DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE"

Transkrypt

1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE My: "INVENTOR" Joński Jan ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: Przetrząsaczo-zgrabiarka przyczepiana Z-277/0//2/3 Numer fabryczny... Rok produkcji... do którego ta deklaracja się odnosi, spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w: - Dyrektywie 2006/2/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 99 poz. 228), W celu uzupełnienia odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, uwzględnione są następujące normy zharmonizowane: - PN- EN ISO 200-:2005/A: PN- EN ISO 200-2:2005/A: PN- EN ISO 25-: PN- EN ISO 3857:2008 Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Leszek Seredziński - Dyrektor Zakładu, ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność jeżeli przetrząsaczo-zgrabiarka zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody. Mokobody Dyrektor Zakładu Leszek Seredziński

2 OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego przetrząsaczo-zgrabiarkę przyczepianą. Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonaniu następujących zabronionych czynności: obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zachowania ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem (maszyna zachodzi znacznie poza ciągnik z prawej strony), transportu maszyny z zamocowanym dyszlem do górnego zaczepu transportowego ciągnika, przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania przetrząsaczo-zgrabiarki, przewożenia osób na przetrząsaczo-zgrabiarce, przebywania między przetrząsaczo-zgrabiarką, a ciągnikiem podczas pracy ciągnika, wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją podczas pracy maszyny przy włączonym silniku. Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego przetrząsaczo-zgrabiarki Z-277/0, Z- 277/, Z-277/2, Z-277/3 traktuje się jako maszyny, które od momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wg obecnego stanu techniki. OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: uważne czytanie instrukcji obsługi, zakaz przebywania osób na przetrząsaczo-zgrabiarce podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz przebywania między ciągnikiem, a maszyną podczas pracy silnika, zakaz transportu maszyny z dyszlem zaczepionym do górnego zaczepu transportowego ciągnika, regulacji pracy przetrząsaczo-zgrabiarki tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcją obsługi, zabezpieczenia przetrząsaczo-zgrabiarki przed dostępem dzieci, może być wyeliminowane zagrożeie szczątkowe przy używaniu przetrząsaczozgrbiarek Z-277/0, Z-277/, Z-277/2, Z-277/3 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. UWAGA! Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek

3 . WSTĘP Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za istotną część składową maszyny. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Dostawca maszyn zarówno nowych jak i starych powinien łącznie z maszyną dostarczać dokumentację przewidzianą w niniejszej instrukcji. Przed przystąpieniem do pracy nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją, która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym użytkownikiem i obsługą danej maszyny. Instrukcja użytkowania i obsługi przeznaczona jest dla użytkownika przetrząsaczo-zgrabiarki w celu zapoznania się z: - budową maszyny, - prawidłową eksploatacją, - przepisami bezpiecznej pracy. Jeżeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla użytkownika, może on uzyskać wyczerpujące informacje u producenta maszyny lub w punkcie sprzedaży maszyny. W instrukcji, dla podkreślenia informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń, użyto symbolu ostrzegawczego z odpowiednim opisem: Jeżeli widzisz ten znak, to należy strzec się ewentualnego zagrożenia i uważnie przeczytać odpowiednią informację oraz poinformować o tym innych operatorów. Stosowanie się do zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji gwarantuje użytkownikowi pełną satysfakcję z pracy przetrząsaczozgrabiarką wyprodukowaną przez INVENTOR - JOŃSKI JAN. Identyfikacja wyrobu Tabliczka znamionowa zamocowana jest do ramy nośnej, w części przedniej z lewej strony. Dane tabliczki znamionowej (symbol, nr. fabryczny, rok produkcji maszyny) powinny być zgodne z danymi zamieszczonymi w dokumencie sprzedaży, instrukcji obsługi i gwarancji

4 2. PRZEZNACZENIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/0//2/3 jest przeznaczona do przetrząsania skoszonych roślin niskołodygowych (traw, lucreny, koniczyny), suszonych na siano w warunkach polowych oraz zgrabiania podsuszonego lub suchego już siana w podłużne wały. Można nią również zgrabiać resztki pożniwowe, np. słomę. Może być użytkowana na polach i łąkach o pochyleniu nie przekraczającym 2, w warunkach, gdzie brak jest większych kamieni, miejscowych nierówności oraz innych nieoznakowanych przeszkód terenowych. Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/3 może współpracować z ciągnikami klasy (w/g siły uciągu) 9kN, natomiast Z-277/0//2 z ciągnikiem klasy 6kN. 3. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i okaleczeniom podczas obsługiwania przetrząsaczo-zgrabiarki, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń Agregat (ciągnik-maszyna) może obsługiwać osoba zapoznana z instrukcją obsługi oraz posiadająca uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi. Niedopuszczalna jest obsługa (ciągnika-maszyny) przez osoby niepełnoletnie. Przed wykonaniem czynności związanych z obsługą, regulacją, usuwaniem zapadni lub nawinięć, należy najpierw wyłączyć silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. W czasie przygotowywania maszyny do pracy zachować ostrożność przy opuszczaniu kół zgrabiających. Po pracy nie wolno zostawiać maszyny w miejscu łatwo dostępnym, gdzie mogłaby stać się przyczyną okaleczenia ludzi lub zwierząt. W czasie przejazdów po nierównym terenie (drogi polne) należy jechać ostrożnie i zmniejszyć prędkość. Nie wolno jeździć po drogach z prędkością większą niż 2 km/h. Nie wolno mocować dyszla do górnego zaczepu transportowego ciągnika i na wysokości większej niż 0,m od ziemi, dyszel zabezpieczyć łańcuchem. - -

5 Zabrania się wsiadać na maszynę, jak również wchodzić między maszynę a ciągnik w czasie ruchu agregatu. Niedopuszczalne jest wykonywanie regulacji, gdy maszyna jest w ruchu. W czasie pracy niedopuszczalne jest przebywanie osób, zwierząt w zasięgu działania maszyny. ZAGROŻENIA: uwaga na ostre wystające palce kół zgrabiających - istnieje możliwość okaleczenia. zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wokół kół zagrabiających w czasie transportu maszyna zachodzi znacznie poza ciągnik z prawej strony uwzględnić zachowanie maszyny podczas manewrowania ciągnikiem. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie znaki bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie wykonane są w postaci naklejek samoprzylepnych. Dla zapewnienia czytelności znaków należy je utrzymywać w czystości. W przypadku utraty czytelności lub zniszczenia naklejki nakłada się obowiązek na użytkownika maszyny do jej uzupełnienia. Powyższe dotyczy również w przypadku wymiany zespołów na nowe, na których producent przewidział stosownie odpowiednich znaków lub napisów.. Znaki ostrzegawcze - Przeczytaj instrukcję użytkownika i obsługi - Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny - 5 -

6 - Przed rozpoczęciem naprawy lub opuszczając kabinę ciągnika wyjmij kluczyki ze stacyjki. Znaki i napisy ostrzegawcze są umieszczone w przedniej części ramy nośnej. Znak bezpieczeństwa B informuje użytkownika maszyny rolniczej o tym, że dana maszyna została wykonana zgodnie z wytycznymi kryteriami technicznymi i normami. Znak B oznacza, iż maszyna uzyskała zezwolenie na oznaczenie znakiem bezpieczeństwa zwanego dalej certyfikatem. Znak B umieszczany jest w przedniej części ramy nośnej. 5. ZNAKI I NAPISY INFORMACYJNE Na elementach nastawczych oraz na dyszlu przetrząsaczo-zgrabiarki są oznaczenia literowe, które umożliwiają przestawienie maszyny w trzy różne układy T - transport P - przetrząsanie Z - Zgrabianie - maksymalne ciśnienie powietrza w kole. Umieszczony na obsadzie osi przy kole jezdnym. rys. nr 2. - pozycja transportowa. Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr 3. - pozycja przetrząsanie. Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr. -6-

7 - pozycja "zgrabianie". Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr 3. rys. nr A Znak T w pozycji transportowej rys. nr 2 prawidłowe umieszczenie znaku,5 atm. Dla Z-277/3 Dla Z-277/0//2 rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na dyszlu rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na dyszlu rys. nr rozmieszczenie znaku P na dyszlu rys. nr rozmieszczenie znaku P na dyszlu rys. nr Prawidłowe rozmieszczenie znaków T,P,Z. rys. nr Prawidłowe rozmieszczenie znaków T,P,Z

8 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Przetrząsaczo-zgrabiarka ma beznapędowe koła zgrabiające, które unoszą się lub opuszczają za pomocą mechanizmu wydźwigowego (rys. 5). Elementami roboczymi maszyny są sprężyste palce kół zgrabiających. Palce kół zgrabiających powinny podczas pracy lekko dotykać ścierniska i dlatego sprężyny, które obciążają koła zagrabiające muszą być odpowiednio napięte (rys. 6). Zgarniacz talerzowy (zamocowany na ostatnim kole zgrabiającym) zapobiega zawijaniu się siana na tym kole przy zgrabianiu, natomiast do przetrząsania należy go zdjąć z maszyny. Zgarniacz powinien być zamontowany w taki sposób, aby końce palców sprężystych przechodziły obok talerza w odległości od niego o około 25 mm. Maszynę należy połączyć z dolnym zaczepem transportowym lub zaczepem rolniczym ciągnika, a nie belką rolniczą. Natomiast zabrania się łączyć dyszel z górnym zaczepem ciągnika (wyżej niż 0 do 5 cm od ziemi). 7. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Przetrząsaczo-zgrabiarka jest maszyną przeznaczoną wyłącznie do zastosowania w rolnictwie lub pracach podobnych. Użytkowanie jej do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spełnienie i ścisłe dotrzymanie warunków eksploatacji zawartych w niniejszej instrukcji jest również nieodłączną częścią składową wymogu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Maszyna ta powinna być obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy bezpiecznej pracy, a także przepisy ruchu drogowego muszą być zawsze przestrzegane. Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny mogę zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody

9 8. WYDŹWIG I DOCIĄŻENIE KÓŁ GRABIĄCYCH rys. 5 Wydźwig kół zagrabiających A - podnoszenie, B - opuszczanie rys. 6 Dociążenie kół zgrabiających a - łańcuch, b - sprężyna ramienia koła grabiącego, c - ramię koła grabiącego, d - zaczep sprężyny ramienia koła grabiącego, e - ucho ramienia koła grabiącego f - otwory regulujące położenie sprężyn. Nacisk "S" (rys. 6) kół zagrabiających reguluje się położeniem ucha sprężyny RKG w odpowiedni otwór ucha ramienia koła grabiącego. Palce sprężyste powinny dotykać, a łańcuchy muszą być luźne. Nacisk dla kół od pierwszego do przedostatniego powinien wynosić 39-59N, a dla ostatniego, koła 60-80N. Za mało napięte sprężyny przyspieszają zużywanie się palców i łożysk kół zgrabiających

10 9. PRACA MASZYNĄ (PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/3) dyszel połączyć z zaczepem 8 koła bocznego 3, koło jezdne tylne zablokować przetyczką na segmencie nastawczym w pozycji oznaczonej literą "P". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką, listwę 6 przesunąć jak na rys. 7, koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. Rys. 7/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania. Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 0 km/h. Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach maszyną

11 0. PRACA MASZYNĄ (ZGRABIANIE DLA Z-277/3) dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego. Płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z dołu, koło jezdne tylne zablokować przetyczką na segmencie nastawczym w pozycji oznaczonej literą "Z", listwę 6 ustawić jak na rys. 8 zablokować przetyczką. Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką. koła zgrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. rys. 8/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do zagrabiania Przy zgrabianiu prędkość robocza nie może być większa niż 8,5 km/h. Zakręty w ewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Zgrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można formować podczas jednego lub dwóch przejazdów maszyną. - -

12 . PRACA MASZYNĄ (PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/0//2) Dyszel połączyć z zaczepem 2 koła bocznego 3. Połączenie jest prawidłowe, gdy litera "P" jest na górze dyszla. Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie nastawczym 5 w pozycji oznaczonej literą "P". Listwę 8 przesunąć do tyłu tak, aby jej otwór oznaczony literą "P" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczką 0. Koła zagrabiająe opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. rys. 7/Z-277/0//2 Ustawianie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania. Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 0 km/h. Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach maszyną

13 2. PRACA MASZYNĄ (ZGRABIANIE DLA Z-277/0//2) - Dyszel połączyć z zaczepem z koła przedniego. Prawidłowe połączenie uzyskuje się wówczas, gdy litery "T" i "Z" są na dyszlu, a płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z boku. - Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie nastawczym 5 w pozycji oznaczonej literą "Z". - Listwę 8 przesunąć tak, aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczkę 0. - Koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuch poluzować. - Otwór Z - zgrabianie traw wysokich - Owtór Z2 - zgrabianie traw niskich Rys 8/Z-277/0//2 Ustawnianie przetrząsaczo-zgrabiarki do zgrabiania. Przy zgrabianiu prędkość robocza nie powinna być większa niż 8,5 km/h. Zakręty w lewo należy wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Zagrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można formować podczas jednej lub dwóch przejazdów maszyną

14 3. SMAROWANIE Przetrząsaczo-zgrabiarkę należy smarować w miejscach oznaczonych na rys. 9 strzałkami. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. 9 Miejsce smarowania. Poz. na rys Nazwa miejsca smarowania Oś kół jezdnych Łożysko toczne kół jezdnych Oś talerza zgarniacza Wydźwig kół zgrabiających Łożysko toczne kół zgrabiających Częstotliwość (godz. pracy) Liczba punktów Rodzaj smaru smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE Po skończonej pracy maszynę należy starannie oczyścić i wykonać przegląd w celu wykrycia uszkodzeń. Uszkodzone palce wymienić na nowe. W razie stwierdzenia luzów w kołach grabiących tulejki ślizgowe wymienić na nowe. Po zakończonym sezonie agrotechnicznym należy przeprowadzić smarowanie wszystkich powierzchni współpracujących. Pod osie kół jezdnych podłożyć podpory drewniane tak, aby opony nie dotykały podłoża, a stabilność maszyn była zapewniona. Koła zagrabiające ustawić w górnym położeniu. Miejsce przechowywania maszyny powinno wykluczać możliwość okaleczenia ludzi lub zwierząt. - -

15 5. PRZEJAZD PO DROGACH Z-277/3 koła podnieś jak najwyżej za pomocą mechanizmu wydźwigowego, uzyskując prześwit transportowy, około 0,3 m, dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 5. Płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z tyłu, przy kole jezdnym tylnym zablokować przetyczkę na segmencie w pozycji oznaczonej literą "T". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką, listwę 6 ustawić jak na rys. 0 Przetyczę zabezpieczyć zawleczką. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. 0 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do transportu Z-277/0//2 Koła zagrabiające unieść jak najwyżej za pomocą mechanizmu wydźwigowego, uzyskując prześwit transportowy około 0,3 m.. Dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 6. Prawidłowe położenie uzyskuje się, gdy litera "T" jest na górze dyszla, a płytka nastawcza 7 jest z tyłu koła, Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie w pozycji oznaczonej literą "T". Listwę 8 ustawić tak jak do zgrabiania, tzn. przesunąć w ten sposób, aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczkę 0. Prędkość dostosować do istniejących warunków i ograniczeń ruchu. Nie wolno transportować maszyn z prędkością większą niż 2km/h. W uchwytach mocować urządzenia świetlne i wyróżniające według rys

16 W czasie przejazdów po drogach publicznych Przetrząsaczo-zgrabiarka powinna spełniać wymagania w zakresie oświetlenia, oznakowania i wyposażenia (Rozp. MTiGM z dnia r. Dz. U. n r.. Montaż wymaganego oświetlenia i wyposażenia (rys. ): - w uchwycie nr zamocować zespół świetlny składający się ze światła pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz, - w uchwycie nr 2 zamocować zespół świetlny składający sie ze światła pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz, - do wspornika nr 3 zamontować dwa światła odblaskowe pomarańczowe boczne, - w uchwycie nr zamocować belkę ze światłami zespolonymi (pozycja, stop, kierunkowskaz) oraz światłami odblaskowymi - czerwonymi trójkątami, - w uchwycie nr 5 zamocować tablicę wyróżniającą TW skierowaną wierzchołkiem do góry. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. Rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego i świetlnego. Światła zespolone oraz pozycyjne przednie połączone są przewodem poprowadzonym wzdłuż ramy, pałąka oraz dyszla w specjalnych uchwytach, przewód zakończony jest wtyczką. W czasie poruszania się po drogach publicznych oświetlenie musi być włączone. 2. Wyposażenie: W czasie poruszania się po drogach publicznych użytkownik przetrząsaczo-zgrabiarki zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu - dwa kliny (np. wykonane z drewna) pod koła w przypadku konieczności pozostawienia maszyny na pochyłości drogi. - trójkąt ostrzegawczy do ustawienia za maszyną na drodze w przypadku jej unieruchomienia lub konieczności pozostawienia. W w/w wyposażenie użytkownik maszyny zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie

17 Producent wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę wyłącznie w uchwyty służące do mocowania powyższego oświetlenia świetlnego i ostrzegawczego. W komplet lamp zespolonych, pozycyjnych, odblaskowych, tablicę wyróżniającą TW zakład wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę na indywidualne życzenie odbiorcy. 6. SPOSÓB DOSTAWY / WYPOSAŻENIE Nabywca otrzymuje przetrząsaczo-zgrabiarkę zamontowaną i przygotowaną do eksploatacji (maszyna jest ustawiona w położeniu transportowym). Do maszyny jest dołączone następujące wyposażenie: palec sprężysty - 0 szt urządzenie odblaskowe pomarań. UOLA-75-2 szt belka świateł zespolonych z zawleczką Ax50 - szt 7. DANE TECHNICZNE Szerokość robocza użyteczna: przetrząsanie zgrabianie Prędkość robocza: przetrząsanie zgrabianie Prędkość transportowa Prześwit transportowy Ciśnienie w ogumieniu Liczba kół zgrabiających Średnica koła zgrabiającego Wydajność efektywna: przetrząsanie (przy prędkości 9 km/h) zgrabianie ( przy prędkości 7 km/h) Wymiary: długość bez dyszla szerokość wysokość Masa maszyny Obsługa Ciągnik - klasa (według siły ciągu) Z-277/0 ok. 3 m Z-277/ ok. 3,8 m Z-277/2 ok. m Z-277/3 ok. 5,3 m ok.,7 m ok. 2,8 m ok. 3 m ok. m 5 sztuk do 0 km/h do 8,5 km/h do 2 km/h 0,3 m 0,5 MPa (,5 atm) 6 sztuk 7 sztuk 9 sztuk,2 m ok.2,6ha/hok.3,0ha/hok.3,6ha/hok.,0ha/h ok.,5ha/hok.,8ha/hok.2,ha/hok.2,ha/h,72 m 5,2 m 5,90 m 7,30 m 2,2 m,5 m 330 kg 380 kg 30 kg 80 kg traktorzysta 6 kn 6 kn 6 kn 9 kn - 7 -

18 8. KARTA GWARANYJNA Nabywca Przetrząsaczo-zgrabiarka nr fabryczny...rok produkcji... Gwarancja niniejsza ważna jest 2 miesięcy od dnia zakupu... tj. do dnia pieczęć i podpis punktu sprzedaży Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikłe z winy producenta, wskutek wady materiału, złej obróbki lub montażu. Przez udzielenie reklamacji producent zobowiązuje się do: zwrotu kosztów naprawy reklamowanego sprzętu we własnym zakresie, przyjmując wartość jednej roboczogodziny 5 zł, którą producent zwróci po uznanej reklamacji, dostarczenia użytkownikowi bezpłatnych nowych, właściwie wykonanych części, całkowitej wymiany sprzętu na inny wolny od wad egzemplarz, o ile naprawa w okresie gwarancyjnym była wykonana co najmniej 3 razy. Nabywca przetrząsaczo-zgrabiarki otrzymuje 2-miesięczną gwarancję. Warunki gwarancji są podane w karcie gwarancyjnej, którą wraz z instrukcją obsługi otrzymuje w punkcie sprzedaży maszyny

19 Data zgłoszenia naprawy Data wykonania naprawy 9. REJESTR NAPRAW Krótki opis wykonywanej naprawy Ważność gwarancji zostaje przedłużona do dnia Podpis i pieczęć - 9 -

20 20. DEMONTAŻ, KASACJA MASZYNY W czasie demontażu maszyny należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące prac warsztatowych. W czasie demontażu chroń ręce (ciało) przed okaleczeniem i szkodliwym oddziaływaniem smarów i olejów - używaj rękawic ochronnych, - korzystaj z narzędzi w dobrym stanie technicznym i zgodnie z ich przeznaczeniem, - pamiętaj o zapewnieniu stabilności demontowanych zespołów i części. W przypadku całkowitego zużycia maszyny należy ją zdemontować, części posegregować pod względem rodzaju materiału i przekazać do punktów skupu surowców wtórnych. 2. KATALOG CZĘŚCI Przy nabywaniu części należy podać nazwę i numer części wg katalogu, zaznaczając dodatkowo dla jakiego numeru fabrycznego przetrząsaczograbiarki są przeznaczone. Części zamienne produkowane są przez Zakład INVENTOR Joński Jan w Mokobodach i są rozprowadzane przez składnice maszyn rolniczych na terenie kraju i dostarczane przez producenta. 2. RAMA 2.2 OSIE KÓŁ JEZDNYCH, DYSZEL 2.3 KOŁO JEZDNE 2. KOŁO ZAGRABIAJĄCE 2.5 ZGARNIACZ TALERZOWY 2.6 WYDŹWIG KÓŁ ZGRABIAJĄCYCH

21 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 2 Rama Nr Nazwa części Rama kpl. Zaczep sprężyny Ramię nastawcze Ramię nastawcze 2 Rolka kierująca Przetyczka kpl. f6x60 Listwa kpl. Widełki kierujące kpl. Smarowniczka St /8" Sworzeń f20x80/68 Podkładka f6,5 Podkładka f20,5 Zawleczka S 6,3x70 Zawleczka S-Zn-x25 Zawleczka S-Zn-x32 Zawleczka spr. A7 Numer KTM lub normy PN-76/M PN-63/M-8300 PN-63/M-8200 PN-63/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 BN-63/902-0 Liczba sztuk

22 2.2 KATALOG CZĘŚCI rys. 3 Osie kół jezdnych - dyszel Nr Nazwa części. Oś przednia kpl. 2. Oś boczna kpl. 3. Oś tylna kpl. dla Z-277/3. Oś tylna kpl. dla Z-277/0//2 5. Dyszel kpl. 6. Sworzeń f20 7. Nakładka f 8. Nakładka 36f 9. Zawleczka spr. A7 0. Zawleczka 58x70. Przetyczka kpl. f6x60 2. Przetyczka kpl. f6x8 Numer KTM lub normy PN-/M PN-/M-8322 BN-63/M PN-76/M Liczba sztuk

23 2.3 KATALOG CZĘŚCI rys. Koło jezdne. Nr Nazwa części. Półobręcz lewa kpl. 2. Piasta koła 3. Uszczelka wałka. Uszczelka piasty 5. Pokrywa piasty 6. Półobręcz prawa 2,5-0/2,5 7. Łożysko kulkowe Pierścień osadczy spr. Z25 9. Pierścień osadczy spr. W52 0. Smarowniczka M 0 x. Śruba M8x20-3,6-III 2. Śruba M0x30-3,6-III 3. Nakrętka M8--III. Nakrętka M0--III 5. Podkładka spr. 8,2 Fe/Zn5 6. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 7. Opona,00-0 2PR AM-2 I 8. Dętka,00-0 I-GWz-B-70-,5-A 9. Pierścień osadczy spr. 52 lub poz.9 Numer KTM lub normy PN-79/M-8600 PN-8/M-85 PN-8/M-85 PN-76/M PN-7/M-8205 PN-7/M-8205 PN-75/M-82 PN-75/M-82 PN-77/M PN-77/M PN-8/C-9300 PN-7/C-9300 RN-53/MPM Liczba sztuk

24 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 5 Koło zagrabiające Nr Nazwa części Ramię koła pospawane Piasta koła Osłona piasty Tarcza koła Obręcz Palec sprężysty Nakładka palca Uszczelka wałka Uszczelka piasty Pokrywka piasty Pierścień sprężysty 52 Łożysko kulkowe 6205 Pierścień osadczy 52 W Pierścień osadczy 25 Z Smarowniczka M0 x Śruba podsadzana M0 x 30 Nakrętka M0 Podkładka sprężysta f0.2 Zawleczka f6,3 x 5 Sworzeń 30f Tulejka wewnętrzna Sprężyna Łańcuch wydźwigu Numer KTM lub normy PN-8/M-85 PN-79/M-8600 PN-8/M-85 PN-8/M-85 PN-76/M PN-76/M-8206 PN-75/M-82 PN-77/M PN-76/M Liczba sztuk

25 2.5 KATALOG CZĘŚCI rys. 6 Zgarniacz talerzowy. Nr Nazwa części. Rura zgarniacza kpl. 2. Uchwyt talerza zgarniacza 3. Śruba M0x III. Talerz zgarniacza kpl. 5. Podkładka do sworznia 20,5 6. Zawleczka S-Zn x32 Numer KTM lub normy PN-7/M PN-63/M-8200 PN-76/M Liczba sztuk

26 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 7 Wydźwig kół zgrabiających. Nr Nazwa części - Wydźwig kpl.. Kierownica pospawana 2. Koło zębate I 3. Koło zębate II. Zapadka kpl. 5. Sprężyna 6. Skrzynka wydźwigu 7. Rura wydźwigu kpl. 8. Rolka nawijająca 9. Nakrętka M8--III 0. Śruba M8x80-3,6-III. Wpust pryzmatyczny A7x7x0 2. Wpust pryzmatyczny A6x6x0 3. Zawleczka S-Zn 8x80. Zawleczka S-Zn x22 5. Zawleczka S-Zn x32 6. Zawleczka S-Zn 5x0 7. Podkładka okrągła 8, Fe/Zn5 8. Podkładka okrągła 9 9. Podkładka do sworznia 2,5 20. Podkładka do sworznia 30,5 2. Śruba M0x20-,5-III 22. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 23. Śruba M8x20-3,6 III 2. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 25. Nakrętka M8--III Numer KTM lub normy PN-75/M-82 PN-7/M-820 PN-70/M PN-70/M PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-78/M PN-78/M PN-63/M-8200 PN-63/M-8200 PN-7/M-8205 PN-77/M PN-7/M-8205 PN-77/M PN-75/M Liczba sztuk

27 SPIS TREŚCI. Wstęp 2. Przeznaczenie przetrząsaczo-zgrabiarki 3. Warunki bezpiecznej pracy. Znaki bezpieczeństwa 5. Znaki i napisy informacyjne 6. Informacje dotyczące użytkownika 7. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 8. Wydźwig i obciążenie kół zgrabiających 9. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/3 0. Praca maszyną (zgrabianie)dla Z-277/3. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/0//2 2. Praca maszyną (zgrabianie) dla Z-277/0//2 3. Smarowanie. Konserwacja i przechowywanie 5. Przejazd po drogach 6. Sposób dostawy / wyposażenie 7. Dane techniczne 8. Karta gwarancyjna 9. Rejestr napraw 20. Demontaż, kasacja maszyny 2. Katalog części str. 3 str. str. str. 5 str. 6 str. 8 str. 8 str. 9 str. 0 str. str. 2 str. 3 str. str. str. 5 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 20 str. 20

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:...

Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:... KODEKS ROWERZYSTY Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:... 8 O czym w związku z ruchem pieszych muszą wiedzieć

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo