akcesoria elektryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "akcesoria elektryczne"

Transkrypt

1 akcesria elektryczne REGULATORY PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ Czêœæ prezentwanych dtychczas w katalgu wentylatrów jest wypsa na w silniki elektryczne dpuszczaj¹ce m liwœæ regulacji prêdkœci brtwej jedn¹ z pni ej pisanych metd. FALOWNIKI Falwniki P³ynnie reguluj¹ prêdkœæ brtw¹ silnika pprzez zmiany czêsttliwœci raz napiêcia. Mg¹ byæ wykrzystywane d regulacji jednej lub ca³ej grupy wentylatrów. Falwniki ferujemy w dwóch typach zasilania: 1 x 00-40V -> 3 x 00-40V±10%, 50/60Hz lub 3 x V -> 3 x V±10%, 50/60Hz, stpniu chrny IP 0 raz m liwœciach takich jak: prgramwanie (kilku prêdkœci, za³¹czenie/wy³¹czenie w zale nœci d zadanych warunków); regulacja z wykrzystaniem sprzê enia zwrtneg, dziêki regulatrwi PID; autmatyczne za³¹czenie p zaniku energii elektrycznej; inne. Uwaga: Falwnik musi byæ dstswany d maksymalneg pr¹du pbieraneg przez wentylatr. Oznaczenia: pszczególne typy falwników mg¹ ró niæ siê wygl¹dem F Symbl 1 Typ zasilania 1 x 00-40V -> 3 x 00-40V±10%, 50/60Hz 3 x V -> 3 x V±10%, 50/60Hz Mc silnika 001: 0,1kW ~ 550: 55kW Typ Mc silnika* Pr¹d wyjœciwy* Waga* Wymiary* [kw] [A] [kg] [WxHxD] Zasilanie 1 x 00-40V -> 3 x 00-40V±10%, 50/60Hz F ,1 0,8 0,5 70 x 130 x 90 F , 1, x 160 x 95 F ,37, x 150 x 150 F ,55 3 1,5 110 x 190 x 130 F , x 145x 145 F ,1 5,5 110 x 190 x 155 F , x 145 x 130 F-0-1, x 145 x 145 Zasilanie 3 x V -> 3 x V±10%, 50/60Hz F ,37 1, x 130 x 130 F ,75, x 130 x 130 F ,5 4 1,5 100 x 130 x 130 F-0-3, x 130 x 150 F , x 190 x 160 F x 130x 150 F , x 0 x 170 F , x 0 x 170 F x 30 x 190 F x 30 x 190 F , x 410 x 10 F x 410 x 10 * wymiary przybli ne, zale ne d marki, mdelu i wypsa enia. Falwnik 70 Venture Industries Sp. z.. ul. Mkra 7, mianki - Kie³pin fax ,

2 akcesria elektryczne CZUJNIKI, TERMOSTATY, PRESOSTATY... Akcesria pzwalaj¹ce na kntrlê pracy wentylatra na pdstawie parametrów takich jak temperatura, ró nica ciœnieñ, wilgtnœæ, zanieczyszczenia, póÿnienia czaswe. HIG- SQA TK-1 TM-1 TS-3 Czujnik wilgtnœci HIG- Czujnik w³¹cza lub wy³¹cza wentylatr w zale nœci d wilgtnœci pwietrza. Czujnik wypsa ny jest w póÿnienie czaswe regulwane (1-5 min). Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 19 str. 738 Nr artyku³u: Zasilanie elektryczne: 30V / 50 Hz Ochrna IP: IP 1 Temperatura pracy: 0-40 C * bci¹ enie rezystancyjne ** bci¹ enie indukcyjne * bci¹ enie rezystancyjne ** bci¹ enie indukcyjne Natê enie max.: 6* (**) A Klasa izlacji: II Wymiary 130x8x43 mm Czujnik zanieczyszczenia pwietrza SQA Czujnik w³¹cza lub wy³¹cza wentylatr kiedy jakœæ pwietrza spadnie pni ej nastawineg pzimu. Reaguje na: wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papiersów, zawilgcenie, itp. Czujnik wypsa ny jest w póÿnienie czaswe regulwane (1-5 min). Uwaga: Czujnik SQA nie jest przeznaczny d wykrywania gazów wybuchwych, czy mnta u w instalacjach bezpieczeñstwa ani jak detektr alarmu przeciwp arweg. Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 0 str. 738 Nr artyku³u: Zasilanie elektryczne: 30V / 50 Hz Ochrna IP: IP 1 Temperatura pracy: 0-50 C Natê enie max.: 6* (**) A Klasa izlacji: II Wymiary 130x8x43 mm Termstat kana³wy TK-1 Elektrniczny termstat kana³wy dwóch trybach pracy - w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie grzewcze lub wentylatr przy ustawinej temperaturze (styk prze³¹czalny). Rdzaj pracy ustala siê przy pd³¹czaniu. Istnieje m liwœæ graniczenia zakresu nastaw temperatury lub jej ustalenie na wybranym pzimie. W kmplecie snda kana³wa z przewdem d³ugœci 4 m. Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 1 str Przyk³adwe pd³¹czenia wentylatrów z nagrzewnicami z wykrzystaniem termstatów - schemat rys. a str. 739 i c str Nr artyku³u: Zasilanie elektryczne: 30V / 50 Hz Ochrna IP: IP 30 Zakres nastaw: 0-60 C Temperatura pracy: 0-50 C * bci¹ enie rezystancyjne ** bci¹ enie indukcyjne (cs( )=0,6) M liwœci ³¹czeniwe (max): 16* A (3** A) 50 VAC B³¹d statystyczny: 1 K Wymiary 80x80x31 mm Termstat d zabudwy mdu³wej TM-1 Termstat kana³wy d zabudwy mdu³wej dwóch trybach pracy - w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie grzewcze lub wentylatr przy ustawinej temperaturze (styk prze³¹czalny). Rdzaj pracy ustala siê przy pd³¹czaniu. W kmplecie snda kana³wa z przewdem d³ugœci 30 m (inne d³ugœci na zamówienie - max. 50m). Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 1a str. 738 Nr artyku³u: Zasilanie elektryczne: 30V / 50 Hz Temperatura pracy: 0-50 C Zakres nastaw: 5-30 C * bci¹ enie rezystancyjne ** bci¹ enie indukcyjne (cs( )=0,6) Natê enie max.: 8* (3**) A B³¹d statystyczny: 0,5 K Wymiary 54x85x60 mm Termstat œcienny TS-3 Mieszkwy termstat œcienny (element mieszkwy ze stali nierdzewnej) w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie grzewcze lub wentylatr przy ustawinej temperaturze (styk prze³¹czalny). Rdzaj pracy ustala siê przy pd³¹czaniu. Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. str Przyk³adwe pd³¹czenia wentylatrów z nagrzewnicami z wykrzystaniem termstatów - schemat rys. b str. 739 i d str. 740 Nr artyku³u: Ochrna IP: IP 30 Zakres nastaw: 8-30 C M liwœci ³¹czeniwe (max) 10 A (,5 A) 30 VAC B³¹d statystyczny: 1 K 703

3 akcesria elektryczne CZUJNIKI, TERMOSTATY, PRESOSTATY... Akcesria pzwalaj¹ce na kntrlê pracy wentylatra na pdstawie parametrów takich jak temperatura, ró nica ciœnieñ, wilgtnœæ, zanieczyszczenia, póÿnienia czaswe. Presstat ró nicwy Presstat ró nicwy Presstat ró nicwy w³¹czaj¹cy/wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie przy ustawinej wartœci ró nicy ciœnieñ pmiêdzy dwma punktami pmiarwymi. Zestaw zawiera w¹ z elastyczneg twrzywa sztuczneg (³¹czna d³ugœæ m) œrednicy wewnêtrznej 6mm raz sndy. Przeznaczny d u ytku z pwietrzem lub innymi nieagresywnymi gazami. Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. d str. 733 Nr artyku³u: (PS-500) (PS-500) M liwœci ³¹czeniwe (max): 1,0A(0,4A) / 50VAC Ochrna IP: IP 54 PS-500: Zakres nastaw: Pa Temperatura pracy: -0 d 85 C PS-500: Zakres nastaw: Pa ZN-6 Timer ZN 6 Akcesrium um liwiaj¹ce póÿnienie w³¹czenia wentylatra k³ 1 minutê raz póÿnienie wy³¹czenia 5-10 minut (nieregulwane). Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 4 str. 741 Zasilanie elektryczne: 30V / 50 Hz Wymiary: 0x3x10 mm M liwœci ³¹czeniwe (max):,5 A (1,6 A) / 50V, 50Hz Termstat TR-1N TR- Termstaty d nagrzewnic EC-N TR 1N - termstat wspó³pracuj¹cy z nagrzewnicami EC-3N, EC-5N, EC-9N Numer artyku³u: Wymiary (mm): 113x154x75 TR - termstat dwup³ eniwy, wspó³pracuj¹cy z nagrzewnicami EC-1N, EC-15N Numer artyku³u: Wymiary (mm): 113x154x Venture Industries Sp. z.. ul. Mkra 7, mianki - Kie³pin fax ,

4 akcesria elektryczne PRZE CZNIKI ORAZ ROZ CZNIKI Akcesria pzwalaj¹ce na zmianê biegów wentylatrów jednfazwych i trójfazwych, prze³¹czenia w uk³adzie 0-Y-D wentylatrów trójfazwych raz rz³¹czenie uk³adu elektryczneg. REGUL- COM- Prze³¹cznik biegów silników jednfazwych Prze³¹czniki biegów (0-I-II) przeznaczne wy³¹cznie d wentylatrów z dwubiegwymi silnikami jednfazwymi (30V, 50Hz). Typ napiêcie bci¹ enie wymiary nr artyku³u max. [V] [A] [mm] REGUL- 30 4,5 80x80x COM x84x Prze³¹cznik 0-Y-D Prze³¹cznik w uk³adzie 0-Y-D dla jednbiegwych silników trójfazwych Manualny prze³¹cznik pzwalaj¹cy na ³agdny rzruch silnika (0-Y-D), któreg uzwjenia nminalnie p³¹czne s¹ w trójk¹t (D). Zastswanie teg typu prze³¹cznika pzwala na trzykrtne zmniejszenie wartœci pr¹du rzruchweg pbieraneg z sieci. Numer artyku³u: Napiêcie znaminwe izlacji U: i 690V, 50/60 Hz Znaminwe napiêcie udarwe U imp: 6 kv Pr¹d znaminwy ci¹g³y I n = I th 40 A Trwa³œæ mechaniczna przestawieñ: 1mln Przekrój przewdów przy³¹czeniwych: mm Stpieñ chrny wzglêdem pulpitu: IP 65 Temperatura tczenia pracy: C Temperatura tczenia pracy raz przechwywania: C Wymiary: rys. Wymiary [mm] Prze³¹czniki biegów dla dwubiegwych silników trójfazwych Prze³¹cznik biegów dla dwubiegwych silników trójfazwych 0/Y (ni szy bieg) / YY (wy szy bieg) - dla dwubiegwych silników 4/; 8/4; 1/6 biegunwych Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 36a str. 744 Numer artyku³u: /Y (ni szy bieg) / Y (wy szy bieg) - dla dwubiegwych silników 8/6; 6/4 biegunwych Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 36b str. 744 Numer artyku³u: /D (ni szy bieg) / YY (wy szy bieg) - dla dwubiegwych silników 4/; 8/4; 1/6 biegunwych Schemat pd³¹czenia elektryczneg rys. 36c str. 744 Numer artyku³u: Znaminwe napiêcie izlacji U: i 690V Znaminwe napiêcie udarwe wytrzymywane U imp: 4 kv Znaminwy pr¹d cieplny I th: 16 A Trwa³œæ mechaniczna przestawieñ: 3 mln Przekrój przewdów przy³¹czeniwych: mm 705

5 akcesria elektryczne PRZE CZNIKI ORAZ ROZ CZNIKI Akcesria pzwalaj¹ce na zmianê biegów wentylatrów jednfazwych i trójfazwych, prze³¹czenia w uk³adzie 0-Y-D wentylatrów trójfazwych raz rz³¹czenie uk³adu elektryczneg. Rz³¹cznik serwiswy Rz³¹cznik serwiswy Typ Napiêcie Pr¹d max. IP Numer artyku³u [V] [A] -biegunwy + 1 styk pmcniczy IP biegunwy IP P - 5 y³wy dla silnika trójfazweg jednbiegweg IP P - 8 y³wy dla silnika trójfazweg dwubiegweg IP IP biegunwy + 1 styk pmcniczy IP IP biegunwy + 1 styk pmcniczy IP Wy³¹cznik bezpieczeñstwa EX Wy³¹cznik bezpieczeñstwa Ex 10A 3-biegunwy Numer artyku³u: Oznaczenie urz¹dzenia Rdzaj budwy EX II G EX II D T53 C EEx de IIC T6 Atest PTB 00 ATEX 1074 Materia³ budwy Stpieñ chrny wg EN 6059 Napiêcie znaminwe Styki pmcnicze Zdlnœæ ³¹czeniwa dla silnika AC3 Bezpieczniki zwarciwe Wpusty kablwe Zaciski przy³¹czeniwe Ciê ar Wymiary pliamid dprny na udary mechaniczne IP66 maks. 10A za³¹czenie - póÿniaj¹ce wy³¹czenie - wyprzedzaj¹ce 30V/10A 400V/10A 500V/10A maks. 0A (400V) maks. 16A (500V) M5 x 1,5 œrednica kabla 8-17 mm M0 x 1,5 œrednica kabla 5-13 mm x,5 mm 0,55 kg rys. Wymiary [mm] 84 X68, X61,5 O5,5 6,5 706 Venture Industries Sp. z.. ul. Mkra 7, mianki - Kie³pin fax ,

6 akcesria elektryczne REGULATORY NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH Regulatry przeznaczne d sterwania nagrzewnic jedn, dwu raz trój-fazwych. Steruj¹ prac¹ urz¹dzenia pprzez zmiany ilœci w³¹czeñ raz wy³¹czeñ w danym kresie czaswym, charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ dk³adnœci¹ w prównaniu z rzwi¹zaniami tradycyjnymi. TBI Ptencjmetr steruj¹cy (nastawnik) - TBI Ptencjmetr steruj¹cy d stswania wraz z regulatrami nagrzewnic elektrycznych. Numer artyku³u: (TBI-10) (TBI-30) (TBI-100) tylk d PULSER-X/D Ochrna IP: IP0 Wymiary: 60x60x38 mm Zakres nastaw: TBI-10: -0 d 10 C TBI-30: 0 d 30 C TBI-100: 0 d 100% TG-R430, TG-R530 Czujnik pkjwy z nastawnikiem TG-R430 Pkjwy czujnik temperatury d stswania wraz z PULSER, PULSER-M, PULSER-D, TTC-000, TTC-5, TTC-40F, wypsa ny w nastawnik temperatury Numer artyku³u: Ochrna IP: IP30 Wymiary: 86x86x30 mm Zakres temperaturwy: 0 d 30 C Zakres nastaw: 0 d 30 C Czujnik pkjwy TG-R530 Pkjwy czujnik temperatury d stswania wraz z PULSER-D, TTC-000, TTC-5, TTC-40F. Numer artyku³u: Ochrna IP: IP30 Wymiary: 86x86x30 mm Zakres temperaturwy: 0 d 30 C TG-K Czujnik kana³wy TG-K Kana³wy czujnik temperatury d stswania wraz z PULSER, PULSER-M, PULSER-D, TTC-000, TTC-5, TTC-40F. Numer artyku³u: (TG-K310) (TG-K330) (TG-K360) Ochrna IP: IP0 D³ugœæ przewdu: 1,5m Zakres temperaturwy: TG-K310: -0 d 10 C TG-K330: 0 d 30 C TG-K360: 0 d 60 C 710 Venture Industries Sp. z.. ul. Mkra 7, mianki - Kie³pin fax ,

7 akcesria elektryczne AKCESORIA INNE CT-1/14 Transfrmatr CT-1/14 Transfrmatr d stswania z wentylatrami dmweg u ytku zasilanych niskim napiêciem (1V, 50Hz). Estetyczna budwa chrni przed bezpœrednim dstêpem d transfrmatra. Urz¹dzenie wypsa ne jest w bezpiecznik. Numer artyku³u: Zasilanie elektryczne: 30, 50Hz Napiêcie wyjœciwe: 1V, 50Hz Ochrna IP: IP1 Mc pzrna max: 14VA Klasa izlacji: II Wymiary: 130x8x43 mm CR-0 Regulatr CR-0 Regulatr wspó³pracuj¹cy z wybranymi kurtynami pwietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalgwa kurtyn pwietrznych), pzwalaj¹cy na manualn¹ zmianê biegów (0-I-II) kurtyny. Numer artyku³u: Wymiary(mm): 80x57x10 CR-5 Regulatr CR-5 Regulatr wspó³pracuj¹cy z nagrzewnicami EC-N. Pzwala na sterwanie prac¹ nagrzewnicy w 4 trybach: urz¹dzenie wy³¹czne, praca jedynie wentylatra, praca wentylatra raz czêœci grza³ek, praca wentylatra raz wszystkich grza³ek. Numer artyku³u: Wymiary(mm): 80x10x57 CR-30 Regulatr CR-30 Regulatr wspó³pracuj¹cy z wybranymi kurtynami pwietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalgwa kurtyn pwietrznych), pzwalaj¹cy na manualn¹ zmianê biegów (0-I-II) raz mcy grzewczej (0-I-II) kurtyny. Numer artyku³u: Wymiary(mm): 80x57x10 CR-Autmatic Regulatr CR-Autmatic Regulatr wspó³pracuj¹cy z wybranymi kurtynami pwietrznymi (patrz karta katalgwa kurtyn pwietrznych), pzwalaj¹cy na manualn¹ zmianê biegów (0-I-II-III) raz mcy grzewczej (0-I-II) kurtyny. Psiada tryb pracy autmatycznej, w którym kurtyna pracuje z nisk¹ wydajnœci¹ raz œredni¹ mc¹ grzewcz¹, a p trzymaniu zewnêtrzneg sygna³u twarciu drzwi prze³¹cza siê na pracê z wysk¹ wydajnœci¹ raz mc¹ grzewcz¹ (funkcja kntrlwana pprzez timer 30 sek. 10 min.). W trybie autmatycznym m liwe jest ustawienie pracy zimwej raz letniej z raz bez w³¹cznych grza³ek. Numer artyku³u: Wymiary(mm): 80x57x

akcesoria elektryczne

akcesoria elektryczne akcesria elektryczne REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Akcesria pzwalające na zmiany wydajnści wentylatra pprzez zmniejszanie napięcia zasilająceg (regulatry transfrmatrwe raz tyrystrwe) lub napięcia zasilająceg

Bardziej szczegółowo

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory akcesoria elektryczne

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory akcesoria elektryczne akcesria elektryczne Regulatry RMB, RMT 700 REB 700-701 PSL 701 Falwniki 702 Czujniki, termstaty, presstaty HIG 703 SQA 703 TK1 703 TM2 703 TS3 703 Presstat ró nicwy 704 ZN 704 TR 704 Prze³¹czniki 705-706

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa centrali nawiewnej

Karta katalogowa centrali nawiewnej Karta katalgwa centrali nawiewnej wentylatry kana³we CAIB Oznaczenia: CAIB - 17 BRT Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe HCTT EX Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CAIB

wentylatory kanałowe CAIB wentylatry kanałwe CAIB Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia temperatury w kresach zimwych lub utrzymania temperatury

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalgwa wentylatrów przeciwwybuchwych wentylatry przeciwwybuchwe EGM Zastswanie Kmry lakiernicze, labratria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrchemia itp. Wentylatry prmieniwe EGM prdukwane s¹ zgdnie

Bardziej szczegółowo

www.venture.pl wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory schematy pod³aczen, elektrycznych Wentylatory kana³owe 7-106

www.venture.pl wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory schematy pod³aczen, elektrycznych Wentylatory kana³owe 7-106 schematy pod³aczen, elektrycznych. wentylacja ogólna Wentylatory kana³owe 7-106 Wentylatory osiowe œcienne 107-136 Wentylatory osiowe kana³owe 137-178 Wentylatory dachowe 179-238 Wentylatory oddymiaj¹ce

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemys³wych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze wzglêdu na wysk¹ dprnœæ temperaturw¹ zalecane zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 69 Akcesoria elektryczne 69 REB-ECOWATT. 70 Czujnik REB Auto 70 TTC Falowniki. 70 PULSER-D 70 CR-Automatic 70 RMB, RMT

SPIS TREŒCI. 69 Akcesoria elektryczne 69 REB-ECOWATT. 70 Czujnik REB Auto 70 TTC Falowniki. 70 PULSER-D 70 CR-Automatic 70 RMB, RMT SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI 69 Akcesoria elektryczne 69 REB-ECOWATT 70 CR-30 70 Czujnik REB Auto 70 TTC-2000 70 TBI 70 Falowniki 70 TG-R 70 PULSER 70 TG-K 70 PULSER-D 70 CR-Automatic 70 TTC 70 CR-20 70 TT-S1

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemys³wych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze wzglêdu na wysk¹ dprnœæ temperaturw¹ zalecane zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

2.PodstawowewskazСwkidot.bezpieczeЯ stwa. Czujnikruchudomonta u podtynkowego UWAGA. pr demlubpo aru. przez uprawnionego elektryka!

2.PodstawowewskazСwkidot.bezpieczeЯ stwa. Czujnikruchudomonta u podtynkowego UWAGA. pr demlubpo aru. przez uprawnionego elektryka! .dstawwewskazсwkidt.bezpieczeя stwa Czujnikruchudmnta u pdtynkweg 1.rzeznaczenie Urz dzenieuxa103-0jestzewnй trznymczujnikiem ruchudautmatycznejkntrli wietlenia. ё atwymnta na cianie. rzeznacznydpmieszczeя

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ nastawy awaryjnej typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214-4 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe z si³ownikiem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01 bramka obrotowa niska typ 01 BON-01 Bramka obrotowa niska BON-01 jest urz¹dzeniem automatycznym, Za³¹czenie sygna³u powoduje odpowiednie ustawienie ramion, umo liwiaj¹ce swobodne przejœcie (w wersji z

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX i STORM EX Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM s¹ to specjalne wykonania wentylatorów

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - indukcyjny

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - indukcyjny Opis æwiczeñ Rzdzielaczwy uk³ad zap³nwy Aparat zap³nwy - indukcyjny POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 0 Wypsa enie pdstawwe Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi W³acznik masy

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowe sterowniki uniwersalne SERIA UCS10

Mikroprocesorowe sterowniki uniwersalne SERIA UCS10 Mikrprcesrwe sterwniki uniwersalne SERIA UCS11, UCS12, UCS13 Sterwniki serii s¹ swbdnymi knfigurwalnymi sterwnikami przeznacznymi d sterwania ma³y-mi i œrednimi systemami HVAC. Dziêki m liwœcim prgramwym

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

3. ¹czniki krzywkowe K, KR

3. ¹czniki krzywkowe K, KR ¹czniki krzywkowe K, K 4 ¹czniki krzywkowe K Zastosowanie ¹czniki krzywkowe K s¹ przeznaczone do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du, np: do za³¹czania i wy³¹czania silników elektrycznych, transformatorów

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... Wentylatory do wentylacji przeciwpo arowej - odpornoœæ na temperaturê C/2h Konstrukcja Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ci¹g³ej w wysokich temperaturach. - CTVB/4- i CTVB/4-225 -40 max. 200 C -

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemysłwych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze względu na wyską dprnść temperaturwą zalecane zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym

Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym Numer sprawy: PP.D/5-2011/8 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym 1. Koncentrator próżniowy wraz z pompą membranową i dwoma rotorami stałokątowymi

Bardziej szczegółowo

AFW wentylator osiowy

AFW wentylator osiowy WWW DTR CE DANE TECHNICZNE Typ ilość biegunów prędkość obrotowa moc silnika natężenie 23V 4V ZASTOSOWANIE Wentylatory AFW są stosowane do: wentylacji ogólnej lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA Zawór elektrmagnetyczny LFV (niskprzepływwy) stswany głównie w płączeniu z liniami krplującymi lub mikrzraszaczami unikalna membrana duble-knife z sadnikiem 1/" umżliwiająca

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci

BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci BEZPIECZNE WALIZKI d transprtu wartœci SASZETKA Mdel S 110 190x125x75-175 mm NESESER MA Y Mdel N 400 365x85x255 mm NESESER DU Y Mdel N 500 445x90x310 mm Mdel N 600 445x120x310 mm KUFER MA Y Mdel K 100

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatory dachowe

Karta katalogowa wentylatory dachowe Karta katalgwa wentylatry dachwe wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemysłwych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze względu na wyską dprnść

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST

wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

Aparat nawiewny - ANeco

Aparat nawiewny - ANeco Aparat nawiewny - Aeco KATAOG ZDJÊCE OPS Aeco stanowi ca³kowicie now¹ konstrukcjê aparatu nawiewnego. Kluczowe cechy produktu: - aparat wyposa ony w silnik z elektroniczn¹ komutacj¹ (EC) firmy EBM PAPST

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC)

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PRZEMYS OWEJ Firma Rectus Plska Sp. z.., wy³¹czny przedstawiciel firmy Pneumax

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp ¹czniki krañcowe typu A. ¹czniki krañcowe typu A Uwagi ogólne ¹czniki krañcowe typu A przeznaczone s¹ do pracy w uk³adach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzêcie technologicznym

Bardziej szczegółowo

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego EMIO PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z.. EMIOTEST 2598 Zestaw py³mierza grawimetryczneg 1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWAÑ PY OMIERZA EMIOTEST 2598 Autmatyczny py³mierz EMIOTEST 2598 jest

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Cennik - Akcesoria elektryczne

Cennik - Akcesoria elektryczne Wentylatory Centrale wentylacyjne Dystrybucja powietrza Wentylacja pożarowa Kurtyny powietrzne Urządzenia grzewcze Went. tunelowe Cennik Akcesoria elektryczne obowiązuje od 01.01.2014 Zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

Strefa 1, 2, 21, 22. Ka se ty ste row ni cze serii GHG , 82..., Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Strefa 1, 2, 21, 22. Ka se ty ste row ni cze serii GHG , 82..., Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. ane techniczne typ 411 81 411 82 411 83 Oznaczenie urządzenia wg 94/9/EC II 2 G EEx e II T6, EEx e ib IIC T6, EEx ed IIC T6, EEx ed ib IIC T6, II 2 IP66 T48ºC Rodzaj budowy Ex e II T6, Ex eib II T6, Ex

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

HXBR/HXTR wentylator osiowy

HXBR/HXTR wentylator osiowy HXBR/HXTR wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR/HXTR znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy:

maksymalna temperatura pracy: wentylatry dachwe ROOFTEC knstrukcja: Dachwy wentylatr prmieniwy wypsa ny w silnik zlkalizwany pza strumieniem przep³ywaj¹ceg pwietrza. Knstrukcja wentylatra sk³ada siê z budwy w kszta³cie œmik¹ta, dziêki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo