PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008

2 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University i Oxford Brookes University Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek dostępnych środków technicznych reprodukowane bez zgody wydawcy.

3 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU FILOZOFIA PROGRAMU CELE PROGRAMU REZULTATY NAUCZANIA METODY NAUCZANIA ZAJĘCIA WARSZTATOWE ĆWICZENIA "CASE STUDIES - STUDIA PRZYPADKÓW PREZENTACJE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ STUDENTÓW POMOCE MULTIMEDIALNE WYKŁADY/ DYSKUSJE SYMULACJE KOMPUTEROWE REPETYTORIA SYSTEM OCENIANIA OGÓLNE ZASADY OCENIANIA STANOWISKO UCZELNI W SPRAWIE NIEUCZCIWEGO POSTĘPOWANIA STUDENTÓW STUDIOWANIE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA / POLISH OPEN UNIVERSITY PROGRAM STUDIÓW KOLEJNOŚĆ STUDIOWANIA OPISY MODUŁÓW RYNKI ELEKTRONICZNE (4M2) PROJEKTOWANIE INTERAKCJI WITRYN WWW (4T1) PROBLEMY IMPLEMENTACJI E-BIZNESU (4T2) E-BIZNES PLAN (4S6) MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA (4E1) ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU E-BIZNESOWYM (4M3) TECHNOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH (4T3) MULTIMEDIA I INTERNET STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW (4S3) STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACJAMI (4S4) DYSERTACJA E-BIZNES (4S7) ZAŁĄCZNIK A. REGULAMIN STUDIÓW...I ZAŁĄCZNIK B. WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI I ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ... X ZAŁĄCZNIK C. PROCEDURY DYSCYPLINARNE W POU... XV ZAŁĄCZNIK D. PROCEDURY SKŁADNIA SKARG STUDENCKICH... XX 3

4 4

5 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 1.1. Filozofia programu E-business obecny jest we wszystkich formach transakcji elektronicznych: business-to-consumers (B2C), business-to-business (B2B) oraz intra-business. Sieć, w przeciwieństwie do innych narzędzi powszechnie wykorzystywanych w biznesie, daje możliwość pokonania barier czasu i przestrzeni. Fakt ten pozwala lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w światowych rynkach oraz umożliwia dokonywanie się postępu. Gwarancją odniesienia sukcesu w e-biznesie jest jednak wybór przemyślanej strategii warunkującej zdolność przetrwania w środowisku nasilonej rywalizacji. Celem studiów jest zgłębienie problematyki e-biznesu, sposobów jego prowadzenia i zarządzania nim oraz poznanie jego możliwości i ograniczeń oraz problemów i ryzyka z nim związanego. Trendy rządzące współczesną gospodarką, tj. globalizacja i ciągłe zmiany powodują narastającą niepewność i wzmożoną konkurencję. Potrzeba poczucia niezależności, jak również brak przewidywalności współczesnej gospodarki, wystawiły na ciężką próbę tradycyjne modele zarządzania biznesem zakorzenione w gospodarce przemysłowej. Techniki informacyjne stworzyły nową jakość w rozwoju gospodarki. Koncepcja e-gospodarki zaistniała dzięki szybko powstającym sektorom e-biznesu, burząc dotychczas obowiązujące, tradycyjne modele zarządzania. Postęp w dziedzinie teorii zarządzania biznesem i edukacji, który dokonał się w ostatniej dekadzie jest imponujący. Mimo to świat wciąż stara się zrozumieć implikacje nowej ekonomii w ujęciu globalnym. Postępujące zmiany oparte na rozwoju technologii (system komputerowej identyfikacji głosu, wyszukiwanie i porządkowanie danych, fuzje geopolityczne, liczne problemy gospodarek w dziedzinie pozyskiwania energii i eksploatacji zasobów naturalnych) dowodzą, że zmiany, którym światowy biznes będzie musiał wkrótce stawić czoła, będą wymagały uruchomienia nieustannego procesu restrukturyzacji w biznesie. Jesteśmy świadkami powstawania wciąż nowych teorii, które przemijają równie szybko, jak przemijają trendy w świecie mody. Organizacje ciągle eksperymentują wdrażając nowe rozwiązania strategiczne oraz nowe formy organizacji biznesu. Dążenie do sukcesu poprzez e-biznes to proces długi i złożony. Nawet liderzy działający w najbardziej rozwiniętych krajach opierają swoje decyzje na intuicji i improwizacji, nie mając pewności powodzenia przedsięwzięcia. Gwałtowny rozwój e-biznesu biznesu w Polsce rozpoczął się w 1996 r. wraz z powstaniem możliwości dostępu do Internetu poprzez modem. W raporcie o globalnej konkurencyjności Global Competitiveness Report zaprezentowanym na Światowym Forum Gospodarczym, Polska została zaliczona do grupy krajów z najwyższym wskaźnikiem przepływu technologii Technology Transfer Index. Świadomość przynależności do tej grupy, oraz fakt, że 91% menedżerów uważa Internet za najważniejsze narzędzie pracy świadczy o tym, że rozwój w tej dziedzinie będzie postępował. Polska potrzebuje nowych specjalistów, którzy będą potrafili połączyć wiedzę z zakresu biznesu oraz umiejętność zarządzania informacją. Polscy pionierzy przedsięwzięć opartych na e-biznesie zbyt wiernie czerpali z wzorców amerykańskich, nie uwzględniając specyfiki polskiej gospodarki i obyczajów. Polsce wciąż brakuje profesjonalistów potrafiących skutecznie kierować przedsięwzięciem bazującym na e-biznesie. 5

6 Magisterskie studia uzupełniające w zakresie e-biznesu w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University (POU) mają na celu zgłębienie kluczowych zagadnień niezbędnych do sprawnego działania w tej dziedzinie. Zakres omawianych zagadnień oraz charakter programu studiów w zakresie e-biznesu odzwierciedla specyfikę polskiej gospodarki, uwzględnia jej intensywny rozwój i duży potencjał oraz kluczowe kompetencje. Program zakłada badanie organizacji z perspektywy zachodzących w nich procesów, nie zaś samej ich działalności i koncentruje się na polityce strategii firm oraz ich reakcji na globalizację i zmianę. Program jest zorientowany na zagadnienia praktyczne, co służy motywacji i poszukiwaniom siły napędowej liderów przyszłego e-biznesu Cele programu Do najważniejszych celów programu studiów magisterskich w zakresie e-biznesu zaliczono: a. Opanowanie umiejętności niezbędnych do wdrażania rozwiązań opartych na e-biznesie samodzielnie lub zarządzając innymi. b. Wykształcenie umiejętności przewidywania oraz inicjowania zmian w rozwoju i zastosowaniu e-biznesu. c. Wykształcenie umiejętności tworzenia strategii biznesu, która pomoże wykorzystywać potencjał tkwiący w e-biznesie Rezultaty nauczania Absolwenci studiów magisterskich w zakresie e-biznesu będą posiadać następujące kompetencje i umiejętności. W zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych: a. Ocena krytyczna reguł rządzących biznesem, które tworzą podwaliny aplikacji e-biznesowych oraz analizowanie nowych modeli biznesu z wykorzystaniem technik internetowych. b. Strategiczne myślenie i planowanie w środowisku szybko zmieniającego się e-biznesu oraz dostrzeganie istotnych kwestii w zakresie technologii i aplikacji. c. Dogłębna analiza istniejących technologii i właściwa ocena ich zastosowania i możliwości. d. Podejmowanie samodzielnych działań w zakresie planowania i wdrażania projektów opartych na e-biznesie oraz właściwe wykorzystywanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności firmy. e. Rozwijanie i kultywowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem, co pozwoli kształtować własną przyszłość i przyczyni się do rozwoju organizacji i społeczeństwa. 6

7 Tabela umiejętności uniwersalnych Krytyczne myślenie, analiza i synteza IIdentyfikacja, formułowanie i rozwiązywanie problemów biznesowych Modelowani e procesów bizneso wych Wykorzystanie technologii teleinforma tycznych Komunikacja ustna i pisemna Samokształ cenie Efektywna praca zespołowa Umiejętności interpersonal ne Prowadzenie badań Korzystanie z praktyki i doświadcze nia Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O 4M2 Rynki Elektroniczne 4T1 4T2 Projektowanie Interakcji Witryn WWW Problemy Implementacji e-biznesu 4S6 e-biznes Plan 4E1 4M3 4T3 Makroekonomia Międzynarodowa Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym Technologie Sieci Komputerowych 4T4 Multimedia i Internet 4S3 Strategie Przedsiębiorstw 4S4 Strategiczne Zarządzanie Operacjami Ć - ćwiczone, N nauczane, O - oceniane 7

8 2. METODY NAUCZANIA W realizowaniu programu studiów wykorzystywane są różnorodne metody nauczania Zajęcia warsztatowe Zajęcia warsztatowe stanowią zasadniczy element systemu elastycznego nauczania stosowanego w POU. Istotą tych zajęć jest uczenie się przez doświadczenie. Są one tak zaprojektowane, aby umożliwić uczestnikom odwoływanie się do doświadczeń nabytych w trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej. Warsztaty ułatwiają rozwój umiejętności i przyswajanie wiedzy. Krótkie prezentacje stosowane są na przemian z pracą grupową. Studenci pracują razem w małych grupach, analizują wspólnie studia przypadków (case studies), próbują razem znaleźć rozwiązanie, prowadzą dyskusje lub razem wykonują ćwiczenia, przygotowują prezentacje, odgrywają role, uczestniczą w plenarnych sesjach podsumowujących. Grupy są starannie dobierane przez wykładowcę, tak aby ich uczestnicy mieli jak najwięcej możliwości do wzajemnego uczenia się. Ćwiczenia warsztatowe kładą nacisk na to jak przewodzić i jak być efektywnym członkiem grupy studenckiej / pracowniczej Ćwiczenia Ta forma warsztatów (learning by doing) polega na indywidualnym uczestniczeniu w rozwiązywaniu różnych, konkretnych zadań, co pozwala lepiej zrozumieć i zgłębić problematykę i przyspiesza proces uczenia Case Studies studia przypadków Analizowane na zajęciach przypadki dotyczą rzeczywistości polskiej, europejskiej i międzynarodowej. Studenci badają okoliczności związane z podjęciem konkretnej czynności, problemem, możliwością lub decyzją, które zaistniały w jakimś przedsiębiorstwie. Studenci analizują sytuacje, sugerują rozwiązania, doskonalą swoje analityczne i decyzyjne zdolności, jednocześnie ucząc się osiągać grupowy konsensus, porozumiewać się, wywierać wpływ i dawać prezentacje Prezentacje przygotowywane przez studentów Prezentacje studentów to cenne doświadczenie, które ułatwia naukę i stwarza możliwość ćwiczenia sprawnej komunikacji w odpowiedniej dyscyplinie. Studenci stykają się z różnymi formami prezentacji, począwszy od krótkich prezentacji ustnych, aż po prezentacje wniosków z opracowań studiów przypadków (case studies) oraz końcowe prezentacje projektów (prac dyplomowych) wieńczących cały program studiów. 8

9 2.5. Pomoce multimedialne Realizując program, wykładowcy uzupełniają tradycyjne formy nauczania pomocami multi - medialnymi. Zdają sobie oni sprawę, że przekazywanie wiedzy i ocena umiejętności studentów może być znacznie ułatwione przez użycie metod wizualnych Wykłady/ Dyskusje Wykład, przeplatany pytaniami i komentarzami studentów, jest czasami stosowany do wprowadzenia nowych teorii i koncepcji. Po jego zakończeniu zazwyczaj dochodzi do dyskusji między wykładowcą a studentem lub między samymi studentami, którzy wymieniają poglądy i doświadczenia Symulacje komputerowe Zarówno kadra, jak i studenci korzystają z komputerowych pomocy naukowych, takich jak symulacje i inne ćwiczenia. Komputery zaopatrzone w odpowiednie oprogramowanie wykorzystywane są przez studentów do wprowadzania w życie zdobytej wiedzy i ćwiczenia umiejętności koniecznych do praktycznych jej zastosowań Repetytoria Repetytoria odbywają się przed sesją egzaminacyjną i mają za zadanie pomóc studentom w lepszym przygotowaniu się do egzaminów. W trakcie repetytoriów powtarzane są najważniejsze zagadnienia z programu modułu oraz wskazywane typowe błędy popełniane przez studentów. Celem repetytoriów jest pomoc studentom w zidentyfikowaniu i wyjaśnieniu zagadnień stwarzających najwięcej problemów. 9

10 3. SYSTEM OCENIANIA System oceniania POU ma na celu osiągnięcie maksymalnej spójności między celami programu a oczekiwanym profilem absolwenta. System oceniania ukierunkowany jest na: ocenę potencjału studentów i ich potrzeb rozwoju, ocenę osiągnięć, tj. nabytej wiedzy i umiejętności, ustalenie poziomu zgodności pomiędzy osiągnięciami studentów a wymaganiami stawianymi na kolejnych etapach studiów. Stosowane kryteria uwzględniają wymagania stawiane studentom studiów magisterskich i służą do oceny, czy i w jakim stopniu student: wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych, umie przeprowadzić przekonującą, jasną i zwięzłą analizę zjawisk i koncepcji na podstawie dostępnych danych, wykazuje się umiejętnością przeprowadzania syntez i twórczego formułowania wypowiedzi, potrafi dokonywać oceny problemów, potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, posiada umiejętność prezentowania wymaganych informacji w przyjętej formie. Powyższe ogólne kryteria oceny mają swoje odbicie w sposobie oceny poszczególnych modułów. Szczegółowe zasady oceniania są ustalane przez opiekuna modułu i muszą brać pod uwagę specyfikę każdego modułu 1. Zazwyczaj uwzględnia się następujące kryteria: podejście krytyczne (umiejętność spojrzenia na problem z różnych punktów widzenia i unikanie uproszczeń), standard akademicki (w tym posiadanie odpowiedniej wiedzy przedmiotowej i znajomość literatury), jakość argumentacji (w tym logika i płynność), stosowalność proponowanych rozwiązań (z dziedziny IT) oraz wiarygodność udzielanych zaleceń. Podstawą oceny studenta jest ocena ze sprawdzianu i egzaminu oraz z pracy dyplomowej (dysertacji). Sprawdzian (praca pisemna) może mieć formę eseju, raportu, propozycji projektu, dokumentów do dyskusji, analizy przypadków. Większość prac studenci muszą przygotować indywidualnie, ale niektóre prace należy opracować grupowo, co daje wykładowcy szansę oceny dynamiki grupy, która jest częścią oceny końcowej. Egzaminy mogą mieć różną formę: tradycyjną (student nie zna pytań egzaminacyjnych i nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów), 1 Patrz opisy modułów w dalszej części przewodnika 10

11 egzaminu z wykorzystaniem wydanych wcześniej materiałów (z możliwością korzystania z nich w czasie egzaminu lub nie), egzamin otwartego (z możliwością korzystania z podręczników). Dodatkowo studenci mogą być oceniani na podstawie egzaminów ustnych i indywidualnych prezentacji. Sposób oceny dysertacji MBA umożliwia zarówno ocenę jej jakości, jak i umiejętności osiągnięcia jej celów, ustalonych z promotorem w fazie wstępnej Ogólne zasady oceniania Studenci otrzymują zaliczenie za umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w nowatorski sposób, a nie za jej odtwarzanie. Umiejętność rozwiązywania problemów dowodzi bowiem, że student potrafi stosować teorię i narzędzia analityczne w praktyce do rozwiązywania konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Ważnym efektem realizacji programu jest zaszczepienie chęci i wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do indywidualnego stałego uczenia się, co stanowi istotny czynnik w osobistym rozwoju studenta. Zajęcia warsztatowe w POU polegają na pracy w interaktywnych grupach i studenci są także oceniani (poza sprawdzianami i egzaminami) za swoje osiągnięcia i postawy w czasie ich trwania. W czasie zajęć ćwiczy się umiejętności: rachunkowe, analityczne, zbieranie i interpretację danych itp. (a utrwala się je podczas indywidualnych konsultacji). Wykładowca ma obowiązek sygnalizowania i omawiania błędów popełnionych przez studenta, jak również wskazania prawidłowych rozwiązań. Metoda interaktywnego nauczania stosowana w POU stawia studentom wyższe wymagania i zachęca do oceny siebie i innych. W efekcie prowadzący zajęcia przestaje już być jedynym oceniającym, w swej ocenie uwzględnia również oceny formułowane przez studentów w ramach podsumowań. Procedura oceniania ma na celu nie tylko szybkie przekazanie studentom opinii o ich postępach i wskazanie co jest dla nich problemem. Ocenianie to także metoda uczenia się. Studentów zachęca się do przemyślenia wyników własnych prac i prac kolegów. Przygotowane prace domowe (sprawdziany) i egzaminy mają pokazać studentowi, jak dalece przyswoił sobie przerobiony materiał i rozwinął umiejętności konieczne do efektywnej pracy w przedsiębiorstwie. Różnorodność metod oceniania jest konsekwencją fundamentalnego dla POU założenia o centralnym miejscu jakie w procesie kształcenia zajmuje student. Ważne jest zatem, aby mierzyć postępy studenta nie tylko w sferze osiągnięć akademickich, ale także w sferze kompetencji i umiejętności, które są niezbędne w ciągłym procesie uczenia się. Przygotowując sprawdzian studenci mogą pracować w grupach, ale złożone do oceny prace muszą być samodzielne. Sprawdziany uznane za plagiaty są dyskwalifikowane. Wszelkie cytowania powinny być precyzyjnie zaznaczone z zastosowaniem powszechnie obowiązujących zasad cytowania. Preferowany jest system harwardzki (więcej szczegółów: Osoba, której zarzucono popełnienie plagiatu podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się zawieszeniem w prawach studenta lub skreśleniem z listy studentów. 11

12 Stanowisko Oxford Brookes University oraz POU w sprawie nieuczciwego postępowania studentów (w tym plagiatów) podano poniżej oraz w Załączniku C (Procedury dyscyplinarne w POU) Stanowisko Uczelni w sprawie nieuczciwego postępowania studentów Wszystkie egzaminy, testy, sprawdziany mają na celu ocenę umiejętności, uzdolnień, kompetencji i wiedzy studenta. Student postępujący nieuczciwie (chęć osiągnięcia korzyści za pomocą niedozwolonych metod) lub pomagający innemu studentowi w oszukiwaniu popełnia wykroczenie i podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uczelnia traktuje taką sprawę bardzo poważnie i stosuje kary do skreślenia z listy studentów oraz wstrzymania wydania dyplomu włącznie. W przypadku jakichkolwiek trudności należy szukać pomocy u pracowników Uczelni, a nie ulegać pokusie oszukiwania. Nie warto ryzykować utraty dyplomu i zmarnowania włożonej pracy. Regulamin Uczelni definiuje kilka form nieuczciwego postępowania. Wszystkie są surowo zabronione. Te formy to: - Składanie pracy innych osób jako własnych za lub bez ich wiedzy; ściąganie lub używanie niedozwolonych materiałów podczas egzaminów. - Zdawanie egzaminów w imieniu innego studenta, podszywanie się pod innego studenta lub zgoda na to, aby w naszym imieniu zdawał ktoś inny. - Plagiat podawanie myśli, prac lub pomysłów innej osoby jako własne. Aby uniknąć podejrzenia o plagiat, należy zaznaczać cytowane fragmenty, podawać źródła prac z których skorzystano. Należy używać przyjętych standardowych systemów podawania źródeł. Niewystarczające jest podawanie jedynie bibliografii, bez zaznaczania cytatów w tekście pracy. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zmian w cytowanym tekście i podawanie go za własny. - Niedozwolona współpraca każda praca musi być samodzielna, chyba że w instrukcji przygotowania pracy wyraźnie zalecono zbiorowe jej przygotowanie i napisanie. Niedozwolone jest przepisywanie całej pracy lub jej części z pracy innego studenta, jak również udostępnianie swojej pracy innemu studentowi, ze świadomością, że ma on zamiar ją przepisać. - Powtórne składanie pracy już raz ocenionej bez powiadomienia o fakcie, że praca jest składana do oceny po raz drugi. - Fałszowanie danych zmyślanie danych, wprowadzanie do nich zmian, uzyskiwanie informacji w sposób nieuczciwy, zmyślanie cytatów lub odnośników do literatury. 12

13 4. STUDIOWANIE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA / POLISH OPEN UNIVERSITY Celem tego rozdziału jest przedstawienie w zarysie charakteru i struktury studiów w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University oraz najważniejszych zasad postępowania. Ważne jest, aby student zapoznał się najszybciej jak to możliwe, z regulaminem Uczelni. Stanowi on załącznik do niniejszego informatora. POU zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, odpowiednio do potrzeb studenta i wymagań środowisk biznesowych. Program studiów jest tak opracowany, aby dać podstawy konieczne do skutecznego konkurowania na rynku pracy. Odpowiadając na indywidualne potrzeby i chcąc zapewnić elastyczność studiowania pracującym fachowcom i ludziom aktywnym, oferujemy program, który umożliwia studentom wybór zajęć, godzin i terminów studiowania. Program jest realizowany w trybie wieczorowym. Uczelnia jest łatwo dostępna. Chcąc zbliżyć się do studentów, co jest podstawowym warunkiem realizacji systemu aktywnego kształcenia, uruchomiono 3 oddziały dydaktyczne: w Warszawie, Krakowie i Legnicy. Każdy oddział oferuje studentom pełne wyposażenie i taki sam standard zajęć. Uważamy, że edukacja musi być ogólnie dostępna, ma służyć studentowi i powinna zapewnić najwyższe jakościowo standardy, tak aby osiągnięcia studentów POU były porównywalne z najlepszymi w świecie. W Uczelni obowiązuje modułowy system zajęć. Liczba zajęć warsztatowych z danego modułu zależy od wagi modułu i wynosi od 3 do 6. Poszczególne zajęcia warsztatowe trwają 4 godziny i koncentrują się na praktycznych, związanych z praktyką biznesu problemach, obejmują dyskusje nad konkretnymi przypadkami z życia gospodarczego, pracę w grupach i odgrywanie ról, gry symulacyjne, myślenie kreatywne, prezentacje i indywidualne wypowiedzi podczas dyskusji. Zajęcia wprowadzające (Induction day) Studenci rozpoczynający studia w POU poznają uczelnię w ramach organizowanych przez dziekana zajęć wprowadzających, tzw. Induction day. Otrzymują informacje na temat: zasad funkcjonowania i polityki uczelni, stosowanych metod nauczania, praw i obowiązków studentów, oferowanych udogodnień, obowiązujących regulaminów i procedur dyscyplinarnych, rozkładu zajęć i dyżurów kadry nauczającej itp. Studenci poznają i analizują swój styl uczenia się i możliwości jego usprawnienia. A uczelniane centrum informacji przedstawia swoje zadania w zakresie organizowania specjalistycznych seminariów, pomocy w karierze, programu socjalnego dla studentów itp. Opiekunowie modułów Każdy moduł (przedmiot) ma swojego opiekuna, który jest odpowiedzialny za sprawny przebieg procesu nauczania w jego ramach. W szczególności odpowiada za realizację i aktualizację programu nauczania, wskazanie literatury przedmiotu, organizację procesu nauczania, przygotowanie sprawdzianów i egzaminów, formułowanie kryteriów oceny wiedzy studentów. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących danego modułu, studenci powinni kontaktować się z opiekunem tego modułu. 13

14 Zaplecze edukacyjne Zajęcia warsztatowe wyznaczają ramy dla modułu, jednakże to praca własna studenta musi być głównym elementem procesu uczenia się. Nic nie zastąpi wnikliwego przestudiowania zalecanej literatury. Dlatego też biblioteka uczelni oferuje bogaty wybór źródeł informacji. Studenci powinni spędzać w bibliotece POU przynajmniej 20 godzin w ramach każdego modułu. Poza księgozbiorem biblioteka dysponuje szerokim zbiorem periodyków z zakresu biznesu i finansów. Zapewnia też bezpłatny dostęp do bazy komputerowej EBSCO zawierającej pełne bądź skrócone wersje artykułów, dane statystyczne na temat poszczególnych firm i rynków. Zapisując się na moduł studenci otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych zawierający m.in. podręcznik i syllabus (plan zajęć), który informuje jakie partie materiału należy starannie przestudiować przed zajęciami. Dobre przygotowanie do zajęć jest bardzo ważne. Bez tego nie można efektywnie korzystać z zajęć. W trakcie zajęć warsztatowych studenci otrzymują tematy prac pisemnych (sprawdzianów), które mają obowiązek przygotować w domu i złożyć w wyznaczonym terminie w Dziekanacie. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu pisemnego z przedmiotu. Aby zaliczyć moduł trzeba uzyskać co najmniej 50 pkt w skali Część modułów zaliczana jest na podstawie sprawdzianu lub sprawdzianów, inne natomiast na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Egzaminy można zdawać dwa razy w roku w czasie sesji egzaminacyjnych w styczniu i czerwcu. Student sam decyduje, w której sesji będzie zdawać egzamin. Zaleca się jednak, aby zdawał egzamin w najbliższej sesji egzaminacyjnej po zaliczeniu modułu. Student może korzystać z konsultacji u każdego specjalisty danego przedmiotu w każdym oddziale Szkoły. Ma do dyspozycji konsultacje tradycyjne i elektroniczne. 14

15 Schemat przebiegu realizacji każdego modułu. Podręcznik Zajęcia warsztatowe Sprawdzian Konsultacje Repetytoria Egzamin pisemny Dyżury kadry akademickiej Godziny dyżurów pełnionych przez kadrę akademicką wywieszone są na tablicach informacyjnych oraz drzwiach poszczególnych instytutów. W ramach wyszczególnionych godzin (cztery godziny tygodniowo), studenci mogą konsultować się z wykładowcami, bez konieczności uprzedniego umawiania spotkania. Konsultacje mogą odbywać się osobiście lub przez . Zaleca się, aby studenci odbyli przynajmniej jedno w semestrze spotkanie z wykładowcą. jest ważnym narzędziem komunikacji między wykładowcami a studentami. Wykładowcy posługują się nim, aby skontaktować się ze studentami osobiście, bądź przekazać ogólne informacje dotyczące modułu. Należy zatem często sprawdzać pocztę; najlepiej co drugi dzień. Tablice ogłoszeń Tablice ogłoszeń znajdują się w holu głównym, w sąsiedztwie dziekanatów wszystkich oddziałów Uczelni. Należy regularnie czytać zamieszczane tam informacje. 15

16 Strona internetowa Strona internetowa POU zawiera informacje ogólne o Uczelni, informacje o ważnych wydarzeniach w jej życiu, grafiki zajęć, terminy oddawania sprawdzianów oraz wyniki sprawdzianów i egzaminów. Należy odwiedzać ją regularnie, jej adres: Samorząd studencki Przedstawiciele studentów zbierają opinie studentów na temat prowadzonych zajęć i studiowania w POU i przedkładają je Komisji ds. Programów, w skład której wchodzą opiekunowie modułów oraz przedstawiciele studentów. Ocena zajęć POU jako instytucja skierowana na studenta przywiązuje duże znaczenie do opinii oraz sugestii dotyczących zawartości i formy przekazu wiedzy z poszczególnych modułów. Na ostatnich zajęciach z każdego modułu studenci oceniają jego zawartość oraz sposób prowadzenia zajęć. Ankieta uwzględnia również ocenę ogólnej organizacji studiów. Przedstawione opinie są następnie analizowane w poszczególnych instytutach przez opiekunów modułu i Dyrektora ds. Jakości Kształcenia. Sugerowane zmiany przedstawiane są Komisji ds. Programów i wcielane w życie. Inną okazją do działań podejmowanych z inicjatywy studentów są regularne spotkania studentów z Dziekanatami we wszystkich oddziałach Szkoły. Wszystkie programy studiów oferowane przez uczelnię są wnikliwie analizowane na odbywających się co roku spotkaniach (Annual Review Meeting). Analiza ta uwzględnia opinie wykładowców, egzaminatorów zewnętrznych oraz sugestie uzyskane od studentów. W ten sposób POU wyraża swą dbałość o to, aby jej programy nauczania były najwyższej jakości oraz zgodne z oczekiwaniami studentów. Informacja dotycząca najistotniejszych zmian zainicjowanych przez studentów zamieszczane są na tablicach informacyjnych. Partnerstwo z Oxford Brookes University Wyższa Szkoła Zarządzania /Polish Open University jest autorem własnych programów nauczania, które są walidowane przez Oxford Brookes University drogą ściśle określonych procedur walidacyjnych. Kształt programu, regulamin, procedury, jakość nauczania muszą spełniać kryteria akredytacyjne przyjęte przez Oxford Brookes. W celu utrzymania jakości nauczania na poziomie porównywalnym do standardów obowiązujących na innych uczelniach brytyjskich Oxford Brookes oraz grupa egzaminatorów zewnętrznych prowadzi ciągły monitoring przebiegu studiów. Dlatego absolwenci mogą otrzymać dwa dyplomy dyplom magistra nadany przez Wyższą Szkołę Zarządzania/ Polish Open University oraz dyplom Master of Science Oxford Brookes University. 16

17 Organizacja roku akademickiego Rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwa od 1.09 do i składa się z dwóch semestrów, zakończonych sesją egzaminacyjną. Semestr I (jesienny) Sesja egzaminacyjna (zimowa) Semestr II (wiosenny) Sesja egzaminacyjna (letnia) 1 września 31 grudnia 1 31 stycznia 1 lutego 31 maja 1 30 czerwca Studenci rejestrują się na zajęcia dwa razy w roku, zazwyczaj na miesiąc przed rozpoczęciem nowego semestru. Zapisując się do określonej grupy warsztatowej, wybierają najlepszy dla siebie termin zajęć. Ze względów dydaktycznych dobrze jest nie zmieniać grupy. Jednak jeśli są ku temu ważne powody można w kolejnych semestrach dokonać zmiany grupy, jeżeli jest taka organizacyjna możliwość. Zajęcia warsztatowe z każdego modułu są obowiązkowe. Zajęcia odbywają się od godz do (dni powszednie) i od 8.30 do oraz od do (soboty) Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. 17

18 5. PROGRAM STUDIÓW Symbol Nazwa modułu Liczba godzin zajęć Punkty kredytowe POZIOM I Semestr I 4M2 Rynki Elektroniczne 6 x 4 godz. 20 4T1 Projektowanie Interakcji Witryn WWW 3 x 4 godz. 10 4W1 Wybrane Zagadnienia Psychologii i Socjologii 3 wykłady x 4 godz. 4W3 Badania Operacyjne 3 wykłady x 4 godz. Semestr II 4T2 Problemy Implementacji e-biznesu 6 x 4 godz. 20 4S6 e-biznes Plan 3 x 4 godz. 10 4E1 Makroekonomia Międzynarodowa 2 wykłady x 4 10 godz.+ 3 warsztaty x 4 godz. 4W2 Makroekonomia 2 wykłady x 4 godz. POZIOM II Semestr III 4M3 Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym 6 x 4 godz. 20 4S3 Strategie Przedsiębiorstw 7 x 4 godz. 20 4S7 Seminarium Magisterskie 3 x 4 godz. Semestr IV 4T3 Technologie Sieci Komputerowych 6 x 4 godz. 20 4T4 Multimedia i Internet 3 x 4 godz. 10 4S4 lub Strategiczne Zarządzanie Operacjami 4 x 4 godz. 4S7 Seminarium Magisterskie 3 x 4 godz. 60 Uwaga: Wykłady 4W1, 4W2, 4W3 oraz moduły 4S3 i 4S4 są obowiązkowe dla studentów ubiegających się o polski dyplom magistra. 18

19 5.1. Kolejność studiowania ROK I Semestr I Sesja egzamin. Semestr II Sesja egzamin. Rynki Elektroniczne Projektowanie Interakcji Witryn WWW Problemy Implementacji e-biznesu e-biznes Plan Wybrane zagadnienia Psychologii i Socjologii Wykład Badania Operacyjne Wykład Makroekonomia Międzynarodowa Makroekonomia Wykład ROK II Semestr III Sesja egzamin. Semestr IV Sesja egzamin. Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym Technologie Sieci Komputerowych Multimedia i Internet lub Strategie Przedsiębiorstw Strategiczne Zarządzanie Operacjami Seminarium Magisterskie/Dysertacja 19

20 6. OPISY MODUŁÓW 6.1. RYNKI ELEKTRONICZNE 4M2 OPIEKUN MODUŁU dr Artur Kwasek, dr Andrzej Chrzanowski OPIS MODUŁU Moduł zawiera analizę handlu internetowego oraz e-biznesu. Bada zasięg e-handlu i jego wpływ na model biznesu oraz typy transakcji, jakie firmy mogą realizować za pośrednictwem sieci. Wskazuje, w jaki sposób rozwiązania e-biznesowe mogą wspierać nowe działania marketingowe. ZWIĄZEK Z INNYMI MODUŁAMI Warunek wstępny: Poziom i status:: Brak Poziom MSc 20 punktów kredytowych ZAWARTOŚĆ MODUŁU Podstawy handlu elektronicznego i e-biznesu (koncepcje, zasięg i wpływ na główne procesy biznesowe). Rynki elektroniczne i klient/konsument (badania rynku, zachowania klienta i segmentacja). Rynki elektroniczne i marketing mix (marketing bezpośredni i marketing elektroniczny, cechy wyróżniające). Rynki elektroniczne i komunikacja (reklama, komunikacja korporacyjna). Bazy danych, data mining i ich zastosowanie dla celów marketingowych w e-biznesie Elektroniczna sprzedaż, dostawa i systemy płatności. Przyszłe kierunki rozwoju. REZULTATY NAUCZANIA 1. W zakresie wiedzy: (a) Ocena kluczowych koncepcji i technik e-biznesu (b) Identyfikowanie kluczowych czynników sukcesu w organizacji e-biznesowej (c) Analizowanie i ocena, w jaki sposób e-biznes może zostać wykorzystany dla funkcji marketingowej i sprzedażowej organizacji (d) Identyfikowanie i analizowanie korzyści i ryzyka związanego z zastosowaniem e-biznesu w głównych procesach biznesowych organizacji (e) Wyjaśnianie i ocena problemów praktycznych i biznesowych związanych z typowymi produktami i usługami dla e-biznesu (f) Porównanie e-marketingu z innymi podejściami do zarządzania marketingowego 20

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W Mgr inż. Olga Sobolewska SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W PROCESIE DOSKONALENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ ANALIZA UŻYTECZNOŚCI Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Specjalność: Organizacja i zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo