doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 3 Odszkodowanie za zalanie pola Zrzeczenie siê roszczeñ od sprawcy bez wp³ywu na odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela Zadoœæuczynienie dla poszkodowanego motocyklisty Pañstwo powinno zrefundowaæ leczenie za granic¹ PROJEKTY, ZMIANY Jazda motocyklem bez prawa jazdy kategorii A Konfiskata pojazdu pijanych kierowców Rekomendacja U przyjêta str. 5 Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów PRAWO CO DNIA Obowi¹zki informacyjne biur podró y Likwidacja szkody i wytyczne KNF Kolejny ubezpieczyciel wprowadza bezpoœredni¹ likwidacjê szkód Ceny ubezpieczenia OC uzale nione od szkodowoœci Wypo yczalnia pojazdów zastêpczych Coraz dro sze szkody zagraniczne Kobiety czy mê czyÿni lepszymi kierowcami? KNF nak³ada wy sze kary PROWADZONE SPRAWY str. 8 Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Odszkodowanie za zalanie pola Postanowienie S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: I CSK 501/13 Sprawa dotyczy³a spó³ki, której pola, na których prowadzi uprawê s¹ konsekwentnie zalewane i niszcz¹ uprawê po remoncie drogi, na skutek którego zosta³y przerwane naturalne drogi odp³ywowe. Spó³ka wyst¹pi³a do s¹du z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie art. 415 k.c. i art. 29 prawa wodnego. Art. 415 k.c. jest ogólnym przepisem normuj¹cym odpowiedzialnoœæ deliktow¹, natomiast art. 29 prawa wodnego stanowi, e w³aœciciel gruntu nie mo e zmieniaæ stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku odp³ywu znajduj¹cej siê na jego gruncie wody opadowej, ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich. S¹dy ni szych instancji (S¹d Okrêgowy i S¹d Apelacyjny w Warszawie) odrzuci³y pozew spó³ki wskazuj¹c, e spó³ka z³o y³a go przedwczeœnie, bowiem powinna najpierw uruchomiæ procedurê administracyjn¹. Sprawa trafi³a do S¹du Najwy szego, który uchyli³ orzeczenia ni szych instancji, uznaj¹c, e w³aœciwym do rozpoznania sprawy by³ s¹d cywilny a roszczenie nie by³o przedwczesne. S¹d Najwy szy skierowa³ sprawê do ponownego rozpoznania. Zrzeczenie siê roszczeñ od sprawcy bez wp³ywu na odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CSK 224/13 Sprawa dotyczy³a roszczeñ odszkodowawczych za œmieræ siostry i córki od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, przy czym sprawc¹ wypadku by³a siostra zmar³ej. Rodzina w toku postêpowania karnego zrzek³a siê wszelkich roszczeñ odszkodowawczych od sprawcy, ale wyst¹pi³a do ubezpieczyciela o wyp³acenie na ich rzecz zadoœæuczynienia. Ubezpieczyciel odmówi³ przyjêcia odpowiedzialnoœci z uwagi na uprzednie zrzeczenie siê roszczeñ. S¹dy tak e opowiada³y siê za stanowiskiem ubezpieczyciela. S¹d Najwy szy z kolei wskaza³, e w przedmiotowej sprawie dosz³o do zbiegu roszczeñ z jednego zdarzenia, ale z ró nych stosunków prawnych. Zrzeczenie siê roszczeñ wywo³ywa³o skutek jedynie w stosunku do sprawcy wypadku bezpoœrednio. Nie mia³o ono jednak wp³ywu na odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela. Z tego te wzglêdu S¹d Najwy szy skierowa³ sprawê do ponownego rozpoznania. Za zalanie pola z uprawami z uwagi na przerwanie przez zarządcę drogi naturalnej drogi odpływowej należy się odszkodowanie. Zrzeczenie się roszczeń od sprawcy wypadku nie miało wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela Zadoœæuczynienie dla poszkodowanego motocyklisty Wyrok S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia r., sygn. akt: I ACa 822/13 Sprawa dotyczy³a motocyklisty, który w wypadku poniós³ szkodê na osobie, która w ocenie bieg³ych s¹dowych przybra³a rozmiar 95% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Na etapie przeds¹dowym ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz poszkodowanego przesz³o z³otych. S¹d I instancji zas¹dzi³ dodatkowo z³otych i rentê na przysz³oœæ. Na skutek z³o onej przez poszkodowanego apelacji, S¹d Apelacyjny zas¹dzi³ dodatkowo z³otych oraz przesz³o z³otych zaleg³ej renty. str. 3

4 AKTUALNOŒCI Pañstwo powinno zrefundowaæ leczenie za granic¹ Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wskaza³, e Pañstwo musi siê zgodziæ na leczenie pacjenta w innym kraju, jeœli w szpitalach wystêpuj¹ czasowe braki leków. Pañstwo powinno sfinansowaæ pacjentowi takie leczenie. Trybuna³ wskaza³ jednak na warunek takiej refundacji braki leków musz¹ byæ czasowe, a nie sta³e. Je eli bowiem braki leków s¹ sta³e, to powodowa³oby to zbyt du e obci¹ enie gospodarcze dla Pañstwa. Skoro bowiem Pañstwo nie ma œrodków na zakup danego leku, to tym bardziej nie bêdzie mia³o œrodków na refundacjê leczenia za granic¹. Państwo powinno sfi nansować pacjentowi leczenie za granicą, gdy występują czasowe braki leków. PROJEKTY, ZMIANY Jazda motocyklem bez prawa jazdy kategorii A Sejm przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o kieruj¹cych pojazdami, dziêki której kierowcy z trzyletnim doœwiadczeniem bêd¹ mogli jeÿdziæ motocyklem. Ograniczeniem jest pojemnoœæ cm3. Pocz¹tkowo projekt zak³ada³ dopuszczenie takiej mo liwoœci tylko na motocykle z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów, jednak ostatecznie zosta³a przeg³osowana zmiana dotycz¹ca zarówno automatycznych skrzyni biegów jak i manualnych. Nadto nowelizacja zak³ada, e od r. wszystkie WORD zaczn¹ korzystaæ ze skonsolidowanej bazy pytañ egzaminacyjnych. Ustawa ma trafiæ do Prezydenta. Konfiskata pojazdu pijanych kierowców Do Sejmu wp³yn¹³ projekt ustawy, który przewiduje podwy szenie zagro enia kar¹ za nieumyœlne spowodowanie katastrofy komunikacyjnej ze skutkiem œmiertelnym lub ciê kim uszczerbkiem na zdrowiu do granic od roku do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoœci, podwy szenie zagro enia kar¹ w odniesieniu do prowadz¹cych pojazdy w stanie nietrzeÿwoœci lub odurzenia do 15 lat wiêzienia, zniesienie mo liwoœci zawieszania kary pozbawienia wolnoœci dla sprawców wypadków ze skutkiem œmiertelnym spowodowanych w stanie nietrzeÿwoœci lub odurzenia narkotykami, a przede wszystkim wprowadzenie prawa konfiskaty pojazdów nale ¹cych do pijanych sprawców wypadków œmiertelnych. Będzie można jeździć motocyklem do 125 cm3 bez konieczności uzyskiwania prawa jazdy kategorii A. Posłowie chcą wprowadzenia prawa konfi skaty pojazdów należących do pijanych sprawców wypadków śmiertelnych. Rekomendacja U przyjêta W dniu r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjê³a Rekomendacjê U dotycz¹c¹ standardów oferowania klientom ubezpieczeñ w bankach. Eksperci zaznaczaj¹ jednak, e Rekomendacja U nie wprowadza zmian wp³ywaj¹cych na merytoryczn¹ zawartoœæ aktu, jedynie przedstawia zmiany porz¹dkowe. KNF przypuszcza, e Rekomendacja U wejdzie w ycie do r.

5 AKTUALNOŒCI Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Sejm przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowelizacja mia³a na celu przyspieszenie eliminacji praktyk niedozwolonych, ale te zwiêkszenie ochrony s³abszych uczestników rynku. Dziêki nowym przepisom zostanie tak e wprowadzona kompetencja Prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania o praktykach naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, które mog¹ naraziæ ich na powa ne straty finansowe lub mieæ niekorzystne skutki dla szerokiego krêgu konsumentów. UOKiK bêdzie mia³ tak e mo liwoœæ wskazania przedsiêbiorcy w decyzji koñcz¹cej, jakie dzia³ania ma podj¹æ w celu usuniêcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki. Ustawa trafi³a do Prezydenta. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie eliminacji praktyk niedozwolonych i zwiększenie ochrony słabszych uczestników rynku. str. 5

6 PRAWO CO DNIA Obowi¹zki informacyjne biur podró y Klient korzystaj¹cy z us³ug biur podró y mo e spodziewaæ siê, e biuro podró y poinformuje go o koniecznoœci uzyskania wiz czy niezbêdnych szczepieñ. Biuro turystyczne jest bowiem zobowi¹zane do informowania klientów ju na etapie przedstawiania ofert o obowi¹zuj¹cych przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotycz¹cych udzia³u w imprezie turystycznej. Z tego te wzglêdu je eli urlopowicz nie zostanie wpuszczony do kraju docelowego, odpowiedzialnoœæ ponosi organizator, jeœli nie poinformowa³ klienta o tym, e musi on mieæ wizê. Klientowi przys³uguje zatem roszczenie o odszkodowanie z tytu³u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych. Biuro podróży jest zobowiązane do informowania klientów o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych. Likwidacja szkody i wytyczne KNF Komisja Nadzoru Finansowego planuje przygotowaæ wytyczne dotycz¹ce zasad, jakie powinny byæ stosowane przy likwidacji szkód. Przede wszystkim chodzi o ujednolicenie praktyk stosowanych przy odszkodowaniach za najem pojazdu zastêpczego, wycenie wartoœci odszkodowania, w tym stosowanie czêœci zamiennych, uwzglêdnianie VAT w wysokoœci odszkodowania, czy stosowanie korekt przy wycenie wartoœci pojazdu. Eksperci zauwa aj¹, e najczêstsze pytania, jakie pojawiaj¹ siê u poszkodowanych dotycz¹ terminów likwidacji szkody, samochodu zastêpczego i wymaganych do likwidacji szkody dokumentów. Kolejny ubezpieczyciel wprowadza bezpoœredni¹ likwidacjê szkód W dniu r. Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji Allianz Polska S.A. wprowadzi³ bezpoœredni¹ likwidacjê szkód, ale tylko dla ubezpieczonych posiadaj¹cych w tym towarzystwie ubezpieczenie Autocasco. Poszkodowany nie straci przy tym zni ek w Autocasco. W ramach takiej likwidacji szkody, poszkodowany klient bêdzie móg³ tak e oczekiwaæ refundacji dodatkowych wydatków np. kosztów najmu pojazdu zastêpczego, kosztów holowania, kosztów parkowania. Ubezpieczyciel przewiduje jednak ograniczenia stosowania bezpoœredniej likwidacji wy³¹czone bowiem zostan¹ szkody osobowe oraz kolizje, w których udzia³ bra³y wiêcej ni dwa pojazdy. Ceny ubezpieczenia OC uzale nione od szkodowoœci Eksperci zaznaczaj¹, e ceny ubezpieczenia OC s¹ zale ne od szkodowoœci czyli rosn¹ wraz z iloœci¹ szkód spowodowanych przez kierowcê ubezpieczaj¹cego pojazd i nie ma tu znaczenia czy szkoda by³a du a czy nieznaczna. Poza czynnikiem szkodowoœci, wysokoœæ sk³adki uzale niona jest od wieku pojazdu, jego szczegó³owych danych technicznych, ale te od sta u za kierownic¹ w³aœciciela samochodu. Oczywistym jest, e ilu ubezpieczycieli tyle cen polis, natomiast dla porównania przedstawiono symulacjê ubezpieczenia i wybrano najtañsz¹ i najdro sz¹ polisê dla kierowcy z jedn¹ szkod¹ ró nica wynios³a przesz³o z³otych. TUiRAllianz Polska S.A. wprowadził bezpośrednią likwidację szkód dla ubezpieczonych posiadających ubezpieczenie Autocasco.

7 PRAWO CO DNIA Wypo yczalnia pojazdów zastêpczych Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. zamierza stworzyæ wypo yczalniê pojazdów pod w³asnym logo. Nie bêdzie to polega³o na tym, e ubezpieczyciel stworzy w³asne wypo yczalnie od podstaw, lecz do³¹czy do wypo yczalni ju istniej¹cych. Ubezpieczyciel wyjaœnia, e jego celem jest wynajem aut po realnych stawkach rynkowych. Coraz dro sze szkody zagraniczne Co roku roœnie iloœæ szkód powodowanych przez polskich kierowców za granic¹. W ubieg³ym roku wzros³a ona o niemal e Œrednia wartoœæ szkody wynios³a natomiast ponad z³otych. Najwiêksza iloœæ szkód mia³a miejsce w Niemczech. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które zajmuje siê likwidacj¹ szkód zagranicznych wyp³aci³o nadto z³otych odszkodowañ za szkody w pojeÿdzie spowodowane przez kierowców nie posiadaj¹cych ubezpieczenia OC. Kobiety czy mê czyÿni lepszymi kierowcami? Przeprowadzone badania wykaza³y, e kobiety i mê czyÿni je d ¹ zupe³nie inaczej. Kobiety powoduj¹ znacznie mniej wypadków 20% z ogó³u wypadków. Przyczyn¹ wypadków powodowanych przez kobiety zazwyczaj jest nieudzielenie pierwszeñstwa przejazdu, zbyt szybka jazda, niezachowanie bezpiecznej odleg³oœci miêdzy pojazdami. Mê czyÿni z kolei najczêœciej powoduj¹ wypadek z powodu przekroczenia dopuszczalnej prêdkoœci. Ze statystyk wynika tak e, e kobiety powoduj¹ mniej œmiertelnych wypadków (1 ofiara œmiertelna co 25 wypadków) podczas gdy u mê czyzn co 100 wypadek jest œmiertelny. Eksperci zaznaczaj¹ tak e, e kobiety bardzo rzadko wpuszczaj¹ inne pojazdy do ruchu, przez co czêsto uniemo liwiaj¹ roz³adowanie siê korków. Kobiety co do zasady narzekaj¹ na brak kultury na drodze, uskar aj¹c siê na nadu ywanie klaksona przez innych uczestników ruchu czy wymuszanie szybszej jazdy przez trzymanie siê bardzo blisko ty³u samochodu. Sposób prowadzenia pojazdu w przypadku kobiet uzale niony jest bardzo czêsto od tego, e kobiety przewo ¹ dzieci w samochodzie. Co do zasady kobiety je d ¹ wolniej, kiedy przewo ¹ jakiegokolwiek pasa era. Jeœli chodzi o wybór marki pojazdu, najczêœciej zarówno kobiety jak i mê czyÿni wybieraj¹ Volkswageny. Ró nice pojawiaj¹ siê natomiast przy Fiatach i Audi. Kobiety wybieraj¹ bowiem Fiaty, a mê czyÿni Audi. Kobiety lubi¹ ma³e pojazdy, mê czyÿni natomiast sedany i kombi. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zamierza stworzyć wypożyczalnię pojazdów pod własnym logo. Kobiety powodują znacznie mniej wypadków. Mężczyźni częściej ustępują pierwszeństwa włączającym się do ruchu. KNF nak³ada wy sze kary Z miesi¹ca na miesi¹c rosn¹ kary nak³adane przez Komisjê Nadzoru Finansowego na zak³ady ubezpieczeñ. W ostatnim miesi¹cu KNF na³o y³ karê na 3 zak³ady ubezpieczeñ TUiR Warta S.A z³otych, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A z³otych i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vinna Insurance Group z³otych. Pod koniec czerwca 2014 r. KNF ukara³ dodatkowo InterRisk za niewyp³acenie w ustawowym terminie odszkodowañ z obowi¹zkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywi¹zanie siê w ustawowym terminie z obowi¹zku poinformowania osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, e odszkodowanie jej nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu na kwotê z³otych.

8 PROWADZONE SPRAWY Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego Do XALTUM zwróci³ siê klient, któremu zak³ad ubezpieczeñ znacznie zani y³ odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego. Jego pojazd zosta³ bowiem uszkodzony w wypadku samochodowym, którego sprawca by³ ubezpieczony w Avanssur S.A. Odzia³ w Polsce. Z uwagi na znaczne uszkodzenia nasz klient zmuszony by³ do najêcia pojazdu zastêpczego. Okres najmu zastêpczego wyniós³ 39 dni, natomiast ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz poszkodowanego jedynie odszkodowanie odpowiadaj¹ce 3 dniowemu czynszowi. Na etapie przedprocesowym XALTUM wystosowa³o do ubezpieczyciela ostateczne przeds¹dowe wezwanie do zap³aty. Ubezpieczyciel podtrzyma³ jednak swe stanowisko. Dzięki naszym działaniom ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego za cały okres najmu. Sprawa zosta³a skierowana na drogê postêpowania s¹dowego, gdzie w imieniu naszego klienta wnieœliœmy o wyp³acenie na jego rzecz odszkodowania z tytu³u czynszu najmu pojazdu zastêpczego za ca³y okres najmu. W pozwie zosta³o wykazane, e to z winy ubezpieczyciela najem zosta³ przed³u ony, bowiem to ubezpieczyciel utrudnia³ sprawne przeprowadzenie postêpowania likwidacyjnego dot. szkody w pojeÿdzie. Ubezpieczyciel opóÿnia³ bowiem udostêpnienie poszkodowanemu niezbêdnych dokumentów, w tym protoko³u szkody w pojeÿdzie, a nastêpnie zwleka³ z akceptacj¹ kosztorysu naprawy, bez której poszkodowany nie móg³ rozpocz¹æ naprawy. Ostatecznie poszkodowany bezpoœrednio po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy przyst¹pi³ do naprawy i po zakoñczeniu naprawy zakoñczy³ najem pojazdu zastêpczego, pomimo tego, e ubezpieczyciel wyp³aci³ na jego rzecz odszkodowanie za szkodê w pojeÿdzie dopiero dwa miesi¹ce póÿniej. Ubezpieczyciel po otrzymaniu pozwu, zwróci³ siê z propozycj¹ ugodowego zakoñczenia sprawy. Na skutek przeprowadzonych negocjacji ugodowych, zosta³a zawarta ugoda, na podstawie której ubezpieczyciel zwróci³ poszkodowanemu ca³oœæ kosztów najmu pojazdu zastêpczego, natomiast poszkodowany zrezygnowa³ z nale nych mu odsetek ustawowych za opóÿnienie. str. 8

9 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania Artyku³ zawiera diagnozê systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce oraz postulaty dotycz¹ce jego

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Kamil Gaw³owski Przedawnienie roszczeñ placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w stosunku do ubezpieczycieli I. Wstêp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo