DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE"

Transkrypt

1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE My: "INVENTOR" Joński Jan ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: Przetrząsaczo-zgrabiarka przyczepiana Z-277/0//2/3 Numer fabryczny... Rok produkcji... do którego ta deklaracja się odnosi, spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w: - Dyrektywie 2006/2/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 99 poz. 228), W celu uzupełnienia odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, uwzględnione są następujące normy zharmonizowane: - PN- EN ISO 200-:2005/A: PN- EN ISO 200-2:2005/A: PN- EN ISO 25-: PN- EN ISO 3857:2008 Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Leszek Seredziński - Dyrektor Zakładu, ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność jeżeli przetrząsaczo-zgrabiarka zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody. Mokobody Dyrektor Zakładu Leszek Seredziński

2 OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego przetrząsaczo-zgrabiarkę przyczepianą. Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonaniu następujących zabronionych czynności: obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zachowania ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem (maszyna zachodzi znacznie poza ciągnik z prawej strony), transportu maszyny z zamocowanym dyszlem do górnego zaczepu transportowego ciągnika, przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania przetrząsaczo-zgrabiarki, przewożenia osób na przetrząsaczo-zgrabiarce, przebywania między przetrząsaczo-zgrabiarką, a ciągnikiem podczas pracy ciągnika, wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją podczas pracy maszyny przy włączonym silniku. Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego przetrząsaczo-zgrabiarki Z-277/0, Z- 277/, Z-277/2, Z-277/3 traktuje się jako maszyny, które od momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wg obecnego stanu techniki. OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: uważne czytanie instrukcji obsługi, zakaz przebywania osób na przetrząsaczo-zgrabiarce podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz przebywania między ciągnikiem, a maszyną podczas pracy silnika, zakaz transportu maszyny z dyszlem zaczepionym do górnego zaczepu transportowego ciągnika, regulacji pracy przetrząsaczo-zgrabiarki tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcją obsługi, zabezpieczenia przetrząsaczo-zgrabiarki przed dostępem dzieci, może być wyeliminowane zagrożeie szczątkowe przy używaniu przetrząsaczozgrbiarek Z-277/0, Z-277/, Z-277/2, Z-277/3 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. UWAGA! Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek

3 . WSTĘP Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za istotną część składową maszyny. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Dostawca maszyn zarówno nowych jak i starych powinien łącznie z maszyną dostarczać dokumentację przewidzianą w niniejszej instrukcji. Przed przystąpieniem do pracy nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją, która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym użytkownikiem i obsługą danej maszyny. Instrukcja użytkowania i obsługi przeznaczona jest dla użytkownika przetrząsaczo-zgrabiarki w celu zapoznania się z: - budową maszyny, - prawidłową eksploatacją, - przepisami bezpiecznej pracy. Jeżeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla użytkownika, może on uzyskać wyczerpujące informacje u producenta maszyny lub w punkcie sprzedaży maszyny. W instrukcji, dla podkreślenia informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń, użyto symbolu ostrzegawczego z odpowiednim opisem: Jeżeli widzisz ten znak, to należy strzec się ewentualnego zagrożenia i uważnie przeczytać odpowiednią informację oraz poinformować o tym innych operatorów. Stosowanie się do zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji gwarantuje użytkownikowi pełną satysfakcję z pracy przetrząsaczozgrabiarką wyprodukowaną przez INVENTOR - JOŃSKI JAN. Identyfikacja wyrobu Tabliczka znamionowa zamocowana jest do ramy nośnej, w części przedniej z lewej strony. Dane tabliczki znamionowej (symbol, nr. fabryczny, rok produkcji maszyny) powinny być zgodne z danymi zamieszczonymi w dokumencie sprzedaży, instrukcji obsługi i gwarancji

4 2. PRZEZNACZENIE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/0//2/3 jest przeznaczona do przetrząsania skoszonych roślin niskołodygowych (traw, lucreny, koniczyny), suszonych na siano w warunkach polowych oraz zgrabiania podsuszonego lub suchego już siana w podłużne wały. Można nią również zgrabiać resztki pożniwowe, np. słomę. Może być użytkowana na polach i łąkach o pochyleniu nie przekraczającym 2, w warunkach, gdzie brak jest większych kamieni, miejscowych nierówności oraz innych nieoznakowanych przeszkód terenowych. Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/3 może współpracować z ciągnikami klasy (w/g siły uciągu) 9kN, natomiast Z-277/0//2 z ciągnikiem klasy 6kN. 3. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i okaleczeniom podczas obsługiwania przetrząsaczo-zgrabiarki, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń Agregat (ciągnik-maszyna) może obsługiwać osoba zapoznana z instrukcją obsługi oraz posiadająca uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi. Niedopuszczalna jest obsługa (ciągnika-maszyny) przez osoby niepełnoletnie. Przed wykonaniem czynności związanych z obsługą, regulacją, usuwaniem zapadni lub nawinięć, należy najpierw wyłączyć silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. W czasie przygotowywania maszyny do pracy zachować ostrożność przy opuszczaniu kół zgrabiających. Po pracy nie wolno zostawiać maszyny w miejscu łatwo dostępnym, gdzie mogłaby stać się przyczyną okaleczenia ludzi lub zwierząt. W czasie przejazdów po nierównym terenie (drogi polne) należy jechać ostrożnie i zmniejszyć prędkość. Nie wolno jeździć po drogach z prędkością większą niż 2 km/h. Nie wolno mocować dyszla do górnego zaczepu transportowego ciągnika i na wysokości większej niż 0,m od ziemi, dyszel zabezpieczyć łańcuchem. - -

5 Zabrania się wsiadać na maszynę, jak również wchodzić między maszynę a ciągnik w czasie ruchu agregatu. Niedopuszczalne jest wykonywanie regulacji, gdy maszyna jest w ruchu. W czasie pracy niedopuszczalne jest przebywanie osób, zwierząt w zasięgu działania maszyny. ZAGROŻENIA: uwaga na ostre wystające palce kół zgrabiających - istnieje możliwość okaleczenia. zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wokół kół zagrabiających w czasie transportu maszyna zachodzi znacznie poza ciągnik z prawej strony uwzględnić zachowanie maszyny podczas manewrowania ciągnikiem. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie znaki bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie wykonane są w postaci naklejek samoprzylepnych. Dla zapewnienia czytelności znaków należy je utrzymywać w czystości. W przypadku utraty czytelności lub zniszczenia naklejki nakłada się obowiązek na użytkownika maszyny do jej uzupełnienia. Powyższe dotyczy również w przypadku wymiany zespołów na nowe, na których producent przewidział stosownie odpowiednich znaków lub napisów.. Znaki ostrzegawcze - Przeczytaj instrukcję użytkownika i obsługi - Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny - 5 -

6 - Przed rozpoczęciem naprawy lub opuszczając kabinę ciągnika wyjmij kluczyki ze stacyjki. Znaki i napisy ostrzegawcze są umieszczone w przedniej części ramy nośnej. Znak bezpieczeństwa B informuje użytkownika maszyny rolniczej o tym, że dana maszyna została wykonana zgodnie z wytycznymi kryteriami technicznymi i normami. Znak B oznacza, iż maszyna uzyskała zezwolenie na oznaczenie znakiem bezpieczeństwa zwanego dalej certyfikatem. Znak B umieszczany jest w przedniej części ramy nośnej. 5. ZNAKI I NAPISY INFORMACYJNE Na elementach nastawczych oraz na dyszlu przetrząsaczo-zgrabiarki są oznaczenia literowe, które umożliwiają przestawienie maszyny w trzy różne układy T - transport P - przetrząsanie Z - Zgrabianie - maksymalne ciśnienie powietrza w kole. Umieszczony na obsadzie osi przy kole jezdnym. rys. nr 2. - pozycja transportowa. Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr 3. - pozycja przetrząsanie. Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr. -6-

7 - pozycja "zgrabianie". Umieszczony na segmencie nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie koła jezdnego, rys. nr oraz na dyszlu rys. nr 3. rys. nr A Znak T w pozycji transportowej rys. nr 2 prawidłowe umieszczenie znaku,5 atm. Dla Z-277/3 Dla Z-277/0//2 rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na dyszlu rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na dyszlu rys. nr rozmieszczenie znaku P na dyszlu rys. nr rozmieszczenie znaku P na dyszlu rys. nr Prawidłowe rozmieszczenie znaków T,P,Z. rys. nr Prawidłowe rozmieszczenie znaków T,P,Z

8 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Przetrząsaczo-zgrabiarka ma beznapędowe koła zgrabiające, które unoszą się lub opuszczają za pomocą mechanizmu wydźwigowego (rys. 5). Elementami roboczymi maszyny są sprężyste palce kół zgrabiających. Palce kół zgrabiających powinny podczas pracy lekko dotykać ścierniska i dlatego sprężyny, które obciążają koła zagrabiające muszą być odpowiednio napięte (rys. 6). Zgarniacz talerzowy (zamocowany na ostatnim kole zgrabiającym) zapobiega zawijaniu się siana na tym kole przy zgrabianiu, natomiast do przetrząsania należy go zdjąć z maszyny. Zgarniacz powinien być zamontowany w taki sposób, aby końce palców sprężystych przechodziły obok talerza w odległości od niego o około 25 mm. Maszynę należy połączyć z dolnym zaczepem transportowym lub zaczepem rolniczym ciągnika, a nie belką rolniczą. Natomiast zabrania się łączyć dyszel z górnym zaczepem ciągnika (wyżej niż 0 do 5 cm od ziemi). 7. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Przetrząsaczo-zgrabiarka jest maszyną przeznaczoną wyłącznie do zastosowania w rolnictwie lub pracach podobnych. Użytkowanie jej do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spełnienie i ścisłe dotrzymanie warunków eksploatacji zawartych w niniejszej instrukcji jest również nieodłączną częścią składową wymogu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Maszyna ta powinna być obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy bezpiecznej pracy, a także przepisy ruchu drogowego muszą być zawsze przestrzegane. Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny mogę zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody

9 8. WYDŹWIG I DOCIĄŻENIE KÓŁ GRABIĄCYCH rys. 5 Wydźwig kół zagrabiających A - podnoszenie, B - opuszczanie rys. 6 Dociążenie kół zgrabiających a - łańcuch, b - sprężyna ramienia koła grabiącego, c - ramię koła grabiącego, d - zaczep sprężyny ramienia koła grabiącego, e - ucho ramienia koła grabiącego f - otwory regulujące położenie sprężyn. Nacisk "S" (rys. 6) kół zagrabiających reguluje się położeniem ucha sprężyny RKG w odpowiedni otwór ucha ramienia koła grabiącego. Palce sprężyste powinny dotykać, a łańcuchy muszą być luźne. Nacisk dla kół od pierwszego do przedostatniego powinien wynosić 39-59N, a dla ostatniego, koła 60-80N. Za mało napięte sprężyny przyspieszają zużywanie się palców i łożysk kół zgrabiających

10 9. PRACA MASZYNĄ (PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/3) dyszel połączyć z zaczepem 8 koła bocznego 3, koło jezdne tylne zablokować przetyczką na segmencie nastawczym w pozycji oznaczonej literą "P". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką, listwę 6 przesunąć jak na rys. 7, koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. Rys. 7/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania. Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 0 km/h. Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach maszyną

11 0. PRACA MASZYNĄ (ZGRABIANIE DLA Z-277/3) dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego. Płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z dołu, koło jezdne tylne zablokować przetyczką na segmencie nastawczym w pozycji oznaczonej literą "Z", listwę 6 ustawić jak na rys. 8 zablokować przetyczką. Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką. koła zgrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. rys. 8/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do zagrabiania Przy zgrabianiu prędkość robocza nie może być większa niż 8,5 km/h. Zakręty w ewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Zgrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można formować podczas jednego lub dwóch przejazdów maszyną. - -

12 . PRACA MASZYNĄ (PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/0//2) Dyszel połączyć z zaczepem 2 koła bocznego 3. Połączenie jest prawidłowe, gdy litera "P" jest na górze dyszla. Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie nastawczym 5 w pozycji oznaczonej literą "P". Listwę 8 przesunąć do tyłu tak, aby jej otwór oznaczony literą "P" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczką 0. Koła zagrabiająe opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować. rys. 7/Z-277/0//2 Ustawianie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania. Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 0 km/h. Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach maszyną

13 2. PRACA MASZYNĄ (ZGRABIANIE DLA Z-277/0//2) - Dyszel połączyć z zaczepem z koła przedniego. Prawidłowe połączenie uzyskuje się wówczas, gdy litery "T" i "Z" są na dyszlu, a płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z boku. - Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie nastawczym 5 w pozycji oznaczonej literą "Z". - Listwę 8 przesunąć tak, aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczkę 0. - Koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuch poluzować. - Otwór Z - zgrabianie traw wysokich - Owtór Z2 - zgrabianie traw niskich Rys 8/Z-277/0//2 Ustawnianie przetrząsaczo-zgrabiarki do zgrabiania. Przy zgrabianiu prędkość robocza nie powinna być większa niż 8,5 km/h. Zakręty w lewo należy wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być wówczas większy. Zagrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można formować podczas jednej lub dwóch przejazdów maszyną

14 3. SMAROWANIE Przetrząsaczo-zgrabiarkę należy smarować w miejscach oznaczonych na rys. 9 strzałkami. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. 9 Miejsce smarowania. Poz. na rys Nazwa miejsca smarowania Oś kół jezdnych Łożysko toczne kół jezdnych Oś talerza zgarniacza Wydźwig kół zgrabiających Łożysko toczne kół zgrabiających Częstotliwość (godz. pracy) Liczba punktów Rodzaj smaru smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3 smar stały ŁT 3. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE Po skończonej pracy maszynę należy starannie oczyścić i wykonać przegląd w celu wykrycia uszkodzeń. Uszkodzone palce wymienić na nowe. W razie stwierdzenia luzów w kołach grabiących tulejki ślizgowe wymienić na nowe. Po zakończonym sezonie agrotechnicznym należy przeprowadzić smarowanie wszystkich powierzchni współpracujących. Pod osie kół jezdnych podłożyć podpory drewniane tak, aby opony nie dotykały podłoża, a stabilność maszyn była zapewniona. Koła zagrabiające ustawić w górnym położeniu. Miejsce przechowywania maszyny powinno wykluczać możliwość okaleczenia ludzi lub zwierząt. - -

15 5. PRZEJAZD PO DROGACH Z-277/3 koła podnieś jak najwyżej za pomocą mechanizmu wydźwigowego, uzyskując prześwit transportowy, około 0,3 m, dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 5. Płytka nastawcza 7 jest zwolniona i znajduje się z tyłu, przy kole jezdnym tylnym zablokować przetyczkę na segmencie w pozycji oznaczonej literą "T". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką, listwę 6 ustawić jak na rys. 0 Przetyczę zabezpieczyć zawleczką. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. 0 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do transportu Z-277/0//2 Koła zagrabiające unieść jak najwyżej za pomocą mechanizmu wydźwigowego, uzyskując prześwit transportowy około 0,3 m.. Dyszel połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 6. Prawidłowe położenie uzyskuje się, gdy litera "T" jest na górze dyszla, a płytka nastawcza 7 jest z tyłu koła, Koło jezdne tylne zablokować dźwignią na segmencie w pozycji oznaczonej literą "T". Listwę 8 ustawić tak jak do zgrabiania, tzn. przesunąć w ten sposób, aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczkę 0. Prędkość dostosować do istniejących warunków i ograniczeń ruchu. Nie wolno transportować maszyn z prędkością większą niż 2km/h. W uchwytach mocować urządzenia świetlne i wyróżniające według rys

16 W czasie przejazdów po drogach publicznych Przetrząsaczo-zgrabiarka powinna spełniać wymagania w zakresie oświetlenia, oznakowania i wyposażenia (Rozp. MTiGM z dnia r. Dz. U. n r.. Montaż wymaganego oświetlenia i wyposażenia (rys. ): - w uchwycie nr zamocować zespół świetlny składający się ze światła pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz, - w uchwycie nr 2 zamocować zespół świetlny składający sie ze światła pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz, - do wspornika nr 3 zamontować dwa światła odblaskowe pomarańczowe boczne, - w uchwycie nr zamocować belkę ze światłami zespolonymi (pozycja, stop, kierunkowskaz) oraz światłami odblaskowymi - czerwonymi trójkątami, - w uchwycie nr 5 zamocować tablicę wyróżniającą TW skierowaną wierzchołkiem do góry. Z-277/3 Z-277/0//2 rys. Rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego i świetlnego. Światła zespolone oraz pozycyjne przednie połączone są przewodem poprowadzonym wzdłuż ramy, pałąka oraz dyszla w specjalnych uchwytach, przewód zakończony jest wtyczką. W czasie poruszania się po drogach publicznych oświetlenie musi być włączone. 2. Wyposażenie: W czasie poruszania się po drogach publicznych użytkownik przetrząsaczo-zgrabiarki zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu - dwa kliny (np. wykonane z drewna) pod koła w przypadku konieczności pozostawienia maszyny na pochyłości drogi. - trójkąt ostrzegawczy do ustawienia za maszyną na drodze w przypadku jej unieruchomienia lub konieczności pozostawienia. W w/w wyposażenie użytkownik maszyny zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie

17 Producent wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę wyłącznie w uchwyty służące do mocowania powyższego oświetlenia świetlnego i ostrzegawczego. W komplet lamp zespolonych, pozycyjnych, odblaskowych, tablicę wyróżniającą TW zakład wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę na indywidualne życzenie odbiorcy. 6. SPOSÓB DOSTAWY / WYPOSAŻENIE Nabywca otrzymuje przetrząsaczo-zgrabiarkę zamontowaną i przygotowaną do eksploatacji (maszyna jest ustawiona w położeniu transportowym). Do maszyny jest dołączone następujące wyposażenie: palec sprężysty - 0 szt urządzenie odblaskowe pomarań. UOLA-75-2 szt belka świateł zespolonych z zawleczką Ax50 - szt 7. DANE TECHNICZNE Szerokość robocza użyteczna: przetrząsanie zgrabianie Prędkość robocza: przetrząsanie zgrabianie Prędkość transportowa Prześwit transportowy Ciśnienie w ogumieniu Liczba kół zgrabiających Średnica koła zgrabiającego Wydajność efektywna: przetrząsanie (przy prędkości 9 km/h) zgrabianie ( przy prędkości 7 km/h) Wymiary: długość bez dyszla szerokość wysokość Masa maszyny Obsługa Ciągnik - klasa (według siły ciągu) Z-277/0 ok. 3 m Z-277/ ok. 3,8 m Z-277/2 ok. m Z-277/3 ok. 5,3 m ok.,7 m ok. 2,8 m ok. 3 m ok. m 5 sztuk do 0 km/h do 8,5 km/h do 2 km/h 0,3 m 0,5 MPa (,5 atm) 6 sztuk 7 sztuk 9 sztuk,2 m ok.2,6ha/hok.3,0ha/hok.3,6ha/hok.,0ha/h ok.,5ha/hok.,8ha/hok.2,ha/hok.2,ha/h,72 m 5,2 m 5,90 m 7,30 m 2,2 m,5 m 330 kg 380 kg 30 kg 80 kg traktorzysta 6 kn 6 kn 6 kn 9 kn - 7 -

18 8. KARTA GWARANYJNA Nabywca Przetrząsaczo-zgrabiarka nr fabryczny...rok produkcji... Gwarancja niniejsza ważna jest 2 miesięcy od dnia zakupu... tj. do dnia pieczęć i podpis punktu sprzedaży Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikłe z winy producenta, wskutek wady materiału, złej obróbki lub montażu. Przez udzielenie reklamacji producent zobowiązuje się do: zwrotu kosztów naprawy reklamowanego sprzętu we własnym zakresie, przyjmując wartość jednej roboczogodziny 5 zł, którą producent zwróci po uznanej reklamacji, dostarczenia użytkownikowi bezpłatnych nowych, właściwie wykonanych części, całkowitej wymiany sprzętu na inny wolny od wad egzemplarz, o ile naprawa w okresie gwarancyjnym była wykonana co najmniej 3 razy. Nabywca przetrząsaczo-zgrabiarki otrzymuje 2-miesięczną gwarancję. Warunki gwarancji są podane w karcie gwarancyjnej, którą wraz z instrukcją obsługi otrzymuje w punkcie sprzedaży maszyny

19 Data zgłoszenia naprawy Data wykonania naprawy 9. REJESTR NAPRAW Krótki opis wykonywanej naprawy Ważność gwarancji zostaje przedłużona do dnia Podpis i pieczęć - 9 -

20 20. DEMONTAŻ, KASACJA MASZYNY W czasie demontażu maszyny należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące prac warsztatowych. W czasie demontażu chroń ręce (ciało) przed okaleczeniem i szkodliwym oddziaływaniem smarów i olejów - używaj rękawic ochronnych, - korzystaj z narzędzi w dobrym stanie technicznym i zgodnie z ich przeznaczeniem, - pamiętaj o zapewnieniu stabilności demontowanych zespołów i części. W przypadku całkowitego zużycia maszyny należy ją zdemontować, części posegregować pod względem rodzaju materiału i przekazać do punktów skupu surowców wtórnych. 2. KATALOG CZĘŚCI Przy nabywaniu części należy podać nazwę i numer części wg katalogu, zaznaczając dodatkowo dla jakiego numeru fabrycznego przetrząsaczograbiarki są przeznaczone. Części zamienne produkowane są przez Zakład INVENTOR Joński Jan w Mokobodach i są rozprowadzane przez składnice maszyn rolniczych na terenie kraju i dostarczane przez producenta. 2. RAMA 2.2 OSIE KÓŁ JEZDNYCH, DYSZEL 2.3 KOŁO JEZDNE 2. KOŁO ZAGRABIAJĄCE 2.5 ZGARNIACZ TALERZOWY 2.6 WYDŹWIG KÓŁ ZGRABIAJĄCYCH

21 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 2 Rama Nr Nazwa części Rama kpl. Zaczep sprężyny Ramię nastawcze Ramię nastawcze 2 Rolka kierująca Przetyczka kpl. f6x60 Listwa kpl. Widełki kierujące kpl. Smarowniczka St /8" Sworzeń f20x80/68 Podkładka f6,5 Podkładka f20,5 Zawleczka S 6,3x70 Zawleczka S-Zn-x25 Zawleczka S-Zn-x32 Zawleczka spr. A7 Numer KTM lub normy PN-76/M PN-63/M-8300 PN-63/M-8200 PN-63/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 BN-63/902-0 Liczba sztuk

22 2.2 KATALOG CZĘŚCI rys. 3 Osie kół jezdnych - dyszel Nr Nazwa części. Oś przednia kpl. 2. Oś boczna kpl. 3. Oś tylna kpl. dla Z-277/3. Oś tylna kpl. dla Z-277/0//2 5. Dyszel kpl. 6. Sworzeń f20 7. Nakładka f 8. Nakładka 36f 9. Zawleczka spr. A7 0. Zawleczka 58x70. Przetyczka kpl. f6x60 2. Przetyczka kpl. f6x8 Numer KTM lub normy PN-/M PN-/M-8322 BN-63/M PN-76/M Liczba sztuk

23 2.3 KATALOG CZĘŚCI rys. Koło jezdne. Nr Nazwa części. Półobręcz lewa kpl. 2. Piasta koła 3. Uszczelka wałka. Uszczelka piasty 5. Pokrywa piasty 6. Półobręcz prawa 2,5-0/2,5 7. Łożysko kulkowe Pierścień osadczy spr. Z25 9. Pierścień osadczy spr. W52 0. Smarowniczka M 0 x. Śruba M8x20-3,6-III 2. Śruba M0x30-3,6-III 3. Nakrętka M8--III. Nakrętka M0--III 5. Podkładka spr. 8,2 Fe/Zn5 6. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 7. Opona,00-0 2PR AM-2 I 8. Dętka,00-0 I-GWz-B-70-,5-A 9. Pierścień osadczy spr. 52 lub poz.9 Numer KTM lub normy PN-79/M-8600 PN-8/M-85 PN-8/M-85 PN-76/M PN-7/M-8205 PN-7/M-8205 PN-75/M-82 PN-75/M-82 PN-77/M PN-77/M PN-8/C-9300 PN-7/C-9300 RN-53/MPM Liczba sztuk

24 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 5 Koło zagrabiające Nr Nazwa części Ramię koła pospawane Piasta koła Osłona piasty Tarcza koła Obręcz Palec sprężysty Nakładka palca Uszczelka wałka Uszczelka piasty Pokrywka piasty Pierścień sprężysty 52 Łożysko kulkowe 6205 Pierścień osadczy 52 W Pierścień osadczy 25 Z Smarowniczka M0 x Śruba podsadzana M0 x 30 Nakrętka M0 Podkładka sprężysta f0.2 Zawleczka f6,3 x 5 Sworzeń 30f Tulejka wewnętrzna Sprężyna Łańcuch wydźwigu Numer KTM lub normy PN-8/M-85 PN-79/M-8600 PN-8/M-85 PN-8/M-85 PN-76/M PN-76/M-8206 PN-75/M-82 PN-77/M PN-76/M Liczba sztuk

25 2.5 KATALOG CZĘŚCI rys. 6 Zgarniacz talerzowy. Nr Nazwa części. Rura zgarniacza kpl. 2. Uchwyt talerza zgarniacza 3. Śruba M0x III. Talerz zgarniacza kpl. 5. Podkładka do sworznia 20,5 6. Zawleczka S-Zn x32 Numer KTM lub normy PN-7/M PN-63/M-8200 PN-76/M Liczba sztuk

26 2. KATALOG CZĘŚCI rys. 7 Wydźwig kół zgrabiających. Nr Nazwa części - Wydźwig kpl.. Kierownica pospawana 2. Koło zębate I 3. Koło zębate II. Zapadka kpl. 5. Sprężyna 6. Skrzynka wydźwigu 7. Rura wydźwigu kpl. 8. Rolka nawijająca 9. Nakrętka M8--III 0. Śruba M8x80-3,6-III. Wpust pryzmatyczny A7x7x0 2. Wpust pryzmatyczny A6x6x0 3. Zawleczka S-Zn 8x80. Zawleczka S-Zn x22 5. Zawleczka S-Zn x32 6. Zawleczka S-Zn 5x0 7. Podkładka okrągła 8, Fe/Zn5 8. Podkładka okrągła 9 9. Podkładka do sworznia 2,5 20. Podkładka do sworznia 30,5 2. Śruba M0x20-,5-III 22. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 23. Śruba M8x20-3,6 III 2. Podkładka spr. 0,2 Fe/Zn5 25. Nakrętka M8--III Numer KTM lub normy PN-75/M-82 PN-7/M-820 PN-70/M PN-70/M PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-76/M-8200 PN-78/M PN-78/M PN-63/M-8200 PN-63/M-8200 PN-7/M-8205 PN-77/M PN-7/M-8205 PN-77/M PN-75/M Liczba sztuk

27 SPIS TREŚCI. Wstęp 2. Przeznaczenie przetrząsaczo-zgrabiarki 3. Warunki bezpiecznej pracy. Znaki bezpieczeństwa 5. Znaki i napisy informacyjne 6. Informacje dotyczące użytkownika 7. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 8. Wydźwig i obciążenie kół zgrabiających 9. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/3 0. Praca maszyną (zgrabianie)dla Z-277/3. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/0//2 2. Praca maszyną (zgrabianie) dla Z-277/0//2 3. Smarowanie. Konserwacja i przechowywanie 5. Przejazd po drogach 6. Sposób dostawy / wyposażenie 7. Dane techniczne 8. Karta gwarancyjna 9. Rejestr napraw 20. Demontaż, kasacja maszyny 2. Katalog części str. 3 str. str. str. 5 str. 6 str. 8 str. 8 str. 9 str. 0 str. str. 2 str. 3 str. str. str. 5 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 20 str. 20

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 KATALOG CZĘŚCI Sposób zamawiania części UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KOSIARKA ROTACYJNA Z-184 KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ Do rysunku nr.1 L.p. Nr rys lub normy Nazwa części (zespołu) Ilość Uwagi 1 3052/05-01-00-000 Rama 1 2 3052/02-03-00-000 Skrzynia nasienna lewa 1 3 3052/02-02-00-000 Skrzynia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. 87 643-34-76 do 78 fax. 87 643-67-18 E-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl T-449 T-449/1 KATALOG CZĘŚCI PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI Wydanie V 2011 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać

Bardziej szczegółowo

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 8 74 45 07 www.sipma.pl Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 000 BORYNA SIPMA RN 500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA KATALOG CZĘŚCI Wydanie I - 20 2 Sposób

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI Wydanie III 2012 2 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera tablice

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Rok wydania 2012. Nr publikacji 1.

Rok wydania 2012. Nr publikacji 1. Rok wydania 0. Nr publikacji. .... 5.. 7. 8. 9. 0.... 5. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7 8 SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH Oś koła kompletna... Dyszel kompletny... Korpus prasy kompletny (wersja z obwiązywaniem siatką)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Parametry techniczne kosiarki trawnikowej kołowej; 1. Przedmiot dostawy: 1.1. Kosiarka trawnikowa-kołowa, samojezdna, 1.2. Marka; Kubota, 1.3. Typ; G 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE LEKKIE U-211/2 U-212/2 U-358

BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE LEKKIE U-211/2 U-212/2 U-358 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE LEKKIE U-211/2

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Maszyna BUTLER KENDO.30 LIGHT stanowi połączenie wydajności urządzenia AIKIDO z prostą obsługą i niską ceną. Podobnie do AIKIDO montażownica KENDO posiada opatentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji Ogólne Warunki Gwarancji Vredestein Polska Sp. z o.o. Data sprzedaży : Marka opony : Numer DOT : Rozmiar : Bieżnik : Czytelny podpis : sprzedawcy i pieczęć punktu sprzedaży * niepotrzebne skreślić z tytułu

Bardziej szczegółowo

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1A 06.03.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Budowa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE CIĘŻKIE U-348 U-348/1

BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE CIĘŻKIE U-348 U-348/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl BRONY ZĘBOWE ZAWIESZANE CIĘŻKIE U-348

Bardziej szczegółowo

LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl. Nr fab.

LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl. Nr fab. LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl Nr fab. Instrukcja obsługi Nr 001 002 003 POJEMNIK DO MASY BETONOWEJ TYP ZB-1.0 Z PODESTEM ROBOCZYM Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI. Vredestein

WARUNKI GWARANCJI. Vredestein WARUNKI GWARANCJI Vredestein 1. Firma Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów wyprodukowanych przez producenta, na które została

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TECHNOLOGICZNE Z DYSZLEM

WÓZKI TECHNOLOGICZNE Z DYSZLEM WÓZKI TECHNOLOGICZNE Z DYSZLEM INSTRUKCJA OBSŁUGI Typ:.... Nr fabryczny:... Niniejsza instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie wózka. Przed pracą wózkiem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE L 203/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Framax-uchwyt dźwigowy

Framax-uchwyt dźwigowy 06/2012 Oryginalna instrukcja użytkowania 999230016 pl Zachować do przyszłego użytku Framax-uchwyt dźwigowy Nr. art. 588149000 produkowane od 1998 roku BU 06078 geprüfte Sicherheit Przedstawienie produktu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

NUMER KATALOGOWY OTELO

NUMER KATALOGOWY OTELO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK ZEGAROWY 3D NUMER KATALOGOWY OTELO 49 141 730 MARKA OTELO TYP 3D Czujnik 3D (trójwymiarowy) jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym, przeznaczonym do stosowania na obrabiarkach,

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59542

m OPIS OCHRONNY PL 59542 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA m OPIS OCHRONNY PL 59542 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\j Numer zgłoszenia: 106638 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 04.06.1997

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA BRAMA ROZWIERANA TYP MARC-D2 00 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podlega ewidencjonowaniu. Powielanie jej i rozpowszechnianie bez zgody firmy Małkowski-Martech S.A. jest

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sweepmaster M600 (6206) (dawniej Hako-Profi-Flipper)

Instrukcja obsługi. Sweepmaster M600 (6206) (dawniej Hako-Profi-Flipper) Instrukcja obsługi Sweepmaster M600 (6206) (dawniej Hako-Profi-Flipper) Spis treści Spis treści... 2 Przeznaczenie urządzenia... 3 Ostrzeżenie: Maszyny nie wolno używać do usuwania pyłów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MODEL: DATA SPRZEDAŻY: PIECZĄTKA SPRZEDAWCY: PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERRAKOTY ADNOTACJE O NAPRAWACH Data Zgłoszenia Rodzaj Usterki Opis czynności serwisowych Data wykonania naprawy

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia Rysunek A1 SIM0002 Rama i skrzynia 14 1 SI00386 Skrzynia SR300 29 204 PO8/O Podkładka płaska M08 ocynk 31 102 NS8/O Nakrętka samokontrująca M8 ocynk 38 237 P10/O Podkładka płaska M10 ocynk 39 11 S10x30/8,8/O

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[]-01-10 Czas trwania egzaminu: 0 minut

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel +48 32 604 09 02 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe POMAROL S.A. -300 Biskupiec k/olsztyna ul. Przemysłowa tel. (0-9) 75-0-7; fax (0-9) 75-0-73 Numer wydania: 5/5/00 Data wydania: wrzesień 00 PRZETRZĄSACZO

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno - ruchowa DTR

Dokumentacja techniczno - ruchowa DTR Strona 1 z 5 Dokumentacja techniczno - ruchowa DTR Miejsce montażu:... Producent wyrobu: Rok produkcji: 2014/2015/2016* Metalpol Furmaniak Spółka Jawna Ul. Rakoniewicka 38, 62-068 Rostarzewo Wyrób: Drzwi

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9

Spis treści. Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9 Spis treści Celem jest jakość Strona 4 5 Twój partner w AL-KO Strona 6 7 Gdzie znajdziesz AL-KO Strona 8 9 Zalety podwozi T Strona 10-11 Zalety podwozi V Strona 12-13 System lekkich podwozi do lawet samochodowych

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Informacja o częściach zamiennych

Informacja o częściach zamiennych Informacja o ach zamiennych WCIĄGARKI I PRZECIĄGARKI PNEUMATYCZNE Liftstar i Pullstar LS2-300R, LS2-600R, PS2-1000R, Zachować instrukcję MHD56283JC Edycja 5 (1) Maj 2009 Ingersoll-Rand Company Zezwalać

Bardziej szczegółowo