Elementy psychiatrii cz. 2. Dr n. med. Piotr Abramczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy psychiatrii cz. 2. Dr n. med. Piotr Abramczyk"

Transkrypt

1 Elementy psychiatrii cz. 2 Dr n. med. Piotr Abramczyk

2 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

3 Myślenie Konkretno-obrazowy Abstrakcyjny Intuicyjny

4 Zaburzenia myślenia Treści Urojenia Idee nadwartościowe Natręctwa myślowe i fobie Toku Rozkojarzenie Przyśpieszenie Spowolnienie

5 Urojenia Fałszywe sądy Przekonanie o ich prawdziwości Brak krytycyzmu (mimo dowodów błędności)

6 Urojenia Prześladowcze Zazdrości Hipochondryczne Grzeszności i winy Wielkościowe Odnoszące Oddziaływania, owładnięcia

7 Urojenia Paranoiczne Niespójne Rzutowanie wstecz

8 Idee nadwartościowe Szczególnie waŝne przekonania Związek emocjonalny Działacze społeczni PodróŜnicy Fanatycy

9 Natręctwa i fobie Natręctwa (przeświadczenie o ich niedorzeczności): Myśli WyobraŜenia Czynności

10 Fobie Określone sytuacje Lęk Unikanie Klaustrofobia Agorafobia Acrofobia

11

12 Zaburzenia toku myślenia Rozkojarzenie Przyśpieszenie Spowolnienie zahamowanie Splątanie

13 Zaburzenia myślenia Myślenie magiczne Perseweracje Myślenie paralogiczne Myślenie symboliczne (przedmioty, zjawiska) Myślenie rezonerskie

14 Zaburzenia toku myślenia Lepkość Myślenie autystyczne Ambisentencja, Depresonalizacja, Derealizacja

15 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

16 Zaburzenia pamięci Pamięć: ŚwieŜa, trwała Konsolidacja WyobraŜenia Utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie: SpostrzeŜeń, myśli, emocji, czynności ruchowych

17 Zaburzenia pamięci Nadczynność hipermnezja Niedoczynność hypomnezja: Czynnościowa (rozproszenie uwagi, wzruszenie) Wywołana zmianami organicznymi (zespół psychoorganiczny)

18 Zaburzenia pamięci Niepamięć - amnezja Okres Konfabulacje Wsteczna, następcza

19 Zaburzenia pamięci Zafałszowanie pamięci (paramnezja) W okresie przechowywania Konfabulacje Omamy pamięciowe Złudzenia pamięciowe (pod wpływem emocji) Kryptomnezje (utrata cechy powtórności) Ekmnezje (mieszanie przeszłości z teraźniejszością)

20 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

21 Uwaga Ukierunkowanie czynności poznawczych Dowolne Mimowolne Zakres, skupienie, trwałość, przerzutność, podzielność, wybiórczość

22 Uwaga Nadmierna przerzutność mania Trudność przenoszenia otępienie, depresja Nadmierna trwałość - lepkość

23 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

24 Zaburzenia świadomości Świadomość Odzwierciedlenie rzeczywistości Poczucie przeŝywania zjawisk Orientacja Samoorientacja Przytomność

25 Zaburzenia świadomości Układ siatkowaty wstępujący Układ siatkowaty zstępujący Pytania o orientację w czasie, otoczeniu i przestrzeni

26 Zaburzenia świadomości Ilościowe zaburzenia świadomości Przymglenie świadomości (nieostrość spostrzeŝeń) Senność patologiczna Półśpiączka Śpiączka

27 Glasgow Coma Scale - GCS Ocenie podlega: Otwieranie oczu 4 punkty - spontaniczne 3 punkty - na polecenie 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt - nie otwiera oczu Kontakt słowny: 5 punktów - odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby 4 punkty - odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany 3 punkty - odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk 2 punkty - niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie 1 punkt - bez reakcji Reakcja ruchowa: 6 punktów - spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych 5 punktów - ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy 4 punkty - reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego 3 punkty - patologiczna reakcja zgięciowa, (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) 2 punkty - patologiczna reakcja wyprostna, (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) 1 punkt - bez reakcji

28 GCS Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności najczęściej dzieli się na: GCS łagodne GCS umiarkowane GCS brak przytomności GCS 5 - odkorowanie GCS 4 - odmóŝdŝenie GCS 3 - śmierć mózgowa

29 GCS dzieci Pediatryczna skala GCS - skala uŝywana w pediatrii do określanie stopnia przytomności. Zawiera się w przedziale od 3 do 15 punktów, gdzie 3 oznacza najgorsze rokowanie, a 15 najlepsze. Składa się z trzech elementów: reakcja wzrokowa dziecka reakcja słowna dziecka odpowiedź ruchowa. Odpowiedź wzrokowa. (maksymalna ilość pkt. = 4) NIE otwiera oczu. Otwiera oczy na ból. Otwiera oczy na polecenie głosowe. Otwiera oczy spontanicznie. Odpowiedź słowna (maksymalna ilość pkt. = 5) BRAK odpowiedzi słownej. Pobudzone, niespokojne. Niespokojne w odpowiedzi na bodźce. Płacz ustępujący po przytuleniu. Uśmiecha się, wodzi wzrokiem. Odpowiedź ruchowa. (maksymalna ilość pkt. = 6) BRAK odpowiedzi ruchowej. Reakcja wyprostna. Reakcja zgięciowa. Odsuwa się od bólu. Lokalizuje ból. Spełnia polecenia.

30 AVPU Skala AVPU - jest uŝywana w celu oceny świadomości pacjenta, szczególnie w krajach anglosaskich. A (Alert) - pacjent przytomny, skupia uwagę V (Verbal) - pacjent reaguje na polecenia głosowe P (Pain) - pacjent reaguje na bodźce bólowe U (Unresponsive) - pacjent jest nieprzytomny, nie reaguje na Ŝadne bodźce.

31 Jakościowe zaburzenia świadomości Zespół majaczeniowy (delirium) zaburzenia orientacji Omamy Urojenia niespójne Lęk Niepokój ruchowy Niepamięć Dysforia

32 Jakościowe zaburzenia świadomości Zespół pomroczny zaburzenia orientacji Lęk Pobudzenie ruchowe Niepamięć

33 Jakościowe zaburzenia świadomości Zespół pomroczny jasny Dobra orientacja Przymglenie świadomości Zaburzenie toku myślenie Niepamięć

34 Jakościowe zaburzenia świadomości Zespół splątaniowy Zupełna dezorientacja Zaburzenia toku myślenia Omamy Złudzenia Niepamięć

35 Jakościowe zaburzenia świadomości Zespół onejroidalny zaburzenia orientacji Omamy Zaburzenia pamięci

36 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

37 Intelekt Wrodzone zaburzenia intelektu - Wady genetyczne - Zaburzenia płodowe Nabyte zaburzenia intelektu - Okres okołoporodowy - Zaburzenia hormonalne - Zmiany organiczne

38 Upośledzenie umysłowe lekkie (9-12lat) umiarkowane (6-9 lat) znaczne (3-6lat) Głębokie (<3lat)

39 OTĘPIENIE Zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu zwykle o charakterze przewlekłym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze. Otępienie objawia się obniŝeniem sprawności intelektualnych i upośledzeniem funkcjonowania w Ŝyciu codziennym i społecznym. Otępienie nie musi obejmować wszystkich funkcji poznawczych. Kryterium rozpoznania jest zaburzenie co najmniej 2 funkcji poznawczych, z których jedną jest pamięć.

40 Procesy poznawcze świadomość wraŝenia i spostrzeŝenia pamięć uwaga myślenie intelekt

41 OTĘPIENIE (ICD-10) Inne objawy Zachowana świadomość (brak przymglenia lub majaczenia) Zaburzenia emocji i zachowania (chwiejność emocjonalna, draŝliwość, apatia, prymitywizacja zachowań) Utrzymywanie się objawów powyŝej 6 miesięcy

42 Ocena zaawansowania otępienia The Global Deterioration Scale (GDS) Zaawansowanie Objawy Stopień 7 bardzo cięzkie Stopień 6 - cięŝkie Stopień 5 - znaczne Stopień 4 średnio nasilone Stopień 3 - umiarkowane Utrata zdolności językowych, zdolności chodzenia, śmierć Wymaga stałej opieki Utrata samodzielności, pamięta swoje imie, depresja, zaburzenia zwieraczy Chory nie moŝe obyć się bez drugiej osoby, pobudzony, nie pamięta adresu Brak zdolności do pracy i złoŝonych czynności Stopień 2 - niewielkie Stopień 1 - pogranicze Stopień 0- brak zaburzeń Wyraźne zauwaŝalne narastanie deficytów funkcji poznawczych - Subiektywne zaburzenia pamięci norma Lata Reisberg et al, 1982

43 PRZYCZYNY OTĘPIENIA 5% 38% 29% 9% 13% 4% otępienie naczyniopochodne choroba Alzheimera otępienie z ciałami Lewy'ego otępienie czołowo-skroniowe inne zwyrodnieniowe potencjalnie terapeutyczne ch.alzheimera+otępienie naczyniopochodne

44 DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA Powtórzenie nazw 3 przedmiotów bezpośrednio i po 3 minutach Dni tygodnia od ostatniego do pierwszego Test rysowania zegara Krótka Ocena Stanu Psychicznego (MMSE)

45 KRÓTKA OCENA STANU PSYCHICZNEGO Mini-Mental State Examination(MMSE) Orientacja w czasie i miejscu Zapamiętywanie (trzy słowa) Uwaga i liczenie (100 7) Przypominanie Funkcje językowe (nazywanie, powtarzanie, wykonywanie poleceń, pisanie) Praksja konstrukcyjna (przerysowanie rysunku) Wynik poniŝej 24 pkt. sugeruje otępienie, poniŝej 27 pkt szczegółowe badanie kliniczne

46 TEST RYSOWANIA ZEGARA Poziom I Niewielkiego stopnia trudności w rozmieszczaniu godzin Oznaczanie godzin na zewnątrz koła Godziny do góry nogami Rysowanie szprych w celu zachowania orientacji Poziom II-V: postępujące zaburzenia wzrokowo-przestrzenne

47 OTĘPIENIE TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO Początek niezauwaŝalny, przebieg postępujący Upośledzenie pamięci świeŝej Nieporadność, trudności z doborem słów Niepokój, agresja, nierozpoznawanie bliskich osób

48 ZABURZENIA I PROBLEMY WSPÓŁISTNIEJĄCE Depresja Psychozy starcze Stany majaczeniowe Choroby somatyczne Polipragmazja Interakcje lekowe Samotność

49 OPIEKA NAD CHORYM Edukacja rodziny Opieka domowa Grupy wsparcia dla chorych i rodzin Domy pobytu dziennego Domy pomocy społecznej

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre zaburzenia organiczne Zaburzenia świadomości Halucynozy Zespół amnestyczny ŚWIADOMOŚĆ ( wg. T. Bilikiewicza) zdolność

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA PSYCHIATRIA Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa pod redakcją Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Psychiatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Difficulties in establishing etiopathogenesis oj amnestie syndrome in a 44-year-old women - case report

Difficulties in establishing etiopathogenesis oj amnestie syndrome in a 44-year-old women - case report Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, li, suplement l (I 4) 29-34 Opis przypadku Casereport Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku Difficulties

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

PONAD CZASOWA PAMIĘĆ

PONAD CZASOWA PAMIĘĆ SERIA BIBLIOTEKA NESTORA PONAD CZASOWA PAMIĘĆ JAK ZATRZYMAĆ MŁODOŚĆ UMYSŁU I RADZIĆ SOBIE Z ZABURZENIAMI PAMIĘCI U OSÓB STARSZYCH ELŻBIETA TRYPKA Wrocław 2008 Zespół Redakcyjny Serii Biblioteka Nestora

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej Nr 1(7) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Luty 2015 POZIOM DEPRESJI U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

Kategorie w zaburzeniach psychicznych

Kategorie w zaburzeniach psychicznych 5 Kategorie w zaburzeniach psychicznych --------------------------------------------------------------------------------------------- Czym są zaburzenia psychiczne? Dawniej zwano je chorobami psychicznymi,

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO 1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa. 2. Procesy poznawcze. 3. Rozwój społeczny, emocjonalny. 4. Przygotowanie do pójścia do szkoły. Szósty rok życia kończy średnie dzieciństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia a świadek w procesie karnym aspekty prawne z uwzględnieniem ujęcia psychiatrycznego

Schizofrenia a świadek w procesie karnym aspekty prawne z uwzględnieniem ujęcia psychiatrycznego KATARZYNA M. ZOŃ Schizofrenia a świadek w procesie karnym aspekty prawne z uwzględnieniem ujęcia psychiatrycznego 1. Wprowadzenie Schizofrenia, nazywana delficką wyrocznią psychiatrii 1, stanowi współcześnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje, klasyfikacja i przyczyny niepełnosprawności

Rodzaje, klasyfikacja i przyczyny niepełnosprawności Rodzaje, klasyfikacja i przyczyny niepełnosprawności Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Inwalidztwo, niepełnosprawność łac. invalidus człowiek bezsilny, inwalida Inwalida osoba upośledzona, trwale

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo