PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008

2 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University i Oxford Brookes University Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek dostępnych środków technicznych reprodukowane bez zgody wydawcy.

3 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU FILOZOFIA PROGRAMU CELE PROGRAMU REZULTATY NAUCZANIA METODY NAUCZANIA ZAJĘCIA WARSZTATOWE ĆWICZENIA "CASE STUDIES - STUDIA PRZYPADKÓW PREZENTACJE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ STUDENTÓW POMOCE MULTIMEDIALNE WYKŁADY/ DYSKUSJE SYMULACJE KOMPUTEROWE REPETYTORIA SYSTEM OCENIANIA OGÓLNE ZASADY OCENIANIA STANOWISKO UCZELNI W SPRAWIE NIEUCZCIWEGO POSTĘPOWANIA STUDENTÓW STUDIOWANIE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA / POLISH OPEN UNIVERSITY PROGRAM STUDIÓW KOLEJNOŚĆ STUDIOWANIA OPISY MODUŁÓW RYNKI ELEKTRONICZNE (4M2) PROJEKTOWANIE INTERAKCJI WITRYN WWW (4T1) PROBLEMY IMPLEMENTACJI E-BIZNESU (4T2) E-BIZNES PLAN (4S6) MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA (4E1) ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU E-BIZNESOWYM (4M3) TECHNOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH (4T3) MULTIMEDIA I INTERNET STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW (4S3) STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACJAMI (4S4) DYSERTACJA E-BIZNES (4S7) ZAŁĄCZNIK A. REGULAMIN STUDIÓW...I ZAŁĄCZNIK B. WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI I ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ... X ZAŁĄCZNIK C. PROCEDURY DYSCYPLINARNE W POU... XV ZAŁĄCZNIK D. PROCEDURY SKŁADNIA SKARG STUDENCKICH... XX 3

4 4

5 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 1.1. Filozofia programu E-business obecny jest we wszystkich formach transakcji elektronicznych: business-to-consumers (B2C), business-to-business (B2B) oraz intra-business. Sieć, w przeciwieństwie do innych narzędzi powszechnie wykorzystywanych w biznesie, daje możliwość pokonania barier czasu i przestrzeni. Fakt ten pozwala lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w światowych rynkach oraz umożliwia dokonywanie się postępu. Gwarancją odniesienia sukcesu w e-biznesie jest jednak wybór przemyślanej strategii warunkującej zdolność przetrwania w środowisku nasilonej rywalizacji. Celem studiów jest zgłębienie problematyki e-biznesu, sposobów jego prowadzenia i zarządzania nim oraz poznanie jego możliwości i ograniczeń oraz problemów i ryzyka z nim związanego. Trendy rządzące współczesną gospodarką, tj. globalizacja i ciągłe zmiany powodują narastającą niepewność i wzmożoną konkurencję. Potrzeba poczucia niezależności, jak również brak przewidywalności współczesnej gospodarki, wystawiły na ciężką próbę tradycyjne modele zarządzania biznesem zakorzenione w gospodarce przemysłowej. Techniki informacyjne stworzyły nową jakość w rozwoju gospodarki. Koncepcja e-gospodarki zaistniała dzięki szybko powstającym sektorom e-biznesu, burząc dotychczas obowiązujące, tradycyjne modele zarządzania. Postęp w dziedzinie teorii zarządzania biznesem i edukacji, który dokonał się w ostatniej dekadzie jest imponujący. Mimo to świat wciąż stara się zrozumieć implikacje nowej ekonomii w ujęciu globalnym. Postępujące zmiany oparte na rozwoju technologii (system komputerowej identyfikacji głosu, wyszukiwanie i porządkowanie danych, fuzje geopolityczne, liczne problemy gospodarek w dziedzinie pozyskiwania energii i eksploatacji zasobów naturalnych) dowodzą, że zmiany, którym światowy biznes będzie musiał wkrótce stawić czoła, będą wymagały uruchomienia nieustannego procesu restrukturyzacji w biznesie. Jesteśmy świadkami powstawania wciąż nowych teorii, które przemijają równie szybko, jak przemijają trendy w świecie mody. Organizacje ciągle eksperymentują wdrażając nowe rozwiązania strategiczne oraz nowe formy organizacji biznesu. Dążenie do sukcesu poprzez e-biznes to proces długi i złożony. Nawet liderzy działający w najbardziej rozwiniętych krajach opierają swoje decyzje na intuicji i improwizacji, nie mając pewności powodzenia przedsięwzięcia. Gwałtowny rozwój e-biznesu biznesu w Polsce rozpoczął się w 1996 r. wraz z powstaniem możliwości dostępu do Internetu poprzez modem. W raporcie o globalnej konkurencyjności Global Competitiveness Report zaprezentowanym na Światowym Forum Gospodarczym, Polska została zaliczona do grupy krajów z najwyższym wskaźnikiem przepływu technologii Technology Transfer Index. Świadomość przynależności do tej grupy, oraz fakt, że 91% menedżerów uważa Internet za najważniejsze narzędzie pracy świadczy o tym, że rozwój w tej dziedzinie będzie postępował. Polska potrzebuje nowych specjalistów, którzy będą potrafili połączyć wiedzę z zakresu biznesu oraz umiejętność zarządzania informacją. Polscy pionierzy przedsięwzięć opartych na e-biznesie zbyt wiernie czerpali z wzorców amerykańskich, nie uwzględniając specyfiki polskiej gospodarki i obyczajów. Polsce wciąż brakuje profesjonalistów potrafiących skutecznie kierować przedsięwzięciem bazującym na e-biznesie. 5

6 Magisterskie studia uzupełniające w zakresie e-biznesu w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University (POU) mają na celu zgłębienie kluczowych zagadnień niezbędnych do sprawnego działania w tej dziedzinie. Zakres omawianych zagadnień oraz charakter programu studiów w zakresie e-biznesu odzwierciedla specyfikę polskiej gospodarki, uwzględnia jej intensywny rozwój i duży potencjał oraz kluczowe kompetencje. Program zakłada badanie organizacji z perspektywy zachodzących w nich procesów, nie zaś samej ich działalności i koncentruje się na polityce strategii firm oraz ich reakcji na globalizację i zmianę. Program jest zorientowany na zagadnienia praktyczne, co służy motywacji i poszukiwaniom siły napędowej liderów przyszłego e-biznesu Cele programu Do najważniejszych celów programu studiów magisterskich w zakresie e-biznesu zaliczono: a. Opanowanie umiejętności niezbędnych do wdrażania rozwiązań opartych na e-biznesie samodzielnie lub zarządzając innymi. b. Wykształcenie umiejętności przewidywania oraz inicjowania zmian w rozwoju i zastosowaniu e-biznesu. c. Wykształcenie umiejętności tworzenia strategii biznesu, która pomoże wykorzystywać potencjał tkwiący w e-biznesie Rezultaty nauczania Absolwenci studiów magisterskich w zakresie e-biznesu będą posiadać następujące kompetencje i umiejętności. W zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych: a. Ocena krytyczna reguł rządzących biznesem, które tworzą podwaliny aplikacji e-biznesowych oraz analizowanie nowych modeli biznesu z wykorzystaniem technik internetowych. b. Strategiczne myślenie i planowanie w środowisku szybko zmieniającego się e-biznesu oraz dostrzeganie istotnych kwestii w zakresie technologii i aplikacji. c. Dogłębna analiza istniejących technologii i właściwa ocena ich zastosowania i możliwości. d. Podejmowanie samodzielnych działań w zakresie planowania i wdrażania projektów opartych na e-biznesie oraz właściwe wykorzystywanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności firmy. e. Rozwijanie i kultywowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem, co pozwoli kształtować własną przyszłość i przyczyni się do rozwoju organizacji i społeczeństwa. 6

7 Tabela umiejętności uniwersalnych Krytyczne myślenie, analiza i synteza IIdentyfikacja, formułowanie i rozwiązywanie problemów biznesowych Modelowani e procesów bizneso wych Wykorzystanie technologii teleinforma tycznych Komunikacja ustna i pisemna Samokształ cenie Efektywna praca zespołowa Umiejętności interpersonal ne Prowadzenie badań Korzystanie z praktyki i doświadcze nia Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O Ć N O 4M2 Rynki Elektroniczne 4T1 4T2 Projektowanie Interakcji Witryn WWW Problemy Implementacji e-biznesu 4S6 e-biznes Plan 4E1 4M3 4T3 Makroekonomia Międzynarodowa Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym Technologie Sieci Komputerowych 4T4 Multimedia i Internet 4S3 Strategie Przedsiębiorstw 4S4 Strategiczne Zarządzanie Operacjami Ć - ćwiczone, N nauczane, O - oceniane 7

8 2. METODY NAUCZANIA W realizowaniu programu studiów wykorzystywane są różnorodne metody nauczania Zajęcia warsztatowe Zajęcia warsztatowe stanowią zasadniczy element systemu elastycznego nauczania stosowanego w POU. Istotą tych zajęć jest uczenie się przez doświadczenie. Są one tak zaprojektowane, aby umożliwić uczestnikom odwoływanie się do doświadczeń nabytych w trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej. Warsztaty ułatwiają rozwój umiejętności i przyswajanie wiedzy. Krótkie prezentacje stosowane są na przemian z pracą grupową. Studenci pracują razem w małych grupach, analizują wspólnie studia przypadków (case studies), próbują razem znaleźć rozwiązanie, prowadzą dyskusje lub razem wykonują ćwiczenia, przygotowują prezentacje, odgrywają role, uczestniczą w plenarnych sesjach podsumowujących. Grupy są starannie dobierane przez wykładowcę, tak aby ich uczestnicy mieli jak najwięcej możliwości do wzajemnego uczenia się. Ćwiczenia warsztatowe kładą nacisk na to jak przewodzić i jak być efektywnym członkiem grupy studenckiej / pracowniczej Ćwiczenia Ta forma warsztatów (learning by doing) polega na indywidualnym uczestniczeniu w rozwiązywaniu różnych, konkretnych zadań, co pozwala lepiej zrozumieć i zgłębić problematykę i przyspiesza proces uczenia Case Studies studia przypadków Analizowane na zajęciach przypadki dotyczą rzeczywistości polskiej, europejskiej i międzynarodowej. Studenci badają okoliczności związane z podjęciem konkretnej czynności, problemem, możliwością lub decyzją, które zaistniały w jakimś przedsiębiorstwie. Studenci analizują sytuacje, sugerują rozwiązania, doskonalą swoje analityczne i decyzyjne zdolności, jednocześnie ucząc się osiągać grupowy konsensus, porozumiewać się, wywierać wpływ i dawać prezentacje Prezentacje przygotowywane przez studentów Prezentacje studentów to cenne doświadczenie, które ułatwia naukę i stwarza możliwość ćwiczenia sprawnej komunikacji w odpowiedniej dyscyplinie. Studenci stykają się z różnymi formami prezentacji, począwszy od krótkich prezentacji ustnych, aż po prezentacje wniosków z opracowań studiów przypadków (case studies) oraz końcowe prezentacje projektów (prac dyplomowych) wieńczących cały program studiów. 8

9 2.5. Pomoce multimedialne Realizując program, wykładowcy uzupełniają tradycyjne formy nauczania pomocami multi - medialnymi. Zdają sobie oni sprawę, że przekazywanie wiedzy i ocena umiejętności studentów może być znacznie ułatwione przez użycie metod wizualnych Wykłady/ Dyskusje Wykład, przeplatany pytaniami i komentarzami studentów, jest czasami stosowany do wprowadzenia nowych teorii i koncepcji. Po jego zakończeniu zazwyczaj dochodzi do dyskusji między wykładowcą a studentem lub między samymi studentami, którzy wymieniają poglądy i doświadczenia Symulacje komputerowe Zarówno kadra, jak i studenci korzystają z komputerowych pomocy naukowych, takich jak symulacje i inne ćwiczenia. Komputery zaopatrzone w odpowiednie oprogramowanie wykorzystywane są przez studentów do wprowadzania w życie zdobytej wiedzy i ćwiczenia umiejętności koniecznych do praktycznych jej zastosowań Repetytoria Repetytoria odbywają się przed sesją egzaminacyjną i mają za zadanie pomóc studentom w lepszym przygotowaniu się do egzaminów. W trakcie repetytoriów powtarzane są najważniejsze zagadnienia z programu modułu oraz wskazywane typowe błędy popełniane przez studentów. Celem repetytoriów jest pomoc studentom w zidentyfikowaniu i wyjaśnieniu zagadnień stwarzających najwięcej problemów. 9

10 3. SYSTEM OCENIANIA System oceniania POU ma na celu osiągnięcie maksymalnej spójności między celami programu a oczekiwanym profilem absolwenta. System oceniania ukierunkowany jest na: ocenę potencjału studentów i ich potrzeb rozwoju, ocenę osiągnięć, tj. nabytej wiedzy i umiejętności, ustalenie poziomu zgodności pomiędzy osiągnięciami studentów a wymaganiami stawianymi na kolejnych etapach studiów. Stosowane kryteria uwzględniają wymagania stawiane studentom studiów magisterskich i służą do oceny, czy i w jakim stopniu student: wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych, umie przeprowadzić przekonującą, jasną i zwięzłą analizę zjawisk i koncepcji na podstawie dostępnych danych, wykazuje się umiejętnością przeprowadzania syntez i twórczego formułowania wypowiedzi, potrafi dokonywać oceny problemów, potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, posiada umiejętność prezentowania wymaganych informacji w przyjętej formie. Powyższe ogólne kryteria oceny mają swoje odbicie w sposobie oceny poszczególnych modułów. Szczegółowe zasady oceniania są ustalane przez opiekuna modułu i muszą brać pod uwagę specyfikę każdego modułu 1. Zazwyczaj uwzględnia się następujące kryteria: podejście krytyczne (umiejętność spojrzenia na problem z różnych punktów widzenia i unikanie uproszczeń), standard akademicki (w tym posiadanie odpowiedniej wiedzy przedmiotowej i znajomość literatury), jakość argumentacji (w tym logika i płynność), stosowalność proponowanych rozwiązań (z dziedziny IT) oraz wiarygodność udzielanych zaleceń. Podstawą oceny studenta jest ocena ze sprawdzianu i egzaminu oraz z pracy dyplomowej (dysertacji). Sprawdzian (praca pisemna) może mieć formę eseju, raportu, propozycji projektu, dokumentów do dyskusji, analizy przypadków. Większość prac studenci muszą przygotować indywidualnie, ale niektóre prace należy opracować grupowo, co daje wykładowcy szansę oceny dynamiki grupy, która jest częścią oceny końcowej. Egzaminy mogą mieć różną formę: tradycyjną (student nie zna pytań egzaminacyjnych i nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów), 1 Patrz opisy modułów w dalszej części przewodnika 10

11 egzaminu z wykorzystaniem wydanych wcześniej materiałów (z możliwością korzystania z nich w czasie egzaminu lub nie), egzamin otwartego (z możliwością korzystania z podręczników). Dodatkowo studenci mogą być oceniani na podstawie egzaminów ustnych i indywidualnych prezentacji. Sposób oceny dysertacji MBA umożliwia zarówno ocenę jej jakości, jak i umiejętności osiągnięcia jej celów, ustalonych z promotorem w fazie wstępnej Ogólne zasady oceniania Studenci otrzymują zaliczenie za umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w nowatorski sposób, a nie za jej odtwarzanie. Umiejętność rozwiązywania problemów dowodzi bowiem, że student potrafi stosować teorię i narzędzia analityczne w praktyce do rozwiązywania konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Ważnym efektem realizacji programu jest zaszczepienie chęci i wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do indywidualnego stałego uczenia się, co stanowi istotny czynnik w osobistym rozwoju studenta. Zajęcia warsztatowe w POU polegają na pracy w interaktywnych grupach i studenci są także oceniani (poza sprawdzianami i egzaminami) za swoje osiągnięcia i postawy w czasie ich trwania. W czasie zajęć ćwiczy się umiejętności: rachunkowe, analityczne, zbieranie i interpretację danych itp. (a utrwala się je podczas indywidualnych konsultacji). Wykładowca ma obowiązek sygnalizowania i omawiania błędów popełnionych przez studenta, jak również wskazania prawidłowych rozwiązań. Metoda interaktywnego nauczania stosowana w POU stawia studentom wyższe wymagania i zachęca do oceny siebie i innych. W efekcie prowadzący zajęcia przestaje już być jedynym oceniającym, w swej ocenie uwzględnia również oceny formułowane przez studentów w ramach podsumowań. Procedura oceniania ma na celu nie tylko szybkie przekazanie studentom opinii o ich postępach i wskazanie co jest dla nich problemem. Ocenianie to także metoda uczenia się. Studentów zachęca się do przemyślenia wyników własnych prac i prac kolegów. Przygotowane prace domowe (sprawdziany) i egzaminy mają pokazać studentowi, jak dalece przyswoił sobie przerobiony materiał i rozwinął umiejętności konieczne do efektywnej pracy w przedsiębiorstwie. Różnorodność metod oceniania jest konsekwencją fundamentalnego dla POU założenia o centralnym miejscu jakie w procesie kształcenia zajmuje student. Ważne jest zatem, aby mierzyć postępy studenta nie tylko w sferze osiągnięć akademickich, ale także w sferze kompetencji i umiejętności, które są niezbędne w ciągłym procesie uczenia się. Przygotowując sprawdzian studenci mogą pracować w grupach, ale złożone do oceny prace muszą być samodzielne. Sprawdziany uznane za plagiaty są dyskwalifikowane. Wszelkie cytowania powinny być precyzyjnie zaznaczone z zastosowaniem powszechnie obowiązujących zasad cytowania. Preferowany jest system harwardzki (więcej szczegółów: Osoba, której zarzucono popełnienie plagiatu podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się zawieszeniem w prawach studenta lub skreśleniem z listy studentów. 11

12 Stanowisko Oxford Brookes University oraz POU w sprawie nieuczciwego postępowania studentów (w tym plagiatów) podano poniżej oraz w Załączniku C (Procedury dyscyplinarne w POU) Stanowisko Uczelni w sprawie nieuczciwego postępowania studentów Wszystkie egzaminy, testy, sprawdziany mają na celu ocenę umiejętności, uzdolnień, kompetencji i wiedzy studenta. Student postępujący nieuczciwie (chęć osiągnięcia korzyści za pomocą niedozwolonych metod) lub pomagający innemu studentowi w oszukiwaniu popełnia wykroczenie i podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uczelnia traktuje taką sprawę bardzo poważnie i stosuje kary do skreślenia z listy studentów oraz wstrzymania wydania dyplomu włącznie. W przypadku jakichkolwiek trudności należy szukać pomocy u pracowników Uczelni, a nie ulegać pokusie oszukiwania. Nie warto ryzykować utraty dyplomu i zmarnowania włożonej pracy. Regulamin Uczelni definiuje kilka form nieuczciwego postępowania. Wszystkie są surowo zabronione. Te formy to: - Składanie pracy innych osób jako własnych za lub bez ich wiedzy; ściąganie lub używanie niedozwolonych materiałów podczas egzaminów. - Zdawanie egzaminów w imieniu innego studenta, podszywanie się pod innego studenta lub zgoda na to, aby w naszym imieniu zdawał ktoś inny. - Plagiat podawanie myśli, prac lub pomysłów innej osoby jako własne. Aby uniknąć podejrzenia o plagiat, należy zaznaczać cytowane fragmenty, podawać źródła prac z których skorzystano. Należy używać przyjętych standardowych systemów podawania źródeł. Niewystarczające jest podawanie jedynie bibliografii, bez zaznaczania cytatów w tekście pracy. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zmian w cytowanym tekście i podawanie go za własny. - Niedozwolona współpraca każda praca musi być samodzielna, chyba że w instrukcji przygotowania pracy wyraźnie zalecono zbiorowe jej przygotowanie i napisanie. Niedozwolone jest przepisywanie całej pracy lub jej części z pracy innego studenta, jak również udostępnianie swojej pracy innemu studentowi, ze świadomością, że ma on zamiar ją przepisać. - Powtórne składanie pracy już raz ocenionej bez powiadomienia o fakcie, że praca jest składana do oceny po raz drugi. - Fałszowanie danych zmyślanie danych, wprowadzanie do nich zmian, uzyskiwanie informacji w sposób nieuczciwy, zmyślanie cytatów lub odnośników do literatury. 12

13 4. STUDIOWANIE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA / POLISH OPEN UNIVERSITY Celem tego rozdziału jest przedstawienie w zarysie charakteru i struktury studiów w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University oraz najważniejszych zasad postępowania. Ważne jest, aby student zapoznał się najszybciej jak to możliwe, z regulaminem Uczelni. Stanowi on załącznik do niniejszego informatora. POU zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, odpowiednio do potrzeb studenta i wymagań środowisk biznesowych. Program studiów jest tak opracowany, aby dać podstawy konieczne do skutecznego konkurowania na rynku pracy. Odpowiadając na indywidualne potrzeby i chcąc zapewnić elastyczność studiowania pracującym fachowcom i ludziom aktywnym, oferujemy program, który umożliwia studentom wybór zajęć, godzin i terminów studiowania. Program jest realizowany w trybie wieczorowym. Uczelnia jest łatwo dostępna. Chcąc zbliżyć się do studentów, co jest podstawowym warunkiem realizacji systemu aktywnego kształcenia, uruchomiono 3 oddziały dydaktyczne: w Warszawie, Krakowie i Legnicy. Każdy oddział oferuje studentom pełne wyposażenie i taki sam standard zajęć. Uważamy, że edukacja musi być ogólnie dostępna, ma służyć studentowi i powinna zapewnić najwyższe jakościowo standardy, tak aby osiągnięcia studentów POU były porównywalne z najlepszymi w świecie. W Uczelni obowiązuje modułowy system zajęć. Liczba zajęć warsztatowych z danego modułu zależy od wagi modułu i wynosi od 3 do 6. Poszczególne zajęcia warsztatowe trwają 4 godziny i koncentrują się na praktycznych, związanych z praktyką biznesu problemach, obejmują dyskusje nad konkretnymi przypadkami z życia gospodarczego, pracę w grupach i odgrywanie ról, gry symulacyjne, myślenie kreatywne, prezentacje i indywidualne wypowiedzi podczas dyskusji. Zajęcia wprowadzające (Induction day) Studenci rozpoczynający studia w POU poznają uczelnię w ramach organizowanych przez dziekana zajęć wprowadzających, tzw. Induction day. Otrzymują informacje na temat: zasad funkcjonowania i polityki uczelni, stosowanych metod nauczania, praw i obowiązków studentów, oferowanych udogodnień, obowiązujących regulaminów i procedur dyscyplinarnych, rozkładu zajęć i dyżurów kadry nauczającej itp. Studenci poznają i analizują swój styl uczenia się i możliwości jego usprawnienia. A uczelniane centrum informacji przedstawia swoje zadania w zakresie organizowania specjalistycznych seminariów, pomocy w karierze, programu socjalnego dla studentów itp. Opiekunowie modułów Każdy moduł (przedmiot) ma swojego opiekuna, który jest odpowiedzialny za sprawny przebieg procesu nauczania w jego ramach. W szczególności odpowiada za realizację i aktualizację programu nauczania, wskazanie literatury przedmiotu, organizację procesu nauczania, przygotowanie sprawdzianów i egzaminów, formułowanie kryteriów oceny wiedzy studentów. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących danego modułu, studenci powinni kontaktować się z opiekunem tego modułu. 13

14 Zaplecze edukacyjne Zajęcia warsztatowe wyznaczają ramy dla modułu, jednakże to praca własna studenta musi być głównym elementem procesu uczenia się. Nic nie zastąpi wnikliwego przestudiowania zalecanej literatury. Dlatego też biblioteka uczelni oferuje bogaty wybór źródeł informacji. Studenci powinni spędzać w bibliotece POU przynajmniej 20 godzin w ramach każdego modułu. Poza księgozbiorem biblioteka dysponuje szerokim zbiorem periodyków z zakresu biznesu i finansów. Zapewnia też bezpłatny dostęp do bazy komputerowej EBSCO zawierającej pełne bądź skrócone wersje artykułów, dane statystyczne na temat poszczególnych firm i rynków. Zapisując się na moduł studenci otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych zawierający m.in. podręcznik i syllabus (plan zajęć), który informuje jakie partie materiału należy starannie przestudiować przed zajęciami. Dobre przygotowanie do zajęć jest bardzo ważne. Bez tego nie można efektywnie korzystać z zajęć. W trakcie zajęć warsztatowych studenci otrzymują tematy prac pisemnych (sprawdzianów), które mają obowiązek przygotować w domu i złożyć w wyznaczonym terminie w Dziekanacie. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu pisemnego z przedmiotu. Aby zaliczyć moduł trzeba uzyskać co najmniej 50 pkt w skali Część modułów zaliczana jest na podstawie sprawdzianu lub sprawdzianów, inne natomiast na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Egzaminy można zdawać dwa razy w roku w czasie sesji egzaminacyjnych w styczniu i czerwcu. Student sam decyduje, w której sesji będzie zdawać egzamin. Zaleca się jednak, aby zdawał egzamin w najbliższej sesji egzaminacyjnej po zaliczeniu modułu. Student może korzystać z konsultacji u każdego specjalisty danego przedmiotu w każdym oddziale Szkoły. Ma do dyspozycji konsultacje tradycyjne i elektroniczne. 14

15 Schemat przebiegu realizacji każdego modułu. Podręcznik Zajęcia warsztatowe Sprawdzian Konsultacje Repetytoria Egzamin pisemny Dyżury kadry akademickiej Godziny dyżurów pełnionych przez kadrę akademicką wywieszone są na tablicach informacyjnych oraz drzwiach poszczególnych instytutów. W ramach wyszczególnionych godzin (cztery godziny tygodniowo), studenci mogą konsultować się z wykładowcami, bez konieczności uprzedniego umawiania spotkania. Konsultacje mogą odbywać się osobiście lub przez . Zaleca się, aby studenci odbyli przynajmniej jedno w semestrze spotkanie z wykładowcą. jest ważnym narzędziem komunikacji między wykładowcami a studentami. Wykładowcy posługują się nim, aby skontaktować się ze studentami osobiście, bądź przekazać ogólne informacje dotyczące modułu. Należy zatem często sprawdzać pocztę; najlepiej co drugi dzień. Tablice ogłoszeń Tablice ogłoszeń znajdują się w holu głównym, w sąsiedztwie dziekanatów wszystkich oddziałów Uczelni. Należy regularnie czytać zamieszczane tam informacje. 15

16 Strona internetowa Strona internetowa POU zawiera informacje ogólne o Uczelni, informacje o ważnych wydarzeniach w jej życiu, grafiki zajęć, terminy oddawania sprawdzianów oraz wyniki sprawdzianów i egzaminów. Należy odwiedzać ją regularnie, jej adres: Samorząd studencki Przedstawiciele studentów zbierają opinie studentów na temat prowadzonych zajęć i studiowania w POU i przedkładają je Komisji ds. Programów, w skład której wchodzą opiekunowie modułów oraz przedstawiciele studentów. Ocena zajęć POU jako instytucja skierowana na studenta przywiązuje duże znaczenie do opinii oraz sugestii dotyczących zawartości i formy przekazu wiedzy z poszczególnych modułów. Na ostatnich zajęciach z każdego modułu studenci oceniają jego zawartość oraz sposób prowadzenia zajęć. Ankieta uwzględnia również ocenę ogólnej organizacji studiów. Przedstawione opinie są następnie analizowane w poszczególnych instytutach przez opiekunów modułu i Dyrektora ds. Jakości Kształcenia. Sugerowane zmiany przedstawiane są Komisji ds. Programów i wcielane w życie. Inną okazją do działań podejmowanych z inicjatywy studentów są regularne spotkania studentów z Dziekanatami we wszystkich oddziałach Szkoły. Wszystkie programy studiów oferowane przez uczelnię są wnikliwie analizowane na odbywających się co roku spotkaniach (Annual Review Meeting). Analiza ta uwzględnia opinie wykładowców, egzaminatorów zewnętrznych oraz sugestie uzyskane od studentów. W ten sposób POU wyraża swą dbałość o to, aby jej programy nauczania były najwyższej jakości oraz zgodne z oczekiwaniami studentów. Informacja dotycząca najistotniejszych zmian zainicjowanych przez studentów zamieszczane są na tablicach informacyjnych. Partnerstwo z Oxford Brookes University Wyższa Szkoła Zarządzania /Polish Open University jest autorem własnych programów nauczania, które są walidowane przez Oxford Brookes University drogą ściśle określonych procedur walidacyjnych. Kształt programu, regulamin, procedury, jakość nauczania muszą spełniać kryteria akredytacyjne przyjęte przez Oxford Brookes. W celu utrzymania jakości nauczania na poziomie porównywalnym do standardów obowiązujących na innych uczelniach brytyjskich Oxford Brookes oraz grupa egzaminatorów zewnętrznych prowadzi ciągły monitoring przebiegu studiów. Dlatego absolwenci mogą otrzymać dwa dyplomy dyplom magistra nadany przez Wyższą Szkołę Zarządzania/ Polish Open University oraz dyplom Master of Science Oxford Brookes University. 16

17 Organizacja roku akademickiego Rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwa od 1.09 do i składa się z dwóch semestrów, zakończonych sesją egzaminacyjną. Semestr I (jesienny) Sesja egzaminacyjna (zimowa) Semestr II (wiosenny) Sesja egzaminacyjna (letnia) 1 września 31 grudnia 1 31 stycznia 1 lutego 31 maja 1 30 czerwca Studenci rejestrują się na zajęcia dwa razy w roku, zazwyczaj na miesiąc przed rozpoczęciem nowego semestru. Zapisując się do określonej grupy warsztatowej, wybierają najlepszy dla siebie termin zajęć. Ze względów dydaktycznych dobrze jest nie zmieniać grupy. Jednak jeśli są ku temu ważne powody można w kolejnych semestrach dokonać zmiany grupy, jeżeli jest taka organizacyjna możliwość. Zajęcia warsztatowe z każdego modułu są obowiązkowe. Zajęcia odbywają się od godz do (dni powszednie) i od 8.30 do oraz od do (soboty) Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. 17

18 5. PROGRAM STUDIÓW Symbol Nazwa modułu Liczba godzin zajęć Punkty kredytowe POZIOM I Semestr I 4M2 Rynki Elektroniczne 6 x 4 godz. 20 4T1 Projektowanie Interakcji Witryn WWW 3 x 4 godz. 10 4W1 Wybrane Zagadnienia Psychologii i Socjologii 3 wykłady x 4 godz. 4W3 Badania Operacyjne 3 wykłady x 4 godz. Semestr II 4T2 Problemy Implementacji e-biznesu 6 x 4 godz. 20 4S6 e-biznes Plan 3 x 4 godz. 10 4E1 Makroekonomia Międzynarodowa 2 wykłady x 4 10 godz.+ 3 warsztaty x 4 godz. 4W2 Makroekonomia 2 wykłady x 4 godz. POZIOM II Semestr III 4M3 Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym 6 x 4 godz. 20 4S3 Strategie Przedsiębiorstw 7 x 4 godz. 20 4S7 Seminarium Magisterskie 3 x 4 godz. Semestr IV 4T3 Technologie Sieci Komputerowych 6 x 4 godz. 20 4T4 Multimedia i Internet 3 x 4 godz. 10 4S4 lub Strategiczne Zarządzanie Operacjami 4 x 4 godz. 4S7 Seminarium Magisterskie 3 x 4 godz. 60 Uwaga: Wykłady 4W1, 4W2, 4W3 oraz moduły 4S3 i 4S4 są obowiązkowe dla studentów ubiegających się o polski dyplom magistra. 18

19 5.1. Kolejność studiowania ROK I Semestr I Sesja egzamin. Semestr II Sesja egzamin. Rynki Elektroniczne Projektowanie Interakcji Witryn WWW Problemy Implementacji e-biznesu e-biznes Plan Wybrane zagadnienia Psychologii i Socjologii Wykład Badania Operacyjne Wykład Makroekonomia Międzynarodowa Makroekonomia Wykład ROK II Semestr III Sesja egzamin. Semestr IV Sesja egzamin. Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym Technologie Sieci Komputerowych Multimedia i Internet lub Strategie Przedsiębiorstw Strategiczne Zarządzanie Operacjami Seminarium Magisterskie/Dysertacja 19

20 6. OPISY MODUŁÓW 6.1. RYNKI ELEKTRONICZNE 4M2 OPIEKUN MODUŁU dr Artur Kwasek, dr Andrzej Chrzanowski OPIS MODUŁU Moduł zawiera analizę handlu internetowego oraz e-biznesu. Bada zasięg e-handlu i jego wpływ na model biznesu oraz typy transakcji, jakie firmy mogą realizować za pośrednictwem sieci. Wskazuje, w jaki sposób rozwiązania e-biznesowe mogą wspierać nowe działania marketingowe. ZWIĄZEK Z INNYMI MODUŁAMI Warunek wstępny: Poziom i status:: Brak Poziom MSc 20 punktów kredytowych ZAWARTOŚĆ MODUŁU Podstawy handlu elektronicznego i e-biznesu (koncepcje, zasięg i wpływ na główne procesy biznesowe). Rynki elektroniczne i klient/konsument (badania rynku, zachowania klienta i segmentacja). Rynki elektroniczne i marketing mix (marketing bezpośredni i marketing elektroniczny, cechy wyróżniające). Rynki elektroniczne i komunikacja (reklama, komunikacja korporacyjna). Bazy danych, data mining i ich zastosowanie dla celów marketingowych w e-biznesie Elektroniczna sprzedaż, dostawa i systemy płatności. Przyszłe kierunki rozwoju. REZULTATY NAUCZANIA 1. W zakresie wiedzy: (a) Ocena kluczowych koncepcji i technik e-biznesu (b) Identyfikowanie kluczowych czynników sukcesu w organizacji e-biznesowej (c) Analizowanie i ocena, w jaki sposób e-biznes może zostać wykorzystany dla funkcji marketingowej i sprzedażowej organizacji (d) Identyfikowanie i analizowanie korzyści i ryzyka związanego z zastosowaniem e-biznesu w głównych procesach biznesowych organizacji (e) Wyjaśnianie i ocena problemów praktycznych i biznesowych związanych z typowymi produktami i usługami dla e-biznesu (f) Porównanie e-marketingu z innymi podejściami do zarządzania marketingowego 20

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo