,9 Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 50C (c) ydajnœæ cieplna 70C 2,03 4,21 5,86 7,61 8, (c) Przep³yw wdy przy 70 C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 3,7 6,4 14,3,3 19,1 Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 70C (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 0,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/64/13 90/64/13 110/64/13 130/64/13 0/64/13 ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/72/13 90/72/13 110/72/13 130/72/13 0/72/13 aga urz¹dzenia biekty mieszkalne i kmercyjne 2 rury + ekran a) da na wejœciu d wymiennika 7 C, na wyjœciu 12 C, pwietrze w pmieszczeniu 27 C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Ekran radiacyjny. Zawór elektrtermiczny FULL-FLT z kratk¹ twieraj¹c¹ siê autmatycznie w chwili uruchmienia urz¹dzenia. ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy. STNDRD z nrmaln¹ kratk¹. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. 11

12 klimaknwektry 4 rury + ekran ZSD DZI NI KLIMKONEKTOR Z EKRNEM RDICYJNYM SLR pd³¹czenie czterrurwe, mnta w pzycji pinwej. Charakterystyka Mdel SLR200 SLR400 SLR600 SLR800 SLR1000 Szary metalizwany, Bia³y, ,76 1,62 2,42 3,04 3,64 0,57 1,21 1,80 2,30 2,72 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 6,1 7,1 18,6 14,9 21,7 (b) ydajnœæ cieplna 50C 0,67 1,4 1,95 2,5 3,32 (b) Przep³yw wdy przy 50C (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C (b) Strata ciœnienia wdy przy 50C 3,2 7,4 13,0 14,3 24,1 Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 50C (c) ydajnœæ cieplna 70 C 1,11 2,3 3,19 4,08 5, (c) Przep³yw wdy przy 70C ,5 5,6 9,1 7,6 14, (c) Strata ciœnienia wdy przy 70 C Maksymalna statyczna wydajnœæ cieplna przy 70 C (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza ,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() /64/13 90/64/13 110/64/13 130/64/13 0/64/13 70/72/13 90/72/13 110/72/13 130/72/13 0/72/13 aga urz¹dzenia ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* a) da na wejœciu d wymiennika 7C, na wyjœciu 12C, pwietrze w pmieszczeniu 27C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Ekran radiacyjny. atwa knserwacja, dziêki wk³adm filtracyjnym umieszcznym d frntu. Zawry elektrtermiczne ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. 12

13 KLIMKONEKTORY CH ODZ CO - OGRZEJ CE SL pd³¹czenie dwururwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej**. Charakterystyka Mdel SL200 SL400 SL600 SL800 SL1000 Szary metalizwany, wersja Full - flat Bia³y, wersja Full-flat Szary metalizwany, wersja z kratk¹ Bia³y, wersja z kratk¹ (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,83 1,76 2,63 3,33 3,81 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,62 1,27 1,96 2,65 3,01 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 7,2 8,4 22,5 18,6 24,9 (b) ydajnœæ cieplna 50C 1,09 2,35 3,19 4,10 4,86 (b) Przep³yw wdy przy 50C ,7 6,6 16,3 14,0 18,3 (c) ydajnœæ cieplna 70 C 1,89 3,99 5,47 6,98 8,31 (c) Przep³yw wdy przy 70C (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 6,7 7,6 19, , ,0 (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 0,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() aga urz¹dzenia ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/58/13 90/58/13 110/58/13 130/58/13 0/58/13 ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/66/13 90/66/13 110/66/13 130/66/13 0/66/13 biekty mieszkalne i kmercyjne 2 rury a) da na wejœciu d wymiennika 7C, na wyjœciu 12C, pwietrze w pmieszczeniu 27C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. FULL-FLT z kratk¹ twieraj¹c¹ siê autmatycznie w chwili uruchmienia urz¹dzenia. Zawór elektrtermiczny ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy. STNDRD z nrmaln¹ kratk¹. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. **Mnta w pzycji pzimej, w przypadku ch³dzenia, wymaga zastswania zestawu zbieraj¹ceg kndensat. 13

14 klimaknwektry 4 rury ZSD DZI NI KLIMKONEKTORY CH ODZ CO - OGRZEJ CE SL pd³¹czenie czterrurwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej**. Charakterystyka Mdel SL200 SL400 SL600 SL800 SL1000 Szary metalizwany, Bia³y (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,76 1,62 2,42 3,04 3,64 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,57 1,21 1,80 2,30 2,72 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 6,1 7,1 18,6 14,9 21,7 0,61 1, 1,71 2,13 2, ,7 6,8 10,4 10,1,0 (c) ydajnœæ cieplna 70 C 0,98 2,11 2,79 3,48 4,74 (c) Przep³yw wdy przy 70C (b) ydajnœæ cieplna 50C (b) Przep³yw wdy przy 50 C (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 3,4 4,8 7,2 5,4 8,8 (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 0,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() aga urz¹dzenia ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/64/13 90/64/13 110/64/13 130/64/13 0/64/13 ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/72/13 90/72/13 110/72/13 130/72/13 0/72/13 a) da na wejœciu d wymiennika 7C, na wyjœciu 12C, pwietrze w pmieszczeniu 27C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. atwa knserwacja, dziêki wk³adm filtracyjnym umieszcznym d frntu. Zawry elektrtermiczne ymiennik ciep³a yskwydajny wentylatr brtwy. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. **Mnta w pzycji pzimej, w przypadku ch³dzenia, wymaga zastswania zestawu zbieraj¹ceg kndensat. 14

15 KLIMKONEKTORY CH ODZ CO - OGRZEJ CE SLN pd³¹czenie dwururwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej**. Charakterystyka Mdel Szary metalizwany SLN200 SLN400 SLN600 SLN800 SLN (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,53 1, 1,34 1,82 2,46 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,42 0,87 1,09 1,47 1,84 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 2,0 5,0 11,0,0 (b) ydajnœæ cieplna 50C 0,81 1,80 2, 3,23 3,98 (b) Przep³yw wdy przy 50C ,0 21,0,0,0 30,0 (c) ydajnœæ cieplna 70 C 1,31 2,86 3,88 5,14 6,32 (c) Przep³yw wdy przy 70C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 3 (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C 10, (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór mcy przy uruchminym wentylatrze Minimalny pbór mcy przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() 10 11,5 13,5 aga urz¹dzenia ymiary urz¹dzenia bez stpek ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70/35/13 90/35/13 110/35/13 130/35/13 0/35/13 ymiary urz¹dzenia w wersji stj¹cej ( d³ugœæ/wyskœæ/g³êbkœæ ) cm* 70//13 90//13 110//13 130//13 0//13 biekty mieszkalne i kmercyjne Minimalne 2 rury a) da na wejœciu d wymiennika 7 C, na wyjœciu 12 C, pwietrze w pmieszczeniu 27 C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Najmniejsze na rynku! Tylk mm g³êbkœci. Tylk 4mm wyskœci. m,9c 12 + atwy mnta. M e byæ zainstalwany na pd³dze, œcianie lub suficie. Nie wymaga parcia z ty³u. Idealny przy szklanych œcianach i w witrynach sklepwych. 42,8cm Najmniejsze na rynku! Tylk mm g³êbkœci. Tylk 4mm wyskœci. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry. *Dk³adne wymiary w milimetrach raz rysunek techniczny na strnie 19 teg katalgu. **Mnta w pzycji pzimej, w przypadku ch³dzenia, wymaga zastswania zestawu zbieraj¹ceg kndensat.

16 klimaknwektry Schwane. ZSD DZI NI KLIMKONEKTORY DO ZBUDOY SLI Terminale instalacji ch³dnicz grzewczej które wykrzystuj¹c ciep³ wytwrzne przez pmpê ciep³a, chiller lub piec grzewczy dstswuj¹, w spsób najbardziej ptymalny, temperaturê pmieszczenia d wymagañ u ytkwnika. Knstrukcja wypsa na w wentylatr sprawia e pmieszczenie zstaje grzane lub ch³dzne znacznie szybciej i przy u yciu znacznie mniejszej energii ni ta jak ptrzebna jest w systemach knwencjnalnych. + Nwczesna Technlgia. ysk wydajny wymiennik ciep³a pzwala zptymalizwaæ sprawnœæ urz¹dzenia ddatkwe 5%, w prównaniu d innych rzwi¹zañ. Dskna³a regulacja parta ustalne prfile klimatyczne ddatkw zapewnia wyj¹tkwe rezultaty tak przy wykrzystaniu pmp ciep³a jak i innych Ÿróde³ grzewania nisktemperaturweg. Knstrukcja wentylatra i elektrniczny silnik reguluj¹ dstawê ciep³a lub ch³du d pmieszczenia w ptymalny, stabilny spsób. + Estetyczne rzwi¹zanie. Niewielkie wymiary i specjalny, mdularny, system mnta u, sprawiaj¹ e urz¹dzenie jest bardz ³atwe d zabudwania w œcianie lub suficie. Urz¹dzenie ma grubœæ tylk 1mm, a zatem jeg ukrycie pd parapetem czy w œcianie kartnw - gipswej nie sprawia adneg prblemu. SLI200 SLI400 SLI600 SLI800 SLI1000 mm B mm C mm SLI200 SLI400 SLI600 SLI800 SLI1000 ersja 2 rurwa. ymiary. C Masa B ersja 4 rurwa. mm B mm C mm Masa 16 + atwa knserwacja k³ady filtracyjne, demntwalne w prsty spsób, umieszczne s¹ w przedniej czêœci urz¹dzenia. U³atwia t i granicza d minimum jeg knserwacjê i utrzymanie w czystœci.

17 KLIMKONEKTORY DO ZBUDOY SLI pd³¹czenie dwururwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej. Charakterystyka Bia³y, wersja z kratk¹ Mdel SL200 SL400 SL600 SL800 SL (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,83 1,76 2,63 3,33 3,81 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,62 1,27 1,96 2,65 3,01 (a) Przep³yw nminalny (a) Strata ciœnienia wdy 7,2 8,4 22,5 18,6 24,9 (b) ydajnœæ cieplna 50C 1,09 2,35 3,19 4,10 4,86 (b) Przep³yw wdy przy 50C ,7 6,6 16,3 14,0 18,3 (c) ydajnœæ cieplna 70 C 1,89 3,99 5,47 6,98 8,31 (c) Przep³yw wdy przy 70C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C 6,7 7,6 16,1 14,0 19,8 (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 0,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() biekty mieszkalne i kmercyjne 2 i 4 rury SLI pd³¹czenie czterrurwe, mnta w pzycji pinwej lub pzimej. Charakterystyka Bia³y, wersja z kratk¹ Mdel SL200 SL400 SL600 SL800 SL (a) Ca³kwita wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27 C 0,76 1,62 2,42 3,04 3,64 (a) Jawna wydajnœæ ch³dnicza przy parametrach 7/12/27C 0,57 1,21 1,80 2,30 2,72 (a) Przep³yw nminalny ,1 7,1 18,6 14,9 21,7 (b) ydajnœæ cieplna 50 C 0,61 1, 1,71 2,13 2,90 (b) Przep³yw wdy przy 50C ,7 6,8 10,4 10,1,0 (c) ydajnœæ cieplna 70 C 0,98 2,11 2,79 3,48 4,74 (c) Przep³yw wdy przy 70C ,7 7,6 16,1 14,0 19,8 (a) Strata ciœnienia wdy (b) Strata ciœnienia wdy przy 50 C (c) Strata ciœnienia wdy przy 70C (d) Maksymalny przep³yw pwietrza (d) Minimalny przep³yw pwietrza Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze 0,11 0,24 0, 0, 0,27 Maksymalny pbór pr¹du przy uruchminym wentylatrze Ciœnienie akustyczne przy maksymalnym pzimie pracy wentylatra db() 44 Ciœnienie akustyczne przy minimalnym pzimie pracy wentylatra db() a) da na wejœciu d wymiennika 7C, na wyjœciu 12C, pwietrze w pmieszczeniu 27C. b) da na wejœciu d wymiennika 50C, przep³yw jak ch³dzenie + p³yta, pwietrze w pm. 20C. c) da na wejœciu d wymiennika 70C, na wyjœciu 60C, pwietrze w pmieszczeniu 20C. d) Przep³yw pwietrza mierzny z czystym filtrem. Ddatkwe akcesria na strnie 18 teg katalgu. Zestawy sterwania, panele kntrlne, zestawy pd³¹czeniwe, zawry.

18 klimaknwektry Sterwanie ZSD DZI NI KRTY ELEKTRONIKI I PNELE STERUJ CE B0373 PNEL ZDLNEGO STERONI NŒCIENNY przeznaczny d wspó³pracy z urz¹dzeniami serii SL+, SLR+ w wersji ze zdalnym sterwaniem raz SL, SLR, i SLN wypsa nymi w karty sterwania B0375, B0372, B06. Zintegrwany z czujnikiem temperatury pmieszczenia. Funkcje ustawiania temperatury raz pracy wentylatra: MIN, MX, UTO, CISZ i NOC. M liwœæ pd³¹czenia d 30 klimaknwektrów w pêtli d³ugœci d 1km, kablem ekranwanym z wtykiem RS485 ( MODBUS). Zintegrwany transfrmatr 230/12V PNEL ZDLNEGO STERONI przeznaczny d wspó³pracy z dwururwymi urz¹dzeniami serii SL, SLI wypsa nymi w zestaw B0542. Zintegrwany termstat elektrniczny z m liwœci¹ regulacji temperatury d 5 d 30C. y³¹cznik ON/OFF. Trójstpniwy regulatr prêdkœci wentylatra. ybór trybu pracy LTO/ZIM. B01 wersja natynkwa ( ft jak B0373 ) B02 wersja pdtynkwa ( z m liwœci¹ wykñczenia ramk¹ dwlneg klru ) KRT ZDLNEGO STERONI Elektrniczna karta sterwania dla urz¹dzeñ SLR, SL i SLI. Przeznaczna d wspó³pracy ze zdalnym panelem œciennym B0373. Psiada didê LED wskazuj¹c¹ stan systemu, ewentualne anmalie raz przycisk um liwiaj¹cy czaswe dizlwanie d systemu. Pdstawwe parametry pracy, ustawienia raz temperatura œrdwiska s¹ przekazywane z B0373 d wszystkich pd³¹cznych klimaknwektrów, um liwiaj¹c ich hmgeniczne dzia³anie. Psiada wyjœcie 230V w celu zarz¹dzania prac¹ elektrzawru, dwa czyste kntakty d sterwania urz¹dzeniem ch³dniczym lub grzewczym raz wejœcie dla czujnika becnœci. B0375 dla serii SLR, SL, SLI w wersji czterrurwej. B0372 dla serii SLR, SL, SLI w wersji dwururwej. B06 dla serii SLN. B0542 ZEST ZDLNEGO STERONI Przeznaczny d kntrli pracy wentylatra w dwururwych urz¹dzeniach serii SL i SLI. Przeznaczna d wspó³pracy ze panelem B01lub B02. UTONOMICZN KRT STERONI Niezale ny zestaw sterwania dla urz¹dzeñ SLR i SL. Psiada funkcje regulacji temperatury pmieszczenia raz regulacji pracy wentylatra: MIN, MX, UTO, CISZ i NOC. Psiada wyjœcie 230V w celu zarz¹dzania prac¹ elektrzawru, dwa czyste kntakty d sterwania urz¹dzeniem ch³dniczym lub grzewczym raz wejœcie dla czujnika becnœci. B0371 dla wersji czterrurwych. B0374 dla wersji dwururwych. 18

19 DODTKOE KCESORI Hydrauliczne akcesria um liwiaj¹ce sprawne pd³¹czenie klimaknwektrów. Zawry, termzawry, klana, biekty mieszkalne i kmercyjne Zawry i z³¹czki. Elementy um liwiaj¹ce wygdny i estetyczny mnta. YMIRY D Pni sze tabele przedstawiaj¹ dk³adne wymiary urz¹dzeñ w milimetrach. B C ersje z pd³¹czeniem dwururwym. SLR+ SLR+ SLR+ SLR+ SLR+ SL+ SL+ SL+ SL+ SL+ SLR SLR SLR SLR SLR SL SL SL SL SL SLN SLN SLN SLN SLN B C D ,5 13,5 27 ersje z pd³¹czeniem czterrurwym. SLR 200 SLR 400 SLR 600 SLR 800 SLR 1000 SL B SL 400 SL 600 SL 800 SL C D

20 szelkie prawa zastrze ne. BORYSOSKI & Spó³ka, mianki 2013 szelkie nazwy, lg, has³a reklamwe, znaki twarwe, rysunki i zdjêcia zawarte w tym katalgu s¹ w³asnœci¹ nasz¹ lub naszych dstawców. Ich wykrzystywanie d jakichklwiek celów bez naszej wyraÿnej pisemnej zgdy jest zabrnine. szelkie infrmacje zawarte w tym katalgu nale y traktwaæ jak nie wi¹ ¹ce. Ka dy parametr m e ulec zmianie w dwlnym mmencie bez pwiadmienia. Prsimy ptwierdzenie u nas isttnych dla Pañstwa parametrów bezpœredni przed z³ eniem zamówienia. Sprzeda nastêpuje wy³¹cznie w parciu aktualne warunki sprzeda y bwi¹zuj¹ce w firmie BORYSOSKI&Spó³ka. BORYSOSKI & Spó³ka ul. Rlnicza 0, Dziekanów mianki tel , fax

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

Kapsu³y zapewniaj¹ trzy rodzaje terapii :

Kapsu³y zapewniaj¹ trzy rodzaje terapii : WybraŸ sbie jednsbw¹, zapewniaj¹c¹ intymnœæ such¹ saunê, d której wystarczy wygdnie p³ yæ siê na pdgrzewanej i ergnmicznie wyprfilwanej le ance. Ciep³y nadmuch na cia³ suchej sauny (nawet d 81 stpni Celsjusza)

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa centrali nawiewnej

Karta katalogowa centrali nawiewnej Karta katalgwa centrali nawiewnej wentylatry kana³we CAIB Oznaczenia: CAIB - 17 BRT Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Sensoryka

Opis æwiczeñ. Sensoryka Opis æwiczeñ ensryka POZNAÑ 25 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia Wypsa enie pdstawwe lp. Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi 1 W³acznik masy 1 1 1 2 W³acznik zap³nu 2 1 1 3 Mdu³ pmiarwy 4 1

Bardziej szczegółowo

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Chillery & Klimakonwektory

Chillery & Klimakonwektory Chillery & Klimaknwektry K A T A L O G 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! Od 1916 rku, jest pinierem na rynku amerykańskim, dzięki prjektwaniu i prdukcji innwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i pm stswanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Systemy klimatyzacji. Ciesz si czystym i komfortowym Êrodowiskiem z LG MULTI V. www.lge.pl

Systemy klimatyzacji. Ciesz si czystym i komfortowym Êrodowiskiem z LG MULTI V. www.lge.pl 2008 Systemy klimatyzacji Ciesz si czystym i kmfrtwym Êrdwiskiem z LG MULTI V. www.lge.pl Life s Gd! LG psiada 30 akademii klimatyzacyjnych, które zajmują się szkleniem prfesjnalistów na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CAIB

wentylatory kanałowe CAIB wentylatry kanałwe CAIB Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia temperatury w kresach zimwych lub utrzymania temperatury

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obs³ugi i Instalacji

Instrukcja Obs³ugi i Instalacji POMPA CIEP A TYPU POWIETRZE-WODA Instrukcja Obs³ugi i Instalacji Karta Gwarancyjna GZKRS06Pl Dziêkujemy za wybór pmpy ciep³a CHIGO Pmpa ciep³a jest drgim urz¹dzeniem i dlateg te zalecamy, aby zsta³a zainstalwana

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com.

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com. nwczesne systemy grzewcze UNI UNI Sensr UNI Sensri UNI Ma UNI Vent UNI Ventk MORTOR k ZS PS Mderatr H J N Ó W K KTLOG PROUKTÓW www.mderatr.cm.pl SPIS TRŚI O NS UNI 7-46 kw UNI Sensr 10-60 kw UNI Ma 80-160

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem.

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem. Urz¹dzenia: PrKin Line / Stability Line platfrmy stabilmetryczne MSJ urz¹dzenie d rehabilitacji stawu barkweg POSTURAL BENCH urz¹dzenie d ceny i krekcji wad pstawy Wszystkie urz¹dzenia psiadaj¹ prfesjnalne

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl OSUSZACZE 2010/2011 www.suszacze-pwietrza.pl DESA jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

akcesoria elektryczne

akcesoria elektryczne akcesria elektryczne REGULATORY PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ Czêœæ prezentwanych dtychczas w katalgu wentylatrów jest wypsa na w silniki elektryczne dpuszczaj¹ce m liwœæ regulacji prêdkœci brtwej jedn¹ z pni ej

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie Szerokoœæ Napiêcie/pr¹d Zasiêg* G³oœnoœæ** [m] grzewcza [kw] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [m] [db(a)]

Oznaczenie Szerokoœæ Napiêcie/pr¹d Zasiêg* G³oœnoœæ** [m] grzewcza [kw] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [m] [db(a)] Kurtyny pwietrzne COMTESSE Design Kurtyny d³ugœci 1 m, 1,5 m, 2 m Jeden typszereg dla wyskœci twrów drzwiwych d 6 m Wersje z nagrzewnic¹ wdn¹, elektryczn¹ drutw¹ lub bez nagrzewnicy Atrakcyjne wzrnictw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i uruchmienie detektrów gazów (przyrządwania d urządzenia MOVPE) - WF-37-62/12

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE REKUPERATORY AHU. Generalny dystrybutor 2VV w Polsce

KURTYNY POWIETRZNE REKUPERATORY AHU. Generalny dystrybutor 2VV w Polsce KURTYNY POWIETRZNE REKUPERATORY AHU CENNIK 2015 Generalny dystrybutr 2VV w Plsce O firmie Histria i wizja Czeska firma prdukcyjna 2VV zstała załżna w 1995 rku. Od czasu załżenia firma znacznie się rzwinęła,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08TL REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08TL REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08TL REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.0 (04.11.2009 prgram d 1v0) RT08TL/2009/v.1.0 Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania)

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania) ZASADA DZIAŁANIA I WYKRES Klimatyzatr ewapracyjny (zasada działania) Pmpa biegwa pdaje wdę przez zraszacze na wkłady celulzwe dużej pwierzchni na których następuje zjawisk ewapracji (parwania), raz czyszczania

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR Instrukcja mnta u i bs³ugi Gazwy kci³ wisz¹cy EUROSTAR 6 720 610 131 (99.07) RBPL ZWE 24-3 MF A... ZSE 24-3 MF A... MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZE- PROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzz.krtszyn.pl Krtszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medyczneg Numer głszenia: 408964-2012; data

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Reguatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabiizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M iwœæ zdefiniwania

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego EMIO PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z.. EMIOTEST 2598 Zestaw py³mierza grawimetryczneg 1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWAÑ PY OMIERZA EMIOTEST 2598 Autmatyczny py³mierz EMIOTEST 2598 jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zaz.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zaz.pila.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zaz.pila.pl Piła: Dstawa samchdu sbweg przeznaczneg d przewzu sób niepełnsprawnych na ptrzeby Stwarzyszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5430

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5430 System autmatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulatr dla ciep³wnictwa TROVIS 5430 Zastswanie Pgdwa zptymalizwana regulacja temperatury wdy zasilaj¹cej w instalacjach grzewania wdneg z ddatkwym sterwaniem

Bardziej szczegółowo

BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku od 1995 roku. Specjalizujemy siê w imporcie, produkcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn

BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku od 1995 roku. Specjalizujemy siê w imporcie, produkcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn NAGRZEWNICE WODNE PREZENTACJA FIRMY BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku d 995 rku. Specjalizujemy siê w imprcie, prdukcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn pwietrznych, klimatyzatrów,

Bardziej szczegółowo

o osprz t osobno o osprz t zamontowany o o stal o stal nierdzewna o

o osprz t osobno o osprz t zamontowany o o stal o stal nierdzewna o Sze cienne i cylindryczne zbirniki kndensatu z zabudwanym sprz tem Przep yw kndensatu Temperatura kndensatu Ci nienie kndensatu Knstrukcja zbirnika: Pmpy kndensatu: Il Wysk pdnszenia Sterwanie prac pmp:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza Eknmia Snda lambda Zaawanwany lgarytm teruje praca ktła dtwując ją d bieżących warunków c zapewnia najwyżzą prawnść w pełnym zakreie mcy. T gwarantuje zczędnści, czyty wymiennik i prtą regulację. Sterwanie

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl Puławy, dnia 06 października 2011 r. PT 2370/15/2011 OGŁOSZENIE Puławy: DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PUŁAWACH W ramach realizwaneg zadania pt. Zakup lekkieg samchdu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne ISO 9001:1994 79523 E<0,125 kwh/k. B TÜV RP NR 53535/95 Posiada zabezpieczenie przed spaleniem. 2. Charakterystyka ogrzewacza

1. Informacje ogólne ISO 9001:1994 79523 E<0,125 kwh/k. B TÜV RP NR 53535/95 Posiada zabezpieczenie przed spaleniem. 2. Charakterystyka ogrzewacza Przed przyst¹pieniem d mnta u nale y dk³adnie zapznaæ siê z instrukcj¹! 1. Infrmacje gólne DAFI elektryczny przep³ywwy grzewacz wdy prdukwany jest przez Frmaster S.A. d 1988 r. Kilka lat dœwiadczeñ zawcwa³

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsko-mazurska.ohp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsko-mazurska.ohp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsk-mazurska.hp.pl/ Olsztyn: Dstawa artykułów spżywczych i napi - pczęstunków, na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uni.ldz.pl Łódź: Wdrżenie systemu centralneg zarządzania tżsamścią i usług Clud Cmputing w infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Data przyjęcia Data wyknania Pdpis UWAGI Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Prg Man + Aut Start Stp - Regulatr

Bardziej szczegółowo

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09 Energia jądrwa Fakty i mity Kazimierz Bdek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagiellński 2008/09 Transmutacja dpalanie zużyteg paliwa jądrweg Transmutacja jądrwa prcesy wywłujące transmutację

Bardziej szczegółowo

EMIOTEST 3114 Zestaw pyłomierza grawimetrycznego

EMIOTEST 3114 Zestaw pyłomierza grawimetrycznego Autmatyczny pyłmierz EMIOTEST 114 w nwatrskim rzwiązaniu technicznym, jest urządzeniem przenśnym, przeznacznym d wyknywania w kanałach zamkniętych kreswych pmiarów stężenia pyłu w gazach (np. w spalinach)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: spw.gleniw.ibip.pl/public/ Gleniów: Zakup sprzętu dydaktyczneg raz wypsażenie w sprzęt d praktycznej

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT INSTRUKCJA Mdele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR Napis: Czynnik chłdniczy R410 A SPIS TREŚCI 1. WAŻNE INFORMACJE... 2 2. DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo