Relacja z II Ogólnopolskiego Seminarium Partnerstw Lokalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relacja z II Ogólnopolskiego Seminarium Partnerstw Lokalnych"

Transkrypt

1 Gdańsk, r. Relacja z II Ogólnopolskiego Seminarium Partnerstw Lokalnych W dniach 5-6 czerwca 2013 roku odbyło się II Seminarium Ogólnopolskie Partnerstw Lokalnych. Seminarium zrealizowano w centrum Łodzi w Hotelu Ambasador. W wydarzeniu, podobnie jak w minionym roku, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 19 Partnerstw Lokalnych realizujących pilotażowe wdrażanie, opiekunowie merytoryczni Partnerstw Lokalnych, przedstawiciele organizacji i instytucji partnerskich realizujących zadanie nr 4, przedstawiciele z ramienia lidera projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich łącznie blisko 120 osób. Program seminarium obfitował w mnogość zagadnień. Pierwszego dnia seminarium Piotr Olech, kierownik zadania nr 4 projektu, powitał zebranych gości i przedstawił program na najbliższe dni. Kolejno głos zabrała Agnieszka Beńko kierowniczka projektu z ramienia CRZL, która w kilku słowach podziękowała za podjęty trud i włożony wysiłek w realizację pilotażu, jak i całego projektu oraz pracę na wysokim poziomie. Dalszą część spotkania poprowadził Piotr Olech. Dokonał podsumowania pilotażu Modelu GSWB, przypomniał główny cel jakim jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wskazał na realizatorów projektu odpowiedzialnych za merytoryczny aspekt realizacji projektu. Ponadto przypomniał i podsumował najważniejsze działania podjęte w pilotażu, do których należy zaliczyć: objęcie wsparciem około 3 tys. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przy zaangażowaniu 54 instytucji (19 Partnerstw Lokalnych), realizację 38 krajowych wizyt studyjnych, 12 lokalnych seminariów regionalnych, 19 zagranicznych wizyt studyjnych, 38 ewaluacji projektowych, 2 Ogólnopolskie Seminaria dla Partnerstw Lokalnych. Dokonując refleksji na temat zaangażowania szeregu organizacji i instytucji uczestniczących w realizacji pilotażu (około 150 podmiotów zaangażowanych) Piotr Olech podkreślił, że głos Partnerstw Lokalnych będzie również niezwykle ważny w formułowaniu ostatecznego kształtu Modelu. Koncentrując się na sukcesach pilotażu podkreślił fakt zmiany świadomości, zarówno w zakresie pojmowania mieszkalnictwa, jak i partnerstwa oraz sam fakt istnienia rozszerzonych Partnerstw Lokalnych. Do sukcesów zaliczył również fakt liderowania przez gminy (z uwagi na odpowiedzialność i własny budżet), przetestowanie innowacji (najpierw mieszkanie, strukturę usług, prewencję), wsparcie skierowane bezpośrednio do osób bezdomnych, diagnozy lokalne, a także integrację środowiska i odbiór polityczny pilotażu. Mówiąc o sukcesach dokonał także podsumowania efektów i rezultatów pilotażu, do których zaliczył przetestowany Model i standardy oraz ogromną do nich ilość uwag. Podkreślił, że niewątpliwie ważnym rezultatem będącym wynikiem pilotażu będzie kapitał ludzki oraz infrastruktura. Prowadzący skoncentrował się następnie na wyzwaniach. W kontekście wdrożenia Modelu i standardów niewątpliwym wyzwaniem będzie aspekt finansowy i rezultat oraz efektywność ich wdrożenia. Ponadto do wyzwań zaliczył system oceny usług jako informację zwrotną od osób bezdomnych, a także Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności (KPRPB) oraz program w zakresie wykluczenia i ubóstwa. Wyzwanie stanowi także federalizacja, czyli stworzenie płaszczyzny stałej współpracy na gruncie ogólnopolskim, a także innowacja społeczna związana z podejściem najpierw mieszkanie.

2 Po części poświęconej prezentacji najważniejszych aspektów pilotażu Modelu GSWB, głos zabrali zebrani goście. Andrzej Trzeciecki, opiekun merytoryczny Partnerstwa Lokalnego Warszawa Ursus, zwrócił uwagę na ogromne sukcesy pilotażu, do których zaliczył m.in. rozgłos w sferze polityki społecznej oraz zmianę w postrzeganiu problemu bezdomności przez środowisko samorządowe. Kolejno głos zabrała Bożena Borowiec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Podzieliła się spostrzeżeniem, że sukcesem Partnerstwa Lokalnego jest współpraca i jej jakość wypracowane w trakcie realizacji pilotażu. Głos podzielił także Antoni Tercha, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich, jednocześnie podkreślając, że wielkim osiągnięciem pilotażu jest zawiązanie prawdziwego partnerstwa i wspólna praca dla jednego celu. Kolejno głos zabrał ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kieleckiej. Podzielił on wszystkie pozytywne wypowiedzi nawiązujące do doświadczeń z pilotażu. Wskazał również na mankament, którym określił podział ewaluacji na kilka raportów. Ks. Słowik wskazał, iż cały proces ewaluacji może okazać się mało skuteczny. Jego zdaniem ewaluację należałoby prowadzić w sposób zwarty. Wątek współpracy kontynuowała Maria Pokój, opiekun merytoryczny PL Warszawa Praga Południe, mówiąc, że wspólna praca urzędników i pracowników pozarządowych nauczyła Partnerstwo współpracy. W dalszej części dyskusji refleksją na temat wcześniejszych obaw związanych z realizacją pilotażu i liderowania przez gminy podzielił się Jakub Wilczek, członek zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert Zarząd Główny. Jednak, jak pokazują doświadczenia, właśnie w gminach upatrywać można siły na przetrwanie po zakończeniu pilotażu. J. Wilczek skierował jednocześnie prośbę do gmin, aby stworzone w pilotażu usługi trwały także po zakończeniu pilotażu. Głos kolejno zabrała Elżbieta Szadura, animator-moderator z ramienia Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Podkreśliła, że po roku realizacji pilotażu emocje nadal są silne. Zadała pytanie o to dlaczego komponent zatrudnienie i edukacja były realizowane dość rzadko? Kolejnym punktem programu była prezentacja Rafała Stenki, animatora-moderatora z ramienia Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W tej części seminarium uwaga została skierowana na Model GSWB oraz kierunki zmian i plan wdrożeń. Podjęto także rozważania na temat rekomendacji zmian systemowych i prawnych. Prowadzący tę część seminarium zadał pytanie jaki będzie kierunek zmian materiału, nad którym Partnerstwa Lokalne jeszcze pracują? R. Stenka podkreślił, że zmian wymaga niewątpliwie prawo, ustawa o pomocy społecznej. Należy dokonać zmian w rozporządzeniach wskazując na mieszkalnictwo i streetworking. Podkreślił także, że Model jest pakietem usług, wobec czego powinien zawierać zasady, etykę, misję. Konieczne jest ponadto określenie modelu optimum dla mieszkalnictwa, a także diagnoza, plan, monitoring i ewaluacja. Należy określić również czym są wskaźniki, a czym efekty i rezultaty oraz jakie są metody wdrażania usług takich jak housing first, model wspólnotowy, drabinkowy. Należy także odpowiedzieć na pytanie po co partnerstwo lokalne oraz jaka jest jego rola i jaka jest rola pracy socjalnej? R. Stenka mówiąc o standardach usług odniósł się do standardu Partnerstw Lokalnych, gdzie wskazał, że PL powinno oprzeć się na minimum lub optimum. Przechodząc dalej do kolejnego standardu standardu pracy socjalnej zaznaczył, że zagadnienia teoretyczne powinny zostać okrojone, a sama realizacja powinna pójść dwutorowo. Omawiając standard mieszkalnictwa, R. Stenka podkreślił, że należy pokazać poziom minimum i optimum placówek, ponieważ przekroczenie poziomu optymalnego jest niebezpieczne. W standardzie zdrowia natomiast uwaga skoncentrowana została jak zauważył prowadzący na kwestiach związanych z organizowaniem placówek, nie zaś z realizowaniem. Specjaliści wiedzą jakie należy podejmować czynności, jednak należy zapewnić im do tego właściwe warunki. W standardzie zdrowia zdaniem R. Stenki zaniedbany został obszar prewencji

3 i edukacji. Jak zauważył prowadzący, standard zatrudnienia i edukacji nie powinien wykraczać poza właściwy sobie zasięg i poruszać kwestii z innych obszarów. W tym standardzie pozostaje do dookreślenia kwestia trenera pracy i doradcy zawodowego czy jest to zawód? Ponadto należy wskazać jakie jest rekomendowane minimum. Ostatnim omawianym obszarem był standard streetworkingu. Prowadzący jasno podkreślił, że w myśleniu o redukcji szkód brakuje odwagi, by przyjąć za oczywisty fakt, że człowiek ma prawo do degradacji. Należy pokusić się o określenie, kiedy streetworking powinien być obowiązkowy (czy w zależności od wielkości gminy?). Po wystąpieniu R. Stenki głos zabrali zebrani goście. Maria Pokój podkreśliła, że w Polsce brakuje myślenia o redukcji szkód, a NFZ ponosi ogromne koszty w związku z zaniedbaniami osób bezdomnych. Do dyskusji dołączył ks. S. Słowik, który zaznaczył, że w wielu miejscach spotyka się utrwalane podchodzenie do redukcji szkód negatywnych postępowań. Warto podjąć pogłębiona dyskusję na temat tego, jak podejmować działania zmierzające do redukcji szkód, aby nie szkodzić. Do wszelkich form należy jednak podchodzić z dystansem, ponieważ niejednokrotnie redukcja szkód może zachęcać do podejmowania zachowań destrukcyjnych, pogłębiać patologie. Kolejno głos zabrała Joanna Dziedzic, psychiatra wskazała, że rozdawanie przedmiotów w ramach realizacji redukcji szkód utrwala psychologicznie patologię. W opozycji do tego głosu pojawiła się opinia psycholog, Małgorzaty Kruk opiekuna merytorycznego PL Białystok z Monaru, która wskazywała, że redukcja szkód jest konieczna. Kolejno głos zabrała Aneta Wiącek, ekspert organizator ds. pracy socjalnej z ramienia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. A. Wiącek zauważyła, że w Modelu brakuje miejsca na kompromis, dyskusję. Zasugerowała także, że we własnym gronie powinniśmy poszukać wspólnych rozwiązań i być może Federacja będzie takim miejscem. Kolejnym punktem programu były prezentacje Partnerstw Lokalnych odbyły się sesje równoległe w 4 salach. Był to czas podsumowań, wniosków i refleksji na temat tego, co udało się zrealizować do tej pory w pilotażu. O swoich wdrożeniach opowiedzieli przedstawiciele Partnerstw Lokalnych: Radom, Strzelce Opolskie, Nowe, Kielce, Stargard Szczeciński, Warszawa Ursus, Piła, Warszawa Praga Pułudnie. Kolejny dzień seminarium rozpoczęły również prezentacje Partnerstw Lokalnych. W 4 salach odbyły się równoległe sesje, podczas których przedstawiciele kolejnych Partnerstw: Zabrze, Białystok, Częstochowa, Kraków, Gdańsk, Białogard, Słupsk, Jarosław, Włocławek, Dąbrowa Górnicza oraz Lwówek opowiedzieli o swoich wdrożeniach, dokonali podsumowań ostatnich miesięcy, powiedzieli o sukcesach i niepowodzeniach, trudnościach. Dalsza część dnia poświęcona została projektowi Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Jak wskazał prowadzący, Piotr Olech, istnieje potrzeba stworzenia czegoś więcej niż usługi; istnieje realna potrzeba stworzenia programu, który ukierunkowywałby działania na przyszłe lata. Prowadzący mówiąc o kontekście programu powołał się na rezolucje i deklaracje Parlamentu Europejskiego. UE nawołuje kraje członkowskie do zwrócenia uwagi na potrzebę rozwiązania problemu bezdomności, podejmuje szereg inicjatyw nie zawsze respektowanych przez władze państwowe. Jak przypomniał P. Olech w Polsce brakuje rozwiązań, strategii czy planu rozwiązywania problemu bezdomności. Jedynym istniejącym dokumentem jest Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego [obowiązujący w latach ]. W dalszej części wystąpienia P. Olech mówił o pilnej potrzebie diagnozowania bezdomności, określeniu jej charakteru i skali, zwróceniu uwagi na aktywność zawodową, uzależnienia i starość. Funkcjonujące rozwiązania oraz system pomocy ludziom bezdomnym oparty jest na przypuszczeniach

4 i poglądach, a same usługi maja raczej charakter interwencyjny. Do negatywnych aspektów obecnych rozwiązań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności P. Olech zaliczył również brak spójnego rozumienia problemu bezdomności, brak współpracy między podmiotami bezpośrednio zajmującymi się problematyką, brak partycypacji ludzi bezdomnych w tworzeniu polityki społecznej. Podkreślił również, że istniejące rozwiązania skupiają się raczej na dostępności a nie jakości, ponadto obowiązujący model wsparcia jest modelem warunkowym, behawioralnym, a działalność jest nieuregulowana, koszty stanowią główne kryterium kontraktowania usług, przy czym dochodzi do nierealizowania obowiązków ustawowych. W dalszej części wystąpienia P. Olech mówiąc o diagnozie wykluczenia mieszkaniowego wskazał, iż Polsce udział mieszkań społecznych, w tym lokali komunalnych i socjalnych nadal niewielki i ciągle malejący. Obok tych trudności pojawiają się tj.: niewielka liczba mieszkań na wynajem, zaległości mieszkaniowe i eksmisje, prywatyzacja mieszkań, niejasne regulacje prawne i brak jednoznacznej odpowiedzialności za mieszkalnictwo. Mówiąc o deficytach w rozwiązaniach polskich w zakresie rozwiązywania problemu wykluczenia mieszkaniowego, P. Olech podkreślił odmienność rozwiązań europejskich czy światowych. Dla porównania strategie obowiązujące w UE (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) posiadają jasno określony wspólny cel, jakim jest rozwiązanie problemu bezdomności w opozycji do zarządzania czy radzenia sobie, ponadto opierają się na efektywności kosztowej, prewencji, interwencji i integracji. W dalszej części wystąpienia P. Olech przedstawił i omówił strukturę Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Do ważnych aspektów dokumentu zaliczył wizję i misję, cele, główne priorytety, działania, podział ról, odpowiedzialność za realizację, harmonogram realizacji, fundusze oraz tryb i procedury pracy. Jak wskazał prowadzący, głównym celem dokumentu jest zapobieganie wykluczeniu mieszkaniowemu i rozwiązywanie problemu bezdomności. Misją zaś opiera się na przeformułowanym podejściu z radzenia sobie z problemem i zarządzania nim, czyli na rozwiązywaniu problemu. Polityka społeczna zorientowana na rozwiązywanie problemu bezdomności musi zawierać komponent prewencji, interwencji i integracji. Ponadto w takim podejściu polityka społeczna musi opierać się na rzetelnej wiedzy, musi być zintegrowana, wielosektorowa, mądrze koordynowana i posiadać musi poparcie społeczne. W dalszej części uczestnicy seminarium zapoznali się z priorytetami Krajowego Programu, które zostały sformułowane w sposób następujący: - Aby nikt nie stawał się osobą bezdomną Poprawa i rozwój systemu prewencji wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności, - Aby nikt nie był zmuszony do spania na ulicy - Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, - Aby integracja była możliwa dla wszystkich osób bezdomnych Wzmocnienie i rozwój systemu integracji społecznej osób bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowo, - Aby rozwiązania polityki społecznej oparte były na rzetelnej wiedzy Rozwój diagnozowania i mierzenia zjawiska wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności, - Aby polityka społeczna była wysokiej jakości, partycypacyjna, oparta na partnerstwie, dobrze zarządzana i cieszyła się wsparciem społecznym Podnoszenie jakości tworzenia i wdrażania, poprawa koordynacji i zarządzania oraz wzrost świadomości społecznej problemu i polityki społecznej w zakresie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

5 W dalszej części, zgodnie z programem seminarium zebrani goście uczestniczyli w warsztatach. Uczestników z planem warsztatów zapoznał Antoni Sobolewski, specjalista w zakresie ekonomii społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego, badacz i ewaluator. Uczestników podzielono na pięć grup. Każdej z nich przypisano jeden z priorytetów KPRPB, nad którym pracowano. Prace grupach warsztatowych koncentrowały się na próbie odpowiedzenia na pytania: O co można uzupełnić działania wpisane w Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności? Kto odpowiada za ich wdrożenie? Jakich rezultatów oczekujemy? Kto lub co może przeszkodzić we wdrażaniu? Jak włączyć działania w biznes/w naukę? Po burzliwych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali efekty pracy, przedstawili swoje uwagi. Opowiedziano o pojawiających się problemach, rezultatach, możliwych zagrożeniach wdrażania, rekomendowano rozwiązania.

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Rok IV redakcja Łukasz Browarczyk Maciej Dębski Karolina Weiner Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Gdańsk 2011 Forum. O bezdomności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Raport dotyczący funkcjonowania organizacji trzeźwościowych oraz sprawozdanie z konferencji dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego finansowanej

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo